Pranešimas - A8-0012/2019Pranešimas
A8-0012/2019

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)

  14.1.2019 - (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)) - ***I

  Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
  Pranešėjai: Othmar Karas, Pervenche Berès


  Procedūra : 2017/0231(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0012/2019
  Pateikti tekstai :
  A8-0012/2019
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)

  (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0537),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį ir 62 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0318/2017),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 11 d. Europos Centrinio Banko nuomonę[1],

  –  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[2],

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0012/2019),

  1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas    1

  EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI[3]*

  Komisijos pasiūlymas

  ---------------------------------------------------------

  Pasiūlymas

  EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

  kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)

  (Tekstas svarbus EEE)

  EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

  atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį ir 62 straipsnį,

  atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

  teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

  atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę[4],

  atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[5],

  laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

  kadangi:

  (1)  Direktyva 2014/65/ES sukurta duomenų teikimo paslaugų teikėjams skirta reguliavimo sistema ir reikalaujama, kad duomenų teikimo po sandorio sudarymo paslaugų teikėjai gautų leidimus veikti kaip patvirtinti skelbimo subjektai (PSS). Be to, pagal Direktyvą 2014/65/ES reikalaujama, kad konsoliduotos informacinės juostos tiekėjai (KIJT) siūlytų konsoliduotus prekybos duomenis, apimančius visus nuosavo kapitalo ir ne nuosavo kapitalo finansinių priemonių sandorius visoje Sąjungoje. Direktyva 2014/65/ES taip pat formalizuojami pranešimo apie sandorius kompetentingoms institucijoms kanalai reikalaujant, kad trečiosios šalys, teikiančios pranešimus įmonių vardu, gautų leidimus veikti kaip patvirtinti pranešimų teikimo subjektai (PPTS);

  (2)  prekybos duomenų ir tų duomenų apdorojimo bei teikimo, įskaitant duomenų apdorojimą ir teikimą tarpvalstybiniu mastu, kokybė yra labai svarbi norint pasiekti pagrindinį Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 tikslą, t. y. padidinti finansų rinkų skaidrumą. Tikslūs duomenys suteikia naudotojams galimybę gauti prekybos veiklos visos Sąjungos finansų rinkose apžvalgą, o kompetentingoms institucijoms – tikslią ir išsamią informaciją apie atitinkamus sandorius. Todėl, atsižvelgiant į tarpvalstybinį duomenų tvarkymo aspektą, su duomenimis susijusios kompetencijos sutelkimo naudą, įskaitant galimą masto ekonomiją, ir neigiamą galimų priežiūros praktikos skirtumų poveikį tiek prekybos duomenų kokybei, tiek duomenų teikimo paslaugų teikėjų užduotims, kompetentingų institucijų turimus veiklos leidimų suteikimo duomenų teikimo paslaugų teikėjams ir jų priežiūros įgaliojimus, taip pat duomenų rinkimo įgaliojimus reikėtų perduoti EVPRI;

  (3)  siekiant užtikrinti nuoseklų tokių įgaliojimų perdavimą, reikėtų išbraukti atitinkamas Direktyvoje 2014/65/ES nustatytas nuostatas, susijusias su DTPT veiklos reikalavimais ir kompetentingų institucijų kompetencija duomenų teikimo paslaugų teikėjų atžvilgiu, ir atitinkamas nuostatas įrašyti į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014[6];

  (4)  veiklos leidimų suteikimo duomenų teikimo paslaugų teikėjams ir jų priežiūros įgaliojimų perdavimas EVPRI yra suderinamas su EVPRI užduotimis. Konkrečiau, iš kompetentingų institucijų EVPRI perduoti duomenų rinkimo, veiklos leidimų suteikimo ir priežiūros įgaliojimai padės EVPRI vykdyti kitas jai pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 pavestas užduotis, tokias kaip rinkos stebėjimas, EVPRI laikinų intervencinių priemonių taikymo įgaliojimai ir su pozicijų valdymu susiję įgaliojimai, taip pat užtikrinti, kad būtų nuolat laikomasi skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo reikalavimų. Todėl Direktyva 2014/65/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

  (5)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/138/EB[7] (Mokumas II) numatyta, kad pagal į riziką orientuotą požiūrį į mokumo kapitalo reikalavimą tam tikromis sąlygomis draudimo ir perdraudimo įmonės ir grupės tam reikalavimui apskaičiuoti gali taikyti ne standartinę formulę, o vidaus modelius;

  (7)  siekiant užtikrinti aukšto lygio konvergenciją vidaus modelių priežiūros ir patvirtinimo srityje, EDPPI turėtų galėti teikti rekomendacijas dėl klausimų, susijusių su tokiais vidaus modeliais;

  (8)  siekiant skatinti priežiūros konvergenciją, EDPPI turėtų galėti priežiūros institucijų prašymu padėti priežiūros institucijoms pasiekti susitarimą. Konkrečiomis aplinkybėmis, kai priežiūros institucijoms nepavyksta pasiekti susitarimo dėl grupės vidaus modelio patvirtinimo, prieš grupės priežiūros institucijai priimant galutinį sprendimą įmonė turėtų turėti galimybę prašyti EDPPI tarpininkauti ir padėti priežiūros institucijoms susitarti;

  (9)  siekiant atsižvelgti į naują komisijų struktūrą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1094/2010, atitinkamos direktyvos „Mokumas II“ nuostatos, susijusios su komisijomis, turėtų būti iš dalies pakeistos siekiant jas suderinti su nauja privalomo tarpininkavimo procedūra pagal tą reglamentą;

  (10)  siekiant atsižvelgti į tai, kad Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetą (CEIOPS) pakeitė EDPPI, direktyvoje „Mokumas II“ reikėtų išbraukti nuorodas į CEIOPS;

  (11)  todėl Direktyva 2009/138/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

  PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

  1 straipsnis

  Direktyvos 2014/65/ES daliniai pakeitimai

  Direktyva 2014/65/ES iš dalies keičiama taip:

  (1)  1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

  a)  1 dalis pakeičiama taip:

  „1.  Ši direktyva taikoma investicinėms įmonėms, rinkos operatoriams ir trečiųjų šalių įmonėms, teikiančioms investicines paslaugas ar vykdančioms investicinę veiklą įsteigus filialą Sąjungoje.“;

  b)  2 dalies d punktas išbraukiamas;

  (2)  4 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

  a)  36 ir 37 punktai pakeičiami taip:

  „36)  valdymo organas – investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus pagal nacionalinę teisę įsteigtas valdymo organas arba organai, kurie turi įgaliojimus nustatyti subjekto strategiją, tikslus bei visą veiklos valdymą, kurie prižiūri ir stebi valdymo sprendimų priėmimą ir kuriuos sudaro asmenys, veiksmingai vadovaujantys subjekto veiklai.

  Kai šioje direktyvoje daromos nuorodos į valdymo organą, o pagal nacionalinę teisę valdymo organo valdymo ir priežiūros funkcijos yra pavestos skirtingiems organams arba skirtingiems vieno organo nariams, valstybės narės nurodo atsakingus organus arba valdymo organo narius pagal savo nacionalinę teisę, išskyrus atvejus, kai šioje direktyvoje nustatyta kitaip;

  37)  vyresnioji vadovybė – fiziniai asmenys, kurie investicinėje įmonėje ar rinkos operatoriui atlieka vykdomąsias funkcijas ir kurie yra atsakingi ir atskaitingi valdymo organui už kasdienį subjekto valdymą, įskaitant politikos, susijusios su įmonės ir jos darbuotojų atliekamu paslaugų ir produktų platinimu klientams, įgyvendinimą;“;

  c)  52, 53, 54 punktai ir 55 punkto c papunktis išbraukiami;

  (3)  V antraštinė dalis išbraukiama;

  (4)  70 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

  a)  3 dalies a punkto xxxvii–xxxx papunkčiai išbraukiami;

  b)  4 dalies a punktas pakeičiamas taip:

  „a) šios direktyvos 5 straipsnio, 6 straipsnio 2 dalies, 34 straipsnio, 35 straipsnio, 39 straipsnio arba 44 straipsnio; arba“;

  c)  6 dalies c punktas pakeičiamas taip:

  „c) investicinei įmonei, rinkos operatoriui, kuriam suteiktas leidimas vykdyti DPS arba OPS veiklą, arba reguliuojamai rinkai – įstaigos veiklos leidimo panaikinimas arba sustabdymas pagal 8 ir 43 straipsnius;“;

  (5)  71 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

  „6.  Kai paskelbta baudžiamoji ar administracinė sankcija susijusi su investicine įmone, rinkos operatoriumi, kredito įstaiga, kiek tai susiję su investicinėmis paslaugomis ir veikla ar papildomomis paslaugomis, ar trečiųjų valstybių įmonių filialais, kuriems veiklos leidimas išduotas pagal šią direktyvą, EVPRI į atitinkamą registrą įtraukia nuorodą apie viešai paskelbtą sankciją.“;

  (6)  77 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

  „Valstybės narės nustato bent tai, kad kiekvienas įgaliotas asmuo, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/43/EB*, atliekantis investicinėje įmonėje ar reguliuojamoje rinkoje užduotį, apibūdintą Direktyvos 2013/34/ES 34 straipsnyje arba Direktyvos 2009/65/EB 73 straipsnyje, arba bet kokią kitą teisės aktais nustatytą užduotį, privalo nedelsdamas informuoti kompetentingas institucijas apie bet kokį su ta įmone susijusį faktą ar sprendimą, apie kurį tas asmuo sužinojo vykdydamas minėtą užduotį ir dėl kurio gali būti:

  * 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).“;

  (7)  89 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

  a)  2 dalis pakeičiama taip:

  „2. 2 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto antroje pastraipoje, 4 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnio 12 dalyje, 23 straipsnio 4 dalyje, 24 straipsnio 13 dalyje, 25 straipsnio 8 dalyje, 27 straipsnio 9 dalyje, 28 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 5 dalyje, 31 straipsnio 4 dalyje, 32 straipsnio 4 dalyje, 33 straipsnio 8 dalyje, 52 straipsnio 4 dalyje, 54 straipsnio 4 dalyje, 58 straipsnio 6 dalyje ir 79 straipsnio 8 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2014 m. liepos 2 d.“;

  b)  3 dalis pakeičiama taip:

  „3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto antroje pastraipoje, 4 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnio 12 dalyje, 23 straipsnio 4 dalyje, 24 straipsnio 13 dalyje, 25 straipsnio 8 dalyje, 27 straipsnio 9 dalyje, 28 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 5 dalyje, 31 straipsnio 4 dalyje, 32 straipsnio 4 dalyje, 33 straipsnio 8 dalyje, 52 straipsnio 4 dalyje, 54 straipsnio 4 dalyje, 58 straipsnio 6 dalyje ir 79 straipsnio 8 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“;

  c)  5 dalis pakeičiama taip:

  „5. Pagal 2 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto antrą pastraipą, 4 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 1 dalį, 16 straipsnio 12 dalį, 23 straipsnio 4 dalį, 24 straipsnio 13 dalį, 25 straipsnio 8 dalį, 27 straipsnio 9 dalį, 28 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 5 dalį, 31 straipsnio 4 dalį, 32 straipsnio 4 dalį, 33 straipsnio 8 dalį, 52 straipsnio 4 dalį, 54 straipsnio 4 dalį, 58 straipsnio 6 dalį ir 79 straipsnio 8 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.“;

  (8)  90 straipsnio 2 ir 3 dalys išbraukiamos;

  (9)  93 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

  „Valstybės narės tas nuostatas taiko nuo [x].“;

  (10)  I priedo D skirsnis išbraukiamas.

  2 straipsnis

  Direktyvos 2009/138/EB daliniai pakeitimai

  Direktyva 2009/138/EB iš dalies keičiama taip:

  (1)  112 straipsnio 4 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

  „Kai priežiūros institucijos laiko, kad prašymas yra išsamus, jos apie prašymą informuoja EDPPI.

  EDPPI prašymu priežiūros institucijos pateikia EDPPI visus dokumentus, kuriuos įmonė pateikė teikdama prašymą.

  EDPPI gali pateikti atitinkamoms priežiūros institucijoms rekomendaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 21a straipsnio 1 dalies a punktą ir 29 straipsnio 1 dalies a punktą per 4 mėnesius nuo dienos, kurią priežiūros institucija gavo išsamų prašymą.

  Kai pateikiama tokia rekomendacija, priežiūros institucija pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą priima laikydamasi tos rekomendacijos arba, jeigu sprendimas priimamas nesilaikant tos rekomendacijos, raštu pateikia EDPPI ir prašymo teikėjui to priežastis.“;

  (1a)  36 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

  „4.  Priežiūros institucijos įvertina, ar tinkami draudimo ir perdraudimo įmonių metodai ir praktika, kuriais siekiama nustatyti galimus įvykius ar būsimus ekonominių sąlygų pokyčius, kurie gali turėti neigiamą poveikį atitinkamos įmonės bendrai finansinei būklei, atsižvelgdamos į tvarius verslo modelius ir aplinkosaugos, socialinių bei valdymo veiksnių integravimą.“

  (1b)  Įterpiamas šis straipsnis:

  „152a straipsnisPranešimo ir bendradarbiavimo platformos

  1.  Buveinės valstybės narės priežiūros institucija informuoja Instituciją ir priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijas, jeigu ji ketina suteikti leidimą, susijusį su draudimo arba perdraudimo įmone, kurią ji prižiūri pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus aktus, kurios verslo plane numatyta, kad dalis jos veiklos bus vykdoma naudojantis laisve teikti paslaugas arba įsisteigimo laisve.

  Buveinės valstybės narės priežiūros institucija taip pat nedelsdama informuoja Instituciją ir priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijas, jeigu nustato prastėjančias finansines sąlygas ar kitą augančią riziką, kuri kyla dėl draudimo ar perdraudimo įmonės vykdomos veiklos, visų pirma kai didelę veiklos dalį sudaro verslas, vykdomas naudojantis laisve teikti paslaugas arba įsisteigimo laisve, kuris gali turėti didelį tarpvalstybinį poveikį.

  Tie Institucijai ir priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms skirti pranešimai parengiami pakankamai išsamiai, kad juos būtų galima tinkamai įvertinti.

  2.  Šio straipsnio 1 dalies pirmoje ir antroje pastraipose nurodytais atvejais, vienai ar daugiau atitinkamų kompetentingų institucijų paprašius arba savo iniciatyva Institucija gali sukurti ir koordinuoti Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 31 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytą bendradarbiavimo platformą, kad paskatintų informacijos mainus, sustiprintų atitinkamų kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir, prireikus, susitartų dėl bendro požiūrio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytais atvejais.

  Jeigu Institucija, remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 31 straipsnio 1 dalies f punkte nurodyta informacija, įsitikina, kad finansų įstaiga vykdo savo veiklą daugiausia arba vien tik kitoje valstybėje narėje, ji informuoja atitinkamas institucijas ir gali savo iniciatyva, koordinuodama savo veiklą su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis, sukurti bendradarbiavimo platformą, kad palengvintų tų institucijų informacijos mainus.

  Nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 35 straipsnio, Institucijos prašymu atitinkamos kompetentingos institucijos pateikia visą būtiną informaciją, kad bendradarbiavimo platforma galėtų tinkamai veikti.

  3.  Jei atitinkamoms kompetentingoms institucijoms nepavyksta susitarti dėl bendro požiūrio bendradarbiavimo platformoje, Institucija gali atitinkamai kompetentingai institucijai pateikti rekomendaciją, joje nurodydama terminą, iki kurio kompetentinga institucija turėtų įgyvendinti rekomenduojamus pakeitimus. Jei kompetentinga institucija nesilaiko Institucijos rekomendacijos, ji nurodo to nesilaikymo priežastis. Tuo atveju, jei Institucija mano, kad nurodytos priežastys yra netinkamos, ji viešai paskelbia savo rekomendaciją kartu su pirmiau nurodytomis priežastimis.“

  (2)  231 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

  a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

  i)  pirma pastraipa pakeičiama taip:

  „1. Jei draudimo ar perdraudimo įmonė ir jos susijusios įmonės arba draudimo kontroliuojančiosios bendrovės susijusios įmonės kartu pateikia prašymą leisti skaičiuoti konsoliduotą grupės mokumo kapitalo reikalavimą, taip pat grupės draudimo ir perdraudimo įmonių mokumo kapitalo reikalavimą pagal vidaus modelį, atitinkamos priežiūros institucijos bendradarbiauja tarpusavyje ir su EDPPI spręsdamos, ar suteikti tokį leidimą, ir prireikus nustato tokio leidimo sąlygas ir nuostatas.“;

  ii)  trečia pastraipa pakeičiama taip:

  „Grupės priežiūros institucija informuoja kitus priežiūros institucijų kolegijos narius, kad prašymą gavo, ir nedelsdama pateikia kolegijos nariams, taip pat EDPPI, išsamų prašymą, įskaitant įmonės pateiktus dokumentus.“;

  b)  įterpiama nauja 2b dalis:

  „2b. Jeigu EDPPI mano, kad pirmoje dalyje nurodytas prašymas kelia ypatingų problemų, susijusių su prašymų leisti taikyti vidaus modelį patvirtinimo nuoseklumu visoje Sąjungoje, EDPPI gali pateikti nuomonę atitinkamoms priežiūros institucijoms pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 21a straipsnio 1 dalies a punktą ir 29 straipsnio 1 dalies a punktą per 4 mėnesius nuo dienos, kurią grupės priežiūros institucija gavo išsamų prašymą.

  Kai pateikiama tokia nuomonė, priežiūros institucijos antroje dalyje nurodytą bendrą sprendimą priima laikydamosi tos nuomonės arba, jeigu bendras sprendimas priimamas nesilaikant tos nuomonės, raštu pateikia EDPPI ir prašymo teikėjui to priežastis.“;

  c)  3 dalis iš dalies keičiama taip:

  i)  pirma pastraipa pakeičiama taip:

  „Jeigu per 2 dalyje nurodytą šešių mėnesių laikotarpį kuri nors iš atitinkamų priežiūros institucijų šiuo klausimu kreipėsi į EDPPI pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnį arba jeigu EDPPI priežiūros institucijoms padeda savo iniciatyva pagal to reglamento 19 straipsnio 1 dalies b punktą, grupės priežiūros institucija atideda savo sprendimą, kol EDPPI priims sprendimą pagal to reglamento 19 straipsnio 3 dalį, ir priima savo sprendimą vadovaudamasi EDPPI priimtu sprendimu. Grupės priežiūros institucijos sprendimą atitinkamos priežiūros institucijos pripažįsta galutiniu ir jį taiko.

  ii)  trečios pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip:

  „Jeigu EDPPI nepriima antroje pastraipoje nurodyto sprendimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnio 3 dalį, galutinį sprendimą priima grupės priežiūros institucija.“;

  d)  6 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

  „Priimdama sprendimą grupės priežiūros institucija tinkamai atsižvelgia į bet kokias nuomones ir išlygas, kurias per šešių mėnesių laikotarpį pateikė kitos atitinkamos priežiūros institucijos ir EDPPI.“;

  e)  6 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

  „Grupės priežiūros institucija prašymo teikėjui, kitoms atitinkamoms priežiūros institucijoms ir EDPPI pateikia dokumentą, kuriame išdėstomas visiškai pagrįstas jos sprendimas.“;

  f)  įterpiama nauja 6a dalis:

  „6a. Pasibaigus 2 dalyje nurodytam šešių mėnesių laikotarpiui ir prieš grupės priežiūros institucijai priimant sprendimą, kaip nurodyta 6 dalyje, pagal 1 dalį prašymą pateikusi įmonė gali prašyti, kad EDPPI padėtų priežiūros institucijoms pasiekti susitarimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnį.

  Grupės priežiūros institucija atideda savo sprendimą, kol EDPPI priims sprendimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnio 3 dalį, ir priima savo sprendimą vadovaudamasi EDPPI priimtu sprendimu. Grupės priežiūros institucijos sprendimą atitinkamos priežiūros institucijos pripažįsta galutiniu ir jį taiko.

  EDPPI savo sprendimą priima per 1 mėnesį nuo Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnio 2 dalyje nurodyto taikinimo laikotarpio pabaigos.

  Jeigu EDPPI nepriima trečioje pastraipoje nurodyto sprendimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnio 3 dalį, galutinį sprendimą priima grupės priežiūros institucija. Grupės priežiūros institucijos sprendimą atitinkamos priežiūros institucijos pripažįsta galutiniu ir jį taiko.“;

  (3)  įterpiami nauji 231a ir 231b straipsniai:

  „231a straipsnisPriežiūros institucijų atliekamas vidaus modelių patvirtinimas

  1. Nedarant poveikio šios direktyvos 112 straipsniui, vienos ar daugiau priežiūros institucijų ar draudimo arba perdraudimo įmonių prašymu EIOPA pateikia rekomendaciją atitinkamoms priežiūros institucijoms pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 21a straipsnio 1 dalies a punktą ▌.

  Kai EDPPI pateikia pirmoje pastraipoje nurodytą rekomendaciją, atitinkamos priežiūros institucijos priima savo sprendimą arba bendrą sprendimą ▌arba, jeigu sprendimas arba bendras sprendimas priimamas nesilaikant tos rekomendacijos, raštu pateikia EDPPI ir prašymo teikėjui to priežastis.

  2. Kai priežiūros institucijos atlieka įmonių ar grupių, taikančių visapusišką arba dalinį vidaus modelį pagal 112–127 straipsnius ar 230, 231 arba 233 straipsnį, bendras patikras vietoje, kuriose pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 21 straipsnį dalyvauja EDPPI darbuotojai, EDPPI darbuotojai parengia specialią ataskaitą apie vidaus modelį. Ta ataskaita pateikiama EDPPI vykdomajai valdybai.

  231b straipsnis

  Peržiūra

  1. EDPPI kasmet teikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai dėl bendrų klausimų, kuriuos priežiūros institucijos sprendė tvirtindamos vidaus modelius ar jų pakeitimus pagal 112–127, 230, 231 ir 233 straipsnius.

  Priežiūros institucijos teikia EDPPI informaciją, kuri, EDPPI manymu, yra svarbi tokiai ataskaitai parengti.

  2. Surengusi viešas konsultacijas EDPPI iki 2020 m. sausio 1 d. pateikia Komisijai nuomonę dėl to, kaip priežiūros institucijos taiko 112–127 straipsnius, 230 straipsnį, 231 straipsnį ir 233 straipsnį, įskaitant pagal juos priimtus deleguotuosius aktus ir techninius įgyvendinimo standartus. Toje nuomonėje taip pat įvertinami bet kokie vidaus modelių skirtumai Sąjungoje.

  3. Remdamasi pagal 2 dalį EDPPI pateikta nuomone, Komisija iki 2021 m. sausio 1 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl to, kaip priežiūros institucijos taiko 112–127 straipsnius, 230 straipsnį, 231 straipsnį ir 233 straipsnį, įskaitant pagal juos priimtus deleguotuosius aktus ir techninius įgyvendinimo standartus.“;

  (4)  237 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip:

  „Jeigu EDPPI nepriima antroje pastraipoje nurodyto sprendimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnio 3 dalį, galutinį sprendimą priima grupės priežiūros institucija.“; ir

  (5)  248 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa išbraukiama.

  3 straipsnis

  Perkėlimas į nacionalinę teisę

  1.  Valstybės narės ne vėliau kaip [12 / 18 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

  2.  Valstybės narės 1 straipsnyje numatytas priemones taiko nuo [36 mėnesiai nuo įsigaliojimo], o 2 straipsnyje numatytas priemones – nuo [EDPPI reglamento pakeitimo taikymo data].

  4 straipsnis

  Įsigaliojimas

  Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

  5 straipsnis

  Adresatai

  Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

  Priimta Briuselyje

  Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

  Pirmininkas          Pirmininkas

  • [1]   OL C 251, 2018 7 18, p. 2.
  • [2]   OL C 0, 0000 0 0. / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
  • [3] * Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.
  • [4]   OL C , , p. .
  • [5]   OL C , , p. .
  • [6]   2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).
  • [7]   2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Finansinių priemonių rinkos ir draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas (Mokumas II)

  Nuorodos

  COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  20.9.2017

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ECON

  16.11.2017

   

   

   

  Nuomonę teikiantys komitetai

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  DEVE

  16.11.2017

  ITRE

  16.11.2017

  JURI

  16.11.2017

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  DEVE

  21.11.2017

  ITRE

  11.10.2017

  JURI

  2.10.2017

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Pervenche Berès

  5.10.2017

  Othmar Karas

  5.10.2017

   

   

  Pakeisti pranešėjai

  Burkhard Balz

  Pervenche Berès

   

   

  Svarstymas komitete

  24.1.2018

  11.7.2018

  1.10.2018

   

  Priėmimo data

  10.1.2019

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  39

  1

  2

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Elena Gentile, Julie Ward

  Pateikimo data

  14.1.2019

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  39

  +

  ALDE

  Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

  ECR

  Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

  PPE

  Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

  VERTS/ALE

  Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

  1

  -

  EFDD

  Bernard Monot

  2

  0

  ECR

  Kay Swinburne

  EFDD

  Marco Valli

  Sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė

  Atnaujinta: 2019 m. sausio 28 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika