Izvješće - A8-0011/2019Izvješće
A8-0011/2019

  IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike

  14.1.2019 - (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)) - ***I

  Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  Izvjestitelji: Othmar Karas, Pervenche Berès


  Postupak : 2017/0232(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0011/2019
  Podneseni tekstovi :
  A8-0011/2019
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike

  (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0538),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu(C8-0317/2017),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 15. veljače 2018.[1],

  –  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenja Odbora za pravna pitanja i Odbora za ustavna pitanja (A8-0011/2019),

  1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

  2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman    1

  AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA[2]*

  na Prijedlog Komisije

  ---------------------------------------------------------

  Prijedlog

  UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

  o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike

  (Tekst značajan za EGP)

  EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

  uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

  nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora[3],

  u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

  budući da:

  1.  U skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 1092/2010[4] (Uredba o ESRB-u) Europski parlament i Vijeće preispitali su Uredbu o ESRB-u na temelju izvješća[5] Komisije kako bi donijeli odluku o potrebi preispitivanja misije i organizacije ESRB-a. Preispitali su i način imenovanja predsjednika ESRB-a.

  2.  U Komisijinu izvješću iz 2017. o misiji i viziji ESRB-a[6] zaključuje se da su, iako ESRB načelno dobro funkcionira, potrebna poboljšanja određenih specifičnih točaka. Povrh toga, nedavne institucionalne promjene povezane s bankovnom unijom u kombinaciji s nastojanjima da se ostvari unija tržišta kapitala, te tehnološke promjene, efektivno su izmijenile radno okruženje ESRB-a u odnosu na vrijeme kad je uspostavljen. Osnivanje ESRB-a trebalo bi izravno pridonijeti postizanju ciljeva unutarnjeg tržišta. Makrobonitetni nadzor financijskog sustava Unije sastavni je dio sveukupnih novih nadzornih mehanizama u Uniji budući da je makrobonitetni aspekt usko povezan s mikrobonitetnim nadzornim zadaćama koje su dodijeljene europskim nadzornim tijelima. Samo s uspostavljenim mehanizmima kojima se primjereno uzima u obzir međusobna ovisnost mikrobonitetnih i makrobonitetnih rizika sve zainteresirane strane mogu imati dovoljno povjerenja da se uključe u prekogranične financijske aktivnosti. ESRB bi trebao nadzirati i procjenjivati rizike za financijsku stabilnost koji proizlaze iz kretanja koja mogu imati utjecaj na sektorskoj razini ili na razini financijskog sustava u cijelosti, uključujući rizike i slabe točke koji proizlaze iz tehnoloških promjena ili okolišnih ili društvenih čimbenika. Suočavajući se s takvim rizicima, ESRB bi trebao izravno pridonijeti cjelovitoj strukturi nadzora u Uniji, koja je potrebna za promicanje pravovremenih i dosljednih odgovora politike država članica, čime se sprječavaju razlike u pristupu i poboljšava funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Kako bi ispunio svoje zadaće, ESRB bi trebao analizirati sve relevantne informacije, uključujući kretanja koja vode k dovršetku unije tržišta kapitala.

  3.  Široki raspon članova općeg odbora ESRB-a predstavlja veliku prednost. No najnovije promjene u financijskim nadzornim strukturama Unije, a posebno uspostavljanje bankovne unije, ne odražavaju se u sastavu tog općeg odbora. Stoga bi predsjednik Nadzornog odbora ESB-a i predsjednik Jedinstvenog sanacijskog odbora trebali postati članovi općeg odbora ESRB-a s pravom glasa. Upravljački odbor odnosno savjetodavni tehnički odbor trebalo bi isto tako na odgovarajući način prilagoditi.

  4.  Predsjednik ESB-a predsjedao je ESRB-om prvih pet godina njegova postojanja, nakon čega je predsjednik ESB-a nastavio privremeno predsjedati ESRB-om. Tijekom tog razdoblja predsjednik ESB-a dao je autoritet i vjerodostojnost ESRB-u te osigurao da se odbor u praksi može oslanjati na stručno znanje ESB-a u području financijske stabilnosti. Stoga je primjereno da predsjednik ESB-a trajno predsjeda ESRB-om.

  5.  Kako bi se poboljšala vidljivost ESRB-a kao tijela koje je odvojeno od svojih pojedinačnih članova, predsjednik ESRB-a trebao bi moći prenijeti zadaće povezane s vanjskim zastupanjem ESRB-a na potpredsjednike ili na voditelja tajništva ESRB-a, uz iznimku sudjelovanja u saslušanjima i raspravama u Europskom parlamentu koji su zatvoreni za javnost.

  6.  U članku 3. stavku 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 1096/2010[7] navodi se da voditelja tajništva ESRB-a imenuje ESB uz savjetovanje s općim odborom ESRB-a. Kako bi povećao prepoznatljivost voditelja tajništva ESRB-a, opći odbor ESRB-a trebao bi u otvorenom i transparentnom postupku razmotriti posjeduju li kandidati za mjesto voditelja tajništva ESRB-a izabrani u uži krug kvalitete i iskustvo koji su potrebni za vođenje tajništva ESRB-a. Opći odbor trebao bi obavijestiti Europski parlament i Vijeće o postupku procjene. Nadalje, trebalo bi pojasniti zadaće voditelja tajništva ESRB-a.

  7.  U skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1092/2010 prvog potpredsjednika na petogodišnji mandat između sebe biraju članovi Općeg vijeća ESB-a, uzimajući u obzir potrebu za uravnoteženom zastupljenošću država članica općenito i između onih čija je valuta euro i onih čija valuta nije euro. Navedeno više nije prikladno, iako bi se o takvoj uravnoteženoj zastupljenost i dalje trebalo voditi računa kada je riječ o upravljačkom odboru ESRB-a. Nadalje, nakon stvaranja bankovne unije primjereno je upućivanje na državu članicu čija je valuta euro i države članice čija valuta nije euro zamijeniti upućivanjem na države članice koje sudjeluju u bankovnoj uniji i države članice koje u njoj ne sudjeluju.

  8.  ▌

  9.  Kako bi se smanjili troškovi i povećala djelotvornost postupaka, broj predstavnika Komisije u savjetodavnom tehničkom odboru ESRB-a potrebno je smanjiti s trenutačna dva predstavnika na jednog predstavnika.

  10.  U članku 16. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1092/2010 zahtijeva se prenošenje upozorenja i preporuka ESRB-a Vijeću i Komisiji te, ako su upućeni jednom nacionalnom nadzornom tijelu ili više njih, europskim nadzornim tijelima. Kako bi se ojačale demokratska kontrola i transparentnost, ta bi upozorenja i preporuke trebalo prenijeti Europskom parlamentu i europskim nadzornim tijelima.

  11.  Kako bi se osigurale kvaliteta i relevantnost mišljenja, preporuka i odluka ESRB-a, očekuje se da će se savjetodavni tehnički odbor i savjetodavni znanstveni odbor prema potrebi savjetovati sa zainteresiranim stranama u ranoj fazi te na otvoren i transparentan način, te da će to prakticirati u najvećoj mogućoj mjeri kako bi se osigurao uključiv pristup prema svim zainteresiranim stranama.

  12.  Uredbu (EU) br. 1092/2010 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

  DONIJELI SU OVU UREDBU:

  Članak 1.

  Uredba (EU) br. 1092/2010 mijenja se kako slijedi:

  -1.  U članku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

  „ (c)  „ (c) „sistemski rizik” znači rizik poremećaja u financijskom sustavu, koji može uzrokovati ozbiljne negativne posljedice za financijsku stabilnost Unije ili jedne ili više njezinih država članica ili za realno gospodarstvo i funkcioniranje unutarnjeg tržišta ▌. Sve vrste financijskih posrednika, tržišta i infrastrukture mogu potencijalno biti sistemski važni do određene mjere.”;

  -1.a  U članku 3. stavku 2. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

  „(d)  izdavanje preporuka institucijama Unije i državama članicama radi popravnih mjera kao odgovor na utvrđene rizike i, kada je to potrebno, objavljivanje navedenih preporuka;”;

  1.  Članak 4. mijenja se kako slijedi:

  (a)  umeće se sljedeći stavak 2.a:

  „2.a  Kad se s njim savjetuje o imenovanju voditelja tajništva ESRB-a u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 1096/2010*, u okviru otvorenog i transparentnog postupka opći odbor procjenjuje posjeduju li kandidati za mjesto voditelja tajništva ESRB-a izabrani u uži krug kvalitete, neovisnost i iskustva koji su potrebni za vođenje tajništva ESRB-a. Opći odbor na adekvatno detaljan način obavješćuje Europski parlament i Vijeće o postupku procjene i savjetovanja.

  *  Uredba Vijeća (EU) br. 1096/2010 od 17. studenoga 2010. o dodjeli posebnih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s funkcioniranjem Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010., str. 162.).”;

  _______________________________________________________________________________

  (b)  umeće se sljedeći stavak 3.a:

  „3a.  Kad daju smjernice voditelju tajništva ESRB-a u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EU) br. 1096/2010, predsjednik ESRB-a i upravljački odbor posebno mogu uzeti u obzir sljedeće:

  (a)  svakodnevno vođenje tajništva ESRB-a;

  (b)  sva administrativna i proračunska pitanja povezana s tajništvom ESRB-a;

  (c)  koordinaciju i pripremu rada i donošenja odluka općeg odbora;

  (d)  izradu godišnjeg prijedloga programa ESRB-a i njegovu provedbu;

  (e)  izradu godišnjeg izvješća o aktivnostima ESRB-a te izvješćivanje općem odboru o njegovoj provedbi”;

  2.  Članak 5. mijenja se kako slijedi:

  (a)  stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

  „1.  ESRB-om predsjeda predsjednik ESB-a.

  2.  Prvog potpredsjednika na petogodišnji mandat između sebe biraju članovi Općeg vijeća ESB-a ▌. Prvi potpredsjednik može biti ponovno izabran jednom.

  __________________________________________________________________

  **  Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).”;

  (b)  stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

  “8.  Predsjednik predstavlja ESRB. Predsjednik može prenijeti zadaće povezane s vanjskim zastupanjem ESRB-a na potpredsjednike ESRB-a ili na voditelja tajništva, uz iznimku zadaća iz članka 19. stavaka 1., 4. i 5.”;

  3.  Članak 6. mijenja se kako slijedi:

  (a)  stavak 1. mijenja se kako slijedi:

  i.  umeću se sljedeće točke (fa) i (fb):

  „(fa)  predsjednik Nadzornog odbora ESB-a;

  (fb)  predsjednik Jedinstvenog sanacijskog odbora;”;

  ii.  ▌

  (b)  stavak 2. mijenja se kako slijedi:

  i.  točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

  „(a)  jedan visokopozicionirani predstavnik nadležnih nacionalnih nadzornih tijela ili nacionalnih tijela zaduženih za primjenu mjera usmjerenih na smanjenje sistemskog ili makrobonitetnog rizika iz svake države članice u skladu sa stavkom 3.;”;

  (c)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

  „3.  U pogledu zastupanja nacionalnih tijela u skladu sa stavkom 2. točkom (a) odgovarajući visokopozicionirani predstavnici rotiraju se ovisno o točki o kojoj se raspravlja, osim ako su se nacionalna tijela pojedine države članice sporazumjela o zajedničkom predstavniku.”;

  3.a  U članku 7. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

  „1.  Kada sudjeluju u aktivnostima općeg odbora i upravljačkog odbora ili pri obavljanju bilo koje druge aktivnosti koja se odnosi na ESRB, članovi ESRB-a obavljaju svoje dužnosti nepristrano i isključivo u interesu Unije u cjelini. Ne smiju tražiti ni primati naputke bilo koje vlade, institucija Unije ili bilo kojih drugih javnih ili privatnih tijela.”;

  3.b  U članku 8. stavku 1. dodaju se sljedeći podstavci:

  Ovaj se stavak ne primjenjuje na osobe koje prijavljuju ili otkrivaju informacije o opasnosti ili šteti za javni interes u kontekstu njihova radnog odnosa.

  Ovim se stavkom ne dovode u pitanje povjerljive usmene rasprave održane u skladu s člankom 19. stavkom 5.

  4.  ▌članak 9. mijenja se kako slijedi:

  (a)  stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

  „4.  Kad je to primjerno, visokopozicionirani predstavnici međunarodnih financijskih organizacija ili Europskog parlamenta koji provode aktivnosti koje su izravno povezane sa zadaćama ESRB-a određenima člankom 3. stavkom 2. mogu biti pozvani prisustvovati sastancima općeg odbora.”;

  (b)  stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

  „5.  Sudjelovanje u radu ESRB-a može biti otvoreno visokopozicioniranim predstavnicima odgovarajućih tijela iz ▌država EGP-a, i strogo ograničeno na pitanja koja su od posebnog značaja za te zemlje. ESRB može utvrditi pravila kojima se određuju ponajprije narav, opseg i postupovni aspekti sudjelovanja tih ▌zemalja u radu ESRB-a. Takva pravila mogu predvidjeti ad hoc zastupanje u ulozi promatrača u općem odboru i trebala bi se odnositi samo na pitanja koja su relevantna za te zemlje, isključujući bilo koji slučaj u kojem bi se moglo raspravljati o situaciji u pojedinim financijskim institucijama ili državama članicama.”

  5.  Članak 11. mijenja se kako slijedi:

  (a)  stavak 1. mijenja se kako slijedi:

  i.  točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

  „(c)  četiri druga člana općeg odbora koji su također članovi Općeg vijeća ESB-a, uzimajući u obzir potrebu za uravnoteženom zastupljenošću država članica općenito i između onih koje su države članice sudionice, kako je definirano u članku 2. stavku 1. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 i onih koje nisu. Biraju ih između sebe članovi općeg odbora koji su također članovi Općeg vijeća ESB-a na razdoblje od tri godine;”;

  ii.  umeću se sljedeće točke (ga), (gb) i (gba):

  „(ga)  predsjednik Nadzornog odbora ESB-a;

  (gb)  predsjednik Jedinstvenog sanacijskog odbora;

  (gba)  voditelj tajništva ESRB-a;”;

  6.  Članak 12. mijenja se kako slijedi:

  (-a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

  1. Savjetodavni znanstveni odbor čine predsjednik savjetodavnog tehničkog odbora i 15 stručnjaka koji predstavljaju široki niz vještina ▌, iskustava i znanja iz svih relevantnih sektora financijskih tržišta koje predlaže upravljački odbor, a odobrava opći odbor za četverogodišnji obnovljivi mandat. Kandidati ne smiju biti članovi ESA i biraju se na temelju njihove opće sposobnosti i različitog iskustva u akademskim područjima ili u drugim sektorima, posebno u malim i srednjim poduzećima ili sindikatima ili kao pružatelji ili korisnici financijskih usluga.”;

  (-aa)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

  2. Predsjednika i dva potpredsjednika savjetodavnog znanstvenog odbora imenuje opći odbor na prijedlog predsjednika ESRB-a, a svi posjeduju visoku razinu odgovarajućeg iskustva i znanja, na primjer na temelju relevantnog akademskog profesionalnog zaleđa u sektorima bankarstva, tržišta vrijednosnih papira ili osiguranja ili strukovnog mirovinskog osiguranja. U predsjedanju savjetodavnim znanstvenim odborom trebaju se rotirati ove tri osobe.”;

  (-ab)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

  3. Savjetodavni znanstveni odbor pruža savjete i pomoć ESRB-u u skladu s člankom 4. stavkom 5. na zahtjev predsjednika ESRB-a ili općeg odbora.”;

  (a)  stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

  „5.  Kad je to primjereno, savjetodavni znanstveni odbor organizira savjetovanja u ranoj fazi sa zainteresiranim stranama poput sudionika na tržištu, udruga potrošača i akademskih stručnjaka, na otvoren i transparentan način, vodeći računa o zahtjevu povjerljivosti. Takva savjetovanja provode se u što širem rasponu kako bi se osigurao uključiv pristup prema svim zainteresiranim stranama i relevantnim financijskim sektorima te se dionicima omogućuje razuman rok za odgovor.”;

  7.  Članak 13. mijenja se kako slijedi:

  (a)  stavak 1. mijenja se kako slijedi:

  (-i)  točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

  „(a)  predstavnik svake nacionalne središnje banke▌;”;

  i.  točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

  „(f)  predstavnik Komisije;”;

  ii.  umeću se sljedeće točke (fa) i (fb):

  „(fa)  predstavnik Nadzornog odbora ESB-a;

  (fb)  predstavnik Jedinstvenog sanacijskog odbora;”;

  (aa)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

  „3.  Savjetodavni znanstveni odbor pruža savjete i pomoć ESRB-u u skladu s člankom 4. stavkom 5. na zahtjev predsjednika ESRB-a ili općeg odbora.”;

  (b)  umeće se sljedeći stavak 4.a:

  „4.a  Kad je to primjereno, savjetodavni tehnički odbor organizira savjetovanja u ranoj fazi sa zainteresiranim stranama na otvoren i transparentan način, vodeći računa o zahtjevu povjerljivosti. Takva savjetovanja provode se u što širem rasponu kako bi se osigurao uključiv pristup prema svim zainteresiranim stranama i relevantnim financijskim sektorima te se dionicima omogućuje razuman rok za odgovor.”;

  7.a  članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

  „Pri provedbi svojih zadaća određenih u članku 3. stavku 2., ESRB, kada je to potrebno, traži mišljenje odgovarajućih zainteresiranih strana iz privatnog sektora. Takva savjetovanja provode se u što širem rasponu kako bi se osigurao uključiv pristup prema svim zainteresiranim stranama i relevantnim financijskim sektorima te se dionicima omogućuje razuman rok za odgovor.”;

  7.b  U članku 15. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

  „7.  Prije svakog zahtjeva za informacijama nadzornog karaktera koje nisu u sažetom ili zbirnom obliku, ESRB se na odgovarajući način savjetuje s odgovarajućim europskim nadzornim tijelom kako bi osigurao da je zahtjev opravdan i razmjeran. Ako odgovarajuće europsko nadzorno tijelo smatra da je zahtjev neopravdan i nerazmjeran, odmah ga vraća ESRB-u i traži dodatno obrazloženje. Nakon što je ESRB dostavio odgovarajućem europskom nadzornom tijelu navedeno dodatno obrazloženje, adresati zahtjeva šalju tražene informacije ESRB-u pod uvjetom da imaju zakonit pristup odgovarajućim informacijama.”;

  8.  Članak 16. mijenja se kako slijedi:

  (a)  u stavku 2. prva rečenica zamjenjuje se sljedećom:

  Upozorenja ili preporuke koje izda ESRB u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkama (c) i (d) mogu biti opće ili posebne prirode te se upućuju posebno Uniji, jednoj ili više država članica, ili jednom ili više europskih nadzornih tijela, jednom ili više nacionalnih nadležnih tijela, ili nacionalnih sanacijskih tijela, ili ESB-u za zadaće koje su mu dodijeljene u skladu s člankom 4. stavcima 1. i 2. te člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013, ili Jedinstvenom sanacijskom odboru. Ako su upozorenje ili preporuka upućeni jednom ili više nacionalnih nadzornih tijela, o tome se također obavještava i dotičnu državu članicu ili države članice. Preporuke uključuju određen vremenski okvir za odgovor politike. Preporuke također mogu biti upućene Komisiji u vezi s odgovarajućim zakonodavstvom Unije. Upozorenja i preporuke dovoljno su detaljni i obrazloženi te su popraćeni odgovarajućom i sveobuhvatnom izjavom o razlozima.

  (b)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

  „3.  Upozorenja ili preporuke koje se šalju adresatima u skladu sa stavkom 2. istodobno se šalju Vijeću, Europskom parlamentu, Komisiji i europskim nadzornim tijelima u skladu sa strogim pravilima o povjerljivosti.”;

  9.  u članku 17. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

  „1.  Ako je preporuka iz članka 3. stavka 2. točke (d) upućena Komisiji, jednoj ili više država članica, jednom ili više europskih nadzornih tijela ili jednom ili više nacionalnih nadležnih tijela, adresati obavješćuju Europski parlament, Vijeće, Komisiju i ESRB o mjerama koje su poduzete kao odgovor na preporuku i daju odgovarajuće obrazloženje za sva nepostupanja. Kad je to potrebno, ESRB, u skladu sa strogim pravilima o povjerljivosti, bez odlaganja obavješćuje europska nadzorna tijela o primljenim odgovorima.”;

  2.  Ako ESRB ocijeni da njegova preporuka nije provedena ili da adresati nisu dostavili primjereno obrazloženje za nepostupanje, on o tome, u skladu sa strogim pravilima o povjerljivosti, obavješćuje adresate, Europski parlament, Vijeće, Komisiju i, kada je to potrebno, relevantna europska nadzorna tijela.”;

  9.a  Članak 19. mijenja se kako slijedi:

  (a)  stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

  „1.  Najmanje jednom godišnje, a u slučaju rasprostranjenih financijskih poteškoća i češće, predsjednika ESRB-a nadležni odbor Europskog parlamenta poziva na godišnju raspravu, povodom objavljivanja godišnjeg izvješća ESRB-a Europskom parlamentu i Vijeću. Ova se rasprava provodi odvojeno od dijaloga o monetarnoj politici između Europskog parlamenta i predsjednika ESB-a.

  2.  Godišnje izvješće iz stavka 1. sadrži informacije koje opći odbor odluči objaviti u skladu s člankom 18. Godišnje izvješće stavlja se na raspolaganje javnosti. U njemu se iznose informacije o sredstvima koja su ESRB-u stavljena na raspolaganje u skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1096/2010.;

  (b)  dodaje se sljedeći stavak:

  „5.a  Na pitanja koja mu postavi Europski parlament ili Vijeće, ESRB odgovara usmeno ili u pisanom obliku. Na ta pitanja odgovara bez odgađanja, a u svakom slučaju u roku od pet tjedana od datuma kada su upućena ESRB-u.”;

  10.  Članak 20. zamjenjuje se sljedećim:

  „Komisija će najkasnije pet godina nakon [SL, unijeti datum stupanja na snagu] provesti evaluaciju ove Uredbe te glavne zaključke izložiti u izvješću Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.”

  Članak 2.

  Ova Uredba stupa na snagu […] dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

  Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

  Sastavljeno u Bruxellesu

  Za Europski parlament  Za Vijeće

  Predsjednik  Predsjednik

  • [1]  SL C 227, 28.6.2018., str. 63.
  • [2] * Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.
  • [3]   SL C , , str. .
  • [4]   Uredba (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010., str. 1.).
  • [5]   Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o misiji i organizaciji Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB), COM(2014) 508 final.
  • [6]   Radni dokument službi Komisije, Analiza učinka, Izmjene Uredbe o ESRB-u, COM(2017).
  • [7]   Uredba Vijeća (EU) br. 1096/2010 od 17. studenoga 2010. o dodjeli posebnih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s funkcioniranjem Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010., str. 162.).

  MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja (16.7.2018)

  upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

  o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike
  (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

  Izvjestitelj za mišljenje: Kostas Chrysogonos

  AMANDMANI

  Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

  Amandman    1

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (2)  U Komisijinu izvješću iz 2017. o misiji i viziji ESRB-a5 zaključuje se da su, iako ESRB načelno dobro funkcionira, potrebna poboljšanja određenih specifičnih točaka.

  (2)  U Komisijinu izvješću iz 2017. o misiji i viziji ESRB-a5 zaključuje se da su, iako ESRB načelno dobro funkcionira, potrebna poboljšanja određenih specifičnih točaka, posebno s obzirom na to da su nedavne institucionalne promjene u pogledu bankovne unije, zajedno s naporima da se postigne unija tržišta kapitala, doista izmijenile operativni okvir ESRB-a od njegove uspostave. Kao rezultat toga, ESRB bi trebalo promijeniti na odgovarajući način kako bi se zajamčila učinkovitost makrobonitetnih politika.

  _________________

  _________________

  5 Radni dokument službi Komisije, Analiza učinka, Izmjene Uredbe o ESRB-u, COM(2017).

  5 Radni dokument službi Komisije, Analiza učinka, Izmjene Uredbe o ESRB-u, COM(2017).

  Amandman    2

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 2.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (2a)  Trebalo bi istaknuti da predložena poboljšanja imaju kao cilj postizanje odgovarajuće ravnoteže između autonomije ESRB-a i potrebe za jakim i vjerodostojnim vodstvom. Cilj im je također poboljšati koordinaciju makrobonitetnih politika Unije i olakšati osiguranje ravnoteže između onih država članica koje pripadaju bankovnoj uniji i koje su pod nadzorom ESB-a/jedinstvenog nadzornog mehanizma i onih država članica koje i dalje nisu dio bankovne unije.

  Amandman    3

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (3)  Velik broj članova općeg odbora ESRB-a najveća je korist. No najnovije promjene u financijskim nadzornim strukturama Unije, a posebno uspostavljanje bankovne unije, ne odražavaju se u sastavu tog općeg odbora. Stoga bi predsjednik Nadzornog odbora ESB-a i predsjednik Jedinstvenog sanacijskog odbora trebali postati članovi općeg odbora ESRB-a s pravom glasa. Upravljački odbor odnosno savjetodavni tehnički odbor trebalo bi isto tako na odgovarajući način prilagoditi.

  (3)  Velik broj članova općeg odbora ESRB-a predstavlja veliku prednost. Najnovije promjene u financijskim nadzornim strukturama Unije, a posebno uspostavljanje bankovne unije, trebale bi biti odražene i u sastavu tog općeg odbora.

  Amandman    4

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 3.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3a)  Trebalo bi nastojati postići rodnu ravnopravnost u općem odboru ESRB-a.

  Amandman    5

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (4)  Predsjednik ESB-a predsjedao je ESRB-om prvih pet godina njegova postojanja, nakon čega je predsjednik ESB-a nastavio privremeno predsjedati ESRB-om. Tijekom tog razdoblja predsjednik ESB-a dao je autoritet i vjerodostojnost ESRB-u te osigurao da se odbor u praksi može oslanjati na stručno znanje ESB-a u području financijske stabilnosti. Stoga je primjereno da predsjednik ESB-a trajno predsjeda ESRB-om.

  (4)  Predsjednik ESB-a predsjedao je ESRB-om prvih pet godina njegova postojanja, nakon čega je predsjednik ESB-a nastavio privremeno predsjedati ESRB-om. Bliska suradnja između ESB-a i ESRB-a te razvoj tokova informacija neophodni su kako bi se poboljšala sposobnost ESRB-a da efektivno identificira, analizira i prati sistemske rizike na razini Unije.

  Amandman    6

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (5)  Kako bi se poboljšala vidljivost ESRB-a kao tijela koje je odvojeno od svojih pojedinačnih članova, predsjednik ESRB-a trebao bi moći prenijeti zadaće povezane s vanjskim zastupanjem ESRB-a na voditelja tajništva ESRB-a.

  (5)  Potrebno je u potpunosti osigurati i zajamčiti odgovornost, transparentnost i neovisnost ESRB-a. Također je potrebno povećati autonomiju i vidljivost ESRB-a. To bi se moglo postići tako da se ESRB učini neovisnim, pouzdanim, makrobonitetnim tijelom. Kako bi se poboljšala vidljivost ESRB-a kao tijela koje je odvojeno od svojih pojedinačnih članova, predsjednik ESRB-a trebao bi moći prenijeti zadaće povezane s vanjskim zastupanjem ESRB-a na voditelja tajništva ESRB-a ili na potpredsjednike ESRB-a.

  Amandman    7

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (6)  U članku 3. stavku 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 1096/20106 navodi se da voditelja tajništva ESRB-a imenuje ESB uz savjetovanje s općim odborom ESRB-a. Kako bi povećao opseg zadaća voditelja tajništva ESRB-a, opći odbor ESRB-a trebao bi u otvorenom i transparentnom postupku razmotriti posjeduju li kandidati za mjesto voditelja tajništva ESRB-a izabrani u uži krug kvalitete i iskustvo koji su potrebni za vođenje tajništva ESRB-a. Opći odbor trebao bi obavijestiti Europski parlament i Vijeće o postupku procjene. Nadalje, trebalo bi pojasniti zadaće voditelja tajništva ESRB-a.

  (6)  U članku 3. stavku 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 1096/20106 navodi se da voditelja tajništva ESRB-a imenuje ESB uz savjetovanje s općim odborom ESRB-a. Kako bi povećao opseg zadaća voditelja tajništva ESRB-a, opći odbor ESRB-a trebao bi u otvorenom i transparentnom postupku razmotriti posjeduju li kandidati za mjesto voditelja tajništva ESRB-a izabrani u uži krug kvalitete i iskustvo koji su potrebni za vođenje tajništva ESRB-a. Opći odbor trebao bi obavijestiti Europski parlament i Vijeće o postupku procjene. Time bi se sačuvala poveznica s ESB-om i zajamčila odgovornost voditelja tajništva ESRB-a prema općem odboru. Nadalje, trebalo bi pojasniti zadaće voditelja tajništva ESRB-a, posebno s obzirom na to da bi dodjela važnije uloge voditelju tajništva ESRB-a mogla pomoći u povećanju učinka i učinkovitosti upozorenja i preporuka. Europski parlament i Vijeće trebali bi moći tražiti dodatne informacije od općeg odbora.

  _________________

  _________________

  6 Uredba Vijeća (EU) br. 1096/2010 od 17. studenoga 2010. o dodjeli posebnih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s funkcioniranjem Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010., str. 162.).

  6 Uredba Vijeća (EU) br. 1096/2010 od 17. studenoga 2010. o dodjeli posebnih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s funkcioniranjem Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010., str. 162.).

  Amandman    8

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 10.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (10)  U članku 16. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1092/2010 zahtijeva se prenošenje upozorenja i preporuka ESRB-a Vijeću i Komisiji te, ako su upućeni jednom nacionalnom nadzornom tijelu ili više njih, europskim nadzornim tijelima. Kako bi se ojačale demokratska kontrola i transparentnost, ta bi upozorenja i preporuke trebalo prenijeti Europskom parlamentu i europskim nadzornim tijelima.

  (10)  U članku 16. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1092/2010 zahtijeva se prenošenje upozorenja i preporuka ESRB-a Vijeću i Komisiji te, ako su upućeni jednom nacionalnom nadzornom tijelu ili više njih, europskim nadzornim tijelima. Kako bi se ojačale demokratska kontrola i transparentnost, ta se upozorenja i preporuke moraju bez odgode prenijeti Europskom parlamentu i europskim nadzornim tijelima.

  Amandman    9

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 11.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11)  Kako bi se osigurale kvaliteta i relevantnost mišljenja, preporuka i odluka ESRB-a, očekuje se da će se savjetodavni tehnički odbor i savjetodavni znanstveni odbor prema potrebi savjetovati sa zainteresiranim stranama u ranoj fazi te na otvoren i transparentan način .

  (11)  Kako bi se osigurale kvaliteta i relevantnost mišljenja, preporuka i odluka ESRB-a, očekuje se da će se savjetodavni tehnički odbor i savjetodavni znanstveni odbor, prema potrebi, savjetovati u ranoj fazi na otvoren, pluralistički i transparentan način sa zainteresiranim stranama, relevantnim stručnjacima i socijalnim partnerima. U svrhu povećane učinkovitosti, treba u potpunosti voditi računa o rezultatima tih savjetovanja.

  Amandman    10

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

  Uredba (EU) br. 1092/2010

  Članak 3. – stavak 1.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  (-1)  U članku 3. stavak 1. zamjenjuje se kako slijedi:

  1. ESRB je odgovoran za makrobonitetni nadzor financijskog sustava u Uniji, kako bi pridonio sprječavanju ili smanjivanju sistemskih rizika za financijsku stabilnost u Uniji koji proizlaze iz kretanja unutar financijskog sustava, vodeći računa o makroekonomskim kretanjima, a kako bi se izbjegla razdoblja rasprostranjenih financijskih poteškoća. Doprinosi neometanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta i time osigurava održivi doprinos financijskog sektora gospodarskom rastu.

  1. ESRB je odgovoran za makrobonitetni nadzor financijskog sustava u Uniji, kako bi pridonio sprječavanju ili smanjivanju sistemskih rizika za financijsku stabilnost u Uniji koji proizlaze iz kretanja unutar financijskog sustava, vodeći računa o makroekonomskim kretanjima, a kako bi se izbjegla razdoblja rasprostranjenih financijskih poteškoća. Doprinosi neometanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta i time osigurava održivi doprinos financijskog sektora gospodarskom rastu te doprinosi ostvarenju ciljeva iz članka 3. Ugovora o Europskoj uniji.”

  Amandman    11

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 1. − podtočka a

  Uredba (EU) br. 1092/2010

  Članak 4. – stavak 2.a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2a.  Kad se s njim savjetuje o imenovanju voditelja tajništva ESRB-a u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 1096/2010*, u okviru otvorenog i transparentnog postupka opći odbor procjenjuje posjeduju li kandidati za mjesto voditelja tajništva ESRB-a izabrani u uži krug kvalitete i iskustvo koji su potrebni za vođenje tajništva ESRB-a. Opći odbor obavješćuje Europski parlament i Vijeće o postupku savjetovanja.

  2a.  Kad se s njim savjetuje o imenovanju voditelja tajništva ESRB-a u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 1096/2010*, u okviru otvorenog i transparentnog postupka opći odbor procjenjuje posjeduju li kandidati za mjesto voditelja tajništva ESRB-a izabrani u uži krug kvalitete i iskustvo koji su potrebni za vođenje tajništva ESRB-a. Opći odbor obavješćuje Europski parlament i Vijeće o postupku savjetovanja. Opći odbor dovoljno detaljno obavješćuje Europski parlament i Vijeće o postupku procjene i savjetovanja. Europski parlament i Vijeće mogu tražiti dodatne informacije od općeg odbora.

  *  Uredba Vijeća (EU) br. 1096/2010 od 17. studenoga 2010. o dodjeli posebnih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s funkcioniranjem Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010., str. 162.).”

  *  Uredba Vijeća (EU) br. 1096/2010 od 17. studenoga 2010. o dodjeli posebnih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s funkcioniranjem Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010., str. 162.).”

   

  (Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu koji se razmatra. Ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti promjene u cijelom tekstu.)

  Amandman    12

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

  Uredba (EU) br. 1092/2010

  Članak 4. – stavak 3.a – uvodni tekst

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3a.  Kad daju smjernice voditelju tajništva ESRB-a u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EU) br. 1096/2010, predsjednik ESRB-a i upravljački odbor posebno mogu uzeti u obzir sljedeće:

  3a.  Kad daju smjernice voditelju tajništva ESRB-a u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EU) br. 1096/2010, predsjednik ESRB-a i upravljački odbor posebno mogu na transparentan način dotaknuti se sljedećeg:

  Amandman    13

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

  Uredba (EU) br. 1092/2010

  Članak 5. – stavak 8.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  „8.  Predsjednik predstavlja ESRB. Predsjednik može prenijeti zadaće povezane s vanjskim zastupanjem ESRB-a na voditelja tajništva.”

  „8.  Predsjednik predstavlja ESRB u vanjskim odnosima. Predsjednik može prenijeti zadaće povezane s vanjskim zastupanjem ESRB-a na voditelja tajništva ili na potpredsjednike ESRB-a.”

  Amandman    14

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a – podtočka i.

  Uredba (EU) br. 1092/2010

  Članak 6. – stavak 1. – točke fa i fb

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (i)  umeću se sljedeće točke (fa) i (fb):

  Briše se.

  „(fa)  predsjednik Nadzornog odbora ESB-a;

   

  (fb)  predsjednik Jedinstvenog sanacijskog odbora;”;

   

  Obrazloženje

  Uključivanje predstavnika jedinstvenog nadzornog mehanizma i Jedinstvenog sanacijskog odbora kao članova s pravom glasa utjecalo bi na ravnotežu između zemalja koje su se priključile jedinstvenom nadzornom mehanizmu i onih koje još nisu članice.

  Amandman    15

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b – podtočka i.a (nova)

  Uredba (EU) br. 1092/2010

  Članak 6. – stavak 2. – točke ba i bb (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ia)  umeću se sljedeće točke (ba) i (bb):

   

  (ba)  predsjednik Nadzornog odbora ESB-a;

   

  (bb)  predsjednik Jedinstvenog sanacijskog odbora;

  Amandman    16

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka a – podtočka ii.

  Uredba (EU) br. 1092/2010

  Članak 11. – stavak 1. – točke ga i gb

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (ii)  umeću se sljedeće točke (ga) i (gb):

  Briše se.

  „(ga)  predsjednik Nadzornog odbora ESB-a;

   

  (gb)  predsjednik Jedinstvenog sanacijskog odbora;”;

   

  Obrazloženje

  Poželjnija je trenutačna situacija, u kojoj predstavnici jedinstvenog nadzornog mehanizma i Jedinstvenog sanacijskog odbora nisu članovi upravljačkog odbora ili savjetodavnog tehničkog odbora. Unutar postojećih okvira fleksibilnosti može se predstavnike jedinstvenog nadzornog mehanizma i Jedinstvenog sanacijskog odbora pozvati kao promatrače, čime im se omogućuje sudjelovanje bez utjecanja na ravnotežu između država koje su se pridružile jedinstvenom nadzornom mehanizmu i onih koje još nisu članice.

  Amandman    17

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka a

  Uredba (EU) br. 1092/2010

  Članak 12. – stavak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  „5.  Kad je to primjereno, savjetodavni znanstveni odbor organizira savjetovanja u ranoj fazi sa zainteresiranim stranama na otvoren i transparentan način, vodeći računa o zahtjevu povjerljivosti.”

  „5.  Kad je to primjereno, savjetodavni znanstveni odbor organizira savjetovanja u ranoj fazi sa zainteresiranim stranama i relevantnim stručnjacima na otvoren, pluralistički i transparentan način, vodeći računa o zahtjevu povjerljivosti.”

  Amandman    18

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka a – podtočka ii.

  Uredba (EU) br. 1092/2010

  Članak 13. – stavak 1. – točke fa i fb

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (ii)  umeću se sljedeće točke (fa) i (fb):

  Briše se.

  „(fa)  predstavnik Nadzornog odbora ESB-a;

   

  (fb)  predstavnik Jedinstvenog sanacijskog odbora;”;

   

  Obrazloženje

  Poželjnija je trenutačna situacija, u kojoj predstavnici jedinstvenog nadzornog mehanizma i Jedinstvenog sanacijskog odbora nisu članovi upravljačkog odbora ili savjetodavnog tehničkog odbora. Unutar postojećih okvira fleksibilnosti može se predstavnike jedinstvenog nadzornog mehanizma i Jedinstvenog sanacijskog odbora pozvati kao promatrače, čime im se omogućuje sudjelovanje bez utjecanja na ravnotežu između država koje su se pridružile jedinstvenom nadzornom mehanizmu i onih koje još nisu članice.

  Amandman    19

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka aa (nova)

  Uredba (EU) br. 1092/2010

  Članak 13. – stavak 1.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (aa)   umeće se sljedeći stavak:

   

  1a.  Može se pozvati predstavnika Nadzornog odbora ESB-a i predstavnika Jedinstvenog sanacijskog odbora na sastanke savjetodavnog tehničkog odbora u ulozi promatrača.

  Amandman    20

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka b

  Uredba (EU) br. 1092/2010

  Članak 13. – stavak 4.a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  „4.a  Kad je to primjereno, savjetodavni tehnički odbor organizira savjetovanja u ranoj fazi sa zainteresiranim stranama na otvoren i transparentan način, vodeći računa o zahtjevu povjerljivosti.”

  „4.a  Kad je to primjereno, savjetodavni tehnički odbor organizira savjetovanja u ranoj fazi sa zainteresiranim stranama i relevantnim stručnjacima na otvoren, pluralistički i transparentan način, vodeći računa o zahtjevu povjerljivosti.”

  Amandman    21

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 8. − podtočka a

  Uredba (EU) br. 1092/2010

  Članak 16. – stavak 2. – prva rečenica

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  „Upozorenja ili preporuke koje izda ESRB u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkama (c) i (d) mogu biti opće ili posebne prirode te se upućuju posebno Uniji, jednoj ili više država članica, ili jednom ili više europskih nadzornih tijela, jednom ili više nacionalnih nadležnih tijela, ili ESB-u za zadaće koje su mu dodijeljene u skladu s člankom 4. stavcima 1. i 2. te člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013.”;

  „Upozorenja ili preporuke koje izda ESRB u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkama (c) i (d) mogu biti opće ili posebne prirode te se upućuju posebno Uniji, jednoj državi članici ili više njih, jednom europskom nadzornom tijelu ili više njih ili jednom nacionalnom nadležnom tijelu ili više njih ili ESB-u za zadaće koje su mu dodijeljene u skladu s člankom 4. stavcima 1. i 2. te člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013. Ta su upozorenja i preporuke dovoljno detaljni i obrazloženi te ih popraćuje odgovarajuća i sveobuhvatna izjava o razlozima.

   

  (Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu koji se razmatra. Ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

  Amandman    22

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

  Uredba (EU) br. 1092/2010

  Članak 17. – stavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  „(1)  Ako je preporuka iz članka 3. stavka 2. točke (d) upućena Komisiji, jednoj ili više država članica, jednom ili više europskih nadzornih tijela ili jednom ili više nacionalnih nadležnih tijela, adresati obavješćuju Europski parlament, Vijeće i ESRB o mjerama koje su poduzete kao odgovor na preporuku i daju odgovarajuće obrazloženje za sva nepostupanja. Kad je to potrebno, ESRB, u skladu sa strogim pravilima o povjerljivosti, bez odlaganja obavješćuje europska nadzorna tijela o primljenim odgovorima.”;

  „(1)  Ako je preporuka iz članka 3. stavka 2. točke (d) upućena Komisiji, jednoj ili više država članica, jednom ili više europskih nadzornih tijela ili jednom ili više nacionalnih nadležnih tijela, adresati dovoljno detaljno i bez odgađanja obavješćuju Europski parlament, Vijeće i ESRB o mjerama koje su poduzete kao odgovor na preporuku i daju odgovarajuće i detaljno obrazloženje za sva nepostupanja. Kad je to potrebno, ESRB, u skladu sa strogim pravilima o povjerljivosti, bez odlaganja obavješćuje europska nadzorna tijela o primljenim odgovorima. Potrebno je u potpunosti poštovati vladavinu prava, temeljna prava te načelo suverenosti država.”;

  Amandman    23

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

  Uredba (EU) br. 1092/2010

  Članak 17. – stavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (2)  Ako ESRB ocijeni da njegova preporuka nije provedena ili da adresati nisu dostavili primjereno obrazloženje za nepostupanje, on o tome, u skladu sa strogim pravilima o povjerljivosti, obavješćuje adresate, Europski parlament, Vijeće i, kada je to potrebno, relevantna europska nadzorna tijela.”;

  (2)  Ako ESRB ocijeni da njegova preporuka nije provedena ili da adresati nisu dostavili primjereno obrazloženje za nepostupanje, on o tome, bez odlaganja i u skladu sa strogim pravilima o povjerljivosti, obavješćuje adresate, Europski parlament, Komisiju Vijeće i relevantna europska nadzorna tijela.”;

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Makrobonitetni nadzor financijskog sustava Europske unije i osnivanje Europskog odbora za sistemske rizike

  Referentni dokumenti

  COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  ECON

  26.10.2017

   

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  JURI

  26.10.2017

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

         Datum imenovanja

  Kostas Chrysogonos

  9.10.2017

  Razmatranje u odboru

  15.5.2018

   

   

   

  Datum usvajanja

  10.7.2018

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  16

  3

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  16

  +

  ALDE

  Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

  EFDD

  Joëlle Bergeron

  GUE/NGL

  Kostas Chrysogonos

  PPE

  Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Pascal Durand

  3

  -

  ECR

  Angel Dzhambazki

  ENF

  Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

  0

  0

   

   

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  MIŠLJENJE Odbora za ustavna pitanja (3.9.2018)

  upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

  o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike
  (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

  Izvjestiteljica za mišljenje: Danuta Maria Hübner

  AMANDMANI

  Odbor za ustavna pitanja poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

  Amandman    1

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (5)  Kako bi se poboljšala vidljivost ESRB-a kao tijela koje je odvojeno od svojih pojedinačnih članova, predsjednik ESRB-a trebao bi moći prenijeti zadaće povezane s vanjskim zastupanjem ESRB-a na voditelja tajništva ESRB-a.

  (5)  Kako bi se poboljšala vidljivost ESRB-a kao tijela koje je odvojeno od svojih pojedinačnih članova, predsjednik ESRB-a trebao bi moći prenijeti zadaće povezane s vanjskim zastupanjem ESRB-a na voditelja tajništva ESRB-a, osim sudjelovanja na saslušanjima i u raspravama u Europskom parlamentu zatvorenima za javnost i sudjelovanja u istražnom odboru u skladu s člankom 226. UFEU-a i odlukom 95/167/EZ kao i s načelom lojalne suradnje.

  Amandman    2

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (6)  U članku 3. stavku 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 1096/20106 navodi se da voditelja tajništva ESRB-a imenuje ESB uz savjetovanje s općim odborom ESRB-a. Kako bi povećao opseg zadaća voditelja tajništva ESRB-a, opći odbor ESRB-a trebao bi u otvorenom i transparentnom postupku razmotriti posjeduju li kandidati za mjesto voditelja tajništva ESRB-a izabrani u uži krug kvalitete i iskustvo koji su potrebni za vođenje tajništva ESRB-a. Opći odbor trebao bi obavijestiti Europski parlament i Vijeće o postupku procjene. Nadalje, trebalo bi pojasniti zadaće voditelja tajništva ESRB-a.

  (6)  U članku 3. stavku 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 1096/20106 navodi se da voditelja tajništva ESRB-a imenuje ESB uz savjetovanje s općim odborom ESRB-a. Kako bi povećao opseg zadaća voditelja tajništva ESRB-a, opći odbor ESRB-a trebao bi u otvorenom i transparentnom postupku razmotriti posjeduju li kandidati za mjesto voditelja tajništva ESRB-a izabrani u uži krug kvalitete i iskustvo koji su potrebni za vođenje tajništva ESRB-a. Osim toga, potrebno je zajamčiti neovisnost voditelja tajništva ESRB-a i njegovu predanost da djeluje bez uputa bilo kojeg javnog ili privatnog tijela. Opći odbor trebao bi obavijestiti Europski parlament i Vijeće o postupku procjene. Europski parlament i Vijeće trebali bi moći tražiti dodatne informacije od općeg odbora. Postupkom imenovanja izloženim u ovoj Uredbi ne dovodi u pitanje krajnja odgovornost ESB-a za imenovanje voditelja tajništva ESRB-a, u skladu s postupkom savjetovanja iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EU) 1096/2010, sve dok ta Uredba ne bude revidirana. Nadalje, trebalo bi dovoljno objasniti i pojasniti zadaće voditelja tajništva ESRB-a, npr. uključivanjem popisa zadaća u Uredbu, kao što bi trebalo izbjeći dupliciranje zadaća ESB-a i ESRB-a.

  __________________

  __________________

  6 Uredba Vijeća (EU) br. 1096/2010 od 17. studenoga 2010. o dodjeli posebnih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s funkcioniranjem Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010., str. 162.).

  6 Uredba Vijeća (EU) br. 1096/2010 od 17. studenoga 2010. o dodjeli posebnih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s funkcioniranjem Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010., str. 162.).

  Amandman    3

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 6.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (6a)  Povećanje opsega zadaća voditelja tajništva ESRB-a dugoročno zahtijeva reviziju članka 3. stavka 2. Uredbe (EU) 1096/2010 kako bi se ocijenila prikladnost trenutnog postupka imenovanja, a osobito u obzir uzela mogućnost da Europski parlament odobri imenovanje kandidata koji su ušli u uži izbor za mjesto voditelja tajništva ESRB-a.

  Amandman    4

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 8.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8)  S obzirom na izmjene Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru (EGP)7, a posebno donošenje Uredbe (EU) br. 1092/2010 u državama članicama EGP-a, članak 9. stavak 5. te Uredbe više nije relevantan i stoga bi ga trebalo brisati.

  (8)  S obzirom na izmjene Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru (EGP)7, a posebno donošenje Uredbe (EU) br. 1092/2010 u državama članicama EGP-a, potrebno je revidirati članak 9. stavak 5. te Uredbe.

  __________________

  __________________

  7 Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 198/2016 od 30. rujna 2016. o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u [2017/275] (SL L 46, 23.2.2017., str. 1.).

  7 Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 198/2016 od 30. rujna 2016. o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u [2017/275] (SL L 46, 23.2.2017., str. 1.).

  Amandman    5

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 9.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (9a)  Uzimajući u obzir načelo jednakosti između žena i muškaraca, u institucijama Unije potrebno je zaposliti još više žena, kao i uključiti ih u postupke donošenja odluka, stoga tijela ESRB-a u obzir moraju uzeti rodnu osjetljivost.

  Amandman    6

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 10.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (10)  U članku 16. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1092/2010 zahtijeva se prenošenje upozorenja i preporuka ESRB-a Vijeću i Komisiji te, ako su upućeni jednom nacionalnom nadzornom tijelu ili više njih, europskim nadzornim tijelima. Kako bi se ojačale demokratska kontrola i transparentnost, ta bi upozorenja i preporuke trebalo prenijeti Europskom parlamentu i europskim nadzornim tijelima.

  (10)  U članku 16. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1092/2010 zahtijeva se prenošenje upozorenja i preporuka ESRB-a Vijeću i Komisiji te, ako su upućeni jednom nacionalnom nadzornom tijelu ili više njih, europskim nadzornim tijelima. Kako bi se ojačale demokratska kontrola i transparentnost, ta bi upozorenja i preporuke trebalo bez odgode prenijeti Europskom parlamentu i europskim nadzornim tijelima.

  Amandman    7

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 11.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11)  Kako bi se osigurale kvaliteta i relevantnost mišljenja, preporuka i odluka ESRB-a, očekuje se da će se savjetodavni tehnički odbor i savjetodavni znanstveni odbor prema potrebi savjetovati sa zainteresiranim stranama u ranoj fazi te na otvoren i transparentan način .

  (11)  Kako bi se osigurale kvaliteta i relevantnost mišljenja, preporuka i odluka ESRB-a, očekuje se da će se savjetodavni tehnički odbor i savjetodavni znanstveni odbor prema potrebi savjetovati sa širokim rasponom zainteresiranih strana koje zastupaju različita mišljenja i interese, u ranoj fazi te na otvoren i transparentan način. ESRB bi trebao uzeti u obzir ishod tih savjetovanja.

  Amandman    8

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 1. − podtočka a

  Uredba (EU) br. 1092/2010

  Članak 4. – stavak 2.a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2a.  Kad se s njim savjetuje o imenovanju voditelja tajništva ESRB-a u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 1096/2010*, u okviru otvorenog i transparentnog postupka opći odbor procjenjuje posjeduju li kandidati za mjesto voditelja tajništva ESRB-a izabrani u uži krug kvalitete i iskustvo koji su potrebni za vođenje tajništva ESRB-a. Opći odbor obavješćuje Europski parlament i Vijeće o postupku savjetovanja.

  2a.  Kad se s njim savjetuje o imenovanju voditelja tajništva ESRB-a u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 1096/2010*, u okviru otvorenog i transparentnog postupka opći odbor procjenjuje posjeduju li kandidati za mjesto voditelja tajništva ESRB-a izabrani u uži krug kvalitete, neovisnosti i iskustva koji su potrebni za vođenje tajništva ESRB-a. Opći odbor na odgovarajući način obavješćuje Europski parlament i Vijeće o postupcima procjene i savjetovanja. Europski parlament i Vijeće mogu tražiti dodatne informacije od općeg odbora.

  Amandman    9

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 1. − podtočka ba (nova)

  Uredba (EU) br. 1092/2010

  Članak 4. – stavak 4.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ba)  umeće se sljedeći stavak:

   

  „4.a  Prilikom osposobljavanja u ESRB-u obzir je potrebno uzeti rodnu jednakost”;

  Amandman    10

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2. − podtočka b

  Uredba 1092/2010/EU

  Članak 5. – stavak 8.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  8.  Predsjednik predstavlja ESRB. Predsjednik može prenijeti zadaće povezane s vanjskim zastupanjem ESRB-a na voditelja tajništva.;

  8.  Predsjednik predstavlja ESRB. Predsjednik može prenijeti zadaće povezane s vanjskim zastupanjem ESRB-a na voditelja tajništva., osim zadaća iznesenih u članku 19. stavcima 1., 4. i 5.;

  Obrazloženje

  Te su zadaće povezane sa saslušanjima i raspravama iza zatvorenih vrata u Europskom parlamentu, na kojima bi trebao sudjelovati samo voditelj ESRB-a kako bi se ESRB-u osigurala odgovarajuća zatupljenost.

  Amandman    11

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

  Uredba (EU) 1092/2010

  Članak 9. – stavak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (4)  u članku 9. stavak 5. briše se;

  (4)  članak 9. mijenja se kako slijedi:

   

  (a)  stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

   

  „5.   Sudjelovanje u radu ESRB-a može biti otvoreno visokopozicioniranim predstavnicima odgovarajućih tijela iz trećih zemalja i strogo ograničeno na pitanja koja su od posebnog značaja za te zemlje. ESRB može utvrditi pravila koja određuju, poglavito, prirodu, opseg i postupovne aspekte sudjelovanja tih trećih zemalja u radu ESRB-a. Takva pravila mogu predvidjeti ad hoc zastupanje u ulozi promatrača u općem odboru i odnose se samo na pitanja koja su relevantna za te zemlje, isključujući bilo koji slučaj u kojem bi se moglo raspravljati o situaciji u pojedinim financijskim institucijama ili državama članicama.”

  Obrazloženje

  S obzirom na donošenje Uredbe o ESRB-u u EGP-u, posebno upućivanje na države EGP-a više nije relevantno. Međutim, potrebno je zadržati mogućnost sudjelovanja visokih predstavnika trećih zemalja u radu ESRB-a kako bi se omogućila suradnja nadzornih tijela izvan Unije.

  Amandman    12

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4. − podtočka b (nova)

  Uredba (EU) 1092/2010

  Članak 9. – stavak 6.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (b)  Dodaje se sljedeći stavak:

   

  „6a.  Odstupajući od stavka 6., predsjednik ESRB-a može javno objaviti dokumente sa sastanka, podložno zahtjevima o povjerljivosti koji su na snazi i to tako da nije moguće prepoznati pojedinačne institucije.”

  Amandman    13

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka a

  Uredba (EU) br. 1092/2010

  Članak 12. – stavak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Kad je to primjereno, savjetodavni znanstveni odbor organizira savjetovanja u ranoj fazi sa zainteresiranim stranama na otvoren i transparentan način, vodeći računa o zahtjevu povjerljivosti.”;

  5.  Kad je to primjereno, u ranoj fazi i na otvoren i transparentan način, savjetodavni znanstveni odbor organizira savjetovanja sa širokim rasponom zainteresiranih strana koje zastupaju različita mišljenja i interese vodeći računa o zahtjevu povjerljivosti.

  Amandman    14

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

  Uredba (EU) 1092/2010

  Članak 19. – stavak 5.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (9a)  U članku 19. dodaje se sljedeći stavak:

   

  „5.a   Na pitanja koja mu postavi Europski parlament ili Vijeće, ESRB odgovara usmeno ili u pisanom obliku. Na ta pitanja odgovara bez odlaganja, a u svakom slučaju u roku od pet tjedana od datuma kada su upućena ESRB-u.”

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Makrobonitetni nadzor financijskog sustava Europske unije i osnivanje Europskog odbora za sistemske rizike

  Referentni dokumenti

  COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  ECON

  26.10.2017

   

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  AFCO

  26.10.2017

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

         Datum imenovanja

  Danuta Maria Hübner

  21.11.2017

  Razmatranje u odboru

  20.6.2018

  3.9.2018

   

   

  Datum usvajanja

  3.9.2018

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Norbert Erdős, Csaba Sógor, Anna Záborská

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  19

  +

  ALDE

  Charles Goerens

  ECR

  Morten Messerschmidt

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo

  GUE/NGL

  Helmut Scholz

  NI

  Kazimierz Michał Ujazdowski

  PPE

  Norbert Erdős, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, György Schöpflin, Csaba Sógor, Anna Záborská

  S&D

  Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Makrobonitetni nadzor financijskog sustava Europske unije i osnivanje Europskog odbora za sistemske rizike

  Referentni dokumenti

  COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

  Datum podnošenja EP-u

  20.9.2017

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  ECON

  26.10.2017

   

   

   

  Odbori koji daju mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  JURI

  26.10.2017

  AFCO

  26.10.2017

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Pervenche Berès

  5.10.2017

  Othmar Karas

  5.10.2017

   

   

  Prethodni izvjestitelji

  Burkhard Balz

  Pervenche Berès

   

   

  Razmatranje u odboru

  24.1.2018

  11.7.2018

  1.10.2018

   

  Datum usvajanja

  10.1.2019

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  39

  2

  1

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Elena Gentile, Julie Ward

  Datum podnošenja

  14.1.2019

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

  39

  +

  ALDE

  Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

  ECR

  Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

  PPE

  Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

  VERTS/ALE

  Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

  2

  -

  EFDD

  Bernard Monot, Marco Valli

  1

  0

  ECR

  Kay Swinburne

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  Posljednje ažuriranje: 28. siječnja 2019.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti