Postopek : 2017/0232(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0011/2019

Predložena besedila :

A8-0011/2019

Razprave :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.17

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0375

POROČILO     ***I
PDF 269kWORD 112k
14.1.2019
PE 625.360v02-00 A8-0011/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalca: Othmar Karas, Pervenche Berès

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za pravne zadeve
 MNENJE Odbora za ustavne zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0538),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0317/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. februarja 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenj Odbora za pravne zadeve ter Odbora za ustavne zadeve (A8-0011/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku/svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA(2)**

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(3),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Evropski parlament in Svet sta skladu s členom 20 Uredbe (EU) št. 1092/2010(4) (v nadaljnjem besedilu: uredba o ESRB) na podlagi poročila(5) Komisije proučila uredbo o ESRB, da bi odločila, ali je treba ponovno pregledati poslanstvo in organizacijo ESRB. Prav tako so bile pregledane podrobnosti glede imenovanja predsednika ESRB.

(2)  V poročilu Komisije iz leta 2017 o poslanstvu in organizaciji ESRB(6) je bilo sklenjeno, da ESRB sicer dobro deluje, vendar so ponekod potrebne izboljšave. Poleg tega so nedavne institucionalne spremembe v zvezi z bančno unijo, skupaj s prizadevanji, da bi dosegli vzpostavitev unije kapitalskih trgov, dejansko spremenile operativni okvir ESRB od njegove ustanovitve. Ustanovitev ESRB naj bi neposredno prispevala k doseganju ciljev notranjega trga. Makrobonitetni nadzor Unije nad finančnim sistemom je sestavni del skupnih novih nadzornih ureditev v Uniji, saj je makrobonitetni vidik tesno povezan z mikrobonitetnimi nadzornimi nalogami, ki so dodeljene ESA. Le če obstaja ureditev, ki ustrezno priznava soodvisnost med mikro- in makrobonitetnimi tveganji, imajo lahko vsi deležniki dovolj zaupanja za vključitev v čezmejne finančne dejavnosti. ESRB bi moral spremljati in ocenjevati možna tveganja za finančno stabilnost, ki so posledica dogajanj, ki lahko vplivajo na ravni posameznega sektorja ali celotnega finančnega sistema, vključno s tveganji in ranljivostmi, ki se pojavijo zaradi tehnoloških sprememb ali zaradi okoljskih ali socialnih dejavnikov. ESRB bi z obravnavanjem tovrstnih tveganj neposredno prispeval k integrirani strukturi nadzora v Uniji, ki je potrebna za spodbujanje pravočasnih in usklajenih odzivov politike v državah članicah, s čimer bi preprečili različne pristope in izboljšali delovanje notranjega trga. Za uresničitev svojih ciljev bi moral ESRB analizirati vse zadevne informacije, tudi razvoj dogodkov, ki je privedel do dokončanja unije kapitalskih trgov.

(3)  Široka članska zasedba v splošnem odboru ESRB je zelo pomembna, vendar se nedavne spremembe strukture finančnega nadzora v Uniji, zlasti vzpostavitev bančne unije, ne odražajo v sestavi splošnega odbora. Zato bi morala predsednik nadzornega odbora ECB in predsednik enotnega odbora za reševanje postati člana splošnega odbora ESRB z glasovalnimi pravicami. Prilagoditi bi bilo treba tudi pripravljalni odbor in svetovalni tehnični odbor, v tem zaporedju.

(4)  Predsednik ECB je predsedoval ESRB prvih 5 let njegovega obstoja, nato pa je še naprej predsedoval ESRB, vendar začasno. V tem obdobju je predsednik ECB dodeljeval pooblastila in dajal kredibilnost ESRB ter skrbel, da je ta lahko učinkovito nadgrajeval strokovno znanje in izkušnje ECB na področju finančne stabilnosti ter se opiral nanje. Zato je primerno, da funkcija predsednika ECB kot predsedujočega ESRB postane trajna.

(5)  Da bi okrepili vidnost ESRB kot organa, ločenega od svojih posameznih članov, bi predsednik ESRB moralo imeti možnost, da naloge v zvezi z zastopanjem ESRB navzven prenese na podpredsednike ali vodjo sekretariata ESRB z izjemo udeležbe na predstavitvah in razpravah za zaprtimi vrati v Evropskem parlamentu.

(6)  Člen 3(2) Uredbe Sveta (EU) št. 1096/2010(7) določa, da vodjo sekretariata imenuje ECB po posvetovanju s splošnim odborom ESRB. Da se poveča prepoznavnost vodje sekretariata ESRB, bi moral splošni odbor ESRB v odprtem in preglednem postopku oceniti, ali imajo kandidati, ki so v ožjem izboru za delovno mesto vodje sekretariata ESRB, potrebne lastnosti in izkušnje za vodenje sekretariata ESRB. Splošni odbor bi moral Evropski parlament in Svet obvestiti o postopku ocenjevanja. Poleg tega bi bilo treba pojasniti naloge vodje sekretariata ESRB.

(7)  V skladu s členom 5(2) Uredbe (EU) št. 1092/2010 so prvega podpredsednika ESRB doslej izvolili člani Razširjenega sveta ECB med svojimi člani, pri tem pa so upoštevali, da je treba zagotoviti uravnoteženo zastopanost držav članic na splošno in držav, katerih valuta je oziroma ni euro. To ni več primerno, čeprav bi morala takšna uravnotežena zastopanost ostati vidik za usmerjevalni odbor ESRB. Poleg tega je po oblikovanju bančne unije sklicevanje na države članice, katerih valuta je oziroma ni euro, primerno nadomestiti s sklicevanjem na države članice, ki sodelujejo oziroma ne sodelujejo v bančni uniji.

(8)  ▌

(9)  Da se zniža stroške in poveča učinkovitost postopka, bi bilo treba število predstavnikov Komisije v svetovalnem tehničnem odboru ESRB zmanjšati s sedanjih dveh na enega.

(10)  V skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1092/2010 je treba opozorila ali priporočila ESRB poslati Svetu in Komisiji, in, če so naslovljena na enega ali več nacionalnih nadzornih organov, tudi na evropske nadzorne organe (v nadaljnjem besedilu: ESA). Da se okrepi demokratični nadzor in preglednost, bi bilo treba ta opozorila in priporočila poslati tudi Evropskemu parlamentu in ESA.

(11)  Da se zagotovi kakovost in ustreznost mnenj, priporočil in odločitev ESRB, naj bi se svetovalni tehnični odbor in svetovalni znanstveni odbor po potrebi posvetovala z deležniki, in sicer že v zgodnji fazi ter na odprt in pregleden način in karseda široko, da se zagotovi vključujoč pristop za vse zainteresirane strani.

(12)  Uredbo (EU) št. 1092/2010 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1092/2010 se spremeni:

(-1)  v členu 2 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

“(c)  „sistemsko tveganje“ pomeni tveganje motenj v finančnem sistemu, ki ima lahko resne negativne posledice za finančno stabilnost Unije ali ene ali več njenih držav članic oziroma za realno gospodarstvo in delovanje notranjega trga▌. Vse vrste finančnih posrednikov, trgov in infrastrukture so lahko do neke mere sistematično pomembne.“;

(-1a)  V členu 3(2) se točka (d) nadomesti z naslednjim:

“(d)  izdaja priporočila institucijam Unije in državam članicam za korektivne ukrepe kot odziv na ugotovljena tveganja in po potrebi ta priporočila objavi;“;

(1)  člen 4 se spremeni:

(a)  vstavi se naslednji odstavek 2a:

“2a.  Pri posvetovanju s splošnim odborom ESRB o imenovanju vodje sekretariata ESRB v skladu s členom 3(2) Uredbe Sveta (EU) št. 1096/2010* ta z odprtim in preglednim postopkom oceni, ali imajo kandidati, ki so v ožjem izboru za delovno mesto vodje sekretariata ESRB, potrebne lastnosti, neodvisnost in izkušnje za upravljanje sekretariata ESRB. Splošni odbor Evropski parlament in Svet dovolj podrobno obvesti o oceni in postopku posvetovanja.

*  Uredba Sveta (EU) št. 1096/2010 z dne 17. novembra 2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L 331, 15.12.2010, str. 162).“;

_______________________________________________________________________________

(b)  vstavi se naslednji odstavek 3a:

“3a.  Predsednik ESRB in pripravljalni odbor lahko pri dajanju navodil vodji sekretariata ESRB v skladu s členom 4(1) Uredbe Sveta (EU) št. 1096/2010 obravnavata zlasti naslednje:

(a)  tekoče vodenje sekretariata ESRB;

(b)  vsa morebitna administrativna in proračunska vprašanja, povezana s sekretariatom ESRB;

(c)  koordinacijo in pripravo dela ter odločanje splošnega odbora;

(d)  pripravo predloga letnega programa ESRB in njegovega izvajanja;

(e)  pripravo letnega poročila o dejavnostih ESRB in poročanje splošnemu odboru o izvajanju“;

(2)  člen 5 se spremeni:

(a)  odstavka 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

“1.  ESRB predseduje predsednik ECB.

2.  Prvega podpredsednika za petletni mandat izvolijo člani Razširjenega sveta ECB med svojimi člani▌. Prvi podpredsednik je lahko enkrat ponovno izvoljen.

__________________________________________________________________

**  Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29.10.2013, str. 63).“;

(b)  odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

“8.  Predsednik zastopa ESRB navzven. Predsednik lahko naloge v zvezi z zastopanjem ESRB navzven, razen nalog iz člena 19(1), (4) in (5), prenese na podpredsednike ESRB ali vodjo sekretariata.“;

(3)  člen 6 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se spremeni:

(i)  vstavita se naslednji točki (fa) in (fb):

“(fa)  predsednik nadzornega odbora ECB;

(fb)  predsednik Enotnega odbora za reševanje;“;

(ii)  ▌

(b)  odstavek 2 se spremeni:

(i)  točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)  po en predstavnik na visoki ravni iz vsake države članice, bodisi iz pristojnih nacionalnih organov bodisi iz nacionalnih organov, ki so odgovorni za izvajanje ukrepov, katerih namen je odpravljanje sistemskih ali makrobonitetnih tveganj, in sicer v skladu z odstavkom 3;“;

(c)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

“3.  Kar zadeva zastopanost nacionalnih organov iz odstavka 2(a), zadevni predstavniki na visoki ravni rotirajo glede na obravnavano točko, razen če so se nacionalni organi posamezne države članice dogovorili o skupnem predstavniku.“;

(3a)  člen 7(1) se nadomesti z naslednjim:

“1.  Kadar člani ESRB sodelujejo v dejavnostih splošnega odbora in pripravljalnega odbora ali kadar opravljajo katero koli drugo dejavnost v zvezi z ESRB, so pri opravljanju svojih dolžnosti nepristranski in delujejo izključno v interesu Unije kot celote. Pri tem ne smejo zahtevati ali sprejemati nikakršnih navodil od nobene vlade, institucij Unije ali drugih javnih ali zasebnih organov.

(3b)  v členu 8(1) se dodata naslednja pododstavka:

„Ta odstavek se ne uporablja za osebe, ki informacije o grožnjah ali škodi za javni interes javljajo ali razkrivajo v okviru svojega delovnega razmerja.

Ta odstavek ne vpliva na zaupne ustne razprave, ki se vodijo v skladu s členom 19(5).“;

(4)  ▌člen 9 se spremeni:

(a)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

“4.  Kadar je primerno, so lahko na seje splošnega odbora povabljeni predstavniki na visoki ravni iz mednarodnih finančnih organizacij ali Evropskega parlamenta, ki opravljajo dejavnosti, neposredno povezane z nalogami ESRB, določenimi v členu 3(2)“;

(b)  odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

“5.  „Pri delu ESRB lahko sodelujejo predstavniki na visoki ravni iz ustreznih organov ▌držav evropskega gospodarskega prostora, njihovo sodelovanje pa je strogo omejeno na vprašanja, ki so za te države pomembna. ESRB sprejme ureditev, s katero opredeli zlasti naravo, obseg in postopkovne vidike vključenosti teh ▌držav v njegovo delo. Ta ureditev lahko določa ad hoc zastopanje v vlogi opazovalke v splošnem odboru, in sicer samo v zvezi z vprašanji, ki so za te države pomembna, pri čemer je treba izključiti vse primere razprav o razmerah v posameznih finančnih institucijah ali državah članicah.“

(5)  člen 11 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se spremeni:

(i)  točka (c) se nadomesti z naslednjim:

“(c)  štirje drugi člani splošnega odbora, ki so tudi člani Razširjenega sveta ECB, pri čemer je treba zagotoviti uravnoteženo zastopanost držav članic na splošno in držav, ki so oziroma niso sodelujoče države članice, kot je opredeljeno v členu 2(1) Uredbe (EU) št. 1024/2013. Med svojimi člani jih za dobo treh let izvolijo člani splošnega odbora, ki so tudi člani Razširjenega sveta ECB;“;

(ii)  vstavijo se naslednje točke (ga), (gb) in (gba):

„(ga)  predsednik nadzornega odbora ECB;

(gb)  predsednik Enotnega odbora za reševanje;

(gba)  vodja sekretariata ESRB;“;

(6)  člen 12 se spremeni:

(-a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

1. Svetovalni znanstveni odbor sestavljajo predsednik svetovalnega tehničnega odbora in 15 strokovnjakov s širokim strokovnim znanjem, izkušnjami in poznavanjem vseh ustreznih sektorjev finančnih trgov, ki jih predlaga pripravljalni odbor in potrdi splošni odbor za štiriletni mandat z možnostjo ponovne izvolitve. Kandidati ne smejo biti člani ESA, izberejo pa se na podlagi njihove splošne usposobljenosti in različnih izkušenj, pridobljenih na akademskih področjih ali v drugih sektorjih, zlasti v malih in srednje velikih podjetjih ali sindikatih ali kot ponudniki oziroma potrošniki finančnih storitev.“;

(-aa)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

2. Predsednika in oba podpredsednika svetovalnega znanstvenega odbora, imenuje splošni odbor na predlog predsednika ESRB in morajo imeti ustrezno visoko strokovno znanje in izkušnje, na primer na podlagi njihovega zadevnega akademskega in poklicnega zaledja na področju bančništva, trga vrednostnih papirjev ali zavarovanj in poklicnih pokojnin. Predsedovanje svetovalnemu znanstvenemu odboru bi si morale izmenjati te tri osebe po sistemu rotacije.“;

(-ab)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

3. Svetovalni znanstveni odbor svetuje in pomaga ESRB v skladu s členom 4(5) na zahtevo predsednika ESRB ali splošnega odbora.“;

(a)  odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

“5.  Kadar je primerno svetovalni znanstveni odbor že v zgodnji fazi na odprt in pregleden način organizira posvetovanja z deležniki, kot so udeleženci na trgu, potrošniški organi in akademski strokovnjaki, pri čemer upošteva zahtevo glede zaupnosti. Takšno posvetovanje se izvede v čim širšem obsegu, da so vključene vse zainteresirane strani in ustrezni finančni sektorji, deležniki pa imajo dovolj časa za odziv.“;

(7)  člen 13 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se spremeni:

(-i)  točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)  predstavniki vsake nacionalne centralne banke▌;“;

(i)  točka (f) se nadomesti z naslednjim:

„(f)  predstavnik Komisije;“;

(ii)  vstavita se naslednji točki (fa) in (fb):

“(fa)  predstavnik nadzornega odbora ECB;

(fb)  predstavnik Enotnega odbora za reševanje;“;

(aa)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

“3.  Svetovalni tehnični odbor svetuje in pomaga ESRB v skladu s členom 4(5) na zahtevo predsednika ESRB ali splošnega odbora.“;

(b)  vstavi se naslednji odstavek 4a:

„4a.  Kadar je primerno, svetovalni tehnični odbor že v zgodnji fazi na odprt in pregleden način organizira posvetovanja z deležniki, pri čemer upošteva zahtevo glede zaupnosti. Posvetovanje se izvede v čim širšem obsegu, da so vključene vse zainteresirane strani in ustrezni finančni sektorji, deležniki pa imajo dovolj časa za odziv.“;

(7a)  člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„ESRB pri opravljanju svojih nalog, določenih v členu 3(2), po potrebi prosi za mnenje ustrezne deležnike v zasebnem sektorju. Takšno posvetovanje se izvede v čim širšem obsegu, da so vključene vse zainteresirane strani in ustrezni finančni sektorji, deležniki pa imajo dovolj časa za odziv.“;

(7b)  v členu 15 se odstavek 7 nadomesti z naslednjim:

“7.  ESRB se pred vložitvijo posameznega zahtevka za informacije nadzorne narave, ki niso v povzeti ali zbirni obliki, posvetuje z ustreznim Evropskim nadzornim organom, da se prepriča, da je zahtevek utemeljen in sorazmeren. Če ustrezni Evropski nadzorni organ meni, da zahtevek ni utemeljen in sorazmeren, ga nemudoma vrne ESRB in prosi za dodatno utemeljitev. Potem ko ESRB ustreznemu Evropskemu nadzornemu organu zagotovi takšno dodatno utemeljitev, naslovniki zahtevka posredujejo zahtevane informacije ESRB pod pogojem, da imajo naslovniki zakonit dostop do zadevnih informacij.“;

(8)  člen 16 se spremeni:

(a)  v odstavku 2 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

Opozorila ali priporočila, ki jih ESRB izda v skladu s točkama (c) in (d) člena 3(2), so lahko splošna ali podrobna in so naslovljena zlasti na Unijo kot celoto, eno ali več držav članic, na enega ali več ESA ali na enega ali več pristojnih nacionalnih organov ali nacionalnih organov za reševanje, na ECB, kar zadeva naloge, ki so ji podeljene v skladu s členi 4(1), 4(2) in 5(2) Uredbe (EU) št. 1024/2013, ali na Enotni odbor za reševanje. Če je opozorilo ali priporočilo naslovljeno na enega ali več nacionalnih nadzornih organov, se o tem obvesti tudi zadevno državo članico oziroma države članice. Priporočila vsebujejo natančen časovni okvir za odziv. Priporočila so lahko naslovljena tudi na Komisijo v zvezi z ustrezno zakonodajo Unije. Opozorila in priporočila so dovolj podrobna in obrazložena ter jim je priložena ustrezna in obsežna utemeljitev.“;

(b)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

“3.  Opozorila ali priporočila, ki se pošljejo naslovnikom v skladu z odstavkom 2, se v skladu s strogimi pravili o zaupnosti hkrati pošljejo tudi Svetu, Evropskemu parlamentu, Komisiji in ESA.“;

(9)  v členu 17 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

“1.  Če je priporočilo iz točke (d) člena 3(2) naslovljeno na Komisijo, eno ali več držav članic, enega ali več ESA ali enega ali več pristojnih nacionalnih organov, naslovniki obvestijo Evropski parlament, Svet, Komisijo in ESRB o ukrepih, ki so jih sprejeli na podlagi priporočila, in utemeljijo morebitno neukrepanje. ESRB po potrebi v skladu s strogimi pravili o zaupnosti nemudoma obvesti ESA o prejetih odgovorih.“;

2.  Če ESRB presodi, da njegovo priporočilo ni bilo upoštevano ali da naslovniki niso ustrezno utemeljili svojega neukrepanja, ESRB o tem v skladu s strogimi pravili o zaupnosti obvesti naslovnike, Evropski parlament, Svet, Komisijo in zadevne ESA.“;

(9a)  člen 19 se spremeni:

(a)  odstavka 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

“1.  Vsaj enkrat na leto, v primeru obsežnejših finančnih težav pa pogosteje, je predsednik ESRB ob objavi letnega poročila ESRB v Evropskem parlamentu in Svetu povabljen na letno predstavitev pristojnega odbora v Evropskem parlamentu. Te predstavitve potekajo ločeno od dialoga o monetarni politiki med Evropskim parlamentom in predsednikom ECB.

2.  Letno poročilo iz odstavka 1 vsebuje informacije, za katere se splošni odbor odloči ali jih bo javno objavil v skladu s členom 18. Letno poročilo se objavi. Med drugim vsebuje informacije o sredstvih, ki jih je imela ESRB na voljo v skladu s členom 3(1) Uredbe (EU) 1096/2010.;

(b)  doda se naslednji odstavek:

“5a.  ESRB v ustni ali pisni obliki odgovori na vprašanja, ki mu jih postavi Evropski parlament ali Svet. Na vprašanja odgovarja takoj, v vsakem primeru pa v petih tednih od dneva, ko so mu bila predložena.“;

(10)  člen 20 se nadomesti z naslednjim:

„Ne prej kot pet let po [UL, vstavite datum začetka veljavnosti] Komisija izvede oceno te uredbe in predloži poročilo o glavnih ugotovitvah Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati […] dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

  UL C 227, 28.6.2018, str. 63.

(2)

* Predlogi sprememb: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

(3)

  UL C, , str. .

(4)

  Uredba (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L 331, 15.12.2010, str. 1).

(5)

  Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o poslanstvu in organizaciji Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB), COM(2014)0508.

(6)

  Delovni dokument služb Komisije, analiza učinka, spremembe uredbe o ESRB, COM(2017).

(7)

  Uredba Sveta (EU) št. 1096/2010 z dne 17. novembra 2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L 331, 15.12.2010, str. 162).


MNENJE Odbora za pravne zadeve (16.7.2018)

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Pripravljavec mnenja: Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V poročilu Komisije iz leta 2017 o poslanstvu in organizaciji ESRB5 je bilo sklenjeno, da ESRB sicer dobro deluje, vendar so ponekod potrebne izboljšave.

(2)  V poročilu Komisije iz leta 2017 o poslanstvu in organizaciji ESRB5 je bilo sklenjeno, da ESRB sicer dobro deluje, vendar so ponekod potrebne izboljšave, zlasti odkar so zadnje institucionalne spremembe v zvezi z bančno unijo, skupaj s prizadevanji, da bi dosegli vzpostavitev unije kapitalskih trgov, dejansko spremenile operativni okvir ESRB od njegove ustanovitve. Zato bi bilo treba ESRB ustrezno spremeniti, da se zagotovi učinkovitost makrobonitetnih politik.

_________________

_________________

5 Delovni dokument služb Komisije, analiza učinka, spremembe uredbe o ESRB, COM(2017).

5 Delovni dokument služb Komisije, analiza učinka, spremembe uredbe o ESRB, COM(2017).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Poudariti je treba, da naj bi predlagane izboljšave dosegle pravo ravnovesje med avtonomnostjo ESRB in potrebo po močnem in prepričljivem vodstvu. Njihov cilj je tudi izboljšati usklajevanje makrobonitetnih politik Unije in olajšati zagotavljanje ravnovesja med državami članicami, ki so v bančni uniji in jih nadzira ECB/EMN, in državami članicami, ki so še zunaj nje.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Široka članska zasedba v splošnem odboru ESRB je zelo pomembna, vendar se nedavne spremembe strukture finančnega nadzora v Uniji, zlasti vzpostavitev bančne unije, ne odražajo v sestavi splošnega odbora. Zato bi morala predsednik nadzornega odbora ECB in predsednik enotnega odbora za reševanje postati člana splošnega odbora ESRB z glasovalnimi pravicami. Prilagoditi bi bilo treba tudi pripravljalni odbor in svetovalni tehnični odbor, v tem zaporedju.

(3)  Široka članska zasedba v splošnem odboru ESRB je zelo pomembna, nedavne spremembe strukture finančnega nadzora v Uniji, zlasti vzpostavitev bančne unije, pa bi se morale odražati tudi v sestavi splošnega odbora in ustrezno upoštevati.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Cilj bi morala biti uravnotežena zastopanost obeh spolov v splošnem odboru ESRB.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Predsednik ECB je predsedoval ESRB prvih 5 let njegovega obstoja, nato pa je še naprej predsedoval ESRB, vendar začasno. V tem obdobju je predsednik ECB dodeljeval pooblastila in dajal kredibilnost ESRB ter skrbel, da je ta lahko učinkovito nadgrajeval strokovno znanje in izkušnje ECB na področju finančne stabilnosti ter se opiral nanje. Zato je primerno, da funkcija predsednika ECB kot predsedujočega ESRB postane trajna.

(4)  Predsednik ECB je predsedoval ESRB prvih 5 let njegovega obstoja, nato pa je še naprej predsedoval ESRB, vendar začasno. Tesno sodelovanje med ECB in ESRB ter razvoj informacijskih tokov sta potrebna za izboljšanje zmožnosti ESRB za učinkovito prepoznavanje, analizo in spremljanje sistemskih tveganj v vsej Uniji.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Da bi okrepili vidnost ESRB kot organa, ločenega od svojih posameznih članov, bi predsednik ESRB moralo imeti možnost, da naloge v zvezi z zastopanjem ESRB navzven prenese na vodjo sekretariata ESRB.

(5)  V celoti je treba zagotoviti odgovornost, preglednost in neodvisnost ESRB ter jamčiti zanje. Okrepiti je treba tudi avtonomnost in prepoznavnost ESRB. To je mogoče doseči z vzpostavitvijo ESRB kot neodvisnega in zanesljivega makrobonitetnega organa. Da bi okrepili vidnost ESRB kot organa, ločenega od svojih posameznih članov, bi predsednik ESRB moralo imeti možnost, da naloge v zvezi z zastopanjem ESRB navzven prenese na vodjo sekretariata ESRB ali podpredsednike ESRB.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Člen 3(2) Uredbe Sveta (EU) št. 1096/20106 določa, da vodjo sekretariata imenuje ECB po posvetovanju s splošnim odborom ESRB. Da se poveča prepoznavnost vodje sekretariata ESRB, bi moral splošni odbor ESRB v odprtem in preglednem postopku oceniti, ali imajo kandidati, ki so v ožjem izboru za delovno mesto vodje sekretariata ESRB, potrebne lastnosti in izkušnje za vodenje sekretariata ESRB. Splošni odbor bi moral Evropski parlament in Svet obvestiti o postopku ocenjevanja. Poleg tega bi bilo treba pojasniti naloge vodje sekretariata ESRB.

(6)  Člen 3(2) Uredbe Sveta (EU) št. 1096/20106 določa, da vodjo sekretariata imenuje ECB po posvetovanju s splošnim odborom ESRB. Da se poveča prepoznavnost vodje sekretariata ESRB, bi moral splošni odbor ESRB v odprtem in preglednem postopku oceniti, ali imajo kandidati, ki so v ožjem izboru za delovno mesto vodje sekretariata ESRB, potrebne lastnosti in izkušnje za vodenje sekretariata ESRB. Splošni odbor bi moral Evropski parlament in Svet obvestiti o postopku ocenjevanja. Tako bi se ohranila povezava z ECB in zagotovilo, da bi vodja sekretariata ESRB še naprej odgovarjal splošnemu odboru. Poleg tega bi bilo treba pojasniti naloge vodje sekretariata ESRB, zlasti ker bi dodelitev pomembnejše vloge vodji sekretariata ESRB lahko pomagala povečati učinek in učinkovitost opozoril in priporočil. Evropski parlament in Svet bi morala imeti možnost, da splošni odbor zaprosita za dodatne informacije.

_________________

_________________

6 Uredba Sveta (EU) št. 1096/2010 z dne 17. novembra 2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L 331, 15.12.2010, str. 162).

6 Uredba Sveta (EU) št. 1096/2010 z dne 17. novembra 2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L 331, 15.12.2010, str. 162).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  V skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1092/2010 je treba opozorila ali priporočila ESRB poslati Svetu in Komisiji, in, če so naslovljena na enega ali več nacionalnih nadzornih organov, tudi na evropske nadzorne organe (v nadaljnjem besedilu: ESA). Da se okrepi demokratični nadzor in preglednost, bi bilo treba ta opozorila in priporočila poslati tudi Evropskemu parlamentu in ESA.

(10)  V skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1092/2010 je treba opozorila ali priporočila ESRB poslati Svetu in Komisiji, in, če so naslovljena na enega ali več nacionalnih nadzornih organov, tudi na evropske nadzorne organe (v nadaljnjem besedilu: ESA). Da se okrepi demokratični nadzor in preglednost, je treba ta opozorila in priporočila nemudoma poslati Evropskemu parlamentu in ESA.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Da se zagotovi kakovost in ustreznost mnenj, priporočil in odločitev ESRB, naj bi se svetovalni tehnični odbor in svetovalni znanstveni odbor po potrebi posvetovala z zainteresiranimi stranmi, in sicer že v zgodnji fazi ter na odprt in pregleden način.

(11)  Da se zagotovi kakovost in ustreznost mnenj, priporočil in odločitev ESRB, naj bi se svetovalni tehnični odbor in svetovalni znanstveni odbor po potrebi posvetovala z zainteresiranimi stranmi, ustreznimi strokovnjaki in socialnimi partnerji, in sicer že v zgodnji fazi ter na odprt, pluralističen in pregleden način. Da bi se povečala učinkovitost, bi bilo treba rezultate navedenih posvetovanj v celoti upoštevati.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 3 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1)  V členu 3 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1. ESRB je odgovoren za makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom v Uniji, da bi pripomogel k preprečitvi ali ublažitvi sistemskih tveganj za finančno stabilnost v Uniji, ki so posledica razvoja znotraj finančnega sistema, upoštevajoč makroekonomski razvoj, da bi se tako izognili obdobjem obsežnejših finančnih težav. Prispeva k nemotenemu delovanju notranjega trga in s tem zagotavlja trajnostni prispevek finančnega sektorja h gospodarski rasti.

ESRB je odgovoren za makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom v Uniji, da bi pripomogel k preprečitvi ali ublažitvi sistemskih tveganj za finančno stabilnost v Uniji, ki so posledica razvoja znotraj finančnega sistema, upoštevajoč makroekonomski razvoj, da bi se tako izognili obdobjem obsežnejših finančnih težav. Prispeva k nemotenemu delovanju notranjega trga in s tem zagotavlja trajnostni prispevek finančnega sektorja h gospodarski rasti ter prispeva k doseganju ciljev člena 3 Pogodbe o Evropski uniji.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 4 – odstavek 2 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a.  Pri posvetovanju s splošnim odborom ESRB o imenovanju vodje sekretariata ESRB v skladu s členom 3(2) Uredbe Sveta (EU) št. 1096/2010* ta z odprtim in preglednim postopkom oceni, ali imajo kandidati, ki so v ožjem izboru za delovno mesto vodje sekretariata ESRB, potrebne lastnosti in izkušnje za upravljanje sekretariata ESRB. Splošni odbor Evropski parlament in Svet obvesti o postopku posvetovanja.

2a.  Pri posvetovanju s splošnim odborom ESRB o imenovanju vodje sekretariata ESRB v skladu s členom 3(2) Uredbe Sveta (EU) št. 1096/2010* ta z odprtim in preglednim postopkom oceni, ali imajo kandidati, ki so v ožjem izboru za delovno mesto vodje sekretariata ESRB, potrebne lastnosti in izkušnje za upravljanje sekretariata ESRB. Splošni odbor Evropski parlament in Svet obvesti o postopku posvetovanja. Splošni odbor Evropski parlament in Svet dovolj podrobno obvesti o oceni in postopku posvetovanja. Evropski parlament in Svet lahko splošni odbor zaprosita za dodatne informacije.

*  Uredba Sveta (EU) št. 1096/2010 z dne 17. novembra 2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L 331, 15.12.2010, str. 162).“;

*  Uredba Sveta (EU) št. 1096/2010 z dne 17. novembra 2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L 331, 15.12.2010, str. 162).“;

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 4 – odstavek 3 a – uvodno besedilo

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3a.  Predsednik ESRB in pripravljalni odbor lahko pri dajanju navodil vodji sekretariata ESRB v skladu s členom 4(1) Uredbe Sveta (EU) št. 1096/2010 obravnavata zlasti naslednje:

3a.  Predsednik ESRB in pripravljalni odbor lahko pri dajanju navodil vodji sekretariata ESRB v skladu s členom 4(1) Uredbe Sveta (EU) št. 1096/2010 na pregleden način obravnavata zlasti naslednje:

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 5 – odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„8.  Predsednik zastopa ESRB navzven. Predsednik lahko naloge v zvezi z zastopanjem ESRB navzven prenese na vodjo sekretariata.“;

„8.  Predsednik zastopa ESRB navzven. Predsednik lahko naloge v zvezi z zastopanjem ESRB navzven prenese na vodjo sekretariata ali podpredsednike ESRB“;

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka i

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 6 – odstavek 1– točki f a in f b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  vstavita se naslednji točki (fa) in (fb):

črtano

„(fa) predsednik nadzornega odbora ECB;

 

(fb)  predsednik Enotnega odbora za reševanje;“;

 

Obrazložitev

Vključitev predstavnikov EMN in SRB kot članov z glasovalno pravico bi vplivala na ravnovesje med državami, ki so se pridružile EMN, in državami, ki še niso članice.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b – točka i a (novo)

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 6 – odstavek 2 – točki b a in b b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  vstavita se naslednji točki (ba) in (bb):

 

(ba)  predsednik nadzornega odbora ECB;

 

(bb)  predsednik Enotnega odbora za reševanje;

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a – točka ii

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 11 – odstavek 1– točki g a in g b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  vstavita se naslednji točki (ga) in (gb):

črtano

„(ga) predsednik nadzornega odbora ECB;

 

(gb)  predsednik Enotnega odbora za reševanje;“;

 

Obrazložitev

Sedanje stanje, ko predstavniki EMN in SRB niso člani usmerjevalnega odbora ali svetovalnega tehničnega odbora, je bolj zaželeno. Znotraj obstoječega manevrskega prostora se lahko predstavnike EMN in SRB kot opazovalce povabi na sestanke tehničnega svetovalnega odbora in jim omogoči sodelovanje, ne da bi se ogrozilo ravnovesje med tistimi državami, ki so se pridružile EMN, in tistimi, ki še niso članice.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 12 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„5.  Kadar je primerno, svetovalni znanstveni odbor že v zgodnji fazi na odprt in pregleden način organizira posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, pri čemer upošteva zahtevo glede zaupnosti.“;

„5.  Kadar je primerno, svetovalni znanstveni odbor že v zgodnji fazi na odprt, pluralističen in pregleden način organizira posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in ustreznimi strokovnjaki, pri čemer upošteva zahtevo glede zaupnosti.“

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a – točka ii

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 13 – odstavek 1 – točki f a in f b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  vstavita se naslednji točki (fa) in (fb):

črtano

„(fa)  predstavnik nadzornega odbora ECB;

 

(fb)  predstavnik Enotnega odbora za reševanje;“;

 

Obrazložitev

Sedanje stanje, ko predstavniki EMN in SRB niso člani usmerjevalnega odbora ali svetovalnega tehničnega odbora, je bolj zaželeno. Znotraj obstoječega manevrskega prostora se lahko predstavnike EMN in SRB kot opazovalce povabi na sestanke tehničnega svetovalnega odbora in jim omogoči sodelovanje, ne da bi se ogrozilo ravnovesje med tistimi državami, ki so se pridružile EMN, in tistimi, ki še niso članice.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a a (novo)

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)   vstavi se naslednji odstavek:

 

1a.  Predstavnika nadzornega odbora ECB in predstavnika enotnega odbora za reševanje se lahko kot opazovalca povabi na sestanke svetovalnega tehničnega odbora.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 13 – odstavek 4 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„4a.  Kadar je primerno, svetovalni tehnični odbor že v zgodnji fazi na odprt in pregleden način organizira posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, pri čemer upošteva zahtevo glede zaupnosti.“;

„4a.  Kadar je primerno, svetovalni tehnični odbor že v zgodnji fazi na odprt, pluralističen in pregleden način organizira posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in ustreznimi strokovnjaki, pri čemer upošteva zahtevo glede zaupnosti.“

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 16 – odstavek 2 – prvi stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Opozorila ali priporočila, ki jih ESRB izda v skladu s točkama (c) in (d) člena 3(2), so lahko splošna ali podrobna in so naslovljena zlasti na Unijo kot celoto, eno ali več držav članic, na enega ali več ESA ali na enega ali več pristojnih nacionalnih organov, ali na ECB, kar zadeva naloge, ki so ji podeljene v skladu s členi 4(1), 4(2) in 5(2) Uredbe (EU) št. 1024/2013.“;

„Opozorila ali priporočila, ki jih ESRB izda v skladu s točkama (c) in (d) člena 3(2), so lahko splošna ali podrobna in so naslovljena zlasti na Unijo kot celoto, eno ali več držav članic, na enega ali več ESA ali na enega ali več pristojnih nacionalnih organov, ali na ECB, kar zadeva naloge, ki so ji podeljene v skladu s členi 4(1), 4(2) in 5(2) Uredbe (EU) št. 1024/2013.“; Ta opozorila in priporočila so dovolj podrobna in obrazložena ter jim je priložena ustrezna in obsežna utemeljitev.“

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 17 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(1)  Če je priporočilo iz točke (d) člena 3(2) naslovljeno na Komisijo, eno ali več držav članic, enega ali več ESA ali enega ali več pristojnih nacionalnih organov, naslovniki obvestijo Evropski parlament, Svet in ESRB o ukrepih, ki so jih sprejeli na podlagi priporočila, in utemeljijo morebitno neukrepanje. ESRB po potrebi v skladu s strogimi pravili o zaupnosti nemudoma obvesti ESA o prejetih odgovorih.“;

„(1)  Če je priporočilo iz točke (d) člena 3(2) naslovljeno na Komisijo, eno ali več držav članic, enega ali več ESA ali enega ali več pristojnih nacionalnih organov, naslovniki dovolj podrobno in nemudoma obvestijo Evropski parlament, Svet in ESRB o ukrepih, ki so jih sprejeli na podlagi priporočila, in utemeljijo morebitno neukrepanje. ESRB po potrebi v skladu s strogimi pravili o zaupnosti nemudoma dovolj podrobno obvesti ESA o prejetih odgovorih. Pri tem se v celoti spoštujejo načelo pravne države, temeljne pravice in načelo suverenosti držav.“;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 17 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Če ESRB presodi, da njegovo priporočilo ni bilo upoštevano ali da naslovniki niso ustrezno utemeljili svojega neukrepanja, ESRB o tem nemudoma in v skladu s strogimi pravili o zaupnosti obvesti naslovnike, Evropski parlament, Svet in zadevne ESA.“;

(2)  Če ESRB presodi, da njegovo priporočilo ni bilo upoštevano ali da naslovniki niso ustrezno utemeljili svojega neukrepanja, ESRB o tem nemudoma in v skladu s strogimi pravili o zaupnosti obvesti naslovnike, Evropski parlament, Komisijo, Svet in zadevne ESA.“;

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja

Referenčni dokumenti

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

26.10.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

26.10.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

9.10.2017

Obravnava v odboru

15.5.2018

 

 

 

Datum sprejetja

10.7.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Durand, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

16

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za ustavne zadeve (3.9.2018)

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Pripravljavka mnenja: Danuta Maria Hübner

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Da bi okrepili vidnost ESRB kot organa, ločenega od svojih posameznih članov, bi predsednik ESRB moralo imeti možnost, da naloge v zvezi z zastopanjem ESRB navzven prenese na vodjo sekretariata ESRB.

(5)  Da bi okrepili razpoznavnost ESRB kot organa, ločenega od svojih posameznih članov, bi moral imeti predsednik ESRB možnost, da naloge v zvezi z zastopanjem ESRB navzven, razen sodelovanja na predstavitvah in v razpravah za zaprtimi vrati v Evropskem parlamentu ter sodelovanja v preiskovalnem odboru v skladu s členom 226 PDEU in Sklepom 95/167/ES ter v skladu z načelom lojalnega sodelovanja, prenese na vodjo sekretariata ESRB.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Člen 3(2) Uredbe Sveta (EU) št. 1096/20106 določa, da vodjo sekretariata imenuje ECB po posvetovanju s splošnim odborom ESRB. Da se poveča prepoznavnost vodje sekretariata ESRB, bi moral splošni odbor ESRB v odprtem in preglednem postopku oceniti, ali imajo kandidati, ki so v ožjem izboru za delovno mesto vodje sekretariata ESRB, potrebne lastnosti in izkušnje za vodenje sekretariata ESRB. Splošni odbor bi moral Evropski parlament in Svet obvestiti o postopku ocenjevanja. Poleg tega bi bilo treba pojasniti naloge vodje sekretariata ESRB.

(6)  Člen 3(2) Uredbe Sveta (EU) št. 1096/20106 določa, da vodjo sekretariata imenuje ECB po posvetovanju s splošnim odborom ESRB. Da se poveča prepoznavnost vodje sekretariata ESRB, bi moral splošni odbor ESRB v odprtem in preglednem postopku oceniti, ali imajo kandidati, ki so v ožjem izboru za delovno mesto vodje sekretariata ESRB, potrebne lastnosti in izkušnje za vodenje sekretariata ESRB. Poleg tega bi bilo treba jamčiti za neodvisnost vodje sekretariata ESRB, ki bi se moral zavezati, da bo delal brez navodil javnega ali zasebnega organa. Splošni odbor bi moral Evropski parlament in Svet obvestiti o postopku ocenjevanja. Evropski parlament in Svet bi morala imeti možnost, da splošni odbor zaprosita za dodatne informacije. Postopek imenovanja iz te uredbe ne posega v dokončno odgovornost ECB za imenovanje vodje sekretariata ESRB v skladu s postopkom posvetovanja iz člena 3(2) Uredbe (EU) št. 1096/2010, dokler ta uredba ne bo pregledana. Poleg tega bi bilo treba naloge vodje sekretariata ESRB natančno razložiti in pojasniti s seznamom nalog, ki so vključene v to uredbo, in preprečevati podvajanje nalog, ki jih izvaja ECB in tistih, ki jih izvaja ESRB.

__________________

__________________

6 Uredba Sveta (EU) št. 1096/2010 z dne 17. novembra 2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L 331, 15.12.2010, str. 162).

6 Uredba Sveta (EU) št. 1096/2010 z dne 17. novembra 2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L 331, 15.12.2010, str. 162).

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Za večjo prepoznavnost vodje sekretariata ESRB je treba dolgoročno pregledati člen 3(2) Uredbe (EU) št. 1096/2010, da bi ocenili ustreznost veljavnega postopka imenovanja, zlasti pa razmislili o tem, ali se za imenovanje kandidatov iz ožjega izbora na mesto vodje sekretariata ESRB podeli Evropskemu parlamentu pravica do odobritve.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Glede na spremembe Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru (EGP)7 in zlasti glede na sprejetje Uredbe (EU) št. 1092/2010 s strani držav članic EGP, člen 9(5) navedene uredbe ni več relevanten in bi ga bilo zato treba črtati.

(8)  Glede na spremembe Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru (EGP)7 in zlasti glede na sprejetje Uredbe (EU) št. 1092/2010 s strani držav članic EGP, bi bilo treba člen 9(5) navedene uredbe spremeniti.

__________________

__________________

7 Sklep Skupnega odbora EGP št. 198/2016 z dne 30. septembra 2016 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP [2017/275] (UL L 46, 23.2.2017, str. 1).

7 Sklep Skupnega odbora EGP št. 198/2016 z dne 30. septembra 2016 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP [2017/275] (UL L 46, 23.2.2017, str. 1).

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Ob upoštevanju načela enake obravnave moških in žensk, bi morali v institucijah Unije zaposlovati in vključevati v odločanje več žensk, zato bi morala telesa ESRB upoštevati različnost spolov.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  V skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1092/2010 je treba opozorila ali priporočila ESRB poslati Svetu in Komisiji, in, če so naslovljena na enega ali več nacionalnih nadzornih organov, tudi na evropske nadzorne organe (v nadaljnjem besedilu: ESA). Da se okrepi demokratični nadzor in preglednost, bi bilo treba ta opozorila in priporočila poslati tudi Evropskemu parlamentu in ESA.

(10)  V skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1092/2010 je treba opozorila ali priporočila ESRB poslati Svetu in Komisiji, in, če so naslovljena na enega ali več nacionalnih nadzornih organov, tudi na evropske nadzorne organe (v nadaljnjem besedilu: ESA). Da se okrepi demokratični nadzor in preglednost, bi bilo treba ta opozorila in priporočila nemudoma poslati tudi Evropskemu parlamentu in ESA.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Da se zagotovi kakovost in ustreznost mnenj, priporočil in odločitev ESRB, naj bi se svetovalni tehnični odbor in svetovalni znanstveni odbor po potrebi posvetovala z zainteresiranimi stranmi, in sicer že v zgodnji fazi ter na odprt in pregleden način.

(11)  Da se zagotovi kakovost in ustreznost mnenj, priporočil in odločitev ESRB, naj bi se svetovalni tehnični odbor in svetovalni znanstveni odbor po potrebi posvetovala s širokim krogom zainteresiranih strani, ki zastopajo različna mnenja in interese, in sicer že v zgodnji fazi ter na odprt in pregleden način. Odbor ESRB bi moral dosledno upoštevati izide teh posvetovanj.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 4 – odstavek 2 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a.  Pri posvetovanju s splošnim odborom ESRB o imenovanju vodje sekretariata ESRB v skladu s členom 3(2) Uredbe Sveta (EU) št. 1096/2010* ta z odprtim in preglednim postopkom oceni, ali imajo kandidati, ki so v ožjem izboru za delovno mesto vodje sekretariata ESRB, potrebne lastnosti in izkušnje za upravljanje sekretariata ESRB. Splošni odbor Evropski parlament in Svet obvesti o postopku posvetovanja.

2a.  Pri posvetovanju s splošnim odborom ESRB o imenovanju vodje sekretariata ESRB v skladu s členom 3(2) Uredbe Sveta (EU) št. 1096/2010* ta z odprtim in preglednim postopkom oceni, ali imajo kandidati, ki so v ožjem izboru za delovno mesto vodje sekretariata ESRB, potrebne lastnosti, neodvisnost in izkušnje za upravljanje sekretariata ESRB. Splošni odbor Evropski parlament in Svet primerno obvesti o oceni in postopku posvetovanja. Evropski parlament in Svet lahko splošni odbor zaprosita za dodatne informacije.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b a (novo)

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vstavi se naslednji odstavek:

 

„4a.  pri usposabljanju v telesih ESRB se upošteva enakost spolov“;

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 5 – odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Predsednik zastopa ESRB navzven. Predsednik lahko naloge v zvezi z zastopanjem ESRB navzven prenese na vodjo sekretariata.;

8.  Predsednik zastopa ESRB navzven. Predsednik lahko naloge v zvezi z zastopanjem ESRB navzven, razen nalog iz člena 19(1), (4) in (5), prenese na vodjo sekretariata.;

Obrazložitev

Te naloge se nanašajo na udeležbo na predstavitvah in v razpravah za zaprtimi vrati v Evropskem parlamentu, ki bi moralo biti omogočeno zgolj predsedniku, le tako bo namreč ESRB zastopan na ustrezni ravni.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 9 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  odstavek 5 člena 9 se črta;

(4)  člen 9 se spremeni:

 

(a)  odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

 

„5.   Pri delu ESRB lahko sodelujejo predstavniki na visoki ravni iz ustreznih organov tretjih držav, njihovo sodelovanje pa je strogo omejeno na vprašanja, ki posebej zadevajo te države. ESRB sprejme ureditev, ki opredeljuje zlasti naravo, obseg in postopkovne vidike vključenosti teh tretjih držav v delo ESRB. Ta ureditev lahko določa ad hoc zastopanje v vlogi opazovalke v splošnem odboru, in sicer samo v zvezi z vprašanji, ki so pomembna za te države, razen v primerih, ko bi potekala razprava o razmerah v posameznih finančnih institucijah ali državah članicah.“

Obrazložitev

Glede na sprejetje uredbe o ESRB v evropskem gospodarskem prostoru (EGP) posebna omemba držav EGP ni več relevantna. Možnost sodelovanja predstavnikov tretjih držav na visoki ravni pri delu ESRB bi morali ohraniti, saj bi tako omogočili nadzorno sodelovanje onkraj meja Unije.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b (novo)

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 9 – odstavek 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(b)  doda se naslednji odstavek:

 

„6a.  Z odstopanjem od odstavka 6 lahko predsednik ESRB razprave s seje objavi, če se upoštevajo veljavne zahteve glede zaupnosti, in sicer na način, ki ne omogoča identifikacije posameznih institucij.“

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 12 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar je primerno, svetovalni znanstveni odbor že v zgodnji fazi na odprt in pregleden način organizira posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, pri čemer upošteva zahtevo glede zaupnosti.;

5.  Kadar je primerno, svetovalni znanstveni odbor že v zgodnji fazi na odprt in pregleden način organizira posvetovanja s širokim krogom zainteresiranih strani, ki zastopajo različna mnenja in interese, pri čemer upošteva zahtevo glede zaupnosti.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Uredba (EU) št. 1092/2010

Člen 19 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  v členu 19 se doda naslednji odstavek:

 

„5a.   ESRB v ustni ali pisni obliki odgovori na vprašanja, ki mu jih postavi Evropski parlament ali Svet. Na vprašanja odgovarja takoj, v vsakem primeru pa v petih tednih od dneva, ko so mu bila predložena.“

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja

Referenčni dokumenti

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

26.10.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

26.10.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Danuta Maria Hübner

21.11.2017

Obravnava v odboru

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Datum sprejetja

3.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Norbert Erdős, Csaba Sógor, Anna Záborská

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

19

+

ALDE

Charles Goerens

ECR

Morten Messerschmidt

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Norbert Erdős, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, György Schöpflin, Csaba Sógor, Anna Záborská

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja

Referenčni dokumenti

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Datum predložitve EP

20.9.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

26.10.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

26.10.2017

AFCO

26.10.2017

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Obravnava v odboru

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Datum sprejetja

10.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Elena Gentile, Julie Ward

Datum predložitve

14.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

2

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

1

0

ECR

Kay Swinburne

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 28. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov