Menettely : 2017/0231(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0012/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0012/2019

Keskustelut :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0376

MIETINTÖ     ***I
PDF 210kWORD 66k
14.1.2019
PE 625.359v02-00 A8-0012/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta

(COM(2017)0537 – C8‑0318/2017 – 2017/0231(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Othmar Karas, Pervenche Berès

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta

(COM(2017)0537 – C8‑0318/2017 – 2017/0231(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0537),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan ensimmäisen kohdan sekä 62 artiklan, joiden mukaisesti komission on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0318/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 11. toukokuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. helmikuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0012/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(3)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(4),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(5),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Direktiivi 2014/65/EU muodostaa raportointipalvelujen tarjoajien sääntelykehyksen, ja sen mukaan kaupankäynnin jälkeisten tietojen raportointipalvelujen tarjoaminen edellyttää toimilupaa hyväksytyn julkistamisjärjestelyn muodossa. Lisäksi konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoajien edellytetään tarjoavan konsolidoituja kaupankäyntitietoja, jotka kattavat kaiken kaupankäynnin sekä oman pääoman ehtoisilla rahoitusvälineillä että muilla kuin oman pääoman ehtoisilla rahoitusvälineillä kaikkialla unionissa direktiivin 2014/65/EU mukaisesti. Direktiivillä 2014/65/EU myös virallistetaan liiketoimista toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamisessa käytettävät kanavat vaatimalla, että yritysten puolesta raportoivilla kolmansilla osapuolilla on oltava toimilupa hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän muodossa.

(2)  Kaupankäyntitietojen laatu sekä kyseisten tietojen käsittelyn ja tarjoamisen laatu, rajatylittävä tietojen käsittely ja tarjoaminen mukaan lukien, on erityisen tärkeää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 päätavoitteen saavuttamiseksi eli rahoitusmarkkinoiden avoimuuden lisäämiseksi. Täsmällisten tietojen avulla käyttäjät saavat yleiskäsityksen kaupankäyntitoiminnasta unionin rahoitusmarkkinoilla ja toimivaltaiset viranomaiset saavat tarkat ja kattavat tiedot liiketoimista. Kun huomioon otetaan tietojen käsittelyn rajatylittävä ulottuvuus, tietoon liittyvän osaamisen keskittämisen hyödyt – myös mahdolliset mittakaavaedut – ja valvontakäytäntöjen mahdollisten erojen haitallinen vaikutus sekä kaupankäyntitietojen laatuun että raportointipalvelujen tarjoajien tehtäviin, on asianmukaista siirtää raportointipalvelujen tarjoajien toimiluvan myöntäminen ja valvonta kansallisilta viranomaisilta arvopaperimarkkinaviranomaisen hoidettavaksi.

(3)  Tällaisten valtuuksien johdonmukainen siirtäminen edellyttää, että raportointipalvelujen tarjoajien toimintaa koskeviin vaatimuksiin sekä raportointipalvelujen tarjoajia koskeviin toimivaltaisten viranomaisten toimivaltuuksiin liittyvät asiaankuuluvat direktiivin 2014/65/EU säännökset poistetaan ja tarvittavat säännökset lisätään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 600/2014(6).

(4)  Raportointipalvelujen tarjoajien toimilupien myöntämisen ja valvonnan siirtäminen arvopaperimarkkinaviranomaiselle sopii arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviin. Tiedonkeruuvaltuuksien, toimilupien myöntämisen ja valvonnan siirtäminen toimivaltaisilta viranomaisilta arvopaperimarkkinaviranomaiselle on tarkemmin sanottuna tärkeäksi avuksi muissa tehtävissä, joista arvopaperimarkkinaviranomainen huolehtii asetuksen (EU) N:o 600/2014 mukaisesti ja joita ovat esimerkiksi markkinoiden valvonta, väliaikaisten interventiotoimien toteuttamisvaltuudet ja positionhallintavaltuudet sekä kauppaa edeltävien ja kaupan jälkeisten avoimuusvaatimusten noudattamisen varmistaminen. Direktiiviä 2014/65/EU olisi sen vuoksi muutettava.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/138/EY(7) (Solvenssi II) säädetään, että vakavaraisuuspääomavaatimusta koskevan riskisuuntautuneen lähestymistavan mukaisesti erityisolosuhteissa vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten sekä vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysryhmien on mahdollista käyttää standardikaavan sijasta sisäisiä malleja tämän vaatimuksen laskemiseen.

(7)  Valvonnan ja sisäisten mallien hyväksynnän alan kattavan lähentymisen varmistamiseksi vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen olisi voitava antaa ohjeita tällaisiin sisäisiin malleihin liittyvistä kysymyksistä.

(8)  Valvonnan lähentämisen edistämiseksi vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen olisi voitava ▌valvontaviranomaisten pyynnöstä auttaa valvontaviranomaisia pääsemään sopimukseen. Tietyissä tilanteissa, joissa valvontaviranomaiset eivät pääse sopimukseen ryhmän sisäisen mallin hyväksymisestä, yrityksellä olisi oltava mahdollisuus ennen kuin ryhmävalvoja antaa lopullisen päätöksensä pyytää vakuutus- ja lisäeläkeviranomaista sovittelemaan ja auttamaan valvontaviranomaisia sopimukseen pääsemisessä.

(9)  Jotta otettaisiin huomioon asetuksen (EU) N:o 1094/2010 mukainen uusi tapa asettaa lautakuntia, olisi muutettava lautakuntia koskevia asiaankuuluvia Solvenssi II -direktiivin säännöksiä, jotta ne olisivat yhdenmukaisia kyseisen asetuksen mukaisen sitovaa sovittelua koskevan uuden menettelyn kanssa.

(10)  Koska vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen korvaa Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean, Solvenssi II -direktiivistä olisi poistettava viittaukset Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komiteaan.

(11)  Sen vuoksi direktiiviä 2009/138/EY olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset direktiiviin 2014/65/EU

Muutetaan direktiivi 2014/65/EU seuraavasti:

(1)  Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Tätä direktiiviä sovelletaan sijoituspalveluyrityksiin, markkinoiden ylläpitäjiin ja kolmansien maiden yrityksiin, jotka tarjoavat sijoituspalveluja tai harjoittavat sijoitustoimintaa unionissa sinne perustetun sivuliikkeen välityksellä.”

b)  poistetaan 2 kohdan d alakohta.

2)  Muutetaan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)  korvataan 36 ja 37 alakohta seuraavasti:

”36)  ’ylimmällä hallintoelimellä’ sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden ylläpitäjän yhtä tai useampaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti nimettyä elintä, jolla on toimivalta vahvistaa yhteisön strategia, tavoitteet ja yleinen johtaminen, joka valvoo ja seuraa johdon päätöksentekoa ja johon kuuluu yhteisön liiketoimintaa tosiasiallisesti johtavia henkilöitä.

Jos tässä direktiivissä viitataan ylimpään hallintoelimeen ja kansallisessa lainsäädännössä ylimmän hallintoelimen johto- tai valvontatehtävät on annettu eri elimille tai yhden elimen eri jäsenille, jäsenvaltion on yksilöitävä ylimmän hallintoelimen asiasta vastaavat elimet tai jäsenet kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, jollei tässä direktiivissä toisin säädetä;

37)  ’toimivalla johdolla’ luonnollisia henkilöitä, jotka vastaavat sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden ylläpitäjän päivittäisestä johtamisesta ja ovat siitä tili- ja vastuuvelvollisia ylimmälle hallintoelimelle, mukaan lukien niiden käytänteiden toteuttaminen, jotka koskevat palvelujen ja tuotteiden jakelua asiakkaille yrityksen ja sen henkilöstön toimesta;”

c)  poistetaan 52, 53 ja 54 kohta sekä 55 kohdan c alakohta.

3)  Poistetaan V osasto.

4)  Muutetaan 70 artikla seuraavasti:

a)  poistetaan 3 kohdan a alakohdan xxxvii–xxxx luetelmakohta;

b)  korvataan 4 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a) tämän direktiivin 5 artikla tai 6 artiklan 2 kohta tai 34, 35, 39 tai 44 artikla;”

c)  korvataan 6 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c) laitoksen toimiluvan peruuttaminen tai voimassaolon keskeyttäminen 8 ja 43 artiklan mukaisesti, kun on kyse sijoituspalveluyrityksestä, markkinoiden ylläpitäjästä, jolla on toimilupa ylläpitää monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää, tai säännellyistä markkinoista;”

5)  Korvataan 71 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.  Jos julkistettu rikosoikeudellinen tai hallinnollinen seuraamus koskee sijoituspalveluyritystä, markkinoiden ylläpitäjää, sijoituspalvelujen ja -toiminnan tai oheispalvelujen osalta luottolaitosta tai kolmannen maan yritysten sivuliikettä, joka on saanut toimiluvan tämän direktiivin mukaisesti, arvopaperimarkkinaviranomainen lisää maininnan julkistetusta seuraamuksesta asianomaiseen rekisteriin.”

6)  Korvataan 77 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on säädettävä vähimmäisvaatimuksena, että jokainen henkilö, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY* mukaisesti valtuutettu ja joka suorittaa sijoituspalveluyrityksessä tai säännellyllä markkinalla direktiivin 2013/34/EU 34 artiklassa tai direktiivin 2009/65/EY 73 artiklassa tarkoitettua tehtävää tai muuta lakisääteistä tehtävää, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan toimivaltaisille viranomaisille tuota yritystä koskevista seikoista tai päätöksistä, jotka kyseinen henkilö on saanut tietoonsa tehtäväänsä suorittaessaan ja jotka saattavat:

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87).”

7)  Muutetaan 89 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle 2 päivästä heinäkuuta 2014 määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan toisessa alakohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa, 13 artiklan 1 kohdassa, 16 artiklan 12 kohdassa, 23 artiklan 4 kohdassa, 24 artiklan 13 kohdassa, 25 artiklan 8 kohdassa, 27 artiklan 9 kohdassa, 28 artiklan 3 kohdassa, 30 artiklan 5 kohdassa, 31 artiklan 4 kohdassa, 32 artiklan 4 kohdassa, 33 artiklan 8 kohdassa, 52 artiklan 4 kohdassa, 54 artiklan 4 kohdassa, 58 artiklan 6 kohdassa ja 79 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.”

b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan toisessa alakohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa, 13 artiklan 1 kohdassa, 16 artiklan 12 kohdassa, 23 artiklan 4 kohdassa, 24 artiklan 13 kohdassa, 25 artiklan 8 kohdassa, 27 artiklan 9 kohdassa, 28 artiklan 3 kohdassa, 30 artiklan 5 kohdassa, 31 artiklan 4 kohdassa, 32 artiklan 4 kohdassa, 33 artiklan 8 kohdassa, 52 artiklan 4 kohdassa, 54 artiklan 4 kohdassa, 58 artiklan 6 kohdassa ja 79 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.”

c)  korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5. Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan toisen alakohdan, 4 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 1 kohdan, 16 artiklan 12 kohdan, 23 artiklan 4 kohdan, 24 artiklan 13 kohdan, 25 artiklan 8 kohdan, 27 artiklan 9 kohdan, 28 artiklan 3 kohdan, 30 artiklan 5 kohdan, 31 artiklan 4 kohdan, 32 artiklan 4 kohdan, 33 artiklan 8 kohdan, 52 artiklan 4 kohdan, 54 artiklan 4 kohdan, 58 artiklan 6 kohdan ja 79 artiklan 8 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.”

8)  Poistetaan 90 artiklan 2 ja 3 kohta.

9)  Korvataan 93 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä [... päivästä ...kuuta ...].”

10)  Poistetaan liitteessä I oleva D osa.

2 artikla

Muutokset direktiiviin 2009/138/EY

Muutetaan direktiivi 2009/138/EY seuraavasti:

1)  Lisätään 112 artiklan 4 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Kun valvontaviranomaiset katsovat hakemuksen olevan täydellinen, niiden on ilmoitettava hakemuksesta vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle.

Valvontaviranomaisten on esitettävä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle tämän pyynnöstä kaikki yrityksen hakemuksessaan toimittamat asiakirjat.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi antaa asianomaisille valvontaviranomaisille ohjeita asetuksen (EU) N:o 1094/2010 21 a artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 29 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti neljän kuukauden kuluessa siitä, kun valvontaviranomainen on vastaanottanut täydellisen hakemuksen.

Kun tällaisia ohjeita annetaan, valvontaviranomaisen on tehtävä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu päätöksensä siten, että se on kyseisten ohjeiden mukainen, tai jos päätöstä ei tehdä kyseisten ohjeiden mukaisesti, perusteltava tämä kirjallisesti vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle sekä hakijalle.”.

1 a)  Korvataan 36 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”4.  Valvontaviranomaisten on arvioitava vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten sellaisten menetelmien ja käytäntöjen asianmukaisuus, jotka on tarkoitettu yksilöimään mahdolliset tapahtumat ja taloudellisen tilanteen tulevat muutokset, joilla voi olla epäedullisia vaikutuksia yrityksen taloudelliseen kokonaistilanteeseen, ja otettava huomioon kestävät liiketoimintamallit sekä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.”

1 b)  Lisätään artikla seuraavasti:

”152 a artiklaIlmoitus- ja yhteistoimintafoorumit

1.  Kotijäsenvaltion valvontaviranomaisen on ilmoitettava sekä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle että vastaanottavan jäsenvaltion valvontaviranomaisille, jos se aikoo toteuttaa tarkastuksen, joka liittyy vakuutus- tai jälleenvakuutusyritykseen, joka kuuluu sen valvontaan asetuksen (EU) N:o 1094/2010 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukaisesti ja jonka liiketoimintasuunnitelman mukaan kyseistä sen toimintojen osaa harjoitetaan palvelujen tarjoamisen vapauden tai sijoittautumisvapauden pohjalta.

Kotijäsenvaltion valvontaviranomaisen on ilmoitettava sekä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle että vastaanottavan jäsenvaltion valvontaviranomaisille myös, jos se havaitsee heikkeneviä rahoitusedellytyksiä tai muita nousevia riskejä, joita vakuutus- tai jälleenvakuutusyritys aiheuttaa liiketoiminnassa erityisesti kun merkittävää osaa liiketoiminnasta harjoitetaan palvelujen tarjoamisen vapauden tai sijoittautumisvapauden pohjalta siten, että sillä voi olla merkittävä rajatylittävä vaikutus.

Näiden vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle sekä vastaanottavan jäsenvaltion valvontaviranomaiselle annettavien ilmoitusten on oltava riittävän yksityiskohtaisia asianmukaisen arvioinnin mahdollistamiseksi.

2.  Tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi yhden tai useamman kyseisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan perustaa ja koordinoida asetuksen (EU) 1094/2010 31 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja yhteistoimintafoorumeita, joiden avulla edistetään tiedonvaihtoa ja parannetaan asiaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja pyritään aiheellisissa tapauksissa saamaan aikaan yhteinen kanta 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toteaa asetuksen (EU) 1094/2010 31 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen tietojen pohjalta, että rahoituslaitos harjoittaa toimintaansa pääasiassa tai kokonaan toisessa jäsenvaltiossa, sen on ilmoitettava kyseisille viranomaisille ja se voi omasta aloitteestaan ja kyseisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa koordinoiden muodostaa yhteistoimintafoorumin edistämään näiden viranomaisten välistä tiedonvaihtoa.

Rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1094/2010 35 artiklan soveltamista toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen pyynnöstä kaikki tarpeelliset tiedot yhteistoimintafoorumin toimivuuden mahdollistamiseksi.

3.  Jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset eivät saa yhteistoimintafoorumilla aikaan yhteistä kantaa, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi esittää asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle suosituksen, mukaan luettuna määräaika, johon mennessä toimivaltaisen viranomaisen olisi pantava suositellut muutokset täytäntöön. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen suositusta, sen on esitettävä perustelut. Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen katsoo, että perustelut eivät ole asianmukaiset, sen on julkistettava suosituksensa sekä edellä mainitut perustelut.”

2)  Muutetaan 231 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1. Jos vakuutus- tai jälleenvakuutusyritys ja sen sidosyritykset taikka vakuutushallintayhtiön sidosyritykset yhdessä hakevat lupaa laskea ryhmän konsolidoitu vakavaraisuuspääomavaatimus sekä ryhmään kuuluvien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten vakavaraisuuspääomavaatimus sisäisen mallin perusteella, asianomaisten valvontaviranomaisten on yhdessä sekä yhteistyössä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen kanssa päätettävä luvan myöntämisestä ja määriteltävä mahdolliset lupaehdot ja -edellytykset.”

ii)  korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

”Ryhmävalvojan on viipymättä ilmoitettava muille valvontaviranomaisten kollegion jäsenille hakemuksen vastaanottamisesta ja toimitettava täydellinen hakemus, yrityksen toimittamat asiakirjat mukaan lukien, kollegion jäsenille sekä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle.”

b)  lisätään uusi 2 a kohta seuraavasti:

”2 a. Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen katsoo, että ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa hakemuksessa on erityisiä ongelmia, jotka liittyvät sisäisen mallin käyttöä koskevien hakemusten hyväksymiskäytäntöjen johdonmukaisuuteen eri puolilla unionia, se voi antaa asianomaisille valvontaviranomaisille lausunnon asetuksen (EU) N:o 1094/2010 21 a artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 29 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti neljän kuukauden kuluessa siitä, kun ryhmävalvoja on vastaanottanut täydellisen hakemuksen.

Kun tällainen lausunto annetaan, valvontaviranomaisten on tehtävä toisessa kohdassa tarkoitettu yhteinen päätös kyseistä lausuntoa noudattaen tai, jos yhteistä päätöstä ei tehdä kyseistä lausuntoa noudattaen, niiden on perusteltava tämä kirjallisesti vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle sekä hakijalle.”

c)  muutetaan 3 kohta seuraavasti:

i)  korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jos 2 kohdassa tarkoitetun kuuden kuukauden määräajan kuluessa jokin asianomainen valvontaviranomainen on saattanut asian vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tietoon asetuksen (EU) N:o 1094/2010 19 artiklan mukaisesti tai vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen auttaa valvontaviranomaisia omasta aloitteestaan kyseisen asetuksen 19 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, ryhmävalvojan on lykättävä päätöksensä tekemistä, kunnes vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tekee päätöksen kyseisen asetuksen 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja tehtävä päätöksensä siten, että se on sopusoinnussa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen päätöksen kanssa. Asianomaisten valvontaviranomaisten on tunnustettava ryhmävalvojan päätös sitovaksi ja sovellettava sitä.”

ii)  korvataan kolmannen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ei tee toisessa alakohdassa tarkoitettua päätöstä asetuksen (EU) N:o 1094/2010 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ryhmävalvojan on tehtävä lopullinen päätös.”

d)  korvataan 6 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Ryhmävalvojan on otettava asianmukaisesti huomioon näkemykset ja varaukset, joita muut asianomaiset valvontaviranomaiset sekä vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ovat esittäneet kyseisen kuuden kuukauden määräajan kuluessa.”

e)  korvataan 6 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Ryhmävalvojan on toimitettava hakijalle, muille asianomaisille valvontaviranomaisille ja vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle asiakirja, joka sisältää kaikilta osin perustellun päätöksen.”

f)  lisätään uusi 6 a kohta seuraavasti:

”6 a. Kun 2 kohdassa tarkoitettu kuuden kuukauden määräaika on päättynyt, mutta ennen kuin ryhmävalvoja tekee 6 kohdassa tarkoitetun päätöksen, 1 kohdan mukaisesti hakemuksen toimittanut yritys voi pyytää vakuutus- ja lisäeläkeviranomaista auttamaan asetuksen (EU) N:o 1094/2010 19 artiklan mukaisesti valvontaviranomaisia pääsemään sopimukseen.

Ryhmävalvojan on lykättävä päätöksensä tekemistä, kunnes vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tekee päätöksen asetuksen (EU) N:o 1094/2010 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja sen on tehtävä päätöksensä siten, että se on sopusoinnussa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tekemän päätöksen kanssa. Asianomaisten valvontaviranomaisten on tunnustettava ryhmävalvojan päätös sitovaksi ja sovellettava sitä.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tekee päätöksensä kuukauden kuluessa asetuksen (EU) N:o 1094/2010 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sovittelun määräajan päättymisestä.

Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ei tee kolmannessa alakohdassa tarkoitettua päätöstä asetuksen (EU) N:o 1094/2010 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ryhmävalvojan on tehtävä lopullinen päätös. Asianomaisten valvontaviranomaisten on tunnustettava ryhmävalvojan päätös sitovaksi ja sovellettava sitä.”

3)  Lisätään uusi 231 a ja uusi 231 b artikla seuraavasti:

”231 a artiklaSisäisten mallien hyväksyttäminen valvontaviranomaisilla

1. Rajoittamatta tämän direktiivin 112 artiklan soveltamista ja yhden tai useamman valvontaviranomaisen tai vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksen pyynnöstä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen on annettava kyseisille valvontaviranomaisille ohjeita asetuksen (EU) N:o 1094/2010 21 a artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. ▌

Kun vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen antaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja neuvoja, asianomaisten valvontaviranomaisten on tehtävä päätöksensä tai yhteinen päätös tai perusteltava asia kirjallisesti vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle ja hakijalle, jos päätös tai yhteinen päätös ei ole neuvojen mukainen.

2. Kun valvontaviranomaiset suorittavat kokonaista tai osittaista sisäistä mallia 112–127, 230, 231 tai 233 artiklan nojalla soveltaville yrityksille tai ryhmille yhteisiä paikalla tehtäviä tarkastuksia, joihin vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen henkilöstö osallistuu asetuksen (EU) N:o 1094/2010 21 artiklan mukaisesti, vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen henkilöstön on laadittava sisäisestä mallista erityinen kertomus. Kertomus on toimitettava vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen hallitukselle.

231 b artikla

Uudelleentarkastelu

1. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen on laadittava Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle vuosittain kertomus yleisistä seikoista, joita valvontaviranomaiset ovat käsitelleet sisäisten mallien tai niiden muutosten hyväksymisprosessissa 112–127, 230, 231 ja 233 artiklan mukaisesti.

Valvontaviranomaisten on annettava vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle tiedot, joita tämä pitää olennaisina tällaisen kertomuksen laatimiseksi.

2. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen on toimitettava komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2020 ja julkisen kuulemisen toteutettuaan lausunto siitä, miten valvontaviranomaiset ovat soveltaneet 112–127, 230, 231 ja 233 artiklaa sekä niiden nojalla hyväksyttyjä delegoituja säädöksiä ja teknisiä täytäntöönpanostandardeja. Lausunnossa on arvioitava myös sisäisten mallien mahdollisia eroja unionin sisällä.

3. Komissio antaa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen 2 kohdan mukaisesti toimittaman lausunnon perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2021 kertomuksen siitä, miten valvontaviranomaiset ovat soveltaneet 112–127, 230, 231 ja 233 artiklaa sekä niiden nojalla hyväksyttyjä delegoituja säädöksiä ja teknisiä täytäntöönpanostandardeja.”

4)  Korvataan 237 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ei tee toisessa alakohdassa tarkoitettua päätöstä asetuksen (EU) N:o 1094/2010 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ryhmävalvojan on tehtävä lopullinen päätös.”

5)  Poistetaan 248 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta.

3 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään [12/18 kuukautta voimaantulosta]. Niiden on toimitettava viipymättä tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

2.  Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 artiklan säännöksiä [36 kuukauden kuluttua voimaantulosta] ja 2 artiklan säännöksiä [vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen perustamisesta annetun asetuksen muutosten soveltamispäivästä].

4 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  EUVL C 251, 18.7.2018, s. 2.

(2)

  EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0. / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(3)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(4)

  EUVL C , , s. .

(5)

  EUVL C , , s. .

(6)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

(7)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Osasto

Rahoitusvälineiden markkinat sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II)

Viiteasiakirjat

COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.9.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

16.11.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

16.11.2017

ITRE

16.11.2017

JURI

16.11.2017

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

21.11.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Valiokuntakäsittely

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Elena Gentile, Julie Ward

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

1

-

EFDD

Bernard Monot

2

0

ECR

Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 28. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö