Menettely : 2017/0232(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0011/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0011/2019

Keskustelut :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.17

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0375

MIETINTÖ     ***I
PDF 255kWORD 85k
14.1.2019
PE 625.360v02-00 A8-0011/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta

(COM(2017)0538 – C8‑0317/2017 – 2017/0232(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Othmar Karas, Pervenche Berès

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta

(COM(2017)0538 – C8‑0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0538),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0317/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. helmikuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0011/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(2)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat asetuksen (EU) N:o 1092/2010(4), jäljempänä ’EJRK-asetus’, 20 artiklan mukaisesti tarkastelleet EJRK-asetusta komission kertomuksen(5) perusteella sen määrittelemiseksi, onko EJRK:n tehtäviä ja organisaatiota tarkistettava. Myös EJRK:n puheenjohtajan nimeämistä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä on tarkasteltu.

(2)  Vuonna 2017 annetussa komission kertomuksessa(6) EJRK:n tehtävistä ja organisaatiosta todetaan, että vaikka EJRK toimii yleisesti ottaen moitteettomasti, joitakin seikkoja on kuitenkin parannettava. Lisäksi viimeaikaiset pankkiunioniin liittyvät institutionaaliset muutokset yhdessä pääomamarkkinaunionin perustamiseen tähtäävien toimien sekä teknologian muutoksen kanssa ovat tosiasiassa muuttaneet EJRK:n toimintaympäristöä sen perustamisen jälkeen. EJRK:n perustamisella olisi osaltaan edistettävä suoraan sisämarkkinoiden tavoitteiden saavuttamista. Unionin finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta on olennainen osa uusia unionin valvontajärjestelyjä, sillä makrotason vakauden valvonta on kiinteästi sidoksissa mikrotason vakauden valvontaan liittyviin Euroopan valvontaviranomaisten tehtäviin. Kaikilla sidosryhmillä voi olla tarpeeksi luottamusta ryhtyä valtioiden rajat ylittäviin finanssitoimiin ainoastaan, jos käytössä on järjestelyt, joissa asianmukaisella tavalla tunnustetaan mikro- ja makrotason vakauteen kohdistuvien riskien keskinäinen riippuvuus. EJRK:n olisi seurattava ja arvioitava finanssivakauteen kohdistuvia riskejä, jotka johtuvat alakohtaisella tasolla tai koko finanssijärjestelmän tasolla tapahtuneesta kehityksestä, mukaan lukien teknologian muutoksesta tai ympäristötekijöistä tai sosiaalisista tekijöistä johtuvat riskit ja haavoittuvuudet. Tällaisiin riskeihin puuttumalla EJRK:n olisi osaltaan välittömästi edistettävä yhdennetyn unionin valvontarakenteen toimintaa; valvontarakennetta tarvitaan edistämään jäsenvaltioiden oikea-aikaisia ja yhtenäisiä poliittisia linjauksia, ja siten ehkäisemään eriäviä lähestymistapoja ja parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa. Tavoitteidensa saavuttamiseksi EJRK:n olisi analysoitava kaikkea asiaankuuluvaa tietoa, myös pääomamarkkinaunionin valmiiksi saattamiseen johtavaa kehitystä.

(3)  EJRK:n hallintoneuvoston laaja-alainen jäsenistö on merkittävä etu. Unionin rahoitusvalvonnan rakenteen hiljattainen kehityskulku ja etenkin pankkiunionin perustaminen eivät kuitenkaan tule esiin hallintoneuvoston kokoonpanossa. Tästä syystä EKP:n valvontaelimen puheenjohtajasta ja yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajasta olisi tehtävä EJRK:n hallintoneuvoston äänioikeutettuja jäseniä. Vastaavat mukautukset olisi tehtävä myös ohjauskomiteaan ja neuvoa-antavaan tekniseen komiteaan.

(4)  EKP:n pääjohtaja on toiminut EJRK:n puheenjohtajana sen toiminnan ensimmäiset viisi vuotta, minkä jälkeen EKP:n pääjohtaja on toiminut EJRK:n puheenjohtajana edelleen tilapäisesti. Tänä aikana EKP:n pääjohtaja on antanut EJRK:lle auktoriteettia ja uskottavuutta ja varmistanut, että EJRK voi hyödyntää EKP:n asiantuntemusta rahoitusvakauden alalla ja nojautua siihen. Sen vuoksi on aiheellista, että EKP:n pääjohtaja toimii EJRK:n puheenjohtajana pysyvästi.

(5)  Jotta voidaan vahvistaa EJRK:n näkyvyyttä yksittäisistä jäsenistään erillisenä elimenä, EJRK:n puheenjohtajan pitäisi voida delegoida EJRK:n ulkoiseen edustukseen liittyviä tehtäviä EJRK:n varapuheenjohtajille tai sihteeristön päällikölle lukuun ottamatta osallistumista Euroopan parlamentissa suljetuin ovin järjestettäviin kuulemisiin ja keskusteluihin.

(6)  Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1096/2010(7) 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, että EKP nimittää sihteeristön päällikön EJRK:n hallintoneuvostoa kuultuaan. EJRK:n sihteeristön päällikön arvostuksen lisäämiseksi EJRK:n hallintoneuvoston olisi arvioitava avoimella menettelyllä, onko EJRK:n sihteeristön päällikön tehtävään esitetyillä ehdokkailla EJRK:n sihteeristön hallinnoimiseksi tarvittava pätevyys ja kokemus. Hallintoneuvoston olisi tiedotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointimenettelystä. Lisäksi EJRK:n sihteeristön päällikön tehtäviä olisi selkeytettävä.

(7)  Asetuksen (EU) N:o 1092/2010 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti EKP:n yleisneuvoston jäsenet ovat tähän mennessä valinneet EJRK:n ensimmäisen varapuheenjohtajan keskuudestaan ottaen huomioon, että edustettuna ovat tasapuolisesti sekä kaikki jäsenvaltiot että toisaalta ne jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, ja toisaalta ne jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö ei ole euro. Tämä ei ole enää tarkoituksenmukaista, vaikka EJRK:n ohjauskomitean olisi edelleen otettava tasapainoinen edustus huomioon. Lisäksi pankkiunionin perustamisen myötä on aiheellista korvata viittaus jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö on euro ja joiden rahayksikkö ei ole euro, viittauksella jäsenvaltioihin, jotka osallistuvat pankkiunioniin ja jotka eivät osallistu pankkiunioniin.

(8)  ▌

(9)  Kustannusten pienentämiseksi ja menettelyjen tehostamiseksi EJRK:n neuvoa-antavassa teknisessä komiteassa olevien komission edustajien lukumäärää olisi vähennettävä nykyisestä kahdesta yhteen.

(10)  Asetuksen (EU) N:o 1092/2010 16 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että EJRK:n varoitukset ja suositukset on toimitettava neuvostolle ja komissiolle ja, jos ne on osoitettu yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle, ne on toimitettava myös Euroopan valvontaviranomaisille. Demokraattisen valvonnan ja avoimuuden vahvistamiseksi kyseiset varoitukset ja suositukset olisi toimitettava myös Euroopan parlamentille ja Euroopan valvontaviranomaisille.

(11)  EJRK:n lausuntojen, suositusten ja päätösten laadun ja merkityksellisyyden varmistamiseksi neuvoa-antavan teknisen komitean ja neuvoa-antavan tieteellisen komitean odotetaan tarpeen mukaan kuulevan sidosryhmiä varhaisessa vaiheessa ja avoimesti ja läpinäkyvästi ja mahdollisimman laajasti sen varmistamiseksi, että lähestymistavalla saadaan mukaan kaikki asianomaiset osapuolet.

(12)  Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1092/2010 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1092/2010 seuraavasti:

-1)  Korvataan 2 artiklan c alakohta seuraavasti:

”c)  ”järjestelmäriskillä” sellaisen häiriön vaaraa finanssijärjestelmässä, joka saattaa vaikuttaa huomattavan kielteisesti unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusvakauteen tai reaalitalouteen ja sisämarkkinoiden toimintaan ▌. Kaikentyyppiset finanssialan välittäjät, markkinat ja rakenteet voivat järjestelmän kannalta olla jossain määrin merkittäviä.”

-1 a)  Korvataan 3 artiklan 2 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)  korjaavia toimia koskevien suositusten antaminen unionin toimielimille ja jäsenvaltiolle havaittujen riskien käsittelemiseksi ja tarvittaessa suositusten julkistaminen;”

1)  Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)  Lisätään 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.  Kun hallintoneuvostoa kuullaan EJRK:n sihteeristön päällikön nimittämisestä neuvoston asetuksen (EU) N:o 1096/2010* 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sen on arvioitava avoimella menettelyllä, onko EJRK:n sihteeristön päällikön tehtävään esitetyillä ehdokkailla EJRK:n sihteeristön hallinnoimiseksi tarvittava pätevyys, riippumattomuus ja kokemus. Hallintoneuvoston on tiedotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle riittävän yksityiskohtaisesti arviointi- ja kuulemismenettelystä.

*  Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, annettu 17 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162).”;

_______________________________________________________________________________

b)  Lisätään 3 a kohta seuraavasti:

”3 a.  Antaessaan ohjeita EJRK:n sihteeristön päällikölle neuvoston asetuksen (EU) N:o 1096/2010 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti EJRK:n puheenjohtaja ja ohjauskomitea voivat puuttua esimerkiksi seuraaviin:

a)  EJRK:n sihteeristön päivittäinen hallinnointi;

b)  EJRK:n sihteeristöön liittyvät hallinto- ja budjettinäkökohdat;

c)  hallintoneuvoston työn ja päätöksenteon koordinointi ja valmistelu;

d)  EJRK:n vuosiohjelmaa koskevan ehdotuksen valmistelu ja ohjelman toteutus;

e)  EJRK:n toimintaa koskevan vuosiraportin valmistelu ja vuosiohjelman toteutusta koskeva raportointi hallintoneuvostolle.”;

2)  Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.  EJRK:n puheenjohtajana toimii EKP:n pääjohtaja.

2.  EKP:n yleisneuvoston jäsenet valitsevat ensimmäisen varapuheenjohtajan keskuudestaan viiden vuoden toimikaudeksi ▌. Ensimmäinen varapuheenjohtaja voidaan valita kerran uudeksi toimikaudeksi.”;

b)  Korvataan 8 kohta seuraavasti:

”8.  Puheenjohtaja edustaa EJRK:aa ulkopuolisiin tahoihin nähden. Puheenjohtaja voi delegoida EJRK:n ulkoiseen edustukseen liittyviä tehtäviä, lukuun ottamatta 19 artiklan 1, 4 ja 5 kohdassa säädettyjä tehtäviä EJRK:n varapuheenjohtajille tai sihteeristön päällikölle.”;

3)  Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)  Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  Lisätään f a ja f b alakohta seuraavasti:

”f a)  EKP:n valvontaelimen puheenjohtaja;

f b)  yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtaja;”;

ii)  ▌

b)  Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)  Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)  yksi korkean tason edustaja kustakin jäsenvaltiosta joko kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tai niiden kansallisten viranomaisten piiristä, jotka on nimetty soveltamaan toimenpiteitä, joilla on tarkoitus puuttua järjestelmäriskeihin tai makrovakausriskeihin 3 kohdan mukaisesti;”;

c)  korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.  Edellä olevan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen kansallisten viranomaisten edustuksen osalta korkean tason edustaja vaihtuu käsiteltävän asian mukaan, jolleivät tietyn jäsenvaltion kansalliset viranomaiset ole sopineet yhteisestä edustajasta.”;

3 a)  Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Hallintoneuvoston ja ohjauskomitean toimintaan osallistuessaan tai EJRK:aan liittyviä muita tehtäviä suorittaessaan EJRK:n jäsenten on suoritettava tehtävänsä puolueettomasti ja yksinomaan koko unionin edun mukaisesti. He eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta, unionin toimielimiltä taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä.”;

3 b)  Lisätään 8 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

Tätä kohtaa ei sovelleta henkilöön, joka ilmoittaa tai paljastaa työsuhteensa yhteydessä tietoja yleisen edun vastaisesta uhasta tai haitasta.

Tämän kohdan soveltaminen ei rajoita 19 artiklan 5 kohdan mukaisesti käytäviä luottamuksellisia suullisia keskusteluja.”;

4)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.  Edellä 3artiklan 2 kohdassa säädettyihin EJRK:n tehtäviin suoraan liittyviä toimia suorittavien kansainvälisten rahoituslaitosten tai Euroopan parlamentin korkean tason edustajia voidaan tarvittaessa kutsua osallistumaan hallintoneuvoston kokouksiin.”;

b)  Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.  ▌ETA-maiden asiaankuuluvien viranomaisten korkean tason edustajat voivat osallistua EJRK:n työhön, kuitenkin ehdottomasti vain niille merkityksellisten kysymysten osalta. EJRK voi hyväksyä järjestelyjä, joissa määritellään kyseisten ▌maiden osalta erityisesti EJRK:n toimintaan osallistumisen luonne ja laajuus sekä osallistumista koskevat menettelykysymykset. Näissä järjestelyissä voidaan määrätä edustajan läsnäolosta tapauskohtaisesti tarkkailijana hallintoneuvostossa, ja tämän olisi koskettava vain näiden maiden kannalta merkityksellisiä kysymyksiä, mihin eivät kuulu tilanteet, joissa keskustellaan yksittäisistä finanssilaitoksista tai jäsenvaltioista.”

5)  Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)  Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)  neljä muuta hallintoneuvoston jäsentä, jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä, ottaen huomioon sekä kaikkien jäsenvaltioiden että toisaalta niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä osallistuvia jäsenvaltioita, ja toisaalta niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole osallistuvia jäsenvaltioita, tasapuolisen edustuksen. Hallintoneuvoston jäsenet, jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä, valitsevat ohjauskomitean nämä jäsenet keskuudestaan kolmeksi vuodeksi;”;

ii)  Lisätään g a, g b ja g ba alakohta seuraavasti:

”g a)  EKP:n valvontaelimen puheenjohtaja;

g b)  yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtaja;

g ba)  EJRK:n sihteeristön päällikkö;”;

6)  Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

-a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:

1. Neuvoa-antava tieteellinen komitea muodostuu neuvoa-antavan teknisen komitean puheenjohtajasta ja 15:stä ohjauskomitean ehdottamasta asiantuntijasta, joiden on edustettava monipuolista ammattitaitoa, kokemusta ja kaikkia asiaan liittyviä rahoitusalan sektoreita koskevaa tietämystä ja jotka hallintoneuvosto hyväksyy neljän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Ehdokkaat eivät saa olla Euroopan valvontaviranomaisten jäseniä ja heidät on valittava heidän yleisen pätevyytensä sekä akateemisilla tai muilla aloilla, erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tai ammattijärjestöissä taikka finanssipalvelujen tarjoajina tai kuluttajina, hankkimansa laajan kokemuksen perusteella.”;

-a a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:

2. Hallintoneuvosto nimittää EJRK:n puheenjohtajan ehdotuksesta neuvoa-antavan tieteellisen komitean puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joilla kullakin on oltava laaja asiaan liittyvä kokemus ja perusteelliset tiedot esimerkiksi asiaan liittyvän akateemisen ammatillisen taustansa ansiosta pankki-, arvopaperimarkkina- tai vakuutus- ja lisäeläkkeiden aloilla. Neuvoa-antavan tieteellisen komitean puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tehtävien olisi kierrettävä näiden kolmen henkilön kesken.”;

-a b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:

3. Neuvoa-antava tieteellinen komitea antaa EJRK:n puheenjohtajan tai hallintoneuvoston pyynnöstä EJRK:lle neuvoja ja apua 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti.”;

a)  Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.  Tarvittaessa neuvoa-antava tieteellinen komitea kuulee sidosryhmiä, kuten markkinatoimijoita, kuluttajajärjestöjä ja akateemisia asiantuntijoita, varhaisessa vaiheessa ja avoimella tavalla ottaen samalla huomioon luottamuksellisuuden vaatimuksen. Kuulemisia on järjestettävä mahdollisimman laajasti sen varmistamiseksi, että lähestymistavalla saadaan mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet osapuolet ja asianomaiset finanssialat, ja sidosryhmille on annettava kohtuullisesti aikaa reagoida.”;

7)  Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a)  Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

-i)  Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)  yksi kunkin kansallisen keskuspankin edustaja▌;”;

i)  Korvataan f alakohta seuraavasti:

”f)  komission edustaja;”;

ii)  Lisätään f a ja f b alakohta seuraavasti:

”f a)  EKP:n valvontaelimen edustaja;

f b)  yhteisen kriisinratkaisuneuvoston edustaja;”;

a a)  korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.  Neuvoa-antava tekninen komitea antaa EJRK:n puheenjohtajan tai hallintoneuvoston pyynnöstä EJRK:lle neuvoja ja apua 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti.”;

b)  Lisätään 4 a kohta seuraavasti:

”4 a.  Tarvittaessa neuvoa-antava tekninen komitea kuulee varhaisessa vaiheessa ja avoimella tavalla sidosryhmiä ottaen samalla huomioon luottamuksellisuuden vaatimuksen. Kuulemisia on järjestettävä mahdollisimman laajasti sen varmistamiseksi, että lähestymistavalla saadaan mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet osapuolet ja asianomaiset finanssialat, ja sidosryhmille on annettava kohtuullisesti aikaa reagoida.”;

7 a)  Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”Edellä 3 artiklan 2 kohdassa säädettyjä tehtäviään suorittaessaan EJRK:n on pyydettävä tarvittaessa asianomaisten yksityissektorin sidosryhmien näkemyksiä. Kuulemisia on järjestettävä mahdollisimman laajasti sen varmistamiseksi, että lähestymistavalla saadaan mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet osapuolet ja asianomaiset finanssialat, ja sidosryhmille on annettava kohtuullisesti aikaa reagoida.”;

7 b)  Korvataan 15 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.  Ennen kutakin sellaisia valvontatietoja koskevaa pyyntöä, jotka eivät ole tiivistelmänä tai koosteena, EJRK:n on kuultava asianmukaisesti kyseessä olevaa Euroopan valvontaviranomaista varmistaakseen, että pyyntö on perusteltu ja oikeasuhteinen. Jos kyseessä oleva Euroopan valvontaviranomainen ei pidä pyyntöä perusteltuna ja oikeasuhteisena, sen on lähetettävä viipymättä pyyntö takaisin EJRK:lle ja pyydettävä lisäperusteluja. Sen jälkeen kun EJRK on toimittanut kyseessä olevalle Euroopan valvontaviranomaiselle nämä lisäperustelut, pyynnön vastaanottajat toimittavat pyydetyt tiedot EJRK:lle, jos pyynnön vastaanottajilla on laillinen pääsy asianomaisiin tietoihin.”;

8)  Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”EJRK:n 3 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti antamat varoitukset tai suositukset voivat olla yleis- tai erityisluonteisia, ja ne on osoitettava erityisesti koko unionille, yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai useammalle Euroopan valvontaviranomaiselle, yhdelle tai useammalle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle, kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille tai EKP:lle niiden tehtävien osalta, jotka EKP:lle on osoitettu asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 1 kohdan, 4 artiklan 2 kohdan ja 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, taikka yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle. Jos varoitus tai suositus osoitetaan yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle, siitä on ilmoitettava myös asianomaiselle yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle. Suosituksiin on sisällyttävä poliittista linjausta koskeva aikataulu. Asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä koskevia suosituksia voidaan antaa myös komissiolle. Varoitusten ja suositusten on oltava riittävän yksityiskohtaisia ja perusteltuja, ja niihin on liitettävä riittävät ja kattavat perustelut.”;

b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.  Varoitukset ja suositukset on toimitettava tiukkoja salassapitosääntöjä noudattaen myös neuvostolle, Euroopan parlamentille, komissiolle ja Euroopan valvontaviranomaisille samaan aikaan, kun ne toimitetaan niiden vastaanottajille 2 kohdan mukaisesti.”;

9)  Korvataan 17 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.  Jos 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu suositus annetaan komissiolle, yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai useammalle Euroopan valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai useammalle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle, suositusten vastaanottajien on ilmoitettava suosituksen perusteella toteutetuista toimista Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja EJRK:lle ja esitettävä perustelut toimien toteuttamatta jättämiselle. EJRK:n on tarvittaessa ilmoitettava saadut vastaukset tiukkoja salassapitosääntöjä noudattaen viipymättä Euroopan valvontaviranomaisille.

2.  Jos EJRK tekee päätöksen, jossa se katsoo, että sen suositusta ei ole noudatettu tai että suosituksen vastaanottajat eivät ole pystyneet selittämään asianmukaisesti, miksi ne eivät ole toteuttaneet toimia, EJRK:n on ilmoitettava tiukkoja salassapitosääntöjä noudattaen asiasta suosituksen vastaanottajille, Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja asianomaisille Euroopan valvontaviranomaisille.”;

9 a)  Muutetaan 19 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.  EJRK:n puheenjohtaja on kutsuttava vähintään kerran vuodessa, ja tätä useammin, jos finanssialan häiriöt leviävät laajalle, EJRK:n Euroopan parlamentille ja neuvostolle laatiman vuosikertomuksen julkaisemisen yhteydessä Euroopan parlamentin asiasta vastaavassa valiokunnassa järjestettävään vuosittaiseen kuulemistilaisuuteen. Nämä tilaisuudet järjestetään erillään Euroopan keskuspankin pääjohtajan ja Euroopan parlamentin välillä käytävästä rahapoliittisesta vuoropuhelusta.

2.  Edellä 1kohdassa tarkoitetun vuosikertomuksen on sisällettävä tiedot, jotka hallintoneuvosto on päättänyt julkistaa 18 artiklan mukaisesti. Vuosikertomus julkistetaan. Siihen sisällytetään selvitys asetuksen (EU) N:o 1096/2010 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti EJRK:n käyttöön asetetuista resursseista.”;

b)  Lisätään kohta seuraavasti:

”5 a.  EJRK vastaa suullisesti tai kirjallisesti Euroopan parlamentin tai neuvoston sille esittämiin kysymyksiin. Se vastaa näihin kysymyksiin viipymättä ja joka tapauksessa viiden viikon kuluessa niiden toimittamisesta EJRK:lle.”;

10)  Korvataan 20 artikla seuraavasti:

”Komissio arvioi tätä asetusta aikaisintaan viiden vuoden kuluttua [julkaisutoimisto lisää voimaantulopäivän] ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä havainnoista.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan […] päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

EUVL C 227, 28.6.2018, s. 63.

(2)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(3)

  EUVL C , , s. .

(4)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1092/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1).

(5)

  Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) tehtävistä ja organisaatiosta (COM(2014) 508 final).

(6)

  Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation (COM(2017).

(7)

  Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, annettu 17 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162).


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (16.7.2018)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta

(COM(2017)0538 – C8‑0317/2017 – 2017/0232(COD))

Valmistelija: Kostas Chrysogonos

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Vuonna 2017 annetussa komission kertomuksessa5 EJRK:n tehtävistä ja organisaatiosta todetaan, että vaikka EJRK toimii yleisesti ottaen moitteettomasti, joitakin seikkoja on kuitenkin parannettava.

(2)  Vuonna 2017 annetussa komission kertomuksessa5 EJRK:n tehtävistä ja organisaatiosta todetaan, että vaikka EJRK toimii yleisesti ottaen moitteettomasti, joitakin seikkoja on kuitenkin parannettava, erityisesti sen vuoksi, että viimeaikaiset pankkiunioniin liittyvät institutionaaliset muutokset yhdessä pääomamarkkinaunionin perustamiseen tähtäävien toimien kanssa ovat tosiasiassa muuttaneet EJRK:n toimintakehystä sen perustamisen jälkeen. Näin ollen EJRK:aa olisi muutettava vastaavasti, jotta varmistetaan makrovakauspolitiikan tehokkuus.

_________________

_________________

5 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation (COM(2017).

5 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation (COM(2017)).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  On syytä korostaa, että ehdotettujen parannusten tavoitteena on oikean tasapainon saavuttaminen EJRK:n riippumattomuuden ja vahvan ja uskottavan johtajuuden tarpeen välillä. Niillä pyritään myös parantamaan unionin makrovakauspolitiikan koordinointia ja helpottamaan tasapainon varmistamista pankkiunioniin kuuluvien ja EKP:n alaisen yhteisen valvontamekanismin valvonnassa olevien ja yhä näiden järjestelyjen ulkopuolella olevien jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  EJRK:n hallintoneuvoston laaja-alainen jäsenistö on merkittävä etu. Unionin rahoitusvalvonnan rakenteen hiljattainen kehityskulku ja etenkin pankkiunionin perustaminen eivät kuitenkaan tule esiin hallintoneuvoston kokoonpanossa. Tästä syystä EKP:n valvontaelimen puheenjohtajasta ja yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajasta olisi tehtävä EJRK:n hallintoneuvoston äänioikeutettuja jäseniä. Vastaavat mukautukset olisi tehtävä myös ohjauskomiteaan ja neuvoa-antavaan tekniseen komiteaan.

(3)  EJRK:n hallintoneuvoston laaja-alainen jäsenistö on merkittävä etu. Unionin rahoitusvalvonnan rakenteen hiljattaisen kehityskulun ja etenkin pankkiunionin perustamisen olisi myös tultava esiin ja ne olisi otettava huomioon hallintoneuvoston kokoonpanossa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  EJRK:n hallintoneuvostossa olisi pyrittävä tasapainoiseen sukupuolijakaumaan.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  EKP:n pääjohtaja on toiminut EJRK:n puheenjohtajana sen toiminnan ensimmäiset viisi vuotta, minkä jälkeen EKP:n pääjohtaja on toiminut EJRK:n puheenjohtajana edelleen tilapäisesti. Tänä aikana EKP:n pääjohtaja on antanut EJRK:lle auktoriteettia ja uskottavuutta ja varmistanut, että EJRK voi hyödyntää EKP:n asiantuntemusta rahoitusvakauden alalla ja nojautua siihen. Sen vuoksi on aiheellista, että EKP:n pääjohtaja toimii EJRK:n puheenjohtajana pysyvästi.

(4)  EKP:n pääjohtaja on toiminut EJRK:n puheenjohtajana sen toiminnan ensimmäiset viisi vuotta, minkä jälkeen EKP:n pääjohtaja on toiminut EJRK:n puheenjohtajana edelleen tilapäisesti. EKP:n ja EJRK:n tiivis yhteistyö ja tietovirtojen kehittäminen ovat välttämättömiä, jotta voidaan parantaa EJRK:n kykyä tehokkaasti tunnistaa, analysoida ja seurata unionin laajuisia järjestelmäriskejä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Jotta voidaan vahvistaa EJRK:n näkyvyyttä yksittäisistä jäsenistään erillisenä elimenä, EJRK:n puheenjohtajan pitäisi voida delegoida EJRK:n ulkoiseen edustukseen liittyviä tehtäviä EJRK:n sihteeristön päällikölle.

(5)  EJRK:n vastuuvelvollisuus, avoimuus ja riippumattomuus olisi varmistettava ja taattava täysin. Myös EJRK:n itsenäisyyttä ja näkyvyyttä on parannettava. Tämä voitaisiin saavuttaa tekemällä EJRK:sta riippumaton ja luotettava makrovakausvalvonnasta vastaava viranomainen. Jotta voidaan vahvistaa EJRK:n näkyvyyttä yksittäisistä jäsenistään erillisenä elimenä, EJRK:n puheenjohtajan pitäisi voida delegoida EJRK:n ulkoiseen edustukseen liittyviä tehtäviä EJRK:n sihteeristön päällikölle tai EJRK:n varapuheenjohtajille.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1096/20106 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, että EKP nimittää sihteeristön päällikön EJRK:n hallintoneuvostoa kuultuaan. EJRK:n sihteeristön päällikön arvostuksen lisäämiseksi EJRK:n hallintoneuvoston olisi arvioitava avoimella menettelyllä, onko EJRK:n sihteeristön päällikön tehtävään esitetyillä ehdokkailla EJRK:n sihteeristön hallinnoimiseksi tarvittava pätevyys ja kokemus. Hallintoneuvoston olisi tiedotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointimenettelystä. Lisäksi EJRK:n sihteeristön päällikön tehtäviä olisi selkeytettävä.

(6)  Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1096/20106 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, että EKP nimittää sihteeristön päällikön EJRK:n hallintoneuvostoa kuultuaan. EJRK:n sihteeristön päällikön arvostuksen lisäämiseksi EJRK:n hallintoneuvoston olisi arvioitava avoimella menettelyllä, onko EJRK:n sihteeristön päällikön tehtävään esitetyillä ehdokkailla EJRK:n sihteeristön hallinnoimiseksi tarvittava pätevyys ja kokemus. Hallintoneuvoston olisi tiedotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointimenettelystä. Näin säilytettäisiin yhteys EKP:hen ja varmistettaisiin EJRK:n sihteeristön päällikön vastuuvelvollisuus hallintoneuvostoon nähden. Lisäksi EJRK:n sihteeristön päällikön tehtäviä olisi selkeytettävä, erityisesti sen vuoksi, että merkittävämmän roolin antaminen EJRK:n sihteeristön päällikölle voisi auttaa lisäämään varoitusten ja suositusten vaikutusta ja vaikuttavuutta. Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi voitava pyytää hallintoneuvostolta lisätietoja.

_________________

_________________

6 Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, annettu 17 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162).

6 Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, annettu 17 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Asetuksen (EU) N:o 1092/2010 16 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että varoitukset ja suositukset on toimitettava neuvostolle ja komissiolle ja, jos ne on osoitettu yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle, ne on toimitettava myös Euroopan valvontaviranomaisille. Demokraattisen valvonnan ja avoimuuden vahvistamiseksi kyseiset varoitukset ja suositukset olisi toimitettava myös Euroopan parlamentille ja Euroopan valvontaviranomaisille.

(10)  Asetuksen (EU) N:o 1092/2010 16 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että varoitukset ja suositukset on toimitettava neuvostolle ja komissiolle ja, jos ne on osoitettu yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle, ne on toimitettava myös Euroopan valvontaviranomaisille. Demokraattisen valvonnan ja avoimuuden vahvistamiseksi kyseiset varoitukset ja suositukset on toimitettava viipymättä Euroopan parlamentille ja Euroopan valvontaviranomaisille.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  EJRK:n lausuntojen, suositusten ja päätösten laadun ja merkityksellisyyden varmistamiseksi neuvoa-antavan teknisen komitean ja neuvoa-antavan tieteellisen komitean odotetaan tarpeen mukaan kuulevan sidosryhmiä varhaisessa vaiheessa ja avoimesti ja läpinäkyvästi.

(11)  EJRK:n lausuntojen, suositusten ja päätösten laadun ja merkityksellisyyden varmistamiseksi neuvoa-antavan teknisen komitean ja neuvoa-antavan tieteellisen komitean odotetaan tarpeen mukaan kuulevan sidosryhmiä, asiaankuuluvia asiantuntijoita ja työmarkkinaosapuolia varhaisessa vaiheessa ja avoimesti, moniarvoisuutta kunnioittaen ja läpinäkyvästi. Tehokkuuden lisäämiseksi myös näiden kuulemisten tulokset olisi otettava kaikilta osin huomioon.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 1092/2010

3 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1)  Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. EJRK vastaa finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta unionissa edistääkseen finanssijärjestelmän kehityksestä johtuvien unionin finanssivakauteen kohdistuvien järjestelmäriskien estämistä tai lieventämistä ja makrotalouden kehityksen huomioon ottamista, jotta voidaan välttää finanssialan häiriöiden laajalle leviämistä. Se edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja varmistaa tällä tavoin, että finanssiala edistää talouskasvua kestävällä tavalla.

”1. EJRK vastaa finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta unionissa edistääkseen finanssijärjestelmän kehityksestä johtuvien unionin finanssivakauteen kohdistuvien järjestelmäriskien estämistä tai lieventämistä ja makrotalouden kehityksen huomioon ottamista, jotta voidaan välttää finanssialan häiriöiden laajalle leviämistä. Se edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja varmistaa tällä tavoin, että finanssiala edistää talouskasvua kestävällä tavalla, sekä myötävaikuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 1092/2010

4 artikla – 2a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2a.  Kun hallintoneuvostoa kuullaan EJRK:n sihteeristön päällikön nimittämisestä neuvoston asetuksen (EU) N:o 1096/2010* 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sen on arvioitava avoimella menettelyllä, onko EJRK:n sihteeristön päällikön tehtävään esitetyillä ehdokkailla EJRK:n sihteeristön hallinnoimiseksi tarvittava pätevyys ja kokemus. Hallintoneuvoston on tiedotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kuulemismenettelystä.

2a.  Kun hallintoneuvostoa kuullaan EJRK:n sihteeristön päällikön nimittämisestä neuvoston asetuksen (EU) N:o 1096/2010* 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sen on arvioitava avoimella menettelyllä, onko EJRK:n sihteeristön päällikön tehtävään esitetyillä ehdokkailla EJRK:n sihteeristön hallinnoimiseksi tarvittava pätevyys ja kokemus. Hallintoneuvoston on tiedotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kuulemismenettelystä. Hallintoneuvoston on tiedotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle riittävän yksityiskohtaisesti arviointi- ja kuulemismenettelystä. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat pyytää hallintoneuvostolta lisätietoja.

__________

____________

*  Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, annettu 17 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162).”;

*  Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, annettu 17 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162).”;

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) N:o 1092/2010

4 artikla – 3a kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

3a.  Antaessaan ohjeita EJRK:n sihteeristön päällikölle neuvoston asetuksen (EU) N:o 1096/2010 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti EJRK:n puheenjohtaja ja ohjauskomitea voivat puuttua esimerkiksi seuraaviin:

3a.  Antaessaan ohjeita EJRK:n sihteeristön päällikölle neuvoston asetuksen (EU) N:o 1096/2010 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti EJRK:n puheenjohtaja ja ohjauskomitea voivat puuttua avoimesti esimerkiksi seuraaviin:

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) N:o 1092/2010

5 artikla – 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”8.  Puheenjohtaja edustaa EJRK:aa ulkopuolisiin tahoihin nähden. Puheenjohtaja voi delegoida EJRK:n ulkoiseen edustukseen liittyviä tehtäviä sihteeristön päällikölle.”;

”8.  Puheenjohtaja edustaa EJRK:aa ulkopuolisiin tahoihin nähden. Puheenjohtaja voi delegoida EJRK:n ulkoiseen edustukseen liittyviä tehtäviä sihteeristön päällikölle tai EJRK:n varapuheenjohtajille.”;

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta – i alakohta

Asetus (EU) N:o 1092/2010

6 artikla – 1 kohta – fa ja fb alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i)  Lisätään fa ja fb alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”fa)  EKP:n valvontaelimen puheenjohtaja;

 

fb)  yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtaja;”;

 

Perustelu

Jos myös yhteisen valvontamekanismin ja yhteisen kriisinratkaisuneuvoston edustajista tehtäisiin äänestäviä jäseniä, tämä vaikuttaisi tasapainoon yhteiseen valvontamekanismiin liittyneiden maiden ja yhä sen ulkopuolella olevien maiden välillä.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta – i a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 1092/2010

6 artikla – 2 kohta – ba ja bb alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

ia)  Lisätään ba ja bb alakohta seuraavasti:

 

”ba)  EKP:n valvontaelimen puheenjohtaja;

 

bb)  yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtaja;”

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Asetus (EU) N:o 1092/2010

11 artikla – 1 kohta – ga ja gb alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ii)  Lisätään ga ja gb alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”ga)  EKP:n valvontaelimen puheenjohtaja;

 

gb)  yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtaja;”;

 

Perustelu

Nykyinen tilanne, jossa yhteisen valvontamekanismin ja yhteisen kriisinratkaisuneuvoston edustajat eivät ole ohjauskomitean tai neuvoa-antavan teknisen komitean jäseniä, on parempi. Nykyisen joustovaran puitteissa yhteisen valvontamekanismin ja yhteisen kriisinratkaisuneuvoston edustajat voidaan kutsua tarkkailijoiksi neuvoa-antavan teknisen komitean kokouksiin, mikä mahdollistaa niiden osallistumisen häiritsemättä tasapainoa yhteiseen valvontamekanismiin liittyneiden maiden ja yhä sen ulkopuolella olevien maiden välillä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 1092/2010

12 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”5.  Tarvittaessa neuvoa-antava tieteellinen komitea kuulee varhaisessa vaiheessa ja avoimella tavalla sidosryhmiä ottaen samalla huomioon luottamuksellisuuden vaatimuksen.”;

”5.  Tarvittaessa neuvoa-antava tieteellinen komitea kuulee varhaisessa vaiheessa ja avoimesti, moniarvoisuutta kunnioittaen ja läpinäkyvästi sidosryhmiä ja asiaankuuluvia asiantuntijoita ottaen samalla huomioon luottamuksellisuuden vaatimuksen.”;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Asetus (EU) N:o 1092/2010

13 artikla – 1 kohta – fa ja fb alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ii)  Lisätään fa ja fb alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”fa)  EKP:n valvontaelimen edustaja;

 

fb)  yhteisen kriisinratkaisuneuvoston edustaja;”;

 

Perustelu

Nykyinen tilanne, jossa yhteisen valvontamekanismin ja yhteisen kriisinratkaisuneuvoston edustajat eivät ole ohjauskomitean tai neuvoa-antavan teknisen komitean jäseniä, on parempi. Nykyisen joustovaran puitteissa yhteisen valvontamekanismin ja yhteisen kriisinratkaisuneuvoston edustajat voidaan kutsua tarkkailijoiksi neuvoa-antavan teknisen komitean kokouksiin, mikä mahdollistaa niiden osallistumisen häiritsemättä tasapainoa yhteiseen valvontamekanismiin liittyneiden maiden ja yhä sen ulkopuolella olevien maiden välillä.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 1092/2010

13 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

aa)   Lisätään kohta seuraavasti:

 

”1a.  Neuvoa-antavan teknisen komitean kokouksiin voidaan kutsua tarkkailijoina yksi EKP:n valvontaelimen edustaja ja yksi yhteisen kriisinratkaisuneuvoston edustaja.”

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) N:o 1092/2010

13 artikla – 4a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”4a.  Tarvittaessa neuvoa-antava tekninen komitea kuulee varhaisessa vaiheessa ja avoimella tavalla sidosryhmiä ottaen samalla huomioon luottamuksellisuuden vaatimuksen.”;

”4a.  Tarvittaessa neuvoa-antava tekninen komitea kuulee varhaisessa vaiheessa ja avoimesti, moniarvoisuutta kunnioittaen ja läpinäkyvästi sidosryhmiä ja asiaankuuluvia asiantuntijoita ottaen samalla huomioon luottamuksellisuuden vaatimuksen.”;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 1092/2010

16 artikla – 2 kohta – ensimmäinen virke

 

Komission teksti

Tarkistus

”EJRK:n 3 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti antamat varoitukset tai suositukset voivat olla yleis- tai erityisluonteisia, ja ne on osoitettava erityisesti koko unionille, yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai useammalle Euroopan valvontaviranomaiselle, yhdelle tai useammalle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle taikka EKP:lle niiden tehtävien osalta, jotka EKP:lle on osoitettu asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 1 kohdan, 4 artiklan 2 kohdan ja 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”;

”EJRK:n 3 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti antamat varoitukset tai suositukset voivat olla yleis- tai erityisluonteisia, ja ne on osoitettava erityisesti koko unionille, yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai useammalle Euroopan valvontaviranomaiselle, yhdelle tai useammalle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle taikka EKP:lle niiden tehtävien osalta, jotka EKP:lle on osoitettu asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 1 kohdan, 4 artiklan 2 kohdan ja 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Varoitusten ja suositusten on oltava riittävän yksityiskohtaisia ja perusteltuja, ja niihin on liitettävä riittävät ja kattavat perustelut.”;

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Asetus (EU) N:o 1092/2010

17 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1.  Jos 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu suositus annetaan komissiolle, yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai useammalle Euroopan valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai useammalle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle, suositusten vastaanottajien on ilmoitettava suosituksen perusteella toteutetuista toimista Euroopan parlamentille, neuvostolle ja EJRK:lle ja esitettävä perustelut toimien toteuttamatta jättämiselle. EJKR:n on tarvittaessa ilmoitettava saadut vastaukset tiukkoja salassapitosääntöjä noudattaen viipymättä Euroopan valvontaviranomaisille.

”1.  Jos 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu suositus annetaan komissiolle, yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai useammalle Euroopan valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai useammalle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle, suositusten vastaanottajien on ilmoitettava suosituksen perusteella toteutetuista toimista riittävän yksityiskohtaisesti ja viipymättä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja EJRK:lle ja esitettävä riittävät ja yksityiskohtaiset perustelut toimien toteuttamatta jättämiselle. EJKR:n on tarvittaessa ilmoitettava saadut vastaukset tiukkoja salassapitosääntöjä noudattaen viipymättä ja riittävän yksityiskohtaisesti Euroopan valvontaviranomaisille. Oikeusvaltioperiaatetta, perusoikeuksia sekä valtion suvereniteetin periaatetta on kunnioitettava täysimääräisesti.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Asetus (EU) N:o 1092/2010

17 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos EJRK tekee päätöksen, jossa se katsoo, että sen suositusta ei ole noudatettu tai että suosituksen vastaanottajat eivät ole pystyneet selittämään asianmukaisesti, miksi ne eivät ole toteuttaneet toimia, EJRK:n on ilmoitettava tiukkoja salassapitosääntöjä noudattaen asiasta suosituksen vastaanottajille, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja asianomaisille Euroopan valvontaviranomaisille.”;

2.  Jos EJRK tekee päätöksen, jossa se katsoo, että sen suositusta ei ole noudatettu tai että suosituksen vastaanottajat eivät ole pystyneet selittämään asianmukaisesti, miksi ne eivät ole toteuttaneet toimia, EJRK:n on ilmoitettava tiukkoja salassapitosääntöjä noudattaen asiasta suosituksen vastaanottajille, Euroopan parlamentille, komissiolle, neuvostolle ja asianomaisille Euroopan valvontaviranomaisille.”;

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

26.10.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

26.10.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Kostas Chrysogonos

9.10.2017

Valiokuntakäsittely

15.5.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.7.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

16

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Angel Dzhambazki

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (3.9.2018)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta

(COM(2017)0538 – C8‑0317/2017 – 2017/0232(COD))

Valmistelija: Danuta Maria Hübner

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Jotta voidaan vahvistaa EJRK:n näkyvyyttä yksittäisistä jäsenistään erillisenä elimenä, EJRK:n puheenjohtajan pitäisi voida delegoida EJRK:n ulkoiseen edustukseen liittyviä tehtäviä EJRK:n sihteeristön päällikölle.

(5)  Jotta voidaan vahvistaa EJRK:n näkyvyyttä yksittäisistä jäsenistään erillisenä elimenä, EJRK:n puheenjohtajan pitäisi voida delegoida EJRK:n ulkoiseen edustukseen liittyviä tehtäviä EJRK:n sihteeristön päällikölle, lukuun ottamatta osallistumista kuulemisiin ja keskusteluihin, jotka käydään suljetuin ovin Euroopan parlamentissa, sekä osallistumista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan ja päätöksen 95/167/EY mukaiseen tutkintavaliokuntaan vilpittömän yhteistyön periaatetta noudattaen.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1096/20106 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, että EKP nimittää sihteeristön päällikön EJRK:n hallintoneuvostoa kuultuaan. EJRK:n sihteeristön päällikön arvostuksen lisäämiseksi EJRK:n hallintoneuvoston olisi arvioitava avoimella menettelyllä, onko EJRK:n sihteeristön päällikön tehtävään esitetyillä ehdokkailla EJRK:n sihteeristön hallinnoimiseksi tarvittava pätevyys ja kokemus. Hallintoneuvoston olisi tiedotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointimenettelystä. Lisäksi EJRK:n sihteeristön päällikön tehtäviä olisi selkeytettävä.

(6)  Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1096/20106 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, että EKP nimittää sihteeristön päällikön EJRK:n hallintoneuvostoa kuultuaan. EJRK:n sihteeristön päällikön arvostuksen lisäämiseksi EJRK:n hallintoneuvoston olisi arvioitava avoimella menettelyllä, onko EJRK:n sihteeristön päällikön tehtävään esitetyillä ehdokkailla EJRK:n sihteeristön hallinnoimiseksi tarvittava pätevyys ja kokemus. Lisäksi olisi taattava EJRK:n sihteeristön päällikön riippumattomuus ja hänen sitoutumisensa toimimaan ottamatta vastaan ohjeita miltään julkisilta tai yksityisiltä elimiltä. Hallintoneuvoston olisi tiedotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointimenettelystä. Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi voitava pyytää hallintoneuvostolta lisätietoja. Tässä asetuksessa säädetty nimittämismenettely ei rajoita EKP:llä viime kädessä olevaa vastuuta EJRK:n sihteeristön päällikön nimittämisestä asetuksen (EU) N:o 1096/2010 3 artiklan 2 kohdassa säädetyn kuulemismenettelyn mukaisesti niin kauan kuin kyseistä asetusta ei ole tarkistettu. Lisäksi EJRK:n sihteeristön päällikön tehtäviä olisi selitettävä riittävällä tavalla ja selkeytettävä tähän asetukseen sisällytettävän tehtäväluettelon avulla ja EKP:n suorittamien tehtävien ja EJRK:n suorittamien tehtävien välistä päällekkäisyyttä olisi vältettävä.

__________________

__________________

6 Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, annettu 17 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162).

6 Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, annettu 17 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162).

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  EJRK:n sihteeristön päällikön näkyvyyden lisäämiseksi on pitkällä aikavälillä tarpeen tarkastella asetuksen (EU) N:o 1096/2010 3 artiklan 2 kohtaa uudelleen, jotta voidaan arvioida nykyisen nimittämismenettelyn soveltuvuutta ja erityisesti harkita sitä, että Euroopan parlamentille annettaisiin oikeus hyväksyä esivalintaluetteloon otettujen ehdokkaiden nimitys EJRK:n sihteeristön päällikön virkaan.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Kun otetaan huomioon muutokset Euroopan talousalueesta (ETA) tehtyyn sopimukseen7 ja etenkin asetuksen (EU) N:o 1092/2010 hyväksyminen ETA:n jäsenvaltioissa, kyseisen asetuksen 9 artiklan 5 kohta ei ole enää merkityksellinen ja olisi näin poistettava.

(8)  Kun otetaan huomioon muutokset Euroopan talousalueesta (ETA) tehtyyn sopimukseen7 ja etenkin asetuksen (EU) N:o 1092/2010 hyväksyminen ETA:n jäsenvaltioissa, kyseisen asetuksen 9 artiklan 5 kohtaa olisi muutettava.

__________________

__________________

7 ETA:n sekakomitean päätös N:o 198/2016, annettu 30 päivänä syyskuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2017/275] (EUVL L 46, 23.2.2017, s. 1).

7 ETA:n sekakomitean päätös N:o 198/2016, annettu 30 päivänä syyskuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2017/275] (EUVL L 46, 23.2.2017, s. 1).

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Miesten ja naisten välisen tasa-arvon periaate huomioon ottaen enemmän naisia olisi rekrytoitava unionin toimielimiin ja heitä olisi oltava niissä enemmän osallistumassa päätöksentekoon, ja näin ollen sukupuolinäkökulma olisi otettava huomioon EJRK:n elimissä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Asetuksen (EU) N:o 1092/2010 16 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että varoitukset ja suositukset on toimitettava neuvostolle ja komissiolle ja, jos ne on osoitettu yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle, ne on toimitettava myös Euroopan valvontaviranomaisille. Demokraattisen valvonnan ja avoimuuden vahvistamiseksi kyseiset varoitukset ja suositukset olisi toimitettava myös Euroopan parlamentille ja Euroopan valvontaviranomaisille.

(10)  Asetuksen (EU) N:o 1092/2010 16 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että varoitukset ja suositukset on toimitettava neuvostolle ja komissiolle ja, jos ne on osoitettu yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle, ne on toimitettava myös Euroopan valvontaviranomaisille. Demokraattisen valvonnan ja avoimuuden vahvistamiseksi kyseiset varoitukset ja suositukset olisi toimitettava viipymättä myös Euroopan parlamentille ja Euroopan valvontaviranomaisille.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  EJRK:n lausuntojen, suositusten ja päätösten laadun ja merkityksellisyyden varmistamiseksi neuvoa-antavan teknisen komitean ja neuvoa-antavan tieteellisen komitean odotetaan tarpeen mukaan kuulevan sidosryhmiä varhaisessa vaiheessa ja avoimesti ja läpinäkyvästi.

(11)  EJRK:n lausuntojen, suositusten ja päätösten laadun ja merkityksellisyyden varmistamiseksi neuvoa-antavan teknisen komitean ja neuvoa-antavan tieteellisen komitean odotetaan tarpeen mukaan kuulevan laajaa joukkoa sidosryhmiä, jotka edustavat erilaisia näkemyksiä ja intressejä, varhaisessa vaiheessa ja avoimesti ja läpinäkyvästi. EJRK:n olisi otettava näiden kuulemisten tulokset asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 1092/2010

4 artikla – 2 a kohta)

 

Komission teksti

Tarkistus

”2 a.  Kun hallintoneuvostoa kuullaan EJRK:n sihteeristön päällikön nimittämisestä neuvoston asetuksen (EU) N:o 1096/2010* 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sen on arvioitava avoimella menettelyllä, onko EJRK:n sihteeristön päällikön tehtävään esitetyillä ehdokkailla EJRK:n sihteeristön hallinnoimiseksi tarvittava pätevyys ja kokemus. Hallintoneuvoston on tiedotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kuulemismenettelystä.

”2 a.  Kun hallintoneuvostoa kuullaan EJRK:n sihteeristön päällikön nimittämisestä neuvoston asetuksen (EU) N:o 1096/2010* 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sen on arvioitava avoimella menettelyllä, onko EJRK:n sihteeristön päällikön tehtävään esitetyillä ehdokkailla EJRK:n sihteeristön hallinnoimiseksi tarvittava pätevyys, riippumattomuus ja kokemus. Hallintoneuvoston on tiedotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle arvioinnista ja kuulemismenettelystä asianmukaisesti. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat pyytää hallintoneuvostolta lisätietoja.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 1092/2010

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”4 a.  Sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon EJRK:n elimissä annettavassa koulutuksessa.”;

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1092/2010

5 artikla – 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”8.  Puheenjohtaja edustaa EJRK:aa ulkopuolisiin tahoihin nähden. Puheenjohtaja voi delegoida EJRK:n ulkoiseen edustukseen liittyviä tehtäviä sihteeristön päällikölle.”;

”8.  Puheenjohtaja edustaa EJRK:aa ulkopuolisiin tahoihin nähden. Puheenjohtaja voi delegoida EJRK:n ulkoiseen edustukseen liittyviä tehtäviä sihteeristön päällikölle, lukuun ottamatta 19 artiklan 1, 4 ja 5 kohdassa säädettyjä tehtäviä.”;

Perustelu

Nämä tehtävät liittyvät osallistumiseen kuulemisiin ja keskusteluihin, joita käydään suljetuin ovin Euroopan parlamentissa. Ainoastaan puheenjohtajalla olisi oltava oikeus osallistua, jotta EJRK olisi edustettuna asianmukaisella tasolla.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) 1092/2010

9 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4)  Poistetaan 9 artiklan 5 kohta;

4)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

 

a)  Korvataan 5 kohta seuraavasti:

 

”5.   Kolmansien maiden asiaankuuluvien viranomaisten korkean tason edustajat voivat osallistua EJRK:n työhön, kuitenkin ehdottomasti vain niille merkityksellisten kysymysten osalta. EJRK voi hyväksyä järjestelyjä, joissa määritellään kyseisten kolmansien maiden osalta erityisesti EJRK:n toimintaan osallistumisen luonne ja laajuus sekä osallistumista koskevat menettelykysymykset. Näissä järjestelyissä voidaan määrätä edustajan läsnäolosta tapauskohtaisesti tarkkailijana hallintoneuvostossa, ja tämän on koskettava vain näiden maiden kannalta merkityksellisiä kysymyksiä, mihin eivät kuulu tilanteet, joissa voidaan keskustella yksittäisistä finanssilaitoksista tai jäsenvaltioista.”

Perustelu

Kun otetaan huomioon EJRK-asetuksen hyväksyminen ETA:ssa, erityinen viittaus ETA-maihin ei ole enää merkityksellinen. Kolmansien maiden korkean tason edustajien mahdollisuus osallistua EJRK:n työhön olisi kuitenkin säilytettävä, jotta voidaan tehdä valvontayhteistyötä unionia laajemmalla tasolla.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta (uusi)

Asetus (EU) 1092/2010

9 artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”6 a.  Poiketen siitä, mitä 6 kohdassa säädetään, EJRK:n puheenjohtaja voi julkistaa kokouksen pöytäkirjat, edellyttäen että hän tekee sen noudattaen sovellettavia luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia ja tavalla, joka ei mahdollista yksittäisten laitosten tunnistamista.”

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 1092/2010

12 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”5.  Tarvittaessa neuvoa-antava tieteellinen komitea kuulee varhaisessa vaiheessa ja avoimella tavalla sidosryhmiä ottaen samalla huomioon luottamuksellisuuden vaatimuksen.”;

”5.  Tarvittaessa neuvoa-antava tieteellinen komitea kuulee varhaisessa vaiheessa ja avoimella ja läpinäkyvällä tavalla laajaa joukkoa sidosryhmiä, jotka edustavat erilaisia näkemyksiä ja intressejä, ottaen samalla huomioon luottamuksellisuuden vaatimuksen.”;

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 1092/2010

19 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a)  Lisätään 19 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”5 a.   EJRK vastaa suullisesti tai kirjallisesti Euroopan parlamentin tai neuvoston sille esittämiin kysymyksiin. Se vastaa näihin kysymyksiin viipymättä ja joka tapauksessa viiden viikon kuluessa niiden toimittamisesta EJRK:lle.”

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

26.10.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

26.10.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Danuta Maria Hübner

21.11.2017

Valiokuntakäsittely

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Norbert Erdős, Csaba Sógor, Anna Záborská

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Charles Goerens

ECR

Morten Messerschmidt

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Norbert Erdős, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, György Schöpflin, Csaba Sógor, Anna Záborská

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Osasto

Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.9.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

26.10.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

26.10.2017

AFCO

26.10.2017

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Valiokuntakäsittely

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Elena Gentile, Julie Ward

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

2

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

1

0

ECR

Kay Swinburne

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 28. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö