Eljárás : 2017/0232(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0011/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0011/2019

Viták :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Szavazatok :

PV 16/04/2019 - 8.17

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0375

JELENTÉS     ***I
PDF 283kWORD 103k
14.1.2019
PE 625.360v02-00 A8-0011/2019

a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Othmar Karas, Pervenche Berès

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0538),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0317/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. február 15-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Jogi Bizottság és az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A8-0011/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI(2)*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(3),

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  az 1092/2010/EU rendelet (ERKT-rendelet)(4) 20. cikkével összhangban a Bizottság jelentése(5) alapján az Európai Parlament és a Tanács megvizsgálta az ERKT-rendeletet annak megállapítása céljából, hogy szükség van-e az ERKT küldetésének és szervezetének felülvizsgálatára. Az ERKT elnökének kijelölésére vonatkozó rendelkezéseket ugyancsak felülvizsgálták.

(2)  Az ERKT küldetéséről és szervezeti felépítéséről szóló 2017-es bizottsági jelentés(6) megállapítása szerint bár az ERKT általában véve jól működik, bizonyos meghatározott pontokon módosításokra van szükség. Emellett a bankunióval kapcsolatos közelmúltbeli intézményi változások, a tőkepiaci unió megvalósítására irányuló erőfeszítésekkel és a technológiai változásokkal együtt ténylegesen megváltoztatták az ERKT működési környezetét annak létrejötte óta. Az ERKT létrehozásának közvetlenül hozzá kell járulnia a belső piac célkitűzéseinek eléréséhez. Az Unión belül a pénzügyi rendszer uniós szintű makroprudenciális felügyelete szerves részét képezi az új felügyeleti rendszernek, mivel a makroprudenciális szempont szorosan összekapcsolódik a mikroprudenciális felügyeletnek az EFH-kra bízott feladataival. Az érdekelt feleknek csak akkor van bizalmuk határokon átnyúló pénzügyi tevékenységeket folytatni, ha olyan szabályok érvényesülnek, amelyek kellő mértékben figyelembe veszik a mikro- és makroprudenciális kockázatok kölcsönös függőségét. Az ERKT-nak nyomon kell követnie és értékelnie kell a folyamatokból eredő, a pénzügyi stabilitást veszélyeztető azon kockázatokat, amelyek ágazati szinten vagy a pénzügyi rendszer egészének szintjén fejthetnek ki hatásokat, ideértve a technológiai változásoknak vagy környezeti, illetve társadalmi tényezőknek tulajdonítható kockázatokat és érzékeny pontokat is. Az ilyen kockázatok kezelése révén az ERKT-nak közvetlenül hozzá kell járulnia egy integrált uniós felügyeleti struktúra kiépítéséhez, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a tagállamok időben és egységes módon hozzák meg szakpolitikai válaszlépéseiket; ezzel az ERKT elejét veszi az eltérő megközelítések alkalmazásának, és javítja a belső piac működését. Célkitűzéseinek eléréséhez az ERKT-nak ki kell elemeznie minden releváns információt, idértve a tőkepiaci unió kiteljesítéséhez vezető fejleményeket is.

(3)  A ERKT igazgatótanácsának kiterjedt tagsága jelentős értékkel bír. Ugyanakkor az Unió pénzügyi felügyeleti struktúráját érintő közelmúltbeli fejlemények – és különösen a bankunió létrehozása – nem tükröződnek az igazgatótanács összetételében. Ezen okból kifolyólag az EKB felügyeleti testülete elnökének és az Egységes Szanálási Testület elnökének szavazati joggal rendelkező taggá kell válniuk az ERKT igazgatótanácsában. Ehhez igazodva módosítani kell az irányítóbizottság és a szakmai tanácsadó bizottság összetételét is.

(4)  Fennállása első öt évében az ERKT elnöki tisztségét az EKB elnöke töltötte be. Ezt követően az EKB elnöke átmenetileg látta el továbbra is az ERKT elnöki tisztségét. Ezen időszak alatt az EKB elnöke autoritást és hitelességet kölcsönzött az ERKT számára, továbbá biztosította, hogy az ERKT ténylegesen építhetett és támaszkodhatott az EKB pénzügyi stabilitás területén felhalmozott tapasztalataira. Ezért helyénvaló, hogy az EKB elnöke állandó jelleggel töltse be az ERKT elnöki tisztségét.

(5)  Az egyes tagjaitól független testületként működő ERKT láthatóságának erősítése érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ERKT elnöke az ERKT külső képviseletével összefüggő feladatokat átruházhasson az ERKT alelnökeire vagy az ERKT titkárságának vezetőjére, az Európai Parlament zárt ajtók mögött zajló meghallgatásain és megbeszélésein való részvétel kivételével.

(6)  Az 1096/2010/EU tanácsi rendelet(7) 3. cikkének (2) bekezdése értelmében az ERKT titkárságának vezetőjét az ERKT igazgatótanácsával folytatott konzultációt követően az EKB nevezi ki. Az ERKT-titkárság vezetője presztízsének növelése érdekében az ERKT igazgatótanácsának nyílt és átlátható eljárás keretében kell értékelnie, hogy az ERKT titkársága vezetőjének pozíciójára előválogatott jelöltek rendelkeznek-e az ERKT titkárságának vezetéséhez szükséges kvalitásokkal és tapasztalatokkal. Az értékelési eljárásról az igazgatótanácsnak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot. Továbbá pontosítani kell az ERKT titkársága vezetőjének feladatait.

(7)  Az 1092/2010/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban az ERKT első alelnökét eddig az EKB Általános Tanácsának tagjai választották meg maguk közül, tekintettel egyrészt az összes tagállam közötti, másrészt az azon tagállamok közötti kiegyensúlyozott képviselet szükségességére, amelyeknek a pénzneme az euró, illetve amelyeknek nem pénzneme az euró. Ez már nem helytálló, noha az ERKT irányítóbizottságában továbbra is megfontolás tárgyává kell tenni egy ilyen kiegyensúlyozott képviseletet. Továbbá a bankunió létrehozását követően a hivatalos pénznemként az euróval rendelkező tagállamok, illetve a hivatalos pénznemként nem az euróval rendelkező tagállamokra való hivatkozást helyénvaló a bankunióban részt vevő, illetve a bankunióban nem részt vevő tagállamokra való hivatkozással felváltani.

(8)  ▌

(9)  A költségek csökkentése és az eljárási hatékonyság növelése érdekében a Bizottságnak az ERKT szakmai tanácsadó bizottságában részt vevő képviselői számát a jelenlegi kettőről egyre kell csökkenteni.

(10)  Az 1092/2010/EU rendelet 16. cikke (3) bekezdésében előírtak szerint az ERKT által kiadott figyelmeztetéseket és ajánlásokat továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és amennyiben azok címzettje egy vagy több nemzeti felügyeleti hatóság, az európai felügyeleti hatóságoknak is. A demokratikus ellenőrzés és átláthatóság fokozása érdekében az említett figyelmeztetéseket és ajánlásokat az Európai Parlament és az európai felügyeleti hatóságok részére is továbbítani kell.

(11)  Az ERKT által kiadott vélemények, ajánlások és határozatok minőségének és relevanciájának biztosítása érdekében a szakmai tanácsadó bizottsággal és a tudományos tanácsadó bizottsággal szemben elvárás, hogy – indokolt esetben – még korai szakaszban, nyílt és átlátható módon konzultáljanak az érdekelt felekkel. E konzultációkat a lehető legszélesebb körben kell lefolytatni, biztosítandó minden érdekelt fél irányában a befogadó megközelítést.

(12)  Az 1092/2010/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1092/2010/EU rendelet a következőképpen módosul:

(-1)  A 2. cikk c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)  „rendszerkockázat”: a pénzügyi rendszer leállásának veszélye, amely jelentős negatív következményekkel járhat az Unió vagy valamelyik tagállama pénzügyi stabilitására nézve, vagy a belső piac▌ működésére és a reálgazdaságra nézve. A rendszer szempontjából bizonyos mértékben valamennyi pénzügyi közvetítő, piac és infrastruktúra jelentős lehet.”;

(-1a)  A 3. cikk (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)  az azonosított kockázatokra vonatkozó korrekciós intézkedésekre irányuló, az uniós intézményekhez és a tagállamokhoz intézett ajánlások megtétele és adott esetben azok nyilvánosságra hozatala;

(1)  A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)  a cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)  Az ERKT titkársága vezetőjének az 1096/2010/EU tanácsi rendelet* 3. cikke (2) bekezdésével összhangban történő kinevezéséről az igazgatótanáccsal folytatott konzultáció során az igazgatótanács nyílt és átlátható eljárás keretében értékeli, hogy az ERKT titkársága vezetőjének pozíciójára előválogatott jelöltek rendelkeznek-e az ERKT titkárságának vezetéséhez szükséges kvalitásokkal, függetlenséggel és tapasztalatokkal. Az értékelésről és a konzultációs eljárásról az igazgatótanács kellő részletességgel tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

*  A Tanács 1096/2010/EU rendelete (2010. november 17.) az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról (HL L 331., 2010.12.15., 162. o.).”;

_______________________________________________________________________________

b)  a szöveg a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a)  Az ERKT elnöke és az irányítóbizottság az 1096/2010/EU tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdése alapján különösen a következők tekintetében utasíthatja az ERKT titkárságának vezetőjét:

a)  az ERKT titkárságának napi szintű irányítása;

b)  az ERKT titkárságával összefüggő adminisztratív és költségvetési kérdések;

c)  az igazgatótanács munkájának és döntéshozatalának koordinációja és előkészítése;

d)  az ERKT éves programjára vonatkozó javaslat elkészítése és a program végrehajtása;

e)  az ERKT tevékenységéről szóló éves jelentés elkészítése és beszámolás az igazgatótanácsnak a végrehajtásról.”;

(2)  Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  Az ERKT elnöki tisztségét az Európai Központi Bank elnöke tölti be.

(2)  Az első alelnököt az EKB Általános Tanácsának tagjai közül az EKB Általános Tanácsának tagjai ötéves időtartamra választják meg ▌. Az első alelnök egyszer újraválasztható.

b)  a (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(8)  Az ERKT külső képviseletét az elnök látja el. Az ERKT külső képviseletével összefüggő feladatokat – a 19. cikk (1), (4) és (5) bekezdésében felsorolt feladatok kivételével – az elnök átruházhatja az ERKT alelnökeire vagy az ERKT titkárságának vezetőjére.

(3)  A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.  a bekezdés a következő fa) és fb) ponttal egészül ki:

„fa)  az EKB felügyeleti testületének elnöke;

fb)  az Egységes Szanálási Testület elnöke;”;

ii.  ▌

b)  a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i.  az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)  tagállamonként egy-egy magas szintű képviselő vagy a nemzeti illetékes hatóságoktól vagy a rendszerszintű vagy makroprudenciális kockázat kezelésére irányuló intézkedés alkalmazása céljából a (3) bekezdéssel összhangban kijelölt nemzeti hatóságoktól;”;

c)  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)  A (2) bekezdés a) pontjában említett nemzeti hatóságok képviselete tekintetében a magas szintű képviselők a megvitatandó kérdéstől függően váltják egymást, kivéve, ha egy adott tagállam nemzeti hatóságai egy közös képviselőben állapodtak meg.”;

(3a)  a 7. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  Az igazgatótanács és az irányítóbizottság tevékenységeiben való részvétel vagy az ERKT-hez kapcsolódó egyéb tevékenység végzése során az ERKT tagjai feladataikat pártatlanul és kizárólag az Unió egészének érdekében végzik. Nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasításokat ▌ egyetlen kormánytól sem, illetve sem az Unió intézményeitől, sem más köz- vagy magánjogi jogalanytól.

(3b)  a 8. cikk (1) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Ez a bekezdés nem vonatkozik azokra a személyekre, akik munkaviszonyukkal összefüggésben a közérdeket fenyegető veszélyekkel vagy a közérdek károsításával kapcsolatos információkat jelentenek be vagy tesznek közzé.

Ez a bekezdés nem sérti a 19. cikk (5) bekezdésével összhangban tartott bizalmas szóbeli megbeszéléseket.”;

(4)  ▌a 9. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)  Az igazgatótanács üléseire adott esetben meg lehet hívni az ERKT-nak a 3. cikk (2) bekezdése szerinti feladataihoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységeket ellátó nemzetközi pénzügyi szervezetek vagy az Európai Parlament magas szintű képviselőit.”;

b)  az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)  Az ERKT munkájában részt vehetnek ▌EGT-tagállamok vonatkozó hatóságainak magas szintű képviselői, azonban részvételük szigorúan az adott országok tekintetében különösen releváns kérdésekre korlátozódhat. Ezen ▌országok az ERKT munkájában való részvételének, és különösen e részvétel jellegének, hatályának és eljárási vonatkozásainak szabályait az ERKT állapíthatja meg. E szabályok előírhatják az eseti alapú, megfigyelői jogállású képviseletet az igazgatótanácsban, csakis az adott országok számára releváns kérdések vonatkozásában, kizárva az olyan eseteket, amikor egy meghatározott pénzügyi intézmény vagy tagállam helyzete kerülne megvitatásra.”;

(5)  A 11. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.  a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)  az igazgatótanács négy további tagja, akik egyben az EKB Általános Tanácsának is tagjai, tekintettel egyrészt valamennyi tagállam, másrészt az azon tagállamok közötti kiegyensúlyozott képviselet szükségességére, amelyek az 1024/2013/EU rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint a mechanizmusban részt vevő tagállamok, illetve amelyek nem azok. Az említett személyeket az igazgatótanács azon tagjai választják maguk közül három évre, akik egyben az EKB Általános Tanácsának is tagjai;”;

ii.  a cikk a következő ga), gb) és gba) ponttal egészül ki:

„ga)  az EKB felügyeleti testületének elnöke;

gb)  az Egységes Szanálási Testület elnöke;

gba)  az ERKT titkárságának vezetője;

(6)  Az 12. cikk a következőképpen módosul:

-a)  az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(1) A tudományos tanácsadó bizottság a szakmai tanácsadó bizottság elnökéből, valamint az összes releváns pénzügyi piaci ágazatra vonatkozó ▌, készségek, tapasztalatok és ismeretek széles skáláját képviselő 15 szakértőből áll, akiknek a személyét az irányítóbizottság javaslata alapján az igazgatótanács hagyja jóvá, és akiknek a megbízatása egy négyéves, meghosszabbítható időszakra szól. A jelöltek nem lehetnek az EFH-k tagjai, és őket általános szakértelmük, illetve tudományos vagy egyéb területen – különösen a kis- és középvállalkozásokban, szakszervezetekben vagy pénzügyi szolgáltatások nyújtójaként vagy fogyasztóiként – meglévő különböző tapasztalataik alapján kell kiválasztani.”;

-aa)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(2) A tudományos tanácsadó bizottság elnökét és két alelnökét, akiknek mélyreható releváns tapasztalatokkal és ismeretekkel – így például a bankszektor, az értékpapírpiacok, a biztosítás és a foglalkoztatói nyugellátás területén releváns tudományos szakmai háttérrel – kell rendelkezniük, az igazgatótanács nevezi ki az ERKT elnökének javaslata alapján. Az elnöki és alelnöki tisztségeket e három személy felváltva tölti be.”;

-ab)  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(3) A tudományos tanácsadó bizottság a 4. cikk (5) bekezdésével összhangban tanácsot és támogatást nyújt az ERKT-nak az ERKT elnöke vagy az igazgatótanács kérésére.

a)  az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)  Indokolt esetben a tudományos tanácsadó bizottság még a korai szakaszban nyílt és átlátható módon, ugyanakkor a titoktartási kötelezettséget figyelembe véve konzultációkat szervez az érintettekkel, többek között a piaci szereplőkkel, fogyasztói szervezetekkel és tudományos szakértőkkel. Az ilyen konzultációkat a lehető legszélesebb körben kell lefolytatni, biztosítandó minden érdekelt fél és releváns pénzügyi ágazat irányában a befogadó megközelítést, illetve azt, hogy az érintetteknek észszerű idő álljon rendelkezésére a válaszadásra.”

(7)  Az 13. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

-i.  az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)  minden egyes tagállami jegybank ▌egy-egy képviselője;

i.  az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

„f)  a Bizottság képviselője;”;

ii.  a bekezdés a következő fa) és fb) ponttal egészül ki:

„fa)  az EKB felügyeleti testületének képviselője;

fb)  az Egységes Szanálási Testület képviselője;”;

aa)  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)  A technikai tanácsadó bizottság a 4. cikk (5) bekezdésével összhangban tanácsot és támogatást nyújt az ERKT-nak az ERKT elnöke vagy az igazgatótanács kérésére.

b)  a szöveg a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a)  Indokolt esetben a szakmai tanácsadó bizottság még korai szakaszban nyílt és átlátható módon, ugyanakkor a titoktartási kötelezettséget figyelembe véve konzultációkat szervez az érintettekkel. Az ilyen konzultációkat a lehető legszélesebb körben kell lefolytatni, biztosítandó minden érdekelt fél és releváns pénzügyi ágazat irányában a befogadó megközelítést, illetve azt, hogy az érintetteknek észszerű idő álljon rendelkezésére a válaszadásra.”

(7a)  A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„A 3. cikk (2) bekezdése szerinti feladatainak ellátása során az ERKT indokolt esetben kikéri a magánszektor érdekelt feleinek véleményét. Az ilyen konzultációkat a lehető legszélesebb körben kell lefolytatni, biztosítandó minden érdekelt fél és releváns pénzügyi ágazat irányában a befogadó megközelítést, illetve azt, hogy az érintetteknek észszerű idő álljon rendelkezésére a válaszadásra.”

(7b)  A 15. cikk (7) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

„(7)  Minden egyes, nem összegzett vagy nem összesített formájú, információkra irányuló felügyeleti jellegű kérést megelőzően az ERKT megfelelő konzultációt folytat az érintett EFH-val annak biztosítása érdekében, hogy a kérés indokolt és arányos legyen. Amennyiben az érintett EFH úgy ítéli meg, hogy a kérelem nem indokolt és arányos, haladéktalanul visszaküldi a kérelmet az ERKT-nek, és további indokolást kér. Azt követően, hogy az ERKT az érintett EFH számára eljuttatta a további indokolást, a kért információkat a kérelem címzettjei megküldik az ERKT-nek, feltéve, hogy azok jogszerűen hozzáférhetnek az érintett információhoz.”

(8)  A 16. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (2) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

Az ERKT által a 3. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjával összhangban kiadott figyelmeztetés és ajánlás lehet általános vagy egyedi jellegű, címzettje pedig az Unió egésze, egy vagy több tagállam, egy vagy több EFH, egy vagy több nemzeti illetékes hatóság vagy a nemzeti szanálási hatóság, illetve az 1024/2013/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével, 4. cikkének (2) bekezdésével vagy 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban az EKB-ra ruházott feladatokkal összefüggésben az EKB vagy az Egységes Szanálási Testület. Amennyiben a figyelmeztetés vagy ajánlás címzettje egy vagy több nemzeti felügyeleti hatóság, erről az érintett tagállamo(ka)t is értesítik. Az ajánlások pontos ütemezést tartalmaznak a szakpolitikai válaszlépések megtételére. A kapcsolódó uniós jogszabályokkal kapcsolatban a Bizottság is lehet az ajánlások címezettje. A figyelmeztetéseknek és ajánlásoknak kellően részletesnek és indokoltnak kell lenniük, és azokhoz megfelelő és átfogó indokolást kell csatolni.”

b)  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

“3.  A figyelmeztetések vagy ajánlások címzettek részére történő, a (2) bekezdés szerinti továbbításával egyidejűleg, azokat szigorú titoktartási szabályok mellett továbbítani kell a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Bizottságnak és az EFH-knak.”;

(9)  A 17. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett ajánlás címzettje a Bizottság, egy vagy több tagállam, egy vagy több EFH, illetve egy vagy több nemzeti illetékes hatóság, a címzettek tájékoztatják az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és az ERKT-t az ajánlás nyomán hozott intézkedésekről, illetve indokolással szolgálnak az intézkedés esetleges elmulasztásának okairól. Amennyiben indokolt, a kapott válaszokról az ERKT szigorú titoktartási szabályok betartása mellett haladéktalanul tájékoztatja az EFH-kat.”;

(2)  Amennyiben az ERKT úgy ítéli meg, hogy az ajánlását nem tartották be, illetve a címzettek nem adtak kielégítő indokolást az intézkedés elmulasztásáról, az ERKT szigorú titoktartási szabályok betartása mellett tájékoztatja erről a címzetteket, az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és az érintett EFH-kat.”;

(9a)  Az 19. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  Az ERKT elnökét évente legalább egyszer, és kiterjedt pénzügyi zavarok esetén ennél gyakrabban meghívják az Európai Parlamentben az ERKT által az Európai Parlament és a Tanács számára készített éves jelentésének közzétételekor megrendezett, az illetékes bizottság általi éves meghallgatásra. E meghallgatásra az Európai Parlament és az Európai Központi Bank elnöke közötti monetáris párbeszédtől elkülönülten kerül sor.

(2)  Az (1) bekezdésben említett éves jelentés tartalmazza azokat az információkat, amelyekről az igazgatótanács úgy határoz, hogy a 18. cikkel összhangban nyilvánosságra kell hozni. Az éves jelentést a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni. Tartalmaznia kell az 1096/2010/EU rendelet 3. cikkének (1) bekezdése értelmében az ERKT rendelkezésére bocsátott források kimutatását.”;;

b)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5a)  Az ERKT szóban vagy írásban válaszol az Európai Parlament és a Tanács által feltett kérdésekre. E kérdésekre haladéktalanul, de mindenképpen az ERKT-nak való továbbításuk időpontjától számított öt héten belül válaszol.”

(10)  A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság legkésőbb [a Kiadóhivatal által beillesztendő dátum: 5 évvel a rendelet hatálybalépését követően]-ig elvégzi e rendelet felülvizsgálatát és a főbb megállapításokról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő […] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.

(3)

HL C […], […], […] o.

(4)

  Az Európai Parlament és a Tanács 1092/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról (HL L 331., 2010.12.15., 1. o.).

(5)

  A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) küldetéséről és szervezeti felépítéséről, COM(2014) 508 final.

(6)

  Commission Staff Working Document, Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation, (Bizottsági szolgálati munkadokumentum, Hatáselemzés, Az ERKT-rendelet módosításai), COM(2017)

(7)

  A Tanács 1096/2010/EU rendelete (2010. november 17.) az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról (HL L 331., 2010.12.15., 162. o.)


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (16.7.2018)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

A vélemény előadója:Kostas Chrysogonos

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ERKT küldetéséről és szervezeti felépítéséről szóló 2017-es bizottsági jelentés5 megállapítása szerint bár az ERKT általában véve jól működik, bizonyos meghatározott pontokon módosításokra van szükség.

(2)  Az ERKT küldetéséről és szervezeti felépítéséről szóló 2017-es bizottsági jelentés5 megállapítása szerint bár az ERKT általában véve jól működik, bizonyos meghatározott pontokon módosításokra van szükség, különösen mivel a bankunióval kapcsolatos újabb intézményi változások, valamint a tőkepiaci unió létrehozására irányuló erőfeszítések hatására megváltozott az ERKT eredeti működési kerete. Emiatt a makroprudenciális politikák hatékonyságának biztosítása érdekében az ERKT módosításra szorul.

_________________

_________________

5Commission Staff Working Document, Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation, (Bizottsági szolgálati munkadokumentum, Hatáselemzés, Az ERKT-rendelet módosításai), COM(2017)

5Commission Staff Working Document, Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation, (Bizottsági szolgálati munkadokumentum, Hatáselemzés, Az ERKT-rendelet módosításai), COM(2017)

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Ki kell emelni, hogy a javasolt javítások a megfelelő egyensúly kialakítását célozzák az ERKT autonómiája és az erős és hiteles vezető szerep iránti igény között. E javítások célja továbbá az EU makroprudenciális politikái összehangolásának javítása, valamint a bankunióhoz tartozó és így az EKB/EFM által felügyelt tagállamok és az azon kívüli tagállamok közti egyensúly biztosításának könnyebbé tétele is.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A ERKT igazgatótanácsának kiterjedt tagsága jelentős értékkel bír. Ugyanakkor az Unió pénzügyi felügyeleti struktúráját érintő közelmúltbeli fejlemények – és különösen a bankunió létrehozása – nem tükröződnek az igazgatótanács összetételében. Ezen okból kifolyólag az EKB felügyeleti testülete elnökének és az Egységes Szanálási Testület elnökének szavazati joggal rendelkező taggá kell válniuk az ERKT igazgatótanácsában. Ehhez igazodva módosítani kell az irányítóbizottság és a szakmai tanácsadó bizottság összetételét is.

(3)  A ERKT igazgatótanácsának kiterjedt tagsága jelentős értékkel bír. Ugyanakkor az Unió pénzügyi felügyeleti struktúráját érintő közelmúltbeli fejleményeknek – és különösen a bankunió létrehozásának – tükröződnie kell az igazgatótanács összetételében is, és azokat figyelembe kell venni.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az ERKT igazgatótanácsában törekedni kell a nemek közötti egyensúlyra.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Fennállása első öt évében az ERKT elnöki tisztségét az EKB elnöke töltötte be. Ezt követően az EKB elnöke átmenetileg látta el továbbra is az ERKT elnöki tisztségét. Ezen időszak alatt az EKB elnöke autoritást és hitelességet kölcsönzött az ERKT számára, továbbá biztosította, hogy az ERKT ténylegesen építhetett és támaszkodhatott az EKB pénzügyi stabilitás területén felhalmozott tapasztalataira. Ezért helyénvaló, hogy az EKB elnöke állandó jelleggel töltse be az ERKT elnöki tisztségét.

(4)  Fennállása első öt évében az ERKT elnöki tisztségét az EKB elnöke töltötte be. Ezt követően az EKB elnöke átmenetileg látta el továbbra is az ERKT elnöki tisztségét. Az EKB és az ERKT között szoros együttműködésre és kidolgozott információáramlásra van szükség ahhoz, hogy az ERKT hatékonyan tudja azonosítani, elemezni és nyomon követni az egész Unióra kiterjedő rendszerszintű kockázatokat.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az egyes tagjaitól független testületként működő ERKT láthatóságának erősítése érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ERKT elnöke az ERKT külső képviseletével összefüggő feladatokat átruházhasson az ERKT titkárságának vezetőjére.

(5)  Teljes mértékben biztosítani és garantálni kell az ERKT elszámoltathatóságát, átláthatóságát és függetlenségét. Fokozni kell az ERKT autonómiáját és láthatóságát is. Ezt úgy lehet elérni, ha az ERKT független és megbízható makroprudenciális hatóság lesz. Az egyes tagjaitól független testületként működő ERKT láthatóságának erősítése érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ERKT elnöke az ERKT külső képviseletével összefüggő feladatokat átruházhasson az ERKT titkárságának vezetőjére vagy az ERKT alelnökeire.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az 1096/2010/EU tanácsi rendelet6 3. cikkének (2) bekezdése értelmében az ERKT titkárságának vezetőjét az ERKT igazgatótanácsával folytatott konzultációt követően az EKB nevezi ki. Az ERKT-titkárság vezetője presztízsének növelése érdekében az ERKT igazgatótanácsának nyílt és átlátható eljárás keretében kell értékelnie, hogy az ERKT titkársága vezetőjének pozíciójára előválogatott jelöltek rendelkeznek-e az ERKT titkárságának vezetéséhez szükséges kvalitásokkal és tapasztalatokkal. Az értékelési eljárásról az igazgatótanácsnak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot. Továbbá pontosítani kell az ERKT titkársága vezetőjének feladatait.

(6)  Az 1096/2010/EU tanácsi rendelet6 3. cikkének (2) bekezdése értelmében az ERKT titkárságának vezetőjét az ERKT igazgatótanácsával folytatott konzultációt követően az EKB nevezi ki. Az ERKT-titkárság vezetője presztízsének növelése érdekében az ERKT igazgatótanácsának nyílt és átlátható eljárás keretében kell értékelnie, hogy az ERKT titkársága vezetőjének pozíciójára előválogatott jelöltek rendelkeznek-e az ERKT titkárságának vezetéséhez szükséges kvalitásokkal és tapasztalatokkal. Az értékelési eljárásról az igazgatótanácsnak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot. Így megmaradna az EKB-val való kapcsolat, és biztosított lenne az ERKT titkársága vezetőjének elszámoltathatósága az igazgatótanács felé. Továbbá pontosítani kell az ERKT titkársága vezetőjének feladatait, különösen mivel az ERKT titkársága vezetőjének biztosított fontosabb szerep hozzájárulhat a figyelmeztetések és ajánlások hatásának és eredményességének fokozásához. Az Európai Parlament és a Tanács számára lehetővé kell tenni, hogy további tájékoztatást kérjen az igazgatótanácstól.

_________________

_________________

6A Tanács 1096/2010/EU rendelete (2010. november 17.) az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról (HL L 331., 2010.12.15., 162. o.)

6A Tanács 1096/2010/EU rendelete (2010. november 17.) az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról (HL L 331., 2010.12.15., 162. o.)

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az 1092/2010/EU rendelet 16. cikke (3) bekezdésében előírtak szerint az ERKT által kiadott figyelmeztetéseket és ajánlásokat továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és amennyiben azok címzettje egy vagy több nemzeti felügyeleti hatóság, az európai felügyeleti hatóságoknak is. A demokratikus ellenőrzés és átláthatóság fokozása érdekében az említett figyelmeztetéseket és ajánlásokat az Európai Parlament és az európai felügyeleti hatóságok részére is továbbítani kell.

(10)  Az 1092/2010/EU rendelet 16. cikke (3) bekezdésében előírtak szerint az ERKT által kiadott figyelmeztetéseket és ajánlásokat továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és amennyiben azok címzettje egy vagy több nemzeti felügyeleti hatóság, az európai felügyeleti hatóságoknak is. A demokratikus ellenőrzés és átláthatóság fokozása érdekében az említett figyelmeztetéseket és ajánlásokat az Európai Parlament és az európai felügyeleti hatóságok részére haladéktalanul továbbítani kell.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az ERKT által kiadott vélemények, ajánlások és határozatok minőségének és relevanciájának biztosítása érdekében a szakmai tanácsadó bizottsággal és a tudományos tanácsadó bizottsággal szemben elvárás, hogy – indokolt esetben – még korai szakaszban, nyílt és átlátható módon konzultáljanak az érdekelt felekkel.

(11)  Az ERKT által kiadott vélemények, ajánlások és határozatok minőségének és relevanciájának biztosítása érdekében a szakmai tanácsadó bizottsággal és a tudományos tanácsadó bizottsággal szemben elvárás, hogy – indokolt esetben – még korai szakaszban, nyílt, plurális és átlátható módon konzultáljanak az érdekelt felekkel, valamint az érintett szakértőkkel és szociális partnerekkel. A hatékonyság fokozása érdekében e konzultációk eredményeit teljes mértékben figyelembe kell venni.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

1092/2010/EU rendelet

3 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1.  A 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1) Az ERKT az Unió pénzügyi rendszerének makroprudenciális felügyeletére rendelkezik hatáskörrel a pénzügyi rendszer fejleményeiből eredő, az Unió pénzügyi stabilitását fenyegető rendszerkockázatok megelőzéséhez vagy mérsékléséhez való hozzájárulás érdekében, figyelembe véve a makrogazdasági fejleményeket is, a széles körű pénzügyi zavarok időszakainak elkerülése céljából. Az ERKT hozzájárul a belső piac zavartalan működéséhez, ezáltal biztosítva a pénzügyi szektor gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulását.

„Az ERKT az Unió pénzügyi rendszerének makroprudenciális felügyeletére rendelkezik hatáskörrel a pénzügyi rendszer fejleményeiből eredő, az Unió pénzügyi stabilitását fenyegető rendszerkockázatok megelőzéséhez vagy mérsékléséhez való hozzájárulás érdekében, figyelembe véve a makrogazdasági fejleményeket is, a széles körű pénzügyi zavarok időszakainak elkerülése céljából. Az ERKT hozzájárul a belső piac zavartalan működéséhez, ezáltal biztosítva a pénzügyi szektor gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulását, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében rögzített célok elérését.”

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

1092/2010/EU rendelet

4 cikk – 2 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a)  Az ERKT titkársága vezetőjének az 1096/2010/EU tanácsi rendelet* 3. cikke (2) bekezdésével összhangban történő kinevezéséről az igazgatótanáccsal folytatott konzultáció során az igazgatótanács nyílt és átlátható eljárás keretében értékeli, hogy az ERKT titkársága vezetőjének pozíciójára előválogatott jelöltek rendelkeznek-e az ERKT titkárságának vezetéséhez szükséges kvalitásokkal és tapasztalatokkal. A konzultációs eljárásról az igazgatótanács tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(2a)  Az ERKT titkársága vezetőjének az 1096/2010/EU tanácsi rendelet* 3. cikke (2) bekezdésével összhangban történő kinevezéséről az igazgatótanáccsal folytatott konzultáció során az igazgatótanács nyílt és átlátható eljárás keretében értékeli, hogy az ERKT titkársága vezetőjének pozíciójára előválogatott jelöltek rendelkeznek-e az ERKT titkárságának vezetéséhez szükséges kvalitásokkal és tapasztalatokkal. A konzultációs eljárásról az igazgatótanács tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot. Az értékelésről és a konzultációs eljárásról az igazgatótanács megfelelő részletességgel tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot. Az Európai Parlament és a Tanács további tájékoztatást kérhet az igazgatótanácstól.

*  A Tanács 1096/2010/EU rendelete (2010. november 17.) az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról (HL L 331., 2010.12.15., 162. o.).”;

*  A Tanács 1096/2010/EU rendelete (2010. november 17.) az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról (HL L 331., 2010.12.15., 162. o.).”;

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

1092/2010/EU rendelet

4 cikk – 3 a bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a)  Az ERKT elnöke és az irányítóbizottság az 1096/2010/EU tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdése alapján különösen a következők tekintetében utasíthatja az ERKT titkárságának vezetőjét:

(3a)  Az ERKT elnöke és az irányítóbizottság az 1096/2010/EU tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdése alapján különösen a következők tekintetében utasíthatja átlátható módon az ERKT titkárságának vezetőjét:

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

1092/2010/EU rendelet

5 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(8)  Az ERKT külső képviseletét az elnök látja el. Az ERKT külső képviseletével összefüggő feladatokat az elnök átruházhat az ERKT titkárságának vezetőjére.”

„(8)  Az ERKT külső képviseletét az elnök látja el. Az ERKT külső képviseletével összefüggő feladatokat az elnök átruházhat az ERKT titkárságának vezetőjére vagy az ERKT alelnökeire.”

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – i alpont

1092/2010/EU rendelet

6 cikk – 1 bekezdés –f a és f b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a bekezdés a következő fa) és fb) ponttal egészül ki:

törölve

„fa)  az EKB felügyeleti testületének elnöke;

 

fb)  az Egységes Szanálási Testület elnöke;”

 

Indokolás

Az EFM és az ESZT képviselőinek szavazati joggal rendelkező tagokként történő bevonása hatással lenne az EFM-hez csatlakozott országok és a még nem tag országok közötti egyensúlyra.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont – i a alpont (új)

1092/2010/EU rendelet

6 cikk – 2 bekezdés – b a és b b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia.  a bekezdés a következő ba) és bb) ponttal egészül ki:

 

ba)  az EKB felügyeleti testületének elnöke;

 

bb)  az Egységes Szanálási Testület elnöke;

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont – i i alpont

1092/2010/EU rendelet

11 cikk – 1 bekezdés –g a és g b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a bekezdés a következő ga) és gb) ponttal egészül ki:

törölve

ga)  az EKB felügyeleti testületének elnöke;

 

gb)  az Egységes Szanálási Testület elnöke;”

 

Indokolás

Preferált a jelenlegi helyzet, amikor az EFM és az ESZT képviselői nem tagjai az irányítóbizottságnak és a szakmai tanácsadó bizottságnak. A meglévő rugalmasság keretein belül az EFM és az ESZT képviselőit meg lehet hívni megfigyelőként a szakmai tanácsadó bizottság üléseire, anélkül téve lehetővé számukra a részvételt, hogy veszélybe kerülne az EFM-hez csatlakozott országok és a még nem tag országok közti egyensúly.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

1092/2010/EU rendelet

12 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5)  Indokolt esetben a tudományos tanácsadó bizottság még korai szakaszban nyílt és átlátható módon, ugyanakkor a titoktartási kötelezettséget figyelembe véve konzultációkat szervez az érintettekkel.”

„(5)  Indokolt esetben a tudományos tanácsadó bizottság még korai szakaszban nyílt, plurális és átlátható módon, ugyanakkor a titoktartási kötelezettséget figyelembe véve konzultációkat szervez az érintettekkel és a megfelelő szakértőkkel;”

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont – i i alpont

1092/2010/EU rendelet

13 cikk – 1 bekezdés –f a és f b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a bekezdés a következő fa) és fb) ponttal egészül ki:

törölve

„fa)  az EKB felügyeleti testületének képviselője;

 

fb)  az Egységes Szanálási Testület képviselője;”;

 

Indokolás

Preferált a jelenlegi helyzet, amikor az EFM és az ESZT képviselői nem tagjai az irányítóbizottságnak és a szakmai tanácsadó bizottságnak. A meglévő rugalmasság keretein belül az EFM és az ESZT képviselőit meg lehet hívni megfigyelőként a szakmai tanácsadó bizottság üléseire, anélkül téve lehetővé számukra a részvételt, hogy veszélybe kerülne az EFM-hez csatlakozott országok és a még nem tag országok közti egyensúly.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a a pont (új)

1092/2010/EU rendelet

13 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)   A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(1a)  Az EKB felügyelőbizottságának egy képviselőjét és az Egységes Szanálási Testület egy képviselőjét megfigyelőként meg lehet hívni a szakmai tanácsadó bizottság üléseire.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont

1092/2010/EU rendelet

13 cikk – 4 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(4a)  Indokolt esetben a szakmai tanácsadó bizottság még korai szakaszban nyílt és átlátható módon, ugyanakkor a titoktartási kötelezettséget figyelembe véve konzultációkat szervez az érintettekkel.”

„(4a)  Indokolt esetben a szakmai tanácsadó bizottság még korai szakaszban nyílt, pluralista és átlátható módon, ugyanakkor a titoktartási kötelezettséget figyelembe véve konzultációkat szervez az érintettekkel és a megfelelő szakértőkkel;”

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont

1092/2010/EU rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – első mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Az ERKT által a 3. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjával összhangban kiadott figyelmeztetés és ajánlás lehet általános vagy egyedi jellegű, címzettje pedig az Unió egésze, egy vagy több tagállam, egy vagy több EFH, egy vagy több nemzeti illetékes hatóság, illetve az 1024/2013/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével, 4. cikkének (2) bekezdésével vagy 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban az EKB-ra ruházott feladatokkal összefüggésben az EKB.”;

„Az ERKT által a 3. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjával összhangban kiadott figyelmeztetés és ajánlás lehet általános vagy egyedi jellegű, címzettje pedig az Unió egésze, egy vagy több tagállam, egy vagy több EFH, egy vagy több nemzeti illetékes hatóság, illetve az 1024/2013/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével, 4. cikkének (2) bekezdésével vagy 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban az EKB-ra ruházott feladatokkal összefüggésben az EKB. E figyelmeztetéseknek és ajánlásoknak kellően részletesnek és indokoltnak kell lenniük, és azokhoz megfelelő és átfogó indokolást kell csatolni.”

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1092/2010/EU rendelet

17 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(1)  Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett ajánlás címzettje a Bizottság, egy vagy több tagállam, egy vagy több EFH, illetve egy vagy több nemzeti illetékes hatóság, a címzettek tájékoztatják az Európai Parlamentet, a Tanácsot és az ERKT-t az ajánlás nyomán hozott intézkedésekről, illetve indokolással szolgálnak az intézkedés esetleges elmulasztásának okairól. Amennyiben indokolt, a kapott válaszokról az ERKT szigorú titoktartási szabályok betartása mellett haladéktalanul tájékoztatja az EFH-kat.”;

„(1)  Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett ajánlás címzettje a Bizottság, egy vagy több tagállam, egy vagy több EFH, illetve egy vagy több nemzeti illetékes hatóság, a címzettek megfelelő részletességgel és haladéktalanul tájékoztatják az Európai Parlamentet, a Tanácsot és az ERKT-t az ajánlás nyomán hozott intézkedésekről, illetve megfelelő és részletes indokolással szolgálnak az intézkedés esetleges elmulasztásának okairól. Amennyiben indokolt, a kapott válaszokról az ERKT szigorú titoktartási szabályok betartása mellett megfelelő részletességgel és haladéktalanul tájékoztatja az EFH-kat. Teljes mértékben tiszteletben kell tartani a jogállamiságot, az alapvető jogokat és az állami szuverenitás elvét.”;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1092/2010/EU rendelet

17 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben az ERKT úgy ítéli meg, hogy az ajánlását nem tartották be, illetve a címzettek nem adtak kielégítő indokolást az intézkedés elmulasztásáról, az ERKT szigorú titoktartási szabályok betartása mellett haladéktalanul tájékoztatja erről a címzetteket, az Európai Parlamentet, a Tanácsot és az érintett EFH-kat.”;

(2)  Amennyiben az ERKT úgy ítéli meg, hogy az ajánlását nem tartották be, illetve a címzettek nem adtak kielégítő indokolást az intézkedés elmulasztásáról, az ERKT szigorú titoktartási szabályok betartása mellett haladéktalanul tájékoztatja erről a címzetteket, az Európai Parlamentet, a Bizottságot, a Tanácsot és az érintett EFH-kat.”;

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozása

Hivatkozások

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

26.10.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

26.10.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Kostas Chrysogonos

9.10.2017

Vizsgálat a bizottságban

15.5.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.7.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

16

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Angel Dzhambazki

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről (3.9.2018)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

A vélemény előadója: Danuta Maria Hübner

MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az egyes tagjaitól független testületként működő ERKT láthatóságának erősítése érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ERKT elnöke az ERKT külső képviseletével összefüggő feladatokat átruházhasson az ERKT titkárságának vezetőjére.

(5)  Az egyes tagjaitól független testületként működő ERKT láthatóságának erősítése érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ERKT elnöke az ERKT külső képviseletével összefüggő feladatokat – az Európai Parlament zárt ajtók mögött zajló meghallgatásain és megbeszélésein való részvétel, valamint egy vizsgálóbizottságban való részvétel kivételével – átruházhasson az ERKT titkárságának vezetőjére az EUMSZ 226. cikke és a 95/167/EK határozat értelmében és a lojális együttműkdödés elvével összhangban.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az 1096/2010/EU tanácsi rendelet6 3. cikkének (2) bekezdése értelmében az ERKT titkárságának vezetőjét az ERKT igazgatótanácsával folytatott konzultációt követően az EKB nevezi ki. Az ERKT-titkárság vezetője presztízsének növelése érdekében az ERKT igazgatótanácsának nyílt és átlátható eljárás keretében kell értékelnie, hogy az ERKT titkársága vezetőjének pozíciójára előválogatott jelöltek rendelkeznek-e az ERKT titkárságának vezetéséhez szükséges kvalitásokkal és tapasztalatokkal. Az értékelési eljárásról az igazgatótanácsnak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot. Továbbá pontosítani kell az ERKT titkársága vezetőjének feladatait.

(6)  Az 1096/2010/EU tanácsi rendelet6 3. cikkének (2) bekezdése értelmében az ERKT titkárságának vezetőjét az ERKT igazgatótanácsával folytatott konzultációt követően az EKB nevezi ki. Az ERKT-titkárság vezetője presztízsének növelése érdekében az ERKT igazgatótanácsának nyílt és átlátható eljárás keretében kell értékelnie, hogy az ERKT titkársága vezetőjének pozíciójára előválogatott jelöltek rendelkeznek-e az ERKT titkárságának vezetéséhez szükséges kvalitásokkal és tapasztalatokkal. Biztosítani kell továbbá az ERKT titkársága vezetőjének függetlenségét, valamint azon kötelezettségvállalását, hogy semmilyen köz- vagy magánjogi szervtől nem fogad el utasításokat. Az értékelési eljárásról az igazgatótanácsnak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot. Az Európai Parlament és a Tanács számára lehetővé kell tenni, hogy további tájékoztatást kérjen az igazgatótanácstól. Az e rendeletben meghatározott kinevezési eljárás nem sérti az EKB végső felelősségét az ERKT titkárságvezetőjének kinevezése tekintetében, az 1096/2010/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított konzultációs eljárásnak megfelelően, ameddig ez a rendelet nem módosul. Továbbá megfelelően indokolni és pontosítani kell az ERKT titkársága vezetőjének feladatait az e rendeletben foglalt feladatok felsorolása révén, és el kell kerülni az EKB által végzett feladatok és az ERKT által végzett feladatok közötti átfedéseket.

__________________

__________________

6 A Tanács 1096/2010/EU rendelete (2010. november 17.) az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról (HL L 331., 2010.12.15., 162. o.)

6 A Tanács 1096/2010/EU rendelete (2010. november 17.) az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról (HL L 331., 2010.12.15., 162. o.)

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az ERKT titkárságvezetője presztízsének hosszabb távon történő növelése szükségessé teszi az 1096/2010/EU rendelet 3. cikke (2) bekezdésének felülvizsgálatát a jelenlegi kinevezési eljárás alkalmasságának értékelése, valamint különösen annak megfontolása érdekében, hogy az Európai Parlamentnek jogában álljon jóváhagyni az ERKT titkárságának vezetői posztjára kiválasztott jelöltek kinevezését.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Tekintettel az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás7 módosításaira és különösen az 1092/2010/EU rendelet EGT-tagállamok általi elfogadására, az említett rendelet 9. cikkének (5) bekezdése már nem releváns, így azt törölni kell.

(8)  Tekintettel az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás7 módosításaira, és különösen az 1092/2010/EU rendelet EGT-tagállamok általi elfogadására, az említett rendelet 9. cikkének (5) bekezdését módosítani kell.

__________________

__________________

7 Az EGT Vegyes Bizottság 198/2016 határozata (2016. szeptember 30.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2017/275] (HL L 46., 2017.2.23., 1. o.).

7 Az EGT Vegyes Bizottság 198/2016 határozata (2016. szeptember 30.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2017/275] (HL L 46., 2017.2.23., 1. o.).

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Tekintettel a férfiak és nők közötti egyenlőség elvére, több nőt kell foglalkoztatni és a döntéshozatalba bevonni az Unió intézményeiben, ezért az ERKT szerveinek figyelembe kell venniük a nemek közötti egyenlőséget.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az 1092/2010/EU rendelet 16. cikke (3) bekezdésében előírtak szerint az ERKT által kiadott figyelmeztetéseket és ajánlásokat továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és amennyiben azok címzettje egy vagy több nemzeti felügyeleti hatóság, az európai felügyeleti hatóságoknak is. A demokratikus ellenőrzés és átláthatóság fokozása érdekében az említett figyelmeztetéseket és ajánlásokat az Európai Parlament és az európai felügyeleti hatóságok részére is továbbítani kell.

(10)  Az 1092/2010/EU rendelet 16. cikke (3) bekezdésében előírtak szerint az ERKT által kiadott figyelmeztetéseket és ajánlásokat továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és amennyiben azok címzettje egy vagy több nemzeti felügyeleti hatóság, az európai felügyeleti hatóságoknak is. A demokratikus ellenőrzés és átláthatóság fokozása érdekében az említett figyelmeztetéseket és ajánlásokat az Európai Parlament és az európai felügyeleti hatóságok részére is haladéktalanul továbbítani kell.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az ERKT által kiadott vélemények, ajánlások és határozatok minőségének és relevanciájának biztosítása érdekében a szakmai tanácsadó bizottsággal és a tudományos tanácsadó bizottsággal szemben elvárás, hogy – indokolt esetben – még korai szakaszban, nyílt és átlátható módon konzultáljanak az érdekelt felekkel.

(11)  Az ERKT által kiadott vélemények, ajánlások és határozatok minőségének és relevanciájának biztosítása érdekében a szakmai tanácsadó bizottsággal és a tudományos tanácsadó bizottsággal szemben elvárás, hogy – indokolt esetben – még korai szakaszban, nyílt és átlátható módon konzultáljanak az érdekelt felek széles körével, akik számos véleményt és érdeket képviselnek, és a megfelelő szakértőkkel. Az ERKT-nak kellő mértékben figyelembe kell vennie e konzultációkat.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

1092/2010/EU rendelet

4 cikk – 2 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a)  Az ERKT titkársága vezetőjének az 1096/2010/EU tanácsi rendelet* 3. cikke (2) bekezdésével összhangban történő kinevezéséről az igazgatótanáccsal folytatott konzultáció során az igazgatótanács nyílt és átlátható eljárás keretében értékeli, hogy az ERKT titkársága vezetőjének pozíciójára előválogatott jelöltek rendelkeznek-e az ERKT titkárságának vezetéséhez szükséges kvalitásokkal és tapasztalatokkal. A konzultációs eljárásról az igazgatótanács tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(2a)  Az ERKT titkársága vezetőjének az 1096/2010/EU tanácsi rendelet* 3. cikke (2) bekezdésével összhangban történő kinevezéséről az igazgatótanáccsal folytatott konzultáció során az igazgatótanács nyílt és átlátható eljárás keretében értékeli, hogy az ERKT titkársága vezetőjének pozíciójára előválogatott jelöltek rendelkeznek-e az ERKT titkárságának vezetéséhez szükséges kvalitásokkal, függetlenséggel és tapasztalatokkal. Az értékelési és konzultációs eljárásról az igazgatótanács megfelelően tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot. Az Európai Parlament és a Tanács további tájékoztatást kérhet az igazgatótanácstól.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)

1092/2010/EU rendelet

4 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  A szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(4a)  a nemek közötti egyenlőséget figyelembe kell venni az ERKT szerveinél folyó képzésben”;

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

1092/2010/EU határozat

5 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az ERKT külső képviseletét az elnök látja el. Az ERKT külső képviseletével összefüggő feladatokat az elnök átruházhat az ERKT titkárságának vezetőjére.;

(8)  Az ERKT külső képviseletét az elnök látja el. Az ERKT külső képviseletével összefüggő feladatokat – a 19. cikk (1), (4) és (5) bekezdésében felsorolt feladatok kivételével – az elnök átruházhatja az ERKT titkárságának vezetőjére.

Indokolás

Ezek a feladatok az Európai Parlament zárt ajtók mögött zajló meghallgatásain és vitáin való részvételre vonatkoznak, amelyek az ERKT megfelelő szintű képviseletének érdekében csak az elnök számára lehetnek nyitva.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1092/2010/EU rendelet

9 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  A 9. cikk (5) bekezdését el kell hagyni.

4.  A 9.cikk a következőképpen módosul:

 

a)  az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(5)   Az ERKT munkájában részt vehetnek harmadik országok illetékes hatóságainak magas szintű képviselői, azonban részvételük szigorúan az azon országok tekintetében különösen releváns kérdésekre korlátozódhat. E harmadik országok ERKT munkájában való részvételének, és mindenekelőtt annak jellegének, hatályának és eljárási vonatkozásainak szabályait az ERKT állapíthatja meg. E szabályok előírhatják az eseti alapú, megfigyelői jogállású képviseletet az igazgatótanácsban, kizárólag az ezen országok számára releváns kérdések vonatkozásában, kizárva az olyan eseteket, amikor egy meghatározott pénzügyi intézmény vagy tagállam helyzete kerülne megvitatásra.”

Indokolás

Tekintettel az ERKT-rendeletnek az EGT területén történő elfogadására, az EGT-országokra vonatkozó konkrét hivatkozás már nem releváns. Azonban fenn kell tartani a lehetőséget, hogy harmadik országok magas szintű képviselői részt vegyenek az ESRB munkájában annak érdekében, hogy lehetővé váljon az Unión kívüli felügyeleti együttműködés.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont (új)

1092/2010/EU rendelet

9 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

b)  A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(6a)  A (6) bekezdéstől eltérve az ERKT elnöke – az alkalmazandó titoktartási követelményekre figyelemmel és oly módon, amely nem teszi lehetővé az egyes intézmények azonosítását – nyilvánossá teheti az üléseket.”

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

1092/2010/EU rendelet

12 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Indokolt esetben a tudományos tanácsadó bizottság még korai szakaszban nyílt és átlátható módon, ugyanakkor a titoktartási kötelezettséget figyelembe véve konzultációkat szervez az érintettekkel.”;

(5)  Indokolt esetben a tudományos tanácsadó bizottság még korai szakaszban nyílt és átlátható módon, ugyanakkor a titoktartási kötelezettséget figyelembe véve konzultációkat szervez az érintettek széles körével, akik számos véleményt és érdeket képviselnek.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

1092/2010/EU rendelet

19 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a.  A 19. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a)   Az ERKT szóban vagy írásban válaszol az Európai Parlament és a Tanács által feltett kérdésekre. E kérdésekre haladéktalanul, de mindenképpen az ERKT-nak való továbbításuk időpontjától számított öt héten belül válaszol.”

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozása

Hivatkozások

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

26.10.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

26.10.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Danuta Maria Hübner

21.11.2017

Vizsgálat a bizottságban

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

3.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Norbert Erdős, Csaba Sógor, Anna Záborská

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Charles Goerens

ECR

Morten Messerschmidt

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Norbert Erdős, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, György Schöpflin, Csaba Sógor, Anna Záborská

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozása

Hivatkozások

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

20.9.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

26.10.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

26.10.2017

AFCO

26.10.2017

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Korábbi előadók

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Elena Gentile, Julie Ward

Benyújtás dátuma

14.1.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

2

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

1

0

ECR

Kay Swinburne

elmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 28.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat