Menetlus : 2017/0231(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0012/2019

Esitatud tekstid :

A8-0012/2019

Arutelud :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0376

RAPORT     ***I
PDF 201kWORD 65k
14.1.2019
PE 625.359v02-00 A8-0012/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)

(COM(2017)0537 – C8‑0318/2017 – 2017/0231(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Othmar Karas, Pervenche Berès

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)

(COM(2017)0537 – C8‑0318/2017 – 2017/0231(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0537),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1 ja artiklit 62, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0318/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Keskpanga 11. mai 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. veebruari 2018. aasta arvamust(2)

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0012/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED(3)*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV,

millega muudetakse direktiivi 2014/65/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1 ja artiklit 62,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust(4),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(5),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)  Direktiiviga 2014/65/EL on loodud aruandlusteenuste pakkujate õigusraamistik ja kehtestatud, et kauplemisjärgse aruandluse teenuste osutamiseks on vaja tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja luba. Peale selle peavad kauplemiskoondteabe pakkujad pakkuma direktiivi 2014/65/EL kohaselt koondatult kauplemisandmeid, mis hõlmavad kõiki nii kapitali- kui ka mittekapitaliinstrumentidega kogu liidus tehtud tehinguid. Direktiiviga 2014/65/EL on tehinguaruandluse kanalid antud pädevate asutuste järelevalve alla ja nõutud, et kolmandad isikud, kes esitavad andmeid krediidiasutuste ja investeerimisühingute nimel, peavad omama tunnustatud aruandlussüsteemi pakkuja tegevusluba.

(2)  Kauplemisandmete kvaliteet, sealhulgas nende töötlemise ja esitamise kvaliteet (ka andmete piiriülese töötlemise ja esitamise korral) on ülioluline, et saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 põhieesmärk suurendada finantsturgude läbipaistvust. Täpsed andmed annavad nende kasutajatele ülevaate kauplemistegevusest kogu liidu finantsturgudel ning pädevad asutused saavad tänu nendele täpset ja põhjalikku teavet asjaomaste tehingute kohta. Võttes arvesse andmekäitluse piiriülesust, andmetega seotud pädevuste koondamisest saadavat kasu – sealhulgas võimalikku mastaabisäästu – ja järelevalvetavade võimaliku lahknevuse negatiivset mõju nii kauplemisandmete kvaliteedile kui ka aruandlusteenuste pakkujate ülesannetele, tuleks aruandlusteenuste pakkujatele tegevuslubade andmine ja nende järelevalve, samuti andmete kogumine, teha riikide ametiasutuste asemel ESMA ülesandeks.

(3)  Et saavutada kõnealuste volituste ühtne üleminek, on asjakohane jätta direktiivist 2014/65/EL välja aruandlusteenuste pakkujate tegevusnõudeid ja pädevate asutuste aruandlusteenuste pakkujatega seotud pädevusi käsitlevad sätted ning lisada vastavad sätted Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusesse (EL) nr 600/2014(6).

(4)  Aruandlusteenuste pakkujatele tegevuslubade andmise ja nende järelevalve tegemine ESMA ülesandeks on kooskõlas ESMA muude ülesannetega. Täpsemalt toetab andmete kogumise volituse, tegevuslubade andmise ja järelevalve ülekandmine pädevatelt asutustelt ESMA-le tema teisi määruse (EL) nr 600/2014 kohaseid ülesandeid, nagu turuseire, ESMA ajutise sekkumise ja positsioonide juhtimise volitused, samuti kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõuete ühtse järgimise tagamine. Seepärast tuleks direktiivi 2014/65/EL vastavalt muuta.

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/138/EÜ(7) (Solventsus II) on ette nähtud, et kooskõlas solventsuskapitalinõude riskipõhise käsitlusega on teatavatel juhtudel võimalik, et kindlustus- ja edasikindlustusandjad ja nende grupid kasutavad solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemi asemel sisemudeleid.

(7)  Et tagada järelevalve ja sisemudelite heakskiitmise valdkonnas ühtsus, peaks EIOPA saama ▌anda nõu kõnealuste sisemudelitega seotud küsimustes.

(8)  Et edendada järelevalvealast ühtsust, peaks EIOPA saama kas omal algatusel või järelevalveasutuste taotluse korral aidata neid kokkuleppele jõudmisel. Erijuhtudel, kui järelevalveasutused ei suuda jõuda kokkuleppele grupi sisemudeli heakskiitmises, ja enne seda, kui konsolideerimisgrupi järelevalvaja võtab vastu lõpliku otsuse, peaks kindlustus- või edasikindlustusandja saama taotleda, et EIOPA oleks vahendaja ja aitaks järelevalveasutustel jõuda kokkuleppele.

(9)  Et võtta arvesse määruse (EL) nr 1094/2010 kohast uute töörühmade loomist, tuleks Solventsus II direktiivi asjaomaseid sätteid töörühmade kohta muuta, et viia need kooskõlla kõnealuse määruse kohase siduvat vahendamist käsitleva uue korraga.

(10)  Et võtta arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Komitee asendamist EIOPAga, tuleks Solventsus II direktiivis viited kõnealusele komiteele välja jätta.

(11)  Direktiivi 2009/138/EÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2014/65/EL muudatused

Direktiivi 2014/65/EL muudetakse järgmiselt.

1.  Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse investeerimisühingute, turukorraldajate ja kolmandate riikide selliste äriühingute suhtes, mis osutavad investeerimisteenuseid või tegelevad investeerimistegevusega liidus filiaali asutamisega.“;

b)  lõike 2 punkt d jäetakse välja.

2.  Artikli 4 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)  punktid 36 ja 37 asendatakse järgmistega:

„36)  „juhtorgan“ – investeerimisühingu või turukorraldaja organ või organid, mille liikmed on nimetatud ametisse kooskõlas siseriikliku õigusega ja millel on õigus määrata kindlaks üksuse strateegia, eesmärgid ja üldine tegevussuund, kusjuures see kontrollib ja jälgib juhtimisotsuste tegemist ning sellesse kuuluvad üksuse äritegevust tegelikult suunavad isikud.

Kui käesolevas direktiivis osutatakse juhtorganile ning juhtorgani juhtimis- ja järelevalvefunktsioonid on määratud siseriikliku õiguse kohaselt eri organitele või ühe organi eri liikmetele, määrab liikmesriik vastutavad organid või juhtorgani vastutavad liikmed kindlaks kooskõlas oma siseriikliku õigusega, välja arvatud juhtudel, kui käesolevas direktiivis on sätestatud teisiti;

37)  „kõrgem juhtkond“ – füüsilised isikud, kellel on investeerimisühingus või turukorraldaja juures täidesaatev funktsioon ning kes vastutavad üksuse igapäevase juhtimise eest, sealhulgas selliste strateegiliste otsuste elluviimise eest, mis on seotud teenuste osutamise ja toodete tarnimisega klientidele investeerimisühingu ja selle personali poolt, ning kes annavad selle kohta juhtorganile aru;“;

c)  punktid 52, 53, 54 ja punkti 55 alapunkt c jäetakse välja.

3.  V jaotis jäetakse välja.

4.  Artiklit 70 muudetakse järgmiselt:

a)  lõike 3 punkti a alapunktid xxxvii–xxxx jäetakse välja;

b)  lõike 4 punkt a asendatakse järgmisega:

„a) käesoleva direktiivi artikkel 5, artikli 6 lõige 2 või artiklid 34, 35, 39 või 44 või“;

c)  lõike 6 punkt c asendatakse järgmisega:

„c) investeerimisühingu, mitmepoolse kauplemissüsteemi või organiseeritud kauplemissüsteemi korraldamiseks luba omava turukorraldaja või reguleeritud turu tegevusloa kehtetuks tunnistamine või tegevusloa kehtivuse peatamine kooskõlas artiklitega 8 ja 43;“.

5.  Artikli 71 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.  Kui avaldatud kriminaal- või halduskaristus on seotud investeerimisühinguga, turukorraldajaga, krediidiasutusega seoses investeerimisteenuste või -tegevuste või kõrvalteenustega või kolmandate riikide äriühingute filiaalidega, millele on antud tegevusluba kooskõlas käesoleva direktiiviga, lisab ESMA viite avaldatud karistusele asjaomases registris.“

6.  Artikli 77 lõike 1 esimese lõigu sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid sätestavad vähemalt, et kõik isikud, kellele on antud luba Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ* tähenduses, ning kes täidavad investeerimisühingus või reguleeritud turul direktiivi 2013/34/EMÜ artiklis 34 või direktiivi 2009/65/EÜ artiklis 73 kirjeldatud või muid seadusjärgseid tööülesandeid, on kohustatud kohe teavitama pädevaid asutusi kõigist ülesannete täitmise jooksul neile teatavaks saanud kõnealust kindlustus- või edasikindlustusandjat puudutavatest asjaoludest või otsustest, mis võivad:

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ (ELT L 157, 9.6.2006, lk 87).“

7.  Artiklit 89 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Artikli 2 lõikes 3, artikli 4 lõike 1 punkti 2 teises lõigus, artikli 4 lõikes 2, artikli 13 lõikes 1, artikli 16 lõikes 12, artikli 23 lõikes 4, artikli 24 lõikes 13, artikli 25 lõikes 8, artikli 27 lõikes 9, artikli 28 lõikes 3, artikli 30 lõikes 5, artikli 31 lõikes 4, artikli 32 lõikes 4, artikli 33 lõikes 8, artikli 52 lõikes 4, artikli 54 lõikes 4, artikli 58 lõikes 6 ja artikli 79 lõikes 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates 2. juulist 2014.“;

b)  lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõikes 3, artikli 4 lõike 1 punkti 2 teises lõigus, artikli 4 lõikes 2, artikli 13 lõikes 1, artikli 16 lõikes 12, artikli 23 lõikes 4, artikli 24 lõikes 13, artikli 25 lõikes 8, artikli 27 lõikes 9, artikli 28 lõikes 3, artikli 30 lõikes 5, artikli 31 lõikes 4, artikli 32 lõikes 4, artikli 33 lõikes 8, artikli 52 lõikes 4, artikli 54 lõikes 4, artikli 58 lõikes 6 ja artikli 79 lõikes 8 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.“;

c)  lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Artikli 2 lõike 3, artikli 4 lõike 1 punkti 2 teise lõigu, artikli 4 lõike 2, artikli 13 lõike 1, artikli 16 lõike 12, artikli 23 lõike 4, artikli 24 lõike 13, artikli 25 lõike 8, artikli 27 lõike 9, artikli 28 lõike 3, artikli 30 lõike 5, artikli 31 lõike 4, artikli 32 lõike 4, artikli 33 lõike 8, artikli 52 lõike 4, artikli 54 lõike 4, artikli 58 lõike 6 ja artikli 79 lõike 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.“

8.  Artikli 90 lõiked 2 ja 3 jäetakse välja.

9.  Artikli 93 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid sätteid alates [x].“

10.  I lisa D jagu jäetakse välja.

Artikkel 2

Direktiivi 2009/138/EÜ muudatused

Direktiivi 2009/138/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.  Artikli 112 lõikesse 4 lisatakse järgmised lõigud:

„Kui järelevalveasutused loevad taotluse täielikuks, teavitavad nad taotlusest EIOPAt.

EIOPA taotluse korral esitavad järelevalveasutused EIOPA-le kogu dokumentatsiooni, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on oma taotluses esitanud.

EIOPA võib esitada asjaomastele järelevalveasutustele nõuande vastavalt määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 21a lõike 1 punktile a ja artikli 29 lõike 1 punktile a nelja kuu jooksul alates sellest, kui järelevalveasutus on saanud täieliku taotluse.

Sellise nõuande esitamise korral teeb järelevalveasutus esimeses lõigus osutatud otsuse seda nõuannet järgides või esitab kirjalikult EIOPA-le ja taotlejale põhjused, miks otsuse tegemisel nõuannet eirati.“

1 a.  Artikli 36 lõike 4 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„4.  „4. Järelevalveasutus hindab selliste kindlustus- või edasikindlustusandja meetodite ja nende rakendamise asjakohasust, mis on loodud selleks, et tuvastada võimalikud sündmused või majandustingimuste tulevased muutused, mis võiksid ebasoodsalt mõjutada asjaomase kindlustus- või edasikindlustusandja üldist finantsseisundit, võttes arvesse kestlikke ärimudeleid ning keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimisega seotud tegurite lõimimist.“

1 b.  Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 152aTeavitamis- ja koostööplatvormid

1.  Päritoluliikmesriigi järelevalveasutus teavitab nii EIOPA-t kui vastuvõtvate liikmesriikide järelevalveasutusi, kui ta kavatseb anda tegevusloa kindlustus- või edasikindlustusandjale, kes on tema järelevalve all vastavalt määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusaktidele ning kelle äriplaani kohaselt toimub osa tema tegevusest teenuste osutamise vabaduse või asutamisvabaduse alusel.

Päritoluliikmesriigi järelevalveasutus teavitab samuti viivitamata EIOPA-t ja vastuvõtvate liikmesriikide järelevalveasutusi, kui ta tuvastab halvenevad rahastamistingimused või muud tekkivad riskid, mis tulenevad kindlustus- või edasikindlustusandjast jooksvas äritegevuses, eriti kui ettevõtja tegevus põhineb suures osas teenuste osutamise vabadusel või asutamisvabadusel, millel võib olla märkimisväärne piiriülene mõju.

Need teated EIOPA-le ja vastuvõtvate liikmesriikide järelevalveasutustele peavad olema piisavalt üksikasjalikud, et võimaldada nõuetekohast hindamist.

2.  Käesoleva artikli lõike 1 esimeses ja teises lõigus nimetatud juhtudel võib EIOPA ühe või mitme asjaomase pädeva asutuse taotlusel või omal algatusel luua ja koordineerida määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 31 lõike 1 punktis e osutatud koostööplatvormi, et soodustada teabevahetust ja tõhustada asjaomaste pädevate asutuste koostööd ning jõuda vajaduse korral lõike 1 teises lõigus nimetatud juhtumite suhtes ühisele seisukohale.

Kui EIOPA teeb määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 31 lõike 1 punktis f osutatud teabe põhjal kindlaks, et finantseerimisasutus tegutseb peamiselt või täielikult teises liikmesriigis, teavitab ta asjaomaseid asutusi ja võib omal algatusel ning kooskõlastades asjaomaste pädevate asutustega luua koostööplatvormi, et hõlbustada nimetatud asutuste vahelist teabevahetust.

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 35 kohaldamist, esitavad asjaomased pädevad asutused EIOPA taotlusel kogu vajaliku teabe, mis võimaldab koostööplatvormi nõuetekohast toimimist.

3.  Juhul kui asjaomased pädevad asutused ei jõua koostööplatvormi kaudu ühisele seisukohale, võib EIOPA esitada asjaomasele pädevale asutusele soovituse, sealhulgas tähtaja, milleks pädev asutus peaks soovitatud muudatused ellu viima. Kui pädev asutus ei järgi EIOPA soovitust, peab ta esitama põhjenduse. Kui EIOPA leiab, et põhjendus ei ole asjakohane, avalikustab ta oma soovituse koos eespool nimetatud põhjendusega.“

2.  Artiklit 231 muudetakse järgmiselt:

a)  lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)  esimene lõik asendatakse järgmisega:

„1. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ja selle sidusettevõtjad või kindlustusvaldusettevõtja sidusettevõtjad taotlevad üheskoos luba arvutada konsolideerimisgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõuet ja konsolideerimisgruppi kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate solventsuskapitalinõuet sisemudeli alusel, teevad asjaomased järelevalveasutused üksteise ja EIOPAga koostööd, et otsustada, kas kõnealune luba anda või mitte, ja määrata kindlaks muud võimalikud tingimused, mille alusel kõnealune luba antakse.“;

ii)  kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Konsolideerimisgrupi järelevalvaja teavitab viivitamata teisi järelevalvekolleegiumi liikmeid taotluse saamisest ja edastab neile, sealhulgas EIOPA-le, täieliku taotluse, sealhulgas kindlustus- või edasikindlustusandja esitatud dokumentatsiooni.“;

b)  lisatakse lõige 2b:

„2b. Kui EIOPA leiab, et esimeses lõigus osutatud taotlus kujutab endast probleemi seoses liidus sisemudeli kohaldamise heakskiitmise ühtsusega, võib EIOPA esitada asjaomastele järelevalveasutustele arvamuse vastavalt määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 21a lõike 1 punktile a ja artikli 29 lõike 1 punktile a nelja kuu jooksul alates sellest, kui konsolideerimisgrupi järelevalvaja on saanud täieliku taotluse.

Sellise arvamuse esitamise korral teevad järelevalveasutused teises lõigus osutatud ühisotsuse kooskõlas kõnealuse arvamusega või esitavad kirjalikult EIOPA-le ja taotlejale põhjused, miks ühisotsuse tegemisel arvamust eirati.“;

c)  lõiget 3 muudetakse järgmiselt:

i)  esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kui mis tahes asjaomane järelevalveasutus on lõikes 2 osutatud kuuekuulise ajavahemiku jooksul pöördunud määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 19 kohaselt EIOPA poole või kui EIOPA aitab järelevalveasutusi omal algatusel vastavalt kõnealuse määruse artikli 19 lõike 1 punktile b, viivitab konsolideerimisgrupi järelevalvaja oma otsusega ning ootab seni, kuni EIOPA võtab vastu kõnealuse määruse artikli 19 lõike 3 kohase otsuse, ja võtab vastu oma otsuse kooskõlas EIOPA otsusega. Konsolideerimisgrupi järelevalvaja otsust peetakse lõplikuks ja asjaomased järelevalveasutused peavad seda kohaldama.“;

ii)  kolmanda lõigu esimene lause asendatakse järgmisega:

„Kui EIOPA ei võta vastu teises lõigus osutatud otsust määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 19 lõike 3 kohaselt, teeb lõpliku otsuse konsolideerimisgrupi järelevalvaja.“;

d)  lõike 6 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Konsolideerimisgrupi järelevalvaja võtab nõuetekohaselt arvesse teiste asjaomaste järelevalveasutuste ja EIOPA kõnealuse kuuekuulise ajavahemiku jooksul esitatud seisukohti ja reservatsioone.“;

e)  lõike 6 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Konsolideerimisgrupi järelevalvaja edastab taotlejale, teistele asjaomastele järelevalveasutustele ja EIOPA-le dokumendi, kus on esitatud tema igati põhjendatud otsus.“;

f)  lisatakse lõige 6a:

„6a. Pärast lõikes 2 osutatud kuuekuulise ajavahemiku lõppu ja enne seda, kui konsolideerimisgrupi järelevalvaja teeb lõikes 6 osutatud otsuse, võib kindlustus- või edasikindlustusandja, kes esitas lõike 1 kohase taotluse, taotleda EIOPA-lt vastavalt määruse (EL) nr 1094/2010 artiklile 19 abi selleks, et järelevalveasutused jõuaksid kokkuleppele.

Konsolideerimisgrupi järelevalvaja viivitab oma otsusega ning ootab seni, kuni EIOPA võtab vastu määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 19 lõike 3 kohase otsuse, ja teeb oma otsuse kooskõlas EIOPA vastu võetud otsusega. Konsolideerimisgrupi järelevalvaja otsust peetakse lõplikuks ja asjaomased järelevalveasutused peavad seda kohaldama.

EIOPA võtab otsuse vastu ühe kuu jooksul pärast määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 19 lõikes 2 osutatud lepitusperioodi lõppu.

Kui EIOPA ei võta määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 19 lõike 3 kohaselt vastu kõnealuse määruse kolmandas lõigus osutatud otsust, teeb lõpliku otsuse konsolideerimisgrupi järelevalvaja. Konsolideerimisgrupi järelevalvaja otsust peetakse lõplikuks ja asjaomased järelevalveasutused peavad seda kohaldama.“

3.  Lisatakse järgmised artiklid 231a ja 231b:

„Artikkel 231aSisemudelite heakskiitmine järelevalveasutuste poolt

1. Ilma et see piiraks käesoleva direktiivi artikli 112 kohaldamist ning ühe või mitme järelevalveasutuse või kindlustus- või edasikindlustusandja taotluse korral annab EIOPA asjaomastele järelevalveasutustele nõu vastavalt määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 21a lõike 1 punktile a. ▌

Kui EIOPA esitab esimeses lõigus osutatud nõuande, teevad asjaomased järelevalveasutused eraldi otsuse või ühisotsuse ▌või esitavad kirjalikult EIOPA-le ja taotlejale põhjused, miks eraldi otsuse või ühisotsuse tegemisel nõuannet eirati.

2. Kui järelevalveasutused teevad ühiselt määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 21 kohaselt EIOPA töötajate osalusel kohapealseid kontrolle sellistes kindlustus- või edasikindlustusandjates või gruppides, kes kasutavad artiklite 112–127, 230, 231 või 233 kohaselt täielikku või osalist sisemudelit, koostab EIOPA sisemudeli kohta eriaruande. See esitatakse EIOPA juhatusele.

Artikkel 231bLäbivaatamine

1. EIOPA esitab igal aastal Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande üldiste küsimuste kohta, millega järelevalveasutused on vastavalt artiklitele 112–127, 230, 231 ja 233 sisemudelite või nende muudatuste heakskiitmise käigus tegelenud.

Järelevalveasutused esitavad EIOPA-le teabe, mida EIOPA peab sellise aruande koostamisel oluliseks.

2. EIOPA esitab komisjonile 1. jaanuariks 2020 ja pärast avaliku konsultatsiooni korraldamist arvamuse selle kohta, kuidas järelevalveasutused on kohaldanud artikleid 112–127, 230, 231 ja 233, sealhulgas delegeeritud õigusakte ja rakenduslikke tehnilisi standardeid, mis on kõnealuste artiklite alusel vastu võetud. Selles arvamuses hinnatakse ka sisemudelite mis tahes lahknevusi liidus.

3. Arvamuse alusel, mille EIOPA on esitanud lõike 2 kohaselt, esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule 1. jaanuariks 2021 aruande selle kohta, kuidas järelevalveasutused on kohaldanud artikleid 112–127, 230, 231 ja 233, sealhulgas delegeeritud õigusakte ja rakenduslikke tehnilisi standardeid, mis on kõnealuste artiklite alusel vastu võetud.“

4.  Artikli 237 lõike 3 kolmanda lõigu esimene lause asendatakse järgmisega:

„Kui EIOPA ei võta määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 19 lõike 3 teise lõigu kohaselt vastu teises lõigus osutatud otsust, teeb lõpliku otsuse konsolideerimisgrupi järelevalvaja.“ ning

5.  Artikli 248 lõike 4 kolmas lõik jäetakse välja.

Artikkel 3

Ülevõtmine

1.  Liikmesriigid võtavad vastu käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid ja avaldavad need [12/18 kuud pärast jõustumist]. Nad edastavad viivitamata komisjonile põhilised siseriiklikud õigusnormid, mille nad on vastu võtnud käesoleva direktiiviga hõlmatud valdkonnas.

2.  Liikmesriigid kohaldavad meetmeid seoses artikliga 1 alates [36 kuud pärast jõustumist] ja seoses artikliga 2 alates [EIOPA määruse muudatuse kohaldamise tähtpäev].

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

  ELT C 251,18.7.2018, lk 2.

(2)

  ELT C 0, 0.0.0000 / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(3)

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.

(4)

  ELT C , , lk .

(5)

  ELT C , , lk .

(6)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

(7)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Finantsinstrumentide turud ning kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine (Solventsus II)

Viited

COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)

EP-le esitamise kuupäev

20.9.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

16.11.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

16.11.2017

ITRE

16.11.2017

JURI

16.11.2017

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

DEVE

21.11.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Endised raportöörid

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

39

1

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Elena Gentile, Julie Ward

Esitamise kuupäev

14.1.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

1

EFDD

Bernard Monot

2

0

ECR

Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 28. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika