Procedure : 2017/0231(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0012/2019

Indgivne tekster :

A8-0012/2019

Forhandlinger :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0376

BETÆNKNING     ***I
PDF 208kWORD 84k
14.1.2019
PE 625.359v02-00 A8-0012/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

(COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Othmar Karas, Pervenche Berès

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

(COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0537),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0318/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 11. maj 2018 fra Den Europæiske Centralbank(1),

–  der henviser til udtalelse af 15. februar 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0012/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(3)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed(Solvens II)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1, og artikel 62,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(4),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(5),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Med direktiv 2014/65/EU indføres der reguleringsmæssige rammebestemmelser om udbydere af dataindberetningstjenester og krav om, at udbydere af efterhandelsdataindberetningstjenester skal meddeles tilladelse som godkendte offentliggørelsesordninger (APA'er). Endvidere skal udbydere af konsolideret løbende handelsinformation (CTP'er) udbyde konsoliderede handelsdata om alle handler med både aktieinstrumenter og andre instrumenter i hele Unionen i overensstemmelse med direktiv 2014/65/EU. Direktiv 2014/65/EU indebærer også, at transaktionsindberetningskanaler til offentlige myndigheder formaliseres, idet der stilles krav om, at tredjeparter, som foretager indberetning på vegne af selskaber, skal meddeles tilladelse som godkendte indberetningsmekanismer (ARM'er).

(2)  Handelsdataenes kvalitet og kvaliteten af behandlingen og udbuddet af disse data, herunder behandling og udbud af data på tværs af grænser, er af afgørende betydning for at realisere hovedformålet med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014, som er at forbedre de finansielle markeders gennemsigtighed. Præcise data giver brugerne et overblik over handelsaktiviteterne på de finansielle markeder i hele EU, og de kompetente myndigheder får præcise og omfattende oplysninger om relevante transaktioner. I betragtning af den tværnationale dimension ved databehandling, fordelene ved at samle datarelaterede kompetencer – herunder eventuelle stordriftsfordele – og den negative indvirkning af eventuelle afvigelser i tilsynspraksis på både kvaliteten af handelsdataene og de opgaver, som udbydere af dataindberetningstjenester har, bør meddelelse af tilladelse til og tilsyn med udbydere af dataindberetningstjenester samt beføjelser til at indsamle data derfor overføres fra de kompetente myndigheder til ESMA.

(3)  For at sikre en konsekvent overførsel af sådanne beføjelser bør bestemmelserne vedrørende operationelle krav til udbydere af dataindberetningstjenester og vedrørende kompetente myndigheders kompetencer i forhold til udbydere af dataindberetningstjenester i direktiv 2014/65/EU udgå og i stedet indføres i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014(6).

(4)  Overførsel af meddelelse af tilladelse til og tilsyn med udbydere af dataindberetningstjenester til ESMA er i overensstemmelse med ESMA's opgaver. Overførsel af beføjelser i forhold til dataindsamling, meddelelse af tilladelse og tilsyn fra kompetente myndigheder til ESMA er navnlig af afgørende betydning for andre opgaver, som ESMA varetager i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014, f.eks. markedsovervågning, ESMA's beføjelser til midlertidig intervention og beføjelser til positionsforvaltning samt sikring af konsekvent opfyldelse af kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed. Direktiv 2014/65/EU bør derfor ændres.

(5)  I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (Solvens II)(7) er det i overensstemmelse med den risikoorienterede tilgang til solvenskapitalkravet muligt under specifikke omstændigheder for forsikrings- og genforsikringsselskaber og forsikrings- og genforsikringskoncerner at benytte interne modeller i stedet for standardformlen til at beregne nævnte krav.

(7)  For at sikre en høj grad af konvergens inden for tilsyn og godkendelse af interne modeller bør EIOPA kunne yde rådgivning om spørgsmål vedrørende sådanne interne modeller.

(8)  For at fremme tilsynsmæssig konvergens bør EIOPA ▌efter anmodning fra tilsynsmyndighederne kunne bistå dem med at nå til enighed. Selskaber bør under specifikke omstændigheder, hvor tilsynsmyndighederne ikke kan nå til enighed om godkendelse af en koncernintern model, og før den koncerntilsynsførende træffer sin endelige afgørelse, kunne anmode EIOPA om at mægle og bistå tilsynsmyndighederne med at nå til enighed. ▌

(9)  For at tage højde for de nye paneler i forordning (EU) nr. 1094/2010 bør de relevante bestemmelser i Solvens II, som henviser til paneler, ændres og tilpasses til den nye procedure for bindende mægling i nævnte forordning.

(10)  Henvisninger i Solvens II til Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (CEIOPS) bør udgå, idet CEIOPS er blevet erstattet af EIOPA.

(11)  Direktiv 2009/138/EF bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 2014/65/EU

I direktiv 2014/65/EU foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1.  Dette direktiv finder anvendelse på investeringsselskaber, markedsoperatører og tredjelandsselskaber, der yder investeringsservice eller udfører investeringsaktiviteter gennem oprettelse af en filial i Unionen."

b)  I stk. 2 udgår litra d).

2)  I artikel 4, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)  Nr. 36) og 37) affattes således:

36)  "ledelsesorgan": det eller de organer i et investeringsselskab eller en markedsoperatør, som er udpeget i overensstemmelse med national lovgivning, der har beføjelse til at fastlægge enhedens strategi, målsætninger og generelle ledelsesprincipper, og som fører tilsyn med og overvåger ledelsens beslutningstagning og omfatter personer, som varetager enhedens daglige ledelse

Når der i dette direktiv henvises til ledelsesorganet og hvor ledelsesorganers ledelsesfunktion og tilsynsfunktion i henhold til national lovgivning overdrages til forskellige organer eller forskellige medlemmer i et organ, foretager medlemsstaten en skelnen mellem de ansvarlige organer eller medlemmer af ledelsesorganet i overensstemmelse med sin nationale lovgivning, medmindre andet er fastsat i dette direktiv

37)  "øverste ledelse": de fysiske personer, som i et investeringsselskab eller en markedsoperatør har ledelsesfunktioner, og som over for ledelsesorganet er ansvarlige for enhedens daglige ledelse, herunder for gennemførelsen af selskabets politikker for distribution af tjenesteydelser og produkter til kunderne og af dets personalepolitik"

c)  Nr. 52), 53), 54) og 55), litra c), udgår.

3)  Afsnit V udgår.

4)  I artikel 70 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 3, litra a), udgår nr. xxxvii)-xxxx).

b)  Stk. 4, litra a), affattes således:

"a) artikel 5 eller artikel 6, stk. 2, eller artikel 34, 35, 39 eller 44 i dette direktiv eller".

c)  Stk. 6, litra c), affattes således:

"c) for investeringsselskaber, en markedsoperatør, der har tilladelse til at drive en MHF eller en OHF, et reguleret marked, inddragelse eller suspension af instituttets tilladelse i henhold til artikel 8 og 43".

5)  Artikel 71, stk. 6, affattes således:

"6.  Vedrører en offentliggjort strafferetlig eller administrativ sanktion et investeringsselskab, en markedsoperatør, et kreditinstitut, der beskæftiger sig med investeringsservice og -aktiviteter eller accessoriske tjenesteydelser, eller en filial af tredjelandsselskaber, der er meddelt tilladelse i henhold til dette direktiv, vedføjer ESMA en henvisning til den offentliggjorte sanktion i det relevante register."

6)  I artikel 77, stk. 1, første afsnit, affattes indledningen således:

"Medlemsstaterne foreskriver som et minimum, at enhver, der har fået tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF*, og som i et investeringsselskab eller et reguleret marked udøver de i artikel 34 i direktiv 2013/34/EU eller artikel 73 i direktiv 2009/65/EF omhandlede hverv eller andet lovpligtigt hverv, har pligt til straks at indberette til de kompetente myndigheder ethvert forhold eller enhver afgørelse vedrørende selskabet, som vedkommende bliver vidende om under udøvelsen af dette hverv, og som kan

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87)."

7)  I artikel 89 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 2 affattes således:

"2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 3, artikel 4, stk. 1, nr. 2), andet afsnit, artikel 4, stk. 2, artikel 13, stk. 1, artikel 16, stk. 12, artikel 23, stk. 4, artikel 24, stk. 13, artikel 25, stk. 8, artikel 27, stk. 9, artikel 28, stk. 3, artikel 30, stk. 5, artikel 31, stk. 4, artikel 32, stk. 4, artikel 33, stk. 8, artikel 52, stk. 4, artikel 54, stk. 4, artikel 58, stk. 6, og artikel 79, stk. 8, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den 2. juli 2014."

b)  Stk. 3 affattes således:

"3. Den i artikel 2, stk. 3, artikel 4, stk. 1, nr. 2), andet afsnit, artikel 4, stk. 2, artikel 13, stk. 1, artikel 16, stk. 12, artikel 23, stk. 4, artikel 24, stk. 13, artikel 25, stk. 8, artikel 27, stk. 9, artikel 28, stk. 3, artikel 30, stk. 5, artikel 31, stk. 4, artikel 32, stk. 4, artikel 33, stk. 8, artikel 52, stk. 4, artikel 54, stk. 4, artikel 58, stk. 6, og artikel 79, stk. 8 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft."

c)  Stk. 5 affattes således:

"5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 3, artikel 4, stk. 1, nr. 2), andet afsnit, artikel 4, stk. 2, artikel 13, stk. 1, artikel 16, stk. 12, artikel 23, stk. 4, artikel 24, stk. 13, artikel 25, stk. 8, artikel 27, stk. 9, artikel 28, stk. 3, artikel 30, stk. 5, artikel 31, stk. 4, artikel 32, stk. 4, artikel 33, stk. 8, artikel 52, stk. 4, artikel 54, stk. 4, artikel 58, stk. 6, og artikel 79, stk. 8, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

8)  I artikel 90 udgår stk. 2 og 3.

9)  Stk. 93, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"Medlemsstaterne anvender disse love og bestemmelser fra den [x]."

10)  I bilag I udgår afsnit D.

Artikel 2

Ændringer af direktiv 2009/138/EF

I direktiv 2009/138/EF foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 112, stk. 4, tilføjes følgende afsnit:

"Når tilsynsmyndighederne anser ansøgningen for at være fuldstændig, underretter de EIOPA om ansøgningen.

Efter anmodning fra EIOPA fremsender tilsynsmyndighederne alle de oplysninger, som selskabet har angivet i ansøgningen, til EIOPA.

EIOPA kan yde rådgivning til de berørte tilsynsmyndigheder i henhold til artikel 21a, stk. 1, litra a), og artikel 29, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1094/2010 inden for 4 måneder efter tilsynsmyndighedens modtagelse af den fuldstændige ansøgning.

Hvis der ydes en sådan rådgivning, træffer tilsynsmyndigheden sin afgørelse som omhandlet i første afsnit på baggrund af denne rådgivning eller underretter, hvis denne afgørelse ikke blev truffet på baggrund af denne rådgivning, skriftligt EIOPA og ansøgeren om begrundelsen herfor."

1a)  Artikel 36, stk. 4, første afsnit, affattes således:

"4.  Tilsynsmyndighederne vurderer, om de metoder og den praksis, som forsikrings- og genforsikringsselskaber indfører til afsløring af mulige begivenheder eller fremtidige ændringer i de økonomiske vilkår, der kunne få negativ indflydelse på selskabets generelle økonomiske situation, er tilstrækkelige under hensyntagen til bæredygtige forretningsmodeller og integrationen af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer."

1b)  Følgende artikel indsættes:

"Artikel 152aMeddelelses- og samarbejdsplatforme

1.  Tilsynsmyndigheden i hjemlandet underretter både myndigheden og tilsynsmyndighederne i de værtslande, hvor den har til hensigt at meddele tilladelse til et forsikrings- eller genforsikringsselskab, som er under dens tilsyn i overensstemmelse med de retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1094/2010, og hvis forretningsplan indebærer, at en del af dets virksomhed vil blive udøvet på grundlag af den frie udveksling af tjenesteydelser eller etableringsfriheden.

Tilsynsmyndigheden i hjemlandet underretter ligeledes straks myndigheden og tilsynsmyndighederne i værtslandene, hvis den konstaterer en forværring af finansieringsbetingelserne eller andre nye risici i et forsikrings- eller genforsikringsselskabs løbende virksomhed, navnlig når denne virksomhed, for en væsentlig dels vedkommende, udøves på grundlag af den frie udveksling af tjenesteydelser eller etableringsfriheden og kan have en betydelig grænseoverskridende virkning.

Disse meddelelser til myndigheden og til tilsynsmyndighederne i værtslandene skal være tilstrækkeligt detaljerede til, at der kan foretages en korrekt vurdering.

2.  I de tilfælde, der er nævnt i denne artikels stk. 1, første og andet afsnit, kan myndigheden efter anmodning fra en eller flere af de relevante kompetente myndigheder eller på eget initiativ oprette og koordinere en samarbejdsplatform som omhandlet i artikel 31, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 1094/2010 med henblik på at fremme udvekslingen af oplysninger og øge samarbejdet mellem de relevante kompetente myndigheder og, hvis det er relevant, nå frem til en fælles holdning i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, afsnit 2.

Hvis myndigheden på grundlag af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 31, stk. 1, litra f), i forordning (EU) nr. 1094/2010 konstaterer, at en finansiel institution hovedsagelig eller udelukkende udfører sine aktiviteter i en anden medlemsstat, underretter den de berørte myndigheder herom og kan på eget initiativ og gennem koordinering med de relevante kompetente myndigheder oprette en samarbejdsplatform for at lette udvekslingen af oplysninger mellem disse myndigheder.

Uden at det berører artikel 35 i forordning (EU) nr. 1094/2010, skal de relevante kompetente myndigheder på anmodning af myndigheden forelægge alle de oplysninger, der er nødvendige for, at samarbejdsplatformen kan fungere korrekt.

3.  Hvis de berørte kompetente myndigheder ikke når frem til en fælles holdning gennem samarbejdsplatformen, kan myndigheden udstede en henstilling til den berørte kompetente myndighed, herunder fastsætte en frist, inden for hvilken den kompetente myndighed bør gennemføre de anbefalede ændringer. Hvis den kompetente myndighed ikke følger henstillingen fra myndigheden, angiver den sin begrundelse herfor. Hvis myndigheden finder, at disse grunde ikke er fyldestgørende, offentliggør den sin henstilling sammen med ovennævnte begrundelse."

2)  I artikel 231 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)  Første afsnit affattes således:

"1. Når et forsikrings- eller genforsikringsselskab og dets tilknyttede selskaber eller de tilknyttede selskaber under et forsikringsholdingselskab i fællesskab ansøger om tilladelse til at beregne koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav og solvenskapitalkravet for koncernens forsikrings- og genforsikringsselskaber på basis af en intern model, samarbejder de kompetente tilsynsmyndigheder med hinanden og med EIOPA med henblik på at beslutte, hvorvidt der kan gives tilladelse, og fastsætte eventuelle betingelser og vilkår for en sådan tilladelse."

ii)  Tredje afsnit affattes således:

"Den koncerntilsynsførende underretter de øvrige medlemmer af tilsynskollegiet om modtagelsen af ansøgningen og forelægger omgående medlemmerne af tilsynskollegiet, herunder EIOPA, den fuldstændige ansøgning, herunder de oplysninger, som selskabet har indgivet."

b)  Følgende nye stk. 2b indsættes:

"2b. Hvis EIOPA er af den opfattelse, at en ansøgning som omhandlet i stk. 1 er forbundet med særlige spørgsmål relateret til konsekvensen i godkendelser af ansøgninger vedrørende interne modeller i hele EU, kan EIOPA afgive en udtalelse til de berørte tilsynsmyndigheder i henhold til artikel 21a, stk. 1, litra a), og artikel 29, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1094/2010 senest fire måneder efter den koncerntilsynsførendes modtagelse af den fuldstændige ansøgning.

Hvis en sådan udtalelse afgives, træffer tilsynsmyndighederne en fælles afgørelse som omhandlet i stk. 2 i overensstemmelse med nævnte udtalelse eller underretter, hvis den fælles afgørelse ikke blev truffet i overensstemmelse med nævnte udtalelse, skriftligt EIOPA og ansøgeren om begrundelsen herfor."

c)  I stk. 3 foretages følgende ændringer:

i)  Første afsnit affattes således:

"Hvis en af de kompetente tilsynsmyndigheder inden for den i stk. 2 omhandlede periode på seks måneder har forelagt sagen for EIOPA i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. 1094/2010, eller EIOPA bistår tilsynsmyndighederne på eget initiativ i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, litra b), i nævnte forordning, udsætter den koncerntilsynsførende sin afgørelse, indtil EIOPA har truffet en afgørelse i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i nævnte forordning, og træffer sin afgørelse i overensstemmelse med EIOPA's afgørelse. Den koncerntilsynsførendes afgørelse anerkendes som bestemmende og anvendes af de berørte tilsynsmyndigheder."

ii)  Tredje afsnit, første punktum, affattes således:

"Den koncerntilsynsførende træffer en endelig afgørelse, hvis EIOPA ikke træffer en afgørelse som omhandlet i andet afsnit i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1094/2010."

d)  Stk. 6, andet afsnit, affattes således:

"Den koncerntilsynsførende tager behørigt hensyn til eventuelle synspunkter og forbehold, som de øvrige berørte tilsynsmyndigheder og EIOPA har givet udtryk for i løbet af perioden på seks måneder."

e)  Stk. 6, tredje afsnit, affattes således:

"Den koncerntilsynsførende fremsender et dokument med afgørelsen, som anfører den fulde begrundelse, til ansøgeren, de øvrige kompetente tilsynsmyndigheder og EIOPA."

f)  Følgende nye stk. 6a indsættes:

"6a. Selskaber, som har indgivet en ansøgning i overensstemmelse med stk. 1, kan, efter den i stk. 2 omhandlede periode på seks måneder, og før den koncerntilsynsførende træffer en afgørelse som omhandlet i stk. 6, anmode om, at EIOPA bistår tilsynsmyndighederne med at nå til enighed i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Den koncerntilsynsførende udsætter sin afgørelse, indtil EIOPA har truffet en afgørelse i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1094/2010, og træffer sin afgørelse i overensstemmelse med EIOPA's afgørelse. Den koncerntilsynsførendes afgørelse anerkendes som bestemmende og anvendes af de berørte tilsynsmyndigheder.

EIOPA træffer en afgørelse senest en måned efter udgangen af den forligsperiode, der er omhandlet i artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Den koncerntilsynsførende træffer en endelig afgørelse, hvis EIOPA ikke træffer en afgørelse som omhandlet i tredje afsnit i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1094/2010. Den koncerntilsynsførendes afgørelse anerkendes som bestemmende og anvendes af de berørte tilsynsmyndigheder."

3)  Følgende nye artikel 231a og 231b indsættes:

"Artikel 231aTilsynsmæssig godkendelse vedrørende interne modeller

1. Uden at det berører artikel 112 i dette direktiv og efter anmodning fra en eller flere tilsynsmyndigheder eller forsikrings- og genforsikringsselskaber yder EIOPA rådgivning til de berørte tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med artikel 21a, stk. 1, litra a), ▌i forordning (EU) nr. 1094/2010 ▌.

Hvis EIOPA yder rådgivning som omhandlet i første afsnit, træffer de berørte tilsynsmyndigheder en afgørelse eller fælles afgørelse ▌eller underretter, hvis afgørelsen eller den fælles afgørelse ikke træffes på baggrund af denne rådgivning, skriftligt EIOPA og ansøgeren om begrundelsen herfor.

2. Hvis tilsynsmyndigheder foretager fælles undersøgelser på stedet, med deltagelse af personale fra EIOPA i overensstemmelse med artikel 21 i forordning (EU) nr. 1094/2010, hos selskaber eller koncerner, der anvender en komplet eller partiel intern model i overensstemmelse med artikel 112-127, 230, 231 eller 233, udfærdiger personalet fra EIOPA en særlig rapport om den interne model. Nævnte rapport indgives til EIOPA's direktion.

Artikel 231b Revision

1. EIOPA aflægger hvert år rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om generelle spørgsmål, som tilsynsmyndighederne har behandlet i forbindelse med godkendelse af interne modeller eller ændringer heraf i overensstemmelse med artikel 112-127, 230, 231 og 233.

Tilsynsmyndighederne indgiver de oplysninger til EIOPA, som EIOPA anser for at være relevante med henblik på udarbejdelse af en sådan rapport.

2. EIOPA afgiver senest den 1. januar 2020 og efter at have foretaget en offentlig høring en udtalelse til Kommissionen om tilsynsmyndighedernes anvendelse af artikel 112-127, artikel 230, artikel 231 og artikel 233, herunder om delegerede retsakter og gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedtaget i henhold hertil. I nævnte udtalelse vurderes endvidere eventuelle afvigelser i de interne modeller i Unionen.

3. På grundlag af den udtalelse, som EIOPA har afgivet i overensstemmelse med stk. 2, aflægger Kommissionen senest den 1. januar 2021 rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om tilsynsmyndighedernes anvendelse af artikel 112-127, artikel 230, artikel 231 og artikel 233, herunder om delegerede retsakter og gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedtaget i henhold hertil."

4)  Artikel 237, stk. 3, tredje afsnit, første punktum, affattes således:

"Den koncerntilsynsførende træffer en endelig afgørelse, hvis EIOPA ikke træffer en afgørelse som omhandlet i andet afsnit i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1094/2010."

5)  Artikel 248, stk. 4, tredje afsnit, udgår.

Artikel 3

Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den [12/18 måneder efter ikrafttrædelsen] de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. Medlemsstaterne tilsender straks Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

2.  Medlemsstaterne anvender foranstaltningerne vedrørende artikel 1 fra den [36 måneder efter ikrafttrædelsen] og vedrørende artikel 2 fra den [anvendelsesdatoen for ændringen af EIOPA-forordningen].

Artikel 4

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

(1)

  EUT C 251 af 18.7.2018, s. 2.

(2)

  [EUT C af 0.0.0000/Endnu ikke offentliggjort i EUT].

(3)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(4)

  EUT C af , s. .

(5)

  EUT C af , s. .

(6)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(7)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Markeder for finansielle instrumenter og adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

Referencer

COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)

Dato for høring af EP

20.9.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

16.11.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

16.11.2017

ITRE

16.11.2017

JURI

16.11.2017

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

21.11.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Ordførere

       Dato for valg

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Oprindelige ordførere

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Behandling i udvalg

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Dato for vedtagelse

10.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Elena Gentile, Julie Ward

Dato for indgivelse

14.1.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

1

-

EFDD

Bernard Monot

2

0

ECR

Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 28. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik