Procedure : 2017/0232(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0011/2019

Ingediende teksten :

A8-0011/2019

Debatten :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Stemmingen :

PV 16/04/2019 - 8.17

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0375

VERSLAG     ***I
PDF 273kWORD 115k
14.1.2019
PE 625.360v02-00 A8-0011/2019

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Othmar Karas, Pervenche Berès

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES van de Commissie juridische zaken
 ADVIES van de Commissie constitutionele zaken
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0538),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0317/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 februari 2018(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van de Commissie juridische zaken en de Commissie constitutionele zaken (A8-0011/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT(2)*

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(3),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1092/2010 (ESRB-verordening)(4) hebben het Europees Parlement en de Raad, op basis van een verslag van de Commissie(5), de ESRB-verordening onderzocht om na te gaan of de taken en de organisatie van het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB) moeten worden herzien. Ook zijn de nadere bepalingen voor de aanwijzing van de voorzitter van het ESRB geëvalueerd.

(2)  In het verslag van de Commissie van 2017 over de taken en de organisatie van het ESRB(6) wordt geconcludeerd dat het ESRB over het algemeen weliswaar goed functioneert maar dat verbeteringen nodig zijn op een aantal specifieke punten. Bovendien hebben recente institutionele wijzigingen in verband met de bankenunie in combinatie met pogingen om een kapitaalmarktenunie tot stand te brengen, evenals technologische veranderingen, tot een wezenlijke wijziging van de operationele omgeving van het ESRB sinds de oprichting ervan geleid. De oprichting van het ESRB moet rechtstreeks bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de interne markt. Het macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel in de Unie vormt een integrerend deel van de overwegend nieuwe toezichtsregelingen in de Unie, aangezien het macroprudentiële aspect nauw verbonden is met de aan de ETA’s toegewezen microprudentiële toezichtstaken. Alleen regelingen die recht doen aan de onderlinge samenhang tussen micro- en macroprudentiële risico’s kunnen ervoor zorgen dat alle belanghebbenden voldoende vertrouwen hebben om grensoverschrijdende financiële activiteiten te ontplooien. Het ESRB wordt belast met de opsporing en beoordeling van risico’s voor de financiële stabiliteit die voortvloeien uit ontwikkelingen waarvan effecten kunnen uitgaan op het niveau van de sector of op het niveau van het financiële stelsel als geheel, met inbegrip van risico's en kwetsbaarheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of van milieu- of sociale factoren. Door dergelijke risico’s aan te pakken moet het ESRB rechtstreeks bijdragen aan een geïntegreerde toezichtstructuur in de Unie, die noodzakelijk is om tijdige en consistente beleidsreacties van de lidstaten te stimuleren en op die manier uiteenlopende benaderingen te voorkomen en aldus de werking van de interne markt te verbeteren. Om deze doelstellingen te bereiken, dient het ESRB alle relevante informatie te analyseren, met inbegrip van de ontwikkelingen die tot de voltooiing van de kapitaalmarktenunie leiden.

(3)  De brede ledenbasis van de algemene raad van het ESRB is een belangrijke troef. Recente ontwikkelingen in de architectuur van het financiële toezicht van de Unie, met name de oprichting van een bankenunie, zijn echter niet tot uiting gekomen in de samenstelling van deze algemene raad. Om die reden dienen de voorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) en de voorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad stemgerechtigd lid te worden van de algemene raad van het ESRB. Dienovereenkomstig moeten ook aanpassingen worden aangebracht in het stuurcomité en in het technisch adviescomité.

(4)  De President van de ECB heeft gedurende de eerste vijf jaar van het bestaan van het ESRB het voorzitterschap ervan op zich genomen, waarna de President het voorzitterschap ad interim is blijven waarnemen. Gedurende deze periode heeft de President van de ECB gezag en geloofwaardigheid verleend aan het ESRB en ervoor gezorgd dat het daadwerkelijk kan vertrouwen en voortbouwen op de deskundigheid van de ECB op het gebied van financiële stabiliteit. Daarom is het passend dat de President van de ECB optreedt als permanente voorzitter van het ESRB.

(5)  Om de zichtbaarheid van het ESRB te versterken als orgaan dat afzonderlijk van zijn individuele leden optreedt, moet de voorzitter van het ESRB aan de vicevoorzitters van het ESRB of het hoofd van het secretariaat van het ESRB taken kunnen delegeren met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van het ESRB, uitgezonderd de deelname aan hoorzittingen en debatten achter gesloten deuren in het Europees Parlement.

(6)  Artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad(7) bepaalt dat het hoofd van het secretariaat van het ESRB moet worden aangesteld door de ECB, in overleg met de algemene raad van het ESRB. Om de zichtbaarheid van het hoofd van het secretariaat van het ESRB te verhogen, moet de algemene raad van het ESRB in een open en transparante procedure evalueren of de voorgedragen kandidaten voor het ambt van hoofd van het secretariaat van het ESRB beschikken over de kwaliteiten en ervaring die noodzakelijk zijn om het secretariaat van het ESRB te beheren. De algemene raad moet het Europees Parlement en de Raad inlichten over de evaluatieprocedure. Voorts dienen de taken van het hoofd van het secretariaat van het ESRB te worden verduidelijkt.

(7)  Overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening EU) nr. 1092/2010 is de eerste vicevoorzitter van het ESRB tot op heden verkozen door en uit de leden van de algemene raad van de ECB, rekening houdend met de noodzaak van evenwichtige vertegenwoordiging van lidstaten in het algemeen en tussen lidstaten die de euro als munt hebben en lidstaten die niet de euro als munt hebben. Dit is niet langer van toepassing, hoewel een dergelijke evenwichtige vertegenwoordiging een overweging voor het stuurcomité van het ESRB moet blijven. Voorts moet, naar aanleiding van de oprichting van de bankenunie, de verwijzing naar de lidstaten die de euro als munt hebben en die welke de euro niet als munt hebben, vervangen worden door een verwijzing naar de lidstaten die aan de bankenunie deelnemen en die welke niet deelnemen.

(8)  ▌

(9)  Om de kosten te drukken en de procedurele efficiëntie te verhogen, dient het aantal vertegenwoordigers van de Commissie in het raadgevend technisch comité van het ESRB te worden verminderd van de huidige twee vertegenwoordigers tot één vertegenwoordiger.

(10)  Krachtens artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1092/2010 moeten ESRB-waarschuwingen en -aanbevelingen worden toegezonden aan de Raad en de Commissie, en wanneer zij tot één of meer nationale toezichthoudende autoriteiten zijn gericht, ook aan de ETA’s. Om de democratische controle en de transparantie te verhogen moeten deze waarschuwingen en aanbevelingen ook worden toegezonden aan het Europees Parlement en de ETA’s.

(11)  Met het oog op de kwaliteit en de relevantie van de ESRB-adviezen, -aanbevelingen en -besluiten wordt verwacht dat het technisch adviescomité en het wetenschappelijk adviescomité belanghebbenden, indien noodzakelijk, zullen raadplegen in een vroeg stadium en op een open en transparante wijze, en dat zij dit op een zo breed mogelijk schaal doen, om een inclusieve benadering ten opzichte van alle belanghebbenden te waarborgen.

(12)  Verordening (EU) nr. 1092/2010 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 1092/2010 wordt als volgt gewijzigd:

(-1)  In artikel 2 wordt punt c) vervangen door:

"(c)  "systeemrisico": een risico op verstoring van het financiële stelsel met mogelijk ernstige negatieve gevolgen voor de financiële stabiliteit van de Unie of van één of meer van haar lidstaten, of voor de reële economie en de werking van de interne markt ▌. Alle soorten financiële intermediairs, markten en infrastructuur kunnen tot op zekere hoogte potentieel systeemrelevant zijn.";

(-1 bis)  In artikel 3, lid 2, wordt punt d) vervangen door:

"(d)  het doen van aanbevelingen aan de Unie en de lidstaten inzake corrigerende maatregelen in reactie op de onderkende risico's en, indien nodig, het openbaar maken van dergelijke aanbevelingen;";

(1)  Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

(a)  het volgende lid 2 bis wordt ingevoegd:

"2 bis.  Bij het overleg over de aanstelling van het hoofd van het secretariaat van het ESRB overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1096/2010* evalueert de algemene raad volgens een open en transparante procedure of de voorgedragen kandidaten voor dit ambt beschikken over de kwaliteiten, onafhankelijkheid en ervaring die noodzakelijk zijn om het secretariaat van het ESRB te beheren. De algemene raad licht het Europees Parlement en de Raad op voldoende gedetailleerde wijze in over de evaluatie- en de overlegprocedure.

*  Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad van 17 november 2010 tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 162).";

_______________________________________________________________________________

(b)  het volgende lid 3 bis wordt ingevoegd:

"3 bis.  Wanneer zij het hoofd van het secretariaat van het ESRB instructies geven overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1096/2010, kunnen de voorzitter van het ESRB en het stuurcomité met name de volgende punten behandelen:

(a)  het dagelijks beheer van het secretariaat van het ESRB;

(b)  administratieve en budgettaire aangelegenheden met betrekking tot het secretariaat van het ESRB;

(c)  de coördinatie en voorbereiding van de werkzaamheden en het besluitvormingsproces van de algemene raad;

(d)  de voorbereiding van het jaarlijks voorstel voor programma van het ESRB en de uitvoering ervan;

(e)  de voorbereiding van het jaarlijks activiteitenverslag van het ESRB en de rapportage over de uitvoering ervan aan de algemene raad.”;

(2)  Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

(a)  de leden 1 en 2 worden vervangen door:

"1.  Het ESRB wordt voorgezeten door de President van de ECB.

2.  De eerste vicevoorzitter wordt door de leden van de algemene raad van de ECB uit hun midden gekozen voor een termijn van vijf jaar ▌. De eerste vicevoorzitter kan eenmaal worden herkozen.

(b)  lid 8 wordt vervangen door:

"8.  De voorzitter vertegenwoordigt het ESRB naar buiten toe. De voorzitter kan taken met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van het ESRB delegeren aan de vicevoorzitter van het ESRB of het hoofd van het secretariaat, met uitzondering van de taken bedoeld in artikel 19, leden 1, 4, en 5.";

(3)  Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

(a)  lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

(i)  de volgende punten f bis) en f ter) worden ingevoegd:

"(f bis)  de voorzitter van de raad van toezicht van de ECB;

(f ter)  de voorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad;";

(ii)  ▌

(b)  lid 2 wordt als volgt gewijzigd:

(i)  punt a) wordt vervangen door:

"(a)  per lidstaat één vertegenwoordiger op hoog niveau ofwel van de bevoegde nationale autoriteiten ofwel van de nationale autoriteiten die aangewezen zijn voor de toepassing van maatregelen om systeemrisico’s of macroprudentiële risico’s aan te pakken, overeenkomstig lid 3.";

(c)  lid 3 wordt vervangen door:

“3.  Met betrekking tot de vertegenwoordiging van de nationale autoriteiten bedoeld in lid 2, onder a), rouleren de desbetreffende vertegenwoordigers op hoog niveau afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, tenzij de nationale autoriteiten van een bepaalde lidstaat besloten hebben om een gezamenlijke vertegenwoordiger aan te wijzen.";

(3 bis)  Artikel 7, lid 1, wordt vervangen door:

"1.  Bij hun deelname aan de activiteiten van de algemene raad en van het stuurcomité of bij het verrichten van andere met het ESRB verband houdende werkzaamheden vervullen de leden van het ESRB hun taken op onpartijdige wijze en uitsluitend in het belang van de Unie in haar geheel. Zij vragen noch aanvaarden instructies van regeringen, instellingen van de Unie of andere publiek- of privaatrechtelijke organen.";

(3 ter)  Aan artikel 8, lid 1, worden de volgende alinea's toegevoegd:

"Deze alinea is niet van toepassing op personen die informatie over dreigingen of schade voor het algemeen belang in het kader van hun werkrelatie melden of bekendmaken.

Deze alinea laat de overeenkomstig artikel 19, lid 5, gevoerde vertrouwelijke mondelinge besprekingen onverlet.";

(4)  ▌ artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

(a)  lid 4 wordt vervangen door:

"4.  In voorkomend geval kunnen vertegenwoordigers op hoog niveau van internationale financiële organisaties of van het Europees Parlement die activiteiten uitoefenen welke direct verband houden met de in artikel 3, lid 2, vastgelegde taken van het ESRB, uitgenodigd worden om de vergaderingen van de algemene raad bij te wonen.";

(b)  lid 5 wordt vervangen door:

"5.  Vertegenwoordigers op hoog niveau van de bevoegde autoriteiten van ▌EER-landen, zij het strikt beperkt tot aangelegenheden die voor deze landen van bijzonder belang zijn, aan de werkzaamheden van het ESRB deelnemen. Het ESRB kan regelingen treffen over met name de aard, de omvang en de procedurele aspecten van de betrokkenheid van die ▌landen bij de werkzaamheden van het ESRB. Deze regelingen kunnen voorzien in vertegenwoordiging, op ad-hocbasis en als waarnemer, bij de algemene raad en kunnen uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden die voor deze landen van belang zijn, met uitsluiting van alle gevallen waarin de situatie van afzonderlijke financiële instellingen of afzonderlijke lidstaten aan de orde kan komen."

(5)  artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

(a)  lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

(i)  punt c) wordt vervangen door:

“(c)  vier andere leden van de algemene raad die ook lid zijn van de algemene raad van de ECB, rekening houdend met de noodzaak van evenwichtige vertegenwoordiging van lidstaten in het algemeen en tussen deelnemende lidstaten in de zin van artikel 2, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 en niet deelnemende lidstaten. Zij worden voor een termijn van drie jaar verkozen door en onder de leden van de algemene raad die ook lid zijn van de algemene raad van de ECB;

(ii)  de volgende punten g bis), g ter) en g ter bis) worden ingevoegd:

"(g bis)  de voorzitter van de raad van toezicht van de ECB;

(g ter)  de voorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad;

(g ter bis)  het hoofd van het secretariaat van het ESRB;";

(6)  artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

(-a)  lid 1 wordt vervangen door:

"1. Het wetenschappelijk adviescomité bestaat uit de voorzitter van het technisch adviescomité en 15 deskundigen die beschikken over brede ervaring, vaardigheden en kennis met betrekking tot alle relevante sectoren van de financiële markt, die worden voorgesteld door het stuurcomité en goedgekeurd door de algemene raad voor een ambtstermijn van vier jaar, die kan worden verlengd. De kandidaten zijn geen lid van de ETA's en worden gekozen op basis van hun algemene deskundigheid, alsmede op basis van hun diverse ervaring op academisch gebied of in andere sectoren, met name in kleine en middelgrote ondernemingen of vakbonden, of als aanbieders of afnemers van financiële diensten.";

(-a bis)  lid 2 wordt vervangen door:

"2. De voorzitter en de twee vicevoorzitters van het wetenschappelijk adviescomité worden op voorstel van de voorzitter van het ESRB door de algemene raad aangesteld. Ieder van hen beschikt over relevante kennis en ervaring, op hoog niveau, bijvoorbeeld via een relevante academische beroepsachtergrond, op het gebied van het bankwezen, de effectenmarkten of verzekeringen en bedrijfspensioenen. Het voorzitterschap van het wetenschappelijk adviescomité wordt afwisselend door deze drie personen bekleed.";

(-a ter)  lid 3 wordt vervangen door:

"3. Het wetenschappelijk adviescomité verleent overeenkomstig artikel 4, lid 5, advies en bijstand aan het ESRB, op verzoek van de voorzitter of de algemene raad van het ESRB.";

(a)  lid 5 wordt vervangen door:

"5.  In voorkomend geval pleegt het wetenschappelijk adviescomité in een vroeg stadium overleg met belanghebbenden zoals marktdeelnemers, consumentenorganisaties en academische deskundigen, waarbij openheid en transparantie wordt nagestreefd, tegelijkertijd rekening houdend met het vereiste van vertrouwelijkheid. Dergelijk overleg wordt op zo breed mogelijke schaal gepleegd, ter waarborging van een inclusieve benadering van alle geïnteresseerde partijen en relevante financiële sectoren, en de belanghebbenden krijgen een redelijke termijn om te reageren.";

(7)  Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

(a)  lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

(-i)  punt a) wordt vervangen door:

"(a)  een vertegenwoordiger van elke nationale centrale bank▌;";

(i)  punt f) wordt vervangen door:

"(f)  een vertegenwoordiger van de Commissie;";

(ii)  de volgende punten f bis) en f ter) worden ingevoegd:

"(f bis)  een vertegenwoordiger van de raad van toezicht van de ECB;

(f ter)  een vertegenwoordiger van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad;";

(a bis)  lid 3 wordt vervangen door:

"3.  Het technisch adviescomité verleent overeenkomstig artikel 4, lid 5, advies en bijstand aan het ESRB, op verzoek van de voorzitter of de algemene raad van het ESRB.";

(b)  het volgende lid 4 bis wordt ingevoegd:

"4 bis.  In voorkomend geval pleegt het technisch adviescomité in een vroeg stadium overleg met belanghebbenden, waarbij openheid en transparantie worden nagestreefd en rekening houdend met het vereiste van vertrouwelijkheid. Het overleg wordt op zo breed mogelijke schaal gepleegd, ter waarborging van een inclusieve benadering van alle geïnteresseerde partijen en relevante financiële sectoren, en de belanghebbenden krijgen een redelijke termijn om te reageren.";

(7 bis)  Artikel 14 wordt vervangen door:

"Bij het vervullen van de in artikel 3, lid 2, vastgelegde taken informeert het ESRB indien nodig ook naar de mening van belanghebbenden uit de particuliere sector. Dergelijk overleg wordt op zo breed mogelijke schaal gepleegd, ter waarborging van een inclusieve benadering van alle geïnteresseerde partijen en relevante financiële sectoren, en de belanghebbenden krijgen een redelijke termijn om te reageren.";

(7 ter)  In artikel 15 wordt lid 7 vervangen door de volgende tekst:

"7.  Alvorens in te gaan op een verzoek om informatie in niet-samengevatte of niet-geaggregeerde vorm over toezichtskwesties, raadpleegt het ESRB de betrokken Europese toezichthoudende autoriteit om zeker te zijn dat het verzoek gerechtvaardigd en evenredig is. Indien de betrokken Europese toezichthoudende autoriteit het verzoek niet gerechtvaardigd en evenredig acht, zal zij het verzoek onverwijld aan het ESRB retourneren en om een aanvullende motivering vragen. Nadat het ESRB de aanvullende motivering heeft verstrekt aan de betrokken Europese toezichthoudende autoriteit, wordt de gevraagde informatie aan het ESRB toegezonden door degenen tot wie het verzoek is gericht, mits zij rechtmatige toegang hebben tot de betreffende informatie.";

(8)  Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

(a)  in lid 2 wordt de eerste zin vervangen door:

De waarschuwingen en aanbevelingen die het ESRB overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder c) en d), afgeeft, kunnen van algemene of specifieke aard zijn en worden met name gericht tot de Unie, aan een of meer lidstaten of aan een of meer ETA's of aan een of meer nationale bevoegde autoriteiten of nationale afwikkelingsautoriteiten, aan de ECB voor de aan de ECB opgedragen taken overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, en artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1024/2013, of aan de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad. Indien een waarschuwing of aanbeveling tot een of meer nationale toezichthoudende autoriteiten is gericht, wordt/worden de desbetreffende lidsta(a)t(en) daarvan op de hoogte gebracht. Bij aanbevelingen wordt een welbepaalde termijn voor beleidsreactie vermeld. Aanbevelingen kunnen ook tot de Commissie worden gericht met betrekking tot de desbetreffende wetgeving van de Unie. Waarschuwingen en aanbevelingen zijn voldoende gedetailleerd en onderbouwd en gaan vergezeld van een passende en omvattende uiteenzetting van de redenen.";

(b)  lid 3 wordt vervangen door:

"3.  Op hetzelfde tijdstip als waarop zij overeenkomstig lid 2 worden toegezonden aan de adressaten, worden de waarschuwingen en aanbevelingen met inachtneming van strikte geheimhoudingsregels toegezonden aan de Raad, het Europees Parlement, de Commissie en de ETA’s.";

(9)  in artikel 17 worden de leden 1 en 2 vervangen door:

"1.  Indien een in artikel 3, lid 2, onder d), bedoelde aanbeveling is gericht tot de Commissie, een of meer lidstaten, een of meer ETA's of een of meer nationale bevoegde autoriteiten, delen de adressaten het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en het ESRB mee welke maatregelen zij in respons op de aanbeveling hebben genomen en verstrekken zij een motivering ingeval geen actie wordt ondernomen. In voorkomend geval stelt het ESRB met inachtneming van strikte geheimhoudingsregels de ETA’s onverwijld in kennis van de ontvangen antwoorden.

2.  Als het ESRB concludeert dat zijn aanbeveling niet is opgevolgd of dat de adressaten niet op afdoende wijze hebben uitgelegd waarom zij geen actie hebben ondernomen, stelt het met inachtneming van strikte geheimhoudingsregels de adressaten, het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de betrokken ETA’s hiervan in kennis.";

(9 bis)  Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

(a)  de leden 1 en 2 worden vervangen door:

"1.  Ten minste elk jaar, en vaker in geval van wijdverspreide financiële onrust, wordt de voorzitter van het ESRB door de bevoegde commissie uitgenodigd voor een jaarlijkse hoorzitting van het Europees Parlement ter gelegenheid van de presentatie van het jaarverslag van het ESRB aan het Europees Parlement en de Raad. Deze hoorzitting vindt plaats buiten het kader van de monetaire dialoog tussen het Europees Parlement en de president van de ECB.

2.  Het in lid 1 bedoelde jaarverslag bevat de informatie die overeenkomstig artikel 18 op besluit van de algemene raad openbaar wordt gemaakt. Het jaarverslag wordt toegankelijk gemaakt voor het publiek. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de middelen die overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EU) 1096/2010 ter beschikking zijn gesteld van het ESRB.";

(b)  het volgende lid wordt toegevoegd:

"5 bis.  Het ESRB antwoordt mondeling of schriftelijk op de vragen die het Europees Parlement of de Raad hem voorleggen. Het ESRB beantwoordt deze vragen onverwijld en in ieder geval binnen vijf weken na toezending aan het ESRB.";

(10)  artikel 20 wordt vervangen door:

"Niet eerder dan vijf jaar na [PB, datum van inwerkingtreding invoegen] verricht de Commissie een evaluatie van deze verordening en brengt zij aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité verslag uit over de belangrijkste bevindingen."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de […] dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement  Voor de Raad

De Voorzitter  De Voorzitter

(1)

PB C 227 van 28.6.2018, blz. 63.

(2)

* Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

(3)

  PB C , , blz. .

(4)

  Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 1).

(5)

  Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de taken en de organisatie van het Europees Comité voor systeemrisico’s, COM(2014) 508 final.

(6)

  Werkdocument van de diensten van de Commissie, Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation, COM(2017).

(7)

  Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad van 17 november 2010 tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 162).


ADVIES van de Commissie juridische zaken (16.7.2018)

aan de Commissie economische en monetaire zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Rapporteur voor advies: Kostas Chrysogonos

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  In het verslag van de Commissie van 2017 over de taken en de organisatie van het ESRB5 wordt geconcludeerd dat het ESRB over het algemeen weliswaar goed functioneert maar dat verbeteringen nodig zijn op een aantal specifieke punten.

(2)  In het verslag van de Commissie van 2017 over de taken en de organisatie van het ESRB5 wordt geconcludeerd dat het ESRB over het algemeen weliswaar goed functioneert maar dat er op een aantal specifieke punten verbeteringen nodig zijn, met name omdat de recente institutionele wijzigingen in verband met de bankenunie in combinatie met pogingen om een kapitaalmarktenunie tot stand te brengen, het operationele kader van het ESRB sinds de oprichting ervan hebben gewijzigd. Om de doeltreffendheid van macroprudentiële beleidsmaatregelen te waarborgen moet het ESRB dan ook worden gewijzigd.

_________________

_________________

5 Werkdocument van de diensten van de Commissie, Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation, COM(2017).

5 Werkdocument van de diensten van de Commissie, Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation, COM(2017).

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Benadrukt moet worden dat de voorgestelde verbeteringen ten doel hebben een juiste balans te realiseren tussen de autonomie van het ESRB en de behoefte aan krachtig en geloofwaardig leiderschap. Daarnaast strekken deze verbeteringen ertoe de coördinatie tussen de diverse macroprudentiële beleidsmaatregelen te verbeteren en een evenwicht te vinden tussen de lidstaten die deel uitmaken van de bankenunie en onder toezicht staan van de ECB/onderworpen zijn aan het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en de landen die daar nog niet toe behoren.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De brede ledenbasis van de algemene raad van het ESRB is een belangrijke troef. Recente ontwikkelingen in de architectuur van het financiële toezicht van de Unie, met name de oprichting van een bankenunie, zijn echter niet tot uiting gekomen in de samenstelling van deze algemene raad. Om die reden dienen de voorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) en de voorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad stemgerechtigd lid te worden van de algemene raad van het ESRB. Dienovereenkomstig moeten ook aanpassingen worden aangebracht in het stuurcomité en in het technisch adviescomité.

(3)  De brede ledenbasis van de algemene raad van het ESRB is een belangrijke troef. Recente ontwikkelingen in de architectuur van het financiële toezicht van de Unie, met name de oprichting van een bankenunie, moeten echter ook tot uiting komen in de samenstelling van deze algemene raad en worden meegewogen.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  Er moet gestreefd worden naar genderevenwicht binnen de algemene raad van het ESRB.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  De President van de ECB heeft gedurende de eerste vijf jaar van het bestaan van het ESRB het voorzitterschap ervan op zich genomen, waarna de President het voorzitterschap ad interim is blijven waarnemen. Gedurende deze periode heeft de President van de ECB gezag en geloofwaardigheid verleend aan het ESRB en ervoor gezorgd dat het daadwerkelijk kan vertrouwen en voortbouwen op de deskundigheid van de ECB op het gebied van financiële stabiliteit. Daarom is het passend dat de President van de ECB optreedt als permanente voorzitter van het ESRB.

(4)  De President van de ECB heeft gedurende de eerste vijf jaar van het bestaan van het ESRB het voorzitterschap ervan op zich genomen, waarna de President het voorzitterschap ad interim is blijven waarnemen. Ter verbetering van het vermogen van het ESRB om op doeltreffende wijze Uniebrede systeemrisico's in kaart te brengen, te analyseren en te bewaken, is het noodzakelijk dat de ECB en het ESRB nauw samenwerken en de onderlinge uitwisseling van informatie bevorderen.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Om de zichtbaarheid van het ESRB te versterken als orgaan dat afzonderlijk van zijn individuele leden optreedt, moet de voorzitter van het ESRB aan het hoofd van het secretariaat van het ESRB taken kunnen delegeren met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van het ESRB.

(5)  De controleerbaarheid, transparantie en onafhankelijkheid van het ESRB moeten ten volle verzekerd en gewaarborgd zijn. Daarnaast moeten de autonomie en de zichtbaarheid van het ESRB vergroot worden. Daartoe moet het ESRB opgezet worden als een onafhankelijke en betrouwbare macroprudentiële autoriteit. Om de zichtbaarheid van het ESRB te versterken als orgaan dat afzonderlijk van zijn individuele leden optreedt, moet de voorzitter van het ESRB aan het hoofd van het secretariaat van het ESRB of de vicevoorzitters van het ESRB taken kunnen delegeren met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van het ESRB.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1096/20106 van de Raad bepaalt dat het hoofd van het secretariaat van het ESRB moet worden aangesteld door de ECB, in overleg met de algemene raad van het ESRB. Om de zichtbaarheid van het hoofd van het secretariaat van het ESRB te verhogen, moet de algemene raad van het ESRB in een open en transparante procedure evalueren of de voorgedragen kandidaten voor het ambt van hoofd van het secretariaat van het ESRB beschikken over de kwaliteiten en ervaring die noodzakelijk zijn om het secretariaat van het ESRB te beheren. De algemene raad moet het Europees Parlement en de Raad inlichten over de evaluatieprocedure. Voorts dienen de taken van het hoofd van het secretariaat van het ESRB te worden verduidelijkt.

(6)  Artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1096/20106 van de Raad bepaalt dat het hoofd van het secretariaat van het ESRB moet worden aangesteld door de ECB, in overleg met de algemene raad van het ESRB. Om de zichtbaarheid van het hoofd van het secretariaat van het ESRB te verhogen, moet de algemene raad van het ESRB in een open en transparante procedure evalueren of de voorgedragen kandidaten voor het ambt van hoofd van het secretariaat van het ESRB beschikken over de kwaliteiten en ervaring die noodzakelijk zijn om het secretariaat van het ESRB te beheren. De algemene raad moet het Europees Parlement en de Raad inlichten over de evaluatieprocedure. Zo blijft de band met de ECB behouden en wordt gewaarborgd dat het hoofd van het secretariaat van het ESRB verantwoording aflegt aan de algemene raad. Voorts dienen de taken van het hoofd van het secretariaat van het ESRB te worden verduidelijkt, met name omdat toekenning van een belangrijker rol aan het hoofd van het secretariaat van het ESRB het effect en de doeltreffendheid van waarschuwingen en aanbevelingen kan vergroten. Het Europees Parlement en de Raad moeten de algemene raad kunnen verzoeken om aanvullende informatie.

_________________

_________________

6 Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad van 17 november 2010 tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 162).

6 Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad van 17 november 2010 tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 162).

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Krachtens artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1092/2010 moeten ESRB-waarschuwingen en -aanbevelingen worden toegezonden aan de Raad en de Commissie, en wanneer zij tot één of meer nationale toezichthoudende autoriteiten zijn gericht, ook aan de ETA's. Om de democratische controle en de transparantie te verhogen moeten deze waarschuwingen en aanbevelingen ook worden toegezonden aan het Europees Parlement en de ETA's.

(10)  Krachtens artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1092/2010 moeten ESRB-waarschuwingen en -aanbevelingen worden toegezonden aan de Raad en de Commissie, en wanneer zij tot één of meer nationale toezichthoudende autoriteiten zijn gericht, ook aan de ETA's. Om de democratische controle en de transparantie te verhogen moeten deze waarschuwingen en aanbevelingen ook onverwijld worden toegezonden aan het Europees Parlement en de ETA's.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Met het oog op de kwaliteit en de relevantie van de ESRB-adviezen, -aanbevelingen en -besluiten wordt verwacht dat het technisch adviescomité en het wetenschappelijk adviescomité belanghebbenden, indien noodzakelijk, zullen raadplegen in een vroeg stadium en op een open en transparante wijze.

(11)  Met het oog op de kwaliteit en de relevantie van de ESRB‑adviezen, ‑aanbevelingen en ‑besluiten wordt verwacht dat het technisch adviescomité en het wetenschappelijk adviescomité belanghebbenden, relevante deskundigen en sociale partners, indien noodzakelijk, zullen raadplegen in een vroeg stadium en op een open, pluralistische en transparante wijze. Met het oog op een betere doeltreffendheid moet met de resultaten van die raadplegingen ten volle rekening worden gehouden.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 3 – lid 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(-1)  In artikel 3 wordt lid 1 vervangen door:

1. Het ESRB is verantwoordelijk voor het macroprudentiële toezicht op het financiële stelsel in de Unie teneinde bij te dragen tot het voorkomen of beperken van systeemrisico's voor de financiële stabiliteit in de Unie, die voortvloeien uit ontwikkelingen binnen het financiële stelsel, waarbij rekening moet worden gehouden met macro-economische ontwikkelingen, zodat perioden van wijdverbreide financiële onrust worden voorkomen. Het draagt bij tot een soepele werking van de interne markt en zorgt zo voor een duurzame bijdrage van de financiële sector aan de economische groei.

Het ESRB is verantwoordelijk voor het macroprudentiële toezicht op het financiële stelsel in de Unie teneinde bij te dragen tot het voorkomen of beperken van systeemrisico's voor de financiële stabiliteit in de Unie, die voortvloeien uit ontwikkelingen binnen het financiële stelsel, waarbij rekening moet worden gehouden met macro-economische ontwikkelingen, zodat perioden van wijdverbreide financiële onrust worden voorkomen. Het draagt bij tot een soepele werking van de interne markt en zorgt zo voor een duurzame bijdrage van de financiële sector aan de economische groei en draagt tevens bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 4 – lid 2 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis.  Bij het overleg over de aanstelling van het hoofd van het secretariaat van het ESRB overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1096/2010* evalueert de algemene raad volgens een open en transparante procedure of de voorgedragen kandidaten voor dit ambt beschikken over de kwaliteiten en ervaring die noodzakelijk zijn om het secretariaat van het ESRB te beheren. De algemene raad licht het Europees Parlement en de Raad in over de overlegprocedure.

2 bis.  Bij het overleg over de aanstelling van het hoofd van het secretariaat van het ESRB overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1096/2010* evalueert de algemene raad volgens een open en transparante procedure of de voorgedragen kandidaten voor dit ambt beschikken over de kwaliteiten en ervaring die noodzakelijk zijn om het secretariaat van het ESRB te beheren. De algemene raad licht het Europees Parlement en de Raad in over de overlegprocedure. De algemene raad licht het Europees Parlement en de Raad op voldoende gedetailleerde wijze in over de evaluatie- en de overlegprocedure. Het Europees Parlement en de Raad kunnen de algemene raad verzoeken om aanvullende informatie.

*  Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad van 17 november 2010 tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 162).

*  Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad van 17 november 2010 tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 162).

 

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 4 – lid 3 bis – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 bis.  Wanneer zij het hoofd van het secretariaat van het ESRB instructies geven overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1096/2010, kunnen de voorzitter van het ESRB en het stuurcomité met name de volgende punten behandelen:

3 bis.  Wanneer zij het hoofd van het secretariaat van het ESRB instructies geven overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1096/2010, kunnen de voorzitter van het ESRB en het stuurcomité met name de volgende punten behandelen, waarbij zij transparantie waarborgen:

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 5 – lid 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"8.  De voorzitter vertegenwoordigt het ESRB naar buiten toe. De voorzitter kan taken met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van het ESRB delegeren aan het hoofd van het secretariaat.";

"8.  De voorzitter vertegenwoordigt het ESRB naar buiten toe. De voorzitter kan taken met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van het ESRB delegeren aan het hoofd van het secretariaat of aan de vicevoorzitters van het ESRB.;"

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a – punt i

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 6 – lid 1 – letters f bis en f ter

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i)  de volgende punten f bis) en f ter) worden ingevoegd:

Schrappen

"f bis)  de voorzitter van de raad van toezicht van de ECB;

 

f ter)  de voorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad;";

 

Motivering

Opname van vertegenwoordigers van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en de gemeenschappelijke afwikkelingsraad als stemgerechtigde leden zou het evenwicht tussen landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en landen die dat nog niet doen, verstoren.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b – punt i bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 6 – lid 2 – letters b bis en b ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(i bis)  de volgende punten b bis) en b ter) worden ingevoegd:

 

b bis)  de voorzitter van de raad van toezicht van de ECB;

 

b ter)  de voorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad;";

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a – punt ii

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 11 – lid 1 – letters g bis en g ter

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(ii)  de volgende punten g bis) en g ter) worden ingevoegd:

Schrappen

"g bis)  de voorzitter van de raad van toezicht van de ECB;

 

g ter)  de voorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad;";

 

Motivering

De huidige situatie, waarin er geen vertegenwoordigers van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme of de gemeenschappelijke afwikkelingsraad deel uitmaken van het stuurcomité of het technisch adviescomité, geniet de voorkeur. De bestaande situatie biedt de ruimte om vertegenwoordigers van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme of de gemeenschappelijke afwikkelingsraad als waarnemers bij vergaderingen van het technisch adviescomité uit te nodigen, waardoor zij betrokken kunnen zijn, maar zonder dat de balans tussen landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en landen die dat nog niet doen wordt verstoord.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter a

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 12 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5.  In voorkomend geval pleegt het wetenschappelijk adviescomité in een vroeg stadium overleg met belanghebbenden, waarbij openheid en transparantie worden nagestreefd en rekening houdend met het vereiste van vertrouwelijkheid.";

"5.  In voorkomend geval pleegt het wetenschappelijk adviescomité in een vroeg stadium overleg met belanghebbenden en relevante deskundigen, waarbij openheid, pluralisme en transparantie worden nagestreefd en rekening wordt gehouden met het vereiste van vertrouwelijkheid.;

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a – punt ii

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 13 – lid 1 – letters f bis en f ter

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(ii)  de volgende punten f bis) en f ter) worden ingevoegd:

Schrappen

"f bis)  een vertegenwoordiger van de raad van toezicht van de ECB;

 

f ter)  een vertegenwoordiger van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad;";

 

Motivering

De huidige situatie, waarin er geen vertegenwoordigers van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme of de gemeenschappelijke afwikkelingsraad deel uitmaken van het stuurcomité of het technisch adviescomité, geniet de voorkeur. De bestaande situatie biedt de ruimte om vertegenwoordigers van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme of de gemeenschappelijke afwikkelingsraad als waarnemers bij vergaderingen van het technisch adviescomité uit te nodigen, waardoor zij betrokken kunnen zijn, maar zonder dat de balans tussen landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en landen die dat nog niet doen wordt verstoord.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)   Het volgende lid wordt toegevoegd:

 

1 bis.  Een vertegenwoordiger van de raad van toezicht van de ECB en een vertegenwoordiger van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad kunnen worden uitgenodigd om als waarnemers de vergaderingen van het technisch adviescomité bij te wonen.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 13 – lid 4 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"4 bis.  In voorkomend geval pleegt het technisch adviescomité in een vroeg stadium overleg met belanghebbenden, waarbij openheid en transparantie worden nagestreefd en rekening houdend met het vereiste van vertrouwelijkheid."

"4 bis.  In voorkomend geval pleegt het technisch adviescomité in een vroeg stadium overleg met belanghebbenden en relevante deskundigen, waarbij openheid, pluralisme en transparantie worden nagestreefd en rekening wordt gehouden met het vereiste van vertrouwelijkheid."

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter a

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 16 – lid 2 – eerste zin

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De waarschuwingen en aanbevelingen die het ESRB overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder c) en d), afgeeft, kunnen van algemene of specifieke aard zijn en worden met name gericht tot de Unie, aan een of meer lidstaten of aan een of meer ETA's of aan een of meer nationale bevoegde autoriteiten, of aan de ECB voor de aan de ECB opgedragen taken overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, en artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1024/2013.";

"De waarschuwingen en aanbevelingen die het ESRB overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder c) en d), afgeeft, kunnen van algemene of specifieke aard zijn en worden met name gericht tot de Unie, aan een of meer lidstaten of aan een of meer ETA's of aan een of meer nationale bevoegde autoriteiten, of aan de ECB voor de aan de ECB opgedragen taken overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, en artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1024/2013. Deze waarschuwingen en aanbevelingen zijn voldoende gedetailleerd en onderbouwd en gaan vergezeld van een passende en omvattende uiteenzetting van de gronden."

 

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 17 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"1.  Indien een in artikel 3, lid 2, onder d), bedoelde aanbeveling is gericht tot de Commissie, een of meer lidstaten, een of meer ETA's of een of meer nationale bevoegde autoriteiten, delen de adressaten het Europees Parlement, de Raad en het ESRB mee welke maatregelen zij in respons op de aanbeveling hebben genomen en verstrekken zij een motivering ingeval geen actie wordt ondernomen. In voorkomend geval stelt het ESRB met inachtneming van strikte geheimhoudingsregels de ETA's onverwijld in kennis van de ontvangen antwoorden.";

"1.  Indien een in artikel 3, lid 2, onder d), bedoelde aanbeveling is gericht tot de Commissie, een of meer lidstaten, een of meer ETA's of een of meer nationale bevoegde autoriteiten, delen de adressaten het Europees Parlement, de Raad en het ESRB onverwijld en op voldoende gedetailleerde wijze mee welke maatregelen zij in respons op de aanbeveling hebben genomen en verstrekken zij een passende en gedetailleerde motivering ingeval geen actie wordt ondernomen. In voorkomend geval stelt het ESRB met inachtneming van strikte geheimhoudingsregels de ETA's onverwijld en op voldoende gedetailleerde wijze in kennis van de ontvangen antwoorden. De rechtsstaat, de grondrechten en het beginsel van staatssoevereiniteit worden ten volle geëerbiedigd.";

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 17 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Als het ESRB concludeert dat zijn aanbeveling niet is opgevolgd of dat de adressaten niet op afdoende wijze hebben uitgelegd waarom zij geen actie hebben ondernomen, stelt het met inachtneming van strikte geheimhoudingsregels de adressaten, het Europees Parlement, de Raad en de betrokken ETA's hiervan in kennis.";

2.  Als het ESRB concludeert dat zijn aanbeveling niet is opgevolgd of dat de adressaten niet op afdoende wijze hebben uitgelegd waarom zij geen actie hebben ondernomen, stelt het onverwijld en met inachtneming van strikte geheimhoudingsregels de adressaten, het Europees Parlement, de Commissie, de Raad en de betrokken ETA's hiervan in kennis.";

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s

Document- en procedurenummers

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

26.10.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

JURI

26.10.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Kostas Chrysogonos

9.10.2017

Behandeling in de commissie

15.5.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

10.7.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

16

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

16

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Angel Dzhambazki

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie constitutionele zaken (3.9.2018)

aan de Commissie economische en monetaire zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Rapporteur voor advies: Danuta Maria Hübner

AMENDEMENTEN

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Om de zichtbaarheid van het ESRB te versterken als orgaan dat afzonderlijk van zijn individuele leden optreedt, moet de voorzitter van het ESRB aan het hoofd van het secretariaat van het ESRB taken kunnen delegeren met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van het ESRB.

(5)  Om de zichtbaarheid van het ESRB te versterken als orgaan dat afzonderlijk van zijn individuele leden optreedt, moet de voorzitter van het ESRB aan het hoofd van het secretariaat van het ESRB taken kunnen delegeren met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van het ESRB, met uitzondering van de deelname aan hoorzittingen en besprekingen achter gesloten deuren in het Europees Parlement, evenals de deelname aan een bij artikel 226 VWEU en Besluit 95/167/EG ingestelde enquêtecommissie, in overeenstemming met het beginsel van loyale samenwerking.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad6 bepaalt dat het hoofd van het secretariaat van het ESRB moet worden aangesteld door de ECB, in overleg met de algemene raad van het ESRB. Om de zichtbaarheid van het hoofd van het secretariaat van het ESRB te verhogen, moet de algemene raad van het ESRB in een open en transparante procedure evalueren of de voorgedragen kandidaten voor het ambt van hoofd van het secretariaat van het ESRB beschikken over de kwaliteiten en ervaring die noodzakelijk zijn om het secretariaat van het ESRB te beheren. De algemene raad moet het Europees Parlement en de Raad inlichten over de evaluatieprocedure. Voorts dienen de taken van het hoofd van het secretariaat van het ESRB te worden verduidelijkt.

(6)  Artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad6 bepaalt dat het hoofd van het secretariaat van het ESRB moet worden aangesteld door de ECB, in overleg met de algemene raad van het ESRB. Om de zichtbaarheid van het hoofd van het secretariaat van het ESRB te verhogen, moet de algemene raad van het ESRB in een open en transparante procedure evalueren of de voorgedragen kandidaten voor het ambt van hoofd van het secretariaat van het ESRB beschikken over de kwaliteiten en ervaring die noodzakelijk zijn om het secretariaat van het ESRB te beheren. Bovendien moet worden gewaarborgd dat het hoofd van het secretariaat van het ESRB onafhankelijk is en dat hij of zij geen instructies aanvaardt van openbare of particuliere instanties. De algemene raad moet het Europees Parlement en de Raad inlichten over de evaluatieprocedure. Het Europees Parlement en de Raad moeten de algemene raad kunnen verzoeken om aanvullende informatie. De in deze verordening vastgestelde benoemingsprocedure doet geen afbreuk aan de eindverantwoordelijkheid van de ECB voor het benoemen van het hoofd van het secretariaat van het ESRB, in overeenstemming met de overlegprocedure zoals vastgelegd in artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) 1096/2010, zolang deze verordening niet wordt herzien. Voorts dienen de taken van het hoofd van het secretariaat van het ESRB voldoende te worden toegelicht en verduidelijkt door middel van de lijst van deze taken die in deze verordening is opgenomen, en dienen doublures van de door de ECB en het ESRB uitgevoerde taken te worden voorkomen.

__________________

__________________

6 Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad van 17 november 2010 tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 162).

6 Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad van 17 november 2010 tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 162).

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  Het verhogen van de zichtbaarheid van het hoofd van het secretariaat van de ESRB maakt het op de lange termijn noodzakelijk een evaluatie van artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) 1096/2010 uit te voeren om de geschiktheid te beoordelen van de huidige benoemingsprocedure en vooral om te overwegen het Europees Parlement het recht van goedkeuring te verlenen inzake de benoeming van de voorgedragen kandidaten voor het ambt van het hoofd van het secretariaat van het ESRB.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Gelet op de wijzigingen in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER)7, en met name de goedkeuring van Verordening (EU) nr. 1092/2010 door de EER-lidstaten, is artikel 9, lid 5, van deze verordening niet langer relevant en moet derhalve worden geschrapt.

(8)  Gezien de wijzigingen in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER)7, en met name de goedkeuring van Verordening (EU) nr. 1092/2010 door de EER-lidstaten, moet artikel 9, lid 5, van deze verordening worden gewijzigd.

__________________

__________________

7 Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 198/2016 van 30 september 2016 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2017/275] (PB L 46 van 23.2.2017, blz. 1).

7 Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 198/2016 van 30 september 2016 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2017/275] (PB L 46 van 23.2.2017, blz. 1).

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  Gelet op het beginsel van gelijkheid tussen vrouwen en mannen moeten er meer vrouwen werkzaam zijn in de instellingen van de Unie en betrokken zijn bij de besluitvorming binnen de instellingen van de Unie. Daarom moet door de organen van het ESRB rekening worden gehouden met de genderdimensie.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Krachtens artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1092/2010 moeten ESRB-waarschuwingen en -aanbevelingen worden toegezonden aan de Raad en de Commissie, en wanneer zij tot één of meer nationale toezichthoudende autoriteiten zijn gericht, ook aan de ETA's. Om de democratische controle en de transparantie te verhogen moeten deze waarschuwingen en aanbevelingen ook worden toegezonden aan het Europees Parlement en de ETA's.

(10)  Krachtens artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1092/2010 moeten ESRB-waarschuwingen en -aanbevelingen worden toegezonden aan de Raad en de Commissie, en wanneer zij tot één of meer nationale toezichthoudende autoriteiten zijn gericht, ook aan de ETA's. Om de democratische controle en de transparantie te verhogen moeten deze waarschuwingen en aanbevelingen ook onverwijld worden toegezonden aan het Europees Parlement en de ETA's.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Met het oog op de kwaliteit en de relevantie van de ESRB-adviezen, -aanbevelingen en -besluiten wordt verwacht dat het technisch adviescomité en het wetenschappelijk adviescomité belanghebbenden, indien noodzakelijk, zullen raadplegen in een vroeg stadium en op een open en transparante wijze.

(11)  Met het oog op de kwaliteit en de relevantie van de ESRB-adviezen, -aanbevelingen en -besluiten wordt verwacht dat het technisch adviescomité en het wetenschappelijk adviescomité, indien noodzakelijk, een ruime waaier van belanghebbenden, die een breed scala aan opvattingen en belangen vertegenwoordigen, zullen raadplegen in een vroeg stadium en op een open en transparante wijze. Het ESRB dient terdege rekening te houden met de uitkomst van deze raadplegingen.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 4 – lid 2 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis.  Bij het overleg over de aanstelling van het hoofd van het secretariaat van het ESRB overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1096/2010* evalueert de algemene raad volgens een open en transparante procedure of de voorgedragen kandidaten voor dit ambt beschikken over de kwaliteiten en ervaring die noodzakelijk zijn om het secretariaat van het ESRB te beheren. De algemene raad licht het Europees Parlement en de Raad in over de overlegprocedure.

2 bis.  Bij het overleg over de aanstelling van het hoofd van het secretariaat van het ESRB overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1096/2010* evalueert de algemene raad volgens een open en transparante procedure of de voorgedragen kandidaten voor dit ambt beschikken over de kwaliteiten, onafhankelijkheid en ervaring die noodzakelijk zijn om het secretariaat van het ESRB te beheren. De algemene raad licht het Europees Parlement en de Raad op passende wijze in over de evaluatie- en de overlegprocedure. Het Europees Parlement en de Raad kunnen de algemene raad om aanvullende informatie verzoeken.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  het volgende lid wordt ingevoegd:

 

"4 bis.  Bij de opleiding binnen de organen die de structuur van het ESRB uitmaken, wordt rekening gehouden met het beginsel van gendergelijkheid.";

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 5 – lid 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De voorzitter vertegenwoordigt het ESRB naar buiten toe. De voorzitter kan taken met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van het ESRB delegeren aan het hoofd van het secretariaat.;

8.  De voorzitter vertegenwoordigt het ESRB naar buiten toe. De voorzitter kan taken met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van het ESRB delegeren aan het hoofd van het secretariaat, met uitzondering van de taken bedoeld in artikel 19, lid 1, 4, en 5.;

Motivering

Deze taken hebben betrekking op de deelname aan hoorzittingen en besprekingen achter gesloten deuren in het Europees Parlement die, om te waarborgen dat het ESRB op het juiste niveau wordt vertegenwoordigd, alleen open moeten staan voor de voorzitter.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 9 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  in artikel 9 wordt lid 5 geschrapt;

(4)  artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

 

(a)  lid 5 wordt vervangen door:

 

"5.   Vertegenwoordigers op hoog niveau van de bevoegde autoriteiten van derde landen mogen, zij het strikt beperkt tot aangelegenheden die voor deze landen van bijzonder belang zijn, aan de werkzaamheden van het ESRB deelnemen. Het ESRB kan regelingen treffen over met name de aard, de omvang en de procedurele aspecten van de betrokkenheid van die derde landen bij de werkzaamheden van het ESRB. Deze regelingen kunnen voorzien in vertegenwoordiging, op ad-hocbasis en als waarnemer, bij de algemene raad en kunnen uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden die voor deze landen van belang zijn, met uitsluiting van alle gevallen waarin de situatie van afzonderlijke financiële instellingen of afzonderlijke lidstaten aan de orde kan komen."

Motivering

Gelet op de goedkeuring van de ESRB-verordening in de EER, is de specifieke verwijzing naar de EER-landen niet langer relevant. De mogelijkheid voor de deelname van vertegenwoordigers op hoog niveau van derde landen aan de werkzaamheden van de ESRB moet echter worden behouden om samenwerking op het vlak van toezicht buiten de Unie mogelijk te maken.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b (nieuw)

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 9 – lid 6 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b)  het volgende lid wordt ingevoegd:

 

"6 bis.  In afwijking van lid 6 kan de voorzitter van de ESRB de notulen van een vergadering openbaar maken, behoudens de toepasselijke vertrouwelijkheidsvoorschriften, en op zodanige wijze dat de afzonderlijke instellingen niet kunnen worden geïdentificeerd."

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter a

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 12 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  In voorkomend geval pleegt het wetenschappelijk adviescomité in een vroeg stadium overleg met belanghebbenden, waarbij openheid en transparantie worden nagestreefd en rekening houdend met het vereiste van vertrouwelijkheid.;

5.  In voorkomend geval pleegt het wetenschappelijk adviescomité in een vroeg stadium overleg met een ruime waaier van belanghebbenden, die een breed scala aan opvattingen en belangen vertegenwoordigen, waarbij openheid en transparantie worden nagestreefd en rekening houdend met het vereiste van vertrouwelijkheid.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 1092/2010

Artikel 19 – lid 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  aan artikel 19 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"5 bis.   Het ESRB antwoordt mondeling of schriftelijk op de vragen die het Europees Parlement of de Raad hem voorleggen. Het ESRB beantwoordt deze vragen onverwijld en in ieder geval binnen vijf weken na toezending aan het ESRB."

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s

Document- en procedurenummers

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

26.10.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

AFCO

26.10.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Danuta Maria Hübner

21.11.2017

Behandeling in de commissie

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Datum goedkeuring

3.9.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

19

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Norbert Erdős, Csaba Sógor, Anna Záborská

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

19

+

ALDE

Charles Goerens

ECR

Morten Messerschmidt

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Norbert Erdős, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, György Schöpflin, Csaba Sógor, Anna Záborská

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s

Document- en procedurenummers

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Datum indiening bij EP

20.9.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

26.10.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

JURI

26.10.2017

AFCO

26.10.2017

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Vervangen rapporteurs

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Behandeling in de commissie

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Datum goedkeuring

10.1.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

39

2

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Elena Gentile, Julie Ward

Datum indiening

14.1.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

2

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

1

0

ECR

Kay Swinburne

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 28 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid