Процедура : 2017/0231(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0012/2019

Внесени текстове :

A8-0012/2019

Разисквания :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0376

ДОКЛАД     ***I
PDF 243kWORD 69k
14.1.2019
PE 625.359v02-00 A8-0012/2019

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

(COM(2017)0537 – C8‑0318/2017 – 2017/0231(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Отмар Карас, Перванш Берес

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

(COM(2017)0537 – C8‑0318/2017 – 2017/0231(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0537),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 53, параграф 1 и член 62 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0318/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 11 май 2018 г.,(1)

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 февруари 2018 г.,(2)

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0012/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(3)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 и член 62 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(4),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(5),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  В Директива 2014/65/ЕС се съдържа нормативната уредба, уреждаща дейността на доставчиците на услуги за докладване на данни (ДУДД) и се въвеждат изисквания услугите за докладване на данни след сключването на сделките да бъдат лицензирани като одобрени механизми за публикуване (ОМП). Освен това съгласно Директива 2014/65/ЕС доставчиците на консолидирани данни (ДКД) са задължени да предлагат консолидирани данни за търговията, които обхващат всички сделки с капиталови и с некапиталови инструменти в целия Съюз. С Директива 2014/65/ЕС освен това се въвеждат официални изисквания относно каналите за докладване на сделки пред компетентните органи, съгласно които докладващите от името на дружествата трети страни следва да бъдат лицензирани като одобрени механизми за докладване (ОМД).

(2)  Качеството на данните за търговията, както и на тяхното обработване и предоставяне, включително в трансграничен контекст, е от първостепенно значение за постигането на основната цел на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета, а именно осигуряване на повече прозрачност на финансовите пазари. Наличието на точни данни дава на ползвателите възможност да придобият цялостна представа за търговията на финансовите пазари в целия Съюз, а на компетентните органи — точна и изчерпателна информация за съответните сделки. Като се имат предвид трансграничното измерение при обработката на данните, ползите от обединяването на свързаните с данните компетенции, включително икономиите от мащаба, и отрицателното въздействие на евентуалните различия в надзорните практики както върху качеството на данните за търговията, така и върху задачите на ДУДД, е целесъобразно функциите по лицензиране на ДУДД и надзор върху тях, както и правомощията по събирането на данни, да бъдат прехвърлени от националните органи към ЕОЦКП.

(3)  За да се осигури последователност при прехвърлянето на тези правомощия, е целесъобразно съответните разпоредби в Директива 2014/65/ЕС, отнасящи се до оперативните изисквания за ДУДД и правомощията на компетентните органи по отношение на ДУДД, да се заличат и да се въведат в Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета(6).

(4)  Прехвърлянето на функциите по лицензирането и надзора на ДУДД към ЕОЦКП е в съответствие със задачите на ЕОЦКП. По-конкретно, прехвърлянето на правомощията за събиране на данни, лицензиране и надзор от компетентните органи към ЕОЦКП ще послужи за целите и на други задачи на ЕОЦКП, поверени му съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014, като например наблюдение на пазара, правомощия за временна намеса и за управление на позиции, както и гарантиране на спазването на изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките. Поради това Директива 2014/65/ЕС следва да бъде съответно изменена.

(5)  В Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7) („Платежоспособност II“) се предвижда, че съгласно рисково ориентирания подход за КИП е възможно при определени обстоятелства застрахователните и презастрахователните предприятия и групите да използват (на ниво предприятия или групи) вътрешни модели за изчисляването на това изискване вместо стандартната формула.

(7)  С цел да се осигури висока степен на сближаване в областта на надзора и одобряването на вътрешните модели, ЕОЗППО следва да може да издава препоръки по въпроси, свързани с тези вътрешни модели.

(8)  За да се насърчи сближаването на надзорните практики, ЕОЗППО следва да може по искане на надзорните органи да им оказва съдействие при постигането на споразумение. При определени обстоятелства, когато надзорните органи не успеят да постигнат споразумение в процеса на одобряване на вътрешен модел за дадена група, предприятията следва да могат, преди органът за групов надзор да приеме окончателното си решение, да поискат от ЕОЗППО да посредничи и да съдейства на надзорните органи за постигането на споразумение.

(9)  За да се вземат предвид въведените с Регламент (ЕС) № 1094/2010 нови разпоредби относно независимите групи, съответните разпоредби в Директивата „Платежоспособност II“, отнасящи се до независимите групи, следва да бъдат изменени, за да се приведат в съответствие с новата процедура за обвързваща медиация съгласно посочения регламент.

(10)  С цел да се отрази обстоятелството, че Комитетът на европейските надзорни органи в областта на застраховането и професионалните пенсии (CEIOPS) е заменен от ЕОЗППО, позоваванията на CEIOPS в Директивата „Платежоспособност II“ следва да бъдат заличени.

(11)  Директива 2009/138/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2014/65/ЕС

Директива 2014/65/ЕС се изменя, както следва:

(1)  Член 1 се изменя, както следва:

a)  параграф 1 се заменя със следното:

„1.  Настоящата директива се прилага към инвестиционни посредници, пазарни оператори и дружества от трети държави, предоставящи инвестиционни услуги или извършващи инвестиционни дейности чрез установяването на клон в Съюза.“;

б)  в параграф 2 буква г) се заличава.

(2)  В член 4 параграф 1 се изменя, както следва:

a)  точки 36) и 37) се заменят със следното:

„36)  „ръководен орган“ означава орган или органи на инвестиционен посредник или пазарен оператор, назначени в съответствие с националното право, които разполагат с правомощия за определяне на стратегията, целите и цялостната политика на субекта, и които упражняват надзор и наблюдение на вземането на решения на управленско равнище и в които участват лицата, които действително управляват стопанската дейност на субекта.

Когато настоящата директива се позовава на ръководен орган и съгласно националното право управителните и контролните функции на ръководния орган са възложени на различни органи или различни членове на един орган, държавата членка определя отговорните органи или членове на ръководния орган в съответствие с националното си право, освен ако в настоящата директива не е указано друго;

37)  „висше ръководство“ означава физически лица, които имат изпълнителни функции в рамките на инвестиционен посредник или пазарен оператор и са отговорни, и подотчетни пред ръководния орган, за текущото управление на субекта, включително за изпълнението на политиките относно предлагането на услуги и продукти на клиентите от посредника и неговия персонал;“;

в)  точки 52) — 54) и точка 55), буква в) се заличават.

(3)  Дял V се заличава.

(4)  Член 70 се изменя, както следва:

a)  в параграф 3, буква а) подточки xxxvii) — xxxx) се заличават;

б)  в параграф 4 буква а) се заменя със следното:

„а) член 5 или член 6, параграф 2 или членове 34, 35, 39 или 44 от настоящата директива; или“

в)  в параграф 6 буква в) се заменя със следното:

за инвестиционен посредник, за пазарен оператор, лицензиран да организира МСТ или ОСТ, или за регулиран пазар — отнемане или спиране на действието на лиценза на институцията в съответствие с членове 8 и 43;“.

(5)  В член 71 параграф 6 се заменя със следното:

„6.  Когато публикуваната наказателноправна или административна санкция е наложена на инвестиционен посредник, пазарен оператор, кредитна институция във връзка с инвестиционни услуги и дейности или допълнителни услуги или клон на дружества от трети държави, лицензирани в съответствие с настоящата директива, ЕОЦКП отбелязва публикуваната санкция в съответния регистър.“

(6)  В член 77, параграф 1, първа алинея уводното изречение се заменя със следното:

„Държавите членки гарантират, че всяко лице, което е оправомощено по смисъла на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*, осъществяващо в инвестиционен посредник или регулиран пазар задачата, описана в член 34 от Директива 2013/34/ЕС или член 73 от Директива 2009/65/ЕО или всяка друга определена със закон задача, има най-малкото задължението своевременно да съобщава на компетентните органи всеки факт или решение относно това предприятие, с които това лице се е запознало при осъществяването на тази задача и които могат да:

*Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).“

(7)  Член 89 се изменя, както следва:

a)  параграф 2 се заменя със следния текст:

„2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 3, член 4, параграф 1, точка 2, втора алинея, член 4, параграф 2, член 13, параграф 1, член 16, параграф 12, член 23, параграф 4, член 24, параграф 13, член 25, параграф 8, член 27, параграф 9, член 28, параграф 3, член 30, параграф 5, член 31, параграф 4, член 32, параграф 4, член 33, параграф 8, член 52, параграф 4, член 54, параграф 4, член 58, параграф 6 и член 79, параграф 8, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 2 юли 2014 г.“;

(б)  параграф 3 се заменя със следното:

„3. Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 3, член 4, параграф 1, точка 2, втора алинея, член 4, параграф 2, член 13, параграф 1, член 16, параграф 12, член 23, параграф 4, член 24, параграф 13, член 25, параграф 8, член 27, параграф 9, член 28, параграф 3, член 30, параграф 5, член 31, параграф 4, член 32, параграф 4, член 33, параграф 8, член 52, параграф 4, член 54, параграф 4, член 58, параграф 6 и член 79, параграф 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.“;

в)  параграф 5 се заменя със следното:

„5. Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 3, член 4, параграф 1, точка 2 втора алинея, член 4, параграф 2, член 13, параграф 1, член 16, параграф 12, член 23, параграф 4, член 24, параграф 13, член 25, параграф 8, член 27, параграф 9, член 28, параграф 3, член 30, параграф5, член 31, параграф 4, член 32, параграф 4, член 33, параграф 8, член 52, параграф 4, член 54, параграф 4, член 58, параграф 6 и член 79, параграф 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след уведомяването на Европейския парламент и Съвета за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

(8)  В член 90 параграфи 2 и 3 се заличават.

(9)  В член 93, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Държавите членки прилагат тези мерки, считано от [x].“;

(10)  В приложение I раздел Г се заличава.

Член 2

Изменения на Директива 2009/138/ЕО

Директива 2009/138/ЕО се изменя, както следва:

(1)  В член 112, параграф 4 се добавят следните алинеи:

„След като надзорните органи преценят, че заявлението е пълно, те уведомяват ЕОЗППО за него.

По искане на ЕОЗППО надзорните органи му предоставят цялата документация, включена в заявлението на предприятието.

В срок от 4 месеца след получаването на пълното заявление от надзорния орган ЕОЗППО може да издаде препоръка до надзорните органи в съответствие с член 21а, параграф 1, буква а) и член 29, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

При наличието на издадена препоръка надзорният орган взема решението по първата алинея, като следва препоръката, или, когато решението не е взето съобразно препоръката, предоставя писмена обосновка за това на ЕОЗППО и на заявителя.“;

(1a)  В член 36, параграф 4, първата алинея се заменя със следното:

„4.  Надзорните органи оценяват адекватността на методите и практиките на застрахователните и презастрахователните предприятия, предназначени за установяване на възможните събития или бъдещи изменения на икономическите условия, които биха могли да имат неблагоприятен ефект върху цялостната финансова позиция на съответното предприятие, като отчитат устойчивите модели на стопанска дейност и интегрирането на екологични, социални и свързани с управлението фактори.“

(1б)  Създава се следният член:

„Член 152aУведомяване и платформи за сътрудничество

1.  Компетентният надзорен орган на държавата членка на произход уведомява както Органа, така и надзорните органи на приемащите държави членки, когато възнамерява да предостави лиценз по отношение на застрахователно или презастрахователно предприятие, което му е поднадзорно по силата на посочените в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 актове, ако бизнес планът на това предприятие предвижда, че съществена част от дейността му ще бъде извършвана въз основа на свободното предоставяне на услуги или свободата на установяване.

Надзорният орган на държавата членка на произход уведомява също така незабавно Органа и надзорните органи на приемащите държави членки, в случай че установи влошаване на условията за финансиране или други нововъзникващи рискове, породени от застрахователно или презастрахователно предприятие в текущата стопанска дейност, по-специално когато предприятието извършва значителна част от дейността си въз основа на свободата на предоставяне на услуги или на свободата на установяване, които могат да имат значително трансгранично въздействие.

Тези уведомления до Органа и до надзорните органи на приемащите държави членки са достатъчно подробни, за да създават условия за подходяща преценка.

2.  В случаите, посочени в параграф 1, алинеи 1 и 2 от настоящия член, по искане на един или повече от съответните компетентни органи или по своя инициатива Органът може да създаде и координира платформа за сътрудничество, както е посочено в член 31, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 1094/2010, за да насърчи обмена на информация и да подобри сътрудничеството между съответните компетентни органи, и когато е относимо, за да се достигне до общо виждане относно случаите, посочени в параграф 1, алинея 2.

Когато въз основа на информацията по член 31, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) № 1094/2010, Органът установи, че дадена финансова институция извършва своята дейност основно или изцяло в друга държава членка, той информира съответните органи и може да създаде по своя собствена инициатива, като координира действията си със съответните компетентни органи, платформа за сътрудничество, за да улесни обмена на информация между тези органи.

Без да се засяга член 35 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, съответните компетентни органи предоставят по искане на Органа цялата информация, която е необходима за правилното функциониране на платформата за сътрудничество.

3.  В случай че засегнатите компетентни органи не стигнат до общо виждане чрез платформата за сътрудничество, Органът може да издаде препоръка към съответния компетентен орган, която включва краен срок, в който компетентният орган следва да извърши препоръчаните промени. Ако компетентният орган не се съобрази с препоръката на Органа, той посочва основанията си за това. В случай че Органът счете, че тези промени не са подходящи, той незабавно оповестява своята препоръка заедно с въпросните основания.“

(2)  Член 231 се изменя, както следва:

a)  параграф 1 се изменя, както следва:

i)  първата алинея се заменя със следното:

„1. При заявление за разрешение за изчисляване на консолидираното групово капиталово изискване за платежоспособност, както и на капиталовото изискване за платежоспособност на застрахователните и презастрахователните дружества от дадена група въз основа на вътрешен модел, подадено от застрахователно или презастрахователно предприятие и свързаните с него дружества, или съвместно от свързаните дружества на застрахователен холдинг, съответните надзорни органи сътрудничат помежду си и с ЕОЗППО при вземането на решение дали да предоставят такова разрешение, както и при определянето на реда и условията, ако има такива, на които такова разрешение подлежи.“;

ii)  третата алинея се заменя със следното:

„Органът за групов надзор незабавно уведомява другите членове на колегиума на надзорните органи за получаването на заявлението и предоставя пълното заявление, включително представената от предприятието документация, на членовете на колегиума и на ЕОЗППО“;

б)  добавя се нов параграф 2а, както следва:

„2б. Ако ЕОЗППО прецени, че по отношение на заявлението, посочено в параграф 1, са налице по-съществени проблеми, касаещи съгласуваността при одобряването на заявления за вътрешни модели в рамките на Съюза, ЕОЗППО може, в срок от 4 месеца след получаването на пълното заявление от органа за групов надзор, да издаде становище до съответните надзорни органи в съответствие с член 21а, параграф 1, буква а) и член 29, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

При наличието на издадено становище надзорните органи вземат съвместното решение по втората алинея, като го съобразяват с посоченото в становището, а когато съвместното решение не е взето съобразно становището, предоставят писмена обосновка за това на ЕОЗППО и на заявителя.“;

в)  параграф 3 се изменя, както следва:

i)  първата алинея се заменя със следното:

„Ако в рамките на шестмесечния срок, посочен в параграф 2, някой от съответните надзорни органи е отнесъл въпроса до ЕОЗППО в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 или ако ЕОЗППО по своя инициатива оказва съдействие на надзорните органи в съответствие с член 19, параграф 1, буква б) от посочения регламент, органът за групов надзор отлага своето решение и изчаква ЕОЗППО да приеме решение в съответствие с член 19, параграф 3 от посочения регламент, и взема своето решение в съответствие с решението на ЕОЗППО. Решението на органа за групов надзор се признава за определящо и се прилага от съответните надзорни органи.

ii)  в третата алинея първото изречение се заменя със следното:

„Ако ЕОЗППО не приеме решението по втората алинея в съответствие с член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, окончателното решение се взема от органа за групов надзор.“;

г)  в параграф 6 втората алинея се заменя със следното:

„Органът за групов надзор надлежно взема предвид становищата и резервите на другите заинтересовани надзорни органи и на ЕОЗППО, изразени в рамките на този шестмесечен срок.“;

д)  в параграф 6 третата алинея се заменя със следното:

„Органът за групов надзор предава на заявителя, на другите заинтересовани надзорни органи и на ЕОЗППО документ, в който се посочва неговото напълно обосновано решение.“;

е)  добавя се нов параграф 6а:

„6a. След изтичането на шестмесечния срок, посочен в параграф 2, и преди органът за групов надзор да вземе решението по параграф 6, предприятието, подало заявление в съответствие с параграф 1, може да поиска ЕОЗППО да окаже съдействие на надзорните органи при постигането на споразумение в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Органът за групов надзор отлага своето решение до приемането на решение от ЕОЗППО в съответствие с член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и взема решение в съответствие с решението, прието от ЕОЗППО. Решението на органа за групов надзор се признава за определящо и се прилага от съответните надзорни органи.

ЕОЗППО взема решение в срок от 1 месец след изтичането на срока за помиряване, посочен в член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Ако ЕОЗППО не приеме решението по третата алинея в съответствие с член 19, параграф 3 от посочения регламент, окончателното решение се взема от органа за групов надзор. Решението на органа за групов надзор се признава за определящо и се прилага от съответните надзорни органи.“;

(3)  Създават се нови членове 231а и 231б, както следва:

„Член 231aОдобряване на вътрешни модели от надзорните органи

1. Без да се засягат разпоредбите на член 112 от настоящата директива и по искане на един или повече от надзорните органи или на застрахователните и презастрахователните предприятия, ЕОЗППО издава препоръка до съответните надзорни органи в съответствие с член 21а, параграф 1, буква а) ▌ от Регламент (ЕС) № 1094/2010. ▌

При наличието на издадена от ЕОЗППО препоръка по първата алинея, съответните надзорни органи вземат решение или съвместно решение, ▌а когато решението или съвместното решение не следва препоръката, предоставят писмена обосновка за това на ЕОЗППО и на заявителя.

2. Когато надзорните органи извършват съвместни проверки на място, в които в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 участват служители на ЕОЗППО, на предприятия или групи, прилагащи цялостен или частичен вътрешен модел в съответствие с членове 112—127, 230, 231 или 233, служителите на ЕОЗППО изготвят специален доклад относно вътрешния модел. Този доклад се представя на Изпълнителния съвет на ЕОЗППО.

Член 231б

Преглед

1. Всяка година ЕОЗППО представя на Европейския парламент, Съвета и Комисията доклад относно общите въпроси, възникнали в работата на надзорните органи при одобряването на вътрешните модели или на промени в тях в съответствие с членове 112—127, 230, 231 и 233.

Надзорните органи представят на ЕОЗППО информацията, която му е необходима за изготвянето на този доклад.

2. В срок до 1 януари 2020 г. и след като проведе обществени консултации, ЕОЗППО представя на Комисията становище относно прилагането от надзорните органи на разпоредбите на членове 112—127, 230, 231 и 233, включително на делегираните актове и техническите стандарти за изпълнение, приети в съответствие с тях. В посоченото становище трябва да се съдържа и оценка на евентуалните различия при вътрешните модели в рамките на Съюза.

3. В срок до 1 януари 2021 г. въз основа на становището, представено от ЕОЗППО в съответствие с параграф 2, Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането от надзорните органи на разпоредбите на членове 112—127, 230, 231 и 233, включително на делегираните актове и техническите стандарти за изпълнение, приети в съответствие с тях.“

(4)  В член 237, параграф 3, трета алинея първото изречение се заменя със следното:

„Ако ЕОЗППО не приеме решението по втората алинея в съответствие с член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, окончателното решение се взема от органа за групов надзор.“; и

(5)  В член 248, параграф 4 третата алинея се заличава.

Член 3

Транспониране

1.  До [дата — 12/18 месеца от датата на влизане в сила] държавите членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

2.  Държавите членки прилагат мерките във връзка с член 1, считано от [36 месеца от датата на влизане в сила], а по отношение на член 2 — считано от [датата на влизане в сила на изменението на регламента за създаването на ЕОЗППО].

Член 4

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

  OВ C 251,18.7.2018 г., стр. 2.

(2)

  ОВ C 0, 0.0.0000 г./Все още непубликувано в Официален вестник.

(3)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(4)

  ОВ C , , стр. .

(5)

  ОВ C , , стр. .

(6)

  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

(7)

  Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Пазарите на финансови инструменти и започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

Позовавания

COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.9.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

16.11.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

16.11.2017

ITRE

16.11.2017

JURI

16.11.2017

 

Недадени становища

       Дата на решението

DEVE

21.11.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Заместен(и) докладчик(ци)

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Разглеждане в комисия

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elena Gentile, Julie Ward

Дата на внасяне

14.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

1

-

EFDD

Bernard Monot

2

0

ECR

Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 28 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност