Förfarande : 2017/0232(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0011/2019

Ingivna texter :

A8-0011/2019

Debatter :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.17

Antagna texter :

P8_TA(2019)0375

BETÄNKANDE     ***I
PDF 260kWORD 114k
14.1.2019
PE 625.360v02-00 A8-0011/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Othmar Karas, Pervenche Berès

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0538),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0317/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 15 februari 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från utskottet för rättsliga frågor och utskottet för konstitutionella frågor (A8-0011/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(2)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

1.  Europaparlamentet och rådet har i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) nr 1092/2010(4) (nedan kallad ESRB-förordningen), och på grundval av en rapport från kommissionen(5), granskat ESRB-förordningen för att fastställa om ESRB:s uppdrag och organisation behöver ses över. Även förfarandena för att utse ESRB:s ordförande har setts över.

2.  Enligt kommissionens rapport från 2017 om ESRB:s uppdrag och organisation(6) fungerar ESRB överlag väl, men det behövs förbättringar på vissa områden. Dessutom har den senaste tidens institutionella förändringar i samband med bankunionen, tillsammans med insatserna för att uppnå en kapitalmarknadsunion, liksom tekniska förändringar, i praktiken ändrat ESRB:s verksamhetsmiljö sedan starten. Inrättandet av ESRB bör direkt kunna bidra till att målen för den inre marknaden uppnås. Unionens makrotillsyn av det finansiella systemet är en integrerad del av den övergripande, nya tillsynsstrukturen i unionen, eftersom makrotillsynsaspekten är nära kopplad till de mikrotillsynsuppgifter som de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna) tilldelats. Endast med arrangemang som tar vederbörlig hänsyn till kopplingen mellan mikro- och makrorisker kan alla berörda parter känna tillräcklig tillit för att bedriva finansiell verksamhet över nationsgränserna. ESRB bör övervaka och bedöma risker för den finansiella stabiliteten till följd av utvecklingstendenser som kan påverka vissa sektorer eller hela det finansiella systemet, inbegripet risker och sårbarheter från tekniska förändringar eller miljömässiga eller sociala faktorer. Genom att ta itu med sådana risker bör ESRB direkt kunna bidra till den integrerade tillsynsstruktur inom unionen som krävs för att främja konsekventa och snabba politiska åtgärder från medlemsstaternas sida, så att olikartade tillvägagångssätt kan undvikas och den inre marknadens funktion förbättras. För att uppnå sina mål bör ESRB analysera all relevant information, inbegripet den utveckling som leder till fullbordandet av kapitalmarknadsunionen.

3.  Det är en stor fördel att ESRB:s styrelse har en bred sammansättning. Den senaste tidens utveckling när det gäller unionens struktur för finansiell tillsyn, och i synnerhet upprättandet av bankunionen, avspeglas dock inte i styrelsens sammansättning. Därför bör ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd och ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden bli styrelseledamöter med rösträtt. Motsvarande justeringar bör också göras i styrkommittén och den rådgivande tekniska kommittén.

4.  ECB:s ordförande har varit ordförande för ESRB under de fem första åren och har därefter fortsatt som ordförande på interimsbasis. Under denna period har ECB:s ordförande gett ESRB auktoritet och trovärdighet och säkerställt att ESRB kan bygga vidare på och dra nytta av ECB:s expertis på området finansiell stabilitet. Det är därför lämpligt att ECB:s ordförande blir ordförande för ESRB på permanent basis.

5.  För att öka ESRB:s synlighet som ett organ som är fristående från sina individuella medlemmar bör ESRB:s ordförande ha möjlighet att delegera uppgifter som gäller att företräda ESRB utåt till vice ordförandena eller till ESRB:s sekretariatschef, med undantag för deltagande i utfrågningar och diskussioner inom stängda dörrar vid Europaparlamentet.

6.  Artikel 3.2 i rådets förordning (EU) nr 1096/2010(7) föreskriver att ESRB:s sekretariatschef ska utses av ECB i samråd med ESRB:s styrelse. För att höja sekretariatschefens profil bör styrelsen genom ett öppet och transparent förfarande bedöma om de utvalda kandidaterna till denna tjänst har de egenskaper och den erfarenhet som krävs för att leda ESRB:s sekretariat. Styrelsen bör hålla Europaparlamentet och rådet informerade om bedömningsförfarandet. Det bör vidare förtydligas vilka uppgifter ESRB:s sekretariatschef ska ha.

7.  I enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) nr 1092/2010 har ESRB:s förste vice ordförande hittills valts av och bland ledamöterna i ECB:s allmänna råd, eftersom det har varit viktigt med en balanserad representation mellan medlemsstaterna generellt och mellan medlemsstater som har respektive inte har euron som valuta. Detta är inte längre lämpligt, även om en sådan balanserad representation även i fortsättningen bör beaktas i ESRB:s styrkommitté. Till följd av bankunionens upprättande är det dessutom lämpligt att ersätta hänvisningen till medlemsstater som har respektive inte har euron som valuta, med en hänvisning till medlemsstater som deltar respektive inte deltar i bankunionen.

8.  ▌

9.  För att minska kostnaderna och effektivisera förfarandena bör antalet företrädare för kommissionen i ESRB:s tekniska rådgivande kommitté minskas från två till en.

10.  Artikel 16.3 i förordning nr 1092/2010 föreskriver att ESRB:s varningar och rekommendationer ska skickas till rådet och kommissionen och, om de riktar sig till en eller flera nationella tillsynsmyndigheter, till de europeiska tillsynsmyndigheterna. För att stärka den demokratiska kontrollen och transparensen bör dessa varningar och rekommendationer även skickas till Europaparlamentet och till de europeiska tillsynsmyndigheterna.

11.  För att säkerställa kvaliteten och relevansen i ESRB:s yttranden, rekommendationer och beslut förväntas den rådgivande tekniska kommittén och den rådgivande vetenskapliga kommittén vid behov i ett tidigt skede samråda med intressenter på ett öppet och transparent sätt, och att göra detta så brett som möjligt för att säkerställa en metod som inkluderar alla berörda parter.

12.  Förordning (EU) nr 1092/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 1092/2010 ska ändras på följande sätt:

-1.  I artikel 2 ska led c ersättas med följande:

”c)  systemrisk: en risk för störningar i det finansiella systemet som kan medföra allvarliga negativa konsekvenser för den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater eller för realekonomin eller den inre marknadens funktion. Alla typer av finansiella mellanhänder, marknader och infrastrukturer är potentiellt systemviktiga i någon utsträckning.

-1a.  I artikel 3.2 ska led d ersättas med följande:

”d)  Utfärda rekommendationer till unionens institutioner eller medlemsstater för korrigerande åtgärder som svar på de risker som identifierats och, vid behov, offentliggöra dessa rekommendationer.

1.  Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)  Följande punkt ska införas som punkt 2a:

”2a  När styrelsen rådfrågas om utseende av ESRB:s sekretariatschef i enlighet med artikel 3.2 i rådets förordning (EU) nr 1096/2010*, ska den genom ett öppet och transparent förfarande bedöma om de utvalda kandidaterna till denna tjänst har de egenskaper, det oberoende och den erfarenhet som krävs för att leda ESRB:s sekretariat. Styrelsen ska informera Europaparlamentet och rådet tillräckligt detaljerat om bedömningen och samrådsförfarandet.

* Rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet (EUT L 331, 15.12.2010, s. 162).”.

_______________________________________________________________________________

b)  Följande punkt ska införas som punkt 3a:

”3a  ESRB:s ordförande och styrkommittén kan i sina instruktioner till ESRB:s sekretariatschef i enlighet med artikel 4.1 i rådets förordning (EU) nr 1096/2010 särskilt inrikta sig på följande:

a)  Den dagliga driften av ESRB:s sekretariat.

b)  Alla administrativa frågor och budgetfrågor som rör ESRB:s sekretariat.

c)  Samordning och beredning av styrelsens arbete och beslut.

d)  Utarbetande av förslag till ESRB:s årliga program och dess genomförande.

e)  Upprättande av ESRB:s årsrapport om verksamheten och rapportering till styrelsen om genomförandet av dess program.”.

2.  Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.  ECB:s ordförande ska vara ordförande i ESRB.

2.  Förste vice ordförande ska väljas av och bland ledamöterna i ECB:s allmänna råd för en mandatperiod på fem år ▌. Förste vice ordföranden får återväljas en gång.

__________________________________________________________________

b)  Punkt 8 ska ersättas med följande:

”8.  Ordföranden ska företräda ESRB utåt. Ordföranden får delegera uppgifter som handlar om att företräda ESRB utåt, utom när det gäller de uppgifter som avses i artikel 19.1, 19.4 och 19.5, till vice ordförandena för ESRB eller till sekretariatschefen.

3.  Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)  Följande led ska införas som leden fa och fb:

”fa)  Ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd.

fb)  Ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden.”

ii)  ▌

b)  Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)  Led a ska ersättas med följande:

”a)  En företrädare på hög nivå per medlemsstat, antingen från nationella behöriga myndigheter eller från nationella myndigheter som utsetts för vidtagande av åtgärder för att motverka systemrisker eller makrorisker, i enlighet med punkt 3.”.

c)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.  När det gäller de företrädare för de nationella myndigheterna som avses i punkt 2 a ska företrädarna på hög nivå rotera beroende på vilken fråga som diskuteras, såvida inte de nationella myndigheterna från en viss medlemsstat har enats om en gemensam företrädare.”.

3a.  Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

”1.  När de deltar i styrelsens och styrkommitténs arbete eller i annan verksamhet som rör ESRB, ska ledamöterna i ESRB agera opartiskt och uteslutande i hela unionens intresse. De får inte begära eller ta emot instruktioner från någon regering, unionens institutioner eller något annat offentligt eller privat organ.”

3b.  I artikel 8.1 ska följande stycken läggas till:

Denna punkt ska inte tillämpas på personer som inom ramen för ett arbetsförhållande rapporterar eller avslöjar information om hot eller skada för allmänintresset.

Denna punkt påverkar inte de konfidentiella muntliga diskussioner som hållits i enlighet med artikel 19.5.”

4.  ▌Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.  Om det är lämpligt får företrädare på hög nivå från internationella finansiella organisationer eller Europaparlamentet som utför verksamhet med direkt anknytning till ESRB:s uppgifter enligt artikel 3.2 bjudas in för att delta i styrelsens möten.”

b)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.  ESRB:s verksamhet får vara öppen för deltagande av företrädare på hög nivå för relevanta myndigheter i ▌EES-länder, dock strikt begränsat till frågor som är av särskild betydelse för dessa länder. ESRB får upprätta regler särskilt om arten och omfattningen av samt förfarandena för dessa länders deltagande i ESRB:s verksamhet. Sådana arrangemang kan omfatta bestämmelser om företrädares närvaro med observatörsstatus, på ad hoc-basis, i styrelsen och bör endast omfatta frågor som är av särskild betydelse för dessa länder, med uteslutande av frågor som på något sätt berör enskilda finansinstituts eller medlemsstaters situation.”

5.  Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)  Led c ska ersättas med följande:

”c)  Fyra andra styrelseledamöter som samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna råd, med beaktande av att medlemsstaterna generellt och de deltagande medlemsstaterna enligt artikel 2.1 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 respektive de icke deltagande medlemsstaterna bör vara företrädda på ett välavvägt sätt. De ska väljas på tre år av och bland de styrelseledamöter som samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna råd.”.

ii)  Följande led ska införas som leden ga, gb och gba:

ga)  Ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd.

gb)  Ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden.

gba)  ESRB:s sekretariatschef.

6.  Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

1. Rådgivande vetenskapliga kommittén ska bestå av ordföranden i rådgivande tekniska kommittén och 15 experter som tillsammans företräder många olika färdigheter, ▌erfarenheter och kunskaper om alla relevanta finansmarknadssektorer, vilka ska föreslås av styrkommittén och godkännas av styrelsen för en mandatperiod på fyra år, som kan förlängas. Kandidaterna får inte vara ledamöter i de europeiska tillsynsmyndigheterna och ska väljas på grundval av sin allmänna kompetens och på grundval av sina olika bakgrunder inom akademiska områden eller andra sektorer, i synnerhet i små och medelstora företag, fackföreningar eller som tillhandahållare eller konsumenter av finansiella tjänster.”

-aa)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

2. Ordföranden och de två vice ordförandena i rådgivande vetenskapliga kommittén ska utses av styrelsen, på förslag av ESRB:s ordförande, och ska var och en ha kompetens och kunskap på hög nivå, exempelvis i kraft av sin relevanta akademiska yrkesmässiga bakgrund, när det gäller banksektorn, värdepappersmarknader eller försäkringar och tjänstepensioner. Ordförandeskapet för rådgivande vetenskapliga kommittén bör rotera mellan dessa tre personer.”

-ab)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

3. Rådgivande vetenskapliga kommittén ska lämna råd och stöd till ESRB i enlighet med artikel 4.5 på begäran av ESRB:s ordförande eller styrelsen.”

a)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.  Rådgivande vetenskapliga kommittén ska vid behov i ett tidigt skede organisera samråd med intressenter, såsom marknadsdeltagare, konsumentorgan och akademiska experter, på ett öppet och transparent sätt, samtidigt som hänsyn tas till kravet på konfidentialitet. Samråden ska genomföras så brett som möjligt för att säkerställa en metod som inkluderar alla berörda parter och relevanta finansiella sektorer och ska ge berörda parter rimlig tid att svara.

7.  Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

-i)  Led a ska ersättas med följande:

”a)  En företrädare för varje nationell centralbank ▌.”

i)  Led f ska ersättas med följande:

f)  ”En företrädare för kommissionen.”

ii)  Följande led ska införas som leden fa och fb:

”fa)  En företrädare för ECB:s tillsynsnämnd.

fb)  En företrädare för den gemensamma resolutionsnämnden.”.

aa)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.  Rådgivande tekniska kommittén ska lämna råd och stöd till ESRB i enlighet med artikel 4.5 på begäran av ESRB:s ordförande eller styrelse.

b)  Följande punkt ska införas som punkt 4 a:

”4a  Rådgivande tekniska kommittén ska vid behov i ett tidigt skede organisera samråd med intressenter på ett öppet och transparent sätt, samtidigt som hänsyn tas till kravet på konfidentialitet. Samråden ska genomföras så brett som möjligt för att säkerställa en metod som inkluderar alla berörda parter och relevanta finansiella sektorer och ska ge berörda parter rimlig tid att svara.

7a.  Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Vid fullgörandet av sina uppgifter enligt artikel 3.2 ska ESRB, vid behov, inhämta synpunkter från relevanta aktörer inom den privata sektorn. Samråden ska genomföras så brett som möjligt för att säkerställa en metod som inkluderar alla berörda parter och relevanta finansiella sektorer och ska ge berörda parter rimlig tid att svara.

7b.  Artikel 15.7 ska ersättas med följande:

”7.  Före varje begäran om uppgifter av tillsynskaraktär som inte är i sammanfattad eller aggregerad form ska ESRB på korrekt sätt rådfråga den relevanta europeiska tillsynsmyndigheten för att försäkra sig om att begäran är motiverad och rimlig. Om den relevanta europeiska tillsynsmyndigheten inte anser att begäran är motiverad och rimlig, ska den omgående skicka begäran tillbaka till ESRB och begära ytterligare motiveringar. Efter det att ESRB har lämnat sådana ytterligare motiveringar till den relevanta europeiska tillsynsmyndigheten, ska mottagarna av denna begäran översända de begärda uppgifterna till ESRB förutsatt att mottagarna har laglig tillgång till de relevanta uppgifterna.”.

8.  Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 2 ska första meningen ersättas med följande:

”Varningar och rekommendationer som ESRB utfärdar i enlighet med artikel 3.2 c och d får vara av allmän eller specifik natur och ska särskilt riktas till unionen, till en eller flera medlemsstater, till en eller flera europeiska tillsynsmyndigheter eller till en eller flera nationella behöriga myndigheter eller nationella resolutionsmyndigheter eller till ECB för de uppgifter som tilldelats ECB i enlighet med artiklarna 4.1, 4.2 och 5.2 i förordning (EU) nr 1024/2013 eller till den gemensamma resolutionsnämnden. Om en varning eller en rekommendation riktas till en eller flera nationella tillsynsmyndigheter, ska även den eller de berörda medlemsstaterna underrättas om detta. Rekommendationerna ska innehålla en angiven tidsfrist för de politiska åtgärder som krävs. Rekommendationer får också riktas till kommissionen, när det gäller relevant unionslagstiftning. Varningarna och rekommendationerna ska vara tillräckligt detaljerade och motiverade och ska åtföljas av en fullgod och utförlig förklaring av grunderna.”

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.  Samtidigt som varningarna eller rekommendationerna skickas till mottagarna i enlighet med punkt 2, ska de i enlighet med strikta regler om konfidentialitet skickas till rådet, Europaparlamentet, kommissionen och de europeiska tillsynsmyndigheterna.”

9.  I artikel 17 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.  Om en rekommendation enligt artikel 3.2 d är ställd till kommissionen, till en eller flera medlemsstater, till en eller flera europeiska tillsynsmyndigheter eller till en eller flera nationella behöriga myndigheter, ska mottagarna underrätta Europaparlamentet, rådet, kommissionen och ESRB om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rekommendationen eller motivera varför inga åtgärder har vidtagits. Vid behov ska ESRB, omgående och i enlighet med strikta regler om konfidentialitet, informera de europeiska tillsynsmyndigheterna om de erhållna svaren.”.

2.  Om ESRB slår fast att dess rekommendation inte har följts eller att mottagarna inte lämnat godtagbara skäl för varför inga åtgärder har vidtagits, ska ESRB, i enlighet med strikta regler om konfidentialitet, informera mottagarna, Europaparlamentet, rådet, kommissionen och de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna om detta.”.

9a.  Artikel 19 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.  ESRB:s ordförande ska minst en gång om året, men oftare vid omfattande finansiella problem, bjudas in till en årlig utfrågning i Europaparlamentet av det behöriga utskottet i samband med offentliggörandet av ESRB:s årsrapport till Europaparlamentet och rådet. Denna utfrågning ska genomföras skilt från den monetära dialogen mellan Europaparlamentet och ordföranden för ECB.

2.  De årsrapporter som nämns i punkt 1 ska innehålla den information som styrelsen beslutat att offentliggöra i enlighet med artikel 18. Årsrapporten ska offentliggöras. Den ska innehålla en redovisning av de medel som ställts till ESRB:s förfogande i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1096/2010.”

b)  Följande punkt ska införas som punkt 5a:

”5a.  ESRB ska muntligen eller skriftligen besvara frågor som ställs av Europaparlamentet eller rådet. Frågorna ska besvaras så snabbt som möjligt, och under alla omständigheter inom fem veckor efter det att de översänts till ESRB.”

10.  Artikel 20 ska ersättas med följande:

”Tidigast den [OJ, please insert the date of entering into force] ska kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den […] dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

(1)

EUT C 227, 28.6.2018, s. 63.

(2)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(3)

EUT C , , s. .

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (EUT L 331, 15.12.2010, s. 1).

(5)

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Europeiska systemrisknämndens (ESRB) uppdrag och organisation, COM(2014) 508 final.

(6)

Commission Staff Working Document, Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation, COM(2017) (ej översatt till svenska).

(7)

Rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet (EUT L 331, 15.12.2010, s. 162).


YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (Ordförande  Ordförande16.7.2018)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Föredragande av yttrande: Kostas Chrysogonos

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Enligt kommissionens rapport från 2017 om ESRB:s uppdrag och organisation5 fungerar ESRB överlag väl, men det behövs förbättringar på vissa områden.

2.  Enligt kommissionens rapport från 2017 om ESRB:s uppdrag och organisation5 fungerar ESRB överlag väl, men det behövs förbättringar på vissa områden, i synnerhet eftersom de senaste institutionella förändringarna i samband med bankunionen, tillsammans med åtgärderna för att uppnå en kapitalmarknadsunion, har ändrat ESRB:s verksamhetsram sedan tidpunkten för dess inrättande. ESRB bör därför ändras i enlighet med detta för att säkerställa en effektiv makrotillsynspolitik.

_________________

_________________

5 Commission Staff Working Document, Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation, COM(2017) (ej översatt till svenska).

5 Commission Staff Working Document, Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation, COM(2017) (ej översatt till svenska).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Det bör betonas att de föreslagna förbättringarna syftar till att uppnå rätt balans mellan ESRB:s oberoende och behovet av ett starkt och trovärdigt ledarskap. De syftar också till att förbättra samordningen av unionens makrotillsynspolitik och göra det lättare att säkerställa balans mellan de medlemsstater som ingår i bankunionen och övervakas av ECB/SSM och de medlemsstater som fortfarande står utanför.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det är en stor fördel att ESRB:s styrelse har en bred sammansättning. Den senaste tidens utveckling när det gäller unionens struktur för finansiell tillsyn, och i synnerhet upprättandet av bankunionen, avspeglas dock inte i styrelsens sammansättning. Därför bör ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd och ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden bli styrelseledamöter med rösträtt. Motsvarande justeringar bör också göras i styrkommittén och den rådgivande tekniska kommittén.

(3)  Det är en stor fördel att ESRB:s styrelse har en bred sammansättning. Den senaste tidens utveckling när det gäller unionens struktur för finansiell tillsyn, och i synnerhet upprättandet av bankunionen, bör också avspeglas i styrelsens sammansättning och beaktas.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Man bör sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning inom ESRB:s styrelse.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  ECB:s ordförande har varit ordförande för ESRB under de fem första åren och har därefter fortsatt som ordförande på interimsbasis. Under denna period har ECB:s ordförande gett ESRB auktoritet och trovärdighet och säkerställt att ESRB kan bygga vidare på och dra nytta av ECB:s expertis på området finansiell stabilitet. Det är därför lämpligt att ECB:s ordförande blir ordförande för ESRB på permanent basis.

4.  ECB:s ordförande har varit ordförande för ESRB under de fem första åren och har därefter fortsatt som ordförande på interimsbasis. Ett nära samarbete mellan ECB och ESRB och utveckling av informationsflöden behövs för att förbättra ESRB:s förmåga att effektivt identifiera, analysera och övervaka unionsomfattande systemrisker.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  För att öka ESRB:s synlighet som ett organ som är fristående från sina individuella medlemmar bör ESRB:s ordförande ha möjlighet att delegera uppgifter som gäller att företräda ESRB utåt till ESRB:s sekretariatschef.

5.  ESRB:s ansvarsskyldighet, transparens och oberoende bör till fullo säkras och garanteras. Det är också nödvändigt att förbättra ESRB:s självständighet och synlighet. Denna förbättring kan uppnås genom att ESRB inrättas som en oberoende och tillförlitlig makrotillsynsmyndighet. För att öka ESRB:s synlighet som ett organ som är fristående från sina individuella medlemmar bör ESRB:s ordförande ha möjlighet att delegera uppgifter som gäller att företräda ESRB utåt till ESRB:s sekretariatschef eller till ESRB:s vice ordförande.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Artikel 3.2 i rådets förordning (EU) nr 1096/20106 föreskriver att ESRB:s sekretariatschef ska utses av ECB i samråd med ESRB:s styrelse. För att höja sekretariatschefens profil bör styrelsen genom ett öppet och transparent förfarande bedöma om de utvalda kandidaterna till denna tjänst har de egenskaper och den erfarenhet som krävs för att leda ESRB:s sekretariat. Styrelsen bör hålla Europaparlamentet och rådet informerade om bedömningsförfarandet. Det bör vidare förtydligas vilka uppgifter ESRB:s sekretariatschef ska ha.

6.  Artikel 3.2 i rådets förordning (EU) nr 1096/20106 föreskriver att ESRB:s sekretariatschef ska utses av ECB i samråd med ESRB:s styrelse. För att höja sekretariatschefens profil bör styrelsen genom ett öppet och transparent förfarande bedöma om de utvalda kandidaterna till denna tjänst har de egenskaper och den erfarenhet som krävs för att leda ESRB:s sekretariat. Styrelsen bör hålla Europaparlamentet och rådet informerade om bedömningsförfarandet. Detta skulle upprätthålla kopplingen till ECB och säkerställa ESRB:s sekretariatschefs ansvarsskyldighet inför styrelsen. Det bör vidare förtydligas vilka uppgifter ESRB:s sekretariatschef ska ha, i synnerhet eftersom en viktigare roll för ESRB:s sekretariatschef skulle kunna bidra till att öka effekterna och ändamålsenligheten när det gäller varningar och rekommendationer. Europaparlamentet och rådet bör kunna begära ytterligare information från styrelsen.

_________________

_________________

6 Rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet (EUT L 331, 15.12.2010, s. 162).

6 Rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet (EUT L 331, 15.12.2010, s. 162).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Artikel 16.3 i förordning nr 1092/2010 föreskriver att ESRB:s varningar och rekommendationer ska skickas till rådet och kommissionen och, om de riktar sig till en eller flera nationella tillsynsmyndigheter, till de europeiska tillsynsmyndigheterna. För att stärka den demokratiska kontrollen och transparensen bör dessa varningar och rekommendationer även skickas till Europaparlamentet och till de europeiska tillsynsmyndigheterna.

10.  Artikel 16.3 i förordning nr 1092/2010 föreskriver att ESRB:s varningar och rekommendationer ska skickas till rådet och kommissionen och, om de riktar sig till en eller flera nationella tillsynsmyndigheter, till de europeiska tillsynsmyndigheterna. För att stärka den demokratiska kontrollen och transparensen måste dessa varningar och rekommendationer utan dröjsmål skickas till Europaparlamentet och till de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  För att säkerställa kvaliteten och relevansen i ESRB:s yttranden, rekommendationer och beslut förväntas den rådgivande tekniska kommittén och den rådgivande vetenskapliga kommittén vid behov i ett tidigt skede samråda med intressenter på ett öppet och transparent sätt.

11.  För att säkerställa kvaliteten och relevansen i ESRB:s yttranden, rekommendationer och beslut förväntas den rådgivande tekniska kommittén och den rådgivande vetenskapliga kommittén vid behov i ett tidigt skede samråda med intressenter, relevanta experter och arbetsmarknadens parter på ett öppet, pluralistiskt och transparent sätt. För att öka effektiviteten bör resultaten av dessa samråd till fullo beaktas.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 3 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-1.  Artikel 3.1 ska ersättas med följande:

1. ESRB ska ansvara för makrotillsynen av det finansiella systemet i unionen, i syfte att bidra till att förhindra eller minska systemrisker för den finansiella stabiliteten i unionen som kan uppstå på grund av utvecklingen inom det finansiella systemet, med beaktande av den makroekonomiska utvecklingen, så att omfattande finansiella krissituationer kan undvikas. ESRB ska bidra till att den inre marknaden fungerar smidigt och därigenom säkerställa att finanssektorn på ett uthålligt sätt bidrar till den ekonomiska tillväxten.

”ESRB ska ansvara för makrotillsynen av det finansiella systemet i unionen, i syfte att bidra till att förhindra eller minska systemrisker för den finansiella stabiliteten i unionen som kan uppstå på grund av utvecklingen inom det finansiella systemet, med beaktande av den makroekonomiska utvecklingen, så att omfattande finansiella krissituationer kan undvikas. ESRB ska bidra till att den inre marknaden fungerar smidigt och därigenom säkerställa att finanssektorn på ett uthålligt sätt bidrar till den ekonomiska tillväxten och till uppnåendet av de mål som fastställs i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 4 – punkt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a  När styrelsen rådfrågas om utseende av ESRB:s sekretariatschef i enlighet med artikel 3.2 i rådets förordning (EU) nr 1096/2010*, ska den genom ett öppet och transparent förfarande bedöma om de utvalda kandidaterna till denna tjänst har de egenskaper och den erfarenhet som krävs för att leda ESRB:s sekretariat. Styrelsen ska informera Europaparlamentet och rådet om samrådsförfarandet.

2a  När styrelsen rådfrågas om utseende av ESRB:s sekretariatschef i enlighet med artikel 3.2 i rådets förordning (EU) nr 1096/2010*, ska den genom ett öppet och transparent förfarande bedöma om de utvalda kandidaterna till denna tjänst har de egenskaper och den erfarenhet som krävs för att leda ESRB:s sekretariat. Styrelsen ska informera Europaparlamentet och rådet om samrådsförfarandet. Styrelsen ska informera Europaparlamentet och rådet tillräckligt detaljerat om bedömningen och samrådsförfarandet. Europaparlamentet och rådet får begära ytterligare information från styrelsen.

*  Rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet (EUT L 331, 15.12.2010, s. 162).”.

*  Rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet (EUT L 331, 15.12.2010, s. 162).”.

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led b

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 4 – punkt 3a – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3a  ESRB:s ordförande och styrkommittén kan i sina instruktioner till ESRB:s sekretariatschef i enlighet med artikel 4.1 i rådets förordning (EU) nr 1096/2010 särskilt inrikta sig på följande:

3a  ESRB:s ordförande och styrkommittén kan i sina instruktioner till ESRB:s sekretariatschef i enlighet med artikel 4.1 i rådets förordning (EU) nr 1096/2010 särskilt och på ett transparent sätt inrikta sig på följande:

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led b

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 5 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

“8.  Ordföranden ska företräda ESRB utåt. Ordföranden får delegera uppgifter som handlar om att företräda ESRB utåt till sekretariatschefen.”.

“8.  Ordföranden ska företräda ESRB utåt. Ordföranden får delegera uppgifter som handlar om att företräda ESRB utåt till sekretariatschefen eller till ESRB:s vice ordförande.”

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a – led i

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 6 – punkt 1 – leden fa och fb

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Följande led ska införas som leden fa och fb:

utgår

”fa)  Ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd.

 

fb)  Ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden.”.

 

Motivering

Inbegripandet av företrädare för SSM och SRB som styrelseledamöter med rösträtt skulle inverka på balansen mellan de länder som är medlemmar av SSM och de som ännu inte är medlemmar.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led b – led ia (nytt)

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 6 – punkt 2 – leden ba och bb (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia)  Följande led ska införas som led ba och bb:

 

ba)  Ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd.

 

bb)  Ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a – led ii

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 11 – punkt 1 – leden ga och gb

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  Följande led ska införas som leden ga och gb:

utgår

ga)  Ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd.

 

gb)  Ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden.”.

 

Motivering

Den nuvarande situationen, där företrädare för SSM och SRB inte är medlemmar av styrkommittén eller den rådgivande tekniska kommittén, är att föredra. Inom den befintliga flexibilitetsmarginalen får företrädarna för SSM och SRB bjudas in som observatörer till möten i den rådgivande tekniska kommittén, vilket innebär att de kan delta utan att påverka balansen mellan de länder som är medlemmar i SSM och de som ännu inte är medlemmar.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led a

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 12 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5.  Rådgivande vetenskapliga kommittén ska vid behov i ett tidigt skede organisera samråd med intressenter på ett öppet och transparent sätt, samtidigt som hänsyn tas till kravet på konfidentialitet.”.

”5.  Rådgivande vetenskapliga kommittén ska vid behov i ett tidigt skede organisera samråd med intressenter och relevanta experter på ett öppet, pluralistiskt och transparent sätt, samtidigt som hänsyn tas till kravet på konfidentialitet.”.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led a – led ii

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 13 – punkt 1 – leden fa och fb

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  Följande led ska införas som leden fa och fb:

utgår

”fa)  En företrädare för ECB:s tillsynsnämnd.

 

fb)  En företrädare för den gemensamma resolutionsnämnden.”.

 

Motivering

Den nuvarande situationen, där företrädare för SSM och SRB inte är medlemmar av styrkommittén eller den rådgivande tekniska kommittén, är att föredra. Inom den befintliga flexibilitetsmarginalen får företrädarna för SSM och SRB bjudas in som observatörer till möten i den rådgivande tekniska kommittén, vilket innebär att de kan delta utan att påverka balansen mellan de länder som är medlemmar i SSM och de som ännu inte är medlemmar.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led aa (nytt)

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 13 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)   Följande punkt ska införas:

 

1a.  En företrädare för ECB:s tillsynsnämnd och en företrädare för den gemensamma resolutionsnämnden får bjudas in som observatörer till möten i den rådgivande tekniska kommittén.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led b

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 13 – punkt 4 a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4 a  Rådgivande tekniska kommittén ska vid behov i ett tidigt skede organisera samråd med intressenter på ett öppet och transparent sätt, samtidigt som hänsyn tas till kravet på konfidentialitet.”.

”4 a  Rådgivande tekniska kommittén ska vid behov i ett tidigt skede organisera samråd med intressenter och relevanta experter på ett öppet, pluralistiskt och transparent sätt, samtidigt som hänsyn tas till kravet på konfidentialitet.”

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8 – led a

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 16 – punkt 2 – första meningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Varningar och rekommendationer som ESRB utfärdar i enlighet med artikel 3.2 c och d får vara av allmän eller specifik natur och ska särskilt riktas till unionen, till en eller flera medlemsstater, till en eller flera europeiska tillsynsmyndigheter eller till en eller flera nationella behöriga myndigheter, eller till ECB för de uppgifter som tilldelats ECB i enlighet med artiklarna 4.1, 4.2 och 5.2 i förordning (EU) nr 1024/2013..

”Varningar och rekommendationer som ESRB utfärdar i enlighet med artikel 3.2 c och d får vara av allmän eller specifik natur och ska särskilt riktas till unionen, till en eller flera medlemsstater, till en eller flera europeiska tillsynsmyndigheter eller till en eller flera nationella behöriga myndigheter, eller till ECB för de uppgifter som tilldelats ECB i enlighet med artiklarna 4.1, 4.2 och 5.2 i förordning (EU) nr 1024/2013. Varningarna och rekommendationerna ska vara tillräckligt detaljerade och motiverade och ska åtföljas av en fullgod och utförlig förklaring av grunderna.

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 17 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.  Om en rekommendation enligt artikel 3.2 d är ställd till kommissionen, till en eller flera medlemsstater, till en eller flera europeiska tillsynsmyndigheter eller till en eller flera nationella behöriga myndigheter, ska mottagarna underrätta Europaparlamentet, rådet och ESRB om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rekommendationen eller motivera varför inga åtgärder har vidtagits. Vid behov ska ESRB, omgående och i enlighet med strikta regler om konfidentialitet, informera de europeiska tillsynsmyndigheterna om de erhållna svaren..

”1.  Om en rekommendation enligt artikel 3.2 d är ställd till kommissionen, till en eller flera medlemsstater, till en eller flera europeiska tillsynsmyndigheter eller till en eller flera nationella behöriga myndigheter, ska mottagarna i tillräcklig detalj och utan dröjsmål underrätta Europaparlamentet, rådet och ESRB om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rekommendationen och motivera på ett lämpligt och detaljerat sätt varför inga åtgärder har vidtagits. Vid behov ska ESRB, omgående och i enlighet med strikta regler om konfidentialitet, informera de europeiska tillsynsmyndigheterna tillräckligt detaljerat om de erhållna svaren. Rättsstaten, de grundläggande rättigheterna och principen om statens suveränitet ska till fullo respekteras.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 17 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om ESRB slår fast att dess rekommendation inte har följts eller att mottagarna inte lämnat godtagbara skäl för varför inga åtgärder har vidtagits, ska ESRB, i enlighet med strikta regler om konfidentialitet, informera mottagarna, Europaparlamentet, rådet och de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna om detta.”.

2.  Om ESRB slår fast att dess rekommendation inte har följts eller att mottagarna inte lämnat godtagbara skäl för varför inga åtgärder har vidtagits, ska ESRB, i enlighet med strikta regler om konfidentialitet, informera mottagarna, Europaparlamentet, kommissionen, rådet och de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna om detta.”.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd

Referensnummer

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

26.10.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

26.10.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Kostas Chrysogonos

9.10.2017

Behandling i utskott

15.5.2018

 

 

 

Antagande

10.7.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean‑Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

16

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Angel Dzhambazki

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor (3.9.2018)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europarlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Föredragande av yttrande: Danuta Maria Hübner

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att öka ESRB:s synlighet som ett organ som är fristående från sina individuella medlemmar bör ESRB:s ordförande ha möjlighet att delegera uppgifter som gäller att företräda ESRB utåt till ESRB:s sekretariatschef.

(5)  För att öka ESRB:s synlighet som ett organ som är fristående från sina individuella medlemmar bör ESRB:s ordförande ha möjlighet att delegera uppgifter som gäller att företräda ESRB utåt till ESRB:s sekretariatschef, utom när det gäller deltagande i utfrågningar och diskussioner inom stängda dörrar i Europaparlamentet och i en undersökningskommitté som bildats i enlighet med artikel 226 i EUF-fördraget och beslut 95/167/EG, och i enlighet med principen om lojalt samarbete.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Artikel 3.2 i rådets förordning (EU) nr 1096/20106 föreskriver att ESRB:s sekretariatschef ska utses av ECB i samråd med ESRB:s styrelse. För att höja sekretariatschefens profil bör styrelsen genom ett öppet och transparent förfarande bedöma om de utvalda kandidaterna till denna tjänst har de egenskaper och den erfarenhet som krävs för att leda ESRB:s sekretariat. Styrelsen bör hålla Europaparlamentet och rådet informerade om bedömningsförfarandet. Det bör vidare förtydligas vilka uppgifter ESRB:s sekretariatschef ska ha.

6.  Artikel 3.2 i rådets förordning (EU) nr 1096/20106 föreskriver att ESRB:s sekretariatschef ska utses av ECB i samråd med ESRB:s styrelse. För att höja sekretariatschefens profil bör styrelsen genom ett öppet och transparent förfarande bedöma om de utvalda kandidaterna till denna tjänst har de egenskaper och den erfarenhet som krävs för att leda ESRB:s sekretariat. Dessutom bör det säkerställas att sekretariatschefen är oberoende och förpliktigad att handla utan instruktioner från offentliga eller privata organ. Styrelsen bör hålla Europaparlamentet och rådet informerade om bedömningsförfarandet. Europaparlamentet och rådet bör kunna begära ytterligare information från styrelsen. Det förfarande för utnämning som fastställs i denna förordning påverkar inte ECB:s yttersta ansvar för utnämningen av ESRB:s sekretariatschef, i enlighet med det samrådsförfarande som fastställs i artikel 3.2 i förordning (EU) nr 1096/2010, så länge den förordningen inte ändras. Det bör vidare på ett tillfredsställande sätt förklaras och förtydligas vilka uppgifter ESRB:s sekretariatschef ska ha i förteckningen över uppgifter som ingår i denna förordning, och allt dubbelarbete bör undvikas mellan de uppgifter som utförs av ECB och de som utförs av ESRB.

__________________

__________________

6 Rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet (EUT L 331, 15.12.2010, s. 162).

6 Rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet (EUT L 331, 15.12.2010, s. 162).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Att höja ESRB:s sekretariatschefs profil kräver på längre sikt en översyn av artikel 3.2 i förordning (EU) nr 1096/2010 för att bedöma det nuvarande utnämningsförfarandets lämplighet och, i synnerhet, för att undersöka möjligheten att ge Europaparlamentet rätten att godkänna de utvalda kandidaterna till tjänsten som chef för ESRB:s sekretariat.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Med tanke på ändringarna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)7 och i synnerhet det faktum att EES-medlemsstaterna antagit förordning (EU) nr 1092/2010, är artikel 9.5 i den förordningen inte längre relevant och bör därför utgå.

8.  Med hänsyn till ändringarna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)7 och i synnerhet det faktum att EES-medlemsstaterna antagit förordning (EU) nr 1092/2010, bör artikel 9.5 i den förordningen ändras.

__________________

__________________

7 Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 198/2016 av den 30 september 2016 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet [2017/275] (EUT L 46, 23.2.2017, s. 1).

7 Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 198/2016 av den 30 september 2016 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet [2017/275] (EUT L 46, 23.2.2017, s. 1).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  Med hänsyn till principen om jämställdhet mellan kvinnor och män bör ett större antal kvinnor anställas inom institutionerna och delta i beslutsfattandet, och därför bör jämställdhetsaspekten beaktas inom de olika organ som ESRB består av.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Artikel 16.3 i förordning nr 1092/2010 föreskriver att ESRB:s varningar och rekommendationer ska skickas till rådet och kommissionen och, om de riktar sig till en eller flera nationella tillsynsmyndigheter, till de europeiska tillsynsmyndigheterna. För att stärka den demokratiska kontrollen och transparensen bör dessa varningar och rekommendationer även skickas till Europaparlamentet och till de europeiska tillsynsmyndigheterna.

10.  Artikel 16.3 i förordning nr 1092/2010 föreskriver att ESRB:s varningar och rekommendationer ska skickas till rådet och kommissionen och, om de riktar sig till en eller flera nationella tillsynsmyndigheter, till de europeiska tillsynsmyndigheterna. För att stärka den demokratiska kontrollen och transparensen bör dessa varningar och rekommendationer även utan dröjsmål skickas till Europaparlamentet och till de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  För att säkerställa kvaliteten och relevansen i ESRB:s yttranden, rekommendationer och beslut förväntas den rådgivande tekniska kommittén och den rådgivande vetenskapliga kommittén vid behov i ett tidigt skede samråda med intressenter på ett öppet och transparent sätt.

11.  För att säkerställa kvaliteten och relevansen i ESRB:s yttranden, rekommendationer och beslut förväntas den rådgivande tekniska kommittén och den rådgivande vetenskapliga kommittén vid behov samråda med en rad olika intressenter som företräder olika åsikter och intressen, i ett tidigt skede och på ett öppet och transparent sätt. ESRB bör ta vederbörlig hänsyn till resultatet av dessa samråd.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 4 – punkt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a  När styrelsen rådfrågas om utseende av ESRB:s sekretariatschef i enlighet med artikel 3.2 i rådets förordning (EU) nr 1096/2010*, ska den genom ett öppet och transparent förfarande bedöma om de utvalda kandidaterna till denna tjänst har de egenskaper och den erfarenhet som krävs för att leda ESRB:s sekretariat. Styrelsen ska informera Europaparlamentet och rådet om samrådsförfarandet. Styrelsen ska informera Europaparlamentet och rådet om samrådsförfarandet.

2a  När styrelsen rådfrågas om utseende av ESRB:s sekretariatschef i enlighet med artikel 3.2 i rådets förordning (EU) nr 1096/2010*, ska den genom ett öppet och transparent förfarande bedöma om de utvalda kandidaterna till denna tjänst har de egenskaper, det oberoende och den erfarenhet som krävs för att leda ESRB:s sekretariat. Styrelsen ska informera Europaparlamentet och rådet om samrådsförfarandet. Styrelsen ska på lämpligt sätt informera Europaparlamentet och rådet om bedömningen och samrådsförfarandet. Europaparlamentet och rådet får begära ytterligare information från styrelsen.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led ba (nytt)

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Följande punkt ska införas:

 

”4a.  Hänsyn ska tas till jämställdhetsprincipen vid bildandet av de olika organ som ESRB består av.”

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led b

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 5 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Ordföranden ska företräda ESRB utåt. Ordföranden får delegera uppgifter som handlar om att företräda ESRB utåt till sekretariatschefen.

8.  Ordföranden ska företräda ESRB utåt. Ordföranden får delegera uppgifter som handlar om att företräda ESRB utåt, utom när det gäller de uppgifter som avses i artikel 19.1, 19.4 och 19.5, till sekretariatschefen.

Motivering

Dessa uppgifter avser deltagande i utfrågningar och diskussioner inom stängda dörrar vid Europaparlamentet. För att ESRB ska vara representerad på lämplig nivå bör dessa endast bör vara öppna för ordföranden.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 9 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Artikel 9.5 ska utgå.

4.  Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

 

a)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

 

”5.  ESRB:s verksamhet får vara öppen för deltagande av företrädare på hög nivå för relevanta myndigheter i tredjeländer, strikt begränsat till frågor som är av särskild betydelse för dessa länder. ESRB får upprätta regler som särskilt anger arten och omfattningen av samt förfarandena för dessa tredjeländers deltagande i ESRB:s verksamhet. Sådana arrangemang kan omfatta bestämmelser om företrädares närvaro på ad hoc-basis som observatörer i styrelsen och ska endast omfatta frågor som är av särskild betydelse för dessa länder, med uteslutande av frågor som på något sätt berör enskilda finansinstituts eller medlemsstaters situation.”

Motivering

Inför antagandet av ESRB-förordningen i EES, är den specifika hänvisningen till EES‑medlemsstaterna inte längre relevant. Möjligheten för företrädare på hög nivå för tredjeländer att delta i arbetet i ESRB bör dock bevaras för att möjliggöra samarbete med tillsynsmyndigheterna utanför unionen.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led b (nytt)

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 9 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

b)  Följande punkt ska läggas till:

 

”6a.  Genom undantag från punkt 6 får ESRB:s ordförande offentliggöra överläggningarna från ett möte, med förbehåll för tillämpliga krav avseende konfidentialitet och på ett sätt som inte gör det möjligt att identifiera enskilda institut.”

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led a

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 12 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Rådgivande vetenskapliga kommittén ska vid behov i ett tidigt skede organisera samråd med intressenter på ett öppet och transparent sätt, samtidigt som hänsyn tas till kravetkonfidentialitet.

5.  Rådgivande vetenskapliga kommittén ska vid behov i ett tidigt skede organisera samråd med en rad olika intressenter som företräder olika åsikter och intressen, i ett tidigt skede ochett öppet och transparent sätt.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9a (nytt)

Förordning (EU) nr 1092/2010

Artikel 19 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  I artikel 19 ska följande punkt läggas till:

 

”5a.   ESRB ska muntligen eller skriftligen besvara frågor som ställs av Europaparlamentet eller rådet. Frågorna ska besvaras så snabbt som möjligt, och under alla omständigheter inom fem veckor efter det att de översänts till ESRB.”

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd

Referensnummer

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

26.10.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

26.10.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Danuta Maria Hübner

21.11.2017

Behandling i utskott

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Antagande

3.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Norbert Erdős, Csaba Sógor, Anna Záborská

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

19

+

ALDE

Charles Goerens

ECR

Morten Messerschmidt

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Norbert Erdős, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, György Schöpflin, Csaba Sógor, Anna Záborská

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd

Referensnummer

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Framläggande för parlamentet

20.9.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

26.10.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

26.10.2017

AFCO

26.10.2017

 

 

Föredragande

       Utnämning

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Tidigare föredragande

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Behandling i utskott

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Antagande

10.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Elena Gentile, Julie Ward

Ingivande

14.1.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

2

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

1

0

ECR

Kay Swinburne

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 28 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy