Procedūra : 2017/0231(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0012/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0012/2019

Debates :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Balsojumi :

PV 16/04/2019 - 8.18
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0376

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 221kWORD 64k
14.1.2019
PE 625.359v02-00 A8-0012/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)

(COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referenti: Othmar Karas, Pervenche Berès

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)

(COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2017)0537),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 53. panta 1. punktu un 62. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0318/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2018. gada 11. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 15. februāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0012/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(3)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA,

ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu un 62. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc tiesību akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu(4),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(5),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Ar Direktīvu 2014/65/ES izveido tiesisko regulējumu datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem un nosaka, ka pēctirdzniecības datu ziņošanas pakalpojumiem ir jāsaņem atļauja kā apstiprinātām publicēšanas struktūrām (APS). Turklāt saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES konsolidētu datu lentes nodrošinātājiem (KDLN) ir pienākums piedāvāt konsolidētus tirdzniecības datus, kas aptver visus tirdzniecības darījumus Savienībā gan ar pašu kapitāla instrumentiem, gan ar instrumentiem, kuri nav pašu kapitāla instrumenti. Ar Direktīvu 2014/65/ES tiek arī formalizēti darījumu ziņošanas kanāli kompetentajām iestādēm, pieprasot trešām personām, kas sniedz ziņojumus sabiedrību vārdā, saņemt atļauju kā apstiprinātām ziņošanas sistēmām (AZS).

(2)  Tirdzniecības datu kvalitāte un šo datu apstrādes un nodrošināšanas kvalitāte, tostarp datu apstrāde un nodrošināšana pārrobežu mērogā, ir ārkārtīgi nozīmīga, lai sasniegtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 galveno mērķi, proti, nostiprināt finanšu tirgu pārredzamību. Precīzi dati lietotājiem sniedz pārskatu pār tirdzniecības darbību Savienības finanšu tirgos, un kompetentajām iestādēm tie sniedz precīzu un visaptverošu informāciju par attiecīgajiem darījumiem. Ņemot vērā datu apstrādes pārrobežu raksturu, ar datiem saistītu kompetenču apkopošanas priekšrocības, tostarp potenciālus apjomradītos ietaupījums, kā arī uzraudzības prakses iespējamo atšķirību negatīvo ietekmi uz tirdzniecības datu kvalitāti un datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēju uzdevumiem, ir lietderīgi kompetento iestāžu atļauju izsniegšanas un uzraudzības pilnvaras un datu apkopošanas pilnvaras nodot EVTI.

(3)  Lai panāktu, ka šāda pilnvaru nodošana ir konsekventa, ir lietderīgi svītrot attiecīgos noteikumus, kas saistīti ar datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem piemērotajām operacionālajām prasībām un Direktīvā 2014/65/ES noteiktajām kompetento iestāžu kompetencēm saistībā ar datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī ieviest attiecīgos noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 600/2014(6).

(4)  Tas, ka pilnvaras izsniegt atļaujas datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem un tos uzraudzīt tiek nodotas EVTI, atbilst EVTI uzdevumiem. Konkrētāk, tas, ka kompetento iestāžu datu apkopošanas, atļauju izsniegšanas un uzraudzības pilnvaras tiek nodotas EVTI, ir būtiski saistībā ar citiem uzdevumiem, ko EVTI veic saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2014, piemēram, tirgus uzraudzība, EVTI pagaidu intervences pilnvaras un pozīciju pārvaldības pilnvaras, kā arī konsekventas atbilstības nodrošināšana pēctirdzniecības pārredzamības prasībām. Tāpēc Direktīva 2014/65/ES būtu attiecīgi jāgroza.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/138/EK (Maksātspēja II)(7) ir paredzēts, ka atbilstīgi uz risku orientētajai pieejai maksātspējas kapitāla prasībai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām un grupām konkrētos apstākļos ir iespējams minētās prasības aprēķināšanai izmantot iekšējos modeļus, nevis standarta formulu.

(7)  Lai iekšējo modeļu uzraudzības un apstiprināšanas jomā nodrošinātu lielu konverģenci, EAAPI vajadzētu būt spējīgai sniegt konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar šādiem iekšējiem modeļiem.

(8)  Nolūkā veicināt uzraudzības konverģenci EAAPI būtu pēc uzraudzības iestāžu pieprasījuma jāspēj palīdzēt uzraudzības iestādēm panākt vienošanos. Konkrētos apstākļos, ja uzraudzības iestādes nevar panākt vienošanos par grupas iekšējā modeļa apstiprināšanu un ja grupas uzraudzības iestāde vēl nav pieņēmusi galīgo lēmumu, sabiedrībai vajadzētu būt spējīgai pieprasīt, lai EAAPI nodrošinātu starpniecību un palīdzētu uzraudzības iestādēm panākt vienošanos.

(9)  Lai ņemtu vērā darba grupu jauno struktūru saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1094/2010, attiecīgie direktīvas “Maksātspēja II” noteikumi par darba grupām būtu jāgroza, lai tos saskaņotu ar jauno procedūru, kas attiecībā uz saistošu starpniecību noteikta minētajā regulā.

(10)  Lai ņemtu vērā to, ka EAAPI aizstāj Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju uzraudzītāju komiteju (CEIOPS), direktīvā “Maksātspēja II” būtu jāsvītro atsauces uz CEIOPS.

(11)  Tāpēc Direktīva 2009/138/EK būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 2014/65/ES

Direktīvu 2014/65/ES groza šādi:

1)  direktīvas 1. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.  Šī direktīva attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tirgus operatoriem un trešo valstu brokeru sabiedrībām, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai veic ieguldījumu darbības, Savienībā izveidojot filiāli.”;

b)  panta 2. punkta d) apakšpunktu svītro;

2)  direktīvas 4. panta 1. punktu groza šādi:

a)  punkta 36. un 37. apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“36.  “vadības struktūra” ir ieguldījumu brokeru sabiedrības vai tirgus operatora struktūra vai struktūras, kas ir izraudzīta(-s) saskaņā ar valstu tiesību aktiem, ir tiesīga(-s) noteikt juridiskās personas stratēģiju, mērķus un vispārējo virzību un pārzina un uzrauga lēmumu pieņemšanu vadības līmenī un kurā(-s) darbojas personas, kas faktiski virza fiziskās personas darbību.

Gadījumos, kad šajā direktīvā ir pieminēta vadības struktūra un saskaņā ar valstu tiesību aktiem vadības struktūras vadības un uzraudzības funkcijas ir piešķirtas dažādām struktūrām vai dažādiem vienas struktūras locekļiem, dalībvalstis konkrēti nosaka struktūras vai vadības struktūras locekļus, kas ir atbildīgi saskaņā ar valstu tiesību aktiem, ja šajā direktīvā nav noteikts citādi;

37.  “augstākā līmeņa vadība” ir fiziskas personas, kuras ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai tirgus operatorā veic izpildfunkcijas un vadības struktūrai sniedz pārskatus par vienības ikdienas pārvaldību un ir atbildīgas par to, tostarp politikas īstenošanu attiecībā uz pakalpojumu un produktu izplatīšanu klientiem, ko īsteno brokeru sabiedrība un tās personāls;”;

c)  punkta 52., 53., 54. apakšpunktu un 55. apakšpunkta c) punktu svītro;

3)  direktīvas V sadaļu svītro;

4)  direktīvas 70. pantu groza šādi:

a)  panta 3. punkta a) apakšpunktā svītro (xxxvii) līdz (xxxx) punktu;

b)  panta 4. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) šīs direktīvas 5. pants, 6. panta 2. punkts, 34. pants, 35. pants, 39. pants vai 44. pants, vai”;

c)  panta 6. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c) attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību, tirgus operatoru, kuram ir atļauja uzturēt daudzpusējo tirdzniecības sistēmu vai organizētu tirdzniecības sistēmu, vai regulētu tirgu — iestādes atļaujas anulēšana vai apturēšana saskaņā ar 8. un 43. pantu;”;

5)  direktīvas 71. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.  Ja publiskots kriminālsods vai administratīvs sods attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrību, tirgus operatoru, kredītiestādi saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un darbībām vai papildpakalpojumiem, vai trešo valstu sabiedrību filiālēm, kurām atļauja ir izsniegta saskaņā ar šo direktīvu, EVTI attiecīgajā reģistrā pievieno norādi par publiskoto sankciju.”;

6)  direktīvas 77. panta 1. punkta pirmajā daļā ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstis paredz, ka katrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK pilnvarotai personai, kas kādā ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai regulētā tirgū veic uzdevumu, kurš raksturots Direktīvas 2013/34/ES 34. pantā vai Direktīvas 2009/65/EK 73. pantā, vai kādu citu likumā paredzētu uzdevumu, tūlīt jāpaziņo kompetentajām iestādēm visi fakti vai lēmumi attiecībā uz šo uzņēmumu, ko tā konstatējusi, veicot savu uzdevumu, un kas var:

* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/43/EK (2006. gada 17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK (OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.).”;

7)  direktīvas 89. pantu groza šādi:

a)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Pilnvaras pieņemt 2. panta 3. punktā, 4. panta 1. punkta 2. apakšpunkta otrajā daļā, 4. panta 2. punktā, 13. panta 1. punktā, 16. panta 12. punktā, 23. panta 4. punktā, 24. panta 13. punktā, 25. panta 8. punktā, 27. panta 9. punktā, 28. panta 3. punktā, 30. panta 5. punktā, 31. panta 4. punktā, 32. panta 4. punktā, 33. panta 8. punktā, 52. panta 4. punktā, 54. panta 4. punktā, 58. panta 6. punktā un 79. panta 8. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 2014. gada 2. jūlija.”;

b)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta 3. punktā, 4. panta 1. punkta 2. apakšpunkta otrajā daļā, 4. panta 2. punktā, 13. panta 1. punktā, 16. panta 12. punktā, 23. panta 4. punktā, 24. panta 13. punktā, 25. panta 8. punktā, 27. panta 9. punktā, 28. panta 3. punktā, 30. panta 5. punktā, 31. panta 4. punktā, 32. panta 4. punktā, 33. panta 8. punktā, 52. panta 4. punktā, 54. panta 4. punktā, 58. panta 6. punktā un 79. panta 8. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.”;

c)  panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Saskaņā ar 2. panta 3. punktu, 4. panta 1. punkta 2. apakšpunkta otro daļu, 4. panta 2. punktu, 13. panta 1. punktu, 16. panta 12. punktu, 23. panta 4. punktu, 24. panta 13. punktu, 25. panta 8. punktu, 27. panta 9. punktu, 28. panta 3. punktu, 30. panta 5. punktu, 31. panta 4. punktu, 32. panta 4. punktu, 33. panta 8. punktu, 52. panta 4. punktu, 54. panta 4. punktu, 58. panta 6. punktu un 79. panta 8. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.”;

8)  direktīvas 90. panta 2. un 3. punktu svītro;

9)  direktīvas 93. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstis šos pasākumus piemēro no [x].”;

10)  direktīvas I pielikuma D iedaļu svītro.

2. pants

Grozījumi Direktīvā 2009/138/EK

Direktīvu 2009/138/EK groza šādi:

(1)  direktīvas 112. panta 4. punktam pievieno šādas daļas:

“Tiklīdz uzraudzības iestādes pieteikumu uzskata par pilnībā izpildītu, tās par pieteikumu informē EAAPI.

Uzraudzības iestādes pēc EAAPI pieprasījuma sniedz EAAPI visus dokumentus, ko sabiedrība iesniegusi savā pieteikumā.

EAAPI var iesaistītajām uzraudzības iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 21.a panta 1. punkta a) apakšpunktu un 29. panta 1. punkta a) apakšpunktu sniegt konsultācijas četru mēnešu laikā pēc tam, kad uzraudzības iestāde ir saņēmusi pilnībā aizpildītu pieteikumu.

Ja šādas konsultācijas tiek sniegtas, uzraudzības iestāde, ņemot vērā minētās konsultācijas, pieņem lēmumu, kā minēts pirmajā daļā, vai EAAPI un pieteikuma iesniedzējam rakstiski norāda iemeslus gadījumā, ja lēmums nav pieņemts, ņemot vērā minētās konsultācijas.”;

(1a)  direktīvas 36. panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“4.  Uzraudzības iestādes izvērtē apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību to metožu un prakses piemērotību, ar kurām paredzēts noteikt iespējamos gadījumus vai turpmākas pārmaiņas ekonomiskajā situācijā, kam varētu būt nelabvēlīga ietekme uz attiecīgās sabiedrības vispārējo finanšu stāvokli, ņemot vērā ilgtspējīgus uzņēmējdarbības modeļus un vides, sociālo un ar pārvaldību saistīto faktoru integrāciju.”

(1b)  Iekļauj šādu pantu:

“152.a pantsPaziņošanas un sadarbības platformas

1.  Izcelsmes dalībvalsts uzraudzības iestāde paziņo gan iestādei, gan uzņēmēju dalībvalstu uzraudzības iestādēm, ja tā plāno veikt atļaujas piešķiršanu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai, kura atrodas tās uzraudzībā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 1. panta 2. punktā minētajiem aktiem, un kuras uzņēmējdarbības plāns paredz, ka daļa no tās darbībām tiks veiktas, pamatojoties uz brīvību sniegt pakalpojumus vai uz brīvību veikt uzņēmējdarbību.

Izcelsmes dalībvalsts uzraudzības iestāde arī nekavējoties paziņo iestādei un uzņēmēju dalībvalstu uzraudzības iestādēm gadījumā, ja tā konstatē apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības darbības finanšu situācijas pasliktināšanos vai citus jaunus riskus, jo īpaši, ja būtisku savas darbības daļu šī sabiedrība veic, pamatojoties uz brīvību sniegt pakalpojumus vai uz brīvību veikt uzņēmējdarbību, un tam var būt nozīmīga pārrobežu ietekme.

Minētie paziņojumi iestādei un uzņēmēju dalībvalstu uzraudzības iestādēm ir pietiekami detalizēti, lai varētu veikt pienācīgu novērtējumu.

2.  Gadījumos, kas minēti šā panta 1. punkta pirmajā un otrajā daļā, iestāde pēc vienas vai vairāku attiecīgo kompetento iestāžu pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas var izveidot un koordinēt Regulas (ES) Nr. 1094/2010 31. panta 1. punkta e) apakšpunktā minēto sadarbības platformu, lai veicinātu informācijas apmaiņu un paplašinātu sadarbību starp attiecīgajām kompetentajām iestādēm, un vajadzības gadījumā panāktu vienotu viedokli par gadījumiem, kas minēti 1. punkta 2. daļā.

Ja iestāde, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1094/2010 31. panta 1. punkta f) apakšpunktā minēto informāciju, konstatē, ka finanšu iestāde darbību galvenokārt vai pilnībā veic citā dalībvalstī, tā informē attiecīgās iestādes un pēc savas iniciatīvas un saskaņojot ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm var izveidot sadarbības platformu, lai atvieglotu informācijas apmaiņu starp šīm iestādēm.

Neskarot Regulas (ES) Nr. 1094/2010 35. pantu, attiecīgās kompetentās iestādes pēc iestādes pieprasījuma sniedz tai visu nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu pienācīgu sadarbības platformas darbību.

3.  Gadījumā, ja attiecīgās kompetentās iestādes sadarbības platformā nepanāk vienotu viedokli, iestāde var izdot attiecīgajai kompetentajai iestādei paredzētu ieteikumu, tajā skaitā nosakot termiņu, līdz kuram kompetentajai iestādei jāīsteno ieteiktās izmaiņas. Ja kompetentā iestāde neievēro iestādes ieteikumu, tā norāda iemeslus. Ja iestāde uzskata, ka šie iemesli nav atbilstīgi, tā publisko savu ieteikumu un iepriekš minētos iemeslus.”

(2)  direktīvas 231. pantu groza šādi:

(a)  panta 1. punktu groza šādi:

i)  pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“1. Ja tiek saņemts pieteikums atļaujai aprēķināt konsolidēto grupas maksātspējas kapitāla prasību, kā arī grupas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību maksātspējas kapitāla prasību, pamatojoties uz iekšējo modeli, ko iesniedz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība un tās saistītās sabiedrības vai kopīgi apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības saistītās sabiedrības, iesaistītās uzraudzības iestādes sadarbojas viena ar otru un ar EAAPI, lai nolemtu, vai piešķirt vai nepiešķirt šo atļauju, un paredzētu noteikumus un nosacījumus, ja tādi vajadzīgi, kas attiecas uz šādu atļauju.”;

ii)  trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Grupas uzraudzības iestāde citus uzraudzības kolēģijas locekļus informē par pieteikuma saņemšanu un pilnībā aizpildīto pieteikumu, tostarp sabiedrības iesniegto dokumentāciju, nekavējoties pārsūta kolēģijas locekļiem, tajā skaitā EAAPI.”;

(b)  pievieno šādu jaunu 2.b punktu:

“2.b Ja EAAPI uzskata, ka pieteikums, kā minēts pirmajā daļā, rada konkrētas konsekvences problēmas saistībā ar iekšējā modeļa piemērošanas apstiprināšanu Savienībā, EAAPI iesaistītajām uzraudzības iestādēm var saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 21.a panta 1. punkta a) apakšpunktu un 29. panta 1. punkta a) apakšpunktu sniegt atzinumu četru mēnešu laikā pēc tam, kad grupas uzraudzības iestāde ir saņēmusi pilnībā aizpildītu pieteikumu.

Ja šāds atzinums tiek sniegts, uzraudzības iestādes atbilstīgi attiecīgajam atzinumam pieņem kopīgu lēmumu, kā minēts otrajā daļā, vai EAAPI un pieteikuma iesniedzējam rakstiski norāda iemeslus gadījumā, ja kopīgais lēmums nav pieņemts saskaņā ar minēto atzinumu.”;

(c)  panta 3. punktu groza šādi:

i)  pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Ja otrajā daļā minētā sešu mēnešu perioda laikā kāda no iesaistītajām uzraudzības iestādēm jautājumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 19. pantu ir pārsūtījusi EAAPI vai ja EAAPI pēc savas iniciatīvas saskaņā ar minētās regulas 19. panta 1. punkta b) apakšpunktu palīdz uzraudzības iestādēm, grupas uzraudzības iestāde atliek lēmumu līdz brīdim, kad EAAPI ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar minētās regulas 19. panta 3. punktu, un pieņem savu lēmumu atbilstīgi EAAPI pieņemtajam lēmumam. Grupas uzraudzības iestādes lēmumu uzskata par galīgu, un iesaistītās uzraudzības iestādes to piemēro.

ii)  panta trešās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Ja EAAPI otrajā daļā minēto lēmumu nepieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 19. panta 3. punktu, grupas uzraudzības iestāde pieņem galīgo lēmumu.”;

(d)  panta 6. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Grupas uzraudzības iestāde pienācīgi ņem vērā citu iesaistīto uzraudzības iestāžu un EAAPI uzskatus un iebildumus, kas izteikti minētajā sešu mēnešu laikposmā.”;

(e)  panta 6. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Grupas uzraudzības iestāde pieteikuma iesniedzējam, citām iesaistītajām uzraudzības iestādēm un EAAPI nodod dokumentu, kurā izklāstīts pilnībā pamatots lēmums.”;

(f)  pievieno jaunu 6.a punktu:

“6.a Pēc tam, kad ir pagājis otrajā daļā minētais sešu mēnešu periods, un pirms grupas uzraudzības iestāde pieņem 6. punktā minēto lēmumu, sabiedrība, kura saskaņā ar 1. punktu iesniegusi pieteikumu, var lūgt EAAPI palīdzēt uzraudzības iestādēm panākt vienošanos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 19. pantu.

Grupas uzraudzības iestāde atliek lēmumu līdz brīdim, kad EAAPI ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 19. panta 3. punktu, un pieņem savu lēmumu atbilstīgi EAAPI pieņemtajam lēmumam. Grupas uzraudzības iestādes lēmumu uzskata par galīgu, un iesaistītās uzraudzības iestādes to piemēro.

EAAPI savu lēmumu pieņem viena mēneša laikā pēc Regulas (ES) Nr. 1094/2010 19. panta 2. punktā minētā samierināšanās perioda beigām.

Ja EAAPI trešajā daļā minēto lēmumu nepieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 19. panta 3. punktu, grupas uzraudzības iestāde pieņem galīgo lēmumu. Grupas uzraudzības iestādes lēmumu uzskata par galīgu, un to piemēro iesaistītās uzraudzības iestādes.”;

(3)  pievieno šādu jaunu 231.a un 231.b pantu:

“231.a pantsUzraudzības iestādes apstiprinājums saistībā ar iekšējiem modeļiem

1. Neskarot šīs direktīvas 112. pantu, un pēc vienas vai vairāku uzraudzības iestāžu vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības pieprasījuma EAAPI sniedz konsultācijas attiecīgajām uzraudzības iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 21.a panta 1. punkta a) apakšpunktu ▌. ▌

Ja EAAPI sniedz konsultācijas, kā minēts pirmajā daļā, attiecīgās uzraudzības iestādes pieņem lēmumu vai kopīgu lēmumu ▌vai EAAPI un pieteikuma iesniedzējam rakstiski norāda iemeslus gadījumā, ja lēmums vai kopīgais lēmums nav pieņemts, ievērojot konsultācijas.

2. Ja uzraudzības iestādes sabiedrībās vai grupās, kas saskaņā ar 112. līdz 127. pantu, 230., 231. vai 233. pantu piemēro pilnīgu vai daļēju iekšējo modeli, veic kopīgas pārbaudes uz vietas, kurās EAAPI darbinieki piedalās saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 21. pantu, EAAPI dalībnieki izstrādā īpašu ziņojumu par iekšējo modeli. Minēto ziņojumu iesniedz EAAPI valdē.

231.b pantsPārskatīšana

1. EAAPI reizi gadā ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai par vispārīgiem jautājumiem, kurus uzraudzības iestādes ir risinājušas iekšējo modeļu vai to izmaiņu apstiprināšanas procesā saskaņā ar 112. līdz 127., 230., 231. un 233. pantu.

Uzraudzības iestādes EAAPI sniedz informāciju, ko EAAPI uzskata par būtisku, lai izveidotu šādu ziņojumu.

2. EAAPI līdz 2020. gada 1. janvārim un pēc sabiedriskas apspriešanās iesniedz Komisijā atzinumu par to, kā uzraudzības iestādes piemēro 112. līdz 127. pantu, 230., 231. un 233. pantu, tostarp saskaņā ar tiem pieņemtos deleģētos aktus un īstenošanas tehniskos standartus. Minētajā atzinumā arī novērtē jebkādas novirzes no iekšējiem modeļiem Savienībā.

3. Pamatojoties uz atzinumu, ko EAAPI iesniegusi saskaņā ar otro daļu, Komisija līdz 2021. gada 1. janvārim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par to, kā uzraudzības iestādes piemēro 112. līdz 127. pantu, 230., 231. un 233. pantu, tostarp saskaņā ar tiem pieņemtos deleģētos aktus un īstenošanas tehniskos standartus.”;

(4)  direktīvas 237. panta 3. punkta trešās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Ja EAAPI otrajā daļā minēto lēmumu nepieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 19. panta 3. punktu, grupas uzraudzības iestāde pieņem galīgo lēmumu.”; un

(5)  direktīvas 248. panta 4. punkta trešo daļu svītro.

3. pants

Transponēšana

1.  Dalībvalstis līdz [12/18 mēneši pēc spēkā stāšanās dienas] pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās tūlīt dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

2.  Dalībvalstis 1. pantā noteiktos pasākumus piemēro no [36 mēneši pēc spēkā stāšanās dienas] un 2. pantā noteiktos pasākumus — no [EAAPI regulas grozījumu piemērošanas diena].

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

  OV C 251,18.7.2018., 2. lpp.

(2)

  OV C 0, 0.0.0000./Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(3)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumus apzīmē ar simbolu ▌.

(4)

  OV C , , . lpp.

(5)

  OV C , , . lpp.

(6)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

(7)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Finanšu instrumentu tirgi un uzņēmējdarbības uzsākšana un veikšana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)

Atsauces

COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

20.9.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

16.11.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

16.11.2017

ITRE

16.11.2017

JURI

16.11.2017

 

Atzinumu nesniedza

       Lēmuma datums

DEVE

21.11.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Aizstātie referenti

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Izskatīšana komitejā

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Pieņemšanas datums

10.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

1

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elena Gentile, Julie Ward

Iesniegšanas datums

14.1.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

1

-

EFDD

Bernard Monot

2

0

ECR

Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika