Procedură : 2017/0232(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0011/2019

Texte depuse :

A8-0011/2019

Dezbateri :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.17

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0375

RAPORT     ***I
PDF 286kWORD 86k
14.1.2019
PE 625.360v02-00 A8-0011/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportori: Othmar Karas, Pervenche Berès

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituționale
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0538),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0317/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 februarie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice, precum și cel al Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0011/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(2)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(3),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  În conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010(4) (Regulamentul CERS), Parlamentul European și Consiliul, pe baza unui raport(5) din partea Comisiei, au examinat Regulamentul privind CERS cu scopul de a determina dacă este necesar să se reexamineze misiunea și organizarea CERS. Modalitățile de desemnare a președintelui CERS au fost, de asemenea, reexaminate.

(2)  Raportul din 2017 al Comisiei privind misiunea și organizarea CERS(6) concluzionează că, deși CERS funcționează, în general, bine, este necesar totuși să se aducă unele îmbunătățiri cu privire la anumite aspecte specifice. În plus, schimbările instituționale recente legate de uniunea bancară, cuplate cu eforturile de a realiza o uniune a piețelor de capital, precum și schimbările tehnologice, au modificat efectiv mediul operațional al CERS de la crearea sa. Înființarea CERS ar trebui să contribuie direct la atingerea obiectivelor pieței interne. Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii a sistemului financiar este o parte integrantă a noilor mecanisme generale de supraveghere din Uniune, deoarece aspectele macroprudențiale sunt strâns legate de atribuțiile de supraveghere microprudențială atribuite AES. Părțile interesate nu vor putea avea încrederea necesară pentru a se implica în activități financiare transfrontaliere decât după ce se vor institui mecanisme care să țină cont într-o măsură suficientă de interdependența riscurilor microprudențiale și a celor macroprudențiale. CERS ar trebui să monitorizeze și să evalueze riscurile care amenință stabilitatea financiară, generate de evoluții care pot avea impact la nivel sectorial sau la nivelul sistemului financiar în ansamblu, inclusiv riscurile și vulnerabilitățile care survin în urma schimbărilor tehnologice sau a factorilor de mediu sau sociali. Prin abordarea acestor riscuri, CERS ar trebui să contribuie direct la o structură de supraveghere integrată la nivelul Uniunii, necesară pentru promovarea unor reacții politice oportune și coerente la nivelul statelor membre, prevenindu-se astfel abordările divergente și îmbunătățindu-se funcționarea pieței interne. Pentru a-și îndeplini obiectivele, CERS ar trebui să analizeze toate informațiile relevante, inclusiv evoluțiile care duc la finalizarea uniunii piețelor de capital.

(3)  Numărul mare de membri ai Consiliului general al CERS este un atu major. Evoluțiile recente în ceea ce privește arhitectura supravegherii financiare a Uniunii, în special crearea unei uniuni bancare, nu se reflectă însă în componența Consiliului general. Din acest motiv, președintele Consiliului de supraveghere al BCE și președintele Comitetului unic de rezoluție ar trebui să devină membri cu drept de vot în cadrul Consiliului general al CERS. Ar trebui să se aducă, de asemenea, adaptări în acest sens componenței Comitetului director și, respectiv, a Comitetului consultativ tehnic.

(4)  Președintele BCE a îndeplinit funcția de președinte al CERS în primii 5 ani de existență a acestuia, după care președintele BCE a continuat să prezideze CERS în calitate de președinte interimar. În această perioadă, președintele BCE a conferit autoritate și credibilitate CERS și a vegheat ca acesta să se poate baza și să poată valorifica în mod eficace expertiza BCE în domeniul stabilității financiare. Este oportun, prin urmare, ca președintele BCE să îndeplinească permanent funcția de președinte al CERS.

(5)  În vederea asigurării unei mai mari vizibilități a CERS ca organism separat de membrii săi, președintele CERS ar trebui să fie în măsură să delege sarcini legate de reprezentarea externă a CERS vicepreședinților sau șefului secretariatului CERS, cu excepția participării la audieri și discuții desfășurate cu ușile închise în cadrul Parlamentului European.

(6)  La articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului(7) se prevede că șeful secretariatului CERS este numit de către BCE, după consultarea Consiliului general al CERS. Pentru a consolida rolul șefului secretariatului CERS, Consiliul general al CERS ar trebui să analizeze, în cadrul unei proceduri deschise și transparente, dacă acei candidați care au fost preselectați pentru funcția de șef al secretariatului CERS au calitățile și experiența necesare pentru a gestiona secretariatul CERS. Consiliul general ar trebui să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la procedura de evaluare. În plus, ar trebui clarificate atribuțiile șefului secretariatului CERS.

(7)  În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010, prim-vicepreședintele CERS a fost ales până acum de către membrii Consiliului general al BCE și din rândul acestora, ținându-se seama de necesitatea unei reprezentări echilibrate a statelor membre în ansamblu și a existenței unui raport echitabil între cele a căror monedă este euro și cele a căror monedă nu este euro. Acest lucru nu mai este adecvat, deși Comitetul director al CERS ar trebui să aibă în continuare în vedere o astfel de reprezentare echilibrată. În plus, ca urmare a creării uniunii bancare, este adecvat să se înlocuiască trimiterea la statele membre a căror monedă este euro și la cele a căror monedă nu este euro cu o trimitere la statele membre care participă la uniunea bancară și cele care nu participă.

(8)  ▌

(9)  Pentru a reduce costurile și a spori eficiența procedurilor, numărul reprezentanților Comisiei în cadrul Comitetului consultativ tehnic al CERS ar trebui redus de la cei doi reprezentanți câți sunt în prezent la un singur reprezentant.

(10)  Articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 prevede ca avertismentele și recomandările CERS să fie transmise Consiliului și Comisiei și, în cazul în care se adresează uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere, să fie, de asemenea, transmise AES. În vederea consolidării controlului democratic și a transparenței, aceste avertismente și recomandări ar trebui transmise, de asemenea, Parlamentului European și AES.

(11)  Pentru a asigura calitatea și relevanța avizelor, recomandărilor și deciziilor CERS, Comitetul consultativ tehnic și Comitetul consultativ științific ar trebui să se consulte cu părțile interesate, după caz, într-un stadiu timpuriu și într-un mod deschis și transparent, iar ceastă consultare să fie cât mai largă, pentru a asigura o abordare incluzivă, care să vizeze toate părțile interesate.

(12)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1092/2010 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 se modifică după cum urmează:

-1.  La articolul 2, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)  „risc sistemic” înseamnă riscul de perturbare a sistemului financiar care poate genera consecințe negative grave pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia sau mai multora dintre statele sale membre ori pentru economia reală și funcționarea pieței interne. Toate tipurile de entități financiare intermediare, piețe financiare și infrastructuri financiare pot fi importante din punct de vedere sistemic într-o anumită măsură.”

-1a.  La articolul 3 alineatul (2), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)  să formuleze recomandări adresate instituțiilor Uniunii și statelor membre pentru acțiunile de remediere ca răspuns la riscurile identificate și să facă publice recomandările respective, după caz;”;

1.  Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)  se introduce următorul alineat (2a):

„(2a)  Atunci când este consultat cu privire la numirea șefului secretariatului CERS, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului*, Consiliul general analizează, în cadrul unei proceduri deschise și transparente, dacă acei candidați care au fost preselectați pentru funcția de șef al secretariatului CERS au calitățile, independența și experiența necesare pentru a gestiona secretariatul CERS. Consiliul general prezintă Parlamentului European și Consiliului informații suficient de detaliate cu privire la procedura de evaluare și de consultare.

*  Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru risc sistemic (JO L 331, 15.12.2010, p. 162).”;

_______________________________________________________________________________

(b)  se introduce următorul alineat (3a):

„(3a)  Atunci când dă instrucțiuni șefului secretariatului CERS, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului, președintele CERS și Comitetul director pot aborda, în special, următoarele chestiuni:

(a)  gestionarea curentă a secretariatului CERS;

(b)  orice aspecte administrative și bugetare legate de secretariatul CERS;

(c)  coordonarea și pregătirea activităților și a procesului decizional al Consiliului general;

(d)  elaborarea propunerii de program anual al CERS și implementarea acestuia;

(e)  elaborarea raportului anual cu privire la activitățile CERS și raportarea către Consiliul general cu privire la punerea sa în aplicare”.

2.  Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)  CERS este prezidat de președintele BCE.

„(2)  Prim-vicepreședintele este ales de către membrii Consiliului general al BCE și din rândul acestora, pentru un mandat de 5 ani▌. Mandatul prim-vicepreședintelui poate fi reînnoit o singură dată.

__________________________________________________________________

(b)  alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„(8)  Președintele reprezintă CERS pe plan extern. Președintele poate delega vicepreședinților CERS sau șefului secretariatului sarcini legate de reprezentarea externă a CERS, cu excepția sarcinilor stabilite la articolul 19 alineatele (1), (4) și (5).”;

3.  Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)  se introduc următoarele litere (fa) și (fb):

„(fa)  președintele Consiliului de supraveghere al BCE;

(fb)  președintele Comitetului unic de rezoluție;”;

(ii)  ▌

(b)  alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)  litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)  un reprezentant la nivel înalt din fiecare stat membru, fie din partea autorităților naționale competente, fie a autorităților naționale desemnate în scopul aplicării unor măsuri care vizează abordarea riscurilor sistemice sau macroprudențiale, în conformitate cu alineatul (3);”;

(c)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)  În ceea ce privește reprezentarea autorităților naționale menționate la alineatul (2) litera (a), respectivii reprezentanți la nivel înalt din fiecare stat membru ocupă această poziție prin rotație în funcție de punctele discutate, cu excepția cazului în care autoritățile naționale dintr-un anumit stat membru au convenit asupra unui reprezentant comun.”.

3a.  Articolul 7 alineatul (1)se înlocuiește cu următorul text:

„(1)  Când participă la activitățile Consiliului general și la cele ale Comitetului director și când desfășoară orice altă activitate legată de CERS, membrii CERS își îndeplinesc atribuțiile cu imparțialitate și numai în interesul Uniunii în ansamblul său. Aceștia nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern, a instituțiilor Uniunii sau a oricăror altor organisme publice sau private.”;

3b.  La articolul 8 alineatul (1), se adaugă următoarele paragrafe:

Prezentul alineat nu se aplică niciunei persoane care raportează sau dezvăluie informații privind o amenințare sau un prejudiciu la adresa interesului public în contextul relației sale de muncă.

Prezentul alineat nu aduce atingere discuțiilor confidențiale care au loc verbal, desfășurate în conformitate cu articolul 19 alineatul (5).”;

4.  ▌Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)  Dacă este cazul, pot fi invitați să ia parte la reuniunile Consiliului general reprezentanți la nivel înalt ai organizațiilor financiare internaționale sau ai Parlamentului European care desfășoară activități cu legătură directă cu atribuțiile CERS prevăzute la articolul 3 alineatul (2).”;

(b)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)  Participarea la activitatea CERS poate fi deschisă reprezentanților la nivel înalt ai autorităților relevante din țările ▌SEE și este strict limitată la chestiunile care prezintă o importanță deosebită pentru țările respective. CERS poate institui mecanisme care să specifice în special natura, amploarea și aspectele procedurale ale implicării țărilor ▌respective în activitatea CERS. Aceste mecanisme pot să prevadă reprezentarea, în mod ad-hoc, în calitate de observator, în cadrul Consiliului general și ar trebui să privească numai chestiuni care prezintă importanță pentru țările respective, excluzând orice caz în care poate fi discutată situația instituțiilor financiare individuale sau a statelor membre.”

5.  Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)  litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)  patru alți membri ai Consiliului general al CERS care sunt și membri ai Consiliului general al BCE, ținându-se seama de necesitatea unei reprezentări echilibrate a statelor membre în ansamblu și în raportul dintre cele care sunt state membre participante, în sensul definiției de la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, și cele neparticipante. Aceștia sunt aleși de către membrii Consiliului general al CERS care sunt și membri ai Consiliului general al BCE și din rândul acestora, pentru o perioadă de 3 ani;”;

(ii)  se introduc următoarele litere (ga), (gb) și (gba):

„(ga)  președintele Consiliului de supraveghere al BCE;

(gb)  președintele Comitetului unic de rezoluție;

(gba)  șeful secretariatului CERS;”;

6.  Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(-a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comitetul consultativ științific este compus din președintele Comitetului consultativ tehnic și din 15 experți care reprezintă o gamă largă de aptitudini, experiență și cunoștințe privind toate sectoarele relevante ale piețelor financiare, propuși de Comitetul director și aprobați de Consiliul general pentru un mandat reînnoibil de patru ani. Persoanele nominalizate nu sunt membre ale AES și sunt selecționate pe baza competențelor lor generale și în funcție de experiența lor diversă în mediul academic sau în alte sectoare, în special în întreprinderile mici și mijlocii sau în cadrul sindicatelor, sau în calitate de furnizori sau de consumatori de servicii financiare.”;

(-aa)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

(2) Președintele și cei doi vicepreședinți ai Comitetului consultativ științific sunt numiți de Consiliul general în urma unei propuneri a președintelui CERS și dispun fiecare, de un nivel înalt de experiență și cunoștințe relevante, de exemplu prin apartenența la mediul academic și profesional relevant în domeniul bancar, al piețelor valorilor mobiliare sau al asigurărilor și al pensiilor ocupaționale. Președinția Comitetului consultativ științific ar trebui asigurată, prin rotație, de una dintre aceste trei persoane.”;

(-ab)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

(3) Comitetul consultativ științific oferă consultanță și asistență CERS în conformitate cu articolul 4 alineatul (5), la cererea președintelui CERS sau a Consiliului general.”;

(a)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)  După caz, Comitetul consultativ științific organizează consultări cu părțile interesate, precum participanții la piață, organizațiile consumatorilor și experții din mediile academice, într-un stadiu timpuriu și într-un mod deschis și transparent, ținând seama în același timp de obligația de confidențialitate. Aceste consultări se desfășoară la o scară cât mai largă pentru a putea include toate părțile interesate și sectoarele financiare relevante și prevăd termene rezonabile pentru prezentarea răspunsurilor părților interesate.”;

7.  Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(-i)  litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)  un reprezentant al fiecărei bănci centrale naționale ▌;”

(i)  litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)  un reprezentant al Comisiei;”;

(ii)  se introduc următoarele litere (fa) și (fb):

„(fa)  un reprezentant al Consiliului de supraveghere al BCE;

(fb)  un reprezentant al Comitetului unic de rezoluție;”;

(aa)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)  Comitetul consultativ tehnic oferă consultanță și asistență CERS în conformitate cu articolul 4 alineatul (5), la cererea președintelui CERS sau a Consiliului general.”;

(b)  se introduce următorul alineat (4a):

„(4a)  După caz, Comitetul consultativ tehnic organizează consultări cu părțile interesate într-un stadiu timpuriu și într-un mod deschis și transparent, ținând seama în același timp de obligația de confidențialitate. Aceste consultări se desfășoară la o scară cât mai largă pentru a putea include toate părțile interesate și sectoarele financiare relevante și prevăd termene rezonabile pentru prezentarea răspunsurilor părților interesate.”;

7a.  Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„La îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la articolul 3 alineatul (2), CERS solicită, dacă este cazul, opiniile părților interesate relevante din sectorul privat. Aceste consultări se desfășoară la o scară cât mai largă pentru a putea include toate părțile interesate și sectoarele financiare relevante și prevăd termene rezonabile pentru prezentarea răspunsurilor părților interesate.”;

7b.  La articolul 15, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)  Înaintea fiecărei solicitări de informații legate de supraveghere care nu sunt prezentate într-o formă sintetică sau agregată, CERS consultă Autoritatea europeană de supraveghere în cauză pentru a se asigura că cererea este justificată și proporțională. În cazul în care Autoritatea europeană de supraveghere în cauză nu consideră că cererea este justificată și proporțională, aceasta returnează fără întârziere cererea CERS și solicită justificări suplimentare. După transmiterea de către CERS a acestor justificări suplimentare autorității europene de supraveghere în cauză, informațiile solicitate sunt transmise CERS de către destinatarii cererii, cu condiția ca aceștia să aibă acces în mod legal la informațiile pertinente.”;

8.  Articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (2), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Avertismentele și recomandările emise de CERS în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) literele (c) și (d) pot să aibă fie un caracter general, fie unul specific și se adresează în special Uniunii, unuia sau mai multor state membre, uneia sau mai multor AES sau uneia sau mai multor autorități naționale competente sau autorități naționale de rezoluție ori BCE pentru atribuțiile conferite acesteia în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (2) și cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 sau Comitetului unic de rezoluție. În cazul în care un avertisment sau o recomandare se adresează uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere, statul membru sau statele membre în cauză sunt, de asemenea, informate cu privire la aceasta. Recomandările includ un termen specific de adoptare a unui răspuns. De asemenea, recomandările pot fi adresate Comisiei în ceea ce privește legislația relevantă a Uniunii. Avertismentele și recomandările respective sunt suficient de detaliate și motivate și sunt însoțite de o expunere de motive adecvată și cuprinzătoare.”;

(b)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)  În același timp în care se transmit destinatarilor în conformitate cu alineatul (2), avertismentele și recomandările se transmit, în condiții de strictă confidențialitate, și Consiliului, Parlamentului European, Comisiei și AES.”.

9.  La articolul 17, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)  În cazul în care o recomandare menționată la articolul 3 alineatul (2) litera (d) se adresează Comisiei, unuia sau mai multor state membre, uneia sau mai multor AES sau uneia sau mai multor autorități naționale competente, destinatarii comunică Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și CERS acțiunile întreprinse ca răspuns la recomandare și își justifică decizia de a nu întreprinde nicio acțiune. Dacă este cazul, CERS informează fără întârziere AES, în condiții de strictă confidențialitate, cu privire la răspunsurile primite.”;

2.  În cazul în care decide că nu s-a dat curs recomandării sale sau că destinatarii nu și-au justificat în mod adecvat lipsa de acțiune, CERS îi informează cu privire la acest lucru, în condiții de strictă confidențialitate, pe destinatari, Parlamentul European, Consiliul, Comisia și AES relevante.”.

9a.  Articolul 19 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)  Cel puțin o dată pe an, și mai frecvent în cazul unor tulburări financiare extinse, președintele CERS este invitat pentru o audiere anuală la Parlamentul European de către comisia competentă, audiere care marchează publicarea raportului anual al CERS către Parlamentul European și Consiliu. Aceste audieri se desfășoară separat de dialogul monetar dintre Parlamentul European și președintele BCE.

(2)  Raportul anual menționat la alineatul (1) conține informațiile pe care Consiliul general al CERS decide să le facă publice, în conformitate cu articolul 18. Raportul anual se pune la dispoziția publicului. Acesta include o descriere a resurselor puse la dispoziția CERS în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1096/2010.;

(b)  se adaugă următorul alineat:

„(5a)  CERS răspunde oral sau în scris întrebărilor adresate de Parlamentul European sau de Consiliu. Acesta răspunde fără întârziere întrebărilor respective și, în orice caz, în termen de cinci săptămâni de la data transmiterii lor către CERS.”;

10.  Articolul 20 se înlocuiește cu următorul text:

„După cel puțin cinci ani de la data de [JO, a se introduce data intrării în vigoare], Comisia va efectua o evaluare a prezentului regulament și va prezenta Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport conținând principalele sale constatări.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a […] zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  JO C 227, 28.6.2018, p. 63.

(2)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(3)

  JO C , , p. .

(4)

  Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (JO L 331, 15.12.2010, p. 1).

(5)

  Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind misiunea și organizarea Comitetului european pentru risc sistemic (CERS), COM(2014)0508 final.

(6)

  Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, Analiza efectelor, Modificări la Regulamentul privind CERS, COM(2017)0538.

(7)

  Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru risc sistemic (JO L 331, 15.12.2010, p. 162).


AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (16.7.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Raportor pentru aviz: Kostas Chrysogonos

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Raportul din 2017 al Comisiei privind misiunea și organizarea CERS5 concluzionează că, deși CERS funcționează, în general, bine, este necesar totuși să se aducă unele îmbunătățiri cu privire la anumite aspecte specifice.

(2)  Raportul din 2017 al Comisiei privind misiunea și organizarea CERS5 concluzionează că, deși CERS funcționează, în general, bine, este necesar totuși să se aducă unele îmbunătățiri cu privire la anumite aspecte specifice, mai ales că, în contextul schimbărilor instituționale recente legate de uniunea bancară și eforturile de construire a unei uniuni a piețelor de capital, cadrul în care își desfășoară activitatea CERS s-a modificat față de cel existent în momentul creării sale. Prin urmare, CERS ar trebui modificat în consecință pentru a asigura eficiența politicilor macroprudențiale.

_________________

_________________

5 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, Analiza efectelor, Modificări la Regulamentul privind CERS, COM(2017) 538 final.

5 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, Analiza efectelor, Modificări la Regulamentul privind CERS, COM(2017) 538 final.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Ar trebui subliniat faptul că îmbunătățirile propuse au ca scop realizarea unui bun echilibru între autonomia CERS și nevoia unei conduceri puternice și credibile. Ele sunt menite, de asemenea, să îmbunătățească coordonarea politicilor macroprudențiale ale Uniunii și să faciliteze asigurarea unui echilibru între statele membre care fac parte din uniunea bancară și sunt supravegheate de către BCE/MUS și cele care nu fac parte deocamdată din aceste structuri.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Numărul mare de membri ai Consiliului general al CERS este un atu major. Evoluțiile recente în ceea ce privește arhitectura supravegherii financiare a Uniunii, în special crearea unei uniuni bancare, nu se reflectă însă în componența Consiliului general. Din acest motiv, președintele Consiliului de supraveghere al BCE și președintele Comitetului unic de rezoluție ar trebui să devină membri cu drept de vot în cadrul Consiliului general al CERS. Ar trebui să se aducă, de asemenea, adaptări în acest sens componenței Comitetului director și, respectiv, a Comitetului consultativ tehnic.

(3)  Numărul mare de membri ai Consiliului general al CERS este un atu major. Evoluțiile recente în ceea ce privește arhitectura supravegherii financiare a Uniunii, în special crearea unei uniuni bancare, ar trebui să se reflecte și în componența Consiliului general și ar trebui să fie luate în considerare.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Ar trebui să se urmărească un echilibru de gen în Consiliul general al CERS.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Președintele BCE a îndeplinit funcția de președinte al CERS în primii 5 ani de existență a acestuia, după care președintele BCE a continuat să prezideze CERS în calitate de președinte interimar. În această perioadă, președintele BCE a conferit autoritate și credibilitate CERS și a vegheat ca acesta să se poate baza și să poată valorifica în mod eficace expertiza BCE în domeniul stabilității financiare. Este oportun, prin urmare, ca președintele BCE să îndeplinească permanent funcția de președinte al CERS.

(4)  Președintele BCE a îndeplinit funcția de președinte al CERS în primii 5 ani de existență a acestuia, după care președintele BCE a continuat să prezideze CERS în calitate de președinte interimar. Cooperarea strânsă dintre BCE și CERS și dezvoltarea de fluxuri de informații sunt necesare pentru a îmbunătăți capacitatea CERS de a identifica, analiza și monitoriza în mod eficace riscurile sistemice la nivelul întregii Uniunii.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În vederea asigurării unei mai mari vizibilități a CERS ca organism separat de membrii săi, președintele CERS ar trebui să fie în măsură să delege sarcini legate de reprezentarea externă a CERS șefului secretariatului CERS.

(5)  Responsabilitatea, transparența și independența CERS ar trebui să fie pe deplin asigurate și garantate. Trebuie, de asemenea, să fie consolidate vizibilitatea și autonomia CERS. Această consolidare ar putea fi realizată prin transformarea CERS într-o autoritate macroprudențială independentă și fiabilă. În vederea asigurării unei mai mari vizibilități a CERS ca organism separat de membrii săi, președintele CERS ar trebui să fie în măsură să delege sarcini legate de reprezentarea externă a CERS șefului secretariatului CERS sau vicepreședinților CERS.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  La articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului6 se prevede că șeful secretariatului CERS este numit de către BCE, după consultarea Consiliului general al CERS. Pentru a consolida rolul șefului secretariatului CERS, Consiliul general al CERS ar trebui să analizeze, în cadrul unei proceduri deschise și transparente, dacă acei candidați care au fost preselectați pentru funcția de șef al secretariatului CERS au calitățile și experiența necesare pentru a gestiona secretariatul CERS. Consiliul general ar trebui să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la procedura de evaluare. În plus, ar trebui clarificate atribuțiile șefului secretariatului CERS.

(6)  La articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului6 se prevede că șeful secretariatului CERS este numit de către BCE, după consultarea Consiliului general al CERS. Pentru a consolida rolul șefului secretariatului CERS, Consiliul general al CERS ar trebui să analizeze, în cadrul unei proceduri deschise și transparente, dacă acei candidați care au fost preselectați pentru funcția de șef al secretariatului CERS au calitățile și experiența necesare pentru a gestiona secretariatul CERS. Consiliul general ar trebui să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la procedura de evaluare. Astfel, se va menține legătura cu BCE și se va asigura răspunderea șefului secretariatului CERS în fața Consiliului general. În plus, ar trebui clarificate atribuțiile șefului secretariatului CERS, mai ales în contextul în care atribuirea unui rol mai important șefului secretariatului CERS poate contribui la sporirea impactului și eficacității avertismentelor și recomandărilor. Parlamentul European și Consiliul ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita Consiliului general informații suplimentare.

_________________

_________________

6 Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru risc sistemic (JO L 331, 15.12.2010, p. 162).

6 Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru risc sistemic (JO L 331, 15.12.2010, p. 162).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 prevede ca avertismentele și recomandările CERS să fie transmise Consiliului și Comisiei și, în cazul în care se adresează uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere, să fie, de asemenea, transmise AES. În vederea consolidării controlului democratic și a transparenței, aceste avertismente și recomandări ar trebui transmise, de asemenea, Parlamentului European și AES.

(10)  Articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 prevede ca avertismentele și recomandările CERS să fie transmise Consiliului și Comisiei și, în cazul în care se adresează uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere, să fie, de asemenea, transmise AES. În vederea consolidării controlului democratic și a transparenței, aceste avertismente și recomandări trebuie transmise, fără întârziere, Parlamentului European și AES.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a asigura calitatea și relevanța avizelor, recomandărilor și deciziilor CERS, Comitetul consultativ tehnic și Comitetul consultativ științific ar trebui să se consulte cu părțile interesate, după caz, într-un stadiu timpuriu și într-un mod deschis și transparent.

(11)  Pentru a asigura calitatea și relevanța avizelor, recomandărilor și deciziilor CERS, Comitetul consultativ tehnic și Comitetul consultativ științific ar trebui să se consulte cu părțile interesate, experții relevanți și partenerii sociali, după caz, într-un stadiu timpuriu și într-un mod deschis, pluralist și transparent. Pentru o eficiență sporită, ar trebui să se țină seama de toate rezultatele acestor consultări.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 3 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1)  La articolul 3, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1. CERS răspunde de supravegherea macroprudențială a sistemului financiar în Uniune, în vederea contribuirii la prevenirea sau reducerea riscurilor sistemice la adresa stabilității financiare a Uniunii care sunt rezultatul evoluțiilor din sistemul financiar și luând în considerare evoluțiile macroeconomice, pentru evitarea perioadelor de dificultăți financiare la scară largă. CERS contribuie la funcționarea armonioasă a pieței interne, garantând, astfel, o contribuție sustenabilă a sectorului financiar la creșterea economică.

CERS răspunde de supravegherea macroprudențială a sistemului financiar în Uniune, în vederea contribuirii la prevenirea sau reducerea riscurilor sistemice la adresa stabilității financiare a Uniunii care sunt rezultatul evoluțiilor din sistemul financiar și luând în considerare evoluțiile macroeconomice, pentru evitarea perioadelor de dificultăți financiare la scară largă. CERS contribuie la funcționarea armonioasă a pieței interne, garantând, astfel, o contribuție sustenabilă a sectorului financiar la creșterea economică și contribuie la atingerea obiectivelor articolului 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 4 – alineatul 2a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a.  Atunci când este consultat cu privire la numirea șefului secretariatului CERS, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului*, Consiliul general analizează, în cadrul unei proceduri deschise și transparente, dacă acei candidați care au fost preselectați pentru funcția de șef al secretariatului CERS au calitățile și experiența necesare pentru a gestiona secretariatul CERS. Consiliul general informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la procedura de consultare.

2a.  Atunci când este consultat cu privire la numirea șefului secretariatului CERS, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului*, Consiliul general analizează, în cadrul unei proceduri deschise și transparente, dacă acei candidați care au fost preselectați pentru funcția de șef al secretariatului CERS au calitățile și experiența necesare pentru a gestiona secretariatul CERS. Consiliul general informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la procedura de consultare. Consiliul general prezintă Parlamentului European și Consiliului informații suficient de detaliate cu privire la procedura de evaluare și de consultare. Parlamentul European și Consiliul pot solicita Consiliului general informații suplimentare.

*  Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru risc sistemic (JO L 331, 15.12.2010, p. 162).”;

*  Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru risc sistemic (JO L 331, 15.12.2010, p. 162).”;

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 4 – alineatul 3a – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3a.  Atunci când dă instrucțiuni șefului secretariatului CERS, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului, președintele CERS și Comitetul director pot aborda, în special, următoarele chestiuni:

3a.  Atunci când dă instrucțiuni șefului secretariatului CERS, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului, președintele CERS și Comitetul director pot aborda în mod transparent, în special, următoarele chestiuni:

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 5 – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„8.  Președintele reprezintă CERS pe plan extern. Președintele poate delega șefului secretariatului sarcini legate de reprezentarea externă a CERS.”.

„8.  Președintele reprezintă CERS pe plan extern. Președintele poate delega șefului secretariatului sau vicepreședinților CERS sarcini legate de reprezentarea externă a CERS.”

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul i

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 6 – alineatul 1 – literele fa și fb

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  se introduc următoarele litere (fa) și (fb):

eliminat

(fa)  președintele Consiliului de supraveghere al BCE;

 

(fb)  președintele Comitetului unic de rezoluție;”.

 

Justificare

Includerea MUS și SRB ca membri cu drept de vot ar afecta echilibrul dintre statele care au aderat la MUS și cele care nu sunt încă membre ale MUS.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b – subpunctul ia (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 6 – alineatul 2 – literele ba și bb (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  se introduc următoarele litere (ba) și (bb):

 

(ba)  președintele Consiliului de supraveghere al BCE;

 

(bb)  președintele Comitetului unic de rezoluție;

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a – subpunctul ii

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 11 – alineatul 1 – literele ga și gb

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  se introduc următoarele litere (ga) și (gb):

eliminat

(ga)  președintele Consiliului de supraveghere al BCE;

 

(gb)  președintele Comitetului unic de rezoluție;”.

 

Justificare

Este preferabilă situația actuală, în care reprezentanții MUS și ai SRB nu sunt membri ai Comitetului director sau ai Comitetului consultativ tehnic. În limita marjei de flexibilitate existente, reprezentanții MUS și SRB pot fi invitați ca observatori în cadrul reuniunilor Comitetului consultativ tehnic, permițându-li-se să participe fără a afecta echilibrul dintre statele care au aderat la MUS și cele care nu sunt încă membre ale MUS.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 12 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„5.  După caz, Comitetul consultativ științific organizează consultări cu părțile interesate într-un stadiu timpuriu și într-un mod deschis și transparent, ținând seama în același timp de obligația de confidențialitate.”.

„5.  După caz, Comitetul consultativ științific organizează consultări cu părțile interesate și experții relevanți într-un stadiu timpuriu și într-un mod deschis, pluralist și transparent, ținând seama în același timp de obligația de confidențialitate.”

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a – subpunctul ii

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 13 – alineatul 1 – literele fa și fb

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  se introduc următoarele litere (fa) și (fb):

eliminat

(fa)  un reprezentant al Consiliului de supraveghere al BCE;

 

(fb)  un reprezentant al Comitetului unic de rezoluție;”;

 

Justificare

Este preferabilă situația actuală, în care reprezentanții MUS și ai SRB nu sunt membri ai Comitetului director sau ai Comitetului consultativ tehnic. În limita marjei de flexibilitate existente, reprezentanții MUS și SRB pot fi invitați ca observatori în cadrul reuniunilor Comitetului consultativ tehnic, permițându-li-se să participe fără a afecta echilibrul dintre statele care au aderat la MUS și cele care nu sunt încă membre ale MUS.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera aa (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)   Se introduce următorul alineat:

 

1a.  La activitatea Comitetului consultativ tehnic pot fi invitați, în calitate de observatori, un reprezentant al Consiliului de supraveghere al BCE și un reprezentant al Comitetului unic de rezoluție.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 13 – alineatul 4 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„4a.  După caz, Comitetul consultativ științific organizează consultări cu părțile interesate într-un stadiu timpuriu și într-un mod deschis și transparent, ținând seama în același timp de obligația de confidențialitate.”.

„4a.  După caz, Comitetul consultativ tehnic organizează consultări cu părțile interesate și experții relevanți într-un stadiu timpuriu și într-un mod deschis, pluralist și transparent, ținând seama în același timp de obligația de confidențialitate.”

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 16 – alineatul 2 – prima teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Avertismentele și recomandările emise de CERS în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) literele (c) și (d) pot să aibă fie un caracter general , fie unul specific și se adresează în special Uniunii, unuia sau mai multor state membre, uneia sau mai multor AES sau uneia sau mai multor autorități naționale competente ori BCE pentru atribuțiile conferite acesteia în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (2) și cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.”;

„Avertismentele și recomandările emise de CERS în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) literele (c) și (d) pot să aibă fie un caracter general, fie unul specific și se adresează în special Uniunii, unuia sau mai multor state membre, uneia sau mai multor AES sau uneia sau mai multor autorități naționale competente ori BCE pentru atribuțiile conferite acesteia în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (2) și cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. Avertismentele și recomandările respective sunt suficient de detaliate și motivate și sunt însoțite de o expunere de motive adecvată și cuprinzătoare.

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 17 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(1)  În cazul în care o recomandare menționată la articolul 3 alineatul (2) litera (d) se adresează Comisiei, unuia sau mai multor state membre, uneia sau mai multor AES sau uneia sau mai multor autorități naționale competente, destinatarii comunică Parlamentului European, Consiliului și CERS acțiunile întreprinse ca răspuns la recomandare și își justifică decizia de a nu întreprinde nicio acțiune. Dacă este cazul, CERS informează fără întârziere AES, în condiții de strictă confidențialitate, cu privire la răspunsurile primite.”;

„(1)  În cazul în care o recomandare menționată la articolul 3 alineatul (2) litera (d) se adresează Comisiei, unuia sau mai multor state membre, uneia sau mai multor AES sau uneia sau mai multor autorități naționale competente, destinatarii comunică în mod suficient de detaliat și fără întârziere Parlamentului European, Consiliului și CERS acțiunile întreprinse ca răspuns la recomandare și își justifică în mod detaliat și adecvat decizia de a nu întreprinde nicio acțiune. Dacă este cazul, CERS informează fără întârziere și în mod suficient de detaliat AES, în condiții de strictă confidențialitate, cu privire la răspunsurile primite. Statul de drept, drepturile fundamentale, precum și principiul suveranității statale sunt pe deplin respectate.”;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 17 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În cazul în care decide că nu s-a dat curs recomandării sale sau că destinatarii nu și-au justificat în mod adecvat lipsa de acțiune, CERS îi informează cu privire la acest lucru, în condiții de strictă confidențialitate, pe destinatari, Parlamentul European, Consiliul și AES relevante.”.

(2)  În cazul în care decide că nu s-a dat curs recomandării sale sau că destinatarii nu și-au justificat în mod adecvat lipsa de acțiune, CERS îi informează cu privire la acest lucru, în condiții de strictă confidențialitate, pe destinatari, Parlamentul European, Comisia, Consiliul și AES relevante.”;

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic

Referințe

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

26.10.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

JURI

26.10.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Kostas Chrysogonos

9.10.2017

Examinare în comisie

15.5.2018

 

 

 

Data adoptării

10.7.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

16

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Angel Dzhambazki

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituționale (3.9.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Raportoare pentru aviz: Danuta Maria Hübner

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În vederea asigurării unei mai mari vizibilități a CERS ca organism separat de membrii săi, președintele CERS ar trebui să fie în măsură să delege sarcini legate de reprezentarea externă a CERS șefului secretariatului CERS.

(5)  În vederea asigurării unei mai mari vizibilități a CERS ca organism separat de membrii săi, președintele CERS ar trebui să fie în măsură să delege sarcini legate de reprezentarea externă a CERS șefului secretariatului CERS, cu excepția participării la audieri și la discuții confidențiale în cadrul Parlamentului European, precum și a participării la o comisie de anchetă în temeiul articolului 226 din TFUE și a Deciziei 95/167/CE și în conformitate cu principiul cooperării loiale.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  La articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului se prevede că șeful secretariatului CERS este numit de către BCE, după consultarea Consiliului general al CERS. Pentru a consolida rolul șefului secretariatului CERS, Consiliul general al CERS ar trebui să analizeze, în cadrul unei proceduri deschise și transparente, dacă acei candidați care au fost preselectați pentru funcția de șef al secretariatului CERS au calitățile și experiența necesare pentru a gestiona secretariatul CERS. Consiliul general ar trebui să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la procedura de evaluare. În plus, ar trebui clarificate atribuțiile șefului secretariatului CERS.

(6)  La articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului se prevede că șeful secretariatului CERS este numit de către BCE, după consultarea Consiliului general al CERS. Pentru a consolida rolul șefului secretariatului CERS, Consiliul general al CERS ar trebui să analizeze, în cadrul unei proceduri deschise și transparente, dacă acei candidați care au fost preselectați pentru funcția de șef al secretariatului CERS au calitățile și experiența necesare pentru a gestiona secretariatul CERS. De asemenea, ar trebui să se asigure independența șefului secretariatului CERS și angajamentul său de a acționa fără a accepta instrucțiuni de la entități publice sau private. Consiliul general ar trebui să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la procedura de evaluare. Parlamentul European și Consiliul ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita Consiliului general informații suplimentare. Procedura de numire stabilită în prezentul regulament nu aduce atingere responsabilității finale a BCE de a numi șeful secretariatului CERS, în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 1096/2010, atât timp cât regulamentul respectiv nu este revizuit. În plus, atribuțiile șefului secretariatului CERS ar trebui să fie suficient explicate și clarificate prin lista sarcinilor respective care figurează în prezentul regulament și ar trebui să se evite suprapunerea între sarcinile îndeplinite de BCE și cele îndeplinite de CERS.

__________________

__________________

6 Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru risc sistemic (JO L 331, 15.12.2010, p. 162).

6 Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru risc sistemic (JO L 331, 15.12.2010, p. 162).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Creșterea vizibilității șefului secretariatului CERS creează, pe termen lung, necesitatea de a se realiza o revizuire a articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 pentru a se evalua dacă procedura de numire actuală este adecvată și, în special, pentru a se analiza posibilitatea de a acorda Parlamentul European dreptul de a aproba numirea candidaților preselectați pentru postul de șef al secretariatului CERS.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Având în vedere modificările la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE)7, în special adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 de către statele membre ale SEE, articolul 9 alineatul (5) din regulamentul respectiv nu mai este relevant și, prin urmare, ar trebui eliminat.

(8)  Având în vedere modificările la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE)7, în special adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 de către statele membre ale SEE, articolul 9 alineatul (5) din regulamentul respectiv ar trebui modificat.

__________________

__________________

7 Decizia nr. 198/2016 a Comitetului mixt al SEE din 30 septembrie 2016 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2017/275] (JO L 46, 23.2.2017, p. 1).

7 Decizia nr. 198/2016 a Comitetului mixt al SEE din 30 septembrie 2016 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2017/275] (JO L 46, 23.2.2017, p. 1).

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Aplicarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați presupune asigurarea unei mai mari prezențe a femeilor în instituțiile Uniunii și în procesul de luare a deciziilor; prin urmare, ar trebui să se țină cont de dimensiunea de gen în diferitele organisme care formează structura CERS.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 prevede ca avertismentele și recomandările CERS să fie transmise Consiliului și Comisiei și, în cazul în care se adresează uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere, să fie, de asemenea, transmise AES. În vederea consolidării controlului democratic și a transparenței, aceste avertismente și recomandări ar trebui transmise, de asemenea, Parlamentului European și AES.

(10)  Articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 prevede ca avertismentele și recomandările CERS să fie transmise Consiliului și Comisiei și, în cazul în care se adresează uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere, să fie, de asemenea, transmise AES. În vederea consolidării controlului democratic și a transparenței, aceste avertismente și recomandări ar trebui transmise, de asemenea, fără întârziere, Parlamentului European și AES.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a asigura calitatea și relevanța avizelor, recomandărilor și deciziilor CERS, Comitetul consultativ tehnic și Comitetul consultativ științific ar trebui să se consulte cu părțile interesate, după caz, într-un stadiu timpuriu și într-un mod deschis și transparent.

(11)  Pentru a asigura calitatea și relevanța avizelor, recomandărilor și deciziilor CERS, Comitetul consultativ tehnic și Comitetul consultativ științific ar trebui să se consulte, după caz, cu o gamă largă de părți interesate care reprezintă opinii și interese variate, într-un stadiu timpuriu și într-un mod deschis și transparent. CERS ar trebui să țină seama în mod corespunzător de rezultatele acestor consultări.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 4 – alineatul 2 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a.  Atunci când este consultat cu privire la numirea șefului secretariatului CERS, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului*, Consiliul general analizează, în cadrul unei proceduri deschise și transparente, dacă acei candidați care au fost preselectați pentru funcția de șef al secretariatului CERS au calitățile și experiența necesare pentru a gestiona secretariatul CERS. Consiliul general informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la procedura de consultare.

2a.  Atunci când este consultat cu privire la numirea șefului secretariatului CERS, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului*, Consiliul general analizează, în cadrul unei proceduri deschise și transparente, dacă acei candidați care au fost preselectați pentru funcția de șef al secretariatului CERS au calitățile, independența și experiența necesare pentru a gestiona secretariatul CERS. Consiliul general informează în mod corespunzător Parlamentul European și Consiliul cu privire la procedura de evaluare și de consultare. Parlamentul European și Consiliul pot solicita Consiliului general informații suplimentare.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Se introduce următorul alineat:

 

„4a.  Se ia în considerare principiul egalității de gen în formarea diferitelor organisme care alcătuiesc structura CERS”;

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Decizia 1092/2010/UE

Articolul 5 – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Președintele reprezintă CERS pe plan extern. Președintele poate delega șefului secretariatului sarcini legate de reprezentarea externă a CERS.”.

8.  Președintele reprezintă CERS pe plan extern. Președintele poate delega șefului secretariatului sarcini legate de reprezentarea externă a CERS, cu excepția sarcinilor stabilite la articolul 19 alineatele (1), (4) și (5).

Justificare

Aceste sarcini sunt legate de participarea la audieri și la discuții confidențiale la Parlamentul European, care ar trebui să țină de competența exclusivă a președintelui pentru ca CERS să fie reprezentat la un nivel adecvat.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 9 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  La articolul 9, alineatul (5) se elimină;

(4)  Articolul 9 se modifică după cum urmează:

 

(a)  Alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

 

“5.   Participarea la activitatea CERS poate fi deschisă reprezentanților la nivel înalt ai autorităților relevante din țările terțe și este strict limitată la chestiunile care prezintă o importanță deosebită pentru țările respective. CERS poate prevedea modalități care să specifice în special natura, domeniul de aplicare și aspectele procedurale ale implicării țărilor terțe respective în activitatea CERS. Aceste mecanisme pot prevede reprezentarea, în mod ad-hoc, în calitate de observator, în cadrul Consiliului general și trebuie să privească numai chestiuni care prezintă importanță pentru țările respective, excluzând orice caz în care poate fi discutată situația instituțiilor financiare individuale sau a statelor membre.“

Justificare

Având în vedere adoptarea Regulamentului privind CERS în SEE, referirea specifică la țările din SEE nu mai este relevantă. Cu toate acestea, ar trebui să fie menținută posibilitatea ca reprezentanții la nivel înalt ai țărilor terțe să participe la lucrările CERS pentru a permite cooperarea în materie de supraveghere și în afara Uniunii.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b (nouă)

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 9 – alineatul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b)  Se adaugă următorul alineat:

 

„6a.  Prin derogare de la alineatul 6, președintele CERS poate face publice lucrările unei reuniuni, sub rezerva cerințelor aplicabile privind confidențialitatea și într-un mod care nu permite identificarea instituțiilor individuale.“

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 12 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  După caz, Comitetul consultativ științific organizează consultări cu părțile interesate într-un stadiu timpuriu și într-un mod deschis și transparent, ținând seama în același timp de obligația de confidențialitate.”.

5.  După caz, Comitetul consultativ științific organizează consultări cu o gamă largă de părți interesate care reprezintă opinii și interese variate, într-un stadiu timpuriu și într-un mod deschis și transparent, ținând seama în același timp de obligația de confidențialitate.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

Articolul 19 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  La articolul 19, se adaugă următorul alineat:

 

„5a.   CERS răspunde oral sau în scris întrebărilor adresate de Parlamentul European sau de Consiliu. Acesta răspunde fără întârziere întrebărilor respective și, în orice caz, în termen de cinci săptămâni de la data transmiterii lor către CERS.”

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic

Referințe

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ECON

26.10.2017

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

AFCO

26.10.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Danuta Maria Hübner

21.11.2017

Examinare în comisie

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Data adoptării

3.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Norbert Erdős, Csaba Sógor, Anna Záborská

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

19

+

ALDE

Charles Goerens

ECR

Morten Messerschmidt

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Norbert Erdős, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, György Schöpflin, Csaba Sógor, Anna Záborská

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic

Referințe

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Data prezentării la PE

20.9.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

26.10.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

JURI

26.10.2017

AFCO

26.10.2017

 

 

Raportori

Data numirii

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Raportori substituiți

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Examinare în comisie

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Data adoptării

10.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Membri supleanți prezenți la votul final

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Elena Gentile, Julie Ward

Data depunerii

14.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

2

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

1

0

ECR

Kay Swinburne

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 28 ianuarie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate