Postopek : 2017/0231(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0012/2019

Predložena besedila :

A8-0012/2019

Razprave :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.18
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0376

POROČILO     ***I
PDF 206kWORD 84k
14.1.2019
PE 625.359v02-00 A8-0012/2019

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)

(COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Soporočevalca: Othmar Karas, Pervenche Berès

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)

(COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0537),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 53(1) in člena 62 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0318/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 11. marca 2016,(1)

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. februarja 2018(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0012/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA(3)**

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 53(1) in 62 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke(4),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(5),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Direktiva 2014/65/EU uvaja regulativni okvir za izvajalce storitev sporočanja podatkov in zahteva, da se storitve sporočanja podatkov po trgovanju odobrijo kot sistemi odobrenih objav (APA). Poleg tega se od ponudnikov stalnih informacij (CTP) zahteva, da v skladu z Direktivo 2014/65/EU nudijo konsolidirane podatke o trgovanju, ki zajemajo vso trgovanje z lastniškimi in nelastniškimi instrumenti po vsej Uniji. Direktiva 2014/65/EU prav tako formalizira kanale poročanja o poslih pristojnim organom, tako da od tretjih oseb, ki poročajo v imenu podjetij, zahteva, da pridobijo dovoljenje kot odobreni mehanizmi poročanja (ARM).

(2)  Kakovost podatkov o trgovanju ter obdelave in zagotavljanja teh podatkov, vključno s čezmejno obdelavo in zagotavljanjem podatkov, je ključnega pomena za doseganje glavnega cilja Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je okrepiti preglednost finančnih trgov. Natančni podatki zagotovijo uporabnikom pregled nad dejavnostjo trgovanja na finančnih trgih Unije, pristojnim organom pa točne in celovite informacije o relevantnih poslih. Glede na čezmejno razsežnost obdelave podatkov, koristi združevanja pristojnosti v zvezi s podatki, vključno z morebitnimi ekonomijami obsega, in negativen vpliv morebitnih razlik v nadzornih praksah na kakovost podatkov o trgovanju in na naloge izvajalcev storitev sporočanja podatkov, je tako primerno prenesti izdajanje dovoljenj izvajalcem storitev sporočanja podatkov in njihov nadzor ter pooblastila za zbiranje podatkov s pristojnih organov na ESMA.

(3)  Za usklajen prenos teh pooblastil je primerno črtati ustrezne določbe iz Direktive 2014/65/EU, ki se nanašajo na operativne zahteve za izvajalce storitev sporočanja podatkov in pristojnosti pristojnih organov glede izvajalcev storitev sporočanja podatkov, in vključiti ustrezne določbe v Uredbo (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta(6).

(4)  Prenos izdajanja dovoljenj izvajalcem storitev sporočanja podatkov in njihovega nadzora na ESMA je skladen z nalogami ESMA. Natančneje, prenos pooblastil za zbiranje podatkov, izdajanje dovoljenj in nadzor s pristojnih organov na ESMA je ključnega pomena za druge naloge, ki jih ESMA izvaja v skladu z Uredbo (EU) št. 600/2014, kot so spremljanje trga, pooblastila ESMA za začasno poseganje in pooblastila na področju upravljanja pozicij ter zagotavljanje doslednega upoštevanja zahtev po preglednosti pred trgovanjem in po njem. Direktivo 2014/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)  Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta(7) (Solventnost II) določa, da lahko v skladu s pristopom k zahtevanemu solventnostnemu kapitalu, ki je usmerjen k tveganju, zavarovalnice in pozavarovalnice ter skupine v posebnih okoliščinah za izračun navedene zahteve namesto standardne formule uporabijo notranje modele.

(7)  Da se zagotovi visoka stopnja konvergence na področju nadzora in odobritve notranjih modelov, bi moralo biti EIOPA omogočeno, da svetuje o zadevah, ki se nanašajo na takšne notranje modele.

(8)  Za spodbujanje nadzorne konvergence bi moral EIOPA imeti možnost, da na zahtevo nadzornih organov pomaga tem organom pri doseganju dogovora. Podjetje bi moralo imeti v posebnih okoliščinah, ko se nadzorni organi ne uspejo dogovoriti glede odobritve notranjega modela skupine in preden nadzornik skupine sprejme svojo končno odločitev, možnost, da od EIOPA zahteva posredovanje in pomoč nadzornim organom pri iskanju dogovora.

(9)  Da bi se upoštevala nova struktura odborov v skladu z Uredbo (EU) št. 1094/2010, bi bilo treba spremeniti zadevne določbe v direktivi Solventnost II, ki se nanašajo na odbore, tako da se uskladijo z novim postopkom za zavezujoče posredovanje v skladu z navedeno uredbo.

(10)  Ker je Odbor evropskih nadzornikov za zavarovanja in poklicne pokojnine (CEIOPS) nadomestil EIOPA, bi bilo treba črtati sklice na CEIOPS v direktivi Solventnost II.

(11)  Direktivo 2009/138/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 2014/65/EU

Direktiva 2014/65/EU se spremeni:

(1)  člen 1 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.  Ta direktiva se uporablja za investicijska podjetja, upravljavce trga in podjetja iz tretjih držav, ki opravljajo investicijske storitve ali investicijske posle prek ustanovitve podružnice v Uniji.“;

(b)  v odstavku 2 se črta točka (d);

(2)  v členu 4 se odstavek 1 spremeni:

(a)  točki (36) in (37) se nadomestita z naslednjim:

„(36)  „upravljalni organ“ pomeni organ ali organe investicijskega podjetja ali upravljavca trga, ki so imenovani v skladu z nacionalno zakonodajo, ki so pristojni za določanje strategije, ciljev in splošnih usmeritev subjekta ter nadzirajo in spremljajo sprejemanje vodstvenih odločitev, vključuje pa osebe, ki dejansko vodijo posle subjekta.

Kadar se ta direktiva sklicuje na upravljalni organ in kadar so v skladu z nacionalnim pravom vodstvene in nadzorne funkcije upravljalnega organa dodeljene različnim organom ali različnim članom znotraj enega organa, država članica določi organe ali člane upravljalnega organa, ki so odgovorni v skladu z nacionalnim pravom, razen če je v direktivi drugače določeno.

(37)  „višje vodstvo“ pomeni fizične osebe, ki v investicijskem podjetju ali upravljavcu trga opravljajo izvršno funkcijo ter so pristojne in odgovorne upravljalnemu organu za vsakodnevno vodenje subjekta, vključno z izvajanjem politike v zvezi s prodajo storitev in produktov strankam s strani podjetja in njegovih zaposlenih;

(c)  točke (52), (53), (54) in (55)(c) se črtajo;

(3)  naslov V se črta;

(4)  člen 70 se spremeni:

(a)  v točki (a) odstavka 3 se črtajo podtočke (xxxvii) do (xxxx);

(b)  v odstavku 4 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

člen 5 ali člen 6(2) ali členi 34, 35, 39 ali 44 te direktive; ali“;

(c)  v odstavku 6 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„v primeru investicijskega podjetja, upravljavca trga, ki ima dovoljenje za upravljanje MTF ali OTF, ali reguliranega trga odvzem ali prekinitev dovoljenja institucije v skladu s členom 8 in členom 43;“;

(5)  v členu 71 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.  Kadar se objavljena kazenska ali upravna sankcija nanaša na investicijsko podjetje, upravljavca trga, kreditno institucijo, kar zadeva investicijske storitve in posle ali pomožne storitve, ali podružnico podjetja iz tretje države s pridobljenim dovoljenjem v skladu s to direktivo, ESMA doda sklic na objavljeno sankcijo v ustreznem registru.“;

(6)  v členu 77 se v prvem pododstavku odstavka 1 uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Države članice predvidijo vsaj, da ima katera koli oseba, pooblaščena v smislu Direktive 2006/43/ES Evropskega Parlamenta in Sveta*, ki v investicijskem podjetju ali na reguliranem trgu opravlja nalogo, opisano v členu 34 Direktive 2013/34/EU ali členu 73 Direktive 2009/65/ES, ali katero koli drugo nalogo, ki jo predpisuje zakonodaja, dolžnost, da nemudoma poroča pristojnim organom o katerem koli dejstvu ali odločitvi v zvezi s tem podjetjem, s katerim se je ta oseba seznanila pri opravljanju te naloge in ki lahko:

* Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS (UL L 157, 9.6.2006, str. 87).“;

(7)  člen 89 se spremeni:

(a)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(3), drugega pododstavka člena 4(1)(2), člena 4(2), člena 13(1), člena 16(12), člena 23(4), člena 24(13), člena 25(8), člena 27(9), člena 28(3), člena 30(5), člena 31(4), člena 32(4), člena 33(8), člena 52(4), člena 54(4), člena 58(6) in člena 79(8) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od 2. julija 2014.“;

(b)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Pooblastilo iz člena 2(3), drugega pododstavka člena 4(1)(2), člena 4(2), člena 13(1), člena 16(12), člena 23(4), člena 24(13), člena 25(8), člena 27(9), člena 28(3), člena 30(5), člena 31(4), člena 32(4), člena 33(8), člena 52(4), člena 54(4), člena 58(6) in člena 79(8) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tem sklepu. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.“;

(c)  odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(3), drugim pododstavkom člena 4(1)(2), členom 4(2), členom 13(1), členom 16(12), členom 23(4), členom 24(13), členom 25(8), členom 27(9), členom 28(3), členom 30(5), členom 31(4), členom 32(4), členom 33(8), členom 52(4), členom 54(4), členom 58(6) in členom 79(8) začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.“;

(8)  v členu 90 se črtata odstavka 2 in 3;

(9)  v odstavku 1 člena 93 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Države članice izvajajo te ukrepe od [x].“;

(10)  v Prilogi I se črta oddelek D.

Člen 2

Spremembe Direktive 2009/138/ES

Direktiva 2009/138/ES se spremeni:

(1)  v členu 112(4) se dodata naslednja pododstavka:

„Ko nadzorni organi menijo, da je vloga popolna, o njej obvestijo EIOPA.

Na zahtevo EIOPA mu nadzorni organi zagotovijo vso dokumentacijo, ki jo je predložilo podjetje v svoji vlogi.

EIOPA lahko v štirih mesecih od takrat, ko je nadzorni organ prejel popolno vlogo, zadevnim nadzornim organom izda svetovalno mnenje v skladu s členoma 21a(1)(a) in 29(1)(a) Uredbe (EU) št. 1094/2010.

Kadar se izda to svetovalno mnenje, nadzorni organ sprejme odločitev iz prvega pododstavka v skladu z navedenim svetovalnim mnenjem, če odločitve ne sprejme v skladu z navedenim svetovalnim mnenjem, pa EIOPA in prosilcu v pisni obliki sporoči razloge za to.“;

(1a)  V odstavku 4 člena 36 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„4.  Nadzorni organi ocenijo ustreznost metod in praks zavarovalnic in pozavarovalnic, ki so namenjene opredelitvi možnih dogodkov ali prihodnjih sprememb v gospodarskih razmerah, ki bi lahko neugodno vplivali na splošni finančni položaj zadevnega podjetja, pri čemer upošteva trajnostne poslovne modele in vključevanje dejavnikov, povezanih z okoljem, družbo in upravljanjem.“

(1b)  vstavi se naslednji člen:

„Člen 152aPlatforme za obveščanje in sodelovanje

1.  Nadzorni organ matične države članice obvesti organ in nadzorne organe držav članic gostiteljic, če namerava izdati dovoljenje v zvezi z zavarovalnico ali pozavarovalnico, ki je pod njenim nadzorom v skladu z akti iz člena 1(2) Uredbe (EU) št. 1094/2010, ki bo po svojem poslovnem načrtu opravljala del svojih dejavnosti na podlagi svobode opravljanja storitev ali svobode ustanavljanja.

Nadzorni organ matične države članice nemudoma obvesti organ in nadzorne organe držav članic gostiteljic, če ugotovi slabšanje finančnega položaja ali druga nastajajoča tveganja, ki jih predstavlja zavarovalnica ali pozavarovalnica v tekočem poslovanju, zlasti ko se poslovanje v velikem delu njene dejavnosti izvaja na podlagi svobode opravljanja storitev ali svobode ustanavljanja in bi to lahko imelo znaten čezmejni učinek.

Ta obvestila za Organ in nadzorne organe države članice gostiteljice so dovolj podrobna, da omogočijo ustrezno presojo.

2.  V primerih iz prvega in drugega pododstavka odstavka 1 tega člena lahko Organ na zahtevo enega ali več pristojnih organov ali na lastno pobudo vzpostavi in usklajuje platformo za sodelovanje iz člena 31(1)(e) Uredbe št. 1094/2010, da bi se spodbudila izmenjava informacij in okrepilo sodelovanje med ustreznimi pristojnimi organi ter po potrebi sprejelo skupno stališče o primerih iz odstavka 1(2).

Ko Organ na podlagi informacij iz točke (f) odstavka 1 potrdi, da finančna institucija opravlja svojo dejavnost v glavnem ali v celoti v drugi državi članici, obvesti ustrezne organe in lahko na lastno pobudo vzpostavi in z ustreznimi pristojnimi organi usklajuje platformo za sodelovanje, da bi spodbudil izmenjavo informacij med temi organi.

Ustrezni pristojni organi lahko brez poseganja v člen 35 Uredbe (EU) št. 1094/2010 na zahtevo Organa zagotovijo vse potrebne informacije in omogočijo ustrezno delovanje platforme za sodelovanje.

3.  Če ustrezni pristojni organi na platformi za sodelovanje ne sprejmejo skupnega stališča, lahko Organ izda priporočilo ustreznemu pristojnemu organu, vključno z rokom, do katerega bi pristojni organ moral izvesti priporočene spremembe. Če pristojni organi priporočila Organa ne izvede, navede razloge za to. Če Organ meni, da ti razlogi niso ustrezni, objavi svoje priporočilo skupaj z navedenimi razlogi.“

(2)  člen 231 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se spremeni:

(i)  prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„1. V primeru vloge za dovoljenje za izračun konsolidiranega zahtevanega solventnostnega kapitala skupine in zahtevanega solventnostnega kapitala zavarovalnice in pozavarovalnice v skupini na podlagi notranjega modela, ki ga predložijo zavarovalnica ali pozavarovalnica in njena povezana podjetja ali ga skupaj vložijo povezana podjetja zavarovalnega holdinga, zadevni nadzorni organi sodelujejo med seboj in z EIOPA, da odločijo, ali izdajo to dovoljenje, ter določijo morebitne pogoje, ki veljajo zanj.“;

(ii)  tretji pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Nadzornik skupine obvesti druge člane kolegija nadzornikov o prejemu vloge in članom kolegija, vključno z EIOPA, nemudoma posreduje popolno vlogo, vključno z dokumentacijo, ki jo je predložilo podjetje.“;

(b)  vstavi se nov odstavek 2b:

„2b. Če EIOPA meni, da vloga iz prvega odstavka predstavlja posebne težave, kar zadeva usklajenost odobritev uporabe notranjega modela po vsej Uniji, lahko EIOPA v štirih mesecih od takrat, ko je nadzornik skupine prejel popolno vlogo, zadevnim nadzornim organom izda mnenje v skladu s členoma 21a(1)(a) in 29(1)(a) Uredbe (EU) št. 1094/2010.

Kadar se izda takšno mnenje, nadzorni organi sprejmejo skupno odločitev iz drugega pododstavka v skladu z navedenim mnenjem, če skupne odločitve ne sprejmejo v skladu z navedenim mnenjem, pa EIOPA in prosilcu v pisni obliki sporočijo razloge za to.“;

(c)  odstavek 3 se spremeni:

(i)  prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Če v šestmesečnem obdobju iz odstavka 2 kateri koli zadevni nadzorni organ predloži zadevo EIOPA v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 1094/2010 ali EIOPA pomaga nadzornim organom na lastno pobudo v skladu s členom 19(1)(b) navedene uredbe, nadzornik skupine odloži svojo odločitev, dokler EIOPA ne sprejme odločitve v skladu s členom 19(3) navedene uredbe, in sprejme svojo odločitev v skladu z odločitvijo EIOPA. Odločitev nadzornika skupine velja za dokončno in zadevni nadzorni organi jo morajo upoštevati.

(ii)  prvi stavek tretjega pododstavka se nadomesti z naslednjim:

„Če EIOPA ne sprejme odločitve iz drugega pododstavka v skladu s členom 19(3) Uredbe (EU) št. 1094/2010, sprejme končno odločitev nadzornik skupine.“;

(d)  v odstavku 6 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Nadzornik skupine ustrezno upošteva morebitna stališča in pomisleke, ki jih drugi zadevni nadzorni organi in EIOPA izrazijo v navedenem obdobju šestih mesecev.“;

(e)  v odstavku 6 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Nadzornik skupine posreduje dokument s svojo skrbno utemeljeno odločitvijo prosilcu, drugim zadevnim nadzornim organom in EIOPA.“;

(f)  doda se novi odstavek 6a:

„6a. Podjetje, ki je predložilo vlogo v skladu z odstavkom 1, lahko po obdobju šestih mesecev iz odstavka 2 in preden nadzornik skupine sprejme odločitev iz odstavka 6 zahteva, da EIOPA pomaga nadzornim organom pri doseganju dogovora v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 1094/2010.

Nadzornik skupine svojo odločitev odloži, dokler EIOPA ne sprejme odločitve v skladu s členom 19(3) Uredbe (EU) št. 1094/2010, in jo sprejme v skladu s sprejeto odločitvijo EIOPA. Odločitev nadzornika skupine velja za dokončno in zadevni nadzorni organi jo morajo upoštevati.

EIOPA sprejme svojo odločitev v roku 1 meseca od konca spravnega obdobja iz člena 19(2) Uredbe (EU) št. 1094/2010.

Če EIOPA ne sprejme odločitve iz tretjega pododstavka v skladu s členom 19(3) Uredbe (EU) št. 1094/2010, sprejme končno odločitev nadzornik skupine. Odločitev nadzornika skupine velja za dokončno in zadevni nadzorni organi jo morajo upoštevati.“;

(3)  vstavita se naslednja nova člena 231a in 231b:

„Člen 231aNadzorna odobritev za notranje modele

1. EIOPA brez poseganja v člen 112 te direktive in na zahtevo enega ali več nadzornih organov ali zavarovalnic ali pozavarovalnic ▌izda svetovalno mnenje ustreznim nadzornim organom ▌v skladu s členom 21a(1)(a) ▌Uredbe (EU) št. 1094/2010. ▌

Kadar EIOPA izda svetovalno mnenje iz prvega pododstavka, zadevni nadzorni organi sprejmejo svojo odločitev ali skupno odločitev, kot je ustrezno ▌, če odločitve ali skupne odločitve ne sprejmejo v skladu z navedenim mnenjem, pa EIOPA in prosilcu v pisni obliki sporočijo razloge za to.

2. Kadar nadzorni organi izvajajo skupne preglede podjetij ali skupin, ki uporabljajo popolni ali delni notranji model v skladu s členi 112 do 127, 230, 231 ali 233, na kraju samem, v katerih osebje EIOPA sodeluje v skladu s členom 21 Uredbe (EU) št. 1094/2010, osebje EIOPA pripravi posebno poročilo o notranjem modelu. Navedeno poročilo se predloži izvršnemu odboru EIOPA.

Člen 231bPregled

1. EIOPA vsako leto poroča Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji o splošnih zadevah, s katerimi so se ukvarjali nadzorni organi v postopku odobritve notranjih modelov ali njihove spremembe v skladu s členi 112 do 127, 230, 231 in 233.

Nadzorni organi EIOPA predložijo informacije, za katere EIOPA meni, da so potrebne za pripravo takšnega poročila.

2. EIOPA do 1. januarja 2020 in po izvedbi javnega posvetovanja predloži Komisiji mnenje o tem, kako nadzorni organi uporabljajo člene 112 do 127, člen 230, člen 231 in člen 233, vključno z delegiranimi akti in izvedbenimi tehničnimi standardi, sprejetimi na njihovi podlagi. V navedenem mnenju se ocenijo tudi morebitne razlike v notranjih modelih znotraj Unije.

3. Na podlagi mnenja, ki ga predloži EIOPA v skladu z odstavkom 2, Komisija do 1. januarja 2021 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o tem, kako nadzorni organi uporabljajo člene 112 do 127, člen 230, člen 231 in člen 233, vključno z delegiranimi akti in izvedbenimi tehničnimi standardi, sprejetimi na njihovi podlagi.“;

(4)  prvi stavek tretjega pododstavka odstavka 3 člena 237 se nadomesti z naslednjim:

„Če EIOPA ne sprejme odločitve iz drugega pododstavka člena 19(3) Uredbe (EU) št. 1094/2010, sprejme končno odločitev nadzornik skupine.“; in

(5)  tretji pododstavek odstavka 4 člena 248 se črta.

Člen 3

Prenos

1.  Države članice do [12/18 mesecev od datuma začetka veljavnosti] sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo temeljne določbe nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

2.  Države članice uporabljajo ukrepe v zvezi s členom 1 od [36 mesecev od začetka veljavnosti] in v zvezi s členom 2 od [datuma začetka uporabe spremembe uredbe o EIOPA].

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

UL C 251,18.7.2018, str. 2.

(2)

[UL C 0, 0.0.0000./Še ni objavljeno v Uradnem listu.]

(3)

* Predlogi sprememb: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

(4)

UL C , , str. .

(5)

UL C , , str. .

(6)

Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).

(7)

Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)

Referenčni dokumenti

COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)

Datum predložitve EP

20.9.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

16.11.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

16.11.2017

ITRE

16.11.2017

JURI

16.11.2017

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

DEVE

21.11.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Obravnava v odboru

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Datum sprejetja

10.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Elena Gentile, Julie Ward

Datum predložitve

14.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

1

-

EFDD

Bernard Monot

2

0

ECR

Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 28. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov