Postup : 2017/0231(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0012/2019

Předložené texty :

A8-0012/2019

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0376

ZPRÁVA     ***I
PDF 229kWORD 85k
14.1.2019
PE 625.359v02-00 A8-0012/2019

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)

(COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodajové: Burkhard Balz, Pervenche Berès

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)

(COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0537),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 53 odst. 1 a článek 62 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0318/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 11. května 2018,(1)

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. února 2018(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0012/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.    vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(3)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 a článek 62 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky,(4)

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,(5)

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Směrnice 2014/65/EU vytváří právní rámec pro poskytovatele služeb hlášení údajů a vyžaduje, aby se na služby hlášení poobchodních údajů vztahovala povinnost získat povolení jako schválené systémy pro uveřejňování informací. Kromě toho jsou poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací v souladu se směrnicí 2014/65/EU povinni poskytovat konsolidované údaje o obchodování týkající se všech obchodů s kapitálovými i nekapitálovými nástroji v celé Unii. Směrnice 2014/65/EU rovněž obsahuje formální požadavky na komunikační kanály pro oznamování transakcí příslušným orgánům, přičemž třetím stranám, které podávají zprávy jménem jednotlivých podniků, ukládá povinnost mít povolení jako schválené mechanismy pro hlášení obchodů.

(2)  Kvalita údajů o obchodování a o zpracování a poskytování těchto údajů, včetně přeshraničního zpracování a poskytování údajů, má zásadní význam pro dosažení hlavního cíle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, jímž je posílení transparentnosti finančních trhů. Přesné údaje poskytují uživatelům přehled o činnosti obchodování na finančních trzích v celé Unii a příslušným orgánům přesné a komplexní informace o relevantních transakcích. S ohledem na přeshraniční rozměr nakládání s údaji, výhody sdílení pravomocí týkajících se údajů, včetně potenciálních úspor z rozsahu, a vzhledem k nepříznivému dopadu možných rozdílů v postupech dohledu na kvalitu údajů o obchodování i na činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, je proto vhodné přenést pravomoci udělování povolení poskytovatelům služeb hlášení údajů a vykonávání dohledu nad nimi z příslušných orgánů na orgán ESMA.

(3)  V zájmu konzistentního přenosu těchto pravomocí je vhodné zrušit příslušná ustanovení směrnice 2014/65/EU týkající se provozních požadavků na poskytovatele služeb hlášení údajů a pravomocí příslušných orgánů týkajících se poskytovatelů služeb hlášení údajů a příslušná ustanovení vložit do nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014(6).

(4)  Přenos pravomocí týkajících se udělování povolení poskytovatelům služeb hlášení údajů a vykonávání dohledu nad nimi na orgán ESMA je v souladu s jeho úlohami. Svěření pravomocí shromažďovat údaje, udělovat povolení a vykonávat dohled orgánu ESMA zejména usnadňuje jiné úkoly, které tento orgán vykonává podle nařízení (EU) č. 600/2014 a mezi něž patří sledování trhu, pravomoci dočasně zasáhnout a pravomoci v souvislosti s řízením pozic, jakož i zajišťování důsledného dodržování požadavků předobchodní a poobchodní transparentnosti. Směrnice 2014/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES(7) (Solventnost II) stanoví, že v souladu s rizikově orientovaným přístupem k solventnostnímu kapitálovému požadavku mohou pojišťovny a zajišťovny a jejich skupiny za zvláštních okolností použít pro výpočet uvedeného požadavku namísto standardního vzorce interní modely.

(7)  K zajištění vysoké míry sblížení v oblasti dohledu a schvalování interních modelů by orgán EIOPA měl mít možnost vydávat doporučení k záležitostem týkajícím se těchto interních modelů.

(8)  S cílem podpořit sbližování dohledu by orgán EIOPA navíc měl mít možnost na žádost orgánů dohledu těmto orgánům pomoci dosáhnout dohody. Za zvláštních okolností, pokud se orgánům dohledu nepodaří dosáhnout dohody o schválení skupinového interního modelu, by podnik měl mít možnost požádat orgán EIOPA o mediaci a poskytnutí pomoci orgánům dohledu při dosažení dohody předtím, než orgán dohledu nad skupinou přijme své konečné rozhodnutí.

(9)  S ohledem na nové složení odborných skupin podle nařízení (EU) č. 1094/2010 by měla být změněna příslušná ustanovení směrnice Solventnost II týkající se odborných skupin, aby byla v souladu s novým postupem pro závaznou mediaci podle uvedeného nařízení.

(10)  Vzhledem k tomu, že Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS) byl nahrazen Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), měly by být odkazy na výbor CEIOPS ve směrnici Solventnost II zrušeny.

(11)  Směrnice 2009/138/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2014/65/EU

Směrnice 2014/65/EU se mění takto:

1)  Článek 1 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  Tato směrnice se vztahuje na investiční podniky, organizátory trhu a podniky ze třetích zemí poskytující investiční služby nebo vykonávající investiční činnosti prostřednictvím zřízení pobočky v Unii.“;

b)  v odstavci 2 se zrušuje písmeno d).

2)  V článku 4 se odstavec 1 mění takto:

a)  body 36) a 37) se nahrazují tímto:

„36)  „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány investičního podniku či organizátora trhu jmenované v souladu s vnitrostátním právem, které jsou oprávněny ke stanovení strategie, cílů a celkového směřování tohoto subjektu, které dozorují a sledují rozhodování vedení instituce a které zahrnují osoby, jež skutečně řídí činnost daného subjektu.

Odkazuje-li se v této směrnici na vedoucí orgán a jsou-li podle vnitrostátního práva řídící a kontrolní úlohy vedoucího orgánu přiděleny různým orgánům nebo různým členům jednoho orgánu, určí členský stát odpovědné orgány nebo členy vedoucího orgánu v souladu se svým vnitrostátním právem, pokud není v této směrnici stanoveno jinak;“

„37)  „vrcholným vedením“ fyzické osoby, které v rámci investičního podniku nebo organizátora trhu zastávají výkonné funkce a jsou vůči vedoucímu orgánu odpovědné za každodenní řízení daného subjektu, včetně toho, jak podnik a jeho zaměstnanci provádějí politiku v oblasti distribuce služeb a produktů zákazníkům;“;

c)  body 52), 53), 54) a bod 55) písm. c) se zrušují.

3)  Hlava V se zrušuje.

4)  Článek 70 se mění takto:

a)  v odst. 3 písm. a) se zrušují body xxxvii) až xxxx);

b)  v odstavci 4 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) článek 5 nebo čl. 6 odst. 2 nebo článek 34, 35, 39 nebo 44 této směrnice, nebo“;

c)  v odstavci 6 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c) v případě investičního podniku, organizátora trhu oprávněného provozovat mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém nebo regulovaného trhu odnětí povolení instituci nebo pozastavení jeho platnosti v souladu s článkem 8 a 43;“.

5)  V článku 71 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.  V případě, že se zveřejněná trestní nebo správní sankce týká investičního podniku, organizátora trhu, úvěrové instituce v souvislosti s investičními službami a činnostmi nebo doplňkovými službami nebo poboček podniků ze třetích zemí povolených v souladu s touto směrnicí, připojí ESMA odkaz na zveřejněnou sankci v příslušném rejstříku.“;

6)  V článku 77 se úvodní věta v odst. 1 prvním pododstavci nahrazuje tímto:

„Členské státy přinejmenším stanoví, aby každá osoba oprávněná ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES*, která v investičním podniku nebo na regulovaném trhu plní úkol uvedený v článku 34 směrnice 2013/34/EU nebo v článku 73 směrnice Rady 2009/65/ES nebo jiný úkol stanovený právními předpisy, byla povinna bezodkladně sdělit příslušným orgánům každou skutečnost nebo rozhodnutí týkající se daného podniku, jež zjistí při plnění tohoto úkolu a jež by mohly:

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).“;

7)  Článek 89 se mění takto:

a)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1 bodě 2 druhém pododstavci a čl. 4 odst. 2, čl. 13 odst. 1, čl. 16 odst. 12, čl. 23 odst. 4, čl. 24 odst. 13, čl. 25 odst. 8, čl. 27 odst. 9, čl. 28 odst. 3, čl. 30 odst. 5, čl. 31 odst. 4, čl. 32 odst. 4, čl. 33 odst. 8, čl. 52 odst. 4, čl. 54 odst. 4, čl. 58 odst. 6 a čl. 79 odst. 8 je svěřeno Komisi na dobu neurčitou od 2. července 2014.“;

b)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1 bodě 2 druhém pododstavci a čl. 4 odst. 2, čl. 13 odst. 1, čl. 16 odst. 12, čl. 23 odst. 4, čl. 24 odst. 13, čl. 25 odst. 8, čl. 27 odst. 9, čl. 28 odst. 3, čl. 30 odst. 5, čl. 31 odst. 4, čl. 32 odst. 4, čl. 33 odst. 8, čl. 52 odst. 4, čl. 54 odst. 4, čl. 58 odst. 6 a čl. 79 odst. 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.“;

c)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1 bodě 2 druhého pododstavce a čl. 4 odst. 2, čl. 13 odst. 1, čl. 16 odst. 12, čl. 23 odst. 4, čl. 24 odst. 13, čl. 25 odst. 8, čl. 27 odst. 9, čl. 28 odst. 3, čl. 30 odst. 5, čl. 31 odst. 4, čl. 32 odst. 4, čl. 33 odst. 8, čl. 52 odst. 4, čl. 54 odst. 4, čl. 58 odst. 6 a čl. 79 odst. 8 vstoupí v platnost pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.“

8)  V článku 90 se zrušují odstavce 2 a 3.

9)  V čl. 93 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy tyto předpisy použijí ode dne [x].“;

10)  V příloze I se zrušuje oddíl D.

Článek 2

Změny směrnice 2009/138/ES

Směrnice 2009/138/ES se mění takto:

1)  V čl. 112 odst. 4 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Jakmile orgány dohledu uznají žádost za úplnou, informují o ní orgán EIOPA.

Na žádost orgánu EIOPA poskytnou orgány dohledu tomuto orgánu veškerou dokumentaci, kterou podnik předložil při podávání žádosti.

Orgán EIOPA může vydat doporučení příslušným orgánům dohledu v souladu s čl. 21a odst. 1 písm. a) a čl. 29 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1094/2010, a to do čtyř měsíců ode dne, kdy orgán dohledu obdržel žádost obsahující všechny náležitosti.

Vydá-li orgán EIOPA toto doporučení, orgán dohledu přijme rozhodnutí podle prvního pododstavce na základě tohoto doporučení, nebo podá orgánu EIOPA a žadateli písemné odůvodnění v případě, že rozhodnutí na základě tohoto doporučení nepřijme.“

1a)  V čl. 36 odst. 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„4.  Orgány dohledu posuzují přiměřenost metod a postupů pojišťoven a zajišťoven, které mají určovat možné události nebo budoucí změny v hospodářských podmínkách, které by mohly mít nepříznivé účinky na celkovou finanční situaci dotyčné pojišťovny nebo zajišťovny s ohledem na udržitelné obchodní modely a začlenění environmentálních a sociálních faktorů a faktorů souvisejících se správou a řízením.“

1b)  Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 152aOznamování a platformy pro spolupráci

1.  Orgán dohledu domovského členského státu oznámí jak orgánu pro pojišťovnictví, tak orgánům dohledu hostitelských členských států, pokud má v úmyslu vydat povolení týkající se pojišťovny nebo zajišťovny, nad níž vykonává dohled v souladu s akty uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1094/2010 a jejíž podnikatelský plán uvádí, že část jejích činností bude prováděna na základě svobody poskytovat služby nebo svobody usazování.

Orgán dohledu domovského členského státu rovněž neprodleně oznámí jak orgánu pro pojišťovnictví, tak orgánům dohledu hostitelských členských států, pokud zjistí zhoršení finančních podmínek nebo jiná nově vznikající rizika, která představuje stávající obchodní činnost pojišťovny nebo zajišťovny, zejména pokud je podnikání prováděno z velké části na základě svobody poskytovat služby nebo svobody usazování, což může mít významný přeshraniční dopad.

Tato oznámení orgánu pro pojišťovnictví a orgánům dohledu hostitelských členských států musí být dostatečně podrobná, aby umožňovala řádné posouzení.

2.  V případech uvedených v tomto článku odst. 1 prvním a druhém pododstavci může orgán pro pojišťovnictví na žádost jednoho nebo více relevantních příslušných orgánů nebo z vlastního podnětu zřídit a koordinovat platformu pro spolupráci, jak je uvedeno v čl. 31 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 1094/2010, s cílem podpořit výměnu informací a posílit spolupráci mezi relevantními příslušnými orgány a případně dosáhnout společného pohledu na případy uvedené v odst. 1 druhém pododstavci.

Pokud orgán pro pojišťovnictví potvrdí na základě informací uvedených v čl. 31 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 1094/2010, že finanční instituce vykonává svou činnost převážně nebo zcela v jiném členském státě, informuje dotčené orgány a může zřídit z vlastního podnětu v koordinaci s relevantními příslušnými orgány platformu pro spolupráci s cílem usnadnit výměnu informací mezi těmito orgány.

Aniž je dotčen článek 35 nařízení (EU) č. 1094/2010, příslušné orgány na žádost orgánu pro pojišťovnictví poskytnou veškeré informace, které jsou nezbytné k řádnému fungování platformy pro spolupráci.

3.  V případě, že dotčené příslušné orgány nedosáhnou společného pohledu v rámci platformy pro spolupráci, může orgán pro pojišťovnictví vydat doporučení dotčenému příslušnému orgánu, včetně lhůty, do které by měl příslušný orgán provést doporučené změny. Pokud se příslušný orgán neřídí doporučením orgánu pro pojišťovnictví, uvede své důvody. Pokud se orgán pro pojišťovnictví domnívá, že tyto důvody nejsou přiměřené, zveřejní své doporučení spolu s výše uvedenými důvody.“

2)  Článek 231 se mění takto:

a)  odstavec 1 se mění takto:

i)  první pododstavec se nahrazuje tímto:

„1. Podá-li pojišťovna nebo zajišťovna a její přidružené podniky nebo přidružené podniky pojišťovací holdingové společnosti společně žádost o povolení výpočtu konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku a solventnostního kapitálového požadavku pojišťoven a zajišťoven ve skupině na základě interního modelu, příslušné orgány dohledu ve vzájemné spolupráci a společně s orgánem EIOPA rozhodnou, zda toto povolení udělí, a v případě potřeby určí podmínky, kterým toto povolení podléhá.“;

ii)  třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„Orgán dohledu nad skupinou o obdržení žádosti informuje ostatní členy kolegia orgánů dohledu a neprodleně jim i orgánu EIOPA předá žádost obsahující všechny náležitosti, včetně dokumentace předložené podnikem.“;

b)  doplňuje se nový odstavec 2b, který zní:

„2b. Pokud se orgán EIOPA domnívá, že žádost uvedená v prvním pododstavci představuje zvláštní problémy, pokud jde o soulad při schvalování žádostí o interní model v rámci Unie, může vydat stanovisko příslušným orgánům dohledu v souladu s čl. 21a odst. 1 písm. a) a čl. 29 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1094/2010, a to do čtyř měsíců ode dne, kdy orgán dohledu nad skupinou obdržel žádost obsahující všechny náležitosti.

Vydá-li orgán EIOPA toto stanovisko, orgány dohledu přijmou společné rozhodnutí podle druhého pododstavce v souladu s tímto stanoviskem, nebo podají orgánu EIOPA a žadateli písemné odůvodnění v případě, že rozhodnutí v souladu s uvedeným stanoviskem nepřijmou.“;

c)  odstavec 3 se mění takto:

i)  první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Pokud během šestiměsíční lhůty uvedené v odstavci 2 postoupí kterýkoliv příslušný orgán dohledu záležitost orgánu EIOPA v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1094/2010 nebo orgán EIOPA pomáhá orgánům dohledu z vlastní iniciativy v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, odloží orgán dohledu nad skupinou své rozhodnutí, dokud orgán EIOPA nepřijme rozhodnutí v souladu s čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení, a přijme své rozhodnutí v souladu s rozhodnutím orgánu EIOPA. Rozhodnutí orgánu dohledu nad skupinou se považuje za směrodatné a je příslušnými orgány dohledu uplatňováno.“;

ii)  v třetím pododstavci se první věta nahrazuje tímto:

„Pokud orgán EIOPA nepřijme rozhodnutí podle druhého pododstavce v souladu s čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) č. 1094/2010, přijme konečné rozhodnutí orgán dohledu nad skupinou.“;

d)  v odstavci 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Orgán dohledu nad skupinou náležitě zohlední veškeré názory a výhrady ostatních příslušných orgánů dohledu a orgánu EIOPA vyjádřené během uvedeného šestiměsíčního období.“;

e)  v odstavci 6 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Orgán dohledu nad skupinou předá žadateli, ostatním příslušným orgánům dohledu a orgánu EIOPA dokument obsahující řádně odůvodněné rozhodnutí.“;

f)  doplňuje se nový odstavec 6a, který zní:

„6a. Po uplynutí šestiměsíční lhůty uvedené v odstavci 2 a předtím, než orgán dohledu nad skupinou přijme rozhodnutí podle odstavce 6, může podnik, který podal žádost v souladu s odstavcem 1, požádat, aby orgán EIOPA pomohl orgánům dohledu dosáhnout dohody v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Orgán dohledu nad skupinou odloží své rozhodnutí, dokud orgán EIOPA nepřijme rozhodnutí v souladu s čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) č. 1094/2010, a přijme své rozhodnutí v souladu s rozhodnutím orgánu EIOPA. Rozhodnutí orgánu dohledu nad skupinou se považuje za směrodatné a je příslušnými orgány dohledu uplatňováno.

Orgán EIOPA přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce od konce lhůty pro smírné urovnání sporu uvedené v čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) č. 1094/2010.

Pokud orgán EIOPA nepřijme rozhodnutí podle třetího pododstavce v souladu s čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) č. 1094/2010 uvedeného nařízení, konečné rozhodnutí přijme orgán dohledu nad skupinou. Rozhodnutí orgánu dohledu nad skupinou se považuje za směrodatné a je příslušnými orgány dohledu uplatňováno.“

3)  Vkládají se nové články 231a a 231b, které znějí:

„Článek 231aSchválení orgány dohledu týkající se interních modelů

1. Aniž je dotčen článek 112 této směrnice a na žádost jednoho nebo více orgánů dohledu nebo pojišťoven či zajišťoven může orgán EIOPA vydat doporučení dotčeným orgánům dohledu v souladu s čl. 21a odst. 1 písm. a) ▌nařízení (EU) č. 1094/2010. ▌

Vydá-li orgán EIOPA doporučení podle prvního pododstavce, dotčené orgány dohledu přijmou rozhodnutí nebo společné rozhodnutí ▌, nebo podají orgánu EIOPA a žadateli písemné odůvodnění v případě, že rozhodnutí na základě vydaného doporučení nepřijmou.

2. Pokud orgány dohledu provádějí společné kontroly na místě, jichž se účastní zaměstnanci orgánu EIOPA v souladu s článkem 21 nařízení (EU) č. 1094/2010, podniků nebo skupin, které podaly žádost o úplný nebo částečný interní model podle článků 112 až 127, článku 230, článku 231 nebo článku 233, zaměstnanci orgánu EIOPA vypracují o daném interním modelu zvláštní zprávu. Tato zpráva se předloží výkonné radě orgánu EIOPA.

Článek 231bPřezkum

1. Orgán EIOPA každý rok předkládá Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu týkající se všeobecných otázek, jimiž se orgány dohledu zabývaly při schvalování interních modelů nebo jejich změn podle článků 112 až 127, článku 230, článku 231 a článku 233.

Orgány dohledu poskytnou orgánu EIOPA informace, jež tento orgán považuje pro vypracování této zprávy za relevantní.

2. Orgán EIOPA předloží Komisi do 1. ledna 2020 a po provedení veřejné konzultace stanovisko o uplatňování článků 112 až 127, článku 230, článku 231 a článku 233 orgány dohledu, včetně aktů v přenesené pravomoci a prováděcích technických norem přijatých na základě uvedených článků. V uvedeném stanovisku rovněž posoudí jakékoli rozdíly mezi interními modely v rámci Unie.

3. Na základě stanoviska předloženého orgánem EIOPA v souladu s odstavcem 2 Komise předloží do 1. ledna 2021 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování článků 112 až 127, článku 230, článku 231 a článku 233 orgány dohledu, včetně aktů v přenesené pravomoci a prováděcích technických norem přijatých na základě uvedených článků.“

4)  V čl. 237 odst. 3 se první věta třetího pododstavce nahrazuje tímto:

„Pokud orgán EIOPA nepřijme rozhodnutí podle druhého pododstavce v souladu s čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) č. 1094/2010, přijme konečné rozhodnutí orgán dohledu nad skupinou.“

5)  V čl. 248 odst. 4 se zrušuje třetí pododstavec.

Článek 3

Provedení

1.  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [12/18 měsíců ode dne vstupu v platnost]. Sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

2.  Členské státy použijí opatření uvedená v článku 1 od [36 měsíců ode dne vstupu v platnost] a v článku 2 od [data použitelnosti změny nařízení o orgánu EIOPA].

Článek 4

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

Úř. věst. C 251,18.7.2018, s.2.

(2)

Úř. věst. C 0, 0.0.0000, / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(3)

* Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(4)

  Úř. věst. C , , s. .

(5)

  Úř. věst. C , , s. .

(6)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(7)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II)

Referenční údaje

COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)

Datum předložení EP

20.9.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

16.11.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

16.11.2017

ITRE

16.11.2017

JURI

16.11.2017

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

DEVE

21.11.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Předchozí zpravodajové

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Projednání ve výboru

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Datum přijetí

10.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Elena Gentile, Julie Ward

Datum předložení

14.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

1

-

EFDD

Bernard Monot

2

0

ECR

Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 25. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí