Procedūra : 2017/0232(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0011/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0011/2019

Debates :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Balsojumi :

PV 16/04/2019 - 8.17

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0375

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 294kWORD 101k
14.1.2019
PE 625.360v02-00 A8-0011/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referenti: Othmar Karas, Pervenche Berès

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS
 KONSTITUCIONĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0538),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0317/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 15. februāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu, kā arī Juridiskās komitejas un Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumus (A8-0011/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(2)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(3),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010(4) (ESRK regula) 20. pantu Eiropas Parlaments un Padome, balstoties uz Komisijas ziņojumu(5), ir izskatījuši ESRK regulu, lai konstatētu, vai ir nepieciešams pārskatīt ESRK funkcijas un organizāciju. Ir pārskatīta arī ESRK priekšsēdētāja izraudzīšanās kārtība.

(2)  Komisijas 2017. gada ziņojumā par ESRK funkcijām un organizāciju(6) ir secināts, ka, lai gan ESRK kopumā darbojas labi, dažos konkrētos jautājumos ir nepieciešami uzlabojumi. Turklāt nesenās institucionālās izmaiņas saistībā ar banku savienību, centieni izveidot kapitāla tirgu savienību, kā arī tehnoloģiskās pārmaiņas ir kopš ESRK izveides brīža faktiski mainījuši tās darbības vidi. ESRK izveidei būtu tiešā veidā jāsekmē iekšējā tirgus mērķu sasniegšana. Savienības finanšu sistēmas makroprudenciālā uzraudzība ir Savienības jaunās vispārējās uzraudzības kārtības neatņemama daļa, jo makroprudenciālais aspekts ir cieši saistīts ar mikroprudenciālās uzraudzības uzdevumiem, ko uzticēts veikt EUI. Tikai tad, ja ir ieviesta kārtība, saskaņā ar kuru tiek pienācīgi atzīta mikroprudenciālo un makroprudenciālo risku savstarpējā atkarība, visām ieinteresētajām personām var būt pietiekama paļāvība iesaistīties pārrobežu finanšu darbībās. ESRK būtu jāuzrauga un jāizvērtē finansiālās stabilitātes riski, ko rada tādas norises, kurām var būt ietekme nozares līmenī vai visas finanšu sistēmas līmenī, tostarp tehnoloģisko pārmaiņu vai vides un sociālo faktoru radītie riski un neaizsargātība. Pievēršoties šādiem riskiem, ESRK būtu jādod tiešs ieguldījums integrētā Savienības uzraudzības struktūrā, kas ir vajadzīga, lai sekmētu savlaicīgu un konsekventu politisko rīcību dalībvalstīs, tādējādi novēršot atšķirīgu pieeju izmantošanu un uzlabojot iekšējā tirgus darbību. Lai īstenotu savus mērķus, ESRK būtu jāanalizē visa attiecīgā informācija, arī norises, kuru rezultātā ir izveidota kapitāla tirgu savienība.

(3)  Viena no ESRK priekšrocībām ir tās valdes plašais sastāvs. Tomēr valdes sastāvs neatspoguļo nesenās norises saistībā ar Savienības finanšu uzraudzības arhitektūru, konkrētāk, banku savienības uzbūvi. Šā iemesla dēļ ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājam un Vienotā noregulējuma valdes priekšsēdētājam būtu jākļūst par ESRK valdes balsstiesīgiem locekļiem. Attiecīgas korekcijas būtu jāveic arī Koordinācijas komitejā un Konsultatīvajā speciālistu komitejā.

(4)  Pirmajos piecos ESRK pastāvēšanas gados tās priekšsēdētāja pienākumus veica ECB prezidents, bet pēc tam ECB prezidents turpināja veikt ESRK priekšsēdētāja pienākumus pagaidu kārtībā. Šajā laikposmā ECB prezidents panāca, ka ESRK iegūst autoritāti un ticamību, un nodrošināja, ka ESRK var iedarbīgi izmantot ECB specializētās zināšanas finanšu stabilitātes jomā un uz tām paļauties. Tādēļ būtu atbilstīgi, ja ECB prezidents veiktu ESRK priekšsēdētāja pienākumus pastāvīgi.

(5)  Lai stiprinātu ESRK kā tādas struktūras reputāciju, kas darbojas patstāvīgi no tās locekļiem, ESRK priekšsēdētājam vajadzētu būt iespējām ar ESRK ārējo pārstāvību saistītus pienākumus deleģēt ESRK priekšsēdētāja vietniekiem vai ESRK sekretariāta vadītājam, izņemot attiecībā uz dalību uzklausīšanā un apspriedēs aiz slēgtām durvīm Eiropas Parlamentā.

(6)  Padomes Regulas (ES) Nr. 1096/2010(7) 3. panta 2. punktā ir noteikts, ka ESRK sekretariāta vadītāju ieceļ ECB pēc apspriešanās ar ESRK valdi. Lai nostiprinātu ESRK sekretariāta vadītāja profilu, ESRK valdei, ievērojot atklātu un pārredzamu procedūru, būtu jānovērtē, vai atlasītajiem ESRK sekretariāta vadītāja amata kandidātiem-finālistiem piemīt prasmes un pieredze, kas nepieciešamas, lai vadītu ESRK sekretariātu. Valdei būtu jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par novērtēšanas procedūru. Turklāt būtu jāprecizē ESRK sekretariāta vadītāja pienākumi.

(7)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 5. panta 2. punktu ESRK priekšsēdētāja pirmo vietnieku līdz šim no sava vidus ir ievēlējuši ECB Ģenerālpadomes locekļi, ņemot vērā vajadzību nodrošināt līdzsvarotu pārstāvību starp dalībvalstīm kopumā, kā arī starp dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, un dalībvalstīm, kuru valūta nav euro. Tas vairs nav atbilstīgi, lai gan šāda līdzsvarota pārstāvība būtu jāņem vērā arī turpmāk attiecībā uz ESRK Koordinācijas komiteju. Turklāt pēc banku savienības izveides ir atbilstīgi aizstāt norādi par dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, un dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, ar norādi par dalībvalstīm, kas piedalās banku savienībā, un dalībvalstīm, kas nepiedalās banku savienībā.

(8)  ▌

(9)  Lai mazinātu izmaksas un palielinātu procedūras efektivitāti, Komisijas pārstāvju skaits ESRK Konsultatīvajā speciālistu komitejā būtu jāsamazina no pašreizējiem diviem pārstāvjiem uz vienu pārstāvi.

(10)  Regulas (ES) Nr. 1092/2010 16. panta 3. punktā ir paredzēts, ka ESRK brīdinājumi un ieteikumi tiek nosūtīti Padomei un Komisijai un, ja tie adresēti vienai vai vairākām valsts uzraudzības iestādēm, tad arī EUI. Lai stiprinātu demokrātijas kontroli un pārredzamību, šie brīdinājumi un ieteikumi būtu jānosūta arī Eiropas Parlamentam un EUI.

(11)  Lai nodrošinātu ESRK atzinumu, ieteikumu un lēmumu kvalitāti un nozīmīgumu, attiecīgā gadījumā Konsultatīvajai speciālistu komitejai un Konsultatīvajai zinātniskajai komitejai jau agrīnā posmā un atklātā un pārredzamā veidā būtu jāapspriežas ar ieinteresētajām personām, un tas jādara pēc iespējas plašāk, lai nodrošinātu iekļaujošu pieeju attiecībā uz visām ieinteresētajām personām.

(12)  Tāpēc Regula (ES) Nr. 1092/2010 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1092/2010 groza šādi:

-1)  regulas 2. panta c) punktu aizstāj ar šādu:

“c)  “sistēmisks risks” ir finanšu sistēmas darbības traucējumu risks, kam var būt ievērojama negatīva ietekme uz Savienības vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitāti vai reālo ekonomiku un iekšējā tirgus darbību ▌. Visu veidu finanšu starpnieki, tirgi un infrastruktūra potenciāli var būt zināmā mērā sistēmiski nozīmīgi.”;

-1a)  regulas 3. panta 2. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)  sniedz ieteikumus Savienības iestādēm un dalībvalstīm par koriģējošām darbībām saistībā ar atklātajiem riska faktoriem un attiecīgā gadījumā dara šos ieteikumus zināmus atklātībai;”

1)  regulas 4. pantu groza šādi:

a)  iekļauj šādu 2.a punktu:

“2.a  Apspriežoties par ESRK sekretariāta vadītāja iecelšanu saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1096/2010* 3. panta 2. punktu, Valde, ievērojot atklātu un pārredzamu procedūru, novērtē, vai atlasītajiem ESRK sekretariāta vadītāja amata kandidātiem-finālistiem piemīt prasmes, neatkarība un pieredze, kas nepieciešamas, lai vadītu ESRK sekretariātu. Valde pietiekami detalizēti informē Eiropas Parlamentu un Padomi par novērtēšanas un konsultāciju procedūru.

*  Padomes 2010. gada 17. novembra Regula (ES) Nr. 1096/2010, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.)”;

_______________________________________________________________________________

b)  iekļauj šādu 3.a punktu:

“3.a  Dodot norādījumus ESRK sekretariāta vadītājam saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1096/2010 4. panta 1. punktu, ESRK priekšsēdētājs un Koordinācijas komiteja var norādīt, piemēram, uz šādiem jautājumiem:

a)  ESRK sekretariāta ikdienas vadība;

b)  ar ESRK sekretariātu saistīti administratīvie un budžeta jautājumi;

c)  Valdes darba un lēmumu pieņemšanas koordinēšana un sagatavošana;

d)  priekšlikuma par ESRK gada programmu sagatavošana un tās īstenošana;

e)  gada pārskata sagatavošana par ESRK darbību un ziņošana Valdei par tā īstenošanu”;

2)  regulas 5. pantu groza šādi:

a)  panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.  ESRK priekšsēdētāja pienākumus veic ECB priekšsēdētājs.

2.  Priekšsēdētāja pirmo vietnieku uz pieciem gadiem no sava vidus ievēl ECB Ģenerālpadomes locekļi ▌. Priekšsēdētāja pirmo vietnieku vienreiz var ievēlēt atkārtoti.

__________________________________________________________________

**  Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).”;

b)  panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.  Priekšsēdētājs īsteno ESRK ārējo pārstāvību. Priekšsēdētājs pienākumus saistībā ar ESRK ārējo pārstāvību, izņemot 19. panta 1., 4. un 5. punktā izklāstītos uzdevumus, var deleģēt ESRK priekšsēdētāja vietniekiem vai sekretariāta vadītājam.”;

3)  regulas 6. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu groza šādi:

i)  iekļauj šādu fa) un fb) apakšpunktu:

“fa)  ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājs;

fb)  Vienotā noregulējuma valdes priekšsēdētājs;”;

ii)  ▌

b)  panta 2. punktu groza šādi:

i)  punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)  viens augsta līmeņa pārstāvis no katras dalībvalsts, proti, no attiecīgās valsts kompetentās iestādes vai valsts iestādes, kas izraudzīta tādu pasākumu veikšanai, kuru mērķis ir sistēmiskā vai makroprudenciālā riska mazināšana saskaņā ar 3. punktu;”;

c)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.  Attiecībā uz 2. punkta a) apakšpunktā minēto valsts iestāžu pārstāvību, ja vien konkrētas dalībvalsts iestādes nav vienojušās par kopīgu pārstāvi, attiecīgie augsta līmeņa pārstāvji piedalās pārmaiņus atkarībā no apspriežamā jautājuma.”;

3a)  regulas 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.  Piedaloties Valdes un Koordinācijas komitejas darbā vai veicot jebkādas citas darbības saistībā ar ESRK, ESRK locekļi veic savu uzdevumu neitrāli un tikai visas Savienības interesēs. Viņi neprasa un nepieņem instrukcijas no valdībām, Savienības iestādēm vai jebkādām citām publiskām vai privātām struktūrām.”;

3b)  regulas 8. panta 1. punktam pievieno šādas daļas:

Šo punktu nepiemēro nevienai personai, kas ziņo vai izpauž informāciju par draudiem vai kaitējumu sabiedrības interesēm savu darba attiecību kontekstā.

Šis punkts neskar konfidenciālas mutiskas diskusijas, ko rīko saskaņā ar 19. panta 5. punktu.”;

4)  regulas 9. pantu groza šādi:

a)  panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.  Vajadzības gadījumā augsta līmeņa pārstāvjus no starptautiskām finanšu organizācijām vai no Eiropas Parlamenta, kuri veic darbību, kas tieši saistīta ar ESRK uzdevumiem, kuri noteikti 3. panta 2. punktā, var aicināt apmeklēt Valdes sanāksmes.”;

b)  panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.  ESRK darbā var iesaistīt ▌EEZ valstu attiecīgo iestāžu augsta līmeņa pārstāvjus, bet tikai par jautājumiem, kas ir īpaši svarīgi šīm valstīm. ESRK var paredzēt pasākumus, jo īpaši precizējot veidu, darbības jomu un procedūras aspektus, kādos minētās ▌valstis iesaistās ESRK darbā. Šajos pasākumos var paredzēt ad hoc pārstāvniecību novērotāja statusā Valdē tikai attiecībā uz jautājumiem, kas ir svarīgi šīm valstīm, izņemot sanāksmēs, kurās var tikt apspriests atsevišķu finanšu iestāžu vai dalībvalstu stāvoklis.”

5)  regulas 11. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu groza šādi:

i)  punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)  četri citi Valdes locekļi, kas ir arī ECB Ģenerālpadomes locekļi, ņemot vērā vajadzību nodrošināt pārstāvības līdzsvaru starp dalībvalstīm kopumā, kā arī starp dalībvalstīm, kuras ir iesaistītās dalībvalstis, kas definētas Regulas (ES) Nr. 1024/2013 2. panta 1. punktā, un dalībvalstīm, kuras nav iesaistītās dalībvalstis. Viņus uz trim gadiem no sava vidus ievēl tie Valdes locekļi, kas vienlaikus ir arī ECB Ģenerālpadomes locekļi;”;

ii)  iekļauj šādu ga), gb) un gba) apakšpunktu:

“ga)  ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājs;

gb)  Vienotā noregulējuma valdes priekšsēdētājs;

gba)  ESRK sekretariāta vadītājs;”;

6)  regulas 12. pantu groza šādi:

-a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Konsultatīvās zinātniskās komitejas sastāvā ir Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētājs un piecpadsmit Koordinācijas komitejas izvirzīti eksperti ar bagātu pieredzi, plašu prasmju un zināšanu spektru saistībā ar visām attiecīgajām finanšu tirgu nozarēm, kurus Valde apstiprina uz četru gadu pilnvaru termiņu, kuru ir iespējams atjaunot. Izvirzītās personas nav kādas EUI locekļi, un viņus izvēlas, ņemot vērā viņu vispārējo pieredzi, kā arī dažāda veida pieredzi, ko viņi guvuši akadēmiskā jomā vai citās nozarēs, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumos vai arodbiedrībās vai kā finanšu pakalpojumu sniedzēji vai patērētāji.”;

-aa)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja vietniekus ieceļ Valde pēc ESRK priekšsēdētāja priekšlikuma, un katram no viņiem attiecīgi ir augsta līmeņa dziļas specializētas un vispārējas zināšanas, piemēram, attiecīga akadēmiska profesionālā pieredze banku, vērtspapīru tirgu vai apdrošināšanas un aroda pensiju nozarēs. Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētāja amatu minētajām trim personām būtu jāieņem pēc rotācijas principa.”;

-ab)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Konsultatīvā zinātniskā komiteja pēc ESRK priekšsēdētāja vai Valdes pieprasījuma sniedz 4. panta 5. punktā minētās konsultācijas un palīdzību.”;

a)  panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.  Attiecīgā gadījumā Konsultatīvā zinātniskā komiteja atklātā un pārredzamā veidā, ievērojot konfidencialitātes prasības, agrīnā posmā rīko apspriešanos ar ieinteresētajām personām, piemēram, tirgus dalībniekiem, patērētāju organizācijām un akadēmiskajiem ekspertiem. Šādas apspriešanās tiek rīkotas pēc iespējas plašāk, lai nodrošinātu iekļaujošu pieeju attiecībā uz visām ieinteresētajām personām un attiecīgajām finanšu nozarēm, un paredzot pietiekamu laiku ieinteresēto personu atbildēm.”;

7)  regulas 13. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu groza šādi:

-i)  punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)  pārstāvis no katras valsts centrālās bankas ▌;”

i)  punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f)  Komisijas pārstāvis;”;

ii)  iekļauj šādu fa) un fb) apakšpunktu:

“fa)  ECB Uzraudzības valdes pārstāvis;

fb)  Vienotā noregulējuma valdes pārstāvis;”;

aa)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.  Konsultatīvā speciālistu komiteja pēc ESRK priekšsēdētāja vai Valdes pieprasījuma sniedz ESRK 4. panta 5. punktā minētās konsultācijas un palīdzību.;”

b)  iekļauj šādu 4.a punktu:

“4.a  Attiecīgā gadījumā Konsultatīvā speciālistu komiteja atklātā un pārredzamā veidā, ievērojot konfidencialitātes prasības, agrīnā posmā rīko apspriešanos ar ieinteresētajām personām. Šādas apspriešanās tiek rīkotas pēc iespējas plašāk, lai nodrošinātu iekļaujošu pieeju attiecībā uz visām ieinteresētajām personām un attiecīgajām finanšu nozarēm, un paredzot pietiekamu laiku ieinteresēto personu atbildēm.”;

7a)  regulas 14. pantu aizstāj ar šādu:

“Veicot savus uzdevumus, kas noteikti 3. panta 2. punktā, ESRK vajadzības gadījumā lūdz attiecīgo privātā sektora dalībnieku viedokļus. Šādas apspriešanās tiek rīkotas pēc iespējas plašāk, lai nodrošinātu iekļaujošu pieeju attiecībā uz visām ieinteresētajām personām un attiecīgajām finanšu nozarēm, un paredzot pietiekamu laiku ieinteresēto personu atbildēm.”;

7b)  regulas 15. panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.  Pirms katra tādas uzraudzības rakstura informācijas pieprasījuma, kura nav pārskata vai apkopojuma veidā, ESRK apspriežas ar atbilstīgo Eiropas Uzraudzības iestādi, lai nodrošinātu, ka pieprasījums ir pamatots un samērīgs. Ja atbilstīgā Eiropas Uzraudzības iestāde neuzskata, ka pieprasījums ir pamatots un samērīgs, tā nekavējoties nosūta pieprasījumu atpakaļ ESRK un pieprasa papildu pamatojumu. Pēc tam, kad ESRK ir sniegusi atbilstīgajai Eiropas Uzraudzības iestādei šādu papildu pamatojumu, pieprasījuma adresāti pieprasīto informāciju nosūta uz ESRK, ja vien tiem ir likumīga piekļuve attiecīgajai informācijai.”;

8)  regulas 16. pantu groza šādi:

a)  panta 2. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Brīdinājumi vai ieteikumi, ko ESRK sniegusi saskaņā ar 3. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktu, var būt vispārīgi vai konkrēti, un tos adresē Savienībai kopumā, vienai vai vairākām dalībvalstīm, vienai vai vairākām Eiropas Uzraudzības iestādēm, vienai vai vairākām valstu kompetentajām iestādēm, valstu noregulējuma iestādēm, ECB (attiecībā uz pienākumiem, kas ECB uzticēti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. un 2. punktu un 5. panta 2. punktu) vai Vienotajai noregulējuma valdei. Ja brīdinājums vai ieteikums ir adresēts vienai vai vairākām valstu uzraudzības iestādēm, par to informē arī attiecīgo dalībvalsti vai attiecīgās dalībvalstis. Ieteikumos iekļauj konkrētu grafiku politiskajai rīcībai. Ieteikumi var būt adresēti arī Komisijai par attiecīgiem Savienības tiesību aktiem. Brīdinājumi un ieteikumi ir pietiekami detalizēti un pamatoti, un tiem pievieno atbilstīgu un visaptverošu pamatojumu.”;

b)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.  Vienlaikus ar brīdinājumu vai ieteikumu nosūtīšanu adresātiem saskaņā ar 2. punktu, tos nosūta arī Padomei, Eiropas Parlamentam, Komisijai un EUI, ievērojot stingrus konfidencialitātes noteikumus.”;

9)  regulas 17. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.  Ja 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētais ieteikums ir adresēts Komisijai, vienai vai vairākām dalībvalstīm, vienai vai vairākām EUI vai vienai vai vairākām valstu kompetentajām iestādēm, šie adresāti informē Eiropas Parlamentu, Padomi, Komisiju un ESRK par pasākumiem, kas veikti, reaģējot uz šo ieteikumu, un norāda pienācīgu attaisnojumu, ja šādi pasākumi nav veikti. Attiecīgā gadījumā ESRK, ievērojot stingrus konfidencialitātes noteikumus, nekavējoties informē EUI par saņemtajām atbildēm.

2.  Ja ESRK konstatē, ka tās ieteikums nav ievērots vai ka tā adresāti nav norādījuši pienācīgu attaisnojumu tam, ka šādi pasākumi nav veikti, tā, ievērojot stingrus konfidencialitātes noteikumus, par to informē adresātus, Eiropas Parlamentu, Padomi, Komisiju un attiecīgās Eiropas Uzraudzības iestādes.”;

9a)  regulas 19. pantu groza šādi:

a)  panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.  Vismaz reizi gadā un plašu finansiālo grūtību gadījumā biežāk kompetentā komiteja uzaicina ESRK priekšsēdētāju uz ikgadēju uzklausīšanu Eiropas Parlamentā saistībā ar Eiropas Parlamentam un Padomei paredzētā ESRK gada pārskata publicēšanu. Šādu uzklausīšanu rīko atsevišķi no Eiropas Parlamenta un ECB priekšsēdētāja monetārā dialoga.

2.  Šā panta 1. punktā minētajā gada pārskatā iekļauj informāciju, kuru Valde saskaņā ar 18. pantu izlemj darīt zināmu atklātībai. Šis gada pārskats ir pieejams sabiedrībai. Tajā iekļauj pārskatu par resursiem, kas ESRK darīti pieejami saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1096/2010 3. panta 1. punktu. ”;

b)  pievieno šādu punktu:

“5.a  ESRK mutiski vai rakstiski atbild uz jautājumiem, ko tai uzdod Eiropas Parlaments vai Padome. Tā atbild uz šiem jautājumiem nekavējoties un jebkurā gadījumā piecu nedēļu laikā no dienas, kad tie ir nosūtīti ESRK.”;

10)  Regulas 20. pantu aizstāj ar šādu:

“Ne agrāk kā piecus gadus pēc [OV: ierakstīt spēkā stāšanās datumu] Komisija veic šīs regulas izvērtēšanu un iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā […] dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

OV C 227, 28.6.2018, 63. lpp.

(2)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(3)

  OV C , , . lpp.

(4)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.).

(5)

  Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) uzdevumu un organizāciju, COM(2014) 508 final.

(6)

  Komisijas dienestu darba dokuments Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation (“ESRK regulas grozījumu ietekmes izvērtējums”), COM(2017).

(7)

  Padomes 2010. gada 17. novembra Regula (ES) Nr. 1096/2010, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.)


JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS (16.7.2018)

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr.1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Kostas Chrysogonos

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Komisijas 2017. gada ziņojumā par ESRK5 funkcijām un organizāciju ir secināts, ka, lai gan ESRK kopumā darbojas labi, dažos konkrētos jautājumos ir nepieciešami uzlabojumi.

(2)  Komisijas 2017. gada ziņojumā par ESRK5 funkcijām un organizāciju ir secināts, ka, lai gan ESRK kopumā darbojas labi, dažos konkrētos jautājumos ir nepieciešami uzlabojumi, jo īpaši kopš nesenās ar banku savienību saistītās institucionālās izmaiņas un centieni izveidot kapitāla tirgu savienību ir būtiski mainījuši ESRK darbības satvaru, kas ne reizi nav ticis mainīts kopš tās izveides. Rezultātā attiecīgi būtu jāmaina arī ESRK, lai nodrošinātu makroprudenciālās politikas efektivitāti.

_________________

_________________

5 Komisijas dienestu darba dokuments Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation (“ESRK regulas grozījumu ietekmes izvērtējums”), COM(2017).

5 Komisijas dienestu darba dokuments Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation (“ESRK regulas grozījumu ietekmes izvērtējums”), COM(2017).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Jāuzsver, ka ierosināto uzlabojumu mērķis ir panākt pareizo līdzsvaru starp ESRK autonomiju un nepieciešamību pēc spēcīgas un uzticamas vadības. To mērķis ir arī uzlabot Savienības makroprudenciālās politikas koordināciju un atvieglot līdzsvara panākšanu starp tām dalībvalstīm, kuras ir banku savienībā un kuras pārrauga ECB/VUM, un tām dalībvalstīm, kas joprojām darbojas ārpus tās.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Viena no ESRK priekšrocībām ir tās valdes plašais sastāvs. Tomēr valdes sastāvs neatspoguļo nesenās norises saistībā ar Savienības finanšu uzraudzības arhitektūru, konkrētāk, banku savienības uzbūvi. Šā iemesla dēļ ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājam un Vienotā noregulējuma valdes priekšsēdētājam būtu jākļūst par ESRK valdes balsstiesīgiem locekļiem. Attiecīgas korekcijas būtu jāveic arī Koordinācijas komitejā un Konsultatīvajā speciālistu komitejā.

(3)  Viena no ESRK priekšrocībām ir tās valdes plašais sastāvs. Tomēr valdes sastāvam būtu jāatspoguļo nesenās norises saistībā ar Savienības finanšu uzraudzības arhitektūru, konkrētāk, banku savienības uzbūvi, un tās būtu jāņem vērā.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  ESRK valdē vajadzētu nodrošināt dzimumu līdzsvaru.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Pirmajos piecos ESRK pastāvēšanas gados tās priekšsēdētāja pienākumus veica ECB prezidents, bet pēc tam ECB prezidents turpināja veikt ESRK priekšsēdētāja pienākumus pagaidu kārtībā. Šajā laikposmā ECB prezidents panāca, ka ESRK iegūst autoritāti un ticamību, un nodrošināja, ka ESRK var iedarbīgi izmantot un paļauties uz ECB speciālajām zināšanām finanšu stabilitātes jomā. Tādēļ būtu atbilstīgi, ja ECB prezidents veiktu ESRK priekšsēdētāja pienākumus pastāvīgi.

(4)  Pirmajos piecos ESRK pastāvēšanas gados tās priekšsēdētāja pienākumus veica ECB prezidents, bet pēc tam ECB prezidents turpināja veikt ESRK priekšsēdētāja pienākumus pagaidu kārtībā. Lai uzlabotu ESRK spēju efektīvi apzināt, analizēt un uzraudzīt Savienības mēroga sistēmiskus riskus, ir nepieciešama cieša ECB un ESRK sadarbība un ir jāizveido informācijas plūsmas.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Lai stiprinātu ESRK kā tādas struktūras reputāciju, kas darbojas patstāvīgi no tās locekļiem, ESRK priekšsēdētājam vajadzētu būt iespējām ar ESRK ārējo pārstāvību saistītus pienākumus deleģēt ESRK sekretariāta vadītājam.

(5)  Būtu pilnībā jānodrošina un jāgarantē ESRK pārskatatbildība, pārredzamība un neatkarība. Ir jāpalielina arī ESRK autonomija un atpazīstamība. Šādus uzlabojumus varētu panākt, izveidojot ESRK kā neatkarīgu un uzticamu makroprudenciālo iestādi. Lai stiprinātu ESRK kā tādas struktūras reputāciju, kas darbojas patstāvīgi no tās locekļiem, ESRK priekšsēdētājam vajadzētu būt iespējām ar ESRK ārējo pārstāvību saistītus pienākumus deleģēt ESRK sekretariāta vadītājam vai ESRK priekšsēdētāja vietniekiem.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Padomes Regulas (ES) Nr. 1096/20106 3. panta 2. punktā ir noteikts, ka ESRK sekretariāta vadītāju ieceļ ECB pēc apspriešanās ar ESRK valdi. Lai nostiprinātu ESRK sekretariāta vadītāja profilu, ESRK valdei, ievērojot atklātu un pārredzamu procedūru, būtu jānovērtē, vai atlasītajiem ESRK sekretariāta vadītāja amata kandidātiem-finālistiem piemīt prasmes un pieredze, kas nepieciešamas, lai vadītu ESRK sekretariātu. Valdei būtu jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par novērtēšanas procedūru. Turklāt būtu jāprecizē ESRK sekretariāta vadītāja pienākumi.

(6)  Padomes Regulas (ES) Nr. 1096/20106 3. panta 2. punktā ir noteikts, ka ESRK sekretariāta vadītāju ieceļ ECB pēc apspriešanās ar ESRK valdi. Lai nostiprinātu ESRK sekretariāta vadītāja profilu, ESRK valdei, ievērojot atklātu un pārredzamu procedūru, būtu jānovērtē, vai atlasītajiem ESRK sekretariāta vadītāja amata kandidātiem-finālistiem piemīt prasmes un pieredze, kas nepieciešamas, lai vadītu ESRK sekretariātu. Valdei būtu jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par novērtēšanas procedūru. Tas uzturētu saikni ar ECB un nodrošinātu ESRK sekretariāta vadītāja pārskatatbildību attiecībā pret Valdi. Turklāt būtu jāprecizē ESRK sekretariāta vadītāja pienākumi, jo īpaši tāpēc, ka ESRK sekretariāta vadītāja lomas stiprināšana varētu palīdzēt palielināt brīdinājumu un ieteikumu ietekmi un iedarbīgumu. Eiropas Parlamentam un Padomei vajadzētu būt iespējai pieprasīt Valdei papildu informāciju.

_________________

_________________

6 Padomes Regula (ES) Nr. 1096/2010 (2010. gada 17. novembris), ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.)

6 Padomes 2010. gada 17. novembra Regula (ES) Nr. 1096/2010, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.)

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Regulas (ES) Nr. 1092/2010 16. panta 3. punktā ir paredzēts, ka ESRK brīdinājumi un ieteikumi tiek nosūtīti Padomei un Komisijai un, ja tie adresēti vienai vai vairākām valsts uzraudzības iestādēm, tad arī EUI. Lai stiprinātu demokrātijas kontroli un pārredzamību, šie brīdinājumi un ieteikumi būtu jānosūta arī Eiropas Parlamentam un EUI.

(10)  Regulas (ES) Nr. 1092/2010 16. panta 3. punktā ir paredzēts, ka ESRK brīdinājumi un ieteikumi tiek nosūtīti Padomei un Komisijai un, ja tie adresēti vienai vai vairākām valsts uzraudzības iestādēm, tad arī EUI. Lai stiprinātu demokrātijas kontroli un pārredzamību, šie brīdinājumi un ieteikumi ir nekavējoties jānosūta arī Eiropas Parlamentam un EUI.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai nodrošinātu ESRK atzinumu, ieteikumu un lēmumu kvalitāti un nozīmīgumu, attiecīgā gadījumā Konsultatīvajai speciālistu komitejai un Konsultatīvajai zinātniskajai komitejai jau agrīnā stadijā un atklātā un pārredzamā veidā būtu jāapspriežas ar ieinteresētajām personām.

(11)  Lai nodrošinātu ESRK atzinumu, ieteikumu un lēmumu kvalitāti un nozīmīgumu, attiecīgā gadījumā Konsultatīvajai speciālistu komitejai un Konsultatīvajai zinātniskajai komitejai jau agrīnā stadijā un atklātā, plurālistiskā un pārredzamā veidā būtu jāapspriežas ar ieinteresētajām personām, attiecīgajiem ekspertiem un sociālajiem partneriem. Lielākas efektivitātes nodrošināšanai būtu pilnībā jāņem vērā minēto apspriežu rezultāti.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1092/2010

3. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1)  3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  ESRK atbild par Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību, lai palīdzētu novērst vai mazināt Savienības finanšu stabilitātes sistēmiskos riskus, kas rodas finanšu sistēmas attīstības gaitā, un ņemot vērā makroekonomisko attīstību, tādējādi izvairoties no plašu finansiālo grūtību posmiem. Tā veicina iekšējā tirgus netraucētu darbību un šādi nodrošina finanšu sektora ilglaicīgu ieguldījumu ekonomikas izaugsmē.

“1.  ESRK atbild par Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību, lai palīdzētu novērst vai mazināt Savienības finanšu stabilitātes sistēmiskos riskus, kas rodas finanšu sistēmas attīstības gaitā, un ņemot vērā makroekonomisko attīstību, tādējādi izvairoties no plašu finansiālo grūtību posmiem. Tā veicina iekšējā tirgus netraucētu darbību un šādi nodrošina finanšu sektora ilglaicīgu ieguldījumu ekonomikas izaugsmē un palīdz sasniegt Līguma par Eiropas Savienību 3. panta mērķus.”

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1092/2010

4. pants – 2.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.a  Apspriežoties par ESRK sekretariāta vadītāja iecelšanu saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1096/2010* 3. panta 2. punktu, Valde, ievērojot atklātu un pārredzamu procedūru, novērtē, vai atlasītajiem ESRK sekretariāta vadītāja amata kandidātiem-finālistiem piemīt prasmes un pieredze, kas nepieciešamas, lai vadītu ESRK sekretariātu. Valde informē Eiropas Parlamentu un Padomi par konsultāciju procedūru.

2.a  Apspriežoties par ESRK sekretariāta vadītāja iecelšanu saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1096/2010* 3. panta 2. punktu, Valde, ievērojot atklātu un pārredzamu procedūru, novērtē, vai atlasītajiem ESRK sekretariāta vadītāja amata kandidātiem-finālistiem piemīt prasmes un pieredze, kas nepieciešamas, lai vadītu ESRK sekretariātu. Valde informē Eiropas Parlamentu un Padomi par konsultāciju procedūru. Valde pietiekami detalizēti informē Eiropas Parlamentu un Padomi par novērtēšanas un konsultāciju procedūru. Eiropas Parlaments un Padome var pieprasīt Valdei papildu informāciju.

*  Padomes Regula (ES) Nr. 1096/2010 (2010. gada 17. novembris), ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.)”

*  Padomes 2010. gada 17. novembra Regula (ES) Nr. 1096/2010, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.)”

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1092/2010

4. pants – 3.a punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a  Dodot norādījumus ESRK sekretariāta vadītājam saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1096/2010 4. panta 1. punktu, ESRK priekšsēdētājs un Koordinācijas komiteja var norādīt, piemēram, uz šādiem jautājumiem:

3.a  Dodot norādījumus ESRK sekretariāta vadītājam saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1096/2010 4. panta 1. punktu, ESRK priekšsēdētājs un Koordinācijas komiteja var pārredzamā veidā norādīt, piemēram, uz šādiem jautājumiem:

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1092/2010

5. pants – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“8.  Priekšsēdētājs īsteno ESRK ārējo pārstāvību. Priekšsēdētājs pienākumus saistībā ar ESRK ārējo pārstāvību var deleģēt sekretariāta vadītājam.”

“8.  Priekšsēdētājs īsteno ESRK ārējo pārstāvību. Priekšsēdētājs pienākumus saistībā ar ESRK ārējo pārstāvību var deleģēt sekretariāta vadītājam vai ESRK priekšsēdētāja vietniekiem;”

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Regula (ES) Nr. 1092/2010

6. pants – 1. punkts – fa un fb apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  iekļauj šādu fa) un fb) apakšpunktu:

svītrots

fa)  ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājs;

 

fb)  Vienotā noregulējuma valdes priekšsēdētājs;”;

 

Pamatojums

VUM un VNV pārstāvju kā balsstiesīgu locekļu iekļaušana ietekmētu līdzsvaru starp valstīm, kas pievienojušās VUM, un valstīm, kuras vēl nav tā dalībnieces.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1092/2010

6. pants – 2. punkts – ba un bb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ia)  iekļauj šādu ba) un bb) apakšpunktu:

 

ba)  ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājs;

 

bb)  Vienotā noregulējuma valdes priekšsēdētājs;

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Regula (ES) Nr. 1092/2010

11. pants – 1. punkts – ga un gb apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii)  iekļauj šādu ga) un gb) apakšpunktu:

svītrots

ga)  ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājs;

 

gb)  Vienotā noregulējuma valdes priekšsēdētājs;”;

 

Pamatojums

Priekšroka ir dodama pašreizējai situācijai, kad VUM un VNV pārstāvji nav Vadības komitejas (SC) vai Konsultatīvās speciālistu komitejas (ATC) locekļi. Pašreizējās elastības rezerves ietvaros VUM un VNV pārstāvjus var uzaicināt kā novērotājus uz Konsultatīvās speciālistu komitejas sanāksmēm, ļaujot tiem piedalīties, neizjaucot līdzsvaru starp valstīm, kas pievienojušās VUM, un tām valstīm, kuras vēl nav tā dalībnieces.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1092/2010

12. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“5.  Attiecīgā gadījumā Konsultatīvā zinātniskā komiteja atklātā un pārredzamā veidā, ievērojot konfidencialitātes prasības, agrīnā stadijā rīko apspriešanos ar ieinteresētajām personām.”

“5.  Attiecīgā gadījumā Konsultatīvā zinātniskā komiteja atklātā, plurālistiskā un pārredzamā veidā, ievērojot konfidencialitātes prasības, agrīnā stadijā rīko apspriešanos ar ieinteresētajām personām un attiecīgajiem ekspertiem.”

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Regula (ES) Nr. 1092/2010

13. pants – 1. punkts – fa un fb apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii)  iekļauj šādu fa) un fb) apakšpunktu:

svītrots

fa)  ECB Uzraudzības valdes pārstāvis;

 

fb)  Vienotā noregulējuma valdes pārstāvis;”;

 

Pamatojums

Priekšroka ir dodama pašreizējai situācijai, kad VUM un VNV pārstāvji nav Vadības komitejas (SC) vai Konsultatīvās speciālistu komitejas (ATC) locekļi. Pašreizējās elastības rezerves ietvaros VUM un VNV pārstāvjus var uzaicināt kā novērotājus uz Konsultatīvās speciālistu padomdevējas komitejas sanāksmēm, ļaujot tiem piedalīties, neizjaucot līdzsvaru starp valstīm, kas pievienojušās VUM, un tām valstīm, kuras vēl nav tā dalībnieces.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1092/2010

13. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa)   iekļauj šādu punktu:

 

1.a  ECB Uzraudzības valdes pārstāvi un Vienotā noregulējuma valdes pārstāvi var uzaicināt kā novērotājus piedalīties Konsultatīvās speciālistu komitejas sanāksmēs.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1092/2010

13. pants – 4.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“4.a  Attiecīgā gadījumā Konsultatīvā speciālistu komiteja atklātā un pārredzamā veidā, ievērojot konfidencialitātes prasības, agrīnā stadijā rīko apspriešanos ar ieinteresētajām personām.”

“4.a  Attiecīgā gadījumā Konsultatīvā speciālistu komiteja atklātā, plurālistiskā un pārredzamā veidā, ievērojot konfidencialitātes prasības, agrīnā stadijā rīko apspriešanos ar ieinteresētajām personām un attiecīgajiem ekspertiem.”

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1092/2010

16. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Brīdinājumi vai ieteikumi, ko ESRK sniegusi saskaņā ar 3. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktu, var būt vispārīgi vai konkrēti, un tos adresē Savienībai kopumā, vienai vai vairākām dalībvalstīm, vienai vai vairākām Eiropas Uzraudzības iestādēm, vienai vai vairākām valstu kompetentajām iestādēm vai ECB (attiecībā uz pienākumiem, kas ECB uzticēti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. un 2. punktu un 5. panta 2. punktu).”;

“Brīdinājumi vai ieteikumi, ko ESRK sniegusi saskaņā ar 3. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktu, var būt vispārīgi vai konkrēti, un tos adresē Savienībai kopumā, vienai vai vairākām dalībvalstīm, vienai vai vairākām Eiropas Uzraudzības iestādēm, vienai vai vairākām valstu kompetentajām iestādēm vai ECB (attiecībā uz pienākumiem, kas ECB uzticēti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. un 2. punktu un 5. panta 2. punktu).”; Šie brīdinājumi un ieteikumi ir pietiekami detalizēti un pamatoti un tiem pievieno atbilstīgu un visaptverošu pamatojuma izklāstu.”

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts

Regula (ES) Nr. 1092/2010

17. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“(1)  Ja 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētais ieteikums ir adresēts Komisijai, vienai vai vairākām dalībvalstīm, vienai vai vairākām EUI vai vienai vai vairākām valstu kompetentajām iestādēm, šie adresāti informē Eiropas Parlamentu, Padomi un ESRK par pasākumiem, kas veikti, reaģējot uz šo ieteikumu, un norāda pienācīgu attaisnojumu, ja šādi pasākumi nav veikti. Attiecīgā gadījumā ESRK, ievērojot stingrus konfidencialitātes noteikumus, nekavējoties informē EUI par saņemtajām atbildēm.

“(1)  Ja 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētais ieteikums ir adresēts Komisijai, vienai vai vairākām dalībvalstīm, vienai vai vairākām EUI vai vienai vai vairākām valstu kompetentajām iestādēm, šie adresāti pietiekami detalizēti un nekavējoties informē Eiropas Parlamentu, Padomi un ESRK par pasākumiem, kas veikti, reaģējot uz šo ieteikumu, un atbilstīgi un detalizēti norāda pienācīgu attaisnojumu, ja šādi pasākumi nav veikti. Attiecīgā gadījumā ESRK, ievērojot stingrus konfidencialitātes noteikumus, nekavējoties pietiekami detalizēti informē EUI par saņemtajām atbildēm. Pilnībā tiek ievēroti tiesiskums, pamattiesības, kā arī valstu suverenitātes princips.”

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts

Regula (ES) Nr. 1092/2010

17. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Ja ESRK konstatē, ka tās ieteikums nav ievērots vai ka tā adresāti nav norādījuši pienācīgu attaisnojumu tam, ka šādi pasākumi nav veikti bez kavēšanās, tā, ievērojot stingrus konfidencialitātes noteikumus, par to informē adresātus, Eiropas Parlamentu, Padomi un attiecīgās Eiropas Uzraudzības iestādes.”;

(2)  Ja ESRK konstatē, ka tās ieteikums nav ievērots vai ka tā adresāti nav norādījuši pienācīgu attaisnojumu tam, ka šādi pasākumi nav veikti bez kavēšanās, tā, ievērojot stingrus konfidencialitātes noteikumus, par to informē adresātus, Eiropas Parlamentu, Komisiju, Padomi un attiecīgās Eiropas Uzraudzības iestādes.”;

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana

Atsauces

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

26.10.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

26.10.2017

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Kostas Chrysogonos

9.10.2017

Izskatīšana komitejā

15.5.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.7.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

16

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Angel Dzhambazki

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


KONSTITUCIONĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMS (3.9.2018)

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Danuta Maria Hübner

GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Lai stiprinātu ESRK kā tādas struktūras reputāciju, kas darbojas patstāvīgi no tās locekļiem, ESRK priekšsēdētājam vajadzētu būt iespējām ar ESRK ārējo pārstāvību saistītus pienākumus deleģēt ESRK sekretariāta vadītājam.

(5)  Lai stiprinātu ESRK kā tādas struktūras reputāciju, kas darbojas patstāvīgi no tās locekļiem, ESRK priekšsēdētājam vajadzētu būt iespējām ar ESRK ārējo pārstāvību saistītus pienākumus deleģēt ESRK sekretariāta vadītājam, izņemot piedalīšanos Eiropas Parlamentā aiz slēgtām durvīm rīkotās uzklausīšanās un debatēs, kā arī piedalīšanos Izmeklēšanas komitejā saskaņā ar LESD 226. pantu un Lēmumu 95/167/EK un ievērojot lojālas sadarbības principu.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Padomes Regulas (ES) Nr. 1096/20106 3. panta 2. punktā ir noteikts, ka ESRK sekretariāta vadītāju ieceļ ECB pēc apspriešanās ar ESRK valdi. Lai nostiprinātu ESRK sekretariāta vadītāja profilu, ESRK valdei, ievērojot atklātu un pārredzamu procedūru, būtu jānovērtē, vai atlasītajiem ESRK sekretariāta vadītāja amata kandidātiem-finālistiem piemīt prasmes un pieredze, kas nepieciešamas, lai vadītu ESRK sekretariātu. Valdei būtu jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par novērtēšanas procedūru. Turklāt būtu jāprecizē ESRK sekretariāta vadītāja pienākumi.

(6)  Padomes Regulas (ES) Nr. 1096/20106 3. panta 2. punktā ir noteikts, ka ESRK sekretariāta vadītāju ieceļ ECB pēc apspriešanās ar ESRK valdi. Lai nostiprinātu ESRK sekretariāta vadītāja profilu, ESRK valdei, ievērojot atklātu un pārredzamu procedūru, būtu jānovērtē, vai atlasītajiem ESRK sekretariāta vadītāja amata kandidātiem-finālistiem piemīt prasmes un pieredze, kas nepieciešamas, lai vadītu ESRK sekretariātu. Turklāt būtu jāgarantē ESRK sekretariāta vadītāja neatkarība un viņa apņemšanās darboties, nepieņemot jebkādu publisku vai privātu struktūru norādījumus. Valdei būtu jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par novērtēšanas procedūru. Eiropas Parlamentam un Padomei vajadzētu būt iespējai pieprasīt Valdei papildu informāciju. Regulā aprakstītā iecelšanas procedūra neskar ECB galīgo atbildību par ESRK sekretariāta vadītāja iecelšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1096/2010 3. panta 2. punktā paredzēto apspriešanās procedūru, kamēr minētā Regula nav grozīta. Turklāt būtu pietiekami jāizskaidro un jāprecizē ESRK sekretariāta vadītāja pienākumi, šo pienākumu sarakstu iekļaujot Regulā, un būtu jānovērš tas, ka ECB veic tos pašus uzdevumus, ko veic ESRK.

__________________

__________________

6 Padomes Regula (ES) Nr. 1096/2010 (2010. gada 17. novembris), ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.)

6 Padomes Regula (ES) Nr. 1096/2010 (2010. gada 17. novembris), ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.)

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Lai nostiprinātu ESRK sekretariāta vadītāja profilu, ilgākā laika posmā ir jāpārskata Regulas (ES) Nr. 1096/2010 3. panta 2. punkts ar mērķi novērtēt pašreizējās iecelšanas procedūras piemērotību un jo īpaši apsvērt iespēju piešķirt Eiropas Parlamentam tiesības apstiprināt ESRK sekretariāta vadītāja amatam izraudzīto kandidātu iecelšanu.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Ņemot vērā grozījumus Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ)7 un, konkrētāk, Regulas (ES) Nr. 1092/2010 pieņemšanu ar EEZ dalībvalstu lēmumu, šīs regulas 9. panta 5. punkts vairs nav nozīmīgs un tādēļ būtu dzēšams.

(8)  Ņemot vērā grozījumus Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ)7 un, konkrētāk, Regulas (ES) Nr. 1092/2010 pieņemšanu ar EEZ dalībvalstu lēmumu, būtu jāgroza šīs regulas 9. panta 5. punkts.

__________________

__________________

7 EEZ Apvienotās komitejas 2016. gada 30. septembra Lēmums Nr. 198/2016, ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi) [2017/275] (OV L 46, 23.2.2017., 1. lpp.).

7 EEZ Apvienotās komitejas 2016. gada 30. septembra Lēmums Nr. 198/2016, ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi) [2017/275] (OV L 46, 23.2.2017., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Ņemot vērā vīriešu un sieviešu vienlīdzības principu, vairāk sieviešu būtu jāpieņem darbā Savienības lēmumu pieņemšanas iestādēs un jāiesaista lēmumu pieņemšanā, tāpēc ESRK struktūrām vajadzētu ņemt vērā dzimumu vienlīdzības jautājumus.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Regulas (ES) Nr. 1092/2010 16. panta 3. punktā ir paredzēts, ka ESRK brīdinājumi un ieteikumi tiek nosūtīti Padomei un Komisijai un, ja tie adresēti vienai vai vairākām valsts uzraudzības iestādēm, tad arī EUI. Lai stiprinātu demokrātijas kontroli un pārredzamību, šie brīdinājumi un ieteikumi būtu jānosūta arī Eiropas Parlamentam un EUI.

(10)  Regulas (ES) Nr. 1092/2010 16. panta 3. punktā ir paredzēts, ka ESRK brīdinājumi un ieteikumi tiek nosūtīti Padomei un Komisijai un, ja tie adresēti vienai vai vairākām valsts uzraudzības iestādēm, tad arī EUI. Lai stiprinātu demokrātijas kontroli un pārredzamību, šie brīdinājumi un ieteikumi būtu nekavējoties jānosūta arī Eiropas Parlamentam un EUI.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai nodrošinātu ESRK atzinumu, ieteikumu un lēmumu kvalitāti un nozīmīgumu, attiecīgā gadījumā Konsultatīvajai speciālistu komitejai un Konsultatīvajai zinātniskajai komitejai jau agrīnā stadijā un atklātā un pārredzamā veidā būtu jāapspriežas ar ieinteresētajām personām.

(11)  Lai nodrošinātu ESRK atzinumu, ieteikumu un lēmumu kvalitāti un nozīmīgumu, attiecīgā gadījumā Konsultatīvajai speciālistu komitejai un Konsultatīvajai zinātniskajai komitejai vajadzības gadījumā jau agrīnā stadijā un atklātā un pārredzamā veidā būtu jāapspriežas ar plaša spektra ieinteresētajām personām, kas pārstāv dažādus viedokļus un intereses. ESRK būtu pienācīgi jāņem vērā šo apspriešanos rezultāti.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1092/2010

4. pants – 2.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.a  Apspriežoties par ESRK sekretariāta vadītāja iecelšanu saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1096/2010* 3. panta 2. punktu, Valde, ievērojot atklātu un pārredzamu procedūru, novērtē, vai atlasītajiem ESRK sekretariāta vadītāja amata kandidātiem-finālistiem piemīt prasmes un pieredze, kas nepieciešamas, lai vadītu ESRK sekretariātu. Valde informē Eiropas Parlamentu un Padomi par konsultāciju procedūru.

2.a  Apspriežoties par ESRK sekretariāta vadītāja iecelšanu saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1096/2010* 3. panta 2. punktu, Valde, ievērojot atklātu un pārredzamu procedūru, novērtē, vai atlasītajiem ESRK sekretariāta vadītāja amata kandidātiem-finālistiem piemīt prasmes, neatkarība un pieredze, kas nepieciešamas, lai vadītu ESRK sekretariātu. Valde atbilstīgi informē Eiropas Parlamentu un Padomi par novērtēšanas un konsultāciju procedūru. Eiropas Parlaments un Padome var pieprasīt Valdei papildu informāciju.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1092/2010

4. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  iekļauj šādu punktu:

 

"4.a  veicot apmācību ESRK struktūrās, ņem vērā dzimumu līdztiesību”;

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1092/2010

5. pants – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Priekšsēdētājs īsteno ESRK ārējo pārstāvību. Priekšsēdētājs pienākumus saistībā ar ESRK ārējo pārstāvību var deleģēt sekretariāta vadītājam.”;

8.  Priekšsēdētājs īsteno ESRK ārējo pārstāvību. Priekšsēdētājs pienākumus saistībā ar ESRK ārējo pārstāvību, izņemot 19. panta 1., 4. un 5. punktā norādītos uzdevumus, var deleģēt sekretariāta vadītājam.”;

Pamatojums

Šie uzdevumi ir saistīti ar piedalīšanos Eiropas Parlamentā aiz slēgtām durvīm rīkotās uzklausīšanās un debatēs, kurās, lai ESRK būtu pārstāvēta atbilstošā līmenī, varētu piedalīties tikai priekšsēdētājs.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (ES) Nr. 1092/2010

9. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  regulas 9. panta 5. punktu svītro;

(4)  regulas 9. pantu groza šādi:

 

(a)  panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

 

“5.   ESRK darbā var iesaistīt trešo valstu attiecīgo iestāžu augsta līmeņa pārstāvjus, bet tikai saistībā ar jautājumiem, kas ir īpaši svarīgi šīm valstīm. ESRK var paredzēt pasākumus, jo īpaši precizējot veidu, darbības jomu un procedūras aspektus, kādos minētās trešās valstis iesaistās ESRK darbā. Šajos pasākumos var paredzēt ad hoc pārstāvniecību novērotāja statusā Valdē tikai attiecībā uz jautājumiem, kas ir svarīgi šīm valstīm, izņemot sanāksmēs, kurās var tikt apspriests atsevišķu finanšu iestāžu vai dalībvalstu stāvoklis.

Pamatojums

Ņemot vērā ESRK regulas pieņemšanu EEZ, nav nepieciešama īpaša atsauce uz EEZ valstīm. Tomēr būtu jāsaglabā iespēja, ka ESRK darbā var piedalīties augsta līmeņa pārstāvji no trešām valstīm, lai nodrošinātu uzraudzības sadarbību ārpus Savienības.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1092/2010

9. pants – 6.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(b)  pievieno šādu punktu:

 

“6.a  atkāpjoties no 6. punkta, ESRK priekšsēdētājs var noteikt, ka sanāksme ir atklāta sabiedrībai, ievērojot piemērojamās konfidencialitātes prasības un veidā, kas neļauj noteikt atsevišķas institūcijas.”

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1092/2010

12. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Attiecīgā gadījumā Konsultatīvā zinātniskā komiteja atklātā un pārredzamā veidā, ievērojot konfidencialitātes prasības, agrīnā stadijā rīko apspriešanos ar ieinteresētajām personām.”;

5.  Attiecīgā gadījumā Konsultatīvā zinātniskā komiteja atklātā un pārredzamā veidā, ievērojot konfidencialitātes prasības, agrīnā stadijā rīko apspriešanos ar plaša spektra ieinteresētajām personām, kas pārstāv dažādus viedokļus un intereses.”;

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1092/2010

19. pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  regulas 19. pantā pievieno šādu punktu:

 

“5.a   ESRK mutiski vai rakstiski atbild uz jautājumiem, ko tai uzdod Eiropas Parlaments vai Padome. Tā atbild uz šiem jautājumiem nekavējoties un jebkurā gadījumā piecu nedēļu laikā no datuma, kad tie tika nosūtīti ESRB.”

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana

Atsauces

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

26.10.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

26.10.2017

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Danuta Maria Hübner

21.11.2017

Izskatīšana komitejā

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Pieņemšanas datums

3.9.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Norbert Erdős, Csaba Sógor, Anna Záborská

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Charles Goerens

ECR

Morten Messerschmidt

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Norbert Erdős, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, György Schöpflin, Csaba Sógor, Anna Záborská

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana

Atsauces

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

20.9.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

26.10.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

26.10.2017

AFCO

26.10.2017

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Aizstātie referenti

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Izskatīšana komitejā

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Pieņemšanas datums

10.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elena Gentile, Julie Ward

Iesniegšanas datums

14.1.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

2

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

1

0

ECR

Kay Swinburne

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika