Eljárás : 2017/0231(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0012/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0012/2019

Viták :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Szavazatok :

PV 16/04/2019 - 8.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0376

JELENTÉS     ***I
PDF 248kWORD 90k
14.1.2019
PE 625.359v02-00 A8-0012/2019

a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Othmar Karas, Pervenche Berès

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0537),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 53. cikkének (1) bekezdésére és 62. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0318/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2018. május 11-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. február 15-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0012/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI(3)*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére és 62. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére,(4)

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(5),

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  A 2014/65/EU irányelv megteremti az adatszolgáltatókra vonatkozó szabályozási keretet és előírja, hogy a kereskedés utáni adatszolgáltatást jóváhagyott közzétételi mechanizmusként (APA) engedélyezni kell. Emellett az összesítettadat-szolgáltatóknak (CTP) a mind a részvényjellegű, mind a nem részvényjellegű instrumentumokkal az Unió egészében folytatott minden kereskedésre kiterjedő összesített kereskedési adatokat kell szolgáltatniuk, összhangban a 2014/65/EU irányelvvel. A 2014/65/EU irányelv továbbá formalizálja az illetékes hatóságoknak történő ügyletjelentés csatornáit annak előírásával, hogy a vállalkozások nevében jelentést tevő harmadik feleknek jóváhagyott jelentési mechanizmusként (ARM) engedélyezettnek kell lenniük.

(2)  A kereskedési adatoknak és ezen adatok feldolgozásának és szolgáltatásának a minősége, beleértve a határokon átnyúló adatfeldolgozást és -szolgáltatást is, kiemelkedően fontos a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet fő céljának, azaz a pénzügyi piacok fokozott átláthatóságának a megvalósítása szempontjából. A pontos adatok áttekintést nyújtanak a felhasználók számára az Unió pénzügyi piacain folyó kereskedési tevékenységről, az illetékes hatóságok számára pedig pontos és átfogó információkat biztosítanak a vonatkozó ügyletekről. Tekintettel az adatkezelés határokon átnyúló dimenziójára, az adatokkal kapcsolatos hatáskörök összevonása által jelentett – többek között lehetséges méretgazdaságossági – előnyökre, valamint a felügyeleti gyakorlatok esetleges eltéréseinek a kereskedési adatok minőségére és az adatszolgáltatók feladataira gyakorolt káros hatására, indokolt az adatszolgáltatók engedélyezését és felügyeletét, valamint az adatgyűjtési hatásköröket az illetékes hatóságoktól az ESMA-hoz áthelyezni.

(3)  Az ilyen hatáskörök következetes áthelyezésének megvalósítása érdekében indokolt törölni az adatszolgáltatók működési követelményeire és az illetékes hatóságoknak az adatszolgáltatókkal kapcsolatos hatásköreire vonatkozóan a 2014/65/EU irányelvben meghatározott rendelkezéseket, és a vonatkozó rendelkezéseket a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletbe(6) bevezetni.

(4)  Az adatszolgáltatók engedélyezésének és felügyeletének az ESMA-hoz való áthelyezése összhangban áll az ESMA feladataival. Konkrétabban az adatgyűjtési hatásköröknek, az engedélyezésnek és a felügyeletnek az illetékes hatóságoktól az ESMA-ra való átruházása elősegíti az ESMA által a 600/2014/EU rendelet alapján végzett egyéb feladatok teljesítését is, mint például a piacmonitoring, az ESMA ideiglenes beavatkozási hatásköre és pozíciókezelési hatásköre, valamint a kereskedés előtti és kereskedés utáni átláthatósági követelményeknek való következetes megfelelés biztosítása. A 2014/65/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)  A 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(7) (Szolvencia II.) előírja, hogy a szavatolótőke-szükséglet kockázatorientált megközelítésével összhangban bizonyos körülmények között lehetséges a biztosítók és viszontbiztosítók, valamint csoportok számára, hogy a standard formula helyett belső modelleket használjanak az említett szükséglet kiszámításához.

(7)  A belső modellek felügyelete és jóváhagyása terén a magas fokú konvergencia biztosítása érdekében az EIOPA számára lehetővé kell tenni, hogy tanácsokat bocsásson ki az említett belső modellekkel kapcsolatos kérdésekről.

(8)  A felügyeleti konvergencia előmozdítása érdekében az EIOPA számára lehetővé kell tenni, hogy ▌a felügyeleti hatóságok kérésére segítse őket a megállapodás elérésében. Különleges körülmények között, amikor a felügyeleti hatóságoknak nem sikerül megállapodást elérniük egy csoportszintű belső modell jóváhagyásáról, és mielőtt a csoportfelügyeleti hatóság meghozza a végső döntését, a vállalkozásnak lehetősége kell legyen felkérni az EIOPA-t arra, hogy közvetítsen és segítse a felügyeleti hatóságokat a megállapodás elérésében.

(9)  Az 1094/2010/EU rendelet szerinti munkacsoportok új összetételének figyelembevétele érdekében a Szolvencia II. munkacsoportokra hivatkozó megfelelő rendelkezéseit módosítani kell, hogy összhangba kerüljenek az említett rendelet szerinti, kötelező erejű közvetítésre vonatkozó új eljárással.

(10)  Az európai biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek bizottsága (CEIOPS) EIOPA általi felváltásának figyelembevétele érdekében a Szolvencia II-ben a CEIOPS-ra való hivatkozásokat törölni kell.

(11)  A 2009/138/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2014/65/EU irányelv módosítása

A 2014/65/EU irányelv a következőképpen módosul:

1.  Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  Ez az irányelv a befektetési vállalkozásokra, a piacműködtetőkre, valamint az Unión belül fióktelep létesítése révén befektetési szolgáltatásokat nyújtó vagy befektetési tevékenységet végző harmadik országbeli vállalkozásokra alkalmazandó.”;

b)  a (2) bekezdésben a d) pontot el kell hagyni.

2.  A 4. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)  a 36. és 37. pont helyébe a következő szöveg lép:

„36.  »vezető testület«: valamely befektetési vállalkozásnak vagy piacműködtetőnek a nemzeti joggal összhangban kinevezett testülete vagy testületei, amely(ek) jogosult(ak) a szervezet stratégiájának, céljainak és általános irányításának a meghatározására, és amely(ek) felügyeli(k) és ellenőrzi(k) a vezetői döntéshozatalt, és amely(ek) magában foglalja/foglalják azokat a személyeket is, akik a szervezet üzleti tevékenységét ténylegesen irányítják.

Amikor ezen irányelv a vezető testületre hivatkozik és a nemzeti jog szerint a vezető testület ügyvezetői és felügyeleti funkcióit eltérő testületekre vagy egyetlen testületen belül eltérő tagokra bízzák, a tagállam a nemzeti jog szerint azonosítja a felelős testületeket vagy a vezető testület felelős tagjait, kivéve, ha ezen irányelv eltérően rendelkezik;

37.  »felső vezetés«: a befektetési vállalkozásnál vagy piacműködtetőnél vezetői feladatot ellátó azon természetes személyek, akik a szervezet mindennapi vezetéséért felelősek és a vezető testület előtt elszámoltathatóak, ideértve a szolgáltatások és termékek ügyfeleknek történő, a vállalkozás és személyzete által végzett forgalmazását érintő szabályozások végrehajtását;”;

c)  az 52., az 53. és az 54. pontot, valamint az 55. pont c) alpontját el kell hagyni.

3.  Az V. címet el kell hagyni.

4.  A 70. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (3) bekezdés a) pontjában a xxxvii–xxxx. alpontot el kell hagyni;

b)  a (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) ezen irányelv 5. cikke vagy 6. cikkének (2) bekezdése vagy 34. cikke, 35. cikke, 39. cikke vagy 44. cikke; vagy”;

c)  a (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c) befektetési vállalkozás, MTF vagy OTF üzemeltetésére felhatalmazott piacműködtető vagy szabályozott piac esetében az intézmény engedélyének visszavonása vagy felfüggesztése a 8. és a 43. cikkel összhangban;”.

5.  A 71. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6)  Amennyiben egy közzétett büntetőjogi vagy közigazgatási szankció egy, az ezen irányelvnek megfelelően engedélyezett befektetési vállalkozásra, piacműködtetőre, befektetési szolgáltatások és tevékenységek, illetve kiegészítő szolgáltatások kapcsán hitelintézetre, valamint harmadik országok fiókirodáira vonatkozik, az ESMA a megfelelő nyilvántartásában hivatkozást tüntet fel a közzétett szankcióra.”.

6.  A 77. cikk (1) bekezdése első albekezdésének bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok legalább azt megkövetelik, hogy bármely feljogosított személy, aki a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* alapján valamely befektetési vállalkozás vagy szabályozott piac számára a 2013/34/EU irányelv 34. cikkében vagy a 2009/65/EK irányelv 73. cikkében meghatározott feladatot vagy bármely más, törvény által előírt feladatot lát el, legyen köteles az illetékes hatóságoknak azonnal beszámolni minden olyan, e vállalkozást érintő tényről vagy határozatról, amelyről az említett személy feladatai ellátása során tudomást szerez, és amely várhatóan:

* Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.).”.

7.  A 89. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottságnak a 2. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (1) bekezdése 2. pontjának második albekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdésében, a 13. cikk (1) bekezdésében, a 16. cikk (12) bekezdésében, a 23. cikk (4) bekezdésében, a 24. cikk (13) bekezdésében, a 25. cikk (8) bekezdésében, a 27. cikk (9) bekezdésében, a 28. cikk (3) bekezdésében, a 30. cikk (5) bekezdésében, a 31. cikk (4) bekezdésében, a 32. cikk (4) bekezdésében, a 33. cikk (8) bekezdésében, az 52. cikk (4) bekezdésében, az 54. cikk (4) bekezdésében, az 58. cikk (6) bekezdésében és a 79. cikk (8) bekezdésében említett felhatalmazása határozatlan időre szól 2014. július 2-től kezdődő hatállyal.”;

b)  a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (1) bekezdése 2. pontjának második albekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdésében, a 13. cikk (1) bekezdésében, a 16. cikk (12) bekezdésében, a 23. cikk (4) bekezdésében, a 24. cikk (13) bekezdésében, a 25. cikk (8) bekezdésében, a 27. cikk (9) bekezdésében, a 28. cikk (3) bekezdésében, a 30. cikk (5) bekezdésében, a 31. cikk (4) bekezdésében, a 32. cikk (4) bekezdésében, a 33. cikk (8) bekezdésében, az 52. cikk (4) bekezdésében, az 54. cikk (4) bekezdésében, az 58. cikk (6) bekezdésében és a 79. cikk (8) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.”;

c)  az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A 2. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk (1) bekezdése 2. pontjának második albekezdése, a 4. cikk (2) bekezdése, a 13. cikk (1) bekezdése, a 16. cikk (12) bekezdése, a 23. cikk (4) bekezdése, a 24. cikk (13) bekezdése, a 25. cikk (8) bekezdése, a 27. cikk (9) bekezdése, a 28. cikk (3) bekezdése, a 30. cikk (5) bekezdése, a 31. cikk (4) bekezdése, a 32. cikk (4) bekezdése, a 33. cikk (8) bekezdése, az 52. cikk (4) bekezdése, az 54. cikk (4) bekezdése, az 58. cikk (6) bekezdése és a 79. cikk (8) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.”.

8.  A 90. cikk (2) és (3) bekezdését el kell hagyni.

9.  A 93. cikk (1) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok ezeket az intézkedéseket [x]-tól/-től alkalmazzák.”.

10.  Az I. melléklet D. szakaszát el kell hagyni.

2. cikk

A 2009/138/EK irányelv módosítása

A 2009/138/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 112. cikk (4) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Miután a felügyeleti hatóságok teljesnek minősítették a kérelmet, tájékoztatják az EIOPA-t a kérelemről.

A felügyeleti hatóságok az EIOPA kérésére az EIOPA rendelkezésére bocsátják a vállalkozás által a kérelmében benyújtott összes dokumentációt.

Az EIOPA a teljes kérelem felügyeleti hatóságok általi kézhezvételét követő 4 hónapon belül az 1094/2010/EU rendelet 21a. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 29. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban tanácsot bocsáthat ki az érintett felügyeleti hatóságok részére.

Amennyiben sor kerül ilyen tanács kibocsátására, a felügyeleti hatóságnak az első albekezdésben említettek szerinti határozatát e tanácsnak megfelelően kell meghoznia, vagy írásbeli indoklást kell benyújtania az EIOPA-nak és a kérelmezőnek, ha a határozatot nem az említett tanácsnak megfelelően hozta meg.”.

1a.  A 36. cikk (4) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)  A felügyeleti hatóságok értékelik a biztosítók és viszontbiztosítók által kidolgozott azon módszerek és gyakorlatok megfelelőségét, amelyek célja azoknak a lehetséges eseményeknek vagy a gazdasági körülmények olyan jövőbeni változásainak azonosítása, amelyek kedvezőtlen hatással járhatnak általános pénzügyi helyzetükre, figyelembe véve a fenntartható üzleti modelleket, valamint a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők integrációját is.

1b.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„152a. cikkÉrtesítési és együttműködési fórumok

(1)  A székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága értesíti mind a Hatóságot, mind a fogadó tagállamok felügyeleti hatóságait, amennyiben engedélyt szándékozik nyújtani egy olyan, az 1094/2010/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett jogi aktusoknak megfelelően a felügyelete alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító részére, amely üzleti terve értelmében tevékenységei egy részét a szolgáltatásnyújtás szabadsága vagy aletelepedés szabadsága alapján fogja végezni.

Továbbá, a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága haladéktalanul értesíti a Hatóságot és a fogadó tagállamok felügyeleti hatóságait, amennyiben egy biztosító vagy viszontbiztosító pénzügyi helyzetének romlását vagy a folyamatban lévő tevékenysége által jelentett egyéb felmerülő kockázatot állapít meg, különösen ha a tevékenység jelentős részét a szolgáltatásnyújtás szabadsága vagy a letelepedés szabadsága alapján végzik, és az jelentős határokon átnyúló hatással bír.

A Hatóságnak és a fogadó tagállamok felügyeleti hatóságainak szóló ilyen értesítéseknek kellően részletesnek kell lenniük ahhoz, hogy lehetővé tegyék a megfelelő értékelést.

(2)  Az e cikk (1) bekezdésének első és második albekezdésében említett esetekben a Hatóság egy vagy több érintett illetékes hatóság kérésére vagy saját kezdeményezésére, az 1094/2010/EU rendelet 31. cikke (1) bekezdése e) pontjának megfelelően együttműködési fórumot hozhat létre és koordinálhat az érintett illetékes hatóságok közötti információcsere és együttműködés ösztönzése, valamint adott esetben az (1) bekezdés második albekezdésében említett esetekkel kapcsolatos közös álláspont kialakítása érdekében.

Amennyiben a Hatóság az 1094/2010/EU rendelet 31. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említett információk alapján megállapítja, hogy egy pénzügyi intézmény tevékenységét főként vagy teljes egészében egy másik tagállamban végzi, tájékoztatja az érintett hatóságokat, és saját kezdeményezésére, az érintett illetékes hatóságokkal egyeztetve együttműködési fórumot hozhat létre az említett hatóságok közötti információcsere megkönnyítése érdekében.

Az érintett illetékes hatóságok az 1094/2010/EU rendelet 35. cikkének sérelme nélkül a Hatóság kérésére minden szükséges információt biztosítanak, hogy lehetővé tegyék az együttműködési fórum megfelelő működését.

(3)  Amennyiben az érintett illetékes hatóságok nem jutnak közös álláspontra az együttműködési fórumon keresztül, a Hatóság ajánlást bocsáthat ki az érintett illetékes hatóság számára, beleértve azt a határidőt is, ameddig az illetékes hatóságnak végre kell hajtania a javasolt változtatásokat. Amennyiben az illetékes hatóság nem követi a Hatóság ajánlását, akkor azt indokolnia kell. Ha a Hatóság úgy ítéli meg, hogy ezek az indokok nem elégségesek, akkor az említett indokokkal együtt nyilvánosságra hozza az ajánlását.”

2.  A 231. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.  az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Abban az esetben, ha egy biztosító vagy viszontbiztosító és kapcsolt vállalkozásai, vagy egy biztosítói holdingtársaság kapcsolt vállalkozásai együttesen engedélykérelmet nyújtanak be a konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükséglet, valamint a csoportban lévő biztosítók vagy viszontbiztosítók szavatolótőke-szükségletének belső modell alapján való számítására, az érintett felügyeleti hatóságok együttműködnek egymással és az EIOPA-val annak eldöntése érdekében, hogy megadják-e az engedélyt, valamint annak megállapítása érdekében, hogy az engedélyt adott esetben milyen feltételekhez kötik.”;

ii.  a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A csoportfelügyeleti hatóság tájékoztatja a felügyeleti kollégium többi tagját a kérelem kézhezvételéről, és haladéktalanul továbbítja a teljes kérelmet, beleértve a vállalkozás által benyújtott dokumentációt a kollégium tagjainak, köztük az EIOPA-nak.”;

b)  a cikk az alábbi (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) Amennyiben az EIOPA úgy véli, hogy az (1) bekezdésben említett kérelem a belső modellekre vonatkozó kérelmek jóváhagyása terén az uniós szintű konzisztencia tekintetében különös problémákat vet fel, az EIOPA a teljes kérelem csoportfelügyeleti hatóság általi kézhezvételét követő 4 hónapon belül az 1094/2010/EU rendelet 21a. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 29. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban véleményt bocsáthat ki az érintett felügyeleti hatóságok részére.

Amennyiben sor kerül ilyen vélemény kibocsátására, a felügyeleti hatóságoknak a (2) bekezdésben említett közös határozatukat ezzel a véleménnyel összhangban kell meghozniuk, vagy írásbeli indoklást kell benyújtaniuk az EIOPA-nak és a kérelmezőnek, ha a közös határozatot nem az említett véleménnyel összhangban hozták meg.”;

c)  a (3) bekezdés a következőképpen módosul:

i.  az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Ha a (2) bekezdésben említett hat hónapos időszak során valamelyik érintett felügyeleti hatóság az ügyet az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban az EIOPA elé utalja, vagy ha az EIOPA az említett rendelet 19. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban saját kezdeményezésére segítséget nyújt a felügyeleti hatóságoknak, akkor a csoportfelügyeleti hatóság elhalasztja a döntését, amíg az EIOPA az említett rendelet 19. cikke (3) bekezdésének megfelelően határozatot hoz, és saját határozatát az EIOPA elfogadott határozatával összhangban hozza meg. Az érintett felügyeleti hatóságok irányadónak ismerik el a csoportfelügyeleti hatóság határozatát, és teljesítik az abban foglaltakat.

ii.  a harmadik albekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben az EIOPA nem fogad el a második albekezdésben említettek szerinti határozatot az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkének (3) bekezdésével összhangban, a csoportfelügyeleti hatóság hozza meg a végső döntést.”;

d)  a (6) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A csoportfelügyeleti hatóság megfelelően figyelembe vesz minden olyan álláspontot vagy fenntartást, amelyet a többi érintett felügyeleti hatóság és az EIOPA a hat hónapos időtartam során kinyilvánított.”;

e)  a (6) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A csoportfelügyeleti hatóság a kérelmező, a többi érintett felügyeleti hatóság és az EIOPA rendelkezésére bocsátja a teljes körű indokolással ellátott határozatát tartalmazó dokumentumot.”;

f)  a cikk a következő új (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A (2) bekezdésben említett hat hónapos időtartamot követően és mielőtt a csoportfelügyeleti hatóság meghozná a (6) bekezdésben említett határozatát, az (1) bekezdésnek megfelelően kérelmet benyújtó vállalkozás kérheti, hogy az EIOPA segítse a felügyeleti hatóságokat a megállapodás elérésében, az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban.

A csoportfelügyeleti hatóság elhalasztja a döntését, amíg az EIOPA az 1094/2010/EU rendelet 19. cikke (3) bekezdésének megfelelően határozatot hoz, és saját határozatát az EIOPA elfogadott határozatával összhangban hozza meg. Az érintett felügyeleti hatóságok irányadónak ismerik el a csoportfelügyeleti hatóság határozatát, és teljesítik az abban foglaltakat.

Az EIOPA az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében említett egyeztetési időszak végétől számított 1 hónapon belül elfogadja határozatát.

Amennyiben az EIOPA nem fogad el a harmadik albekezdésben említettek szerinti határozatot az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkének (3) bekezdésével összhangban, a csoportfelügyeleti hatóság hozza meg a végső döntést. Az érintett felügyeleti hatóságok irányadónak ismerik el a csoportfelügyeleti hatóság határozatát, és teljesítik az abban foglaltakat.”.

3.  Az irányelv a következő új 231a. és 231b. cikkel egészül ki:

„231a. cikkA belső modellekre vonatkozó felügyeleti jóváhagyás

(1) Ezen irányelv 112. cikkének sérelme nélkül és egy vagy több felügyeleti hatóság vagy biztosító vagy viszontbiztosító kérésére az EIOPA az 1094/2010/EU rendelet 21a. cikke (1) bekezdésének a) pontjával ▌összhangban tanácsot bocsát ki az érintett felügyeleti hatóságoknak▌. ▌

Amennyiben az EIOPA az első albekezdésben említett tanácsot bocsát ki, az érintett felügyeleti hatóságoknak meg kell hozniuk határozatukat vagy ▌közös határozatukat▌, vagy írásbeli indoklást kell benyújtaniuk az EIOPA-nak és a kérelmezőnek, ha a határozatot vagy közös határozatot nem a tanácsnak megfelelően hozták meg.

(2) Amennyiben a felügyeleti hatóságok a 112–127. cikk, a 230., 231. vagy 233. cikk szerint teljes vagy részleges belső modellt alkalmazó vállalkozásoknál vagy csoportoknál olyan közös helyszíni vizsgálatokat végeznek, amelyekben az EIOPA személyzete az 1094/2010/EU rendelet 21. cikkének megfelelően részt vesz, az EIOPA személyzetének külön jelentést kell készítenie a belső modellről. Ezt a jelentést be kell nyújtani az EIOPA ügyvezető tanácsának.

231b. cikk

Felülvizsgálat

(1) Az EIOPA évente jelentést készít az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak azokról az általános kérdésekről, amelyekkel a felügyeleti hatóságok a 112–127. cikk, a 230., 231. és 233. cikk szerinti belső modellek vagy azok módosításai jóváhagyásának folyamata során foglalkoztak.

A felügyeleti hatóságok az EIOPA rendelkezésére bocsátják azokat az információkat, amelyeket az EIOPA az említett jelentés elkészítéséhez lényegesnek ítél.

(2) Az EIOPA 2020. január 1-jéig és egy nyilvános konzultáció lefolytatását követően véleményt nyújt be a Bizottságnak a 112–127., 230., 231. és 233. cikk felügyeleti hatóságok általi alkalmazásáról, beleértve az ezen cikkek alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtás-technikai standardokat is. Ebben a véleményben értékelni kell a belső modellek Unión belüli eltéréseit is.

(3) Az EIOPA által a (2) bekezdésnek megfelelően benyújtott vélemény alapján a Bizottság 2021. január 1-jéig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 112–127., 230., 231. és 233. cikk felügyeleti hatóságok általi alkalmazásáról, beleértve az ezen cikkek alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtás-technikai standardokat is.”.

4.  A 237. cikk (3) bekezdése harmadik albekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben az EIOPA nem fogad el a második albekezdésben említettek szerinti határozatot az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkének (3) bekezdésével összhangban, a csoportfelügyeleti hatóság hozza meg a végső döntést.”; és

5.  A 248. cikk (4) bekezdésének harmadik albekezdését el kell hagyni.

3. cikk

Átültetés

(1)  A tagállamok [a hatálybalépéstől számított 12/18 hónap elteltével]-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal belső joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(2)  A tagállamoknak az 1. cikkel kapcsolatos intézkedéseket [a hatálybalépéstől számított 36 hónap elteltével]-tól/-től, a 2. cikkel kapcsolatos intézkedéseket pedig [az EIOPA-rendelet módosítása alkalmazásának kezdő időpontja]-tól/-től kell alkalmazniuk.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

  HL C 251., 2018.7.18., 2. o.

(2)

  [HL C 0., 0000.0.0./A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

(3)

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.

(4)

  HL C , , . o.

(5)

  HL C , , . o.

(6)

  Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

(7)

  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II.) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A pénzügyi eszközök piacai és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és gyakorlása (Szolvencia II. irányelv)

Hivatkozások

COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

20.9.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

16.11.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

16.11.2017

ITRE

16.11.2017

JURI

16.11.2017

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

21.11.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Korábbi előadók

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Elena Gentile, Julie Ward

Benyújtás dátuma

14.1.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

1

-

EFDD

Bernard Monot

2

0

ECR

Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 28.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat