Postup : 2017/0231(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0012/2019

Predkladané texty :

A8-0012/2019

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0376

SPRÁVA     ***I
PDF 224kWORD 66k
14.1.2019
PE 625.359v02-00 A8-0012/2019

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)

(COM(2017)0537 – C8‑0318/2017 – 2017/0231(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajcovia: Othmar Karas, Pervenche Berès

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)

(COM(2017)0537 – C8‑0318/2017 – 2017/0231(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0537),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 53 ods. 1 a článok 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0318/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  zo zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 11. mája 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. februára 2018,(2)

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0012/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(3)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1 a článok 62,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(4),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(5),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Smernicou 2014/65/EÚ sa vytvára regulačný rámec pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov a požaduje sa v nej, aby poobchodné služby vykazovania údajov boli povolené ako schválené mechanizmy zverejňovania. Od poskytovateľov konsolidovaných informačných systémov sa okrem toho vyžaduje poskytnúť konsolidované údaje o obchodovaní, ktoré zahŕňajú všetky obchody s kapitálovými a nekapitálovými nástrojmi v celej Únii, v súlade so smernicou 2014/65/EÚ. V smernici 2014/65/EÚ sa formalizujú aj informačné kanály na oznamovanie transakcií príslušným orgánom tým, že od tretích strán sa vyžaduje, aby sa správy v mene spoločností povoľovali ako schválené mechanizmy podávania správ.

(2)  Pre dosiahnutie hlavného cieľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, ktorým je posilniť transparentnosť na finančných trhoch, je mimoriadne dôležitá kvalita údajov o obchodovaní a spracovania a poskytovania týchto údajov vrátane cezhraničného spracovania a poskytovania údajov. Presné údaje poskytujú používateľom prehľad o činnosti obchodovania na všetkých finančných trhoch Únie a príslušným orgánom presné a komplexné informácie o príslušných transakciách. Vzhľadom na cezhraničnú povahu zaobchádzania s údajmi, výhody zo združovania právomocí súvisiacich s údajmi vrátane prípadných úspor z rozsahu a nepriaznivého vplyvu prípadných rozdielov v postupoch dohľadu na kvalitu údajov o obchodovaní aj na úlohy poskytovateľov služieb vykazovania údajov, je vhodné preniesť udeľovanie povolení pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov a vykonávanie dohľadu nad nimi, ako aj právomoci týkajúce sa získavania údajov, z príslušných orgánov na orgán ESMA.

(3)  Aby sa mohol dosiahnuť konzistentný prenos takýchto právomocí, je náležité vypustiť príslušné ustanovenia, ktoré sa týkajú prevádzkových požiadaviek pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov a právomocí príslušných orgánov súvisiacich s poskytovateľmi služieb vykazovania údajov a ktoré sú stanovené v smernici 2014/65/EÚ, ako aj vložiť príslušné ustanovenia do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014(6).

(4)  Prevod udeľovania povolení poskytovateľom služieb vykazovania údajov a vykonávania dohľadu nad nimi na orgán ESMA je v súlade s úlohami orgánu ESMA. Konkrétnejšie, prenos právomocí týkajúcich sa získavania údajov, udeľovania povolení a vykonávania dohľadu z príslušných orgánov na orgán ESMA uľahčuje vykonávanie iných úloh, ktoré orgán ESMA vykonáva podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ako sú monitorovanie trhu, dočasné intervenčné právomoci orgánu ESMA a právomoci v oblasti riadenia pozícií, ako aj zabezpečenie konzistentného súladu s predobchodnými a poobchodnými požiadavkami na transparentnosť. Smernica 2014/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES(7) (Solventnosť II) sa stanovuje, že v súlade s kapitálovou požiadavkou na solventnosť orientovanou na riziko môžu poisťovne a zaisťovne a skupiny používať za osobitných okolností vnútorné modely pre výpočet uvedenej požiadavky namiesto používania štandardného vzorca.

(7)  Na zabezpečenie vysokého stupňa zbližovania v oblasti dohľadu a schvaľovania vnútorných modelov by mal orgán EIOPA mať možnosť vydávať odporúčania týkajúce sa záležitostí súvisiacich s takýmito vnútornými modelmi.

(8)  S cieľom podporovať zbližovanie v oblasti dohľadu by orgán EIOPA mal mať možnosť ▌ na žiadosť príslušných orgánov im pomáhať pri dosahovaní dohody. Podnik by mal ▌mať možnosť požiadať orgán EIOPA o sprostredkovanie a poskytnutie pomoci pri úsilí o dohodu, a to za osobitných okolností, ak príslušné orgány nedosiahnu dohodu o schválení vnútorného modelu skupiny, a pred tým, než orgán dohľadu prijme konečné rozhodnutie.

(9)  S cieľom zohľadniť nové zloženie porôt podľa nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 by sa mali zmeniť príslušné ustanovenia smernice Solventnosť II týkajúce sa porôt, aby sa mohli zosúladiť s novým postupom pre záväznú mediáciu podľa uvedeného nariadenia.

(10)  V smernici Solventnosť II by sa mali vypustiť odkazy na Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov (CEIOPS), aby sa zohľadnila výmena CEIOPS za orgán EIOPA.

(11)  Smernica 2009/138/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny smernice 2014/65/EÚ

Smernica 2014/65/EÚ sa mení takto:

(1)  Článok 1 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

'1.  Táto smernica sa vzťahuje na investičné spoločnosti, organizátorov trhu a spoločnosti z tretích krajín poskytujúce investičné služby a vykonávajúce investičné činnosti prostredníctvom zriadenia pobočky v Únii.“;

b)  v odseku 2 sa vypúšťa písmeno d);

(2)  V článku 4 sa odsek 1 mení takto:

a)  body (36) a (37) sa nahrádzajú takto:

'(36)  „riadiaci orgán“ je orgán alebo orgány investičnej spoločnosti alebo organizátora trhu vymenované v súlade s vnútroštátnym právom, ktoré sú splnomocnené stanoviť stratégiu, ciele a celkové smerovanie subjektu a ktoré vykonávajú dohľad nad rozhodovaním manažmentu a monitorujú ho a zahŕňa osoby, ktoré skutočne riadia činnosť subjektu.

Ak táto smernica odkazuje na riadiaci orgán a podľa vnútroštátneho práva riadiace funkcie a funkcie dohľadu riadiaceho orgánu sú pridelené rôznym orgánom alebo rôznym členom v rámci jedného orgánu, členský štát v súlade s vnútroštátnym právom uvedie zodpovedné orgány alebo členov riadiaceho orgánu v súlade s vnútroštátnym právom, pokiaľ táto smernica neustanovuje inak;

(37)  „vrcholový manažment“ sú fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie v investičnej spoločnosti alebo u organizátora trhu a ktoré sú zodpovedné riadiacemu orgánu za každodenné riadenie subjektu vrátane vykonávania politík týkajúcich sa distribúcie služieb a produktov klientom spoločnosťou a jej pracovníkmi;“;

c)  body (52), (53), (54) a (55c) sa vypúšťajú;

(3)  Hlava V sa vypúšťa;

(4)  Článok 70 sa mení takto:

a)  v odseku 3 písm. a) sa vypúšťajú podbody xxxvii) až xxxx);

b)  v odseku 4 sa písmeno a) nahrádza takto:

článku 5 alebo článku 6 ods. 2 alebo článkov 34, 35, 39 alebo 44 tejto smernice, alebo“;

c)  v odseku 6 sa písmeno c) nahrádza takto:

v prípade investičnej spoločnosti, organizátora trhu s povolením na prevádzkovanie MTF alebo OTF, alebo regulovaného trhu odňatie alebo pozastavenie platnosti povolenia tejto inštitúcie v súlade s článkami 8 a 43;“;

(5)  V článku 71 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.  Ak sa uverejnená trestná alebo správna sankcia týka investičnej spoločnosti, organizátora trhu, úverovej inštitúcie, pokiaľ ide o investičné služby a činnosti alebo vedľajšie služby, alebo pobočky spoločností z tretích krajín, ktorá má povolenie v súlade s touto smernicou, orgán ESMA pridá do príslušného registra odkaz na uverejnenú sankciu.“;

(6)  V článku 77 sa v odseku 1 prvom pododseku úvodná veta nahrádza takto:

„Členské štáty stanovia aspoň to, aby každá osoba oprávnená v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES*, ktorá vykonáva v investičnej spoločnosti alebo na regulovanom trhu úlohu uvedenú v článku 34 smernice 2013/34/EÚ, alebo v článku 73 smernice 2009/65/ES, alebo akúkoľvek inú zákonom uloženú úlohu, bola povinná okamžite oznámiť príslušným orgánom akúkoľvek skutočnosť alebo rozhodnutie týkajúce sa tohto podniku, o ktorých sa dozvedela pri výkone tejto úlohy a ktoré by mohli:

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).“;

(7)  Článok 89 sa mení takto:

a)  odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 3, článku 4 ods. 1 bod 2 druhom pododseku, článku 4 ods. 2, článku 13 ods. 1, článku 16 ods. 12, článku 23 ods. 4, článku 24 ods. 13, článku 25 ods. 8, článku 27 ods. 9, článku 28 ods. 3, článku 30 ods. 5, článku 31 ods. 4, článku 32 ods. 4, článku 33 ods. 8, článku 52 ods. 4, článku 54 ods. 4, článku 58 ods. 6 a článku 79 ods. 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 2. júla 2014.“;

b)  odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 3, článku 4 ods. 1 bod 2 druhom pododseku, článku 4 ods. 2, článku 13 ods. 1, článku 16 ods. 12, článku 23 ods. 4, článku 24 ods. 13, článku 25 ods. 8, článku 27 ods. 9, článku 28 ods. 3, článku 30 ods. 5, článku 31 ods. 4, článku 32 ods. 4, článku 33 ods. 8, článku 52 ods. 4, článku 54 ods. 4, článku 58 ods. 6 a článku 79 ods. 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.“;

c)  odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 3, článku 4 ods. 1 bod 2 druhého pododseku, článku 4 ods. 2, článku 13 ods. 1, článku 16 ods. 12, článku 23 ods. 4, článku 24 ods. 13, článku 25 ods. 8, článku 27 ods. 9, článku 28 ods. 3, článku 30 ods. 5, článku 31 ods. 4, článku 32 ods. 4, článku 33 ods. 8, článku 52 ods. 4, článku 54 ods. 4, článku 58 ods. 6 a článku 79 ods. 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.“;

(8)  V článku 90 sa vypúšťajú odseky 2 a 3;

(9)  V článku 93 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty uplatňujú tieto opatrenia od [x].“;

(10)  V prílohe I sa vypúšťa oddiel D.

Článok 2

Zmeny smernice 2009/138/ES

Smernica 2009/138/ES sa mení takto:

(1)  Do článku 112 ods. 4 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Keď orgány dohľadu považujú žiadosť za úplnú, informujú o žiadosti orgán EIOPA.

Na žiadosť orgánu EIOPA poskytnú orgány dohľadu orgánu EIOPA všetku dokumentáciu, ktorú podnik predložil pri podávaní žiadosti.

Orgán EIOPA môže vydať odporúčanie príslušným orgánom dohľadu v súlade s článkom 21a ods. 1 písm. a) a článkom 29 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, a to do 4 mesiacov, odkedy orgán dohľadu prijal úplnú žiadosť.

Ak orgán EIOPA vydá takéto odporúčanie, orgán dohľadu prijme rozhodnutie uvedené v prvom pododseku v súlade s uvedeným odporúčaním, alebo ak neprijme rozhodnutie v súlade s týmto odporúčaním, písomne uvedie orgánu EIOPA a žiadateľovi dôvody, prečo tak neurobil.“;

(1a)  V článku 36 ods. 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„4.  Orgány dohľadu hodnotia vhodnosť metód a postupov poisťovne a zaisťovne určených na identifikáciu prípadných udalostí alebo budúcich zmien hospodárskych podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivé vplyvy na celkovú finančnú situáciu príslušnej poisťovne alebo zaisťovne, pričom zohľadnia udržateľné obchodné modely a začlenenie environmentálnych, sociálnych a správnych faktorov.“

(1b)  vkladá sa tento článok:

„Článok 152aPlatformy oznamovania a spolupráce

1.  Orgán dohľadu domovského členského štátu informuje orgán, ako aj orgány dohľadu hostiteľských členských štátov, ak v nich má v úmysle vydávať povolenia týkajúce sa poisťovní alebo zaisťovní, ktoré patria pod jeho dohľadom v súlade s aktmi uvedenými v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a ktorých podnikateľský plán zahŕňa, že časť ich činností budú vykonávať na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa.

Orgán dohľadu domovského členského štátu bezodkladne informuje orgán, ako aj orgány dohľadu hostiteľských členských štátov, ak zistí zhoršujúce sa podmienky financovania alebo iné vznikajúce riziká, ktoré predstavuje podnikateľská činnosť poisťovne alebo zaisťovne, najmä ak túto obchodnú činnosť vykonáva z významnej časti na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, a tak môže mať značný cezhraničný dosah.

Tieto oznámenia orgánu a orgánom dohľadu hostiteľských členských štátov musia byť dostatočne podrobné, aby umožnili ich riadne posúdenie.

2.  V prípadoch uvedených v prvom a druhom pododseku odseku 1 tohto článku môže orgán na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých príslušných orgánov alebo z vlastnej iniciatívy zriadiť a koordinovať platformu spolupráce, ako sa uvádza v článku 31 ods. 1 písm. e ) nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, s cieľom podporiť výmenu informácií a zlepšiť spoluprácu medzi dotknutými príslušnými orgánmi a v prípade potreby dosiahnuť spoločný názor na prípady uvedené v odseku 1 pododseku 2.

Ak orgán na základe informácií uvedených v článku 31 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 zistí, že finančná inštitúcia vykonáva svoju činnosť prevažne alebo v plnej miere v inom členskom štáte, informuje o tom dotknuté orgány a z vlastnej iniciatívy môže spolu s dotknutými príslušnými orgánmi zriadiť platformu spolupráce s cieľom uľahčiť výmenu informácií medzi týmito orgánmi.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, príslušné orgány poskytnú na žiadosť orgánu všetky potrebné informácie, aby umožnili riadne fungovanie platformy spolupráce.

3.  V prípade, že dotknuté príslušné orgány nedosiahnu spoločný názor prostredníctvom platformy spolupráce, orgán môže vydať odporúčanie pre dotknutý príslušný orgán a stanoviť lehotu, do ktorej by príslušný orgán mal vykonať odporúčané zmeny. Ak sa príslušný orgán neriadi odporúčaním orgánu, uvedie svoje dôvody. V prípade, že orgán usúdi, že tieto dôvody nie sú primerané, svoje odporúčanie spolu s uvedenými dôvodmi zverejní.“

(2)  Článok 231 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa mení takto:

i)  prvý pododsek sa nahrádza takto:

„1. V prípade, že poisťovňa alebo zaisťovňa a jej prepojené podniky alebo spoločne prepojené podniky holdingovej poisťovne podajú žiadosť o súhlas s výpočtom konsolidovanej kapitálovej požiadavky na solventnosť skupiny, ako aj kapitálovej požiadavky na solventnosť poisťovne alebo zaisťovne v skupine na základe vnútorného modelu, príslušné orgány dohľadu spolupracujú navzájom a s orgánom EIOPA pri prijímaní rozhodnutia, či udeliť, alebo neudeliť tento súhlas, a prípadne stanovia podmienky, ktorým tento súhlas podlieha.“;

ii)  tretí pododsek sa nahrádza takto:

„Orgán dohľadu nad skupinou okamžite informuje ostatných členov kolégia orgánov dohľadu o prijatí žiadosti a bezodkladne postúpi kolégiu orgánov dohľadu vrátane orgánu EIOPA úplnú žiadosť vrátane dokumentácie, ktorú podnik predložil.“;

b)  dopĺňa sa nový odsek 2b:

„2b. Ak sa orgán EIOPA domnieva, že so žiadosťou uvedenou v prvom pododseku sú spojené osobitné problémy, pokiaľ ide o súlad pri uplatňovaní vnútorného modelu v rámci Únie, môže vydať stanovisko príslušným orgánom dohľadu v súlade s článkom 21a ods. 1 písm. a) a článkom 29 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, a do 4 mesiacov, odkedy ako orgán dohľadu nad skupinou prijal úplnú žiadosť.

Ak orgán EIOPA vydá takéto stanovisko, orgány dohľadu prijmú rozhodnutie uvedené v druhom odseku v súlade s uvedeným stanoviskom, alebo ak neprijmú spoločné rozhodnutie v súlade s týmto stanoviskom, písomne uvedú orgánu EIOPA a žiadateľovi dôvody, prečo tak neurobili.“;

c)  odsek 3 sa mení takto:

i)  prvý pododsek sa nahrádza takto:

„Ak v priebehu šesťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 2 niektorý z príslušných orgánov dohľadu postúpil vec orgánu EIOPA v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 alebo ak orgán EIOPA pomáha orgánom dohľadu z vlastného podnetu v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, orgán dohľadu nad skupinou odloží svoje rozhodnutie a počká na rozhodnutie, ktoré orgán EIOPA prijme v súlade s článkom 19 ods. 3 uvedeného nariadenia, a prijme svoje rozhodnutie v súlade s rozhodnutím orgánu EIOPA. Rozhodnutie orgánu dohľadu nad skupinou sa považuje za rozhodujúce a uplatňujú ho príslušné orgány dohľadu.

ii)  v treťom pododseku sa prvá veta nahrádza takto:

„Ak orgán EIOPA neprijme rozhodnutie uvedené v druhom pododseku v súlade s článkom 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, orgán dohľadu nad skupinou prijme konečné rozhodnutie.“;

d)  v odseku 6 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Orgán dohľadu nad skupinou náležite zohľadňuje stanoviská a námietky iných príslušných orgánov dohľadu a orgánu EIOPA, ktoré boli vyjadrené počas uvedenej šesťmesačnej lehoty.“;

e)  v odseku 6 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Orgán dohľadu nad skupinou poskytne žiadateľovi, ostatným príslušným orgánom dohľadu a orgánu EIOPA dokument, v ktorom uvedie podrobne odôvodnené rozhodnutie.“;

f)  dopĺňa sa nový odsek 6a:

„6a. Po šesťmesačnej lehote uvedenej v odseku 2 a pred tým, než orgán dohľadu nad skupinou prijme rozhodnutie uvedené v odseku 6, podnik, ktorý predložil žiadosť v súlade s odsekom 1, môže požiadať, aby orgán EIOPA pomáhal orgánom dohľadu dosiahnuť dohodu v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

Orgán dohľadu nad skupinou odkladá svoje rozhodnutie dovtedy, kým orgán EIOPA neprijme rozhodnutie v súlade s článkom 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, a prijme svoje rozhodnutie v súlade s prijatým rozhodnutím orgánu EIOPA. Rozhodnutie orgánu dohľadu nad skupinou sa považuje za rozhodujúce a uplatňujú ho príslušné orgány dohľadu.

Orgán EIOPA prijme svoje rozhodnutie do 1 mesiaca od konca zmierovacieho obdobia uvedeného v článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

Ak orgán EIOPA neprijme rozhodnutie uvedené v treťom pododseku v súlade s článkom 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, orgán dohľadu nad skupinou prijme konečné rozhodnutie. Rozhodnutie orgánu dohľadu nad skupinou sa považuje za rozhodujúce a uplatňujú ho príslušné orgány dohľadu.“;

(3)  Vkladajú sa tieto nové články 231a a 231b:

„Článok 231aSchvaľovanie orgánom dohľadu týkajúce sa vnútorných modelov

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 112 tejto smernice, a na žiadosť jedného alebo viacerých orgánov dohľadu alebo poisťovní alebo zaisťovní orgán EIOPA vydá odporúčanie príslušným orgánom dohľadu v súlade s článkom 21a ods. 1 písm. a) ▌nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. ▌

Ak orgán EIOPA vydá odporúčanie uvedené v prvom pododseku, orgány dohľadu prijmú rozhodnutie alebo spoločné rozhodnutie ▌, alebo ak sa rozhodnutie alebo spoločné rozhodnutie neriadi týmto odporúčaním, písomne uvedú orgánu EIOPA a žiadateľovi dôvody, prečo tak neurobili.

2. Ak orgány dohľadu vykonávajú spoločné kontroly na mieste, na ktorých sa zúčastňujú pracovníci orgánu EIOPA v súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, podnikov alebo skupín, ktoré uplatňujú úplný alebo čiastočný vnútorný model podľa článkov 112 až 127, článku 230, článku 231 alebo článku 233, pracovníci orgánu EIOPA vypracujú osobitnú správu týkajúcu sa vnútorného modelu. Uvedená správa sa predkladá výkonnej rade orgánu EIOPA.

Článok 231b Preskúmanie

1. Orgán EIOPA každoročne predkladá správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii týkajúcu sa všeobecných otázok, ktorými sa zaoberali orgány dohľadu v rámci postupu schvaľovania vnútorných modelov alebo ich zmien podľa článkov 112 až 127, článku 230, článku 231 a článku 233.

Orgány dohľadu poskytujú orgánu EIOPA informácie, ktoré orgán EIOPA považuje za relevantné, aby mohol vypracovať takúto správu.

2. Orgán EIOPA predloží Komisii do 1. januára 2020 a po uskutočnení verejných konzultácií správu týkajúcu sa uplatňovania článkov 112 až 127, článku 230, článku 231 a článku 233 orgánmi dohľadu, a to vrátane delegovaných aktov a vykonávacích technických predpisov prijatých podľa nich. V uvedenom stanovisku sa takisto preskúmajú akékoľvek rozdiely vnútorných modelov v rámci Únie.

3. Vychádzajúc zo stanoviska, ktoré predložil orgán EIOPA v súlade s odsekom 2, Komisia predloží do 1. januára 2021 správu Európskemu parlamentu a Rade týkajúcu sa uplatňovania článkov 112 až 127, článku 230, článku 231 a článku 233 orgánmi dohľadu, a to vrátane delegovaných aktov a vykonávacích technických predpisov prijatých podľa nich.“;

(4)  V článku 237 ods. 3 sa v treťom pododseku nahrádza prvá veta takto:

„Ak orgán EIOPA neprijme rozhodnutie uvedené v druhom pododseku podľa článku 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, orgán dohľadu nad skupinou prijme konečné rozhodnutie.“; a

(5)  V článku 248 sa v odseku 4 vypúšťa tretí pododsek.

Článok 3

Transpozícia

1.  Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do [12/18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia hlavné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

2.  Členské štáty uplatňujú opatrenia od [36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti], pokiaľ ide o článok 1, a od [dátum uplatňovania zmeny nariadenia EIOPA], pokiaľ ide o článok 2.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

Ú. v. EÚ C 251,18.7.2012, s.2.

(2)

  Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0./Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(3)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(4)

  Ú. v. EÚ C , , s. .

(5)

  Ú. v. EÚ C , , s. .

(6)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

(7)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II)

Referenčné čísla

COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)

Dátum predloženia v EP

20.9.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

16.11.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

16.11.2017

ITRE

16.11.2017

JURI

16.11.2017

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

DEVE

21.11.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Predchádzajúci spravodajcovia

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Dátum prijatia

10.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Elena Gentile, Julie Ward

Dátum predloženia

14.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

1

-

EFDD

Bernard Monot

2

0

ECR

Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 28. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia