Procedură : 2017/0231(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0012/2019

Texte depuse :

A8-0012/2019

Dezbateri :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0376

RAPORT     ***I
PDF 221kWORD 66k
14.1.2019
PE 625.359v02-00 A8-0012/2019

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)

(COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportori: Othmar Karas, Pervenche Berès

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)

(COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0537),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1) și articolul 62 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0318/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 11 mai 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 februarie 2018(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0012/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(3)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) și articolul 62,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(4),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(5),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  Directiva 2014/65/UE creează un cadru de reglementare pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor și impune ca serviciile de raportare a datelor post-tranzacționare să fie autorizate ca mecanisme de publicare aprobate (APA). În plus, furnizorii de sisteme centralizate de raportare (CTP) au obligația de a oferi date consolidate referitoare la toate tranzacțiile cu instrumente de capital și cu instrumente de alt tip efectuate în întreaga Uniune, în conformitate cu Directiva 2014/65/UE. De asemenea, Directiva 2014/65/UE oficializează canalele de raportare a tranzacțiilor către autoritățile competente prin impunerea obligației ca părțile terțe care raportează în numele întreprinderilor să fie autorizate ca mecanisme de raportare aprobate (ARM).

(2)  Calitatea datelor de tranzacționare și a prelucrării și furnizării datelor respective, inclusiv a prelucrării și furnizării datelor la nivel transfrontalier, are o importanță esențială pentru realizarea obiectivului principal al Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, și anume sporirea transparenței piețelor financiare. Existența unor date precise oferă utilizatorilor o imagine de ansamblu a activităților de tranzacționare de pe toate piețele financiare din Uniune, iar autorităților competente informații precise și complete cu privire la tranzacțiile relevante. Având în vedere dimensiunea transfrontalieră a prelucrării datelor, beneficiile punerii în comun a prerogativelor în materie de date – inclusiv potențialele economii de scară – și impactul negativ al divergențelor potențiale ale practicilor de supraveghere atât asupra calității datelor de tranzacționare, cât și asupra sarcinilor furnizorilor de servicii de raportare a datelor, este oportun, așadar, să se transfere autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de raportare a datelor, precum și competențele de colectare a datelor, de la autoritățile competente la ESMA.

(3)  Pentru a realiza transferul coerent al acestor competențe, este oportun să se elimine dispozițiile referitoare la cerințele operaționale pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor și la prerogativele autorităților competente cu privire la furnizorii de servicii de raportare a datelor prevăzute în Directiva 2014/65/UE și să se introducă dispozițiile respective în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(6).

(4)  Transferul autorizării și supravegherii furnizorilor de servicii de raportare a datelor către ESMA este în concordanță cu sarcinile Autorității. Mai precis, conferirea competențelor de colectare a datelor și transferul autorizării și supravegherii de la autoritățile competente către ESMA sunt esențiale pentru celelalte sarcini efectuate de ESMA în temeiul Regulamentului (UE) nr. 600/2014, cum ar fi monitorizarea pieței, competențele ESMA de a interveni temporar și cele de administrare a pozițiilor, precum și asigurarea consecventă a conformității cu cerințele de transparență pretranzacționare și post-tranzacționare. Prin urmare, Directiva 2014/65/UE ar trebui modificată în consecință,

(5)  În Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului(7) (Solvabilitate II) se prevede că, în conformitate cu abordarea orientată asupra riscurilor privind cerința de capital de solvabilitate, în anumite circumstanțe, întreprinderile și grupurile de asigurare și de reasigurare pot utiliza modele interne pentru calcularea cerinței respective, în locul formulei standard.

(7)  Pentru a asigura un nivel înalt de convergență în domeniul supravegherii și aprobării modelelor interne, EIOPA ar trebui să aibă posibilitatea de a emite o recomandare referitoare la astfel de modele interne.

(8)  În vederea promovării convergenței în materie de supraveghere, EIOPA ar trebui, ▌la cererea autorităților de supraveghere, să aibă posibilitatea de a le asista pentru ca acestea să ajungă la un acord. În anumite circumstanțe, atunci când autoritățile de supraveghere nu reușesc să ajungă la un acord privind aprobarea unui model intern al unui grup și înainte ca supraveghetorul grupului să își adopte decizia finală, întreprinderile ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita EIOPA să exercite un rol de mediere și să asiste autoritățile de supraveghere pentru ca acestea să ajungă la un acord.

(9)  Pentru a ține cont de noua structură a grupurilor stabilită în Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, dispozițiile relevante din Directiva Solvabilitate II referitoare la grupuri ar trebui să fie modificate pentru a le alinia la noua procedură de mediere obligatorie prevăzută în regulamentul respectiv.

(10)  Pentru a ține cont de înlocuirea Comitetului european al inspectorilor de asigurări și pensii ocupaționale (CEIOPS) de către EIOPA, trimiterile la CEIOPS din Directiva Solvabilitate II ar trebui eliminate.

(11)  Prin urmare, Directiva 2009/138/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări aduse Directivei 2014/65/UE

Directiva 2014/65/UE se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)  Prezenta directivă se aplică firmelor de investiții, operatorilor de piață și societăților din țări terțe care furnizează servicii de investiții sau exercită activități de investiții în Uniune prin înființarea unei sucursale.”;

(b)  la alineatul (2), litera (d) se elimină.

2.  La articolul 4, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)  punctele 36 și 37 se înlocuiesc cu următorul text:

„36.  «organ de conducere» înseamnă organul sau organele unei firme de investiții sau ale unui operator de piață care sunt numite în conformitate cu dreptul intern, abilitate să stabilească strategia, obiectivele și direcția generală a entității, care supervizează și monitorizează procesul decizional și din care fac parte persoane care conduc efectiv activitatea entității.

Atunci când prezenta directivă menționează organul de conducere și, în conformitate cu dreptul intern, funcțiile de conducere și de supraveghere ale organului de conducere sunt atribuite unor organe diferite sau unor membri diferiți din cadrul unui organ, statul membru identifică organele responsabile sau membrii responsabili ai organului de conducere în conformitate cu dreptul intern, cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezenta directivă;

37.  „conducerea superioară” înseamnă persoanele fizice care exercită funcții executive în cadrul unei firme de investiții sau al unui operator de piață și care răspund în fața organului de conducere de managementul activităților de zi cu zi ale entității, inclusiv de implementarea politicilor privind distribuția de servicii și produse clienților de către firmă și personalul acesteia;”;

(c)  punctele 52, 53, 54 și punctul 55 litera (c) se elimină.

3.  Titlul V se elimină.

4.  Articolul 70 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul 3 litera (a), subpunctele (xxxvii)-(xxxx) se elimină;

(b)  la alineatul (4), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) a articolului 5, a articolului 6 alineatul (2) sau a articolelor 34, 35, 39 ori 44 din prezenta directivă sau;”

(c)  la alineatul (6), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

în cazul unei firme de investiții, al unui operator de piață autorizat să exploateze un MTF sau un OTF ori al unei piețe reglementate, retragerea sau suspendarea autorizației instituției în conformitate cu articolele 8 și 43;”.

5.  La articolul 71, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„6.  Dacă sancțiunea penală sau administrativă publicată se referă la o firmă de investiții, un operator de piață, o instituție de credit în legătură cu servicii și activități de investiții sau servicii auxiliare, ori la o sucursală a unei societăți dintr-o țară terță autorizată în conformitate cu prezenta directivă, ESMA adaugă o trimitere la sancțiunea publicată în registrul relevant.”

6.  La articolul 77, alineatul (1) primul paragraf, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre prevăd cel puțin că orice persoană autorizată în temeiul Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului* care îndeplinește într-o firmă de investiții sau pe o piață reglementată sarcina prevăzută la articolul 34 din Directiva 2013/34/UE sau la articolul 73 din Directiva 2009/65/CE sau orice altă sarcină prevăzută de lege este obligată să semnaleze fără întârziere autorităților competente orice fapt sau orice decizie privind întreprinderea respectivă de care a luat cunoștință în exercitarea sarcinii respective și care ar putea:

* Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (JO L 157, 9.6.2006, p. 87).”

7.  Articolul 89 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (3), articolul 4 alineatul (1) punctul 2 al doilea paragraf, articolul 4 alineatul (2), articolul 13 alineatul (1), articolul 16 alineatul (12), articolul 23 alineatul (4), articolul 24 alineatul (13), articolul 25 alineatul (8), articolul 27 alineatul (9), articolul 28 alineatul (3), articolul 30 alineatul (5), articolul 31 alineatul (4), articolul 32 alineatul (4), articolul 33 alineatul (8), articolul 52 alineatul (4), articolul 54 alineatul (4), articolul 58 alineatul (6) și articolul 79 alineatul (8) se conferă Comisiei pentru o durată nedeterminată, de la 2 iulie 2014.”;

(b)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (3), articolul 4 alineatul (1) punctul 2 al doilea paragraf, articolul 4 alineatul (2), articolul 13 alineatul (1), articolul 16 alineatul (12), articolul 23 alineatul (4), articolul 24 alineatul (13), articolul 25 alineatul (8), articolul 27 alineatul (9), articolul 28 alineatul (3), articolul 30 alineatul (5), articolul 31 alineatul (4), articolul 32 alineatul (4), articolul 33 alineatul (8), articolul 52 alineatul (4), articolul 54 alineatul (4), articolul 58 alineatul (6) și articolul 79 alineatul (8) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.”;

(c)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (3), articolului 4 alineatul (1) punctul 2 al doilea paragraf, articolului 4 alineatul (2), articolului 13 alineatul (1), articolului 16 alineatul (12), articolului 23 alineatul (4), articolului 24 alineatul (13), articolului 25 alineatul (8), articolului 27 alineatul (9), articolului 28 alineatul (3), articolului 30 alineatul (5), articolului 31 alineatul (4), articolului 32 alineatul (4), articolului 33 alineatul (8), articolului 52 alineatul (4), articolului 54 alineatul (4), articolului 58 alineatul (6) și articolului 79 alineatul (8) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

8.  La articolul 90, alineatele (2) și (3) se elimină.

9.  La articolul 93 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre aplică măsurile respective de la [x].”

10.  În anexa I, secțiunea D se elimină.

Articolul 2

Modificări aduse Directivei 2009/138/CE

Directiva 2009/138/CE se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 112 alineatul (4), se adaugă următoarele paragrafe:

„După ce constată că cererea este completă, autoritățile de supraveghere informează EIOPA cu privire la aceasta.

La cererea EIOPA, autoritățile de supraveghere îi furnizează acesteia toată documentația prezentată de întreprindere odată cu cererea.

EIOPA poate emite o recomandare adresată autorităților de supraveghere în cauză, în conformitate cu articolul 21a alineatul (1) litera (a) și cu articolul 29 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, în termen de patru luni de la data primirii cererii complete de către autoritatea de supraveghere.

În cazul emiterii unei astfel de recomandări, autoritatea de supraveghere ia decizia menționată la primul paragraf în urma recomandării respective sau, în cazul în care decizia nu dă curs recomandării, comunică în scris motivele EIOPA și solicitantului.”

1a.  La articolul 36 alineatul (4), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(4)  Autoritățile de supraveghere evaluează adecvarea metodelor și practicilor întreprinderilor de asigurare și de reasigurare concepute în scopul identificării de evenimente posibile sau de schimbări viitoare ale condițiilor economice care ar putea avea efecte nefavorabile asupra situației financiare globale a întreprinderii în cauză, ținând cont de modelele de afaceri sustenabile și de integrarea factorilor de mediu, sociali și care țin de guvernanță.”

1b.  Se introduce următorul articol:

„Articolul 152aNotificarea și platformele de colaborare

(1)  Autoritatea de supraveghere din statul membru de origine notifică atât Autoritatea, cât și autoritățile de supraveghere din statele membre gazdă în cazul în care intenționează să realizeze o autorizare legată de o întreprindere de asigurare sau de o întreprindere de reasigurare aflată sub supravegherea sa în conformitate cu actele menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, al cărei plan de afaceri implică ca o parte din activitățile sale să se desfășoare în temeiul libertății de a presta servicii sau al libertății de stabilire.

Autoritatea de supraveghere din statul membru de origine notifică, de asemenea, fără întârziere, Autoritatea și autoritățile de supraveghere din statele membre gazdă în cazul în care identifică o deteriorare a condițiilor de finanțare sau alte riscuri emergente în raport cu activitatea pe care o desfășoară în mod curent o întreprindere de asigurare sau de reasigurare, în special atunci când o parte semnificativă a activității acesteia se desfășoară în temeiul libertății de a presta servicii sau al libertății de stabilire, care ar putea avea un efect transfrontalier semnificativ.

Aceste notificări către Autoritate și către autoritățile de supraveghere din statele membre gazdă sunt suficient de detaliate pentru a permite o evaluare adecvată.

(2)  În cazurile menționate la alineatul 1 primul și al doilea paragraf din prezentul articol, Autoritatea poate, la cererea uneia sau mai multor autorități competente relevante sau din proprie inițiativă, să instituie și să coordoneze o platformă de colaborare astfel cum se menționează la articolul 31 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, pentru a sprijini schimbul de informații și a consolida colaborarea dintre autoritățile competente relevante și, dacă este cazul, pentru a ajunge la o opinie comună în ceea ce privește cazurile menționate la alineatul (1) al doilea paragraf.

În cazul în care Autoritatea apreciază, pe baza informațiilor menționate la articolul 31 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, că o instituție financiară își desfășoară activitatea în principal sau în totalitate în alt stat membru, informează autoritățile în cauză și poate institui, din proprie inițiativă, în coordonare cu autoritățile competente relevante, o platformă de colaborare, în scopul de a facilita schimbul de informații dintre aceste autorități.

Fără a aduce atingere articolului 35 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, autoritățile competente relevante furnizează, la solicitarea Autorității, toate informațiile necesare pentru a permite funcționarea corespunzătoare a platformei de colaborare.

(3)  În cazul în care autoritățile competente în cauză nu ajung la o opinie comună prin intermediul platformei de colaborare, Autoritatea poate adresa o recomandare autorității competente în cauză, incluzând un termen-limită până la care autoritatea competentă ar trebui să aplice modificările recomandate. Dacă nu dă curs recomandării Autorității, autoritatea competentă în cauză își motivează decizia. În cazul în care Autoritatea consideră că motivele respective nu sunt adecvate, își face publică recomandarea, împreună cu motivele menționate anterior.”

2.  Articolul 231 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)  primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1) În cazul în care se solicită permisiunea de a calcula cerința de capital de solvabilitate pe bază consolidată a unui grup, precum și cerința de capital de solvabilitate a întreprinderilor de asigurare și de reasigurare din grup pe baza unui model intern de către o întreprindere de asigurare sau de reasigurare și întreprinderile sale afiliate ori, în comun, de către întreprinderile afiliate unui holding de asigurare, autoritățile de supraveghere în cauză cooperează între ele și cu EIOPA pentru a decide dacă acordă sau nu această permisiune și, după caz, pentru a stabili condițiile în care se acordă o astfel de permisiune.”;

(ii)  al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Supraveghetorul grupului îi informează pe ceilalți membri ai colegiului supraveghetorilor cu privire la primirea cererii și transmite fără întârziere cererea completă, inclusiv documentația prezentată de întreprindere, membrilor colegiului și EIOPA.”;

(b)  se adaugă un nou alineat (2b):

„(2b) Atunci când consideră că cererea menționată la alineatul (1) prezintă elemente deosebite legate de aprobările cererilor privind modelele interne la nivelul întregii Uniuni, EIOPA poate emite un aviz adresat autorităților de supraveghere în cauză, în conformitate cu articolul 21a alineatul (1) litera (a) și cu articolul 29 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, în termen de 4 luni de la data primirii cererii complete de către supraveghetorul grupului.

În cazul emiterii unui astfel de aviz, autoritățile de supraveghere iau decizia comună menționată la alineatul (2) în conformitate cu avizul respectiv sau, în cazul în care decizia comună nu este conformă cu avizul, comunică în scris motivele EIOPA și solicitantului.”;

(c)  alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(i)  primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Dacă, în termenul de șase luni menționat la alineatul (2), vreuna dintre autoritățile de supraveghere în cauză a înaintat chestiunea EIOPA în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 sau EIOPA sprijină autoritățile de supraveghere din proprie inițiativă în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat, supraveghetorul grupului își amână decizia până când EIOPA ia o decizie în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din același regulament, și își ia decizia în conformitate cu decizia adoptată de EIOPA. Decizia supraveghetorului grupului este recunoscută ca fiind determinantă și este aplicată de către autoritățile de supraveghere în cauză.

(ii)  la al treilea paragraf, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Atunci când EIOPA nu ia o decizie în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, astfel cum se menționează la al doilea paragraf, supraveghetorul grupului ia o decizie finală.”;

(d)  la alineatul (6), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Supraveghetorul grupului ține seama în mod corespunzător de toate opiniile și rezervele exprimate în cursul respectivei perioade de șase luni de către celelalte autorități de supraveghere în cauză și de către EIOPA.”;

(e)  la alineatul (6), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Supraveghetorul grupului pune la dispoziția solicitantului, a celorlalte autorități de supraveghere în cauză și a EIOPA un document care cuprinde decizia complet motivată.”;

(f)  se adaugă un nou alineat (6a):

„(6a) După perioada de șase luni menționată la alineatul (2) și înainte ca supraveghetorul grupului să ia o decizie astfel cum se menționează la alineatul (6), întreprinderea care a depus cererea în conformitate cu alineatul (1) poate solicita EIOPA să sprijine autoritățile de supraveghere să ajungă la un acord, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Supraveghetorul grupului își amână decizia până când EIOPA ia o decizie în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, și își ia decizia în conformitate cu decizia adoptată de EIOPA. Decizia supraveghetorului grupului este recunoscută ca fiind determinantă și este aplicată de către autoritățile de supraveghere în cauză.

EIOPA își adoptă decizia în termen de o lună de la sfârșitul perioadei de conciliere menționate la articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Atunci când EIOPA nu ia o decizie în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, astfel cum se menționează la al treilea paragraf, supraveghetorul grupului ia o decizie finală. Decizia supraveghetorului grupului este recunoscută ca fiind determinantă și este aplicată de către autoritățile de supraveghere în cauză.”

3.  Se inserează următoarele articole noi 231a și 231b:

„Articolul 231aAprobarea modelelor interne de către autoritățile de supraveghere

(1) Fără a aduce atingere articolului 112 din prezenta directivă și la cererea uneia sau mai multor autorități de supraveghere ori a întreprinderilor de asigurare sau de reasigurare, EIOPA emite o recomandare adresată autorităților de supraveghere în cauză în conformitate cu articolul 21a alineatul (1) litera (a) ▌ din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010. ▌

Atunci când EIOPA emite o recomandare precum se menționează la primul paragraf, autoritățile de supraveghere în cauză fie iau decizia sau decizia comună ▌, fie, în cazul în care decizia sau decizia comună nu dă curs recomandării, comunică în scris motivele EIOPA și solicitantului.

(2) Atunci când autoritățile de supraveghere efectuează controale comune la sediul întreprinderilor sau al grupurilor care aplică un model intern integral sau parțial în temeiul articolelor 112-127, 230, 231 sau 233, la care participă și membri ai personalului EIOPA în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, respectivii membri ai personalului EIOPA elaborează un raport specific referitor la modelul intern. Raportul respectiv se transmite Comitetului executiv al EIOPA.

Articolul 231bReexaminare

(1) În fiecare an, EIOPA prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind chestiunile generale cu care s-au confruntat autoritățile de supraveghere în cursul procesului de aprobare a modelelor interne sau a modificărilor acestora, desfășurat în temeiul articolelor 112-127, 230, 231 și 233.

Autoritățile de supraveghere comunică EIOPA informațiile pe care aceasta le consideră relevante pentru elaborarea raportului respectiv.

(2) EIOPA transmite Comisiei, până la 1 ianuarie 2020 și după efectuarea unei consultări publice, un aviz privind aplicarea de către autoritățile de supraveghere a articolelor 112-127, 230, 231 și 233, precum și a actelor delegate și a standardelor tehnice de punere în aplicare adoptate în temeiul articolelor menționate. În avizul respectiv se evaluează și eventualele divergențe dintre modelele interne utilizate în Uniune.

(3) Pe baza avizului transmis de EIOPA în conformitate cu alineatul (2), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 1 ianuarie 2021, un raport privind aplicarea de către autoritățile de supraveghere a articolelor 112-127, 230, 231 și 233, precum și a actelor delegate și a standardelor tehnice de punere în aplicare adoptate în temeiul articolelor menționate.”

(4)  La articolul 237 alineatul (3) al treilea paragraf, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Dacă EIOPA nu ia o decizie astfel cum se prevede la articolul 19 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, supraveghetorul grupului ia o decizie finală.” și

(5)  La articolul 248 alineatul (4), al treilea paragraf se elimină.

Articolul 3

Transpunere

(1)  Statele membre adoptă și publică, până la [12/18 luni de la data intrării în vigoare], actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(2)  Statele membre aplică măsurile aferente articolului 1 de la [36 luni de la data intrării în vigoare] și măsurile aferente articolului 2 de la [data de aplicare a modificării Regulamentului privind EIOPA].

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  JO C 251,18.7.2018, p.2.

(2)

  JO C 0, 0.0.0000./Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(3)

*Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(4)

  JO C , , p. .

(5)

  JO C , , p. .

(6)

  Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

(7)

  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Piețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)

Referințe

COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)

Data prezentării la PE

20.9.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

16.11.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

DEVE

16.11.2017

ITRE

16.11.2017

JURI

16.11.2017

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

DEVE

21.11.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Raportori

Data numirii

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Raportori substituiți

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Examinare în comisie

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Data adoptării

10.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Membri supleanți prezenți la votul final

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Elena Gentile, Julie Ward

Data depunerii

14.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

1

-

EFDD

Bernard Monot

2

0

ECR

Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotriva

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 25 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate