Procedūra : 2017/0232(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0011/2019

Pateikti tekstai :

A8-0011/2019

Debatai :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.17

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0375

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 284kWORD 101k
14.1.2019
PE 625.360v02-00 A8-0011/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjai: Burkhard Balz, Pervenche Berès

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0538),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0317/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto bei Konstitucinių reikalų komiteto nuomones (A8-0011/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  pagal Reglamento (ES) Nr. 1092/2010(4) (ESRV reglamento) 20 straipsnį Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos ataskaita(5), išnagrinėjo ESRV reglamentą, kad nuspręstų, ar reikia peržiūrėti ESRV misiją ir struktūrą. Taip pat peržiūrėta ESRV pirmininko skyrimo tvarka;

(2)  2017 m. Komisijos ataskaitoje dėl ESRV misijos ir struktūros(6) daroma išvada, kad ESRV apskritai veikia tinkamai, bet reikia pagerinti tam tikrus konkrečius aspektus. Be to, nuo pat ESRV veiklos pradžios jos veiklos aplinką iš esmės keitė naujausi instituciniai pokyčiai, susiję su bankų sąjunga, pastangos sukurti kapitalo rinkų sąjungą ir technologiniai pokyčiai. ESRV įsteigimas turėtų tiesiogiai padėti siekti vidaus rinkos tikslų. Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra yra neatsiejama bendrųjų naujųjų Sąjungos priežiūros priemonių dalis, nes makrolygio rizikos ribojimo aspektas yra glaudžiai susijęs su mikrolygio rizikos ribojimo priežiūros užduotimis, priskirtomis EPI. Tik nustačius priemones, pagal kurias tinkamai pripažįstama mikrolygio ir makrolygio rizikos ribojimo rizikos tarpusavio priklausomybė, visi suinteresuotieji subjektai galės pakankamai ja pasitikėti, kad imtųsi tarpvalstybinės finansinės veiklos. ESRV turėtų stebėti ir vertinti riziką finansiniam stabilumui, kylančią dėl pokyčių, galinčių turėti poveikio sektorių lygiu arba visos finansų sistemos lygiu, įskaitant dėl technologinių pokyčių arba aplinkos ar socialinių veiksnių kylančią riziką ir pažeidžiamumą. Spręsdama su tokia rizika susijusias problemas, ESRV turėtų tiesiogiai prisidėti prie integruotos Sąjungos priežiūros struktūros, būtinos siekiant skatinti valstybes nares laiku ir nuosekliai imtis atsakomųjų politikos priemonių ir taip išvengti skirtingos politikos bei pagerinti vidaus rinkos veikimą. Siekdama įgyvendinti savo tikslus, ESRV turėtų įvertinti visą aktualią informaciją, įskaitant apie pokyčius, dėl kurių baigiama kurti kapitalo rinkų sąjunga;

(3)  vienas iš svarbių privalumų – tai, kad ESRV bendrąją valdybą sudaro įvairūs nariai. Tačiau tos bendrosios valdybos sudėtis neatspindi naujausių Sąjungos finansų priežiūros struktūros pokyčių ir visų pirma bankų sąjungos sukūrimo. Todėl reikėtų, kad balsavimo teisę turinčiais ESRV bendrosios valdybos nariais taptų ECB priežiūros valdybos pirmininkas ir Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkas. Atitinkamai pakoreguoti reikėtų ir valdymo komiteto bei patariamojo techninio komiteto sudėtį;

(4)  ECB pirmininkas ESRV pirmininkavo pirmuosius 5 jos veikimo metus, o po to jis ESRV pirmininkavo laikinai. Per tą laiką ECB pirmininkas ESRV suteikė autoritetą ir patikimumą ir užtikrino, kad ESRV galėtų veiksmingai remtis ir pasikliauti ECB kompetencija finansinio stabilumo srityje. Todėl tikslinga, kad ECB pirmininkas nuolat pirmininkautų ESRV;

(5)  siekiant padidinti ESRV, kaip nuo savo narių atskiros įstaigos, matomumą, ESRV pirmininkas turėtų turėti galimybę užduotis, susijusias su išorės atstovavimu ESRV, išskyrus dalyvavimą uždarų durų klausymuose ir diskusijose Europos Parlamente, pavesti savo pavaduotojams arba ESRV sekretoriato vadovui;

(6)  Tarybos reglamento (ES) Nr. 1096/2010(7) 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ESRV sekretoriato vadovą skiria ECB, pasikonsultavęs su ESRV bendrąja valdyba. Siekiant padidinti ESRV sekretoriato vadovo vaidmenį, ESRV bendroji valdyba vadovaudamasi atvira ir skaidria procedūra turėtų įvertinti, ar atrinkti kandidatai į ESRV sekretoriato vadovo postą turi savybių ir patirties, kurios būtinos ESRV sekretoriato vadovui. Apie vertinimo procedūrą bendroji valdyba turėtų informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą. Be to, reikėtų paaiškinti ESRV sekretoriato vadovo užduotis;

(7)  pagal Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 5 straipsnio 2 dalį pirmąjį ESRV pirmininko pavaduotoją iki šiol iš savo narių rinko ECB bendrosios tarybos nariai, atsižvelgdami į poreikį proporcingai atstovauti visoms valstybėms narėms bei valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, ir valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro. Tai nebėra tinkama, nors ESRV valdymo komitetui ir toliau turėtų būti taikomas toks proporcingas atstovavimas. Be to, sukūrus bankų sąjungą, nuorodą į valstybes nares, kurių valiuta yra euro, ir valstybes nares, kurių valiuta nėra euro, tikslinga pakeisti nuoroda į valstybes nares, kurios dalyvauja bankų sąjungoje, ir valstybes nares, kurios joje nedalyvauja;

(8)  ▌

(9)  siekiant sumažinti sąnaudas ir padidinti taikomos tvarkos efektyvumą, Komisijos atstovų skaičių ESRV patariamajame techniniame komitete reikėtų sumažinti nuo dabartinių dviejų atstovų iki vieno;

(10)  Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 16 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad ESRV įspėjimai ir rekomendacijos būtų perduodami Tarybai ir Komisijai ir, kai jie skirti vienai ar daugiau nacionalinių priežiūros institucijų, – EPI. Siekiant padidinti demokratinę kontrolę ir skaidrumą, tie įspėjimai ir rekomendacijos turėtų taip pat būti perduodami Europos Parlamentui ir EPI;

(11)  siekiant užtikrinti ESRV nuomonių, rekomendacijų ir sprendimų kokybę ir aktualumą, patariamasis techninis komitetas ir patariamasis mokslinis komitetas prireikus turėtų iš anksto atvirai ir skaidriai kuo plačiau konsultuotis su suinteresuotais subjektais, kad įtraukties principas būtų taikomas visų suinteresuotųjų subjektų atžvilgiu;

(12)  todėl Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 iš dalies keičiamas taip:

-1)  2 straipsnio c punktas pakeičiamas taip:

„c)  sisteminė rizika – nesklandumų finansų sistemoje, dėl kurių galėtų atsirasti didelių neigiamų pasekmių Sąjungos arba vienos ar daugiau jos valstybių narių finansiniam stabilumui arba realiajai ekonomikai ir vidaus rinkos veikimui rizika. Sisteminiu požiūriu tam tikros reikšmės gali turėti bet kokie finansiniai tarpininkai, rinkos ir infrastruktūra.“;

-1a)  3 straipsnio 2 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)  teikia rekomendacijas Sąjungos institucijoms ir valstybėms narėms dėl taisomųjų veiksmų reaguodama į nustatytą riziką ir, prireikus, skelbia tas rekomendacijas viešai;“

1)  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  įterpiama 2a dalis:

„2a.  Kai pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1096/2010* 3 straipsnio 2 dalį su bendrąja valdyba konsultuojamasi dėl ESRV sekretoriato vadovo paskyrimo, vadovaudamasi atvira ir skaidria procedūra bendroji valdyba įvertina, ar atrinkti kandidatai į ESRV sekretoriato vadovo postą turi savybių ir patirties, kurios būtinos ESRV sekretoriato vadovui, ir ar yra nepriklausomi. Apie vertinimo ir konsultacijų procedūrą bendroji valdyba pakankamai išsamiai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

*  2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos centriniam bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (OL L 331, 2010 12 15, p. 162).“;

_______________________________________________________________________________

b)  įterpiama ši 3a dalis:

„3a.  ESRV sekretoriato vadovui nurodydamas gaires pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1096/2010 4 straipsnio 1 dalį, ESRV pirmininkas ir valdymo komitetas visų pirma aptaria:

a)  kasdienį ESRV sekretoriato valdymą;

b)  su ESRV sekretoriatu susijusius administracinius ir biudžeto klausimus;

c)  bendrosios valdybos darbo ir sprendimų priėmimo koordinavimą ir rengimą;

d)  metinės ESRV programos pasiūlymo rengimą ir jos įgyvendinimą;

e)  metinės ESRV veiklos ataskaitos rengimą ir atsiskaitymą apie jos įgyvendinimą bendrajai valdybai.“;

2)  5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.  ESRV pirmininkauja ECB pirmininkas.

2.  Pirmąjį pirmininko pavaduotoją penkerių metų kadencijai iš savo narių renka ECB bendrosios tarybos nariai ▌. Pirmasis pirmininko pavaduotojas gali būti vieną kartą perrinktas kitai kadencijai.

__________________________________________________________________

**  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).“;

b)  8 dalis pakeičiama taip:

„8.  Pirmininkas atstovauja ESRV jos išoriniuose santykiuose. Užduotis, susijusias su išorės atstovavimu ESRV, išskyrus 19 straipsnio 1, 4 ir 5 dalyse nustatytas užduotis, pirmininkas gali pavesti savo pavaduotojams arba sekretoriato vadovui.“;

3)  6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  įterpiami fa ir fb punktai:

„fa)  ECB priežiūros valdybos pirmininkas;

fb)  Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkas;“;

ii)  ▌

b)  2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  a punktas pakeičiamas taip:

„a)  po vieną arba nacionalinių kompetentingų institucijų, arba nacionalinių institucijų, kurios paskirtos taikyti sisteminės arba su makrolygio rizikos ribojimu susijusios rizikos valdymo priemones, aukšto lygio atstovą iš kiekvienos valstybės narės vadovaujantis 3 dalimi;“;

c)  3 dalis pakeičiama taip:

„3.  Atstovaujant nacionalinėms institucijoms, nurodytoms 2 straipsnio a punkte, atitinkami aukšto lygio atstovai iš kiekvienos valstybės narės keičiasi, atsižvelgiant į svarstomą darbotvarkės punktą, išskyrus atvejus, kai konkrečios valstybės narės nacionalinės institucijos susitaria dėl bendro atstovo.“;

3a)  7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Dalyvaudami bendrosios valdybos ir valdymo komiteto veikloje ar vykdydami kitą su ESRV susijusią veiklą, ESRV nariai savo pareigas vykdo nešališkai ir vadovaudamiesi tik visos Sąjungos interesais. Jie neprašo nurodymų iš jokių vyriausybių, Sąjungos institucijų arba kitų viešųjų ar privačiųjų įstaigų ir jų nurodymais nesivadovauja.“;

3b)  8 straipsnio 1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Ši dalis netaikoma asmeniui, kuris praneša arba atskleidžia informaciją apie grėsmę ar žalą viešajam interesui, susijusią su jo darbo santykiais.

Šios dalies nuostatos nedaro poveikio konfidencialioms žodinėms diskusijoms, vykstančioms pagal 19 straipsnio 5 dalį.“;

4)  ▌9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  4 dalis pakeičiama taip:

„4.  Prireikus, dalyvauti bendrosios valdybos posėdžiuose gali būti kviečiami tarptautinių finansų įstaigų aukšto lygio atstovai arba Europos Parlamento atstovai, vykdantys tiesiogiai su ESRV užduotimis pagal 3 straipsnio 2 dalį susijusią veiklą.“;

b)  5 dalis pakeičiama taip:

„5.  EEE valstybių atitinkamų valdžios institucijų aukšto lygio atstovai gali dalyvauti ESRV veikloje, tačiau tik tais atvejais, kai svarstomi toms valstybėms ypač svarbūs klausimai. ESRV gali nustatyti konkrečias priemones, kuriomis, be kita ko, nustatomas tų ▌ valstybių dalyvavimo ESRV veikloje pobūdis, apimtis ir procedūriniai aspektai. Tokiomis priemonėmis gali būti numatytas ad hoc atstovavimas stebėtojų teisėmis bendrojoje valdyboje ir turėtų būti užtikrinama, kad tos valstybės dalyvautų tik su jomis susijusių klausimų svarstyme ir nedalyvautų diskusijose dėl atskirų finansų įstaigų ar valstybių narių padėties.“;

5)  11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  c punktas pakeičiamas taip:

„c)  keturi kiti bendrosios valdybos nariai, kurie taip pat yra ECB bendrosios tarybos nariai, atsižvelgiant į poreikį proporcingai atstovauti visoms valstybėms narėms bei valstybėms narėms, kurios yra dalyvaujančios valstybės narės, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnio 1 dalyje, ir valstybėms narėms, kurios nėra dalyvaujančios valstybės narės. Juos iš savo narių trejų metų laikotarpiui renka bendrosios valdybos nariai, kurie taip pat yra ECB bendrosios tarybos nariai;“;

ii)  įterpiami šie ga, gb ir gba punktai:

„ga)  ECB priežiūros valdybos pirmininkas;

gb)  Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkas;

gba)  ESRV sekretoriato vadovas;“;

6)  12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a)  1 dalis pakeičiama taip:

1. Patariamąjį mokslinį komitetą sudaro patariamojo techninio komiteto pirmininkas ir 15 ekspertų, turinčių įvairių gebėjimų, patirties ir žinių, susijusių su visais aktualiais finansų rinkų sektoriais, kuriuos pasiūlo valdymo komitetas ir patvirtina bendroji valdyba, skirdama juos ketverių metų kadencijai, kurią galima pratęsti. Paskirtieji asmenys negali būti EPI nariai ir yra parenkami atsižvelgiant į jų bendrą kompetenciją ir į jų įvairią patirtį akademinėse srityse ar kituose sektoriuose, visų pirma mažose ir vidutinio dydžio įmonėse ar profesinėse sąjungose arba finansinių paslaugų teikimo arba naudojimosi jomis srityse.“;

-aa)  2 dalis pakeičiama taip:

2. Patariamojo mokslinio komiteto pirmininką ir du pirmininko pavaduotojus skiria bendroji valdyba ESRV pirmininko siūlymu. Jie turi būti sukaupę daug aktualios patirties ir žinių, pavyzdžiui, turėti atitinkamo mokslinio darbo patirties bankų, vertybinių popierių rinkų bei draudimo ir profesinių pensijų srityse. Pirmininkavimas patariamajam moksliniam komitetui keičiasi tarp šių trijų asmenų.“;

-ab)  3 dalis pakeičiama taip:

3. ESRV pirmininko arba bendrosios valdybos prašymu, patariamasis mokslinis komitetas teikia konsultacijas ir pagalbą ESRV pagal 4 straipsnio 5 dalį.“;

a)  5 dalis pakeičiama taip:

„5.  Prireikus patariamasis mokslinis komitetas iš anksto atvirai ir skaidriai, tačiau laikydamasis konfidencialumo reikalavimo rengia konsultacijas su suinteresuotais subjektais, pavyzdžiui, rinkos dalyviais, vartotojų organizacijomis ir mokslo ekspertais. Tokios konsultacijos vykdomos kuo plačiau, siekiant užtikrinti, kad būtų taikomas visų suinteresuotųjų subjektų ir atitinkamų finansų sektorių įtraukties principas, ir suteikiama pakankamai laiko suinteresuotiesiems subjektams pateikti savo nuomonę.“;

7)  13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

-i)  a punktas pakeičiamas taip:

„a)  po vieną atstovą iš kiekvieno nacionalinio centrinio banko ▌;“;

i)  f punktas pakeičiamas taip:

„f)  Komisijos atstovas;“;

ii)  įterpiami fa ir fb punktai:

„fa)  ECB priežiūros valdybos atstovas;

fb)  Bendros pertvarkymo valdybos atstovas;“;

aa)  3 dalis pakeičiama taip:

„3.  ESRV pirmininko arba bendrosios valdybos prašymu patariamasis techninis komitetas teikia konsultacijas ir pagalbą ESRV pagal 4 straipsnio 5 dalį.“;

b)  įterpiama ši 4a dalis:

„4a.  Prireikus patariamasis techninis komitetas iš anksto atvirai ir skaidriai, tačiau laikydamasis konfidencialumo reikalavimo rengia konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais. Tokios konsultacijos vykdomos kuo plačiau, siekiant užtikrinti, kad būtų taikomas visų suinteresuotųjų subjektų ir atitinkamų finansų sektorių įtraukties principas, ir suteikiama pakankamai laiko suinteresuotiesiems subjektams pateikti savo nuomonę.“;

7a)  14 straipsnis pakeičiamas taip:

„Vykdydama 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, ESRV, prireikus, prašo atitinkamų privataus sektoriaus suinteresuotųjų subjektų pateikti nuomones. Tokios konsultacijos vykdomos kuo plačiau, siekiant užtikrinti, kad būtų taikomas visų suinteresuotųjų subjektų ir atitinkamų finansų sektorių įtraukties principas, ir suteikiama pakankamai laiko suinteresuotiesiems subjektams pateikti savo nuomonę.“;

7b)  15 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.  Kiekvieną kartą prieš prašydama pateikti su priežiūra susijusią informaciją ne apibendrinta arba suvestine forma, ESRV deramai konsultuojasi su atitinkama Europos priežiūros institucija, kad įsitikintų savo prašymo pagrįstumu ir proporcingumu. Jeigu atitinkama Europos priežiūros institucija mano, kad prašymas nėra pagrįstas ir proporcingas, ji nedelsdama grąžina prašymą ESRV ir paprašo pateikti papildomą pagrindimą. Kai ESRV pateikia atitinkamai Europos priežiūros institucijai tokį papildomą pagrindimą, prašymo adresatai prašomą informaciją perduoda ESRV, su sąlyga, kad adresatai turi teisėtą galimybę susipažinti su atitinkama informacija.“;

8)  16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

Įspėjimai ar rekomendacijos, kuriuos ESRV teikia pagal 3 straipsnio 2 dalies c ir d punktus, gali būti bendro arba konkretaus pobūdžio ir yra skirti visų pirma visai Sąjungai arba vienai ar kelioms valstybėms narėms, arba vienai ar daugiau Europos priežiūros institucijų, arba vienai ar daugiau nacionalinių kompetentingų institucijų ar nacionalinių pertvarkymo institucijų, arba ECB tuo atveju, kai kalbama apie ECB uždavinius, jam pavestus pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 5 straipsnio 2 dalį, arba Bendrai pertvarkymo valdybai. Jeigu įspėjimas ar rekomendacija yra skirti vienai ar daugiau nacionalinių priežiūros institucijų, apie tai taip pat informuojama (-os) atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės). Rekomendacijose nurodomas konkretus atsakomųjų politinių priemonių terminas. Rekomendacijos dėl atitinkamų Sąjungos teisės aktų taip pat gali būti skirtos Komisijai. Įspėjimai ir rekomendacijos turi būti pakankamai išsamūs ir pagrįsti. Prie jų pridedamas pakankamas ir išsamus pagrindimas.“;

b)  3 dalis pakeičiama taip:

„3.  Tuo pačiu metu, kai įspėjimai ar rekomendacijos pagal 2 dalį perduodami adresatams, tie įspėjimai ar rekomendacijos, laikantis griežtų konfidencialumo taisyklių, perduodami Tarybai, Europos Parlamentui, Komisijai ir EPI.“;

9)  17 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.  Kai 3 straipsnio 2 dalies d punkte nurodyta rekomendacija skiriama Komisijai, vienai ar kelioms valstybėms narėms, vienai ar daugiau EPI arba vienai ar daugiau nacionalinių kompetentingų institucijų, adresatai informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, Komisiją ir ESRV apie veiksmus, kurių imtasi atsižvelgiant į rekomendacijas, o neveikimą pagrindžia. Atitinkamais atvejais apie gautus atsakymus ESRV, laikydamasi griežtų konfidencialumo taisyklių, nedelsdama informuoja EPI.

2.  Nusprendusi, kad jos rekomendacijos nesilaikoma ar kad adresatai nesugebėjo tinkamai pagrįsti savo neveikimo, ESRV, laikydamasi griežtų konfidencialumo taisyklių, informuoja apie tai adresatus, Europos Parlamentą, Tarybą, Komisiją ir atitinkamas EPI.“;

9a)  19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.  ESRV pirmininkas bent kartą per metus, o plataus masto finansinių sunkumų atveju – dar dažniau, kviečiamas į kasmetinį Europos Parlamento kompetentingo komiteto klausymą, rengiamą kasmet teikiamos ESRV ataskaitos Europos Parlamentui ir Tarybai proga. Šis klausymas vyksta atskirai nuo Europos Parlamento ir ECB pirmininko vykdomo dialogo pinigų politikos klausimais.“;

2.  1 dalyje nurodytoje metinėje ataskaitoje pateikiama informacija, kurią pagal 18 straipsnį bendroji valdyba nusprendžia paskelbti viešai. Metinė ataskaita skelbiama viešai. Į ją įtraukiama ataskaita dėl išteklių, skirtų ESRV pagal Reglamento (ES) Nr. 1096/2010 3 straipsnio 1 dalį.“;

b)  papildoma šia dalimi:

„5a.  ESRV žodžiu arba raštu atsako į jai pateiktus Europos Parlamento arba Tarybos klausimus. Į tuos klausimus ji atsako nedelsdama ir neviršydama penkių savaičių termino nuo klausimo perdavimo ESRV.“;

10)  20 straipsnis pakeičiamas taip:

„Ne anksčiau kaip penkeri metai po [OL prašoma įrašyti įsigaliojimo datą] Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia pagrindinių išvadų ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja […] dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  OL C 227, 2018 6 28, p. 63.

(2)

* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(3)

  OL C, , p. .

(4)

  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (OL L 331, 2010 12 15, p. 1).

(5)

  Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) misijos ir struktūros, COM(2014) 508 final.

(6)

  Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „ESRV reglamento dalinių pakeitimų pasekmių analizė“, COM(2017).

(7)

  2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos centriniam bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (OL L 331, 2010 12 15, p. 162).


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (16.7.2018)

pateiktas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo

( COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Nuomonės referentas: Kostas Chrysogonos

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  2017 m. Komisijos ataskaitoje dėl ESRV misijos ir struktūros5 daroma išvada, kad ESRV apskritai veikia tinkamai, bet reikia pagerinti tam tikrus konkrečius aspektus;

(2)  2017 m. Komisijos ataskaitoje dėl ESRV misijos ir struktūros5 daroma išvada, kad ESRV apskritai veikia tinkamai, bet reikia pagerinti tam tikrus konkrečius aspektus, visų pirma atsižvelgiant į pastarojo meto institucinius pasikeitimus, susijusius su bankų sąjunga, ir pastangas sukurti kapitalo rinkų sąjungą, dėl kurių faktiškai pasikeitė ESRV veiklos aplinka, palyginti su aplinka, buvusia jos įsteigimo metu. Todėl ESRV reikėtų atitinkamai pakeisti, kad būtų užtikrintas makrolygio rizikos ribojimo politikos priemonių veiksmingumas;

_________________

_________________

5 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „ESRV reglamento dalinių pakeitimų pasekmių analizė“, COM(2017).

5 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „ESRV reglamento dalinių pakeitimų pasekmių analizė“, COM(2017).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  derėtų pabrėžti, kad siūlomais patobulinimais siekiama užtikrinti tinkamą ESRV autonomijos ir stipraus bei patikimo vadovavimo poreikio pusiausvyrą. Patobulinimais taip pat siekiama pagerinti Sąjungos makrolygio rizikos ribojimo politikos priemonių koordinavimą ir jie padės užtikrinti valstybių narių, priklausančių bankų sąjungai ir prižiūrimų ECB BPM, ir bankų sąjungai vis dar nepriklausančių valstybių narių pusiausvyrą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  vienas iš svarbių privalumų – tai, kad ESRV bendrąją valdybą sudaro įvairūs nariai. Tačiau tos bendrosios valdybos sudėtis neatspindi naujausių Sąjungos finansų priežiūros struktūros pokyčių ir visų pirma bankų sąjungos sukūrimo. Todėl reikėtų, kad balsavimo teisę turinčiais ESRV bendrosios valdybos nariais taptų ECB priežiūros valdybos pirmininkas ir Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkas. Atitinkamai pakoreguoti reikėtų ir valdymo komiteto bei patariamojo techninio komiteto sudėtį;

(3)  vienas iš svarbių privalumų – tai, kad ESRV bendrąją valdybą sudaro įvairūs nariai. Tos bendrosios valdybos sudėtyje taip pat turėtų atsispindėti naujausi Sąjungos finansų priežiūros struktūros pokyčiai ir visų pirma bankų sąjungos sąranga – į visa tai turėtų būti atsižvelgiama;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  derėtų siekti, kad ESRV bendrojoje valdyboje būtų užtikrinta lyčių pusiausvyra;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  ECB pirmininkas ESRV pirmininkavo pirmuosius 5 jos veikimo metus, o po to jis ESRV pirmininkavo laikinai. Per tą laiką ECB pirmininkas ESRV suteikė autoritetą ir patikimumą ir užtikrino, kad ESRV galėtų veiksmingai remtis ir pasikliauti ECB kompetencija finansinio stabilumo srityje. Todėl tikslinga, kad ECB pirmininkas nuolat pirmininkautų ESRV;

(4)  ECB pirmininkas ESRV pirmininkavo pirmuosius 5 jos veikimo metus, o po to jis ESRV pirmininkavo laikinai. Siekiant padidinti ESRV gebėjimą veiksmingai nustatyti, išanalizuoti ir stebėti visos Sąjungos sisteminę riziką, būtina užtikrinti glaudų ECB ir ESRV bendradarbiavimą ir plėtoti informacijos srautus;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant padidinti ESRV, kaip nuo savo narių atskiros įstaigos, matomumą, ESRV pirmininkas turėtų turėti galimybę užduotis, susijusias su išorės atstovavimu ESRV, pavesti ESRV sekretoriato vadovui;

(5)  reikėtų visiškai užtikrinti ir garantuoti ESRV atskaitomybę, skaidrumą ir nepriklausomumą. Taip pat būtina padidinti ESRV savarankiškumą ir matomumą. To galima pasiekti sukuriant ESRV kaip nepriklausomą, patikimą makrolygio rizikos ribojimo instituciją. Siekiant padidinti ESRV, kaip nuo savo narių atskiros įstaigos, matomumą, ESRV pirmininkas turėtų turėti galimybę užduotis, susijusias su išorės atstovavimu ESRV, pavesti ESRV sekretoriato vadovui arba ESRV pirmininko pavaduotojams;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Tarybos reglamento (ES) Nr. 1096/20106 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ESRV sekretoriato vadovą skiria ECB, pasikonsultavęs su ESRV bendrąja valdyba. Siekiant padidinti ESRV sekretoriato vadovo vaidmenį, ESRV bendroji valdyba vadovaudamasi atvira ir skaidria procedūra turėtų įvertinti, ar atrinkti kandidatai į ESRV sekretoriato vadovo postą turi savybių ir patirties, kurios būtinos ESRV sekretoriato vadovui. Apie vertinimo procedūrą bendroji valdyba turėtų informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą. Be to, reikėtų paaiškinti ESRV sekretoriato vadovo užduotis;

(6)  Tarybos reglamento (ES) Nr. 1096/20106 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ESRV sekretoriato vadovą skiria ECB, pasikonsultavęs su ESRV bendrąja valdyba. Siekiant padidinti ESRV sekretoriato vadovo vaidmenį, ESRV bendroji valdyba vadovaudamasi atvira ir skaidria procedūra turėtų įvertinti, ar atrinkti kandidatai į ESRV sekretoriato vadovo postą turi savybių ir patirties, kurios būtinos ESRV sekretoriato vadovui. Apie vertinimo procedūrą bendroji valdyba turėtų informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą. Taip būtų išlaikytas ryšys su ECB ir užtikrinta ESRV sekretoriato vadovo atskaitomybė bendrajai valdybai. Be to, reikėtų paaiškinti ESRV sekretoriato vadovo užduotis, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad, ESRV sekretoriato vadovui skyrus svaresnį vaidmenį, galėtų padidėti įspėjimų ir rekomendacijų poveikis ir veiksmingumas. Europos Parlamentas ir Taryba turėtų turėti galimybę paprašyti bendrosios valdybos pateikti papildomos informacijos;

_________________

_________________

6 2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos centriniam bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (OL L 331, 2010 12 15, p. 162).

6 2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos centriniam bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (OL L 331, 2010 12 15, p. 162).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 16 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad ESRV įspėjimai ir rekomendacijos būtų perduodami Tarybai ir Komisijai ir, kai jie skirti vienai ar daugiau nacionalinių priežiūros institucijų, – EPI. Siekiant padidinti demokratinę kontrolę ir skaidrumą, tie įspėjimai ir rekomendacijos turėtų taip pat būti perduodami Europos Parlamentui ir EPI;

(10)  Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 16 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad ESRV įspėjimai ir rekomendacijos būtų perduodami Tarybai ir Komisijai ir, kai jie skirti vienai ar daugiau nacionalinių priežiūros institucijų, – EPI. Siekiant padidinti demokratinę kontrolę ir skaidrumą, tie įspėjimai ir rekomendacijos turi būti nedelsiant perduodami Europos Parlamentui ir EPI;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant užtikrinti ESRV nuomonių, rekomendacijų ir sprendimų kokybę ir aktualumą, patariamasis techninis komitetas ir patariamasis mokslinis komitetas prireikus turėtų iš anksto atvirai ir skaidriai konsultuotis su suinteresuotais subjektais;

(11)  siekiant užtikrinti ESRV nuomonių, rekomendacijų ir sprendimų kokybę ir aktualumą, patariamasis techninis komitetas ir patariamasis mokslinis komitetas prireikus turėtų iš anksto atvirai, daugiašališkai ir skaidriai konsultuotis su suinteresuotais subjektais, atitinkamais ekspertais ir socialiniais partneriais. Siekiant didesnio efektyvumo, turėtų būti visapusiškai atsižvelgiama į šių konsultacijų rezultatus;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

3 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1.  3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. ESRV atsako už Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, siekdama prisidėti prie sisteminės rizikos, kuri kyla finansiniam stabilumui Sąjungoje dėl pokyčių finansų sistemoje, prevencijos ar mažinimo ir, atsižvelgiant į makroekonominius pokyčius, būtų išvengta plataus masto finansinių sunkumų laikotarpių. Ji prisideda prie sklandaus vidaus rinkos veikimo ir taip užtikrina tvarų finansų sektoriaus indėlį į ekonomikos augimą.

1. ESRV atsako už Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, siekdama prisidėti prie sisteminės rizikos, kuri kyla finansiniam stabilumui Sąjungoje dėl pokyčių finansų sistemoje, prevencijos ar mažinimo ir, atsižvelgiant į makroekonominius pokyčius, būtų išvengta plataus masto finansinių sunkumų laikotarpių. Ji prisideda prie sklandaus vidaus rinkos veikimo ir taip užtikrina tvarų finansų sektoriaus indėlį į ekonomikos augimą, taip pat prisideda prie Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio tikslų įgyvendinimo.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

4 straipsnio 2a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a.  Kai pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1096/2010* 3 straipsnio 2 dalį su bendrąja valdyba konsultuojamasi dėl ESRV sekretoriato vadovo paskyrimo, vadovaudamasi atvira ir skaidria procedūra bendroji valdyba įvertina, ar atrinkti kandidatai į ESRV sekretoriato vadovo postą turi savybių ir patirties, kurios būtinos ESRV sekretoriato vadovui. Apie konsultacijų procedūrą bendroji valdyba informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

2a.  Kai pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1096/2010* 3 straipsnio 2 dalį su bendrąja valdyba konsultuojamasi dėl ESRV sekretoriato vadovo paskyrimo, vadovaudamasi atvira ir skaidria procedūra bendroji valdyba įvertina, ar atrinkti kandidatai į ESRV sekretoriato vadovo postą turi savybių ir patirties, kurios būtinos ESRV sekretoriato vadovui. Apie konsultacijų procedūrą bendroji valdyba informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą. Apie vertinimo ir konsultacijų procedūrą bendroji valdyba pakankamai išsamiai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą. Europos Parlamentas ir Taryba gali paprašyti bendrosios valdybos pateikti papildomos informacijos.

*  2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos centriniam bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (OL L 331, 2010 12 15, p. 162).“;

*  2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos centriniam bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (OL L 331, 2010 12 15, p. 162).“;

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

4 straipsnio 3a dalies įžanginė formuluotė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a.  ESRV sekretoriato vadovui nurodydamas gaires pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1096/2010 4 straipsnio 1 dalį, ESRV pirmininkas ir valdymo komitetas visų pirma aptaria:

3a.  ESRV sekretoriato vadovui nurodydamas gaires pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1096/2010 4 straipsnio 1 dalį, ESRV pirmininkas ir valdymo komitetas visų pirma skaidriai aptaria:

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

5 straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„8.  Pirmininkas atstovauja ESRV jos išoriniuose santykiuose. Užduotis, susijusias su išorės atstovavimu ESRV, pirmininkas gali pavesti sekretoriato vadovui.“;

„8.  Pirmininkas atstovauja ESRV jos išoriniuose santykiuose. Užduotis, susijusias su išorės atstovavimu ESRV, pirmininkas gali pavesti sekretoriato vadovui arba ESRV pirmininko pavaduotojams.“;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunkčio i punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

6 straipsnio 1 dalies f a ir f b punktai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  įterpiami fa ir fb punktai:

Išbraukta.

„fa)  ECB priežiūros valdybos pirmininkas;

 

fb)  Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkas;“;

 

Pagrindimas

Jeigu BPM ir BPV atstovai būtų įtraukti į valdybos sudėtį kaip teisę balsuoti turintys nariai, nukentėtų prie BPM prisijungusių valstybių ir valstybių, kurios vis dar nėra BPM narės, pusiausvyra.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunkčio i a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

6 straipsnio 2 dalies b a ir b b punktai (nauji)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  įterpiami ba ir bb punktai:

 

ba)  ECB priežiūros valdybos pirmininkas;

 

bb)  Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunkčio ii punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

11 straipsnio 1 dalies g a ir g b punktai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  įterpiami ga ir gb punktai:

Išbraukta.

„ga)  ECB priežiūros valdybos pirmininkas;

 

gb)  Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkas;“;

 

Pagrindimas

Pageidautina, kad dabartinė padėtis – BPM ir BPV atstovai negali būti valdymo komiteto ar patariamojo techninio komiteto nariais – nepasikeistų. Pasinaudojant esamomis lankstumo galimybėmis, BPM ir BPV atstovai gali būti pakviesti stebėtojų teisėmis dalyvauti patariamojo techninio komiteto posėdžiuose, taigi, jie gali dalyvauti nepakenkiant prie BPM prisijungusių valstybių ir tų valstybių, kurios vis dar nėra BPM narės, pusiausvyrai.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

12 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„5.  Prireikus patariamasis mokslinis komitetas iš anksto atvirai ir skaidriai, tačiau laikydamasis konfidencialumo reikalavimo rengia konsultacijas su suinteresuotais subjektais.“

„5.  Prireikus patariamasis mokslinis komitetas iš anksto atvirai, daugiašališkai ir skaidriai, tačiau laikydamasis konfidencialumo reikalavimo rengia konsultacijas su suinteresuotais subjektais ir atitinkamais ekspertais.“

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunkčio ii punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

13 straipsnio 1 dalies f a ir f b punktai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  įterpiami fa ir fb punktai:

Išbraukta.

„fa)  ECB priežiūros valdybos atstovas;

 

fb)  Bendros pertvarkymo valdybos atstovas;“;

 

Pagrindimas

Pageidautina, kad dabartinė padėtis – BPM ir BPV atstovai negali būti valdymo komiteto ar patariamojo techninio komiteto nariais – nepasikeistų. Pasinaudojant esamomis lankstumo galimybėmis, BPM ir BPV atstovai gali būti pakviesti stebėtojų teisėmis dalyvauti patariamojo techninio komiteto posėdžiuose, taigi, jie gali dalyvauti nepakenkiant prie BPM prisijungusių valstybių ir tų valstybių, kurios vis dar nėra BPM narės, pusiausvyrai.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)   Įterpiama ši dalis:

 

1a.  ECB priežiūros valdybos atstovas ir Bendros pertvarkymo valdybos atstovas gali būti kviečiami stebėtojų teisėmis dalyvauti patariamojo techninio komiteto posėdžiuose.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

13 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„4a.  Prireikus patariamasis techninis komitetas iš anksto atvirai ir skaidriai, tačiau laikydamasis konfidencialumo reikalavimo rengia konsultacijas su suinteresuotais subjektais.“

„4a.  Prireikus patariamasis techninis komitetas iš anksto atvirai, daugiašališkai ir skaidriai, tačiau laikydamasis konfidencialumo reikalavimo rengia konsultacijas su suinteresuotais subjektais ir atitinkamais ekspertais.“

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

16 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Įspėjimai ar rekomendacijos, kuriuos ESRV teikia pagal 3 straipsnio 2 dalies c ir d punktus, gali būti bendro arba konkretaus pobūdžio ir yra skirti visų pirma visai Sąjungai arba vienai ar kelioms valstybėms narėms, arba vienai ar daugiau Europos priežiūros institucijų, arba vienai ar daugiau nacionalinių kompetentingų institucijų, arba ECB tuo atveju, kai kalbama apie ECB uždavinius, jam pavestus pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 5 straipsnio 2 dalį.“;

„Įspėjimai ar rekomendacijos, kuriuos ESRV teikia pagal 3 straipsnio 2 dalies c ir d punktus, gali būti bendro arba konkretaus pobūdžio ir yra skirti visų pirma visai Sąjungai arba vienai ar kelioms valstybėms narėms, arba vienai ar daugiau Europos priežiūros institucijų, arba vienai ar daugiau nacionalinių kompetentingų institucijų, arba ECB tuo atveju, kai kalbama apie ECB uždavinius, jam pavestus pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 5 straipsnio 2 dalį. Tie įspėjimai ir rekomendacijos turi būti pakankamai išsamūs ir pagrįsti ir prie jų pridedamas pakankamas ir išsamus pagrindimas.“;

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

17 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1.  Kai 3 straipsnio 2 dalies d punkte nurodyta rekomendacija skiriama Komisijai, vienai ar kelioms valstybėms narėms, vienai ar daugiau EPI arba vienai ar daugiau nacionalinių kompetentingų institucijų, adresatai informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir ESRV apie veiksmus, kurių imtasi atsižvelgiant į rekomendacijas, o neveikimą pagrindžia. Atitinkamais atvejais apie gautus atsakymus ESRV, laikydamasi griežtų konfidencialumo taisyklių, nedelsdama informuoja EPI.“;

„1.  Kai 3 straipsnio 2 dalies d punkte nurodyta rekomendacija skiriama Komisijai, vienai ar kelioms valstybėms narėms, vienai ar daugiau EPI arba vienai ar daugiau nacionalinių kompetentingų institucijų, adresatai pakankamai išsamiai ir nedelsdami informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir ESRV apie veiksmus, kurių imtasi atsižvelgiant į rekomendacijas, o neveikimą tinkamai ir pagrindžia. Atitinkamais atvejais apie gautus atsakymus ESRV, laikydamasi griežtų konfidencialumo taisyklių, nedelsdama ir pakankamai išsamiai informuoja EPI. Turi būti visapusiškai gerbiamas teisinės valstybės principas, pagrindinės teisės ir valstybės suverenumo principas.“;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

17 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nusprendusi, kad jos rekomendacijos nesilaikoma ar kad adresatai nesugebėjo tinkamai pagrįsti savo neveikimo, ESRV, laikydamasi griežtų konfidencialumo taisyklių, informuoja apie tai adresatus, Europos Parlamentą, Tarybą ir atitinkamas EPI.“;

2.  Nusprendusi, kad jos rekomendacijos nesilaikoma ar kad adresatai nesugebėjo tinkamai pagrįsti savo neveikimo, ESRV, laikydamasi griežtų konfidencialumo taisyklių, informuoja apie tai adresatus, Europos Parlamentą, Komisiją, Tarybą ir atitinkamas EPI.“;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimas

Nuorodos

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

26.10.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

26.10.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Kostas Chrysogonos

9.10.2017

Svarstymas komitete

15.5.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.7.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

16

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Angel Dzhambazki

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ (3.9.2018)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Nuomonės referentė: Danuta Maria Hübner

PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant padidinti ESRV, kaip nuo savo narių atskiros įstaigos, matomumą, ESRV pirmininkas turėtų turėti galimybę užduotis, susijusias su išorės atstovavimu ESRV, pavesti ESRV sekretoriato vadovui;

(5)  siekiant padidinti ESRV, kaip nuo savo narių atskiros įstaigos, matomumą, ESRV pirmininkas turėtų turėti galimybę užduotis, susijusias su išorės atstovavimu ESRV, išskyrus dalyvavimą uždarų durų klausymuose ir diskusijose Europos Parlamente ir dalyvavimą tyrimo komiteto darbe pagal SESV 226 straipsnį ir Sprendimą 95/167/EB ir laikantis nuoširdaus bendradarbiavimo principo, pavesti ESRV sekretoriato vadovui;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Tarybos reglamento (ES) Nr. 1096/20106 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ESRV sekretoriato vadovą skiria ECB, pasikonsultavęs su ESRV bendrąja valdyba. Siekiant padidinti ESRV sekretoriato vadovo vaidmenį, ESRV bendroji valdyba vadovaudamasi atvira ir skaidria procedūra turėtų įvertinti, ar atrinkti kandidatai į ESRV sekretoriato vadovo postą turi savybių ir patirties, kurios būtinos ESRV sekretoriato vadovui. Apie vertinimo procedūrą bendroji valdyba turėtų informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą. Be to, reikėtų paaiškinti ESRV sekretoriato vadovo užduotis;

(6)  Tarybos reglamento (ES) Nr. 1096/20106 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ESRV sekretoriato vadovą skiria ECB, pasikonsultavęs su ESRV bendrąja valdyba. Siekiant padidinti ESRV sekretoriato vadovo vaidmenį, ESRV bendroji valdyba vadovaudamasi atvira ir skaidria procedūra turėtų įvertinti, ar atrinkti kandidatai į ESRV sekretoriato vadovo postą turi savybių ir patirties, kurios būtinos ESRV sekretoriato vadovui. Be to, turėtų būti užtikrintas ESRV sekretoriato vadovo nepriklausomumas ir įsipareigojimas vykdyti pareigas nesivadovaujant jokiais viešųjų ar privačių subjektų nurodymais. Apie vertinimo procedūrą bendroji valdyba turėtų informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą. Europos Parlamentas ir Taryba turėtų turėti galimybę paprašyti bendrosios valdybos pateikti papildomos informacijos. Šiame reglamente pateikta skyrimo procedūra nedaro poveikio ECB pagrindinei atsakomybei už ESRV sekretoriato vadovo paskyrimą vadovaujantis Reglamento (ES) 1096/2010 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta konsultavimosi procedūra, kol tas reglamentas nėra persvarstytas. Be to, reikėtų deramai paaiškinti ESRV sekretoriato vadovo užduotis sudarius jų sąrašą, kuris būtų įtrauktas į šį reglamentą, taip pat reikėtų vengti ECB ir ESRV atliekamų užduočių dubliavimo;

__________________

__________________

6 2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos centriniam bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (OL L 331, 2010 12 15, p. 162).

6 2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos centriniam bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (OL L 331, 2010 12 15, p. 162).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  siekiant užtikrinti didesnį ESRV sekretoriato vadovo matomumą, ilguoju laikotarpiu būtina persvarstyti Reglamento (ES) 1096/2010 3 straipsnio 2 dalį, kad būtų įvertintas dabartinės skyrimo procedūros tinkamumas ir ypač apsvarstyta, ar Europos Parlamentui turėtų būti suteikta teisė tvirtinti atrinktus kandidatus į ESRV sekretoriato vadovo pareigas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  turint omenyje Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimo dalinius pakeitimus7 ir visų pirma tai, kad EEE valstybės narės priėmė Reglamentą (ES) Nr. 1092/2010, to reglamento 9 straipsnio 5 dalis nebeaktuali ir dėl to ją reikėtų išbraukti;

(8)  atsižvelgiant į Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimo dalinius pakeitimus7 ir visų pirma į tai, kad EEE valstybės narės priėmė Reglamentą (ES) Nr. 1092/2010, to reglamento 9 straipsnio 5 dalis turėtų būti iš dalies pakeista;

__________________

__________________

7 2016 m. rugsėjo 30 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 198/2016, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) [2017/275] (OL L 46, 2017 2 23, p. 1).

7 2016 m. rugsėjo 30 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 198/2016, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) [2017/275] (OL L 46, 2017 2 23, p. 1).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  paisant lyčių lygybės principo Sąjungos institucijose turėtų būti įdarbinta ir į sprendimų priėmimo procesą įtraukta daugiau moterų, todėl ESRV organuose taip pat turi būti atsižvelgiama į lyčių balansą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 16 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad ESRV įspėjimai ir rekomendacijos būtų perduodami Tarybai ir Komisijai ir, kai jie skirti vienai ar daugiau nacionalinių priežiūros institucijų, – EPI. Siekiant padidinti demokratinę kontrolę ir skaidrumą, tie įspėjimai ir rekomendacijos turėtų taip pat būti perduodami Europos Parlamentui ir EPI;

(10)  Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 16 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad ESRV įspėjimai ir rekomendacijos būtų perduodami Tarybai ir Komisijai ir, kai jie skirti vienai ar daugiau nacionalinių priežiūros institucijų, – EPI. Siekiant padidinti demokratinę kontrolę ir skaidrumą, tie įspėjimai ir rekomendacijos turėtų taip pat būti nedelsiant perduodami Europos Parlamentui ir EPI;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant užtikrinti ESRV nuomonių, rekomendacijų ir sprendimų kokybę ir aktualumą, patariamasis techninis komitetas ir patariamasis mokslinis komitetas prireikus turėtų iš anksto atvirai ir skaidriai konsultuotis su suinteresuotais subjektais;

(11)  siekiant užtikrinti ESRV nuomonių, rekomendacijų ir sprendimų kokybę ir aktualumą, patariamasis techninis komitetas ir patariamasis mokslinis komitetas prireikus turėtų iš anksto atvirai ir skaidriai konsultuotis su įvairiausiais suinteresuotais subjektais, atstovaujančiais įvairioms nuomonėms ir interesams; ESRV turėtų tinkamai atsižvelgti į tų konsultacijų rezultatus;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

4 straipsnio 2 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a.  Kai pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1096/2010* 3 straipsnio 2 dalį su bendrąja valdyba konsultuojamasi dėl ESRV sekretoriato vadovo paskyrimo, vadovaudamasi atvira ir skaidria procedūra bendroji valdyba įvertina, ar atrinkti kandidatai į ESRV sekretoriato vadovo postą turi savybių ir patirties, kurios būtinos ESRV sekretoriato vadovui. Apie konsultacijų procedūrą bendroji valdyba informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

2a.  Kai pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1096/2010* 3 straipsnio 2 dalį su bendrąja valdyba konsultuojamasi dėl ESRV sekretoriato vadovo paskyrimo, vadovaudamasi atvira ir skaidria procedūra bendroji valdyba įvertina, ar atrinkti kandidatai į ESRV sekretoriato vadovo postą turi savybių ir patirties, kurios būtinos ESRV sekretoriato vadovui, ir ar yra nepriklausomi. Apie vertinimo ir konsultacijų procedūrą bendroji valdyba tinkamai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą. Europos Parlamentas ir Taryba gali paprašyti bendrosios valdybos pateikti papildomos informacijos.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  įterpiama ši dalis:

 

„4a.  rengiant mokymus ESRV organuose atsižvelgiama į lyčių balansą“;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

5 straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Pirmininkas atstovauja ESRV jos išoriniuose santykiuose. Užduotis, susijusias su išorės atstovavimu ESRV, pirmininkas gali pavesti sekretoriato vadovui.“;

8.  Pirmininkas atstovauja ESRV jos išoriniuose santykiuose. Užduotis, susijusias su išorės atstovavimu ESRV, išskyrus 19 straipsnio 1, 4 ir 5 dalyse nustatytas užduotis, pirmininkas gali pavesti sekretoriato vadovui.

Pagrindimas

Tos užduotys susijusios su dalyvavimu uždarų durų klausymuose ir diskusijose Europos Parlamente; juose turėtų dalyvauti tik pirmininkas, kad būtų tinkamu lygmeniu atstovaujama ESRV.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

9 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  9 straipsnio 5 dalis išbraukiama;

4)  9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

 

a)  5 dalis pakeičiama taip:

 

„5.   Trečiųjų valstybių atitinkamų valdžios institucijų aukšto lygio atstovai gali dalyvauti ESRV veikloje, tik kai svarstomi toms valstybėms ypač svarbūs klausimai. ESRV gali nustatyti konkrečias priemones, kuriomis visų pirma nustatomas tų trečiųjų valstybių dalyvavimo ESRV veikloje pobūdis, apimtis ir procedūriniai aspektai. Pagal tokias priemones gali būti numatytas atstovavimas ad hoc pagrindu stebėtojų teisėmis bendrojoje valdyboje, bet užtikrinama, kad tos valstybės dalyvautų tik svarstant su jomis susijusius klausimus ir nedalyvautų diskusijose dėl atskirų finansų įstaigų ar valstybių narių padėties.“

Pagrindimas

Priimant ESRV reglamentą EEE, konkreti nuoroda į EEE šalis nebereikalinga. Vis dėlto trečiųjų valstybių aukšto lygio atstovams turėtų būti palikta galimybė dalyvauti ESRV veikloje, kad būtų sudaryta galimybė vykdyti priežiūros institucijų bendradarbiavimą už Sąjungos ribų.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

9 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b)  Įrašoma ši pastraipa:

 

„6a.  Nukrypstant nuo 6 dalies, ESRV pirmininkas gali paviešinti posėdžio svarstymų turinį, laikydamasis galiojančių konfidencialumo reikalavimų ir taip, kad nebūtų galima nustatyti atskirų institucijų.“

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

12 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Prireikus patariamasis mokslinis komitetas iš anksto atvirai ir skaidriai, tačiau laikydamasis konfidencialumo reikalavimo rengia konsultacijas su suinteresuotais subjektais.“;

5.  Prireikus patariamasis mokslinis komitetas iš anksto atvirai ir skaidriai, tačiau laikydamasis konfidencialumo reikalavimo rengia konsultacijas su įvairiausiais suinteresuotais subjektais, atstovaujančiais skirtingoms nuomonėms ir interesams, ir su atitinkamais ekspertais.“;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

19 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a)  19 straipsnis papildomas tokia dalimi:

 

„5a.   ESRV žodžiu arba raštu atsako į jai pateiktus Europos Parlamento arba Tarybos klausimus. Į tuos klausimus ji atsako nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju neviršydama penkių savaičių termino nuo klausimo perdavimo ESRV.“

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimas

Nuorodos

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

26.10.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

26.10.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Danuta Maria Hübner

21.11.2017

Svarstymas komitete

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Priėmimo data

3.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Norbert Erdős, Csaba Sógor, Anna Záborská

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

19

+

ALDE

Charles Goerens

ECR

Morten Messerschmidt

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Norbert Erdős, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, György Schöpflin, Csaba Sógor, Anna Záborská

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimas

Nuorodos

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

20.9.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

26.10.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

26.10.2017

AFCO

26.10.2017

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Pakeisti pranešėjai

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Svarstymas komitete

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Priėmimo data

10.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Elena Gentile, Julie Ward

Pateikimo data

14.1.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

2

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

1

0

ECR

Kay Swinburne

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika