Förfarande : 2017/0231(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0012/2019

Ingivna texter :

A8-0012/2019

Debatter :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0376

BETÄNKANDE     ***I
PDF 197kWORD 89k
14.1.2019
PE 625.359v02-00 A8-0012/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)

(COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Burkhard Balz, Pervenche Berès

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)

(COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0537),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 53.1 och 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0318/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 11 maj 2018(1),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 15 februari 2018(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0012/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(3)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 53.1 och 62,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(4),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(5),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  I direktiv 2014/65/EU inrättas ett regelverk för leverantörer av datarapporteringstjänster och ett krav på att rapporteringstjänster som avser transaktionsdata måste auktoriseras som godkända publiceringsarrangemang (APA). Dessutom måste tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP) erbjuda konsoliderade transaktionsdata som omfattar alla transaktioner i både aktierelaterade och icke-aktierelaterade instrument i hela unionen enligt direktiv 2014/65/EU. Genom direktiv 2014/65/EU formaliseras också transaktionsrapporteringskanaler genom att det fastställs att tredje parter som rapporterar på uppdrag av företag måste få auktorisation som godkända rapporteringsmekanismer (ARM) av behöriga myndigheter.

(2)  Kvaliteten på transaktionsdata och på behandling och tillhandahållande av sådana data, inklusive behandling och tillhandahållande över gränserna, är av yttersta vikt för att uppnå huvudmålet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014, det vill säga att öka finansmarknadernas transparens. Genom tillförlitliga data får användarna överblick över handeln på finansmarknader i hela unionen och de behöriga myndigheterna får korrekt och heltäckande information om relevanta transaktioner. Med tanke på datahanteringens gränsöverskridande natur och fördelarna, bland annat potentiella stordriftsfördelar, med att samla datarelaterade befogenheter på ett och samma ställe, samt med tanke på att eventuella skillnader i tillsynspraxis inverkar negativt både på kvaliteten på transaktionsdata och på rapporteringstjänsteleverantörernas verksamhet, är det därför lämpligt att ansvaret för auktorisation och övervakning av leverantörer av datarapportingstjänster, och även befogenheten att samla in data, överförs från de behöriga myndigheterna till Esma.

(3)  För att göra denna överföring av befogenheter enhetlig är det lämpligt att stryka bestämmelserna i direktiv 2014/65/EU om operativa krav för leverantörer av datarapporteringstjänster och om de behöriga myndigheternas behörighet när det gäller leverantörer av datarapporteringstjänster, och föra in bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014(6).

(4)  Att Esma övertar ansvaret för auktorisation av och tillsyn över leverantörer av datarapporteringstjänster ligger väl i linje med Esmas övriga uppdrag. Överföringen av datainsamling, auktorisation och övervakning från behöriga myndigheter till Esma underlättar i själva verket Esmas andra uppgifter enligt förordning (EU) nr 600/2014, till exempel marknadsövervakning, befogenheter när det gäller tillfälliga ingripanden och positionshantering, samt att säkerställa en konsekvent efterlevnad av kraven på transparens före och efter handel. Direktiv 2014/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II)(7) föreskriver att försäkringsföretag och återförsäkringsföretag, enskilda företag eller företagsgrupper, under vissa omständigheter i enlighet med den riskbaserade metoden för solvenskapitalkravet kan använda interna modeller för att beräkna detta krav i stället för standardformeln.

(7)  För att uppnå en högre grad av konvergens i tillsynen över och godkännandet av interna modeller bör Eiopa kunna ge råd när det gäller sådana interna modeller.

(8)  För att främja en större tillsynskonvergens bör Eiopa på dessa myndigheters begäran kunna hjälpa dem att nå enighet. Om tillsynsmyndigheterna i särskilda fall inte kan enas om godkännande av en gruppintern modell, och innan grupptillsynsmyndigheten fattar sitt slutgiltiga beslut, bör företag kunna begära att Eiopa medlar och hjälper tillsynsmyndigheterna att nå enighet.

(9)  För att ta hänsyn till den nya uppsättningen paneler enligt förordning (EU) nr 1094/2010 bör de relevanta bestämmelserna om paneler i Solvens II ändras så att de överensstämmer med det nya förfarandet för bindande medling enligt den förordningen.

(10)  För att beakta det faktum att kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (Ceiops) ersätts med Eiopa, bör hänvisningarna till Ceiops i Solvens II utgå.

(11)  Direktiv 2009/138/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 2014/65/EU

Direktiv 2014/65/EU ska ändras på följande sätt:

(1)  Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.  Detta direktiv ska tillämpas på värdepappersföretag, marknadsoperatörer och företag från tredjeland som utför investeringstjänster genom etablering av en filial i unionen.”

(b)  Punkt 2 d ska utgå.

(2)  Artikel 4.1 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkterna 36 och 37 ska ersättas med följande:

”(36)  ledningsorgan: ett eller flera organ i ett värdepappersföretag eller hos en marknadsoperatör som har utsetts i enlighet med nationell rätt, har bemyndigats att fastställa enhetens strategi, mål och allmänna inriktning, som kontrollerar och övervakar ledningens beslutsfattande samt omfattar personer som i praktiken leder enhetens verksamhet.

När det i detta direktiv hänvisas till ledningsorganet, och ledningsorganets lednings- och tillsynsfunktioner enligt nationell rätt handhas av olika organ eller olika medlemmar i ett organ, ska medlemsstaten identifiera de ansvariga organen eller de ansvariga medlemmarna i ledningsorganet i enlighet med nationell rätt, om inte annat anges i detta direktiv.

(37)  personer i ledande befattning: fysiska personer med verkställande uppgifter i ett värdepappersföretag eller hos en marknadsoperatör som har ansvar för och kan ställas till svars inför ledningsorganet för den dagliga ledningen av enheten, inbegripet genomförandet av strategier avseende företagets och dess personals distribution av tjänster och produkter.”

(c)  Punkterna 52, 53, 54 och 55 c ska utgå.

(3)  Avdelning V ska utgå.

(4)  Artikel 70 ska ändras på följande sätt:

(a)  I punkt 3 a ska leden xxxvii till xxxx utgå.

(b)  I punkt 4 ska led a ersättas med följande:

”(a)  Artikel 5 eller artikel 6.2 eller artiklarna 34, 35, 39 eller 44 i detta direktiv eller”.

(c)  I punkt 6 ska led c ersättas med följande:

”(c)  I fråga om ett värdepappersföretag, en marknadsoperatör som auktoriserats att driva en MTF-plattform eller OTF-plattform eller en reglerad marknad, tillfällig indragning eller återkallelse av företagets auktorisation enligt artiklarna 8 och 43.”

(5)  I artikel 71 ska punkt 6 ersättas med följande:

”6.  Om den offentliggjorda straffrättsliga påföljden eller administrativa sanktionen gäller ett värdepappersföretag, en marknadsoperatör, ett kreditinstitut i samband med investeringstjänster och investeringsverksamhet eller sidotjänster eller en filial till ett tredjelandsföretag, som auktoriserats i enlighet med detta direktiv, ska Esma lägga till en hänvisning till den offentliggjorda sanktionen i det relevanta registret.”

(6)  I punkt 77.1 första stycket ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska åtminstone föreskriva att varje person som är auktoriserad i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG* och som i ett värdepappersföretag eller på en reglerad marknad utför det uppdrag som beskrivs i artikel 34 i direktiv 2013/34/EU eller artikel 73 i direktiv 2009/65/EG eller varje annat uppdrag som föreskrivs i lag, ska vara skyldig att omgående underrätta de behöriga myndigheterna om alla uppgifter eller beslut som rör det företag som han eller hon har fått kännedom om under sitt arbete och som kan

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).”

(7)  Artikel 89 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 2.3, artikel 4.1.2 andra stycket och artiklarna 4.2, 13.1, 16.12, 23.4, 24.13, 25.8, 27.9, 28.3, 30.5, 31.4, 32.4, 33.8, 52.4, 54.4, 58.6 och 79.8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den 2 juli 2014.”

(b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 2.3, artikel 4.1.2 andra stycket och artiklarna 4.2, 13.1, 16.12, 23.4, 24.13, 25.8, 27.9, 28.3, 30.5, 31.4, 32.4, 33.8, 52.4, 54.4, 58.6 och 79.8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.”

(c)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 2.3, artikel 4.1.2 andra stycket och artiklarna 4.2, 13.1, 16.12, 23.4, 24.13, 25.8, 27.9, 28.3, 30.5, 31.4, 32.4, 33.8, 52.4, 54.4, 58.6 och 79.8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

(8)  I artikel 90 ska punkterna 2 och 3 utgå.

(9)  I artikel 93.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska tillämpa dessa bestämmelser från [x].”

(10)  I bilaga I ska avsnitt D utgå.

Artikel 2

Ändringar av direktiv 2009/138/EG

Direktiv 2009/138/EG ska ändras på följande sätt:

(1)  I artikel 112.4 ska följande stycken läggas till:

”De behöriga myndigheterna ska informera Eiopa om en ansökan när de bedömer att den är fullständig.

Tillsynsmyndigheterna ska på Eiopas begäran vidarebefordra alla handlingar som företaget har lämnat in tillsammans med ansökan till Eiopa.

Eiopa får ge råd till de berörda tillsynsmyndigheterna i enlighet med artiklarna 21a.1 a och 29.1 a i förordning (EU) nr 1094/2010 inom fyra månader från det att tillsynsmyndigheten mottog den fullständiga ansökan.

Om råd ges ska tillsynsmyndigheten fatta det beslut som avses i första stycket i enlighet med detta råd eller, om beslutet inte fattades i enlighet med detta råd, ge en skriftlig motivering till Eiopa och sökanden.”

(1a)  I artikel 36.4 ska andra stycket ersättas med följande:

”4.  Tillsynsmyndigheterna ska bedöma om försäkrings- och återförsäkringsföretagen har utvecklat tillfredsställande metoder och arbetsrutiner för att påvisa möjliga händelser eller framtida förändringar av de ekonomiska förhållandena som skulle kunna påverka den samlade ekonomiska ställningen negativt i de företag som berörs, med beaktande av hållbara affärsmodeller och integrationen av miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer.”

(1b)  Följande artikel ska införas:

”Artikel 152aUnderrättelser och samarbetsplattformar

1.  Tillsynsmyndigheten i hemmedlemsstaten ska underrätta både myndigheten och tillsynsmyndigheterna i värdmedlemsstaterna om den har för avsikt att auktorisera ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag som står under dess tillsyn i enlighet med de akter som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) nr 1094/2010 och vars affärsplan innebär att en del av dess verksamhet kommer att bedrivas med stöd av friheten att tillhandahålla tjänster eller etableringsfriheten.

Tillsynsmyndigheten i hemmedlemsstaten ska också utan dröjsmål underrätta myndigheten och värdmedlemsstatens tillsynsmyndigheter om den upptäcker försämringar av finansieringsvillkor eller andra framväxande risker från ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag i den löpande affärsverksamheten, särskilt när en stor del av verksamheten bedrivs på grundval av friheten att tillhandahålla tjänster eller etableringsfriheten och kan få betydande gränsöverskridande effekter.

Dessa anmälningar till myndigheten och tillsynsmyndigheterna i värdmedlemsstaterna ska vara tillräckligt detaljerade för att möjliggöra en korrekt bedömning.

2.  I de fall som avses i första och andra stycket i punkt 1 i denna artikel får myndigheten, på begäran av en eller flera av de relevanta behöriga myndigheterna eller på eget initiativ, inrätta och samordna en samarbetsplattform i enlighet med artikel 31.1 e i förordning (EU) nr 1094/2010 i syfte att främja informationsutbyte och för att förbättra samarbetet mellan relevanta behöriga myndigheter och, i tillämpliga fall, för att nå en gemensam ståndpunkt i de fall som avses i andra stycket i punkt 1.

Om myndigheten på grundval av den information som avses i artikel 31.1 f i förordning (EU) nr 1094/2010 konstaterar att ett finansinstitut huvudsakligen eller helt bedriver sin verksamhet i en annan medlemsstat, ska den underrätta de berörda myndigheterna om detta och får på eget initiativ, i samordning med de relevanta behöriga myndigheterna, inrätta en samarbetsplattform för att underlätta informationsutbytet mellan dessa myndigheter.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 35 i förordning (EU) nr 1094/2010 ska de relevanta behöriga myndigheterna på myndighetens begäran tillhandahålla alla de uppgifter som behövs för att samarbetsplattformen ska fungera väl.

3.  Om de berörda behöriga myndigheterna inte lyckas uppnå en samsyn genom samarbetsplattformen får myndigheten utfärda en rekommendation till den berörda behöriga myndigheten, inklusive en tidsfrist fram till vilken den behöriga myndigheten bör genomföra de rekommenderade ändringarna. Om den behöriga myndigheten inte följer myndighetens rekommendation ska den motivera sitt beslut. Om myndigheten anser att dessa skäl inte är relevanta ska den offentliggöra sin rekommendation tillsammans med ovannämnda skäl. ”

(2)  Artikel 231 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

(i)  Första stycket ska ersättas med följande:

”1.  Om en ansökan om tillstånd att använda en intern modell för att beräkna både det sammanställda solvenskapitalkravet på gruppnivå och solvenskapitalkraven för försäkrings- och återförsäkringsföretagen i gruppen lämnas in av ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag och dess anknutna företag, eller gemensamt av företag som är anknutna till ett försäkringsholdingbolag, ska de berörda tillsynsmyndigheterna samarbeta med varandra och med Eiopa för att besluta om ett sådant tillstånd ska beviljas och om eventuella villkor för tillståndet.”

(ii)  Tredje stycket ska ersättas med följande:

”Grupptillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål underrätta de övriga medlemmarna i tillsynskollegiet om att ansökan har mottagits och överlämna den fullständiga ansökan tillsammans med de handlingar som företaget har lämnat till kollegiemedlemmarna, inbegripet Eiopa.”

(b)  Följande nya punkt ska läggas till som punkt 2b:

”(2b)  Om Eiopa anser att det i samband med en sådan ansökan som avses i första stycket finns särskilda problem på grund av skillnader mellan hur ansökningar om interna modeller godkänns inom unionen får Eiopa avge ett yttrande till de berörda tillsynsmyndigheterna i enlighet med artiklarna 21a.1 a och 29.1 a i förordning (EU) nr 1094/2010 inom fyra månader från det att grupptillsynsmyndigheten mottog den fullständiga ansökan.

Om ett yttrande avges ska tillsynsmyndigheterna i det gemensamma beslut som avses i punkt 2 följa yttrandet eller, om de i sitt gemensamma beslut inte har följt yttrandet, ge en skriftlig motivering till Eiopa och sökanden.”

(c)  Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

(i)  Det första stycket ska ersättas med följande:

”Om någon av de berörda tillsynsmyndigheterna inom den period på sex månader som avses i punkt 2 har hänskjutit ärendet till Eiopa i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1094/2010, eller om Eiopa bistår tillsynsmyndigheterna på eget initiativ i enlighet med artikel 19.1 b i den förordningen, ska grupptillsynsmyndigheten skjuta upp sitt beslut till dess att Eiopa antar ett beslut i enlighet med artikel 19.3 i den förordningen och i sitt beslut följa det beslut som antagits av Eiopa. Grupptillsynsmyndighetens beslut ska betraktas som avgörande och tillämpas av de berörda tillsynsmyndigheterna. Grupptillsynsmyndighetens beslut ska betraktas som avgörande och tillämpas av de berörda tillsynsmyndigheterna.

(ii)  I tredje stycket ska första meningen ersättas med följande:

”Om Eiopa inte antar det beslut som avses i andra stycket i enlighet med artikel 19.3 i förordning (EU) nr 1094/2010 ska det slutliga beslutet fattas av grupptillsynsmyndigheten.”

(d)  I punkt 6 ska andra stycket ersättas med följande:

”Grupptillsynsmyndigheten ska ta vederbörlig hänsyn till de synpunkter och reservationer som övriga berörda tillsynsmyndigheter och Eiopa lämnat under denna sexmånadersperiod.”

(e)  I punkt 6 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Grupptillsynsmyndigheten ska ge sökanden, övriga berörda tillsynsmyndigheter och Eiopa ett dokument med det fullständigt motiverade beslutet.”

(f)  En ny punkt ska läggas till som punkt 6a:

”(6a)  Efter den period på sex månader som avses i punkt 2 och innan grupptillsynsmyndigheten fattar det beslut som avses i punkt 6 får det företag som lämnade in ansökan i enlighet med punkt 1 begära att Eiopa hjälper tillsynsmyndigheterna att nå en överenskommelse i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1094/2010.

Grupptillsynsmyndigheten ska skjuta upp sitt beslut till dess att Eiopa antar ett beslut i enlighet med artikel 19.3 i förordning (EU) nr 1094/2010 och i sitt beslut följa det beslut som antagits av Eiopa. Grupptillsynsmyndighetens beslut ska betraktas som avgörande och tillämpas av de berörda tillsynsmyndigheterna.

Eiopa ska anta sitt beslut inom en månad efter det att det förlikningsskede som avses i artikel 19.2 i förordning (EU) nr 1094/2010 har avslutats.

Om Eiopa inte antar ett sådant beslut som avses i tredje stycket i enlighet med artikel 19.3 i förordning (EU) nr 1094/2010 ska det slutliga beslutet fattas av grupptillsynsmyndigheten. Grupptillsynsmyndighetens beslut ska betraktas som avgörande och tillämpas av de berörda tillsynsmyndigheterna.”

(3)  Följande nya artiklar ska föras in som artiklarna 231a och 231b:

”Artikel 231aTillsynsmyndighetens godkännande av interna modeller

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 112 i detta direktiv , och på begäran av en eller flera tillsynsmyndigheter eller försäkrings- eller återförsäkringsföretag, ska Eiopa ge råd till de berörda tillsynsmyndigheterna i enlighet med artikel 21a.1 a i ▌ förordning (EU) nr 1094/2010. ▌

Om Eiopa ger råd enligt första stycket ska de berörda tillsynsmyndigheterna i sina beslut eller i sina gemensamma beslut följa detta råd eller, om beslutet eller det gemensamma beslutet inte följer detta råd, ge en skriftlig motivering till Eiopa och sökanden.

2. Om tillsynsmyndigheter genomför kontroller på plats i vilka personal från Eiopa deltar i enlighet med artikel 21 i förordning (EU) nr 1094/2010 av företag eller grupper som tillämpar en fullständig eller partiell intern modell i enlighet med artiklarna 112–127, 230, 231 och 233 ska Eiopas personal utarbeta en särskild rapport om den interna modellen. Rapporten ska lämnas till Eiopas exekutivstyrelse.

Artikel 231b

Översyn

1. En gång om året ska Eiopa rapportera till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om allmänna frågor som tillsynsmyndigheterna har hanterat i samband med godkännande eller ändringar av interna modeller i enlighet med artiklarna 112–127, 230, 231 och 233.

Tillsynsmyndigheterna ska ge Eiopa den information som Eiopa anser vara relevant för att upprätta en sådan rapport.

2. Senast den 1 januari 2020 och efter att ha genomfört ett offentligt samråd ska Eiopa lämna ett yttrande till kommissionen om tillsynsmyndigheternas tillämpning av artiklarna 112–127, 230, 231 och 233, inklusive delegerade akter och tekniska genomförandestandarder som har antagits enligt de artiklarna. Yttrandet ska också innehålla en bedömning av skillnader mellan interna modeller inom unionen.

3. Med utgångspunkt i yttrandet från Eiopa enligt punkt 2 ska kommissionen senast den 1 januari 2021 lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillsynsmyndigheternas tillämpning av artiklarna 112–127, 230, 231 och 233, inklusive delegerade akter och tekniska genomförandestandarder som har antagits enligt de artiklarna.”

(4)  I artikel 237.3 tredje stycket ska första meningen ersättas med följande:

”Om Eiopa inte antar ett sådant beslut som avses i andra stycket i enlighet med artikel 19.3 i förordning (EU) nr 1094/2010 ska det slutliga beslutet fattas av grupptillsynsmyndigheten.”

(5)  I artikel 248.4 ska tredje stycket utgå.

Artikel 3

Införlivande

1.  Medlemsstaterna ska senast den [12/18 månader från och med dagen för ikraftträdandet] anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

2.  Medlemsstaterna ska tillämpa åtgärder avseende artikel 1 från och med den [36 månader från och med dagen för ikraftträdandet] och avseende artikel 2 från och med den [dag då ändringen av Eiopa-förordningen börjar tillämpas].

Artikel 4

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar        På rådets vägnar

Ordförande        Ordförande

(1)

EGT L 251,18.7.2018, s. 2.

(2)

[EUT C ... /Ännu ej offentliggjort i EUT].

(3)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(4)

EUT C , , s. .

(5)

EUT C , , s. .

(6)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(7)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Marknader för finansiella instrument och upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)

Referensnummer

COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)

Framläggande för parlamentet

20.9.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

16.11.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

16.11.2017

ITRE

16.11.2017

JURI

16.11.2017

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

21.11.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Föredragande

       Utnämning

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Tidigare föredragande

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Behandling i utskott

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Antagande

10.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Elena Gentile, Julie Ward

Ingivande

14.1.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

1

-

EFDD

Bernard Monot

2

0

ECR

Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 28 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy