Postupak : 2017/0231(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0012/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0012/2019

Rasprave :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.18
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0376

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 221kWORD 84k
14.1.2019
PE 625.359v02-00 A8-0012/2019

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)

(COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelji: Othmar Karas, Pervenche Berès

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)

(COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0537),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 53. stavak 1. i članak 62. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0318/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 11. svibnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 15. veljače 2018.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0012/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(3)*

na Prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

Prijedlog

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53. stavak 1. i njegov članak 62.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(4),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(5),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  Direktivom 2014/65/EU uspostavlja se regulatorni okvir za pružatelje usluga dostave podataka i zahtijeva da se da pružatelji usluga dostave podataka poslije trgovanja moraju imati odobrenje za rad kao ovlašteni sustavi objavljivanja (APA). Osim toga, pružatelji konsolidiranih podataka o trgovanju (CTP) dužni su u skladu s Direktivom 2014/65/EZ nuditi konsolidirane podatke o trgovanju kojima su obuhvaćene sve transakcije vlasničkim i nevlasničkim instrumentima u cijeloj Uniji. Direktivom 2014/65/EU formaliziraju se i načini izvješćivanja nadležnih tijela o transakcijama, tako da treće strane koje dostavljaju izvješća u ime društava moraju imati odobrenje za rad kao ovlašteni mehanizmi izvješćivanja (ARM).

(2)  Kvaliteta podataka o trgovanju te obrada i slanje tih podataka, uključujući prekograničnu obradu i slanje podataka, od ključne su važnosti za postizanje glavnog cilja Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, a to je jačanje transparentnosti financijskih tržišta. Točni podaci korisnicima pružaju pregled aktivnosti trgovanja na financijskim tržištima Unije, a nadležnim tijelima točne i sveobuhvatne informacije o relevantnim transakcijama. S obzirom na prekograničnu dimenziju postupanja s podacima, koristi od udruživanja nadležnosti u vezi s podacima, uključujući potencijalne ekonomije razmjera, i negativan utjecaj mogućih razlika u postupcima nadzora na kvalitetu podataka o trgovanju i na zadaće pružatelja usluga dostave podataka, primjereno je izdavanje odobrenja za rad i nadzor nad pružateljima usluga dostave podataka, kao i ovlasti za prikupljanje podataka, prenijeti s nadležnih tijela na ESMA-u.

(3)  Za usklađen prijenos tih ovlasti primjereno je izbrisati odgovarajuće odredbe o operativnim zahtjevima za pružatelje usluga dostave podataka i nadležnosti nadležnih tijela u pogledu pružatelja usluge dostave podataka utvrđenih u Direktivi 2014/65/EU i uvesti odgovarajuće odredbe u Uredbu (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(6).

(4)  Prijenos izdavanja odobrenja za rad i nadzora nad pružateljima usluga dostave podataka na ESMA-u u skladu je s ESMA-inim zadaćama. Konkretno, prijenos ovlasti za prikupljanje podataka, izdavanje odobrenja za rad i nadzor s nadležnih tijela na ESMA-u koristan je za druge zadaće koje ESMA obavlja u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2014, kao što su praćenje tržišta, privremene ESMA-ine ovlasti za intervencije i ovlasti za upravljanje pozicijama, kao i osiguravanje postupanja usklađenog sa zahtjevima za transparentnost prije trgovanja i poslije trgovanja. Direktivu 2014/65/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

(5)  Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(7) (Solventnost II) predviđa se da u skladu s pristupom potrebnom solventnom kapitalu koji je usmjeren na rizik društva i grupe za osiguranje i reosiguranje za izračun tog zahtjeva mogu u posebnim okolnostima umjesto standardne formule upotrijebiti unutarnje modele.

(6)  Kako bi se osigurao visok stupanj konvergencije u području nadzora i odobravanja unutarnjih modela, EIOPA bi trebala moći izdavati savjete o pitanjima koja se odnose na te unutarnje modele.

(7)  U cilju poticanja konvergencije nadzora EIOPA bi trebala moći, na zahtjev nadzornih tijela, pomagati tim tijelima u postizanju dogovora. U posebnim okolnostima, ako nadzorna tijela ne uspiju postići dogovor o odobrenju unutarnjeg modela grupe, i prije nego što nadzornik grupe donese svoju konačnu odluku, društvo bi trebalo moći od EIOPA-e zatražiti da posreduje i pomogne nadzornim tijelima u postizanju dogovora.

(8)  Kako bi se u obzir uzela nova struktura radnih tijela na temelju Uredbe (EU) br. 1094/2010, relevantne odredbe u Direktivi Solventnost II koje se odnose na radna tijela trebalo bi izmijeniti tako da se usklade s novim postupkom za obvezujuće posredovanje na temelju te Uredbe.

(9)  Zbog zamjene Odbora europskih nadzornih tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (CEIOPS) EIOPA-om, trebalo bi izbrisati upućivanja na CEIOPS u Direktivi Solventnost II.

(10)  Direktivu 2009/138/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 2014/65/EU

Direktiva 2014/65/EU mijenja se kako slijedi:

(1)  Članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.  Ova se Direktiva primjenjuje na investicijska društva, tržišne operatere i društva iz trećih zemalja koja pružaju investicijske usluge ili obavljaju investicijske aktivnosti osnivanjem podružnice u Uniji.”;

(b)  u stavku 2. točka (d) briše se;

(2)  U članku 4. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)  točke 36. i 37. zamjenjuju se sljedećim:

„(36)  „upravljačko tijelo” znači tijelo ili tijela investicijskog društva ili tržišnog operatera imenovana u skladu s nacionalnim pravom ovlaštena za utvrđivanje strategije, ciljeva i općeg smjera poslovanja subjekta i koja nadziru i prate donošenje odluka uprave i uključuju osobe koje stvarno upravljaju poslovanjem subjekta.

Kada se u ovoj Direktivi upućuje na upravljačko tijelo i ako su, u skladu s nacionalnim pravom, upravljačke i nadzorne funkcije upravljačkog tijela dodijeljene različitim tijelima ili različitim članovima unutar istog tijela, država članica određuje odgovorna tijela ili članove upravljačkog tijela u skladu sa svojim nacionalnim pravom, osim ako je ovom Direktivom drukčije određeno;

(37)  „više rukovodstvo” znači fizičke osobe koje obavljaju izvršne funkcije u investicijskom društvu ili tržišnom operateru, koje su odgovorne i odgovaraju upravljačkom tijelu za svakodnevno upravljanje subjektom, među ostalim za način na koji društvo i njegovo osoblje provode politiku distribucije usluga i proizvoda klijentima;”;

(c)  točke 52., 53., 54. i točka 55. podtočka (c) brišu se;

(3)  Glava V. briše se;

(4)  Članak 70. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 3. točki (a) podtočke od xxxvii. do xxxx. brišu se;

(b)  u stavku 4. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„članka 5. ili članka 6. stavka 2. ili članaka 34., 35., 39. ili 44. ove Direktive; ili;”;

(c)  u stavku 6. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c) u slučaju investicijskog društva, tržišnog operatera koji ima odobrenje za upravljanje MTP-om ili OTP-om ili uređenim tržištem, povlačenje ili suspenziju odobrenja za rad institucije u skladu s člankom 8. i člankom 43.;”;

(5)  U članku 71. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.  Ako se objavljena kaznena ili administrativna sankcija odnosi na investicijsko društvo, tržišnog operatera, kreditnu instituciju u vezi s investicijskim uslugama i aktivnostima ili pomoćnim uslugama, ili podružnice društava iz trećih zemalja koje imaju odobrenje za rad u skladu s ovom Direktivom, ESMA u relevantnom registru dodaje upućivanje na objavljenu sankciju.”;

(6)  U članku 77. stavku 1. prvom podstavku uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice osiguravaju da svaka osoba koja ima odobrenje za rad u smislu Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*, koja u investicijskom društvu ili na uređenom tržištu obavlja zadaće opisane u članku 34. Direktive Vijeća 2013/34/EU ili članku 73. Direktive 2009/65/EZ, ili bilo koje druge zakonom propisane zadaće, bude barem obvezna bez odgode prijaviti nadležnim tijelima svaku činjenicu ili odluku koja se odnosi na to društvo, o kojoj je stekla saznanja tijekom obavljanja te zadaće koja:

* Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (SL L 157, 9.6.2006., str. 87.).”;

(7)  Članak 89. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 1. točke 2. drugog podstavka, članka 4. stavka 2., članka 13. stavka 1., članka 16. stavka 12., članka 23. stavka 4., članka 24. stavka 13., članka 25. stavka 8., članka 27. stavka 9., članka 28. stavka 3., članka 30. stavka 5., članka 31. stavka 4., članka 32. stavka 4., članka 33. stavka 8., članka 52. stavka 4., članka 54. stavka 4., članka 58. stavka 6. i članka 79. stavka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od 2. srpnja 2014.”;

(b)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 1. točke 2. drugog podstavka, članka 4. stavka 2., članka 13. stavka 1., članka 16. stavka 12., članka 23. stavka 4., članka 24. stavka 13., članka 25. stavka 8., članka 27. stavka 9., članka 28. stavka 3., članka 30. stavka 5., članka 31. stavka 4., članka 32. stavka 4., članka 33. stavka 8., članka 52. stavka 4., članka 54. stavka 4., članka 58. stavka 6. i članka 79. stavka 8. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u odluci. Opoziv ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.”;

(c)  stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Delegirani akt donesen u skladu s člankom 2. stavkom 3., člankom 4. stavkom 1. točkom 2. drugim podstavkom, člankom 4. stavkom 2., člankom 13. stavkom 1., člankom 16. stavkom 12., člankom 23. stavkom 4., člankom 24. stavkom 13., člankom 25. stavkom 8., člankom 27. stavkom 9., člankom 28. stavkom 3., člankom 30. stavkom 5., člankom 31. stavkom 4., člankom 32. stavkom 4., člankom 33. stavkom 8., člankom 52. stavkom 4., člankom 54. stavkom 4., člankom 58. stavkom 6. i člankom 79. stavkom 8. stupa na snagu samo ako Europski parlament i Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”;

(8)  U članku 90. stavci 2. i 3. brišu se;

(9)  U članku 93. stavku 1., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice primjenjuju te mjere od [x].”;

(10)  U Prilogu I., odjeljak D briše se.

Članak 2.

Izmjene Direktive 2009/138/EZ

Direktiva 2009/138/EZ mijenja se kako slijedi:

(1)  U članku 112. stavku 4. dodaju se sljedeći podstavci:

„Kada nadzorna tijela smatraju da je zahtjev potpun, obavješćuju EIOPA-u o zahtjevu.

Nadzorna tijela EIOPA-i na njezin zahtjev dostavljaju svu dokumentaciju koju je društvo dostavilo u svojem zahtjevu.

EIOPA može predmetnim nadzornim tijelima izdati savjet u skladu s člankom 21.a stavkom 1. točkom (a) i člankom 29. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1094/2010 u roku od 4 mjeseca nakon što nadzorno tijelo primi potpuni zahtjev.

Ako se takav savjet izda, nadzorno tijelo svoju odluku iz prvog podstavka donosi u skladu s tim savjetom ili, ako odluka nije donesena u skladu s tim savjetom, dostavlja EIOPA-i i podnositelju zahtjeva pisano obrazloženje.”;

(1.a)  U članku 36. stavku 4. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„4.  Nadzorna tijela procjenjuju primjerenost metoda i praksi društava za osiguranje i društava za reosiguranje koje su namijenjene utvrđivanju mogućih događaja ili budućih promjena gospodarskih uvjeta koji bi mogli nepovoljno utjecati na sveukupni financijski položaj predmetnog društva, vodeći računa o održivim poslovnim modelima i uključivanju okolišnih, socijalnih i upravljačkih faktora.”;

(1.b)  Umeće se sljedeći članak:

“Članak 152.aObavješćivanje i platforme za suradnju

1.  Ako nadzorno tijelo matične države članice namjerava izdati odobrenje za rad u pogledu društva za osiguranje ili društva za reosiguranje koje nadzire u skladu s aktima navedenima u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010 i čijim je poslovnim planom predviđeno da će se dio njegovih aktivnosti provoditi na temelju slobode pružanja usluga ili slobode poslovnog nastana, o tome obavješćuje Nadzorno tijelo i nadzorna tijela država članica domaćina.

Isto tako, ako nadzorno tijelo matične države članice utvrdi pogoršanje uvjeta financiranja ili druge novonastale rizike koje predstavlja društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje u tekućem poslovanju, posebno kada se poslovi, u pogledu velikog dijela aktivnosti, vode na temelju slobode pružanja usluga ili slobode poslovnog nastana, što može imati važan prekogranični utjecaj, o tome bez odgađanja obavješćuje i Nadzorno tijelo i nadzorna tijela država članica domaćina.

Obavijesti upućene Nadzornom tijelu i nadzornim tijelima država članica domaćina moraju sadržavati dovoljno pojedinosti da bi se mogla provesti odgovarajuća procjena.

2.  U slučajevima iz prvog i drugog podstavka stavka 1. ovog članka Nadzorno tijelo može na zahtjev jednog relevantnog nadležnog tijela ili više njih ili na vlastitu inicijativu uspostaviti i koordinirati platformu za suradnju u skladu s člankom 31. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU) br. 1094/2010 kako bi se potaknula razmjena informacija i poboljšala suradnja između relevantnih nadležnih tijela i, prema potrebi, usuglasila stajališta o slučajevima iz stavka 1. podstavka 2.

Ako Nadzorno tijelo na temelju informacija u skladu s člankom 31. stavkom 1. točkom (f) Uredbe (EU) br. 1094/2010 utvrdi da financijska institucija provodi svoje aktivnosti uglavnom ili u cijelosti u drugoj državi članici, ono o tome obavješćuje relevantna tijela te može na vlastitu inicijativu i u koordinaciji s relevantnim nadležnim tijelima uspostaviti platformu za suradnju kako bi se olakšala razmjena informacija među tim tijelima.

Ne dovodeći u pitanje članak 35. Uredbe (EU) br. 1094/2010 relevantna nadležna tijela na zahtjev Nadzornog tijela pružaju sve potrebne informacije kako bi se omogućilo pravilno funkcioniranje platforme za suradnju.

3.  Ako relevantna nadležna tijela preko platforme za suradnju ne uspiju usuglasiti stajališta, Nadzorno tijelo može izdati preporuku relevantnom nadležnom tijelu s navedenim rokom u kojem bi nadležno tijelo trebalo provesti preporučene izmjene. Ako nadležno tijelo ne postupi u skladu preporukom Nadležnog tijela, mora navesti razloge za to. Ako Nadležno tijelo utvrdi da navedeni razlozi nisu primjereni, svoju preporuku objavljuje zajedno s navedenim razlozima.”;

(2)  Članak 231. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i.  prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„1. Ako društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje i njegova povezana društva ili zajednički povezana društva osigurateljnog holdinga podnesu zahtjev za izdavanje suglasnosti za izračun konsolidiranog potrebnog solventnog kapitala grupe i potrebnog solventnog kapitala društva za osiguranje i društva za reosiguranje u grupi na temelju unutarnjeg modela, predmetna nadzorna tijela surađuju međusobno i s EIOPA-om kako bi odlučili hoće li izdati takvu suglasnost i utvrdili uvjete pod kojima se ta suglasnost izdaje, ako takvi uvjeti postoje.”;

ii.  treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Nadzornik grupe bez odgode obavješćuje ostale članove kolegija nadzornika o primitku zahtjeva i prosljeđuje članovima kolegija, uključujući EIOPA-u, potpuni zahtjev i dokumentaciju koju je društvo dostavilo.”;

(b)  novi stavak 2.b dodaje se kako slijedi:

„2.b Ako smatra da je zahtjev iz prvog stavka posebno upitan s obzirom na usklađenost odobravanja zahtjeva za primjenu unutarnjih modela u cijeloj Uniji, EIOPA može u skladu s člankom 21.a stavkom 1. točkom (a) i člankom 29. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1094/2010 izdati mišljenje predmetnim nadzornim tijelima u roku od četiri mjeseca od datuma na koji je nadzornik grupe primio potpuni zahtjev.

Ako se takvo mišljenje izda, nadzorna tijela svoju zajedničku odluku iz drugog stavka donose u skladu s tim mišljenjem, ili, ako zajednička odluka nije donesena u skladu s tim mišljenjem, dostavljaju EIOPA-i i podnositelju zahtjeva pisano obrazloženje.”;

(c)  stavak 3. mijenja se kako slijedi:

i.  prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako tijekom šestomjesečnog razdoblja iz stavka 2. bilo koje od predmetnih nadzornih tijela uputi predmet EIOPA-i u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1094/2010 ili ako EIOPA na vlastitu inicijativu pomogne nadzornim tijelima u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkom (b) te Uredbe, nadzornik grupe odgađa svoju odluku dok EIOPA ne donese odluku u skladu s člankom 19. stavkom 3. te Uredbe te svoju odluku donosi u skladu s EIOPA-inom odlukom. Odluka nadzornika grupe smatra se konačnom i predmetna nadzorna tijela je provode.

ii.  u trećem podstavku prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Ako EIOPA ne donese odluku iz drugog podstavka u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1094/2010, nadzornik grupe donosi konačnu odluku.”;

(d)  u stavku 6. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Nadzornik grupe uzima u obzir sva mišljenja i ograde drugih predmetnih nadzornih tijela i EIOPA-e iznesene tijekom tog šestomjesečnog razdoblja.”;

(e)  u stavku 6. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Nadzornik grupe dostavlja podnositelju zahtjeva, drugim predmetnim nadzornim tijelima i EIOPA-i dokument s potpunim obrazloženjem svoje odluke.”;

(f)  dodaje se novi stavak 6.a:

„6.a Nakon šestomjesečnog razdoblja iz stavka 2. i prije nego što nadzornik grupe donese odluku iz stavka 6., društvo koje je dostavilo zahtjev u skladu sa stavkom 1. može zatražiti da EIOPA pomogne nadzornim tijelima u postizanju dogovora, u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

Nadzornik grupe odgađa svoju odluku dok EIOPA ne donese odluku u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1094/2010 te donosi svoju odluku u skladu s EIOPA-inom odlukom. Odluka nadzornika grupe smatra se konačnom i predmetna nadzorna tijela je provode.

EIOPA donosi svoju odluku u roku od mjesec dana od datuma završetka razdoblja mirenja iz članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

Ako EIOPA ne donese odluku iz trećeg podstavka u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) 1094/2010 te Uredbe, nadzornik grupe donosi konačnu odluku. Odluka nadzornika grupe smatra se konačnom i predmetna nadzorna tijela je provode.

(3)  Umeću se sljedeći novi članci 231.a i 231.b kako slijedi:

„Članak 231.aOdobrenje unutarnjih modela koje izdaju nadzorna tijela

1. Ne dovodeći u pitanje članak 112. ove Direktive i na zahtjev jednog ili više nadzornih tijela ili društava za osiguranje ili reosiguranje, EIOPA izdaje savjet relevantnim nadzornim tijelima u skladu s člankom 21.a stavkom 1. točkom (a) ▌Uredbe (EU) br. 1094/2010. ▌

Ako EIOPA izda savjet iz prvog podstavka, predmetna nadzorna tijela donose svoju ili zajedničku odluku ▌ili, ako odluka ili zajednička odluka nisu u skladu s tim savjetom, EIOPA-i i podnositelju zahtjeva dostavljaju pisano obrazloženje.

2. Ako nadzorna tijela provode zajedničke izravne nadzore, u kojima sudjeluju zaposlenici EIOPA-e u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1094/2010, društava ili grupa koje upotrebljavaju potpuni ili djelomični unutarnji model u skladu s člancima od 112. do 127., člancima 230., 231. ili 233., zaposlenici EIOPA-e izrađuju posebno izvješće o unutarnjem modelu. To se izvješće podnosi Izvršnom odboru EIOPA-e.

Članak 231.b

Preispitivanje

1. EIOPA na godišnjoj osnovi izvješćuje Europski parlament, Vijeće i Komisiju o općim pitanjima koja su nadzorna tijela rješavala u postupku odobravanja unutarnjih modela ili njihovih izmjena u skladu s člancima od 112. do 127., člancima 230., 231. i 233.

Nadzorna tijela dostavljaju EIOPA-i informacije koje ona smatra relevantnima za izradu takvog izvješća.

2. EIOPA do 1. siječnja 2020. i nakon provođenja javnog savjetovanja dostavlja Komisiji mišljenje o tome kako nadzorna tijela primjenjuju članke od 112. do 127., članak 230., članak 231. i članak 233., uključujući delegirane akte i provedbene tehničke standarde koji su doneseni na toj osnovi. U tom se mišljenju ocjenjuju i sve razlike u unutarnjim modelima unutar Unije.

3. Na temelju mišljenja koje EIOPA dostavi u skladu sa stavkom 2. Komisija do 1. siječnja 2021. dostavlja izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o tome kako nadzorna tijela primjenjuju članke od 112. do 127., članak 230., članak 231. i članak 233., uključujući delegirane akte i provedbene tehničke standarde donesene na toj osnovi.”;

(4)  U članku 237. stavku 3. trećem podstavku prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Ako EIOPA ne donese odluku iz drugog podstavka na temelju članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1094/2010, nadzornik grupe donosi konačnu odluku.”; i

(5)  U članku 248. stavku 4. treći podstavak briše se.

Članak 3.

Prenošenje

1.  Države članice do [12/18 mjeseci nakon stupanja na snagu] donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

2.  Države članice primjenjuju mjere u vezi s člankom 1. od [36 mjeseci nakon stupanja na snagu], a u vezi s člankom 2. od [datum primjene izmjene Uredbe o EIOPA-i].

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 5.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

  SL C 251,18.7.2018., str.2.

(2)

  [SL C 0, 0.0.0000./Još nije objavljeno u Službenom listu].

(3)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(4)

  SL C , , str. .

(5)

  SL C , , str. .

(6)

Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

(7)

Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Tržište financijskih instrumenata te osnivanje i obavljanje djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)

Referentni dokumenti

COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)

Datum podnošenja EP-u

20.9.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

16.11.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

16.11.2017

ITRE

16.11.2017

JURI

16.11.2017

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

DEVE

21.11.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Prethodni izvjestitelji

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Razmatranje u odboru

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Elena Gentile, Julie Ward

Datum podnošenja

14.1.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

1

-

EFDD

Bernard Monot

2

0

ECR

Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 28. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti