Postup : 2017/0232(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0011/2019

Predkladané texty :

A8-0011/2019

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.17

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0375

SPRÁVA     ***I
PDF 293kWORD 97k
14.1.2019
PE 625.360v02-00 A8-0011/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajcovia: Burkhard Balz, Pervenche Berès

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 STANOVISKO Výboru pre ústavné veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0538),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0317/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. februára 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre ústavné veci (A8-0011/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

So zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  V súlade s článkom 20 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010(4) (nariadenie o ESRB) Európsky parlament a Rada na základe správy(5) Komisie preskúmali nariadenie o ESRB s cieľom rozhodnúť, či treba preskúmať poslanie a organizáciu ESRB. Takisto sa preskúmali podmienky menovania predsedu ESRB.

(2)  V správe Komisie z roku 2017 o poslaní a organizácii Európskeho výboru pre systémové riziká(6) (ESRB) sa dospelo k záveru, že zatiaľ čo ESRB je vo všeobecnosti dobre fungujúci, sú potrebné zlepšenia týkajúce sa niektorých konkrétnych otázok. Okrem toho nedávne inštitucionálne zmeny týkajúce sa bankovej únie spolu s úsilím o vytvorenie únie kapitálových trhov, ako aj technologické zmeny, účinne zmenili prevádzkové prostredie ESRB od jeho vzniku. Zriadenie ESRB by malo priamo prispieť k dosiahnutiu cieľov vnútorného trhu. Makroprudenciálny dohľad Únie nad finančným systémom predstavuje neoddeliteľnú súčasť celkových nových mechanizmov dohľadu v Únii, keďže makroprudenciálny aspekt je úzko spojený s úlohami mikroprudenciálneho dohľadu priradenými ESA. Iba vtedy, ak sa zavedú mechanizmy, ktorými sa náležite potvrdí vzájomná závislosť mikroprudenciálnych a makroprudenciálnych rizík, môžu všetky zainteresované strany nadobudnúť dostatočnú dôveru na to, aby sa zapojili do cezhraničných finančných aktivít. ESRB by mal monitorovať a posudzovať riziká pre finančnú stabilitu, ktoré vyplývajú z diania s možným vplyvom na sektorovú úroveň alebo na úroveň finančného systému ako celku vrátane rizík a slabých miest vyplývajúcich z technologických zmien alebo z environmentálnych alebo sociálnych faktorov. ESRB by riešením takýchto rizík mal priamo prispievať k integrovanej štruktúre dohľadu Únie nevyhnutnej na podporu včasných a konzistentných politických reakcií medzi členskými štátmi, čím by sa predišlo rozdielnym prístupom a zlepšilo by sa fungovanie vnútorného trhu. V záujme splnenia svojich cieľov by mal ESRB analyzovať všetky relevantné informácie vrátane vývoja vedúceho k dokončeniu únie kapitálových trhov.

(3)  Veľkým prínosom je široká členská základňa generálnej rada ESRB. V zložení generálnej rady však nie je zohľadnený najnovší vývoj architektúry finančného dohľadu, a najmä vytvorenie bankovej únie. Členmi generálnej rady ESRB s hlasovacím právom by sa preto mali stať predseda Rady pre dohľad ECB a predseda Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií. Príslušné úpravy by sa mali takisto vykonať v riadiacom výbore a poradnom výbore pre technické otázky.

(4)  Prvých 5 rokov existencie ESRB bol jeho predsedom prezident ECB, ktorý po tomto období zostáva naďalej dočasne predsedom ESRB. Počas tohto obdobia získal ESRB vďaka prezidentovi ECB autoritu a dôveryhodnosť, pričom prezident ECB zabezpečil, že ESRB môže efektívne vychádzať z odborných znalostí ECB v oblasti finančnej stability a opierať sa o ne. Preto je vhodné, aby sa prezident ECB stal trvalým predsedom ESRB.

(5)  Aby sa posilnila viditeľnosť ESRB ako orgánu, ktorý je nezávislý od jednotlivých členov, predseda ESRB by mal mať možnosť delegovať úlohy týkajúce sa zastupovania ESRB navonok na podpredsedov alebo na vedúceho sekretariátu ESRB, s výnimkou účasti na vypočutiach a diskusiách za zatvorenými dverami v Európskom parlamente.

(6)  V článku 3 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/2010(7) sa stanovuje, že ECB vymenúva vedúceho sekretariátu ESRB po konzultáciách s generálnou radou ESRB. S cieľom zviditeľniť post vedúceho sekretariátu ESRB by generálna rada ESRB mala posúdiť v rámci otvoreného a transparentného postupu, či uchádzači zaradení do užšieho zoznamu na pozíciu vedúceho sekretariátu ESRB majú kvality a skúsenosti potrebné na riadenie sekretariátu ESRB. Generálna rada by mala informovať Európsky parlament a Radu o postupe posudzovania. Okrem toho by sa mali spresniť úlohy vedúceho sekretariátu ESRB.

(7)  V súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 bol prvý podpredseda ESRB dosiaľ volený členmi Generálnej rady ECB a spomedzi nich so zreteľom na potrebu vyváženého zastúpenia členských štátov vo všeobecnosti, ako aj medzi tými členskými štátmi, ktorých menou je euro, a členskými štátmi, ktorých menou euro nie je. Toto už nie je vhodné, hoci takéto vyvážené zastúpenie by mal naďalej zohľadňovať riadiaci výbor ESRB. Navyše, po vytvorení bankovej únie je vhodné nahradiť odkaz na členské štáty, ktorých menou je euro, a členské štáty, ktorých menou euro nie je, odkazom na členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na bankovej únii, a členské štáty, ktoré sa na nej nezúčastňujú.

(8)  ▌

(9)  S cieľom znížiť náklady a zvýšiť účinnosť postupov by sa počet zástupcov Komisie v poradnom výbore pre technické otázky ESRB mal znížiť zo súčasných dvoch zástupcov na jedného.

(10)  V článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 sa vyžaduje, aby varovania a odporúčania vydané ESRB sa zasielali Rade a Komisii a, ak sú adresované jednému alebo viacerým vnútroštátnym orgánom dohľadu, tak sa zasielajú aj európskym orgánom dohľadu. Na posilnenie demokratickej kontroly a transparentnosti by sa tieto varovania a odporúčania mali zasielať aj Európskemu parlamentu a európskym orgánom dohľadu.

(11)  S cieľom zaistiť kvalitu a relevantnosť stanovísk, odporúčaní a rozhodnutí ESRB sa očakáva, že poradný výbor pre technické otázky a vedecký poradný výbor budú v prípade potreby v počiatočnom štádiu a otvoreným a transparentným spôsobom vykonávať konzultácie so zainteresovanými stranami čo najširším spôsobom s cieľom zabezpečiť inkluzívny prístup voči všetkým zainteresovaným stranám.

(12)  Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 sa mení takto:

(-1)  V článku 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„ (c)  „systémové riziko“ je riziko narušenia finančného systému, ktoré môže mať závažné negatívne dôsledky pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov, alebo pre reálnu ekonomiku a fungovanie vnútorného trhu▌. Všetky druhy finančných sprostredkovateľov, trhov a infraštruktúry môžu byť do určitej miery systémovo významné.“

-1a.  V článku 3 ods. 2 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)  vydáva odporúčania inštitúciám Únie a členským štátom na nápravné opatrenia ako reakciu na identifikované riziká a podľa potreby tieto odporúčania zverejňuje;“;

(1)  Článok 4 sa mení takto:

a)  vkladá sa tento odsek 2a:

„2a.  Počas konzultácií o menovaní vedúceho sekretariátu ESRB v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/2010* generálna rada na základe otvoreného a transparentného postupu posúdi, či uchádzači zaradení do užšieho zoznamu na pozíciu vedúceho sekretariátu ESRB majú kvality, nezávislosť a skúsenosti potrebné na riadenie sekretariátu ESRB. Generálna rada informuje Európsky parlament a Radu dostatočne podrobne o hodnotení a o konzultačnom postupe.

*  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162).“;

_______________________________________________________________________________

b)  Vkladá sa tento odsek 3a:

„3a.  Pri vydávaní pokynov vedúcemu sekretariátu ESRB v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/2010 predseda ESRB a riadiaci výbor môžu riešiť najmä:

a)  každodenné riadenie sekretariátu ESRB;

b)  všetky administratívne a rozpočtové otázky týkajúce sa sekretariátu ESRB;

c)  koordináciu a prípravu práce a rozhodovania generálnej rady;

d)  prípravu návrhu ročného programu ESRB a jeho vykonávania;

e)  prípravu výročnej správy o činnosti ESRB a podávanie správ generálnej rade o jej vykonávaní“;

(2)  Článok 5 sa mení takto:

a)  odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.  ESRB predsedá prezident ECB.

2.  Prvý podpredseda je volený členmi Generálnej rady ECB a spomedzi nich na obdobie piatich rokov ▌. Prvý podpredseda môže byť jedenkrát opätovne zvolený.

b)  odsek 8 sa nahrádza takto:

„8.  Predseda zastupuje ESRB navonok. Predseda môže delegovať úlohy týkajúce sa zastupovania ESRB navonok s výnimkou úloh stanovených v článku 19 ods. 1, 4 a 5, na podpredsedov ESRB alebo na vedúceho sekretariátu.“;

(3)  Článok 6 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa mení takto:

i)  vkladajú sa tieto body fa) a fb):

„(fa)  predseda Rady pre dohľad ECB;

fb)  predseda Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií;“;

ii)  ▌

b)  odsek 2 sa mení takto:

i)  písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)  za každý členský štát jeden vysoký predstaviteľ buď príslušných vnútroštátnych orgánov alebo vnútroštátnych orgánov určených na uplatňovanie opatrení zameraných na riešenie systémového alebo makroprudenciálneho rizika v súlade s odsekom 3;“;

c)  odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.  Čo sa týka zastúpenia vnútroštátnych orgánov uvedených v odseku 2 písm. a), príslušní vysokí predstavitelia sa striedajú v závislosti od diskutovaných otázok, pokiaľ sa vnútroštátne orgány určitého členského štátu nedohodli na spoločnom zástupcovi.“;

(3a)  Článok 7 ods. 1sa nahrádza takto:

„1.  Členovia ESRB si pri účasti na činnostiach generálnej rady a riadiaceho výboru alebo pri vykonávaní inej činnosti týkajúcej sa ESRB plnia svoje povinnosti nestranne a len v záujme Únie ako celku. Nevyhľadávajú ani neprijímajú pokyny od žiadnej vlády, inštitúcií Únie ani od žiadneho iného verejného či súkromného orgánu.

(3b)  V článku 8 ods. 1 sa dopĺňajú tieto pododseky:

Tento odsek sa nevzťahuje na žiadnu osobu, ktorá oznamuje alebo zverejňuje informácie o ohrození alebo poškodení verejného záujmu v súvislosti so svojím pracovným pomerom.

Týmto odsekom nie sú dotknuté dôverné ústne rokovania v súlade s článkom 19 ods. 5.“;

(4)  ▌Článok 9 sa nahrádza takto:

a)  odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.  V prípade potreby môžu byť na zasadnutia generálnej rady pozvaní zástupcovia medzinárodných finančných organizácií alebo Európskeho parlamentu na vysokej úrovni, ktorí vykonávajú činnosti priamo súvisiace s úlohami ESRB stanovenými v článku 3 ods. 2.“;

b)  odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.  Účasť na práci ESRB sa môže umožniť vysokým predstaviteľom príslušných orgánov z ▌krajín EHP, pričom sa prísne obmedzí na otázky, ktoré majú pre tieto krajiny osobitný význam. ESRB môže vytvoriť mechanizmy ustanovujúce najmä povahu, rozsah a procedurálne aspekty účasti týchto ▌ krajín na práci ESRB. V týchto pravidlách sa môže v jednotlivých prípadoch umožniť zastúpenie v generálnej rade v úlohe pozorovateľa, ktoré by sa malo obmedziť iba na otázky, ktoré sú pre tieto krajiny relevantné, pričom sa vylúčia všetky prípady, v ktorých by sa mohli viesť diskusie o situácii jednotlivých finančných inštitúcií alebo členských štátov.“;

(5)  Článok 11 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa mení takto:

i)  písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)  zo štyroch ďalších členov generálnej rady, ktorí sú aj členmi Generálnej rady ECB, so zreteľom na potrebu vyváženého zastúpenia členských štátov vo všeobecnosti, ako aj medzi členskými štátmi, ktoré sú zúčastnenými členskými štátmi podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013, a tými, ktoré nimi nie sú. Títo členovia sú na obdobie troch rokov volení členmi a spomedzi členov generálnej rady, ktorí sú aj členmi Generálnej rady ECB;“;

ii)  vkladajú sa tieto body ga), gb) a gba):

„ga)  predseda Rady pre dohľad ECB;

gb)  z predsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií;“;

gba)  z vedúceho sekretariátu ESRB;“;

(6)  Článok 12 sa mení takto:

-a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Poradný výbor pre vedecké otázky sa skladá z predsedu poradného výboru pre technické otázky a 15 odborníkov zastupujúcich široké spektrum zručností, ▌ skúseností a vedomostí týkajúcich sa všetkých príslušných odvetví finančných trhov, ktorých navrhuje riadiaci výbor a ktorých vymenovanie na štvorročné obnoviteľné funkčné obdobie schvaľuje generálna rada. Kandidáti nesmú byť členmi ESA a musia byť vybraní na základe svojej všeobecnej spôsobilosti a pre svoje rôznorodé skúsenosti v akademickej alebo inej oblasti, najmä v oblasti malých a stredných podnikov alebo odborov, alebo ako poskytovatelia alebo spotrebitelia finančných služieb.“;

-aa)  odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Predsedu a dvoch podpredsedov poradného výboru pre vedecké otázky vymenúva generálna rada na návrh predsedu ESRB a musia mať vysokú úroveň relevantných odborných znalostí a vedomostí, napr. relevantné akademické odborné skúsenosti v oblastiach bankovníctva, trhov s cennými papiermi alebo poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov. Vo funkcii predsedu poradného výboru pre vedecké otázky by sa na základe rotácie mali striedať uvedené tri osoby.“;

-ab)  odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Poradný výbor pre technické otázky poskytuje ESRB poradenstvo a pomoc v súlade s článkom 4 ods. 5 na žiadosť predsedu ESRB alebo generálnej rady.“;

a)  odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.  Poradný výbor pre vedecké otázky vykoná v prípade potreby v počiatočnom štádiu a otvoreným a transparentným spôsobom konzultácie so zainteresovanými stranami, ako sú účastníci trhu, spotrebiteľské orgány či akademickí odborníci, a to so zreteľom na požiadavku zachovávať dôvernosť informácií. Takéto konzultácie sa vedú čo najširšie, aby sa zabezpečil inkluzívny prístup voči všetkým zainteresovaným stranám a príslušným finančným sektorom, a poskytujú primeraný čas na reakciu zainteresovaných strán.“

(7)  Článok 13 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa mení takto:

-i)  písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)  jeden zástupca každej národnej centrálnej banky▌;”;

i)  písmeno f) sa nahrádza takto:

„f)  zo zástupcu Komisie;“;

ii)  vkladajú sa tieto body fa) a fb):

„fa)  z predstaviteľa Rady pre dohľad ECB;

fb)  z predstaviteľa Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií;“;

aa)  odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.  Poradný výbor pre technické otázky poskytuje ESRB poradenstvo a pomoc v súlade s článkom 4 ods. 5 na žiadosť predsedu ESRB alebo generálnej rady“;

b)  Vkladá sa tento odsek 4a:

„4a.  Poradný výbor pre technické otázky vykoná v prípade potreby v počiatočnom štádiu a otvoreným a transparentným spôsobom konzultácie so zainteresovanými stranami, a to so zreteľom na požiadavku zachovávať dôvernosť informácií. Takéto konzultácie sa vedú čo najširšie, aby sa zabezpečil inkluzívny prístup voči všetkým zainteresovaným stranám a príslušným finančným sektorom, a poskytujú primeraný čas na reakciu zainteresovaných strán.“

(7a)  Článok 14 sa nahrádza takto:

„ESRB pri vykonávaní úloh stanovených v článku 3 ods. 2 podľa potreby požiada o názor príslušné zainteresované strany zo súkromného sektora. Takéto konzultácie sa vedú čo najširšie, aby sa zabezpečil inkluzívny prístup voči všetkým zainteresovaným stranám a príslušným finančným sektorom, a poskytujú primeraný čas na reakciu zainteresovaných strán.“

(7b)  V článku 15 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7.  ESRB sa pred každou žiadosťou o informácie dohľadovej povahy, ktoré nie sú v súhrnnej alebo zovšeobecnenej forme, náležite poradí s príslušným Európskym orgánom dohľadu, aby sa zaistilo, že žiadosť je odôvodnená a primeraná. Ak príslušný Európsky orgán dohľadu nepovažuje žiadosť za odôvodnenú a primeranú, bezodkladne žiadosť vráti ESRB a požiada o dodatočné odôvodnenie. Potom ako ESRB poskytne príslušnému Európskemu orgánu dohľadu toto dodatočné odôvodnenie, adresát žiadosti pošle ESRB požadované informácie za predpokladu, že adresát má k príslušným informáciám zákonný prístup.“;

(8)  Článok 16 sa mení takto:

a)  v odseku 2 sa prvá veta nahrádza takto:

„Varovania alebo odporúčania vydané ESRB v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. c) a d) môžu byť buď všeobecnej, alebo konkrétnej povahy a môžu byť adresované predovšetkým Únii ako celku alebo jednému či viacerým členským štátom, alebo jednému či viacerým európskym orgánom dohľadu, alebo jednému či viacerým vnútroštátnym orgánom dohľadu alebo vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií, alebo ECB v prípade úloh zverených ECB v súlade s článkom 4 ods. 1, článkom 4 ods. 2 a článkom 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, alebo Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií. Ak je varovanie alebo odporúčanie adresované jednému alebo viacerým vnútroštátnym orgánom dohľadu, táto skutočnosť sa oznámi aj dotknutému členskému štátu alebo štátom. Odporúčania obsahujú konkrétnu lehotu na politické riešenie problémov. Odporúčania môžu byť adresované aj Komisii v súvislosti s príslušnými právnymi predpismi Únie. Varovania a odporúčania budú dostatočne podrobné a odôvodnené a doplnia sa primeraným a komplexným odôvodnením.“;

b)  odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.  Varovania alebo odporúčania sa v rovnakom čase ako adresátom v súlade s odsekom 2 zasielajú za podmienky dodržania prísnych pravidiel zachovania dôvernosti informácií Rade, Európskemu parlamentu, Komisii a európskym orgánom dohľadu.“;

(9)  V článku 17 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.  Ak je odporúčanie uvedené v článku 3 ods. 2 písm. d) adresované Komisii, jednému či viacerým členským štátom, jednému či viacerým európskym orgánom dohľadu, alebo jednému či viacerým vnútroštátnym orgánom, adresáti oznámia Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a ESRB činnosti vykonané v reakcii na odporúčania a v prípade nekonania to odôvodnia. ESRB v relevantných prípadoch bezodkladne a za podmienky dodržania prísnych pravidiel zachovania dôvernosti informácií informuje európske orgány dohľadu o prijatých odpovediach.“;

2.  Ak ESRB rozhodne, že sa nepostupovalo podľa jeho odporúčania, alebo že adresáti neposkytli primerané odôvodnenie toho, prečo nekonali, informuje o tom za podmienky dodržania prísnych pravidiel zachovania dôvernosti informácií adresátov, Európsky parlament, Radu Komisiu a príslušné európske orgány dohľadu.“;

(9a)  Článok 19 sa mení takto:

a)  odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.  Aspoň raz ročne a v prípade rozsiahlych finančných otrasov aj častejšie je predseda ESRB pozvaný na ročné vypočutie v Európskom parlamente príslušným výborom v súvislosti so zverejnením výročnej správy ESRB Európskemu parlamentu a Rade. Toto vypočutie sa uskutoční oddelene od monetárneho dialógu medzi Európskym parlamentom a prezidentom ECB.

2.  Výročná správa uvedená v odseku 1 obsahuje informácie, o ktorých generálna rada v súlade s článkom 18 rozhodne, že by mali byť zverejnené. Výročná správa sa sprístupní verejnosti. Zahŕňa uvádzanie zdrojov poskytnutých ESRB v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1096/2010.;

b)  dopĺňa sa tento odsek:

„5a.  Na otázky Európskeho parlamentu alebo Rady odpovedá ESRB ústne alebo písomne. Na tieto otázky odpovedá bezodkladne a v každom prípade do piatich týždňov od dátumu ich postúpenia ESRB.“;

(10)  Článok 20 sa nahrádza takto:

„Najskôr po piatich rokoch od [Ú. v. EÚ: vložte deň nadobudnutia účinnosti] Komisia vykoná posúdenie tohto nariadenia a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť […] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli,

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

  Ú. v. EÚ C 227, 28.6.2018, s. 63.

(2)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(3)

  Ú. v. EÚ C , , s. .

(4)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1).

(5)

  Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o poslaní a organizácii Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB), COM(2014) 508 final.

(6)

  Pracovný dokument útvarov Komisie, analýza účinkov, pozmeňujúce návrhy k nariadeniu o ESRB, COM(2017).

(7)

  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162).


STANOVISKO Výboru pre právne veci (16.7.2018)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kostas Chrysogonos

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V správe Komisie z roku 2017 o poslaní a organizácii Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB)5 sa dospelo k záveru, že zatiaľ čo ESRB je vo všeobecnosti dobre fungujúci, sú potrebné zlepšenia týkajúce sa niektorých konkrétnych otázok.

(2)  V správe Komisie z roku 2017 o poslaní a organizácii Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB)5 sa dospelo k záveru, že zatiaľ čo ESRB je vo všeobecnosti dobre fungujúci, sú potrebné zlepšenia týkajúce sa niektorých konkrétnych otázok, najmä preto, že najnovšie inštitucionálne zmeny súvisiace s bankovou úniou a spojené so snahami o dosiahnutie únie kapitálových trhov viedli od času, keď bol ESRB založený, k reálnej zmene jeho prevádzkového rámca. V dôsledku toho by sa ESRB mal zmeniť tak, aby sa zaistila efektívnosť makroprudenciálnych politík.

_________________

_________________

5 Pracovný dokument útvarov Komisie, analýza účinkov, pozmeňujúce návrhy k nariadeniu o ESRB, COM(2017).

5 Pracovný dokument útvarov Komisie, analýza účinkov, pozmeňujúce návrhy k nariadeniu o ESRB, COM(2017).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Treba zdôrazniť, že zámerom navrhovaných zmien je dosiahnuť správnu rovnováhu medzi autonómnosťou ESRB a potrebou silného a dôveryhodného vodcovstva. Ich cieľom je tiež zlepšiť koordináciu makroprudenciálnych politík Únie a uľahčiť zaistenie rovnováhy medzi tými členskými štátmi, ktoré patria do bankovej únie a sú pod dohľadom Európskej centrálnej banky a jednotného mechanizmu dohľadu, a tými, ktoré do týchto štruktúr stále nepatria.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Veľkým prínosom je široká členská základňa generálnej rada ESRB. V zložení generálnej rady však nie je zohľadnený najnovší vývoj architektúry finančného dohľadu, a najmä vytvorenie bankovej únie. Členmi generálnej rady ESRB s hlasovacím právom by sa preto mali stať predseda Rady pre dohľad ECB a predseda Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií. Príslušné úpravy by sa mali takisto vykonať v riadiacom výbore a poradnom výbore pre technické otázky.

(3)  Veľkým prínosom je široká členská základňa generálnej rady ESRB. V zložení generálnej rady by sa mal zohľadniť a vziať do úvahy aj najnovší vývoj architektúry finančného dohľadu Únie, a najmä vytvorenie bankovej únie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Je potrebné usilovať sa o dosiahnutie rodovej rovnováhy v generálnej rade ESRB.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Prvých 5 rokov existencie ESRB bol jeho predsedom prezident ECB, ktorý po tomto období zostáva naďalej dočasne predsedom ESRB. Počas tohto obdobia získal ESRB vďaka prezidentovi ECB autoritu a dôveryhodnosť, pričom prezident ECB zabezpečil, že ESRB môže efektívne vychádzať z odborných znalostí ECB v oblasti finančnej stability a opierať sa o ne. Preto je vhodné, aby sa prezident ECB stal trvalým predsedom ESRB.

(4)  Prvých 5 rokov existencie ESRB bol jeho predsedom prezident ECB, ktorý po tomto období zostáva naďalej dočasne predsedom ESRB. Úzka spolupráca medzi ECB a ESRB a rozvoj informačných tokov sú potrebné na to, aby sa zlepšila schopnosť ESRB efektívne identifikovať, analyzovať a monitorovať systémové riziká v rámci celej Únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Aby sa posilnila viditeľnosť ESRB ako orgánu, ktorý je nezávislý od jednotlivých členov, predseda ESRB by mal mať možnosť delegovať úlohy týkajúce sa zastupovania ESRB navonok na vedúceho sekretariátu ESRB.

(5)  Zodpovednosť, transparentnosť a nezávislosť ESRB by sa mala v plnej miere zabezpečiť a zaručiť. Takisto je potrebné posilniť autonómiu a viditeľnosť ESRB. Takéto posilnenie by sa mohlo dosiahnuť tým, že ESRB sa ustanoví ako nezávislý a spoľahlivý makroprudenciálny orgán. Aby sa posilnila viditeľnosť ESRB ako orgánu, ktorý je nezávislý od jednotlivých členov, predseda ESRB by mal mať možnosť delegovať úlohy týkajúce sa zastupovania ESRB navonok na vedúceho sekretariátu ESRB alebo na podpredsedov ESRB.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V článku 3 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/20106 sa stanovuje, že ECB vymenúva vedúceho sekretariátu ESRB po konzultáciách s generálnou radou ESRB. S cieľom zviditeľniť post vedúceho sekretariátu ESRB by generálna rada ESRB mala posúdiť v rámci otvoreného a transparentného postupu, či uchádzači zaradení do užšieho zoznamu na pozíciu vedúceho sekretariátu ESRB majú kvality a skúsenosti potrebné na riadenie sekretariátu ESRB. Generálna rada by mala informovať Európsky parlament a Radu o postupe posudzovania. Okrem toho by sa mali spresniť úlohy vedúceho sekretariátu ESRB.

(6)  V článku 3 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/20106 sa stanovuje, že ECB vymenúva vedúceho sekretariátu ESRB po konzultáciách s generálnou radou ESRB. S cieľom zviditeľniť post vedúceho sekretariátu ESRB by generálna rada ESRB mala posúdiť v rámci otvoreného a transparentného postupu, či uchádzači zaradení do užšieho zoznamu na pozíciu vedúceho sekretariátu ESRB majú kvality a skúsenosti potrebné na riadenie sekretariátu ESRB. Generálna rada by mala informovať Európsky parlament a Radu o postupe posudzovania. Zachovalo by sa tým prepojenie s ECB a zaistila by sa zodpovednosť vedúceho sekretariátu ESRB voči generálnej rade. Okrem toho by sa mali spresniť úlohy vedúceho sekretariátu ESRB, najmä preto, že priradenie dôležitejšej úlohy vedúcemu sekretariátu ESRB by mohlo pomôcť zvýšiť vplyv a účinnosť varovaní a odporúčaní. Európsky parlament a Rada by mali mať možnosť požiadať generálnu radu o dodatočné informácie.

_________________

_________________

6 Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162).

6 Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  V článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 sa vyžaduje, aby varovania a odporúčania vydané ESRB sa zasielali Rade a Komisii a, ak sú adresované jednému alebo viacerým vnútroštátnym orgánom dohľadu, tak sa zasielajú aj európskym orgánom dohľadu. Na posilnenie demokratickej kontroly a transparentnosti by sa tieto varovania a odporúčania mali zasielať aj Európskemu parlamentu a európskym orgánom dohľadu.

(10)  V článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 sa vyžaduje, aby varovania a odporúčania vydané ESRB sa zasielali Rade a Komisii a, ak sú adresované jednému alebo viacerým vnútroštátnym orgánom dohľadu, tak sa zasielajú aj európskym orgánom dohľadu. Na posilnenie demokratickej kontroly a transparentnosti sa tieto varovania a odporúčania musia bezodkladne zasielať Európskemu parlamentu a európskym orgánom dohľadu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom zaistiť kvalitu a relevantnosť stanovísk, odporúčaní a rozhodnutí ESRB sa očakáva, že poradný výbor pre technické otázky a vedecký poradný výbor budú v prípade potreby v počiatočnom štádiu a otvoreným a transparentným spôsobom vykonávať konzultácie so zainteresovanými stranami.

(11)  S cieľom zaistiť kvalitu a relevantnosť stanovísk, odporúčaní a rozhodnutí ESRB sa očakáva, že poradný výbor pre technické otázky a vedecký poradný výbor budú v prípade potreby v počiatočnom štádiu a otvoreným, pluralitným a transparentným spôsobom vykonávať konzultácie so zainteresovanými stranami, s príslušnými odborníkmi a so sociálnymi partnermi. V záujme vyššej efektívnosti by sa mali výsledky týchto konzultácií v plnej miere zohľadňovať.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 3 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

1. ESRB je zodpovedný za makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom v Únii s cieľom prispievať k predchádzaniu alebo zmierňovaniu systémových rizík pre finančnú stabilitu v Únii, ktoré vyplývajú z vývoja v rámci finančného systému, a to pri zohľadnení makroekonomického vývoja tak, aby sa zabránilo obdobiam rozsiahlych finančných otrasov. ESRB prispieva k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu, a tým zabezpečuje udržateľnú mieru prispievania finančného sektora k hospodárskemu rastu.

1. ESRB je zodpovedný za makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom v Únii s cieľom prispievať k predchádzaniu alebo zmierňovaniu systémových rizík pre finančnú stabilitu v Únii, ktoré vyplývajú z vývoja v rámci finančného systému, a to pri zohľadnení makroekonomického vývoja tak, aby sa zabránilo obdobiam rozsiahlych finančných otrasov. ESRB prispieva k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu, a tým zabezpečuje udržateľnú mieru prispievania finančného sektora k hospodárskemu rastu a prispieva k dosahovaniu cieľov článku 3 Zmluvy o Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 4 – odsek 2a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a.  Počas konzultácií o menovaní vedúceho sekretariátu ESRB v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/2010* generálna rada na základe otvoreného a transparentného postupu posúdi, či uchádzači zaradení do užšieho zoznamu na pozíciu vedúceho sekretariátu ESRB majú kvality a skúsenosti potrebné na riadenie sekretariátu ESRB. Generálna rada informuje Európsky parlament a Radu o konzultačnom postupe.

2a.  Počas konzultácií o menovaní vedúceho sekretariátu ESRB v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/2010* generálna rada na základe otvoreného a transparentného postupu posúdi, či uchádzači zaradení do užšieho zoznamu na pozíciu vedúceho sekretariátu ESRB majú kvality a skúsenosti potrebné na riadenie sekretariátu ESRB. Generálna rada informuje Európsky parlament a Radu o konzultačnom postupe. Generálna rada informuje Európsky parlament a Radu dostatočne podrobne o hodnotení a o konzultačnom postupe. Európsky parlament a Rada môžu požiadať generálnu radu o dodatočné informácie.

*  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162).

*  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162).

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na celý text. Jeho prijatie si vyžiada príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 4 – odsek 3a – uvádzacia veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3a.  Pri vydávaní pokynov vedúcemu sekretariátu ESRB v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/2010 predseda ESRB a riadiaci výbor môžu riešiť najmä:

3a.  Pri vydávaní pokynov vedúcemu sekretariátu ESRB v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/2010 predseda ESRB a riadiaci výbor môžu transparentne riešiť najmä:

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 5 – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„8.  Predseda zastupuje ESRB navonok. Predseda môže delegovať úlohy týkajúce sa zastupovania ESRB navonok na vedúceho sekretariátu.“;

„8.  Predseda zastupuje ESRB navonok. Predseda môže delegovať úlohy týkajúce sa zastupovania ESRB navonok na vedúceho sekretariátu alebo na podpredsedov ESRB.“;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a – bod i

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 6 – odsek 1 – písmená fa a fb

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  vkladajú sa tieto body fa) a fb):

vypúšťa sa

„fa)  z predsedu Rady pre dohľad ECB;

 

fb)  z predsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií;“;

 

Odôvodnenie

Začlenenie zástupcov jednotného mechanizmu dohľadu a Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií ako hlasujúcich členov by narušilo rovnováhu medzi krajinami, ktoré sa pripojili k jednotnému mechanizmu dohľadu, a krajinami, ktoré zatiaľ členmi nie sú.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b– bod i a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 6 – odsek 2 – písmená b a a b b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  vkladajú sa tieto písmená ba) a bb):

 

„ba)  predseda Rady pre dohľad ECB;

 

bb)  predseda Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií;“;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a – bod ii

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 11 – odsek 1 – písmená ga a gb

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  vkladajú sa tieto body ga) a gb):

vypúšťa sa

„ga)  z predsedu Rady pre dohľad ECB;

 

gb)  z predsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií;“;

 

Odôvodnenie

Aktuálna situácia, keď zástupcovia jednotného mechanizmu dohľadu a Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií nie sú členmi riadiaceho výboru ani poradného výboru pre technické otázky, je lepšia. V rámci existujúcej pružnosti môžu byť zástupcovia jednotného mechanizmu dohľadu a Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií pozvaní ako pozorovatelia na schôdze poradného výboru pre technické otázky, čo im umožňuje zúčastňovať sa bez toho, aby sa narušila rovnováha medzi krajinami, ktoré sa k jednotnému mechanizmu dohľadu pripojili, a krajinami, ktoré zatiaľ členmi nie sú.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 12 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„5.  Poradný výbor pre vedecké otázky vykoná v prípade potreby v počiatočnom štádiu a otvoreným a transparentným spôsobom konzultácie so zainteresovanými stranami, a to so zreteľom na požiadavku zachovávať dôvernosť informácií.“

„5.  Poradný výbor pre vedecké otázky vykoná v prípade potreby v počiatočnom štádiu a otvoreným, pluralitným a transparentným spôsobom konzultácie so zainteresovanými stranami a s príslušnými odborníkmi, a to so zreteľom na požiadavku zachovávať dôvernosť informácií.“

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a – bod ii

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 13 – odsek 1 – písmená fa a fb

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  vkladajú sa tieto body fa) a fb):

vypúšťa sa

„fa)  z predstaviteľa Rady pre dohľad ECB;

 

fb)  z predstaviteľa Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií;“;

 

Odôvodnenie

Aktuálna situácia, keď zástupcovia jednotného mechanizmu dohľadu a Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií nie sú členmi riadiaceho výboru ani poradného výboru pre technické otázky, je lepšia. V rámci existujúcej pružnosti môžu byť zástupcovia jednotného mechanizmu dohľadu a Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií pozvaní ako pozorovatelia na schôdze poradného výboru pre technické otázky, čo im umožňuje zúčastňovať sa bez toho, aby sa narušila rovnováha medzi krajinami, ktoré sa k jednotnému mechanizmu dohľadu pripojili, a krajinami, ktoré zatiaľ členmi nie sú.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 13 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)   vkladá sa tento odsek:

 

„1a.  Zástupca Rady pre dohľad ECB a zástupca Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií môžu byť pozvaní ako pozorovatelia na schôdze poradného výboru pre technické otázky.“

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 13 – odsek 4a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„4a.  Poradný výbor pre technické otázky vykoná v prípade potreby v počiatočnom štádiu a otvoreným a transparentným spôsobom konzultácie so zainteresovanými stranami, a to so zreteľom na požiadavku zachovávať dôvernosť informácií.“

„4a.  Poradný výbor pre technické otázky vykoná v prípade potreby v počiatočnom štádiu a otvoreným, pluralistickým a transparentným spôsobom konzultácie so zainteresovanými stranami a s príslušnými odborníkmi, a to so zreteľom na požiadavku zachovávať dôvernosť informácií.“

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 16 – odsek 2 – prvá veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Varovania alebo odporúčania vydané ESRB v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. c) a d) môžu byť buď všeobecnej alebo konkrétnej povahy a môžu byť adresované predovšetkým Únii ako celku alebo jednému či viacerým členským štátom, alebo jednému či viacerým európskym orgánom dohľadu, alebo jednému či viacerým vnútroštátnym orgánom dohľadu, alebo ECB v prípade úloh zverených ECB v súlade s článkom 4 ods. 1, článkom 4 ods. 2 a článkom 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.“;

„Varovania alebo odporúčania vydané ESRB v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. c) a d) môžu byť buď všeobecnej alebo konkrétnej povahy a môžu byť adresované predovšetkým Únii ako celku alebo jednému či viacerým členským štátom, alebo jednému či viacerým európskym orgánom dohľadu, alebo jednému či viacerým vnútroštátnym orgánom dohľadu, alebo ECB v prípade úloh zverených ECB v súlade s článkom 4 ods. 1, článkom 4 ods. 2 a článkom 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013. Tieto varovania a odporúčania budú dostatočne podrobné a odôvodnené a doplnia sa primeraným a komplexným odôvodnením.

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na celý text. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 17 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„1.  Ak je odporúčanie uvedené v článku 3 ods. 2 písm. d) adresované Komisii, jednému či viacerým členským štátom, jednému či viacerým európskym orgánom dohľadu, alebo jednému či viacerým vnútroštátnym orgánom, adresáti oznámia Európskemu parlamentu, Rade a ESRB činnosti vykonané v reakcii na odporúčania a v prípade nekonania to odôvodnia. ESRB v relevantných prípadoch bezodkladne a za podmienky dodržania prísnych pravidiel zachovania dôvernosti informácií informuje európske orgány dohľadu o prijatých odpovediach.“;

„1.  Ak je odporúčanie uvedené v článku 3 ods. 2 písm. d) adresované Komisii, jednému či viacerým členským štátom, jednému či viacerým európskym orgánom dohľadu, alebo jednému či viacerým vnútroštátnym orgánom, adresáti dostatočne podrobne a bezodkladne oznámia Európskemu parlamentu, Rade a ESRB činnosti vykonané v reakcii na odporúčania a v prípade nekonania to primerane a podrobne odôvodnia. ESRB v relevantných prípadoch bezodkladne, dostatočne podrobne a za podmienky dodržania prísnych pravidiel zachovania dôvernosti informácií informuje európske orgány dohľadu o prijatých odpovediach. V plnej miere sa pritom dodržiavajú zásady právneho štátu, základné práva, ako aj zásada štátnej zvrchovanosti.“;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 17 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak ESRB rozhodne, že sa nepostupovalo podľa jeho odporúčania, alebo že adresáti neposkytli primerané odôvodnenie toho, prečo nekonali, informuje o tom za podmienky dodržania prísnych pravidiel zachovania dôvernosti informácií adresátov, Európsky parlament, Radu a príslušné európske orgány dohľadu.“;

2.  Ak ESRB rozhodne, že sa nepostupovalo podľa jeho odporúčania, alebo že adresáti neposkytli primerané odôvodnenie toho, prečo nekonali, informuje o tom bezodkladne a za podmienky dodržania prísnych pravidiel zachovania dôvernosti informácií adresátov, Európsky parlament, Komisiu, Radu a príslušné európske orgány dohľadu.“;

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká

Referenčné čísla

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

26.10.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

26.10.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Kostas Chrysogonos

9.10.2017

Prerokovanie vo výbore

15.5.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.7.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

16

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Angel Dzhambazki

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre ústavné veci (3.9.2018)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Danuta Maria Hübner

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Aby sa posilnila viditeľnosť ESRB ako orgánu, ktorý je nezávislý od jednotlivých členov, predseda ESRB by mal mať možnosť delegovať úlohy týkajúce sa zastupovania ESRB navonok na vedúceho sekretariátu ESRB.

(5)  Aby sa posilnila viditeľnosť ESRB ako orgánu, ktorý je nezávislý od jednotlivých členov, predseda ESRB by mal mať možnosť delegovať úlohy týkajúce sa zastupovania ESRB navonok na vedúceho sekretariátu ESRB, s výnimkou účasti na vypočutiach a diskusiách v Európskom parlamente za zatvorenými dverami, ako aj účasti na vyšetrovacom výbore podľa článku 226 ZFEÚ a rozhodnutia 95/167/ES a v súlade so zásadou lojálnej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V článku 3 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/2010 sa stanovuje, že ECB vymenúva vedúceho sekretariátu ESRB po konzultáciách s generálnou radou ESRB. S cieľom zviditeľniť post vedúceho sekretariátu ESRB by generálna rada ESRB mala posúdiť v rámci otvoreného a transparentného postupu, či uchádzači zaradení do užšieho zoznamu na pozíciu vedúceho sekretariátu ESRB majú kvality a skúsenosti potrebné na riadenie sekretariátu ESRB. Generálna rada by mala informovať Európsky parlament a Radu o postupe posudzovania. Okrem toho by sa mali spresniť úlohy vedúceho sekretariátu ESRB.

(6)  V článku 3 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/2010 sa stanovuje, že ECB vymenúva vedúceho sekretariátu ESRB po konzultáciách s generálnou radou ESRB. S cieľom zviditeľniť post vedúceho sekretariátu ESRB by generálna rada ESRB mala posúdiť v rámci otvoreného a transparentného postupu, či uchádzači zaradení do užšieho zoznamu na pozíciu vedúceho sekretariátu ESRB majú kvality a skúsenosti potrebné na riadenie sekretariátu ESRB. Okrem toho by sa mala zaručiť nezávislosť vedúceho sekretariátu ESRB a jeho alebo jej záväzok konať bez prijímania inštrukcií od akýchkoľvek verejných alebo súkromných orgánov. Generálna rada by mala informovať Európsky parlament a Radu o postupe posudzovania. Európsky parlament a Rada by mali mať možnosť požiadať generálnu radu o dodatočné informácie. Týmto postupom vymenovania stanoveným v tomto nariadení nie je dotknutá konečná zodpovednosť ECB za vymenovanie vedúceho sekretariátu ESRB, v súlade s konzultačným postupom stanoveným v článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1096/2010, pokiaľ toto nariadenie nebude zmenené. Okrem toho by sa mali dostatočne vysvetliť a spresniť úlohy vedúceho sekretariátu ESRB prostredníctvom zoznamu úloh uvedených v tomto nariadení a malo by sa zabrániť tomu, aby dochádzalo k duplicite medzi úlohami vykonávanými ECB a úlohami vykonávanými ESRB.

__________________

__________________

6 Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162).

6 Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Zvýšenie prestíže vedúceho sekretariátu ESRB si v dlhodobom horizonte vyžiada prehodnotiť článok 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1096/2010 s cieľom posúdiť vhodnosť súčasného postupu vymenovania, a najmä zvážiť, že by Európsky parlament mal právo schvaľovať vymenúvanie kandidátov z užšieho zoznamu na pozíciu vedúceho sekretariátu ESRB.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vzhľadom na zmeny k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (EHP), a najmä prijatie nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 členskými štátmi EHP, článok 9 ods. 5 uvedeného nariadenia už nie je relevantný, a preto by sa mal vypustiť.

(8)  So zreteľom na zmeny k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (EHP)7, a najmä prijatie nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 členskými štátmi EHP, by sa článok 9 ods. 5 uvedeného nariadenia mal zmeniť.

__________________

__________________

7 Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 198/2016 z 30. septembra 2016, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2017/275] (Ú. v. EÚ L 46, 23.2.2017, s. 1).

7 Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 198/2016 z 30. septembra 2016, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2017/275] (Ú. v. EÚ L 46, 23.2.2017, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  So zreteľom na zásadu rovnosti mužov a žien by inštitúcie Únie mali zamestnávať viac žien a viac žien by malo byť zapojených do rozhodovania v inštitúciách Únie, a preto by orgány ESRB mali zohľadňovať rodové hľadisko.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  V článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 sa vyžaduje, aby varovania a odporúčania vydané ESRB sa zasielali Rade a Komisii a, ak sú adresované jednému alebo viacerým vnútroštátnym orgánom dohľadu, tak sa zasielajú aj európskym orgánom dohľadu. Na posilnenie demokratickej kontroly a transparentnosti by sa tieto varovania a odporúčania mali zasielať aj Európskemu parlamentu a európskym orgánom dohľadu.

(10)  V článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 sa vyžaduje, aby varovania a odporúčania vydané ESRB sa zasielali Rade a Komisii a, ak sú adresované jednému alebo viacerým vnútroštátnym orgánom dohľadu, tak sa zasielajú aj európskym orgánom dohľadu. Na posilnenie demokratickej kontroly a transparentnosti by sa tieto varovania a odporúčania mali bezodkladne zasielať aj Európskemu parlamentu a európskym orgánom dohľadu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom zaistiť kvalitu a relevantnosť stanovísk, odporúčaní a rozhodnutí ESRB sa očakáva, že poradný výbor pre technické otázky a vedecký poradný výbor budú v prípade potreby v počiatočnom štádiu a otvoreným a transparentným spôsobom vykonávať konzultácie so zainteresovanými stranami.

(11)  S cieľom zaistiť kvalitu a relevantnosť stanovísk, odporúčaní a rozhodnutí ESRB sa očakáva, že poradný výbor pre technické otázky a vedecký poradný výbor budú v prípade potreby v počiatočnom štádiu a otvoreným a transparentným spôsobom vykonávať konzultácie so širokou škálou zainteresovaných strán zastupujúcich rôzne názory a záujmy. ESRB by mal náležite zohľadniť výsledky týchto konzultácií.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 4 – odsek 2 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a.  Počas konzultácií o menovaní vedúceho sekretariátu ESRB v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/2010* generálna rada na základe otvoreného a transparentného postupu posúdi, či uchádzači zaradení do užšieho zoznamu na pozíciu vedúceho sekretariátu ESRB majú kvality a skúsenosti potrebné na riadenie sekretariátu ESRB. Generálna rada informuje Európsky parlament a Radu o konzultačnom postupe.

2a.  Počas konzultácií o menovaní vedúceho sekretariátu ESRB v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/2010* generálna rada na základe otvoreného a transparentného postupu posúdi, či uchádzači zaradení do užšieho zoznamu na pozíciu vedúceho sekretariátu ESRB majú kvality, nezávislosť a skúsenosti potrebné na riadenie sekretariátu ESRB. Generálna rada náležite informuje Európsky parlament a Radu o konzultačnom postupe a postupe posudzovania. Európsky parlament a Rada môžu požiadať generálnu radu o dodatočné informácie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  vkladá sa tento odsek:

 

„4a.  rodová rovnosť sa zohľadňuje počas odbornej prípravy orgánov ESRB“;

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Nariadenie 1092/2010/EÚ

Článok 5 – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Predseda zastupuje ESRB navonok. Predseda môže delegovať úlohy týkajúce sa zastupovania ESRB navonok na vedúceho sekretariátu.;

8.  Predseda zastupuje ESRB navonok. Predseda môže delegovať úlohy týkajúce sa zastupovania ESRB navonok na vedúceho sekretariátu, s výnimkou úloh stanovených v článku 19 ods. 1, 4 a 5.;

Odôvodnenie

Tieto úlohy sa týkajú účasti na vypočutiach a diskusiách za zatvorenými dverami v Európskom parlamente, na ktoré by s cieľom primeranej úrovne zastúpenia mal mať prístup iba predseda.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 9 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  v článku 9 sa vypúšťa odsek 5;

(4)  Článok 9 sa mení takto:

 

a)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

 

“5.   Účasť na práci ESRB sa môže umožniť vysokým predstaviteľom príslušných orgánov z tretích krajín, pričom sa prísne obmedzí na otázky, ktoré majú pre tieto krajiny osobitný význam. ESRB môže vytvoriť mechanizmy ustanovujúce najmä povahu, rozsah a procesné aspekty účasti týchto tretích krajín na práci ESRB. V takýchto mechanizmoch sa môže v jednotlivých prípadoch umožniť zastúpenie v generálnej rade v úlohe pozorovateľa, uplatňujú sa iba na otázky relevantné pre tieto krajiny, pričom sa vylúčia všetky prípady, ktoré by mohli viesť k diskusiám o situácii jednotlivých finančných inštitúcií alebo členských štátov.

Odôvodnenie

Vzhľadom na prijatie nariadenia o ESRB v EHP nie je osobitný odkaz na krajiny EHP už relevantný. S cieľom umožniť spoluprácu v oblasti dohľadu nad rámec Únie by sa mala ponechať možnosť účasti vysokých predstaviteľov tretích krajín na práci ESRB.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 9 – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b)  Dopĺňa sa tento odsek:

 

„6a.  Odchylne od odseku 6 môže predseda ESRB zverejniť zápisnicu zo zasadnutia s výhradou príslušných požiadaviek na zachovanie dôvernosti a tak, aby nebolo možné identifikovať jednotlivé inštitúcie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 12 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Poradný výbor pre vedecké otázky vykoná v prípade potreby v počiatočnom štádiu a otvoreným a transparentným spôsobom konzultácie so zainteresovanými stranami, a to so zreteľom na požiadavku zachovávať dôvernosť informácií.

5.  Poradný výbor pre vedecké otázky vykoná v prípade potreby v počiatočnom štádiu a otvoreným a transparentným spôsobom konzultácie so širokou škálou zainteresovaných strán zastupujúcich rôzne názory a záujmy, a to so zreteľom na požiadavku zachovávať dôvernosť informácií.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010

Článok 19 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  V článku 19 sa dopĺňa tento odsek:

 

„5a.   Na otázky Európskeho parlamentu alebo Rady odpovedá ESRB ústne alebo písomne. Na tieto otázky odpovedá ihneď a v každom prípade do piatich týždňov od dátumu ich postúpenia ESRB.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká

Referenčné čísla

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

26.10.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

26.10.2017

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Danuta Maria Hübner

21.11.2017

Prerokovanie vo výbore

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Dátum prijatia

3.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Csaba Sógor, Anna Záborská

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Charles Goerens

ECR

Morten Messerschmidt

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Norbert Erdős, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, György Schöpflin, Csaba Sógor, Anna Záborská

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká

Referenčné čísla

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Dátum predloženia v EP

20.9.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

26.10.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

26.10.2017

AFCO

26.10.2017

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Predchádzajúci spravodajcovia

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Dátum prijatia

10.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Elena Gentile, Julie Ward

Dátum predloženia

14.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

2

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

1

0

ECR

Kay Swinburne

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 25. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia