Postup : 2017/0230(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0013/2019

Predkladané texty :

A8-0013/2019

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.16
CRE 16/04/2019 - 8.16

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0374

SPRÁVA     ***I
PDF 1139kWORD 390k
14.1.2019
PE 625.358v02-00 A8-0013/2019

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo); nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov); nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy); nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu, nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania; nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi; nariadenie (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch; nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov; nariadenie (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

(COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajcovia: Burkhard Balz, Pervenche Berès

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo); nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov); nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy); nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu, nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania; nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi; nariadenie (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch; nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov; nariadenie (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

(COM(2018)0646 – C8-0409/2018 – 2017/0230(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0646),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0409/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. februára 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0013/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

Zmenený návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo); nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov); nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy); nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu, nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania; nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi; nariadenie (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch; nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov; Nariadenie (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a v smernici (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(3),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(4),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(5),

keďže:

(8)  Preto je veľmi dôležité, aby finančný systém zohrával plnohodnotnú úlohu pri riešení naliehavých problémov súvisiacich s udržateľnosťou. To si bude vyžadovať ▌aktívny príspevok európskych orgánov dohľadu k vytvoreniu vhodného regulačného rámca a rámca dohľadu▌.

(11a)  Je čoraz dôležitejšie podporovať konzistentné, systematické a účinné monitorovanie a posudzovanie rizík súvisiacich s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu vo finančnom systéme Únie. Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu je spoločnou zodpovednosťou členských štátov a európskych inštitúcií a orgánov v rámci ich príslušných mandátov. Mali by zaviesť mechanizmy na posilnenú spoluprácu, koordináciu a vzájomnú pomoc, a tak v plnej miere využívať všetky nástroje a opatrenia existujúce v existujúcom regulačnom a inštitucionálnom rámci. Zároveň by všetky zúčastnené subjekty mali umožniť riadnu kontrolu a dohľad nad svojimi činnosťami .

(11aa)  Vzhľadom na následky pre finančnú stabilitu, ktoré môžu vyplývať zo zneužitia finančného sektora na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, vzhľadom na to, že systémový vplyv prania špinavých peňazí a financovania terorizmu je najpravdepodobnejší práve v bankovom sektore, a vychádzajúc zo skúseností, ktoré orgán EBA už nadobudol pri ochrane bankového sektora pred takýmto zneužitím ako orgán dohľadu nad všetkými členskými štátmi, by sa orgán EBA mal na úrovni Únie zhostiť vedúcej, koordinačnej a monitorovacej úlohy v oblasti efektívnej ochrany finančného systému pred rizikami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Orgánu EBA preto popri jeho súčasných právomociach treba zveriť úlohu konať v rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 do takej miery, do akej sa takáto úloha týka predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boja proti nim, ak sa to týka prevádzkovateľov finančného sektora a príslušných orgánov, ktoré nad nimi vykonávajú dohľad, ktorých sa uvedené nariadenia týkajú. Centralizáciou tohto mandátu pre celý finančný sektor do rúk orgánu EBA by sa navyše optimalizovalo využívanie jeho expertízy a zdrojov, čím nie sú dotknuté významné povinnosti uvedené v smernici (EÚ) 2015/849.

(11b)  Aby orgán EBA mohol vykonávať svoj mandát účinne, mal by v plnej miere využívať všetky svoje právomoci a nástroje vyplývajúce z nariadenia. pri dodržaní zásady proporcionality. Opatrenia orgánu EBA na podporu integrity, transparentnosti a bezpečnosti vo finančnom systéme a na predchádzanie a boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by nemali prekračovať rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia alebo aktov uvedených v článku 1 ods. 2, a mali by náležite zohľadňovať povahu, rozsah a zložitosť rizík, obchodné postupy, obchodné modely a veľkosť hospodárskych subjektov a trhov. V súlade s novou úlohou orgánu EBA je preň dôležité, aby zhromažďoval všetky relevantné informácie vo vzťahu k činnostiam prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré identifikovali príslušné orgány Únie a vnútroštátne orgány, bez toho, aby boli dotknuté úlohy, ktoré boli orgánom zverené na základe smernice (EÚ) 2015/849 a bez toho, aby sa vytvárala zbytočná duplicita. V plnom súlade s pravidlami o ochrane údajov by orgán EBA takéto informácie mal uchovávať v centralizovanej databáze a podporovať spoluprácu medzi orgánmi tak, že zabezpečí náležité šírenie relevantných informácií. Orgán EBA môže tiež v prípade potreby zaslať vnútroštátnym súdnym orgánom dotknutého členského štátu a v prípade potreby európskemu prokurátorovi dôkazy, ktoré má k dispozícii a ktoré by mohli viesť k trestnému konaniu.

(11ba)  Na základe žiadostí príslušných orgánov pri výkone ich funkcií prudenciálneho dohľadu by mal orgán EBA poskytovať pomoc. Orgán EBA by mal takisto úzko spolupracovať a v prípade potreby si vymieňať informácie s príslušnými orgánmi vrátane Európskej centrálnej banky v jej funkcii dohľadu a s orgánmi poverenými verejnou úlohou dohľadu nad povinnými subjektmi uvedenými v bodoch (1) a (2) článku 2 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849, ako aj s finančnými spravodajskými jednotkami, pričom sa náležite zohľadnia existujúce kanály na výmenu informácií, ako sú platforma FIU EÚ a FIU.Net, s cieľom zabezpečiť efektívnosť a zabrániť akejkoľvek forme duplicitných alebo nekonzistentných opatrení na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a na boj proti nim.

(11bb)  Orgán EBA by okrem toho mal uskutočňovať preskúmania príslušných orgánov, ako aj posúdenia rizík súvisiacich s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Orgán EBA by mal prevziať úlohu pri určovaní postupov dohľadu a prudenciálnych postupov v členských štátoch, ktoré poškodzujú konzistentnosť a silu rámca EÚ na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Orgán EBA by mal začať konanie s cieľom napraviť tento nedostatok a v prípade potreby navrhnúť nové regulačné technické predpisy.

(11bc)  Orgán EBA by mal mať vedúcu úlohu pri prispievaní k uľahčovaniu spolupráce medzi príslušnými orgánmi v Únii a príslušnými orgánmi v tretích krajinách v týchto otázkach s cieľom lepšie koordinovať opatrenia na úrovni Únie v závažných prípadoch prania špinavých peňazí a financovania terorizmu s cezhraničným rozmerom a s presahom do tretích krajín.

(11c)  S cieľom posilniť účinnosť kontroly súladu zo strany dohľadu v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a s cieľom zabezpečiť väčšiu koordináciu presadzovania priamo uplatniteľného práva Únie alebo opatrení, ktorými sa transponujú do vnútroštátneho práva, vnútroštátnymi príslušnými orgánmi pri ich porušeniach by orgán EBA mal mať právomoc vykonávať analýzu zhromaždených informácií a v prípade potreby pokračovať vo vyšetrovaní obvinení, na ktoré bola upozornený, pokiaľ ide o závažné porušenia alebo neuplatňovanie práva Únie, keď má dôkazy alebo významné indície závažného porušenia predpisov na to, aby žiadať od príslušných orgánov, aby vyšetrili akékoľvek prípadné porušenia príslušných predpisov, zvážili, či prijmú rozhodnutia a uložia sankcie určené finančným inštitúciám, ktorými im uložia povinnosť dosiahnuť súlad s ich zákonnými povinnosťami. Táto právomoc by sa mala využívať len vtedy, ak orgán EBA zistil náznaky závažného porušenia predpisov. Ak má EBA závažné indície o závažných porušeniach, opatrenia uvedené skôr v texte by sa mali začať bez zbytočného odkladu. Žiadosti uvedené v tomto odseku by nemali ohroziť prebiehajúce opatrenia dohľadu zo strany príslušného orgánu, ktorému je žiadosť adresovaná.

(15a)  Vzhľadom na dôležitosť toho, aby sa zabezpečilo, že rámec dohľadu Únie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sa účinne uplatňuje, bytostne dôležité je uskutočňovať nezávislé preskúmania, ktoré na postupy dohľadu poskytnú objektívny a transparentný pohľad. Orgán EBA by mal prostredníctvom týchto preskúmaní posúdiť stratégie, kapacity a zdroje príslušných orgánov na riešenie vznikajúcich rizík týkajúcich sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Ak sa pri takýchto preskúmaniach zistia vážne obavy, ktoré príslušný orgán podľa potreby a vhodnosti nenapraví, orgán EBA by mal vydať následnú správu týkajúcu sa súladu s požadovanými následnými opatreniami a bez zbytočného odkladu by mal o tom informovať Európsky parlament, Radu a Komisiu.

(15b) Na účely vykonávania svojich úloh a uplatňovania svojich právomocí by orgán EBA mal mať možnosť prijímať individuálne rozhodnutia určené prevádzkovateľom finančného sektora v kontexte konania pri porušení práva Únie a konania záväznej mediácie, a to aj vtedy, keď dané závažné predpisy na prevádzkovateľov finančného sektora nie sú priamo uplatniteľné, a to po prijatí rozhodnutia určeného príslušnému orgánu. Ak sú podstatné pravidlá stanovené v smerniciach, orgán EBA by mal uplatňovať vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa transponujú tieto smernice, pokiaľ EBA po konzultácii s Komisiou nezastáva názor, že vnútroštátnymi právnymi predpismi sa primerane netransponujú tieto smernice. Ak sa príslušné právo Únie skladá z nariadení a ak sa k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia uvedenými nariadeniami členským štátom výslovne poskytujú určité možnosti, orgán EBA by mal uplatňovať vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa vykonávajú tieto možnosti.

(15ba)    S cieľom posilniť úlohu EBA pri zabezpečovaní účinnosti kontroly dodržiavania predpisov v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a pri riešení porušení alebo neuplatňovania právnych predpisov Únie alebo ich vnútroštátnych transpozičných opatrení by mal orgán EBA sprístupniť kanály na oznamovanie porušení alebo neuplatňovanie právnych predpisov Únie. Orgán EBA by mal zabezpečiť, aby sa informácie mohli predkladať anonymne a bezpečne. Ak sa orgán EBA domnieva, že predložené informácie obsahujú dôkazy alebo závažné indície o závažných porušeniach, orgán EBA poskytne nahlasujúcej osobe spätnú väzbu.

(24a)  V snahe zabezpečiť, aby boli rozhodnutia týkajúce sa opatrení boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu založené na príslušnej úrovni expertízy, je nevyhnutné zriadiť stály vnútorný výbor zložený z vedúcich predstaviteľov orgánov zodpovedných za zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorých odborná spôsobilosť s rôznymi obchodnými modelmi a špecifiká odvetví by sa mali zohľadniť. Tento výbor skúma a pripravuje rozhodnutia, ktoré má prijať orgán EBA. Aby sa predišlo duplicite, týmto novým výborom sa nahradí existujúci podvýbor pre boj proti praniu špinavých peňazí, ktorý bol zriadený v rámci spoločného výboru orgánov ESA.

(24aa)  Pokiaľ ide o úlohy orgánu EBA súvisiace s predchádzaním praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a bojom proti nim, spoločný výbor by mal slúžiť ako fórum, v ktorom by orgán EBA mal pravidelne a úzko spolupracovať s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy v záležitostiach týkajúcich sa interakcie medzi osobitnými úlohami orgánu EBA podľa článku 8 ods. 1 písm. l) a úlohami, ktorými sú poverené Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere, aby sa zaručilo, že sa plne zohľadnia rôzne obchodné modely a osobitosti rôznych odvetví.

(24ab)  Orgán EBA by mal mať dostatočné zdroje a dostatok zamestnancov, aby mohol účinne prispievať k jednotnému, účinnému a efektívnemu predchádzaniu využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v rámci svojich príslušných právomocí podľa tohto nariadenia. Ďalšie právomoci a pracovné zaťaženie, ktoré sa udeľujú Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy, by takisto mali byť sprevádzané dostatočnými ľudskými a finančnými zdrojmi.

(24ac)  V súlade s cieľom dosiahnuť súdržnejší a životaschopnejší systém dohľadu v Únii a predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a bojovať proti nim by Komisia mala po konzultácii so všetkými príslušnými orgánmi a zainteresovanými stranami vykonať komplexné posúdenie vykonávania, fungovania a účinnosti osobitných úloh udelených orgánu EBA podľa článku 8 ods. 1 bodu (1) tohto nariadenia. Komisia by vo svojom posúdení mala analyzovať aj vzájomné pôsobenie medzi týmito úlohami a úlohami pridelenými Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy. Vzhľadom na to, že pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu sa vykonáva mimo sektora finančných služieb, Komisia by mala na základe komplexnej analýzy nákladov a prínosov, ako aj vzhľadom na cieľ zabezpečiť konzistentnosť, efektívnosť a účinnosť, dôkladne preskúmať aj možnosť zveriť úlohy týkajúce sa špecifického boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu existujúcej alebo novej samostatnej agentúre pre celú EÚ. Komisia by mala predložiť toto posúdenie v rámci svojej správy podľa článku 65 smernice (EÚ) 2018/843 a v prípade potreby spolu s legislatívnymi návrhmi Európskemu parlamentu a Rade do 11. januára 2022.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1093/2010

Nariadenie (EÚ) 1093/2010 sa mení takto:

(1)  Článok 1 sa mení takto:

a)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

"2. Orgán koná v rámci právomocí udelených týmto nariadením a v rozsahu pôsobnosti smernice 2002/87/ES, smernice 2009/110/ES smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES*, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ**, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ***, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847****, smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366*****, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ ********* a pokiaľ sa uvedené akty uplatňujú na úverové a finančné inštitúcie a príslušné orgány, ktoré nad nimi vykonávajú dohľad, v rámci rozsahu pôsobnosti príslušných častí smernice 2002/65/ES vrátane všetkých smerníc, nariadení a rozhodnutí vychádzajúcich z uvedených aktov a všetkých ostatných právne záväzných aktov Únie, ktorými sa zverujú úlohy orgánu. Orgán koná tiež v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013********.

Orgán koná aj v rámci právomocí udelených týmto nariadením a v rozsahu pôsobnosti smernice (EÚ) 2015/849 (*****) Európskeho parlamentu a Rady v rozsahu, v akom sa táto smernica vzťahuje na prevádzkovateľov finančného sektora a príslušné orgány, ktoré nad nimi vykonávajú dohľad. Výhradne na tento účel vykonáva orgán EBA úlohy vyplývajúce z právne záväzného aktu Únie len pre Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov zriadený nariadením (EÚ) č. 1094/2010 alebo pre Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zriadený nariadením (EÚ) č. 1095/2010. Pri vykonávaní takýchto úloh sa orgán poradí s týmito orgánmi a informuje ich o svojich činnostiach týkajúcich sa akéhokoľvek subjektu, ktorý je „finančnou“ inštitúciou v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, alebo „účastníkom finančného trhu“ podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 66).

** Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov. Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 149).

*** Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami. Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 214).

**** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 1).

**** Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).

***** Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).

********* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

aa)    Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Orgán koná aj v oblasti činností úverových inštitúcií, finančných konglomerátov, investičných spoločností, platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí v súvislosti so záležitosťami, na ktoré sa priamo nevzťahujú akty uvedené v odseku 2, a to aj v záležitostiach správy a riadenia podnikov, auditov a finančného výkazníctva, s prihliadnutím na udržateľné modely podnikov a integráciu environmentálnych, sociálnych a riadiacich činiteľov, ak sú tieto činnosti orgánu potrebné na zabezpečenie účinného a konzistentného uplatňovania týchto aktov.“

ab)    Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Cieľom orgánu je chrániť verejný záujem prispievaním ku krátkodobej, strednodobej a dlhodobej stabilite a efektívnosti finančného systému pre hospodárstvo Únie, občanov a podnikateľské subjekty. Orgán v rámci svojich príslušných právomocí prispieva k:

a) zlepšeniu fungovania vnútorného trhu vrátane predovšetkým riadnej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie a dohľadu;

b) zaisteniu integrity, transparentnosti, účinnosti a riadneho fungovania finančných trhov;

c) posilneniu medzinárodnej koordinácie dohľadu;

d) predchádzaniu regulačnej arbitráži a presadzovaniu rovnakých podmienok hospodárskej súťaže;

e) zabezpečeniu, aby úverové a iné riziká podliehali náležitej regulácii a dohľadu; ▐

f) zlepšovaniu ochrany zákazníka a spotrebiteľa;

fa) zlepšovaniu zbližovania v oblasti dohľadu v rámci vnútorného trhu vrátane presadzovania prístupu založeného na riziku pri vykonávaní dohľadu nad podnikmi.

fb) predchádzaniu využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Na tieto účely orgán prispieva k zaisteniu konzistentného, účinného a efektívneho uplatňovania aktov uvedených v odseku 2, podporuje konvergenciu dohľadu a v súlade s článkom 16a poskytuje stanoviská pre Európsky parlament, Radu a Komisiu ▌.

Orgán pri výkone úloh, ktorými bol na základe tohto nariadenia poverený, venuje osobitnú pozornosť systémovým rizikám, ktoré predstavujú finančné inštitúcie, ktorých zlyhanie môže narušiť fungovanie finančného systému alebo reálneho hospodárstva.

Orgán koná pri vykonávaní svojich úloh nezávisle, objektívne a nediskriminačným a transparentným spôsobom v záujme Únie ako celku a dodržiava zásadu proporcionality.“ Orgán uplatňuje zásady zodpovednosti a integrity a mal by zabezpečovať, aby sa so všetkými zainteresovanými stranami v tejto súvislosti zaobchádzalo spravodlivo.

Obsah a forma opatrení orgánu neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia alebo aktov uvedených v odseku 2 a je primeraný povahe, rozsahu a zložitosti rizík obsiahnutých v činnosti inštitúcie alebo trhov, ktoré sú ovplyvnené činnosťou orgánu.“

b)  V článku 1 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

Orgán koná aj v rámci právomocí udelených týmto nariadením a v rozsahu pôsobnosti smernice (EÚ) 2015/849 (*****) Európskeho parlamentu a Rady v rozsahu, v akom sa táto smernica vzťahuje na prevádzkovateľov finančného sektora a príslušné orgány, ktoré nad nimi vykonávajú dohľad. Výhradne na tento účel vykonáva orgán EBA úlohy vyplývajúce z právne záväzného aktu Únie len pre Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov zriadený nariadením (EÚ) č. 1094/2010 alebo pre Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zriadený nariadením (EÚ) č. 1095/2010. Pri vykonávaní takýchto úloh sa orgán poradí s týmito orgánmi a informuje ich o svojich činnostiach týkajúcich sa akéhokoľvek subjektu, ktorý je „finančnou“ inštitúciou v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, alebo „účastníkom finančného trhu“ podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

(*) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73)“;

(2)  ▌Článok 2 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Orgán je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS). Hlavným cieľom ESFS je zabezpečiť, aby sa pravidlá, ktoré sa vzťahujú na finančný sektor, náležite uplatňovali s cieľom chrániť finančnú stabilitu a zabezpečiť dôveru vo finančný systém ako celok a účinnú a dostatočnú ochranu pre užívateľov oblasti finančných služieb.“

b)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4. Podľa zásady lojálnej spolupráce uvedenej v článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii zúčastnené strany ESFS spolupracujú na základe vzájomnej dôvery a plného vzájomného rešpektu najmä na tom, aby medzi sebou a vo vzťahu k Európskemu parlamentu, Rade a Komisii zabezpečili tok náležitých a spoľahlivých informácií.“

c)  V odseku 5 sa dopĺňa tento pododsek:

„Odkazy v tomto nariadení týkajúce sa dohľadu zahŕňajú bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právomoci, všetky relevantné činnosti všetkých príslušných orgánov vykonávané v súlade s legislatívnymi aktmi uvedenými v článku 1 ods. 2.“;

2a.  Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Zodpovednosť Európskeho systému finančného dohľadu

1. Orgány uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) až e) sa zodpovedajú Európskemu parlamentu a Rade. Európska centrálna banka sa v súvislosti s úlohami v oblasti dohľadu, ktorými bola poverená podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 zodpovedá Európskemu parlamentu a Rade v súlade s uvedeným nariadením.

2. Orgán počas všetkých vyšetrovaní vykonaných Európskym parlamentom v súlade s článkom 226 ZFEÚ plne spolupracuje s Európskym parlamentom.

3. Rada orgánov dohľadu prijme výročnú správu o činnostiach orgánu vrátane výkonu povinností predsedu a každoročne do 15. júna predloží túto správu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Táto správa sa zverejní.

Vo výročnej správe uvedenej v prvom pododseku orgán uvedie informácie o administratívnych dohodách s orgánmi dohľadu, medzinárodnými organizáciami alebo správnymi orgánmi tretích krajín o pomoci, ktorú orgán poskytuje Komisii pri príprave rozhodnutí o rovnocennosti, a o činnosti v oblasti monitorovania, ktorú orgán vykonáva v súlade s článkom 33.

4. Na žiadosť Európskeho parlamentu sa predseda zúčastňuje na vypočutí o výsledkoch orgánu v Európskom parlamente. Vypočutie sa uskutočňuje aspoň raz ročne. Predseda predkladá vyhlásenie pred Európskym parlamentom a odpovedá na všetky otázky kladené jeho poslancami vždy, keď je o to požiadaný.

5. Predseda na požiadanie a aspoň 15 dní pred podaním vyhlásenia uvedeného v odseku 1c predkladá Európskemu parlamentu správu v písomnej forme týkajúcu sa činností orgánu.

6. Okrem informácií uvedených v článkoch 11 až 18 a článkoch 20 a 33 správa obsahuje aj všetky relevantné informácie, ktoré ad hoc požaduje Európsky parlament.

7. Orgán odpovedá na otázky, ktoré mu adresuje Európsky parlament alebo Rada, ústne alebo písomne do piatich týždňov od prijatia otázky.

8. Predseda na požiadanie uskutoční dôverné ústne rozhovory za zatvorenými dverami s predsedom, podpredsedami a koordinátormi gestorského výboru Európskeho parlamentu, ak sú takéto rozhovory potrebné na vykonávanie právomocí Európskeho parlamentu podľa článku 226 ZFEÚ. Všetky zúčastnené strany musia dodržiavať požiadavky na zachovanie služobného tajomstva.“

9. Orgán vytvorí register dokumentov a stav ich dostupnosti.

10. Orgán predloží Európskemu parlamentu zmysluplné zhrnutie priebehu všetkých zasadnutí Bazilejského výboru pre bankový dohľad, Rady pre finančnú stabilitu, Rady pre medzinárodné účtovné štandardy a všetkých ďalších príslušných medzinárodných orgánov alebo inštitúcií, ktoré sa týkajú bankového dohľadu alebo naň majú vplyv.“

(3)  Článok 4 sa mení takto:

a)  Bod 1 sa nahrádza takto:

finančné inštitúcie“ sú akékoľvek podniky podliehajúce regulácii a dohľadu v súlade s aktmi Únie uvedenými v článku 1 ods. 2; ";

aa)  Vkladá sa tento bod 1a:

„1a) „prevádzkovatelia finančného sektora“ sú akékoľvek subjekty, na ktoré sa vzťahuje článok 2 smernice (EÚ) 2015/849 a ktoré sú tiež buď „finančnou inštitúciou“ v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia a v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 alebo „účastníkom finančného trhu“ v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010“;

b)  V bode 2 sa písmeno i) nahrádza takto:

príslušné orgány vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 40 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vrátane Európskej centrálnej banky v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa úloh, ktorými bola poverená podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;“

c)  V bode 2 sa písmeno ii) nahrádza takto:

„ii) v súvislosti so smernicou 2002/65/ES orgány príslušné zabezpečovať dodržiavanie požiadaviek tejto smernice zo strany finančných inštitúcií;

iia) v súvislosti so smernicou (EÚ) 2015/849 orgány, ktoré vykonávajú dohľad nad finančnými inštitúciami a sú príslušné zabezpečovať ich súlad s požiadavkami uvedenej smernice ako sa uvádza v článku 48 tejto smernice“;

d)  V bode 2 sa písmeno iii) nahrádza takto:

„iii) v súvislosti so systémami ochrany vkladov subjekty, ktoré spravujú systémy ochrany vkladov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ, alebo v prípade, ak prevádzku systému ochrany vkladov spravuje súkromná spoločnosť, orgán verejnej moci, ktorý vykonáva dohľad nad týmito systémami podľa uvedenej smernice, a príslušné správne orgány uvedené v uvedenej smernici; a“;

e)  V bode 2 sa dopĺňajú tieto písmená v) a vi):

príslušné orgány uvedené v smernici 2014/17/EÚ; v nariadení 2015/751, smernici (EÚ) 2015/2366, smernici 2009/110/ES, nariadení (ES) č. 924/2009 a nariadení (EÚ) č. 260/2012;

vi) subjekty a orgány uvedené v článku 20 smernice 2008/48/ES.“

(4)  Článok 6 sa mení takto:

a)  Bod 2 sa nahrádza takto:

„2. výkonná rada, ktorá vykonáva úlohy stanovené v článku 47;“;

b)  Bod 4 sa vypúšťa;

4a.  „Článok 7 sa mení takto:

„Článok 7Sídlo

Orgán má sídlo v Paríži vo Francúzsku.

Umiestnenie sídla orgánu nemá vplyv na výkon jeho úloh a právomocí, na organizáciu jeho riadiacej štruktúry, prevádzku jeho hlavnej organizácie alebo na hlavné financovanie jeho činností, pričom v prípade potreby umožňuje spoločné využívanie s agentúrami Únie administratívnych podporných služieb a služieb správy zariadení, ktoré nesúvisia s hlavnými činnosťami orgánu. Do ... [dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia] a potom každých 12 mesiacov Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o tom, ako Európske orgány dohľadu plnia uvedenú požiadavku.“

(5)  Článok 8 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa mení takto:

-i)  písmeno a) sa mení takto:

„a) na základe legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 prispievať k vytvoreniu vysokokvalitných spoločných noriem a postupov pre reguláciu a dohľad, najmä vypracúvaním návrhov regulačných a vykonávacích technických noriem, usmernení, odporúčaní a ďalších opatrení vrátane stanovísk v súlade s článkom 16a;

i)  Písmeno aa) sa nahrádza takto:

„aa) vypracovať a aktualizovať príručku dohľadu Únie nad finančnými inštitúciami v Únii, v ktorej sa stanovujú najlepšie postupy dohľadu a vysokokvalitné metodiky a procesy a zohľadňujú sa okrem iného meniace sa obchodné postupy a obchodné modely a veľkosť finančných inštitúcií a trhov;“;

ii)  Vkladá sa toto písmeno ab):

„ab) vypracovať a aktualizovať príručku riešenia krízových situácií Únie zameranú na riešenie krízových situácií finančných inštitúcií v Únii, v ktorej sa stanovujú najlepšie postupy dohľadu a vysokokvalitné metodiky a procesy riešenia krízových situácií a zohľadňujú sa okrem iného meniace sa obchodné postupy a obchodné modely a veľkosť finančných inštitúcií a trhov;“;

iia)  Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b) prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právne záväzných aktov Únie, najmä podieľaním sa na spoločnej kultúre dohľadu, zaistením konzistentného, účinného a efektívneho uplatňovania aktov uvedených v článku 1 ods. 2, predchádzaním regulačnej arbitráži, posilňovaním a monitorovaním nezávislosti dohľadu, zmierovaním a urovnávaním sporov medzi príslušnými orgánmi, zabezpečovaním účinného a konzistentného dohľadu nad finančnými inštitúciami a súdržného fungovania kolégií orgánov dohľadu a prijímaním opatrení okrem iného v krízových situáciách;“

iii)  Písmená e) a f) sa nahrádzajú takto:

„e) organizovať a vykonávať preskúmania príslušných orgánov za podpory príslušných vnútroštátnych orgánova v tejto súvislosti vydávať ▌odporúčania adresované týmto príslušným orgánom a identifikovať najlepšie postupy a v tejto súvislosti vydávať usmernenia s cieľom posilniť konzistentnosť výsledkov dohľadu;

f) monitorovať a hodnotiť vývoj na trhu v oblasti svojej pôsobnosti, v relevantných prípadoch aj vývoj týkajúci sa trendov v oblasti úverov, najmä pre domácnosti a MSP, a v oblasti inovatívnych finančných služieb a vývoj súvisiaci s trendami súvisiacimi s environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi činiteľmi;

fa) v spolupráci s príslušnými orgánmi vedie referenčné porovnávanie výsledkov interných modelov s cieľom analyzovať rozsah variability parametrov rizika, ako aj ich schopnosť predvídať, a v tejto súvislosti vydávať regulačné technické normy, usmernenia a správy;“;

iiia)  písmeno g) sa nahrádza takto:

„g) vykonávať analýzy trhov s cieľom informovať o plnení funkcií orgánu;“

iv)  Písmeno h) sa nahrádza takto:

„h) podporovať, ak je to relevantné, ochranu vkladateľov, spotrebiteľov a investorov, najmä s ohľadom na nedostatky v cezhraničnom kontexte a s ohľadom na súvisiace riziká;“;

iva)  Vkladá sa toto písmeno ia):

„ia) prispievať k vytvoreniu spoločnej stratégie Únie pre finančné údaje;“

ivb)  Vkladá sa toto písmeno ka):

„ka) uverejňovať na svojom webovom sídle a pravidelne aktualizovať všetky regulačné technické predpisy, vykonávacie technické predpisy, usmernenia, odporúčania a otázky a odpovede pre každý legislatívny akt uvedený v článku 1 ods. 2, ako aj prehľady týkajúce sa aktuálneho stavu prebiehajúcej práce a časového harmonogramu prijatia návrhov regulačných technických predpisov, návrhov vykonávacích technických predpisov, usmernení, odporúčaní a otázok a odpovedí. Tieto informácie sa sprístupnia vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie;“

v)  Dopĺňa sa toto písmeno l):

„l) prispievať k súdržnému , účinnému a efektívnemu predchádzaniu využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.“;

b)  ▌Odsek 1a sa mení takto:

i)  Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b) s náležitým zreteľom na cieľ zaistiť bezpečnosť a zdravie finančných inštitúcií, plne zohľadňuje rôzne typy, obchodné modely a veľkosť finančných inštitúcií.“

ii)  vkladá sa toto písmeno c):

„c) zohľadňovať technologické inovácie, inovatívne a udržateľné obchodné modely, ako aj integráciu environmentálnych a sociálnych faktorov a faktorov týkajúcich sa verejnej správy.“;

c)  Odsek 2 sa mení takto:

i) Vkladá sa písmeno ca):

„ca) vydávať odporúčania, ako sa stanovuje v článkoch 29a a 31a;“

ia) Vkladá sa písmeno da):

„da) vydávať varovania v súlade s článkom 9 ods. 3;“

ib) Vkladajú sa písmená ga), gb) a gc):

„ga) vydávať stanoviská pre Európsky parlament, Radu alebo Komisiu, ako sa ustanovuje v článku 16a;

gb) vydávať odpovede na otázky, ako sa ustanovuje v článku 16b;

gc) vydávať časovo obmedzené listy o nekonaní, ako sa ustanovuje v článku 9c;“

    ii) Písmeno h) sa nahrádza takto:

„h) zhromažďovať nevyhnutné informácie o finančných inštitúciách, ako sa stanovuje v článkoch 35 a 35b;“

ca)  Odsek 2a sa nahrádza takto:

„2a. Orgán pri vykonávaní úloh uvedených v tomto článku prísne dodržiava úroveň 1 právnych predpisov a úroveň 2 opatrení a uplatňuje zásady proporcionality a lepšej tvorby práva vrátane hodnotení vplyvu, analýz nákladov a prínosov a otvorených verejných konzultácií.

Otvorené verejné konzultácie uvedené v článkoch 10, 15, 16 a 16a sa konajú pre čo najširšie publikum s cieľom zabezpečiť inkluzívny prístup voči všetkým zainteresovaným stranám a poskytujú zainteresovaným stranám primeranú časovú lehotu, aby mohli reagovať. Orgán poskytne a zverejní spätnú väzbu k tomu, ako sa informácie a názory zhromaždené počas konzultácií použili v návrhu regulačného technického predpisu, návrhu vykonávacieho technického predpisu, v usmerneniach, odporúčaniach a stanoviskách.

Orgán zhrnie informácie získané od zainteresovaných strán tak, aby bolo možné porovnávať výsledky verejných konzultácií o podobných otázkach.“

(6)  Článok 9 sa mení takto:

-a)  V odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) zber, analýzu a podávanie správ o spotrebiteľských trendoch, ako je vývoj nákladov a poplatkov v oblasti retailových finančných služieb a produktov v členských štátoch;“

-aa)  V odseku 1 sa dopĺňajú písmená da), db) a dc).

„da)  prispievať k vytvoreniu rovnakých podmienok na jednotnom trhu, na ktorom majú spotrebitelia a ostatní používatelia finančných služieb spravodlivý prístup k porovnateľným finančným službám, produktom a náprave;

db)  podporovať ďalší vývoj v oblasti regulácie a dohľadu, čo by mohlo uľahčiť hlbšiu harmonizáciu a integráciu na úrovni EÚ; na tento účel orgán v oblasti svojich odborných znalostí monitoruje prekážky alebo vplyv na cezhraničnú konsolidáciu a môže poskytnúť stanovisko alebo odporúčania s cieľom určiť vhodné spôsoby, ako ich riešiť;

dc)  koordinácia činností príslušných orgánov v prípade fiktívnych nákupov.“

a)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Orgán monitoruje nové a existujúce finančné aktivity a môže prijať usmernenia a odporúčania v súlade s článkom 16 s cieľom podporovať bezpečnosť a spoľahlivosť trhov a konvergenciu a účinnosť regulačných postupov a postupov dohľadu.

2a. Orgán v rámci svojich príslušných právomocí vypracuje normy týkajúce sa výkonu činnosti v oblasti podnikania určené príslušným vnútroštátnym orgánom, ako sú napríklad normy týkajúce sa minimálnych právomocí a úloh.“;

b)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

"4. Orgán zriadi ako svoju integrálnu súčasť výbor pre proporcionalitu s cieľom zabezpečiť, aby sa rozdiely v povahe, rozsahu a zložitosti rizík, meniacich sa obchodných modelov a praxe, ako aj veľkosť finančných inštitúcií a trhov premietali do práce orgánu a výbor pre ochranu spotrebiteľa a finančné inovácie, v ktorom sa spoja všetky dotknuté príslušné orgány a orgány zodpovedné za ochranu spotrebiteľa s cieľom posilniť ochranu spotrebiteľa a dosiahnuť koordinovaný prístup pri regulácii a dohľade v prípade nových alebo inovačných finančných aktivít a poskytovať poradenstvo orgánu, aby mohol predkladať správy Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Orgán úzko spolupracuje s Európskym výborom pre ochranu údajov s cieľom zabrániť duplicite, nezrovnalostiam a právnej neistote v oblasti ochrany údajov. Orgán môže ako súčasť výboru zahrnúť aj vnútroštátne orgány na ochranu údajov.“;

ba)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

“5. Orgán môže dočasne zakázať alebo obmedziť uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj určitých finančných aktivít, ktoré majú potenciál spôsobiť značnú finančnú ujmu spotrebiteľom alebo ohrozujú riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému v Únii alebo jeho časti, a to v prípadoch, ktoré sú vymedzené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, a za podmienok, ktoré sú v nich stanovené, alebo v prípadoch, keď je to žiaduce z dôvodu krízovej situácie v súlade s podmienkami stanovenými v článku 18 a podľa týchto podmienok.

Orgán preskúmava rozhodnutie uvedené v prvom pododseku v náležitých lehotách hneď, ako je to možné, a minimálne každých šesť mesiacov. Orgán môže obnoviť zákaz alebo obmedzenie dvakrát, a potom sa stane trvalým, pokiaľ orgán neusúdi inak.

Členský štát môže požiadať orgán, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. V takom prípade orgán v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 1 druhom pododseku rozhodne o tom, či bude na svojom rozhodnutí trvať.

Orgán môže takisto posúdiť potrebu zakázať alebo obmedziť určité druhy finančných aktivít alebo praktík a v prípade potreby takéhoto zákazu alebo obmedzenia o tom informuje Komisiu a príslušné orgány s cieľom uľahčiť prijatie akéhokoľvek takéhoto zákazu alebo obmedzenia.“

6a.  Vkladajú sa tieto články 9a a 9b:

„Článok 9aOsobitné úlohy týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

1.  Orgán v rámci svojich príslušných právomocí zohráva vedúcu, koordinačnú a monitorovaciu úlohu pri podpore integrity, transparentnosti a bezpečnosti vo finančnom systéme prostredníctvom prijímania opatrení na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boj proti nim. V súlade so zásadou proporcionality tieto opatrenia nesmú prekračovať rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia alebo aktov uvedených v článku 1 ods. 2, a musia náležite zohľadňovať povahu, rozsah a zložitosť rizík, obchodné postupy, obchodné modely a veľkosť hospodárskych subjektov a trhov. Tieto opatrenia na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a na boj proti nim zahŕňajú:

a)  zhromažďovanie a analýzu relevantných informácií od príslušných orgánov a iných zdrojovsúvisiacich s nedostatkami identifikovanými v procesoch a postupoch prevádzkovateľov finančného sektora, ich systémoch správy a riadenia, posúdeniach odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti, obchodných modeloch a činnostiach s cieľom predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a bojovať proti nim, ako aj v opatreniach prijatých príslušnými orgánmi bez toho, aby boli narušené úlohy zverené orgánom podľa smernice (EÚ) 2015/849. Príslušné orgány poskytujú všetky takéto informácie orgánu popri všetkých povinnostiach podľa článku 35. Orgán úzko koordinuje činnosť s finančnými spravodajskými jednotkami bez vytvárania zbytočnej duplicity;

aa)  úzku koordináciu a v prípade potreby výmenu informácií s príslušnými orgánmi vrátane Európskej centrálnej banky v jej funkcii dohľadu a s orgánmi poverenými verejnou úlohou dohľadu nad povinnými subjektmi uvedenými v bodoch (1) a (2) článku 2 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849, ako aj s finančnými spravodajskými jednotkami, pričom sa náležite zohľadnia existujúce kanály na výmenu informácií, ako sú platforma FIU EÚ a FIU.Net, s cieľom zabezpečiť efektívnosť a zabrániť akejkoľvek forme duplicitných alebo nekonzistentných opatrení na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a na boj proti nim;

b)  vypracúvanie spoločné usmernení a noriem na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a na boj proti nim vo finančnom sektore a podporovanie ich konzistentného vykonávania, najmä vypracovávaním návrhov regulačných a vykonávacích technických predpisov, usmernení, odporúčaní a iných opatrení vrátane stanovísk v súlade s článkom 16a, ktoré vychádzajú z legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2;

ba)  poskytovanie pomoci príslušným orgánom na základe ich osobitných požiadaviek;

c)  monitorovanie vývoja na trhu a posudzovanie zraniteľnosti a rizík voči praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a v prípade potreby presadzovaním dobrej správy v daňových záležitostiach.

1a.  Na účely odseku 1 písm. a) orgán vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom bližšie určiť praktické postupy týkajúce sa zberu relevantných informácií vrátane typu informácií, ktoré musia predložiť príslušné orgány a ktoré sa týkajú nedostatkov zistených v rámci procesov a postupov, riadiacich mechanizmov, posúdení vhodnosti a odbornosti, obchodných modelov a činností prevádzkovateľov finančného sektora s cieľom predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a bojovať proti nim, ako aj opatrení prijatých príslušnými orgánmi bez toho, aby sa vytvárala zbytočná duplicita.

Orgán predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do [šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v odseku 1a v súlade s článkom 290 ZFEÚ.

2.  Orgánv súlade s pravidlami o ochrane údajov zriadi a priebežne aktualizuje centrálnu databázu informácií zhromaždených v súlade s odsekom 1 písm. a). Orgán zabezpečí, aby sa informácie analyzovali a sprístupňovali príslušným orgánom na základe zásady „need-to-know“ a na dôvernej báze. Orgán môže tiež v prípade potreby zaslať vnútroštátnym súdnym orgánom a vnútroštátnym príslušným orgánom dotknutého členského štátu a v prípade potreby európskemu prokurátorovi dôkazy, ktoré má k dispozícii a ktoré by mohli viesť k trestnému konaniu.

3.  Orgán podporuje zbližovanie postupov dohľadu uvedených v smernici (EÚ) 2015/849 a posudzuje stratégie, kapacity a zdroje príslušných orgánov na riešenie vznikajúcich rizík týkajúcich sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, a to aj vykonávaním ▌preskúmaní v súlade s článkom 30.

Ak z takéhoto preskúmania vyplynú vážne nedostatky v identifikácii, posudzovaní alebo riešení rizík týkajúcich sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a ak príslušný orgán neprijme opatrenia na zavedenie nadväzných opatrení, ktoré sa považujú za primerané a potrebné, ako sa uvádza v správe podľa článku 30 ods. 3, orgán vydá nadväznú správu týkajúcu sa súladu s požadovanými nadväznými opatreniami a informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu.

4.  Orgán za podpory trvalého vnútorného výboru pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu podľa potreby uskutočňuje u príslušných orgánov posúdenia rizík s hlavným zameraním na príslušné orgány podľa článku 4 ods. 2 písm. iia) s cieľom otestovať ich stratégie a zdroje určené na riešenie a monitorovanie najvýznamnejších nových rizík súvisiacich s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Orgán informuje Komisiu o výsledkoch týchto posúdení rizík o rizikách prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré majú vplyv na finančný sektor Únie a to aj začlenením analýzy výsledkov do stanoviska, ktoré je podľa článku 6 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/849 povinný predložiť.

5.  V závažných prípadoch prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktoré majú vplyv na cezhraničné záležitosti súvisiace s tretími krajinami, má orgán vedúcu úlohu pri prispievaní k uľahčovaniu spolupráce medzi príslušnými orgánmi v Únii a príslušnými orgánmi v tretích krajinách.

6.  Orgán zriadi trvalý interný výbor pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý bude koordinovať opatrenia s cieľom bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a vypracúvať návrhy rozhodnutí, ktoré má orgán prijať v súlade s článkom 44.

7.  Výboru predsedá predseda rady orgánov dohľadu a výbor je zložený z vedúcich predstaviteľov orgánov príslušných na zabezpečovanie súladu finančných inštitúcií s požiadavkami smernice (EÚ) 2015/849. Na účasť na zasadnutiach výboru môžu navyše ako pozorovateľov, ktorých odborná spôsobilosť v otázke rôznych obchodných modelov a osobitostí rôznych odvetví sa plne zohľadňuje, nominovať predstaviteľov na vysokej úrovni aj Komisia, Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB), Rada pre dohľad Európskej centrálnej banky, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy. Výbor môže delegovať časť svojej práce na internú pracovnú skupinu, ktorá pripravuje rozhodnutia výboru.

Článok 9bŽiadosť o informácie súvisiace s predchádzaním praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

1.  V záležitostiach týkajúcich sa predchádzania využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849 môže rada orgánov dohľadu alebo výkonná rada, ak zistila dôkazy alebo významné náznaky závažného porušenia predpisov, požiadať príslušný orgán podľa článku 4 ods. 2 písm. iia), aby vyšetril možné porušenia práva Únie a, ak sa toto právo skladá zo smerníc alebo ak výslovne členským štátom poskytuje určité možnosti, porušenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponujú smernice alebo ktorými sa vykonávajú možnosti poskytnuté členským štátom v práve Únie, ktorých sa dopustil prevádzkovateľ finančného sektora, a aby v súvislosti s takýmito porušeniami zvážil uloženie sankcií uvedenému prevádzkovateľovi. Ak je to nutné, môže zároveň požiadať príslušný orgán podľa článku 4 ods. 2 písm. iia), aby zvážil prijatie individuálneho rozhodnutia určeného uvedenému prevádzkovateľovi finančného sektora, v ktorom mu uloží povinnosť prijať všetky potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s jeho povinnosťami vyplývajúcimi z priamo uplatniteľného práva Únie alebo z vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponujú smernice alebo ktorými sa vykonávajú možnosti udelené členským štátom na základe práva Únie, a to vrátane upustenia od akéhokoľvek konania. Ak má orgán závažné indície o závažných porušeniach, opatrenia uvedené skôr v texte sa spustia bez zbytočného odkladu. Žiadosti uvedené v tomto odseku nesmú ohroziť prebiehajúce opatrenia dohľadu zo strany príslušného orgánu, ktorému je žiadosť adresovaná.

2.  Príslušný orgán akejkoľvek žiadosti, ktorá mu je určená v súlade s odsekom 1, vyhovie a informuje orgán čo najskôr a najneskôr do 10 pracovných dní od prijatia krokov, ktoré prijal alebo plánuje prijať na dosiahnutie súladu s uvedenou žiadosťou.

3.  Bez toho aby boli dotknuté právomoci a povinnosti Komisie na základe článku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nedosiahne súlad s odsekom 2 tohto článku, uplatňuje sa článok 17.“;

(6aa)  Vkladá sa tento článok 9c:

Článok 9c

Časovo obmedzené listy o nekonaní

1.  Za výnimočných okolností a ak sú splnené podmienky stanovené v tomto odseku, orgán môže v koordinácii so všetkými dotknutými príslušnými orgánmi vydať časovo obmedzené listy o nekonaní, pokiaľ ide o osobitné ustanovenia v právnych predpisoch Únie, ktoré sú založené na legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2. Tieto listy o nekonaní sú dočasným záväzkom orgánu a všetkých dotknutých príslušných orgánov nevymáhať nesúlad finančných inštitúcií s osobitnými ustanoveniami právnych predpisov Únie, ak finančné inštitúcie nemôžu dodržiavať takéto osobitné ustanovenia, a to aspoň z jedného z týchto dôvodov:

a)   dodržiavaním súladu by finančné inštitúcie porušili iné právne a regulačné požiadavky práva Únie;

b)  súlad bez ďalších opatrení úrovne 2 alebo pokynov úrovne 3 nepovažuje orgán za uskutočniteľný;

c)  dosiahnutie súladu by vážne ohrozilo alebo ohrozilo niektorú z týchto situácií: dôvera v trh, ochrana zákazníkov alebo investorov, riadne fungovanie a integrita finančných trhov alebo komoditných trhov, stabilita celého finančného systému Únie alebo jeho časti.

Orgán nevydá žiadne listy o nekonaní, ak sa domnieva, že by mali škodlivý účinok, ktorý je neúmerný vzhľadom na jeho prínosy, na efektívnosť finančných trhov alebo na ochranu zákazníkov alebo investorov.

2.  Orgán vo svojom liste o nekonaní uvedie, ktoré konkrétne ustanovenia práva Únie podliehajú nevymáhaniu, prečo sa domnieva, že sú splnené podmienky uvedené v odseku 1, a dátum, kedy toto nevymáhanie stráca účinnosť. Dĺžka trvania takéhoto nevymáhania nesmie presiahnuť šesť mesiacov.

3.  Ak orgán rozhodne o vydaní listu o nekonaní, bezodkladne o tom informuje Komisiu, Európsky parlament a Radu. Komisia, Európsky parlament alebo Rada môžu do dvoch týždňov od prijatia týchto informácií požiadať orgán, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. Na podnet Komisie, Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva týždne. V prípade, že Komisia, Európsky parlament alebo Rada požiadajú orgán o prehodnotenie tohto rozhodnutia, orgán v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 1 druhom pododseku rozhodne o tom, či bude na svojom rozhodnutí trvať.

4.  Ak orgán vydal v súlade s odsekmi 1 až 3 list o nekonaní, bezodkladne ho uverejní na svojej webovej stránke. Orgán preskúmava svoje rozhodnutie vydať list o nekonaní v primeraných intervaloch a môže ho predĺžiť len raz o 6 mesiacov. Ak sa po šesťmesačnej alebo jednoročnej lehote rozhodnutie o vydaní listu o nekonaní neobnoví, automaticky stráca účinnosť.

6ab)  Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10Regulačné technické predpisy

1. Ak Európsky parlament a Rada delegujú na Komisiu právomoc prijímať regulačné technické predpisy prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ, aby sa zabezpečila konzistentná harmonizácia v oblastiach, ktoré sú konkrétne vymedzené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, môže orgán vypracovať návrh regulačných technických predpisov. Orgán predkladá svoj návrh regulačných predpisov na schválenie Komisii. Orgán tieto technické predpisy zároveň postúpi pre informáciu Európskemu parlamentu a Rade.

Regulačné technické predpisy sú technické, nezahŕňajú strategické ani politické rozhodnutia a ich obsah je obmedzený legislatívnymi aktmi, z ktorých vychádzajú. Orgán čo najskôr a v plnom rozsahu informuje Európsky parlament a Radu o pokroku dosiahnutom pri vypracúvaní návrhu regulačných technických predpisov.

Pred ich predložením Komisii vykoná orgán otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy v súlade s článkom 8 ods. 2a. Orgán tiež požiada o radu skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve uvedenú v článku 37.

Komisia do troch mesiacov od prijatia návrhu regulačného technického prepisu rozhodne, či ho schváli. Komisia môže schváliť návrh regulačných technických predpisov iba čiastočne alebo so zmenami a doplneniami, ak si to vyžadujú záujmy Únie.

Ak Komisia do troch mesiacov od doručenia návrhu regulačného technického predpisu nedospeje k rozhodnutiu, či tento predpis prijme, okamžite a v každom prípade pred uplynutím lehoty troch mesiacov o tom informuje Európsky parlament a Radu a uvedie dôvody, prečo nebola schopná prijať rozhodnutie, a časový harmonogram schválenia, pričom náležite zohľadní dátum zavedenia a uplatňovania platného legislatívneho aktu uvedeného v článku 1 ods. 2. Žiadne oneskorenie prijatia návrhu regulačného predpisu nebráni Európskemu parlamentu ani Rade vykonávať svoje kontrolné právomoci v súlade s článkom 13.

Ak má Komisia v úmysle návrh regulačného technického predpisu neschváliť alebo ho schváliť iba sčasti alebo so zmenami a doplneniami, zašle návrh regulačného technického predpisu spolu s vysvetlením, prečo ho neschvaľuje, alebo prípadne s odôvodnením jeho zmien a doplnení späť orgánu a kópiu svojho listu zašle Európskemu parlamentu a Rade. Orgán môže návrh regulačného technického predpisu do šiestich týždňov zmeniť a doplniť na základe pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Komisie a opätovne ho predložiť Komisii vo forme formálneho stanoviska. Orgán zašle kópiu svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.

Ak orgán v šesťtýždňovej lehote zmenený a doplnený návrh regulačného technického predpisu nepredložil alebo predložil návrh regulačného technického predpisu, ktorý nie je zmenený a doplnený v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Komisie, môže Komisia prijať regulačný technický predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné, alebo ho zamietnuť.

Komisia nemôže meniť obsah návrhu regulačného technického predpisu vypracovaného orgánom bez predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

2. Ak orgán nepredložil návrh regulačného technického predpisu v lehote stanovenej v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, okamžite o tom informuje Európsky parlament a Radu a uvedie dôvody, prečo nebol schopný predložiť návrh regulačného predpisu, a časový harmonogram schválenia, pričom náležite zohľadní dátum zavedenia a uplatňovania platného legislatívneho aktu uvedeného v článku 1 ods. 2. Komisia môže o takýto návrh požiadať v novej lehote. Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu o novej lehote. Európsky parlament môže vyzvať predsedu orgánu, aby vysvetlil dôvody nepredloženia návrhu regulačného technického predpisu.

3. Len ak orgán nepredloží Komisii návrh regulačného technického predpisu v lehotách v súlade s odsekom 2, môže Komisia prijať regulačný technický predpis prostredníctvom delegovaného aktu bez návrhu od orgánu.

Komisia vykoná otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy, pokiaľ tieto konzultácie a analýzy nie sú neprimerané vzhľadom na rozsah a dosah príslušného návrhu regulačných technických predpisov alebo vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť danej veci. Komisia tiež požiada o radu skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve uvedenú v článku 37.

Komisia bezodkladne zašle návrh regulačného technického predpisu Európskemu parlamentu, Rade a orgánu.

▌Orgán môže návrh regulačného technického predpisu v lehote šiestich týždňov zmeniť a doplniť a predložiť ho vo forme formálneho stanoviska Komisii. Orgán zašle kópiu svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.

Ak orgán v šesťtýždňovej lehote uvedenej v štvrtom pododseku nepredložil zmenený a doplnený návrh regulačného technického predpisu, môže Komisia regulačný technický predpis prijať.

Ak orgán zmenený a doplnený návrh regulačného technického predpisu v šesťtýždňovej lehote predložil, Komisia môže zmeniť a doplniť návrh regulačných technických predpisov na základe zmien a doplnení navrhovaných orgánom alebo prijať regulačný technický predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné. Komisia nemôže meniť obsah návrhu regulačného technického predpisu vypracovaného orgánom bez predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

4. Regulačné technické predpisy sa prijmú prostredníctvom nariadení alebo rozhodnutí. Slová „regulačný technický predpis“ sa vložia do ich nadpisu. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnú účinnosť dňom, ktorý je v nich stanovený.“

(6b)  V článku 13 ods. 1 sa vypúšťa druhý pododsek.

(6c)  Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15Vykonávacie technické predpisy

1. Ak Európsky parlament a Rada delegujú na Komisiu vykonávacie právomoci prijímať prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ vykonávacie technické predpisy, na zabezpečenie jednotných podmienok na vykonávanie legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 môže orgán vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov. Vykonávacie technické predpisy majú technický charakter, nevyplývajú z nich strategické rozhodnutia ani politické rozhodnutia a ich obsah má určovať podmienky uplatňovania predmetných aktov. Orgán predkladá návrh vykonávacích technických predpisov na schválenie Komisii. Orgán tieto technické predpisy zároveň postúpi pre informáciu Európskemu parlamentu a Rade.

Pred predložením návrhu vykonávacích technických predpisov Komisii vykoná orgán otvorené verejné konzultácie a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy v súlade s článkom 8 ods. 2a. Orgán tiež požiada o radu skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve uvedenú v článku 37.

Komisia do troch mesiacov od prijatia návrhu vykonávacieho technického predpisu rozhodne, či ho schváli. Komisia môže schváliť návrh vykonávacieho technického predpisu iba čiastočne alebo so zmenami a doplneniami, ak si to vyžadujú záujmy Únie. Ak Komisia v lehote na posúdenie úplne alebo čiastočne nesúhlasí s navrhovaným vykonávacím technickým predpisom, považuje sa za schválený.

Ak Komisia do troch mesiacov nedospeje k rozhodnutiu, či prijme vykonávací technický predpis, okamžite a v každom prípade pred uplynutím lehoty troch mesiacov o tom informuje Európsky parlament a Radu a uvedie dôvody, prečo nebola schopná prijať rozhodnutie, a časový harmonogram schválenia, pričom náležite zohľadní dátum zavedenia a uplatňovania platného legislatívneho aktu uvedeného v článku 1 ods. 2.

Ak má Komisia v úmysle návrh vykonávacieho technického predpisu neschváliť alebo ho schváliť iba čiastočne alebo so zmenami a doplneniami, zašle ho spolu s vysvetlením, prečo ho nechce schváliť, alebo prípadne s odôvodnením jeho zmien a doplnení, späť orgánu a kópiu svojho listu zašle Európskemu parlamentu a Rade. Orgán môže návrh vykonávacieho technického predpisu do šiestich týždňov zmeniť a doplniť na základe pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Komisie a opätovne ho predložiť Komisii vo forme formálneho stanoviska. Orgán zašle kópiu svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.

Ak orgán v šesťtýždňovej lehote uvedenej v piatom pododseku zmenený a doplnený návrh vykonávacieho technického predpisu nepredložil alebo predložil návrh vykonávacieho technického predpisu, ktorý nie je zmenený a doplnený v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Komisie, môže Komisia prijať vykonávací technický predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné, alebo ho zamietnuť.

Komisia nesmie meniť obsah návrhu vykonávacieho technického predpisu vypracovaného orgánom bez predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

2. Ak orgán nepredložil návrh vykonávacieho technického predpisu v lehote stanovenej v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, okamžite o tom informuje Európsky parlament a Radu a uvedie dôvody, prečo nebol schopný predložiť návrh vykonávacieho technického predpisu, a časový harmonogram schválenia, pričom náležite zohľadní dátum zavedenia a uplatňovania platného legislatívneho aktu uvedeného v článku 1 ods. 2. Komisia môže o takýto návrh požiadať v novej lehote. Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu o novej lehote. Európsky parlament môže vyzvať predsedu orgánu, aby vysvetlil dôvody nepredloženia návrhu vykonávacieho technického predpisu.

3. Len ak orgán nepredložil Komisii návrh vykonávacieho technického predpisu v lehote v súlade s odsekom 2, môže Komisia prijať vykonávací technický predpis prostredníctvom vykonávacieho aktu bez návrhu od orgánu.

Komisia vykoná otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy, pokiaľ tieto konzultácie a analýzy nie sú neprimerané vzhľadom na rozsah a dosah príslušného návrhu vykonávacích technických predpisov alebo vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť danej veci. Komisia tiež požiada o radu skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve uvedenú v článku 37.

Komisia bezodkladne zašle návrh vykonávacieho technického predpisu Európskemu parlamentu, Rade a orgánu.

▌Orgán môže návrh vykonávacieho technického predpisu v šesťtýždňovej lehote zmeniť a doplniť a predložiť ho vo forme formálneho stanoviska Komisii. Orgán zašle kópiu svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.

Ak orgán v šesťtýždňovej lehote uvedenej v štvrtom pododseku nepredložil zmenený a doplnený návrh vykonávacieho technického predpisu, môže Komisia vykonávací technický predpis prijať.

Ak orgán zmenený a doplnený návrh vykonávacieho technického predpisu v uvedenej šesťtýždňovej lehote predložil, Komisia môže zmeniť a doplniť návrh vykonávacieho technického predpisu na základe navrhovaných zmien a doplnení od orgánu alebo prijať vykonávací technický predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné.

Komisia nesmie meniť obsah návrhu vykonávacích technických predpisov vypracovaných orgánom bez predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

4. Vykonávacie technické predpisy sa prijmú prostredníctvom nariadení alebo rozhodnutí. Slová „vykonávací technický predpis“ sa vložia do ich nadpisu. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnú účinnosť dňom, ktorý je v nich stanovený.“

(7)  Článok 16 sa mení takto:

a)  ▌odsek 1 ▌sa nahrádza takto:

"1. Orgán vydáva usmernenia alebo odporúčania určené príslušným orgánom alebo finančným inštitúciám s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci ESFS a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva Únie.

Orgán môže adresovať usmernenia a odporúčania aj orgánom členských štátov, ktoré nie sú vymedzené ako príslušné orgány podľa tohto nariadenia, ale ktoré sú oprávnené na zabezpečovanie uplatňovania aktov uvedených v článku 1 ods. 2.

Usmernenia a odporúčania sú v súlade s mandátom legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 a zohľadňujú zásadu proporcionality. Orgán nevydáva usmernenia a odporúčania týkajúce sa otázok spadajúcich do úrovne 1 splnomocňovania pre regulačné technické predpisy alebo vykonávacie technické predpisy.

1a. Orgán môže vydávať usmernenia určené všetkým príslušným orgánom alebo finančnými inštitúciám na účely legislatívneho aktu uvedeného v článku 1 ods. 2 a na základe postupu založeného na zásade „dodržuj, alebo vysvetli“, ktorý sa uvádza v odseku 3 tohto článku, a s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci ESFS. Tieto usmernenia sa považujú za vhodné na splnenie požiadaviek legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 V súlade s uvedeným príslušné orgány a finančné inštitúcie môžu zaviesť dodatočné postupy týkajúce sa metódy dodržania legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2.“

b)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. S výnimkou mimoriadnych okolností orgán uskutočňuje otvorené verejné konzultácie týkajúce sa usmernení a odporúčaní, a prípadne otázok a odpovedí, ktoré vydáva, a vykonáva analýzu prípadných nákladov a prínosov súvisiacich s vydávaním týchto usmernení a odporúčaní. Tieto konzultácie a analýzy sú primerané rozsahu pôsobnosti, povahe a vplyvu usmernení alebo odporúčaní. S výnimkou mimoriadnych okolností orgán požiada o radu aj skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve uvedenú v článku 37. Orgán uvedie dôvody, prečo neuskutočnil otvorené verejné konzultácie alebo nepožiadal o radu skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve.“;

ba)  Vkladajú sa tieto odseky 2a, 2b, 2c a 2d:

„2a. Na účely legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 môže orgán vydať odporúčania pre jeden alebo viac príslušných orgánov alebo pre jednu alebo viac finančných inštitúcií.

2b. Orgán vo svojich usmerneniach a odporúčaniach uvedie, ako prispieva k zavedeniu jednotných, efektívnych a účinných postupov dohľadu v rámci ESFS, ako zabezpečuje spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva Únie a ako dodržiava ustanovenia odsekov 1, 1a a 2a.

2c. Usmernenia a odporúčania nemajú len odkazovať na prvky legislatívnych aktov alebo ich reprodukovať. Orgán pred vydaním nového usmernenia alebo odporúčania najprv preskúma už vydané usmernenia a odporúčania, aby sa zabránilo zdvojeniu.

2d. Tri mesiace pred vydaním akýchkoľvek usmernení a odporúčaní uvedených v odseku 1a a v odseku 2a orgán informuje Európsky parlament a Radu o zamýšľanom obsahu takýchto usmernení a odporúčaní.“

c)  ▌odsek 4 ▌sa nahrádza takto:

„4. Orgán vo svojej správe uvedenej v článku 43 ods. 5 informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu o vydaných usmerneniach a odporúčaniach, vysvetlí, ako orgán odôvodnil vydanie usmernení v súlade s odsekom 1a a odporúčaní v súlade s odsekom 2a, a zhrnie spätnú väzbu získanú počas verejných konzultácií o týchto usmerneniach v súlade s článkom 8 ods. 2a. V správe sa tiež uvedie, ktoré príslušné orgány nedodržiavajú usmernenia a odporúčania, a načrtnú sa spôsoby, akými orgán plánuje zabezpečiť, aby dotknutý príslušný orgán jeho usmernenia a odporúčania v budúcnosti dodržiaval.“

d)  Dopĺňajú sa tieto odseky 5, 5a a 5b:

„5. Ak sa dve tretiny členov skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve domnievajú, že vydaním usmernenia v súlade s odsekom 1a orgán prekročil svoju právomoc, môžu o tom poslať Európskemu parlamentu, Rade a Komisii odôvodnenú radu.

5a. Ak sa aspoň polovica členov skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve domnieva, že vydaním odporúčania v súlade s odsekom 2a orgán prekročil svoju právomoc, môžu o tom poslať Európskemu parlamentu, Rade a Komisii odôvodnenú radu.

5b. Európsky parlament, Rada a Komisia môžu požiadať orgán o vysvetlenie s odôvodnením týkajúcim sa vydania príslušných usmernení alebo odporúčaní. Po doručení vysvetlenia orgánom Komisia posúdi rozsah pôsobnosti usmernení alebo odporúčaní vzhľadom na právomoci orgánu a zašle svoje posúdenie Európskemu parlamentu a Rade. Ak sa Európsky parlament, Rada alebo Komisia domnieva, že orgán prekročil svoju právomoc, a po tom, ako orgán mal možnosť vyjadriť svoje názory, môže Komisia prijať rozhodnutie, ktorým požiada orgán o zrušenie alebo zmenu príslušných usmernení alebo odporúčaní. Komisia pred prijatím takého rozhodnutia a vždy, keď ju o to požiada Európsky parlament, predkladá vyhlásenie pred Európskym parlamentom a odpovedá na všetky otázky kladené jeho poslancami. Európsky parlament môže požiadať Komisiu, aby prijala rozhodnutie, ktorým požiada orgán o zrušenie alebo zmenu príslušných usmernení alebo odporúčaní. Rozhodnutie Komisie sa zverejňuje.“;

(7a)  Vkladajú sa nové články 16a a 16b:

„Článok 16aStanoviská

1. Orgán na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie alebo z vlastnej iniciatívy poskytne Európskemu parlamentu, Rade a Komisii stanoviská ku všetkým záležitostiam týkajúcim sa jeho oblasti pôsobnosti. Tieto stanoviská sa nezverejnia, pokiaľ sa to neuvedie v žiadosti.

2. Žiadosť uvedená v odseku 1 môže zahŕňať verejnú konzultáciu alebo technickú analýzu.

3. Orgán môže vzhľadom na posúdenia v súlade s článkom 22 smernice 2013/36/ES, ktoré podľa uvedenej smernice vyžadujú konzultáciu medzi príslušnými orgánmi z dvoch alebo viacerých členských štátov, na základe žiadosti jedného z dotknutých príslušných orgánov vydať a uverejniť stanovisko k takémuto posúdeniu. Toto stanovisko sa vydá bezodkladne a v každom prípade pred uplynutím lehoty na posúdenie uvedenej v smernici.

4. Orgán môže na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie poskytovať Európskemu parlamentu, Rade a Komisii technické poradenstvo počas riadneho legislatívneho postupu a v prípade delegovaných aktov týkajúcich sa akéhokoľvek legislatívneho návrhu Komisie v oblastiach stanovených v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.

Článok 16bOtázky a odpovede

1. Každá fyzická alebo právnická osoba, ako aj príslušné orgány a inštitúcie Únie môžu predložiť orgánu otázku v ktoromkoľvek úradnom jazyku Únie týkajúcu sa výkladu, praktického uplatňovania alebo vykonávania ustanovení legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 alebo súvisiacich delegovaných a vykonávacích aktov, usmernení a odporúčaní prijatých na základe týchto legislatívnych aktov.

Finančné inštitúcie pred predložením otázky orgánu posúdia, či majú otázku najprv adresovať svojmu príslušnému orgánu.

Orgán uverejní na svojej webovej stránke všetky prípustné otázky pre každý legislatívny akt podľa odseku 1 po ich výbere a pred ich zodpovedaním.

Tento postup nebráni žiadnej fyzickej alebo právnickej osobe vrátane príslušných orgánov a inštitúcií Únie žiadať orgán o dôverné technické poradenstvo alebo vysvetlenie.

2. Orgán na svojom webovom sídle zverejní nezáväzné odpovede na všetky prípustné otázky v súlade s odsekom 1 v prípade každého legislatívneho aktu, pokiaľ takéto zverejnenie nie je v rozpore s oprávneným záujmom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá predložila otázku, alebo pokiaľ nepredstavuje riziko pre stabilitu finančného systému.

3. Pred uverejnením odpovedí na prípustné otázky môže orgán konzultovať so zainteresovanými stranami v súlade s článkom 16 ods. 2.

4. Odpovede orgánu sa považujú za vhodné na splnenie požiadaviek legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 a na dodržiavanie súvisiacich delegovaných a vykonávacích aktov, usmernení a odporúčaní prijatých v súlade s týmito legislatívnymi aktmi. Príslušné orgány a finančné inštitúcie môžu zaviesť ďalšie postupy na plnenie všetkých uplatniteľných právnych požiadaviek.

5. Orgán preskúma odpovede na otázky, len čo to bude považovať za potrebné a vhodné, alebo najneskôr 24 mesiacov po ich uverejnení, aby ich v prípade potreby zrevidoval, aktualizoval alebo stiahol.

6. Ak je to vhodné, orgán pri vypracúvaní alebo aktualizácii usmernení a odporúčaní v súlade s článkom 16 prihliada na zverejnené odpovede.“

(8)  Článok 17 sa nahrádza takto:

„1. Ak príslušný orgán neuplatňuje akty uvedené v článku 1 ods. 2 alebo ak ich uplatňuje spôsobom, ktorý sa javí ako porušenie práva Únie vrátane regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov stanovených v súlade s článkami 10 až 15, najmä ak nezaistí, aby finančná inštitúcia spĺňala požiadavky ustanovené v týchto aktoch, orgán koná v súlade s právomocami uvedenými v odsekoch 2, 3 a 6 tohto článku.

2. Na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov, Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, príslušnej skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve alebo na základe vecných a odôvodnených informácií od príslušných organizácií alebo inštitúcií alebo z vlastného podnetu a po informovaní dotknutého príslušného orgánu orgán odpovedá na žiadosť a prípadne preskúma údajné porušenie alebo neuplatňovanie práva Únie.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v článku 35, príslušný orgán bezodkladne poskytne orgánu všetky informácie, ktoré orgán považuje za potrebné pre svoje vyšetrovanie, a to aj vrátane toho, ako sa akty uvedené v článku 1 ods. 2 uplatňujú v súlade s právom Únie.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci stanovené v článku 35, orgán môže adresovať náležite opodstatnenú a odôvodnenú žiadosť o informácie priamo iným príslušným orgánom alebo príslušným finančným inštitúciám vždy, keď sa požadovanie informácií od dotknutého príslušného orgánu preukázalo alebo sa považuje za nedostatočné na získanie informácií potrebných na účely vyšetrovania údajného porušenia alebo neuplatnenia práva Únie. Ak je odôvodnená žiadosť určená finančným inštitúciám, vysvetlí sa v nej, prečo sú informácie potrebné na účely vyšetrovania údajného porušenia alebo neuplatnenia práva Únie.

Adresát takejto žiadosti poskytne orgánu jasné, presné a úplné informácie bez zbytočného odkladu.

Ak bola žiadosť o informácie adresovaná finančnej inštitúcii, orgán informuje o takejto žiadosti dotknuté príslušné orgány. Príslušné orgány pomáhajú orgánu pri zhromažďovaní takýchto informácií, ak ich o to orgán požiada.

3. Orgán môže iniciovať proces arbitráže s dotknutým príslušným orgánom s cieľom prediskutovať opatrenia potrebné na dodržanie právnych predpisov Únie. Dotknutý príslušný orgán v takejto arbitráži lojálne spolupracuje.

Orgán môže čo najskôr, ale najneskôr do štyroch mesiacov od začatia vyšetrovania adresovať dotknutému príslušnému orgánu odporúčanie, v ktorom uvedie opatrenia potrebné na dodržanie práva Únie.

Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od prijatia odporúčania informuje orgán o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať na zaistenie dodržiavania práva Únie.

4. Ak príslušný orgán nedodržal právne predpisy Európskej únie v lehote jedného mesiaca od prijatia odporúčania orgánu, Komisia môže na základe informácií orgánu alebo z vlastného podnetu vydať formálne stanovisko, ktorým príslušný orgán vyzve, aby prijal opatrenia potrebné na dodržiavanie práva Únie. Vo formálnom stanovisku Komisia zohľadní odporúčanie orgánu.

Komisia vydá takéto formálne stanovisko najneskôr do 3 mesiacov od prijatia odporúčania. Komisia môže túto lehotu predĺžiť o jeden mesiac.

Orgán a príslušné orgány poskytnú Komisii všetky potrebné informácie.

5. Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od doručenia formálneho stanoviska uvedeného v odseku 4 informuje Komisiu a orgán o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať, aby formálnemu stanovisku vyhovel.

„6.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci a povinnosti Komisie podľa článku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nedodrží formálne stanovisko uvedené v odseku 4 v lehote tam stanovenej a ak treba včas napraviť takéto nedodržanie, aby sa zachovali alebo obnovili neutrálne podmienky hospodárskej súťaže na trhu alebo zabezpečilo riadne fungovanie a integrita finančného systému, môže orgán v prípade, že príslušné požiadavky v zmysle aktov uvedených v článku 1 ods. 2 sa priamo vzťahujú na finančné inštitúcie alebo, v kontexte záležitostí súvisiacich s predchádzaním praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a bojom proti nim, na prevádzkovateľov finančného sektora, prijať individuálne rozhodnutie určené finančnej inštitúcii alebo prevádzkovateľovi finančného sektora, v ktorom ich požiada o prijatie všetkých potrebných opatrení na dodržiavanie ich povinností vyplývajúcich z práva Únie, vrátane zastavenia akejkoľvek činnosti.

V záležitostiach týkajúcich sa predchádzania využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ak príslušné požiadavky v zmysle aktov uvedených v článku 1 ods. 2 nie sú priamo uplatniteľné na prevádzkovateľov finančného sektora, orgán môže prijať rozhodnutie, ktorým príslušný orgán požiada, aby dodržal formálne stanovisko uvedené v odseku 4 v časovej lehote, ktorá je v ňom uvedená. Ak tento orgán uvedené rozhodnutie nedodrží, orgán môže takisto prijať rozhodnutie v súlade s prvým pododsekom. Na tento účel orgán uplatňuje všetko relevantné právo Únie a, ak sa uvedené právo Únie skladá zo smerníc, vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa uvedené smernice transponujú. Ak sa príslušné právo Únie skladá z nariadení a ak sa uvedenými nariadeniami v súčasnosti členským štátom výslovne poskytujú určité možnosti, orgán uplatňuje aj vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa vykonávajú tieto možnosti.

Rozhodnutie orgánu musí byť v súlade s formálnym stanoviskom, ktoré vydáva Komisia v súlade s odsekom 4 tohto článku.

7.  Rozhodnutia prijaté v súlade s odsekom 6 majú prednosť pred akýmkoľvek predchádzajúcim rozhodnutím, ktoré v rovnakej veci prijali príslušné orgány.

Pri prijímaní opatrení v súvislosti so záležitosťami, ktoré podliehajú formálnemu stanovisku podľa odseku 4 tohto článku alebo rozhodnutiu podľa odseku 6, príslušné orgány dodržiavajú formálne stanovisko alebo rozhodnutie, podľa konkrétneho prípadu.

8. V správe uvedenej v článku 43 ods. 5 orgán uvedie, ktoré príslušné orgány a finančné inštitúcie nesplnili formálne stanoviská alebo rozhodnutia uvedené v odsekoch 4 a 6 tohto článku.“;

(8a)  Vkladá sa tento článok 17a:

„Článok 17a

Orgán má zavedené vyhradené informačné kanály na prijímanie a zaobchádzanie s informáciami poskytovanými nahlasujúcou osobou o porušení alebo neuplatňovaní práva Únie. Orgán zabezpečí, aby sa informácie mohli predkladať anonymne a bezpečne. Ak sa orgán domnieva, že predložené informácie obsahujú dôkazy alebo závažné indície o závažných porušeniach, poskytne nahlasujúcej osobe spätnú väzbu.“

(8b)  V článku 18 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3. Ak Rada prijala rozhodnutie podľa odseku 2 ak je vo výnimočnej situácii potrebná koordinovaná reakcia príslušných orgánov na nepriaznivý vývoj, ktorý môže vážne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančné systému v Únii alebo jeho časti alebo zákazníka a jeho ochranu, orgán môže prijať individuálne rozhodnutia, ktorými príslušné orgány požiada, aby prijali potrebné opatrenia v súlade s právnymi predpismi uvedenými v článku 1 ods. 2 na riešenie takéhoto vývoja a zaistili, že finančné inštitúcie a príslušné orgány spĺňajú požiadavky ustanovené v uvedených právnych predpisoch“.

(9)  Článok 19 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. V prípadoch špecifikovaných v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2, ako aj v prípadoch závažného sporu medzi dvoma alebo viacerými príslušnými orgánmi členských štátov týkajúceho sa uplatňovania týchto aktov, a bez toho, aby boli dotknuté právomoci stanovené v článku 17, môže orgán pomôcť príslušným orgánom dosiahnuť dohodu v súlade s postupom uvedeným v odsekoch 2 až 4 v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)  na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých príslušných orgánov v prípadoch, keď príslušný orgán nesúhlasí s postupom alebo obsahom opatrenia, s navrhovaným opatrením alebo nečinnosťou iného príslušného orgánu;

b)  z vlastného podnetu, ak na základe objektívnych dôvodov, ako aj na základe informácií účastníkov trhov alebo spotrebiteľských organizácií možno určiť, že medzi príslušnými orgánmi došlo k sporu.

Ak si akty uvedené v článku 1 ods. 2 vyžadujú, aby príslušné orgány prijali spoločné rozhodnutie, v prípade chýbajúceho spoločného rozhodnutia uvedených orgánov v rámci lehôt stanovených v uvedených aktoch sa predpokladá, že došlo k sporu.“;

b)  Vkladajú sa tieto odseky 1a a 1b:

„1a. Dotknuté príslušné orgány bezodkladne informujú orgán o tom, že sa nedosiahla dohoda, v týchto prípadoch:

a)  ak lehota na dosiahnutie dohody medzi príslušnými orgánmi bola stanovená v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2, a v skoršom z týchto prípadov:

i) ak lehota uplynula;

ii) ak jeden alebo viaceré dotknuté príslušné orgány na základe objektívnych dôvodov dospeli k záveru, že spor existuje;

b)  ak lehota na dosiahnutie dohody medzi príslušnými orgánmi nebola stanovená v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2, a v skoršom z týchto prípadov:

i)  ak jeden alebo viaceré dotknuté príslušné orgány na základe objektívnych dôvodov dospeli k záveru, že spor existuje; alebo

ii)  ak uplynuli dva mesiace odo dňa, kedy príslušný orgán dostal žiadosť od iného príslušného orgánu, aby prijal určité opatrenia s cieľom dodržať uvedené akty Únie a dožiadaný orgán ešte neprijal rozhodnutie na základe uvedenej žiadosti.

1b. Predseda posúdi, či by mal orgán konať v súlade s odsekom 1. Ak orgán zasiahne z vlastného podnetu, svoje rozhodnutie o zásahu oznámi dotknutým príslušným orgánom.

Až do rozhodnutia orgánu v súlade s postupom stanoveným v článku 47 ods. 3a v prípadoch, keď si akty uvedené v článku 1 ods. 2 vyžadujú prijatie spoločného rozhodnutia, všetky príslušné orgány zapojené do spoločného rozhodnutia odložia svoje individuálne rozhodnutia. Ak sa orgán rozhodne konať, musia všetky príslušné orgány zapojené do spoločného rozhodnutia odložiť svoje rozhodnutia dovtedy, kým sa neuzavrie postup stanovený v odsekoch 2 a 3.“;

c)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

„Ak dotknuté príslušné orgány nedosiahnu počas zmierovacej fázy dohodu uvedenú v odseku 2, orgán môže prijať rozhodnutie, na základe ktorého sa od týchto orgánov vyžaduje, aby prijali konkrétne opatrenie alebo aby sa zdržali určitého opatrenia s cieľom urovnať záležitosť v záujme zabezpečenia súladu s právom Únie. Rozhodnutie orgánu je pre dotknuté príslušné orgány záväzné. . Na základe rozhodnutia orgánu sa od príslušných orgánov môže vyžadovať, aby zrušili alebo zmenili rozhodnutie, ktoré prijali, alebo aby využili právomoci, ktoré majú podľa príslušného práva Únie.“;

d)  Vkladá sa tento odsek 3a:

„3a. Orgán informuje dotknuté príslušné orgány o uzavretí postupu podľa odsekov 2 a 3, a prípadne aj o svojom rozhodnutí prijatom podľa odseku 3.“;

e)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci a povinnosti Komisie podľa článku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu, a tým nezabezpečí, aby finančná inštitúcia alebo, v kontexte záležitostí súvisiacich s predchádzaním praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a bojom proti nim, prevádzkovateľ finančného sektora spĺňali požiadavky, ktoré sa na nich priamo vzťahujú v zmysle aktov uvedených v článku 1 ods. 2, orgán môže prijať individuálne rozhodnutie určené finančnej inštitúcii alebo prevádzkovateľovi finančného sektora, v ktorom ich požiada o prijatie všetkých potrebných opatrení na dodržiavanie ich povinností vyplývajúcich z práva Únie, vrátane zastavenia akejkoľvek činnosti.

V záležitostiach týkajúcich sa predchádzania využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu môže orgán prijať aj rozhodnutie v súlade s prvým pododsekom, ak príslušné požiadavky v zmysle aktov uvedených v článku 1 ods. 2 nie sú priamo uplatniteľné na prevádzkovateľov finančného sektora. Na tento účel orgán uplatňuje všetko relevantné právo Únie a, ak sa uvedené právo Únie skladá zo smerníc, vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa uvedené smernice transponujú. Ak sa príslušné právo Únie skladá z nariadení a ak sa uvedenými nariadeniami v súčasnosti členským štátom výslovne poskytujú určité možnosti, orgán uplatňuje aj vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa vykonávajú tieto možnosti.“;

(9a)  Článok 21 sa nahrádza takto:

„Článok 21Kolégiá orgánov dohľadu

1. Orgán v rozsahu svojich právomocí podporuje a monitoruje účinné, efektívne a konzistentné fungovania kolégií orgánov dohľadu, ak sú zriadené legislatívnymi aktami uvedenými v článku 1 ods. 2 a posilňuje súdržné uplatňovanie práva Únie kolégiami orgánov dohľadu. S cieľom zbližovať najlepšie postupy dohľadu orgán podporuje spoločné plány dohľadu a spoločné kontroly, pričom pracovníci orgánu majú plné práva účasti v kolégiách orgánov dohľadu a ako takí sa môžu zúčastňovať sa na činnostiach kolégií orgánov dohľadu a, ak je to riadne odôvodnené, ich aj viesť, a to vrátane kontrol na mieste, ktoré spoločne vykonávajú dva alebo viaceré príslušné orgány.

2. Orgán má vedúcu úlohu pri zabezpečovaní jednotného fungovania kolégia orgánov dohľadu nad cezhraničnými inštitúciami v Únii, pričom prihliada na systémové riziko, ktoré predstavujú finančné inštitúcie uvedené článku 23, a v prípade potreby zvolá schôdzu kolégia.

Na účel tohto odseku a odseku 1 tohto článku sa orgán považuje za „príslušný orgán“ v zmysle príslušných právnych predpisov.

Orgán môže:

a) zhromažďovať a vymieňať si v spolupráci s príslušnými orgánmi všetky príslušné informácie s cieľom uľahčiť prácu kolégia a vytvoriť a spravovať centrálny systém na sprístupnenie týchto informácií príslušným orgánom v kolégiu;

b) iniciovať a koordinovať záťažové testy v celej Únii v súlade s článkom 32 s cieľom posúdiť odolnosť finančných inštitúcií, a najmä systémového rizika, ktoré predstavujú finančné inštitúcie v zmysle článku 23, voči nepriaznivému vývoju na trhu a posudzovať potenciál systémového rizika zvyšovať sa v záťažových situáciách, pričom zabezpečí, aby sa na vnútroštátnej úrovni pri takýchto testoch uplatnila konzistentná metodika, a v prípade potreby zasiela príslušnému orgánu odporúčanie na nápravu problémov, ktoré sa pri záťažových testoch identifikovali, a na vykonanie osobitných posúdení. Môže požiadať príslušné orgány, aby vykonali kontroly na mieste, a môže sa zúčastniť na takýchto kontrolách na mieste s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť a spoľahlivosť metód, postupov a výsledkov posúdení v rámci celej Únie;

c) podporovať efektívne a účinné vykonávanie činností dohľadu vrátane hodnotenia rizík, ktorým sú alebo by mohli byť vystavené finančné inštitúcie, určených na základe procesu hodnotenia vykonávaného orgánmi dohľadu alebo v záťažových situáciách;

d) v súlade s úlohami a právomocami ustanovenými v tomto nariadení dozerať na úlohy vykonávané príslušnými orgánmi a

e) požadovať od kolégia ďalšie rokovania vo všetkých prípadoch, keď sa domnieva, že by rozhodnutie znamenalo nesprávne uplatňovanie práva Únie alebo by neprispelo k dosahovaniu cieľa zjednotiť postupy dohľadu. Od orgánu konsolidovaného dohľadu môže tiež požadovať naplánovanie zasadnutia kolégia alebo vloženie bodu do programu zasadnutia.

3. Orgán môže vypracovať návrh regulačného a vykonávacieho technického predpisu, ako sa špecifikuje v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, a v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 a 15 s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania ustanovení týkajúcich sa fungovania kolégií orgánov dohľadu, a vydávať usmernenia a odporúčania prijaté na základe článku 16 s cieľom podporovať konvergenciu vykonávania dohľadu a osvedčených postupov prijatých kolégiami orgánov dohľadu.

4. Orgán má úlohu právne záväznej mediácie na riešenie sporov medzi príslušnými orgánmi v súlade s postupom stanoveným v článku 19. Orgán môže v súlade s článkom 19 prijať v oblasti dohľadu rozhodnutia priamo uplatniteľné na dotknutú inštitúciu.

(10)  Článok 22 sa nahrádza takto:

Článok 22Všeobecné ustanovenia

o systémových rizikách

1. Orgán náležite prihliada na systémové riziko, ktoré je vymedzené v nariadení (EÚ) č. 1092/2010. Rieši riziko narušenia finančných služieb, ktoré:

a) sú spôsobené poškodením celého finančného systému alebo jeho časti a

b) môže mať závažné negatívne dôsledky na vnútorný trh a reálne hospodárstvo.

Orgán náležite prihliada k monitorovaniu a posúdeniu systémového rizika, ktoré vypracoval ESRB a orgán, a reaguje na upozornenia a odporúčania ESRB v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.

2. Orgán v spolupráci s ESRB a v súlade s článkom 23 vypracuje spoločný súbor kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov (prehľad rizík) s cieľom identifikovať a merať systémové riziko.

Orgán vypracuje aj náležitý režim záťažového testovania s cieľom pomôcť pri identifikácii tých inštitúcií, ktoré môžu predstavovať systémové riziko. Tieto inštitúcie podliehajú posilnenému dohľadu a v prípade potreby postupom ozdravenia a riešenia problémov uvedeným v článku 25.

3. Bez toho, aby boli dotknuté akty uvedené v článku 1 ods. 2, orgán podľa potreby vypracuje dodatočné usmernenia a odporúčania pre finančné inštitúcie, aby sa zohľadnilo systémové riziko, ktoré predstavujú.

Orgán zabezpečuje, že pri vypracúvaní návrhu regulačných a vykonávacích technických predpisov v oblastiach stanovených v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2 sa prihliada na systémové riziko, ktoré predstavujú finančné inštitúcie.

4. Na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov, Európskeho parlamentu, Rady, členských štátov alebo Komisie, alebo z vlastného podnetu môže orgán preskúmať konkrétny typ finančnej inštitúcie, typ produktu alebo typ činnosti s cieľom posúdiť potenciálne hrozby pre stabilitu finančného systému alebo ochranu spotrebiteľa alebo spotrebiteľov a dotknutým príslušným orgánom môže predložiť odporúčania na opatrenia.

Na tento účel môže orgán využiť právomoci ▌, ktoré sú mu udelené podľa tohto nariadenia vrátane článku 35 a 35b.

5. Spoločný výbor zabezpečuje celkovú a medzisektorovú koordináciu činností, ktoré sa vykonávajú na základe tohto článku.“;

(10a)  V článku 23 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Orgán po porade s ESRB vypracuje kritériá na identifikáciu a meranie systémového rizika a náležitý režim záťažového testovania, ktorý zahŕňa posúdenie potenciálu systémového rizika, ktoré predstavujú finančné inštitúcie alebo ktorému sú vystavené, a ktoré sa môže zvyšovať v záťažových situáciách vrátane prípadného environmentálneho systémového rizika. Tie finančné inštitúcie, ktoré môžu predstavovať systémové riziko, podliehajú posilnenému dohľadu a v prípade potreby postupom ozdravenia a riešenia problémov uvedeným v článku 25.“

(10b)  V článku 27 ods. 2 sa vypúšťa tretí pododsek.

(11)  Článok 29 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa mení takto:

i)  Vkladá sa toto písmeno aa):

„aa) vydáva strategický plán dohľadu Únie v súlade s článkom 29a;“;

ii)  Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b) podporuje účinnú dvojstrannú a viacstrannú výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú všetkých relevantných záležitostí, ak to je vhodné vrátane kybernetickej bezpečnosti a kybernetických útokov ▌pri plnom dodržaní uplatniteľných ustanovení týkajúcich sa dôvernosti a ochrany údajov stanovených v príslušných právnych predpisoch Únie;“;

iii) Písmeno e) sa nahrádza takto:

„e) navrhuje sektorové a medzisektorové školiace programy, a to aj so zreteľom na technologické inovácie, uľahčuje výmeny zamestnancov a podnecuje príslušné orgány, aby zintenzívnili využívanie schém dočasného preloženia zamestnancov a ostatných nástrojov;“

iiia)  Vkladá sa toto písmeno ea):

„ea) zavedenie monitorovacieho systému na posudzovanie významných environmentálnych, sociálnych a riadiacich rizík s prihliadnutím na Parížsku dohodu COP 21;“;

b)  ▌Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Orgán môže v prípade potreby vypracovať nové praktické nástroje a prostriedky konvergencie na podporu spoločných prístupov a postupov v oblasti dohľadu.

Na účely stanovenia spoločnej kultúry dohľadu orgán vypracúva a udržiava aktualizovanú príručku dohľadu Únie nad finančnými inštitúciami v Únii s riadnym ohľadom na povahu, rozsah a zložitosť rizík, obchodné postupy, obchodné modely a veľkosť finančných inštitúcií a trhov. Orgán takisto vypracúva a udržiava aktualizovanú príručku Únie zameranú na riešenie krízových situácií finančných inštitúcií v Únii, pričom riadne berie do úvahy povahu, rozsah a zložitosť rizík, obchodné postupy, obchodné modely a veľkosť finančných inštitúcií a trhov. V príručke dohľadu Únie a príručke riešenia krízových situácií Únie sa stanovujú najlepšie postupy a špecifikujú sa vysokokvalitné metodiky a postupy.

Orgán pri vykonávaní svojich úloh náležite zohľadňuje príručku dohľadu vrátane posúdenia možných porušení práva Únie podľa článku 17, urovnávania sporov podľa článku 19 a stanovenia a posúdenia strategických cieľov Únie v oblasti dohľadu v súlade s článkom 29a a vykonávania preskúmaní príslušných orgánov podľa článku 30.

Orgán v náležitých prípadoch organizuje otvorené verejné konzultácie o stanoviskách uvedených v odseku 1 písm. a) a nástrojoch uvedených v odseku 2 a vykonáva analýzu súvisiacich potenciálnych nákladov a prínosov. Tieto konzultácie a analýzy sú primerané rozsahu pôsobnosti, povahe a dosahu stanovísk alebo nástrojov. Orgán v prípade potreby tiež požiada o stanovisko alebo radu Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve.“;

(12)  Vkladá sa tento článok 29a:

„Článok 29aStrategický plán dohľadu

Únie

1. Orgán minimálne každé tri roky do 31. marca na základe rokovaní v rade orgánov dohľadu a po zohľadnení príspevkov príslušných orgánov, existujúcej práce inštitúcií EÚ a analýz, varovaní a odporúčaní zverejnených ESRB, vydá odporúčanie určené príslušným orgánom, v ktorom sa stanovujú strategické ciele a priority v oblasti dohľadu pre celú Úniu (ďalej len „strategický plán dohľadu Únie“) bez toho, aby boli dotknuté osobitné vnútroštátne ciele a priority príslušných orgánov. Príslušné orgány vo svojich príspevkoch určia činnosti dohľadu, ktoré podľa ich názoru majú byť pre orgán prvoradé. Orgán strategický plán dohľadu Únie postúpi pre informáciu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii a zverejní ho na svojom webovom sídle.

Strategický plán dohľadu Únie určí osobitné priority pre činnosti v oblasti dohľadu s cieľom podporovať konzistentné, efektívne a účinné postupy v oblasti dohľadu a spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva Únie a riešiť príslušné mikroprudenciálne trendy, možné riziká a slabé miesta, očakávaný vývoj, ako aj nové obchodné modely určené v súlade s článkom 32. Strategický plán dohľadu Únie nebráni vnútroštátnym príslušným orgánom uplatňovať najlepšie vnútroštátne postupy, konajúc v prípade ďalších vnútroštátnych priorít a vývoja, a zohľadňuje vnútroštátne špecifiká.

2. Každý príslušný orgán ▌ osobitne uvedie, ako je jeho ročný pracovný program zosúladený so strategickým plánom dohľadu Únie.

4. Každý príslušný orgán v rámci svojej výročnej správy venuje kapitolu plneniu ročného pracovného programu.

Táto kapitola musí obsahovať minimálne tieto informácie:

a)  opis činností v oblasti dohľadu a preskúmanie finančných inštitúcií, trhových postupov a správaní a finančných trhov, ako aj opis administratívnych opatrení a sankcií uložených finančným inštitúciám zodpovedným za porušenia práva Únie a jednotlivých členských štátov;

b)  opis činností, ktoré boli realizované, no s ktorými sa v ročnom pracovnom programe nepočítalo;

c)  opis činností, ktoré boli stanovené v ročnom pracovnom programe, no ktoré neboli realizované, a opis cieľov uvedeného programu, ktoré neboli dosiahnuté, ako aj zdôvodnenie nerealizácie uvedených činností a nedosiahnutia uvedených cieľov.

5. Orgán posúdi informácie stanovené v osobitnej kapitole uvedenej v odseku 4. Ak existujú významné riziká ohrozujúce dosiahnutie priorít stanovených v strategickom pláne dohľadu Únie, orgán vydá pre každý dotknutý príslušný orgán odporúčanie o tom, ako možno napraviť príslušné nedostatky v jeho činnostiach.

Na základe správ a vlastného posúdenia rizík orgán určí činnosti príslušných orgánov, ktoré sú rozhodujúce pri plnení strategického plánu dohľadu Únie, a podľa potreby vykoná preskúmania týchto činností podľa článku 30.

6. Orgán zverejňuje najlepšie postupy identifikované počas posudzovania ročného pracovného programu.“;

(13)  Článok 30 sa mení takto:

a)  Názov článku sa nahrádza takto:

„Preskúmania príslušných orgánov“.

b)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. Z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Európskeho parlamentu alebo Rady orgán pravidelne vykonáva preskúmania niektorých alebo všetkých činností príslušných orgánov s cieľom ďalej zvýšiť konzistentnosť a účinnosť výsledkov dohľadu. Orgán na tento účel vypracuje metódy s cieľom umožniť objektívne posúdenie a porovnanie medzi preskúmavanými príslušnými orgánmi. Pri zisťovaní, ktoré príslušné orgány treba preskúmať, a uskutočňovaní preskúmaní sa zohľadňujú existujúce informácie a hodnotenia, ku ktorým sa už dospelo v súvislosti s dotknutým príslušným orgánom, vrátane relevantných informácií, ktoré boli orgánu poskytnuté v súlade s článkom 35, a akýchkoľvek relevantných informácií od zainteresovaných strán, najmä informácií o možných nedostatkoch a pochybeniach príslušného orgánu.“;

c)  Vkladá sa tento odsek:

„1. Na účely tohto článku orgán zriadi ad hoc revízny výbor, ktorému predsedá orgán a ktorý je zložený zo zamestnancov orgánu, ktorých dobrovoľne na rotačnom princípe sprevádzajú a podporujú až piati zástupcovia rôznych príslušných orgánov okrem príslušného orgánu, ktorý sa skúma ▌.“

d)  Odsek 2 sa mení takto:

i) Úvodná veta sa nahrádza takto:

„Preskúmanie zahŕňa, ale neobmedzuje sa len na posúdenie:“;

ii)  Písmeno a) sa nahrádza takto:

„a) primeranosti zdrojov, stupňa nezávislosti a mechanizmov riadenia príslušného orgánu s osobitným zreteľom na účinné uplatňovanie aktov Únie uvedených v článku 1 ods. 2 a schopnosti reagovať na vývoj na trhu;“;

iia)  Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b) účinnosti a stupňa konvergencie dosiahnutého pri uplatňovaní právnych predpisov Únie a pri postupoch v oblasti dohľadu vrátane regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov, usmernení a odporúčaní prijatých na základe článkov 10 až 16 a v rozsahu, v ktorom postupy dohľadu dosahujú ciele ustanovené v práve Únie vrátane cieľov spoločnej kultúry dohľadu podľa článku 29 a strategického plánu dohľadu Únie podľa článku 29a;“

iib)  písmeno c) sa nahrádza takto:

„c) uplatňovania najlepších postupov vypracovaných niektorými príslušnými orgánmi;“

e)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

"3. Orgán vypracúva o výsledkoch preskúmania správu. V tejto správe sa vysvetlia a uvedú nadväzujúce opatrenia, ktoré sa na základe preskúmania považujú za vhodné a potrebné. Tieto nadväzujúce opatrenia môžu byť prijaté vo forme usmernení a odporúčaní podľa článku 16 a stanovísk podľa článku 29 ods. 1 písm. a) určených dotknutým príslušným orgánom.

▌Orgán vydá nadväzujúcu správu o dodržiavaní požadovaných nadväzujúcich opatrení. ▌

Pri vypracúvaní návrhov regulačných technických predpisov alebo návrhov vykonávacích technických predpisov v súlade s článkami 10 až 15, alebo usmernení či odporúčaní v súlade s článkom 16 orgán zohľadňuje výsledok preskúmania spolu so všetkými ďalšími informáciami, ktoré získal pri vykonávaní svojich úloh, s cieľom zabezpečiť konvergenciu postupov dohľadu najvyššej kvality.“;

f)  Vkladá sa tento odsek 3a:

„3a. Orgán predloží svoje stanovisko Komisii vždy, keď sa so zreteľom na výsledok preskúmania alebo akékoľvek iné informácie, ktoré získal pri vykonávaní svojich úloh, domnieva, že by z hľadiska Únie bola potrebná ďalšia harmonizácia pravidiel Únie platných pre finančné inštitúcie alebo príslušné orgány alebo že príslušný orgán neuplatňuje legislatívne akty uvedené v článku 1 ods. 2 alebo ich uplatňuje spôsobom, ktorý sa javí byť v rozpore s právnymi predpismi Únie.“;

g)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

“4. Orgán zverejní správy uvedené v odseku 3 vrátane všetkých nadväzujúcich správ, pokiaľ zverejnenie nepredstavuje riziko pre stabilitu finančného systému. Príslušný orgán, ktorý je predmetom preskúmania, sa vyzve, aby pred uverejnením každej správy predložil pripomienky. Orgán zohľadní tieto pripomienky v náležitých prípadoch pred zverejnením. Orgán môže tieto pripomienky zverejniť ako prílohu k správe, pokiaľ zverejnenie nepredstavuje riziko pre stabilitu finančného systému alebo pokiaľ príslušný orgán nevznesie námietku proti zverejneniu. Správa vypracovaná orgánom, ktorá sa uvádza v odseku 3, ako aj usmernenia, odporúčania a stanoviská prijaté orgánom, ktoré sa uvádzajú v odseku 3a, sa zverejnia súčasne.“;

(14)  ▌Článok 31:

a)  V odseku 1 pododseku 1 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e) prijímania ▌náležitých opatrení v prípade vývoja, ktorý by mohol ohroziť fungovanie finančných trhov, s cieľom koordinovať činnosti dotknutých príslušných orgánov;“

b)  V odseku 1 pododseku 1 sa vkladá toto písmeno ea):

„ea) prijímania náležitých opatrení na uľahčenie zavádzania technologických inovácií s cieľom koordinovať činnosti dotknutých príslušných orgánov;“

c)  Dopĺňa sa odsek 1a:

„1a. Orgán prijme primerané opatrenia na uľahčenie vstupu na trh prevádzkovateľov alebo produktov využívajúcich technologické inovácie. S cieľom prispieť k vytvoreniu spoločného európskeho prístupu k technologickým inováciám, orgán podporuje konvergenciu dohľadu, v prípade potreby s podporou výboru pre finančné inovácie a, najmä prostredníctvom výmeny informácií a najlepších postupov. Ak je to vhodné, orgán môže prijať usmernenia alebo odporúčania v súlade s článkom 16.;“

(15)  Vkladá sa tento článok 31a:

„Článok 31aKoordinácia pri delegovaní a outsourcingu činností, ako aj pri presunoch rizika

1.  Orgán priebežne koordinuje opatrenia dohľadu príslušných orgánov s cieľom podporiť konvergenciu dohľadu v oblasti delegovania právomocí a outsourcingu činností finančných inštitúcií, ako aj vo vzťahu k presunom rizika, ktoré vykonávajú do tretích krajín s cieľom využiť pas EÚ, pričom v zásade vykonávajú významnú činnosť alebo funkcie mimo Únie, v súlade s odsekmi 2 a 3 ▌. Príslušné orgány v rámci svojich právomocí nesú výhradnú zodpovednosť za povoľovanie a presadzovanie rozhodnutí, ako aj dohľad nad nimi, pokiaľ ide o delegovanie a outsourcing činností, ako aj presuny rizika.

2. Príslušné orgány oznámia orgánu, že zamýšľajú udeliť povolenie alebo vykonať registráciu finančnej inštitúcie, ktorá by bola pod dohľadom dotknutého príslušného orgánu v súlade s aktmi uvedenými v článku 1 ods. 2, a že obchodný plán finančnej inštitúcie zahŕňa outsourcing alebo delegovanie podstatnej časti jej činností alebo akýchkoľvek kľúčových funkcií alebo presun rizika podstatnej časti jej činností do tretích krajín, aby mohla využívať pas EÚ, zatiaľ čo značný objem činností alebo funkcií vykonáva v podstate mimo Únie. Oznámenia príslušných orgánov orgánu musia byť dostatočne podrobné ▌.

3. Ak sa uplatňujú právne predpisy Únie uvedené v článku 1 ods. 2 a ak sa tým neuloží žiadna konkrétna požiadavka na oznamovanie outsourcingu, delegovania alebo presunu rizika, finančná inštitúcia oznámi príslušnému orgánu outsourcing alebo delegovanie podstatnej časti svojich činností alebo ktorejkoľvek zo svojich kľúčových funkcií a presun rizika podstatnej časti svojich činností na iný subjekt alebo na svoju vlastnú pobočku so sídlom v tretej krajine. Dotknutý príslušný orgán informuje orgán o takýchto oznámeniach každý polrok.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 35, na požiadanie orgánu poskytne príslušný orgán informácie týkajúce sa mechanizmov outsourcingu, delegovania alebo presunu rizika zo strany finančných inštitúcií.

Orgán monitoruje, či dotknuté príslušné orgány overujú, či sú mechanizmy outsourcingu, delegovania alebo presunu rizika uvedené v prvom pododseku uzavreté v súlade s právom Únie, či spĺňajú usmernenia, odporúčania alebo stanoviská orgánu trhy a či nebránia účinnému dohľadu príslušných orgánov a presadzovaniu práva v tretej krajine.

3a. Ak kontrolné opatrenia príslušného orgánu bránia účinnému dohľadu alebo presadzovaniu a predstavujú riziká pre regulačnú arbitráž v členských štátoch, orgán môže dotknutému príslušnému orgánu vydať odporúčania týkajúce sa spôsobu zlepšenia jeho mechanizmov overovania vrátane lehoty, do ktorej by mal príslušný orgán vykonať odporúčané zmeny. Ak sa dotknutý príslušný orgán neriadi týmito odporúčaniami, uvedie dôvody a orgán zverejní svoje odporúčanie spolu s uvedenými dôvodmi.

3b. Komisia do [jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] vypracuje správu, v ktorej zhodnotí rôzne prístupy v odvetvových právnych predpisoch, pokiaľ ide o posudzovanie, závažnosť činností, ktoré sa majú outsourcovať alebo ktoré sa delegujú, a ktorá preskúma možnosť harmonizovanejšieho prístupu v tejto súvislosti prostredníctvom možnej špecifikácie spoločných kritérií a metodiky. Komisia predloží túto správu Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia pri tom zohľadní:

a) kontinuitu činnosti,

b) účinnú riadiacu kapacitu,

c) účinnú kapacitu auditu nad delegovanými a outsourcovanými činnosťami, ako aj na presunmi rizika.

(15a)  Vkladá sa tento článok 31b:

„Článok 31bVýmena informácií o vhodnosti a náležitosti

Orgán spolu s EIOPA a ESMA zriadi systém na výmenu informácií týkajúcich sa posúdenia vhodnosti a náležitosti držiteľov kvalifikovaných podielov, riaditeľov a držiteľov kľúčových funkcií finančných inštitúcií príslušnými orgánmi v súlade s aktmi uvedenými v článku 1 ods. 2.

(16)  Článok 32 sa nahrádza takto:

„Článok 32Posúdenie vývoja trhu

vrátane záťažových testov

1.  Orgán monitoruje a posudzuje vývoj trhu v oblasti svojej pôsobnosti a v prípade potreby informuje oba ďalšie európske orgány dohľadu, ESRB a Európsky parlament, Radu a Komisiu o príslušných mikroprudenciálnych trendoch, možných rizikách a slabých miestach. Orgán zahrnie do svojich hodnotení ▌analýzu trhov, na ktorých finančné inštitúcie pôsobia, a hodnotenie vplyvu, ktorý na tieto inštitúcie bude mať možný vývoj trhu.

2.  Orgán ▌realistickým spôsobom iniciuje a koordinuje posudzovanie odolnosti finančných inštitúcií so zreteľom na nepriaznivý vývoj na trhu v rámci celej Únie. Na tento účel vypracuje:

a)  spoločné metodiky posudzovania vplyvu hospodárskych scenárov na finančnú pozíciu inštitúcie;

aa)  spoločné metodiky identifikácie finančných inštitúcií, ktoré sa majú zahrnúť do posúdení v rámci celej Únie;

b)  spoločné prístupy k oznamovaniu výsledkov týchto posúdení odolnosti finančných inštitúcií;

c)  spoločné metodiky posúdenia vplyvu konkrétnych produktov alebo distribučných procesov na určitú finančnú inštitúciu ▐

d)  spoločné metodiky pre hodnotenie aktív, pokiaľ sú potrebné na účely záťažového testovania; a

da)  spoločné metodiky posudzovania vplyvu environmentálnych rizík na finančnú stabilitu inštitúcií.

Na účely tohto odseku orgán spolupracuje s ESRB, ktorý zabráni akémukoľvek konfliktu záujmov pri vykonávaní menovej politiky.

2a.  Orgán v spolupráci s jednotným mechanizmom dohľadu najmenej raz ročne posúdi, či je vhodné vykonať v rámci celej Únie posúdenia uvedené v odseku 2, a Európskemu parlamentu, Rade a Komisii oznámi dôvody svojho rozhodnutia. Ak sa uskutočnia takéto posúdenia v rámci celej Únie, orgán zverejní výsledky každej zúčastnenej finančnej inštitúcie, ak nepovažuje takéto zverejnenie za neprimerané vzhľadom na finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov, integritu trhu alebo fungovanie vnútorného trhu.

Povinnosti príslušných orgánov v oblasti služobného tajomstva týmto orgánom nesmú brániť v tom, aby uverejňovali výsledky posúdení v rámci celej Únie uvedených v odseku 2, alebo aby výsledky takýchto posúdení zasielali orgánu na to, aby orgán uverejnil výsledky posúdení odolnosti finančných inštitúcií v rámci celej Únie.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté úlohy ESRB uvedené v nariadení (EÚ) č. 1092/2010, orgán raz ročne a v prípade potreby aj častejšie poskytne Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a ESRB posúdenia vývoja, možných rizík a slabých miest v oblasti svojej pôsobnosti spolu s prehľadom rizík uvedeným v článku 22 ods. 2.

Orgán do týchto posúdení začlení klasifikáciu hlavných rizík a slabých miest a v prípade potreby odporučí preventívne alebo nápravné opatrenia.

3a.  Na účely vykonania posudzovaní odolnosti finančných inštitúcií v rámci celej Únie podľa tohto článku, môže orgán v súlade s článkom 35 a za podmienok v ňom stanovených požadovať informácie priamo od týchto finančných inštitúcií. Môže tiež žiadať, aby príslušné orgány vykonali osobitné preskúmania. Môže požiadať príslušné orgány, aby vykonali kontroly na mieste a môže sa zúčastniť na takýchto kontrolách na mieste v súlade s článkom 21 a za podmienok v ňom stanovených, s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť a spoľahlivosť metód, postupov a výsledkov.

3b.  Orgán môže žiadať, aby príslušné orgány vyžadovali, aby finančné inštitúcie podrobili nezávislému auditu informácie, ktoré musia poskytovať podľa odseku 3a.

4.  Orgán zabezpečí primerané pokrytie medzisektorového vývoja, rizík a slabých miest na základe úzkej spolupráce s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) prostredníctvom spoločného výboru.“;

(17)  Článok 33 sa nahrádza takto:

Článok 33Medzinárodné vzťahy

vrátane rovnocennosti

1. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci členských štátov a inštitúcií Únie, orgán môže nadviazať kontakty a uzavrieť administratívne dohody s regulačnými orgánmi, orgánmi dohľadu a v prípade potreby s orgánmi pre riešenie krízových situácií, medzinárodnými organizáciami a správnymi orgánmi tretích krajín. Tieto dohody nevytvárajú pre Úniu a jej členské štáty právne záväzky ani nebránia členským štátom a ich príslušným orgánom uzatvárať bilaterálne alebo multilaterálne dohody s tretími krajinami.

Ak je tretia krajina v súlade s platným delegovaným aktom prijatým Komisiou podľa článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 na zozname jurisdikcií, ktoré sa považujú za jurisdikcie, ktoré majú vo vnútroštátnych politikách na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu strategické nedostatky, ktoré predstavujú významné hrozby pre finančný systém Únie, orgán nezriadi dohody o spolupráci s regulačnými orgánmi, orgánmi dohľadu a v prípade potreby s orgánmi pre riešenie krízových situácií tejto tretej krajiny.

2. Orgán pomáha Komisii pri vypracúvaní rozhodnutí o rovnocennosti týkajúcich sa režimov regulácie a dohľadu v tretích krajinách na základe osobitnej žiadosti Komisie o poradenstvo, z vlastnej iniciatívy alebo ak sa to vyžaduje v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.

2a. Orgán priebežne monitoruje vývoj v oblasti regulácie a dohľadu a v prípade potreby v oblasti riešenia krízových situácií, ako aj postupy presadzovania a vývoj na relevantných trhoch v tretích krajinách, pre ktoré Komisia prijala rozhodnutia o rovnocennosti, podľa aktov uvedených v článku 1 ods. 2 s cieľom overiť, či sú stále splnené kritériá, na základe ktorých boli prijaté uvedené rozhodnutia, a všetky podmienky, ktoré sú v nich stanovené. Orgán predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a obom ďalším európskym orgánom dohľadu každé tri roky alebo častejšie v náležitých prípadoch, ak to požaduje Európsky parlament, Rada alebo Komisia, dôvernú správu o svojich zisteniach. Správa je zameraná najmä na vplyv na finančnú stabilitu, integritu trhu, ochranu investorov alebo fungovanie vnútorného trhu.

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky stanovené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, a za podmienok stanovených v druhej vete odseku 1 orgán spolupracuje s dotknutými príslušnými orgánmi a v uplatniteľnom prípade aj s orgánmi pre riešenie krízových situácií z tretích krajín, ktorých regulačný režim a režim dohľadu boli uznané ako rovnocenné. Uvedená spolupráca sa uskutočňuje na základe administratívnych dohôd, ktoré sa uzavrú s príslušnými orgánmi uvedených tretích krajín. Orgán zahrnie do rokovaní o takýchto administratívnych dohodách ustanovenia o týchto záležitostiach:

a)  mechanizmoch, ktoré orgánu umožnia získať relevantné informácie vrátane informácií o regulačnom režime, prístupe k dohľadu, vývoji na relevantných trhoch a o všetkých zmenách, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie o rovnocennosti;

b)  postupoch týkajúcich sa koordinácie činností dohľadu vrátane kontrol na mieste, vykonaných v rámci zodpovednosti orgánu, ktorý v náležitých prípadoch dobrovoľne sprevádzajú a podporujú až piati zástupcovia rôznych príslušných orgánov na základe zásady rotovania a príslušný orgán tretej krajiny, a to v rozsahu potrebnom na následné sledovanie takýchto rozhodnutí o rovnocennosti, ak to je relevantné.

Orgán informuje Európsky parlament, Radu, Komisiu a ostatné európske orgány dohľadu, ak príslušný orgán tretej krajiny odmietne uzavrieť administratívne dohody alebo ak odmietne účinne spolupracovať. Komisia tieto informácie zohľadňuje pri preskúmavaní príslušných rozhodnutí o rovnocennosti.

2b. Ak orgán zistí, že vývoj v oblasti regulácie, dohľadu alebo v prípade potreby riešenia krízových situácií alebo postupov presadzovania v tretích krajinách uvedených v odseku 2a môže ovplyvniť finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov, integritu trhu alebo ochranu investora či fungovanie vnútorného trhu, bezodkladne a dôverným spôsobom o tom informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu.

2c. Príslušné orgány vopred informujú orgán o svojom zámere uzavrieť akékoľvek administratívne dohody s orgánmi dohľadu tretej krajiny v akejkoľvek z oblastí upravených aktmi uvedenými v článku 1 ods. 2, a to aj vo vzťahu k pobočkám subjektov z tretích krajín. Poskytnú orgánu čo najskôr návrh znenia takýchto plánovaných dohôd.

Orgán môže spolupracovať s príslušnými orgánmi s cieľom vypracovať vzorové administratívne dohody s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci Únie a posilniť medzinárodnú koordináciu dohľadu. Príslušné orgány dodržiavajú tieto vzorové dohody čo najdôslednejšie.

Ak orgán v spolupráci s príslušnými orgánmi vypracuje takéto vzorové administratívne dohody, príslušné orgány neuzavrú administratívne dohody s orgánmi tretích krajín pred dokončením vzoru dohody.

V správe uvedenej v článku 43 ods. 5 orgán uvedie informácie o administratívnych dohodách s orgánmi dohľadu, medzinárodnými organizáciami alebo správnymi orgánmi tretích krajín o pomoci, ktorú orgán poskytuje Komisii pri príprave rozhodnutí o rovnocennosti, a o činnosti v oblasti monitorovania, ktorú orgán vykonáva v súlade s odsekom 2a.

3a. Orgán sa usiluje o úplné členstvo v Bazilejskom výbore pre bankový dohľad a Rade pre finančnú stabilitu a usiluje sa o štatút pozorovateľa v monitorovacej rade pre medzinárodné účtovné štandardy.

Každé stanovisko, ktoré má orgán zaujať na medzinárodných fórach, najskôr prediskutuje a schváli rada orgánov dohľadu.

3b. Orgán v prípade potreby monitoruje vývoj v oblasti regulácie, dohľadu a prípadne riešenia krízových situácií a postupy presadzovania práva, ako aj vývoj na relevantných trhoch v tretích krajinách, v prípade ktorých boli uzatvorené medzinárodné dohody.

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky stanovené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, a za podmienok stanovených v druhej vete odseku 1 tohto článku orgán spolupracuje s dotknutými príslušnými orgánmi a v uplatniteľných prípadoch aj s orgánmi pre riešenie krízových situácií z tretích krajín, ktoré sa uvádzajú v prvom pododseku tohto odseku.“;

(18)  Článok 34 sa vypúšťa.

(19)  Článok 35 sa mení takto:

a)  Odseky 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

"1. Príslušné orgány poskytnú orgánu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie s cieľom plniť úlohy, ktoré mu boli udelené týmto nariadením, za predpokladu, že majú zákonný prístup k príslušným informáciám.

Poskytnuté informácie musia byť presné a úplné a musia byť predložené v lehote, ktorú stanovil orgán.

2. Orgán môže tiež požadovať poskytovanie informácií v opakujúcich sa intervaloch a v stanovenom formáte alebo v porovnateľných vzoroch, ktoré schválil orgán. Pokiaľ je to možné, na tieto žiadosti sa vždy používajú existujúce jednotné formáty podávania správ a dodržiava sa zásada proporcionality ustanovená vo vnútroštátnych právnych predpisoch a právnych predpisoch Únie, ako aj v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.

3. Na žiadosť príslušného orgánu poskytne orgán akékoľvek informácie, ktorými disponuje a ktoré príslušný orgán potrebuje na plnenie svojich úloh ▌“;

b)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Ak informácie požadované v súlade s odsekom 1 nie sú k dispozícii, alebo ak ich príslušné orgány nesprístupnia v lehote, ktorú stanovil orgán, môže orgán náležite opodstatnenú a odôvodnenú žiadosť adresovať ktorémukoľvek z týchto orgánov:

a) iným orgánom s funkciami v oblasti dohľadu;

b) ministerstvu zodpovednému za financie v dotknutom členskom štáte, ak toto ministerstvo disponuje prudenciálnymi informáciami;

c) vnútroštátnej centrálnej banke dotknutého členského štátu;

d) štatistickému úradu dotknutého členského štátu.

Príslušné orgány pomáhajú orgánu na jeho žiadosť pri zhromažďovaní takýchto informácií.“;

c)  Odsek 7a sa vypúšťa:

(20)  Vkladajú sa tieto články 35a až 35d:

„Článok 35aVýkon právomocí uvedených v článku 35b

Právomoci udelené orgánu alebo ktorémukoľvek jeho úradníkovi alebo iným osobám povereným orgánom v súlade s článkom 35 sa nesmú použiť na vyžiadanie si sprístupnenia informácií alebo dokumentov, ktoré sú predmetom právnej ochrany.

Články 35a a 35b sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy.

Článok 35bŽiadosť o informácie adresovaná finančným inštitúciám, holdingovým spoločnostiam alebo pobočkám príslušných finančných inštitúcií a neregulovaných prevádzkových subjektov v rámci finančnej skupiny alebo konglomerátu

1. Ak informácie požadované podľa článku 35 ods. 1 alebo ods. 5 nie sú k dispozícii alebo neboli poskytnuté v lehote, ktorú stanovil orgán, môže tento orgán bez vytvorenia duplikátov údajov prostredníctvom jednoduchej žiadosti alebo rozhodnutia požiadať, aby mu všetky informácie potrebné na to, aby orgán mohol vykonávať svoje povinnosti podľa tohto nariadenia, poskytli tieto inštitúcie a subjekty:

a) relevantné finančné inštitúcie;

b) holdingové spoločnosti alebo pobočky príslušnej finančnej inštitúcie;

c) neregulované prevádzkové subjekty v rámci finančnej skupiny alebo konglomerátu, ktoré sú významné pre finančné aktivity príslušných finančných inštitúcií.

4. V rámci primeranej časovej lehoty, ktorú stanoví orgán, požadované informácie poskytujú relevantné inštitúcie a subjekty uvedené v odseku 1 alebo ich právni zástupcovia.

5. Orgán bezodkladne zašle kópiu ▌žiadosti ▌príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom majú bydlisko alebo sú usadené subjekty uvedené v odseku 1, ktorých sa týka žiadosť o informácie.

6. Orgán môže používať dôverné informácie, ktoré dostane v súlade s týmto článkom, iba na účely plnenia úloh vyplývajúcich z tohto nariadenia.

Článok 35cProcesné pravidlá týkajúce sa ukladania pokút

1. Ak pri plnení povinností na základe tohto nariadenia orgán zistí, že existujú závažné náznaky možnej existencie skutočností, ktoré by mohli predstavovať porušenie uvedené v článku 35d ods. 1, orgán požiada Komisiu, aby záležitosť vyšetrila. ▌

Článok 35dPokuty

a pravidelné sankčné platby

-1. Pred prijatím každého rozhodnutia o uložení pokuty alebo pravidelnej platby penále poskytne Komisia inštitúcii alebo subjektu, na ktoré sa žiadosť o informácie vzťahuje, možnosť byť vypočuté.

Komisia zakladá svoje rozhodnutie o uložení pokuty alebo pravidelnej platby penále len na zisteniach, ku ktorým sa dotknuté inštitúcie alebo subjekty mali možnosť vyjadriť.

1. Komisia prijme rozhodnutie o uložení pokuty, ak zistí, že inštitúcia alebo subjekt uvedený v článku 35b ods. 1 úmyselne alebo z nedbanlivosti neposkytol požadované informácie alebo poskytol neúplné, nesprávne alebo zavádzajúce informácie ▌podľa článku 35b ods. 1.

2. Základná pokuta podľa odseku 1 je najmenej [X; menej ako 50 000 EUR] EUR a nesmie presiahnuť [Y; menej ako 200 000 EUR] EUR a je odrádzajúca, účinná a primeraná veľkosti inštitúcie alebo subjektu a povahe a závažnosti nesplnenia povinnosti.

Orgán spolu s ESMA a EIOPA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanoví metodika stanovovania pokút v súlade s týmto odsekom.

▌5. ▌Celková pokuta nesmie prekročiť [X %; menej ako 20 %] ročného obratu dotknutého subjektu v predchádzajúcom účtovnom období, ak subjekt nemal z porušenia priamy alebo nepriamy finančný prospech. V takomto prípade sa celková výška pokuty rovná minimálne výške uvedeného finančného zisku.

5a. Komisia môže uložiť pravidelnú platbu penále do momentu, kým nedôjde k náprave, teda k splneniu povinnosti. Pravidelná platba penále je primeraná veľkosti inštitúcie alebo subjektu a povahe a závažnosti nesplnenia povinnosti.

5b. Počas konania sa plne rešpektuje právo na obhajobu inštitúcií alebo subjektov. Inštitúcia alebo subjekt majú právo na prístup k spisom orgánu a Komisie, a to s prihliadnutím na oprávnený záujem iných osôb na ochranu ich obchodného tajomstva. Právo na prístup k spisu sa nevzťahuje na dôverné informácie ani interné prípravné dokumenty orgánu alebo Komisie.

5c. Vymáhanie pokuty alebo pravidelnej platby penále možno pozastaviť len na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie. Inštitúcie alebo subjekty, ktorým bola uložená pokuta alebo pravidelná platba penále, môžu podať návrh na začatie konania pred Súdnym dvorom Európskej únie proti rozhodnutiu Komisie uložiť pokutu alebo pravidelnú platbu penále. Súdny dvor môže pokutu alebo pravidelnú platbu penále, ktorú uložila Komisia, okrem iného zrušiť, znížiť alebo zvýšiť.

5d. Komisia zverejňuje všetky pokuty a pravidelné platby penále, ktoré boli uložené, pokiaľ by ich zverejnenie vážne neohrozilo finančné trhy alebo nespôsobilo neprimeranú škodu zúčastneným stranám.

5e. Pokuty a pravidelné platby penále sa odvádzajú do všeobecného rozpočtu Únie.

▌(21)  Článok 36 sa mení takto:

a)  Odsek 3 sa vypúšťa.

b)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

“4. Po prijatí varovania alebo odporúčania ESRB určeného orgánu, orgán prerokuje toto varovanie alebo odporúčanie na nasledujúcom zasadnutí rady orgánov dohľadu alebo v náležitých prípadoch skôr s cieľom posúdiť vplyv takéhoto varovania alebo odporúčania na plnenie jeho úloh a možné nadväzné opatrenia.

Rozhodne príslušným rozhodovacím postupom, či sa majú prijať nejaké opatrenia v súlade s právomocami, ktoré mu boli zverené na základe tohto nariadenia, s cieľom vyriešiť záležitosti uvedené vo varovaniach a v odporúčaniach, a o obsahu týchto opatrení.

Ak orgán v súvislosti s varovaním alebo odporúčaním ďalej nekoná, objasní ESRB dôvody svojej nečinnosti. ESRB informuje o tom Európsky parlament v súlade s článkom 19 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010. ESRB o tom informuje aj Radu a Komisiu.“

c)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

"5. Po doručení varovania alebo odporúčania ESRB určeného príslušnému orgánu orgán v prípade potreby môže využiť právomoci, ktoré mu boli zverené na základe tohto nariadenia, aby zaistil včasné nadväzujúce opatrenia.

Ak adresát plánuje nedodržať odporúčanie ESRB, informuje o dôvodoch nečinnosti radu orgánov dohľadu a prerokuje ich s ňou.“

d)  Odsek 6 sa vypúšťa.

(22)  Článok 37 sa nahrádza takto:

„Článok 37Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve

1. S cieľom pomôcť uľahčiť konzultácie so zainteresovanými stranami v oblastiach významných pre plnenie úloh orgánu sa vytvorí Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve. So skupinou zainteresovaných strán v bankovníctve sa konzultuje o opatreniach prijatých v súlade s článkami 10 až 15 týkajúcimi sa regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov a, pokiaľ sa tieto opatrenia netýkajú jednotlivých finančných inštitúcií, v súlade s článkom 16 týkajúcim sa usmernení a odporúčaní, článkom 16a týkajúcim sa stanovísk a článkom 16b týkajúcim sa otázok a odpovedí. Ak sa kroky budú musieť prijať bezodkladne a konzultácie nebudú možné, Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve musí byť čo najskôr informovaná.

Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve sa stretáva z vlastného podnetu, keď to považuje za nevyhnutné, a v každom prípade aspoň štyrikrát ročne.

2. Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve sa skladá z 30 členov, 13 členov predstavuje vyvážené zastúpenie úverových inštitúcií a investičných spoločností pôsobiacich v Únii, pričom traja z nich zastupujú družstevné banky a sporiteľne, 13 členov zastupuje zástupcov ich zamestnancov, spotrebiteľov, používateľov bankových služieb a zástupcov MSP a štyria členovia budú nezávislí renomovaní akademickí pracovníci.

3. Členov skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve menuje rada orgánov dohľadu na základe otvoreného a transparentného výberového konania. Rada orgánov dohľadu pri svojom rozhodovaní v možnom rozsahu zaistí primerané zohľadnenie rozmanitosti bankového sektora, geografickú a rodovú rovnováhu a zastúpenie zainteresovaných strán z celej Únie. Členovia skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve sú vyberaní na základe ich kvalifikácie, zručností, náležitých vedomostí a preukázaných odborných znalostí.

3a. Členovia skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve si spomedzi seba zvolia predsedu skupiny. Predseda zastáva túto funkciu dva roky.

Európsky parlament môže vyzvať predsedu skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve, aby pred ním podal vyhlásenie a odpovedal na všetky otázky poslancov vždy, keď je o to požiadaný.

4. Orgán poskytne všetky potrebné informácie, ktoré sú predmetom služobného tajomstva, ako sa uvádza v článku 70, a zabezpečí primeranú administratívnu podporu skupine zainteresovaných strán v bankovníctve. Primeraná náhrada sa poskytne tým členom skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve, ktorí zastupujú neziskové organizácie, okrem zástupcov zastupujúcich odvetvie. Výška tejto náhrady zohľadňuje prípravnú a nadväzujúcu činnosť členov a zodpovedá minimálne sadzbám náhrad platných pre úradníkov v súlade s hlavou V, kapitolou 1, oddielom 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie stanovených v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (Služobný poriadok). Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve môže vytvoriť pracovné skupiny pre technické otázky. Členovia skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve pôsobia počas obdobia štyroch rokov, po ktorého uplynutí sa uskutoční nové výberové konanie.

Členovia Skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve môžu pôsobiť dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

5. Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve predloží rady orgánu k otázkam týkajúcim sa úloh orgánu s osobitným zameraním na úlohy stanovené v článkoch 10 až 16b a články 29, 30, 32 a 35.

Ak sa členovia skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve nemôžu dohodnúť na rade, jednej tretine jej členov alebo členom zastupujúcim jednu skupinu zainteresovaných strán sa povoľuje vydať samostatnú radu.

Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve, skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov, skupina zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve a skupina zainteresovaných strán v dôchodkovom poistení zamestnancov môžu vydávať spoločné rady v otázkach súvisiacich s prácou európskych orgánov dohľadu podľa článku 56 tohto nariadenia o spoločných stanoviskách a spoločných aktoch.

6. Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve prijme svoj rokovací poriadok dvojtretinovou väčšinou svojich členov.

7. Orgán uverejní rady skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve, samostatné rady jej členov a výsledky jej konzultácií, ako aj to, ako boli zohľadnené rady a výsledky konzultácií. “;

b)    V odseku 5 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Ak členovia skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve nemôžu dosiahnuť spoločné stanovisko alebo poradenstvo, členom zastupujúcim jednu skupinu zainteresovaných strán sa povoľuje vydať samostatné stanovisko alebo samostatnú radu.

Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve, skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov, skupina zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve a skupina zainteresovaných strán v dôchodkovom poistení zamestnancov môžu vydávať spoločné stanoviská a odporúčania v otázkach súvisiacich s prácou európskych orgánov dohľadu podľa článku 56 tohto nariadenia o spoločných stanoviskách a spoločných aktoch.“;

(22a)  Článok 38 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1. Orgán zabezpečí, aby žiadne rozhodnutie prijaté na základe článku 18, 19 alebo 20 nezasahovalo akýmkoľvek spôsobom do fiškálnych zodpovedností členských štátov.

(23)  Článok 39 sa nahrádza takto:

„Článok 39Rozhodovacie postupy

1. Orgán koná v súlade s odsekmi 2 až 6 pri prijímaní rozhodnutí v súlade s článkami 17, 18 a 19.

2. Orgán informuje všetkých adresátov rozhodnutia o svojom zámere prijať rozhodnutie v úradnom jazyku adresáta, pričom stanoví lehotu, v ktorej adresát môže vyjadriť svoj názor na predmet rozhodnutia, plne pri tom zohľadňujúc naliehavosť, zložitosť a potenciálne následky predmetnej veci. Adresát môže vyjadriť svoje názory vo svojom úradnom jazyku. Ustanovenia uvedené v prvej vete sa uplatňujú mutatis mutandis na odporúčania uvedené v článku 17 ods. 3.

3. V rozhodnutiach orgánu sa uvedú dôvody, z ktorých sa vychádza.

4. Adresáti rozhodnutí orgánu musia byť informovaní o zákonných opravných prostriedkoch dostupných na základe tohto nariadenia.

5. Ak orgán prijal rozhodnutie podľa článku 18 ods. 3 alebo 4, v primeraných intervaloch toto rozhodnutie preskúmava.

6. Rozhodnutia, ktoré orgán prijal podľa článkov ▌18 alebo 19, sa zverejňujú. Rozhodnutia, ktoré orgán prijal podľa článku 17, sa môžu zverejniť. Pri uverejnení sa uvedie totožnosť dotknutého príslušného orgánu alebo finančnej inštitúcie a hlavný obsah rozhodnutia, pokiaľ takéto uverejnenie nie je v rozpore s oprávnenými záujmami uvedených finančných inštitúcií alebo s ochranou ich obchodného tajomstva alebo by mohlo vážne ohroziť správne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému Únie alebo jeho časti.“;

(24)  Článok 40 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa mení takto:

i)  Vkladajú sa tieto body aa) a ab):

„aa) členov výkonnej rady na plný úväzok uvedených v článku 45 ods. 1, ktorí nehlasujú;

ab) vedúceho administratívy členského štátu zodpovedného za rokovanie a prijímanie aktov uvedených v článku 1 ods. 2 na účely konania v rozsahu pôsobnosti článkov 10 až 15“;

ia)  Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b) najvyšších predstaviteľov vnútroštátnych orgánov verejnej moci príslušných vykonávať dohľad nad úverovými inštitúciami v týchto členských štátoch, na účely konania v rozsahu pôsobnosti ktorejkoľvek právomoci okrem právomocí uvedených v článkoch 10 až 15, ktorí sa osobne stretnú aspoň dvakrát ročne;“

ib)  Písmeno e) sa nahrádza takto:

„e) jedného nehlasujúceho zástupcu ESRB, ktorý nebude prijímať žiadne stanoviská v súvislosti s vykonávaním menových politík;“

ib)  Vkladá sa toto písmeno fa):

„fa) jedného zástupcu SRB bez práva hlasovať;“

aa)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Každý ▌ orgán zodpovedá za vymenovanie vlastného náhradníka na vysokej úrovni, ktorý môže nahradiť člena rady orgánov dohľadu uvedeného v odsekoch 1 písm. ab) a b) v prípade, že sa táto osoba nemôže zúčastniť.“

ab)  Odsek 4a sa vypúšťa.

ac)  Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6. Na účely konania v rozsahu pôsobnosti smernice 94/19/ES sprevádza člena rady orgánov dohľadu uvedeného v odseku 1 písm. b) v prípade potreby zástupca príslušných orgánov, ktoré spravujú systémy ochrany vkladov v každom členskom štáte a ktorý nemá hlasovacie právo.

Ak vnútroštátny orgán verejnej moci uvedený v odseku 1 písm. b) nie je zodpovedný za riešenie krízových situácií, člen rady orgánov dohľadu sa môže rozhodnúť, že prizve zástupcu orgánu pre riešenie krízových situácií, ktorý nemá hlasovacie práva.“;

ad)  Vkladá sa tento odsek:

„6a. Na účely prijatia opatrení v rozsahu pôsobnosti článkov 10 až 15 je jeden zástupca Komisie nehlasujúcim členom rady orgánov dohľadu a jeden zástupca Európskeho parlamentu je pozorovateľ a jeden zástupca správnych orgánov každého členského štátu môže byť pozorovateľom v rade orgánov dohľadu.“

b)  Odsek 7 sa nahrádza takto:

„7. Rada orgánov dohľadu môže pozvať pozorovateľov.“

c)  Dopĺňa sa tento odsek 8:

„8. Ak vnútroštátny orgán verejnej moci uvedený v odseku 1 písm. b) nie je zodpovedný za presadzovanie pravidiel v oblasti ochrany spotrebiteľa, člen rady orgánov dohľadu uvedený v odseku 1 písm. b) sa môže rozhodnúť, že prizve nehlasujúceho zástupcu orgánu na ochranu spotrebiteľa daného členského štátu. V prípade, že je zodpovednosť za ochranu spotrebiteľa rozdelená medzi viacero orgánov v členskom štáte, dohodnú sa tieto orgány na spoločnom zástupcovi.“;

(25)  Článok 41 sa nahrádza takto:

„Článok 41Vnútorné výbory

„Na výkon osobitných úloh, ktoré jej boli zverené, môže rada orgánov dohľadu zriadiť vnútorné výbory. Rada orgánov dohľadu môže rozhodnúť, že určité jasne vymedzené úlohy a rozhodnutia deleguje na vnútorné výbory, výkonnú radu alebo na predsedu.“;

(26)  ▌Článok 42 ▌sa nahrádza takto:

„Článok 42

Nezávislosť rady orgánov dohľadu

Pri vykonávaní úloh zverených na základe tohto nariadenia predseda a členovia rady orgánov dohľadu konajú nezávisle a objektívne a výhradne v záujme Únie ako celku a nepožadujú ani neprijímajú pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od žiadnej vlády ▌ani od akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.

Členské štáty, inštitúcie ani orgány Únie ani žiadne iné verejné či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať členov rady orgánov dohľadu pri plnení ich povinností.

Keď sa usúdi, že stupeň nezávislosti uvedený v článku 30 ods. 2 písm. a) nie je podľa toho článku dostačujúci, rada orgánov dohľadu môže rozhodnúť, že buď dočasne pozastaví hlasovacie práva jednotlivých členov, alebo dočasne pozastaví ich členstvo v orgáne, a to až do odstránenia nedostatku.“;

(27)  Článok 43 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Rada orgánov dohľadu usmerňuje prácu orgánu a je hlavným rozhodovacím orgánom pre strategické rozhodnutia a významné politické rozhodnutia.

Pokiaľ sa v tomto nariadení nestanovuje inak, rada orgánov dohľadu prijíma ▌odporúčania, usmernenia, stanoviská a rozhodnutia orgánu a vydáva oznámenia uvedené v kapitole II▌.“;

b)  Odseky 2 a 3 sa vypúšťajú;

c)  ▌odsek 4 ▌sa nahrádza takto:

„Rada orgánov dohľadu prijme každoročne pred 30. septembrom na základe návrhu výkonnej rady pracovný program orgánu na nasledujúci rok a predloží ho na vedomie Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

„Orgán stanoví svoje priority vzhľadom na preskúmania, ktorými sa v náležitých prípadoch identifikujú príslušné orgány a určia činnosti, na ktoré sa preskúmanie vzťahuje podľa článku 30. Orgán môže v náležite odôvodnených prípadoch určiť ďalšie príslušné orgány, ktoré sa preskúmajú.

Pracovný program sa prijme bez toho, aby bol dotknutý ročný rozpočtový postup, a uverejní sa.“;

d)    Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Na základe návrhu výkonnej rady prijme rada orgánov dohľadu výročnú správu o činnosti orgánu vrátane výkonu povinností predsedu na základe návrhu správy podľa článku 47 ods. 9 písm. f) a každoročne do 15. júna predloží túto správu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Táto správa sa zverejní.“;

e)  Odsek 8 sa vypúšťa;

(27a)  Vkladá sa tento článok 43a:

„Článok 43a

Transparentnosť rozhodnutí prijatých radou orgánov dohľadu

Bez ohľadu na článok 70 orgán najneskôr do šiestich týždňov od zasadnutia rady orgánov dohľadu predloží Európskemu parlamentu aspoň komplexnú dôležitú správu o rokovaniach na tomto zasadnutí rady orgánov dohľadu, ktorá umožní plne pochopiť diskusie, ako aj okomentovaný zoznam rozhodnutí. "

(28)  Článok 44 sa mení takto:

a)  ▌odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Rozhodnutia rady orgánov dohľadu sa prijímajú jednoduchou väčšinou jej členov. Každý člen má jeden hlas. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Pokiaľ ide o rozhodnutia o vypracovaní a prijatí aktov, návrhov a nástrojov uvedených v článkoch 10 až 16 a opatrenia a rozhodnutia prijímané podľa článku 9 ods. 5 tretieho pododseku, článku 9a a kapitoly VI a odchylne od prvého pododseku tohto odseku, rada orgánov dohľadu prijíma rozhodnutia na základe kvalifikovanej väčšiny svojich členov, ako sa vymedzuje v článku 16 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii, ktorá zahŕňa aspoň jednoduchú väčšinu jej členov prítomných na hlasovaní z príslušných orgánov členských štátov, ktoré sú zúčastnenými členskými štátmi v zmysle článku 2 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 (ďalej len „zúčastnené členské štáty“) a jednoduchú väčšinu jej členov prítomných na hlasovaní z príslušných orgánov členských štátov, ktoré nie sú zúčastnenými členskými štátmi v zmysle článku 2 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 (ďalej len „nezúčastnené členské štáty“). Členovia výkonnej rady na plný úväzok a predseda o týchto rozhodnutiach nehlasujú.

Pokiaľ ide o rozhodnutia prijaté podľa článku 18 ods. 3 a 4 a odchylne od prvého pododseku tohto odseku, rada orgánov dohľadu prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom, ktorá by mala zahŕňať jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov zúčastnených členských štátov a jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov nezúčastnených členských štátov.

a)   Vkladá sa odsek 1a:

1a. Odchylne od odseku 1 má rada orgánov dohľadu právomoc prijímať rozhodnutia, ktoré výkonná rada prijíma na účely článkov 22 ods. 1, 22 ods. 2, 22 ods. 3, 22 ods. 5, 29a, 31a, 32 a 35b až 35d podľa článku 47 ods. 3 jednoduchou väčšinou hlasov svojich členov.

Ak rada orgánov dohľadu neprijme rozhodnutie pripravené výkonnou radou na účely článkov 22 ods. 1, 22 ods. 2, 22 ods. 3, 22 ods. 5, 29a, 31a, 32 a 35b až 35h, môže tieto rozhodnutia zmeniť. Rada orgánov dohľadu je oprávnená prijímať tieto zmenené rozhodnutia trojštvrtinovou väčšinou svojich členov.

V prípade, že rada orgánov dohľadu neprijme zmenené rozhodnutia uvedené v druhom pododseku čo najskôr a najneskôr do štyroch mesiacov, prijme rozhodnutie výkonná rada.“;

b)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Rada orgánov dohľadu prijme a uverejní svoj rokovací poriadok. V rokovacom poriadku sa podrobne vymedzia ustanovenia, ktorými sa riadi hlasovanie.“

c)    Odsek 4 sa nahrádza takto:

"4. Nehlasujúci členovia a pozorovatelia sa v rámci rady orgánov dohľadu nezúčastňujú na rozhovoroch týkajúcich sa jednotlivých finančných inštitúcií, pokiaľ sa nestanovuje inak v článku 75 ods. 3 alebo v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.

Prvý pododsek sa nevzťahuje na predsedu, členov, ktorí sú zároveň členmi výkonnej rady, a na zástupcu Európskej centrálnej banky vymenovaného jej radou pre dohľad.“

(29)  V kapitole III sa názov oddielu 2 nahrádza takto:

„Oddiel 2

Výkonná rada“

(30)  Článok 45 sa nahrádza takto:

„Článok 45Zloženie

1. Výkonná rada sa skladá z predsedu a troch členov na plný úväzok, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu. Predseda prideľuje jasne definované politické a riadiace úlohy každému z členov na plný úväzok , najmä za rozpočtové záležitosti a za záležitosti súvisiace s pracovným programom orgánu a za záležitosti súvisiace s konvergenciou. Jeden z členov na plný úväzok koná ako podpredseda a v neprítomnosti predsedu alebo pri jeho zaneprázdnenosti preberá úlohy predsedu v súlade s týmto nariadením.

2. Členovia na plný úväzok sú vyberaní na základe zásluh, zručností, znalostí a praktických skúseností z finančných inštitúcií v rámci ich rôznych obchodných modelov, a trhov, najmä z bankovníctva vrátane záujmov spotrebiteľa, ako aj skúseností súvisiacich s finančným dohľadom a reguláciou. Členovia na plný úväzok musia mať rozsiahlu prax v riadiacej funkcii. Aspoň jeden z členov na plný úväzok by v priebehu jedného roka pred vymenovaním nemal byť zamestnancom príslušného vnútroštátneho orgánu. Výber sa vykonáva na základe otvoreného výberového konania, ktoré sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a na základe ktorého Komisia vypracuje užší zoznam kvalifikovaných uchádzačov a konzultuje s radou orgánov dohľadu.

Komisia predloží užší zoznam na schválenie Európskemu parlamentu. Po schválení tohto užšieho zoznamu prijme Rada rozhodnutie o vymenovaní členov výkonnej rady na plný úväzok ▌. Zloženie výkonnej rady je vyvážené a proporčné a odráža Úniu ako celok.

3. Ak člen výkonnej rady na plný úväzok prestane spĺňať podmienky stanovené v článku 46 alebo bol uznaný vinným zo závažného pochybenia, môže Európsky parlament a Rada z vlastnej iniciatívy alebo na základe návrhu Komisie schváleného Európskym parlamentom prijať rozhodnutie o jeho odvolaní z funkcie.

4. Funkčné obdobie členov na plný úväzok je 5 rokov a je obnoviteľné jeden raz. V priebehu deviatich mesiacov predchádzajúcich skončeniu päťročného funkčného obdobia člena na plný úväzok rada orgánov dohľadu posúdi:

a) výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia;

b) povinnosti a požiadavky orgánu v nasledujúcich rokoch.

Po zohľadnení hodnotenia predloží Komisia Rade zoznam členov na plný úväzok, ktorý sa má obnoviť. Na základe tohto zoznamu a s prihliadnutím na hodnotenie môže Rada predĺžiť funkčné obdobie členov na plný úväzok.“;

(31)  Vkladá sa tento článok 45a:

„Článok 45aRozhodovanie

1. Rozhodnutia výkonnej rady sa prijímajú jednoduchou väčšinou jej členov. Každý člen má jeden hlas. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Ak o to požiada predseda alebo aspoň traja členovia výkonnej rady, rozhodnutia sa postúpia rade orgánov dohľadu.

2. Zástupca Komisie sa zúčastňuje na zasadnutiach výkonnej rady bez hlasovacieho práva s výnimkou záležitostí uvedených v článku 63.

3. Výkonná rada prijme a zverejní svoj rokovací poriadok.

4. Zasadnutia výkonnej rady zvoláva predseda na vlastný podnet alebo na žiadosť jedného z jej členov a vedie ich predseda.

Výkonná rada sa schádza vždy pred zasadnutím rady orgánov dohľadu a tak často, ako to výkonná rada považuje za potrebné. Pravidelne podáva správu rade orgánov dohľadu a stretáva sa aspoň jedenásťkrát za rok.

5. ▌Nehlasujúci členovia sa nezúčastňujú na žiadnych rokovaniach výkonnej rady o jednotlivých finančných inštitúciách.

5a. Rada orgánov dohľadu je oprávnená zasielať osobitné žiadosti o informácie výkonnej rade. “;

(32)  Vkladá sa tento článok 45b:

„Článok 45bVnútorné výbory

Výkonná rada môže pre osobitné úlohy, ktoré jej boli pridelené, zriadiť vnútorné výbory.“;

(33)  Článok 46 sa nahrádza takto:

„Článok 46Nezávislosť

výkonnej rady

Členovia výkonnej rady konajú nezávisle a objektívne a výhradne v záujme Únie ako celku a nepožadujú ani neprijímajú pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od vlády ▌ani od akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.

Členovia výkonnej rady nesmú zastávať žiadnu funkciu na vnútroštátnej úrovni, úrovni Únie ani na medzinárodnej úrovni.

Členské štáty, inštitúcie ani orgány Únie, ani žiadne iné verejné či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať členov výkonnej rady pri výkone ich úloh.“;

(34)  Článok 47 sa nahrádza takto:

„Článok 47Úlohy

1. Výkonná rada zaistí, aby si orgán plnil poslanie a vykonával úlohy, ktoré mu boli pridelené, v súlade s týmto nariadením. S cieľom zabezpečiť fungovanie orgánu výkonná rada prijíma všetky potrebné opatrenia, najmä vnútorné administratívne pokyny a uverejňuje oznámenia, v súlade s týmto nariadením.

2. Výkonná rada navrhuje ročný a viacročný pracovný program a predkladá ich na schválenie rade orgánov dohľadu.

3. Výkonná rada vykonáva svoje rozpočtové právomoci v súlade s článkami 63 a 64.

Na účely článkov 17, 19, 22 ods. 4 a 30 ▌má výkonná rada právomoc konať a prijímať rozhodnutia. Na účely článkov 22 ods. 1, 22 ods. 2, 22 ods. 3, 22 ods. 5, 29a, 31a, 32 a 35b až 35d má výkonná rada právomoc pripravovať rozhodnutia, ktoré podliehajú rozhodovaciemu postupu ustanovenému v článku 44 ods. 1a. Výkonná rada informuje radu orgánov dohľadu o všetkých rozhodnutiach, ktoré pripravuje a prijíma.

3a. Výkonná rada preskúmava a vydáva stanoviská ▌ vo všetkých veciach, o ktorých rozhoduje rada orgánov dohľadu.

4. Výkonná rada prijme plán politiky zamestnanosti orgánu a podľa článku 68 ods. 2 potrebné vykonávacie opatrenia týkajúce sa Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev („služobný poriadok“).

5. Výkonná rada prijme osobitné ustanovenia týkajúce sa práva na prístup k dokumentom orgánu v súlade s článkom 72.

6. Výkonná rada na základe návrhu správy uvedeného v ods. 9 písm. f) predkladá rade orgánov dohľadu na schválenie návrh výročnej správy o činnostiach orgánu, ako aj o povinnostiach predsedu.

7. Výkonná rada vymenúva a odvoláva členov odvolacej rady v súlade s článkom 58 ods. 3 a 5 s riadnym ohľadom na návrh rady orgánov dohľadu.

8. Členovia výkonnej rady zverejňujú všetky informácie o stretnutiach a prijatých daroch. Výdavky sa verejne evidujú v súlade so služobným poriadkom.

9. Zodpovedný člen má tieto špecifické úlohy:

a) vykonať ročný pracovný program orgánu pod vedením rady orgánov dohľadu a pod kontrolou výkonnej rady;

b) prijať všetky potrebné opatrenia, konkrétne prijať vnútorné administratívne pokyny a uverejniť oznámenia, s cieľom zabezpečiť fungovanie orgánu v súlade s týmto nariadením;

c) vypracovať viacročný pracovný program, ako sa uvádza v článku 47 ods. 2;

d) do 30. júna každého roka vypracovať pracovný program pre nasledujúci rok, ako sa uvádza v článku 47 ods. 2;

e) zostaviť predbežný návrh rozpočtu orgánu podľa článku 63 a plniť rozpočet orgánu podľa článku 64;

f) každý rok vypracovať návrh správy s oddielom týkajúcim sa činností orgánu v oblasti regulácie a dohľadu a oddielom týkajúcim sa finančných a administratívnych záležitostí;

g) vykonávať vo vzťahu k zamestnancom orgánu právomoci stanovené v článku 68 a riadiť záležitosti týkajúce sa zamestnancov.“;

(35)  Článok 48 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Predseda je štátny príslušník členského štátu a je zodpovedný za prípravu práce a predsedníctvo schôdzí rady orgánov dohľadu a výkonnej rady.“;

b)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Na účely zvolenia predsedu Komisia zriadi výberovú komisiu, ktorú tvorí šesť vysokopostavených nezávislých osôb. Európsky parlament, Rada a Komisia vymenujú po dvoch členov výberovej komisie. Výberová komisia si spomedzi svojich členov zvolí predsedu. Výberová komisia jednoduchou väčšinou rozhodne o zverejnení oznámenia o voľnom pracovnom mieste, o výberových kritériách a o konkrétnom pracovnom profile, ako aj o metóde skúmania skupiny žiadateľov s cieľom vypracovať rodovo vyvážený užší zoznam najmenej dvoch kandidátov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu výberovej komisie.

Predseda je vyberaný na základe zásluh, kvalifikácie, znalosti finančných inštitúcií a trhov, a to najmä v oblasti bankovníctva, prostredníctvom otvoreného výberového konania uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie. Predseda má značný počet rokov uznaných skúseností relevantných pre oblasť finančného dohľadu a regulácie, ako aj skúseností získaných na vyššej riadiacej pozícii, je schopný preukázať schopnosti viesť a vysoké štandardy efektívnosti, schopnosti a integrity a vie preukázať znalosť minimálne dvoch úradných jazykov Únie.

Výberová komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade užší zoznam kandidátov na pozíciu predsedu. Európsky parlament môže pozvať vybraných kandidátov na vypočutia za zatvorenými dverami alebo na verejné vypočutia, predložiť kandidátom otázky na písomné zodpovedanie, vzniesť námietku proti vymenovaniu kandidáta a odporučiť ním preferovaného kandidáta. Európsky parlament a Rada prijmú spoločné rozhodnutie o vymenovaní predsedu z užšieho zoznamu kandidátov.

2a. Ak predseda už nespĺňa podmienky požadované na výkon jeho povinností vrátane povinností stanovených v článku 49 alebo bol uznaný vinným zo závažného pochybenia, môže Európsky parlament a Rada na základe návrhu Komisie alebo z vlastnej iniciatívy prijať spoločné rozhodnutie o jeho odvolaní z funkcie. Pri príprave návrhu Európska komisia konzultuje s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.“;

ba)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

“3. Funkčné obdobie predsedu je osem rokov a nemožno ho vymenovať znova.“

c)  ▌odsek 4 ▌sa nahrádza takto:

""4. V priebehu deviatich mesiacov predchádzajúcich skončeniu osemročného funkčného obdobia predsedu rada orgánov dohľadu posúdi:

a) výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia;

b) povinnosti a požiadavky orgánu v nasledujúcich rokoch.

Na účely hodnotenia uvedeného v prvom pododseku rada orgánov dohľadu vymenuje spomedzi svojich členov dočasného náhradného predsedu.“;

d)  Odsek 5 sa vypúšťa;

(35a)  Článok 49 sa nahrádza takto:

„Článok 49Nezávislosť

predsedu

Bez toho, aby bola dotknutá úloha rady orgánov dohľadu v súvislosti s úlohami predsedu, predseda nepožaduje ani neprijíma pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od vlády ▌alebo od akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.

Členské štáty, inštitúcie a orgány Únie ani žiadne iné verejné či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať predsedu pri výkone jeho úloh.

V súlade so služobným poriadkom uvedeným v článku 68 je predseda po ukončení služobného pomeru naďalej viazaný povinnosťou správať sa čestne a diskrétne, pokiaľ ide o prijímanie určitých funkcií alebo výhod.“

(36)  Článok 49a sa nahrádza takto:

„Článok 49aVýdavky

Predseda do dvoch týždňov od konania zasadnutia zverejňuje informácie o všetkých zasadnutiach s externými zainteresovanými stranami a prijatých daroch. Výdavky sa verejne evidujú v súlade so služobným poriadkom.“;

(37)  Články 50, 51, 52, 52a a 53 sa vypúšťajú;

(38)  Článok 54 sa mení takto:

a)  ▌Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Spoločný výbor slúži ako fórum, na ktorom orgán pravidelne a úzko spolupracuje s cieľom zaistiť medzisektorovú konzistentnosť s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy), pričom plne zohľadňuje sektorové špecifiká, najmä, keď sa to požaduje na základe právnych predpisov Únie, pokiaľ ide o:

– finančné konglomeráty a cezhraničnú konsolidáciu,

– účtovníctvo a audit,

– mikroprudenciálne analýzy medzisektorového vývoja, rizík a slabých miest finančnej stability,

– retailové investičné produkty,

kybernetickú bezpečnosť,

– výmenu informácií a najlepších postupov s ESRB a ▌európskymi orgánmi dohľadu,

– otázky týkajúce sa finančných služieb v maloobchode a ochrany spotrebiteľov a investorov;

porušenia uplatňovania zásady proporcionality.“;

c)  vkladá sa tento odsek 2a:

„2a. Pokiaľ ide o úlohy orgánu súvisiace s predchádzaním praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a bojom proti nim, spoločný výbor slúži ako fórum, v ktorom orgán pravidelne a úzko spolupracuje s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy v záležitostiach týkajúcich sa interakcie medzi osobitnými úlohami orgánu podľa článku 8 ods. 1 písm. l) a úlohami, ktorými sú poverené Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere.

Spoločný výbor môže pomáhať Komisii pri posudzovaní podmienok a technických špecifikácií a postupov na zabezpečenie bezpečného a efektívneho vzájomného prepojenia centralizovaných automatizovaných mechanizmov podľa správy uvedenej v článku 32a ods. 5 smernice (EÚ) 2018/843, ako aj účinného prepojenia vnútroštátnych registrov podľa smernice (EÚ) 2018/843.“;

(39)  ▌Článok 55 ▌sa nahrádza takto:

„Článok 55Zloženie

1. Spoločný výbor sa skladá z predsedov európskych orgánov dohľadu ▌.

2. Na zasadnutia spoločného výboru, ako aj prípadne všetkých podvýborov uvedených v článku 57 sa ako pozorovatelia pozývajú jeden člen výkonnej rady, zástupca Komisie a druhý predseda ESRB a v prípade potreby predseda ktoréhokoľvek podvýboru spoločného výboru.

3. Predseda spoločného výboru je vymenúvaný na princípe ročnej rotácie z predsedov európskych orgánov dohľadu. Predseda spoločného výboru je druhým podpredsedom ESRB.

4. Spoločný výbor prijme a uverejní svoj rokovací poriadok. Spoločný výbor môže pozvať pozorovateľov. Spoločný výbor prijíma spoločné pozície konsenzom.

Spoločný výbor sa stretáva aspoň raz za tri mesiace.

4a. Predseda orgánu pravidelne konzultuje s radou orgánov dohľadu a informuje ju o každej pozícii prijatej na zasadnutí spoločného výboru a jeho podvýborov.“;

(39a)  Článok 56 sa nahrádza takto:

„Článok 56Spoločné stanoviská a spoločné akty

Orgán v rozsahu svojich úloh uvedených v kapitole II, a najmä vzhľadom na vykonávanie smernice 2002/87/ES, sa usiluje dosiahnuť v prípade potreby spoločné stanoviská s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy).

Keď sa to požaduje na základe právnych predpisov Únie, akty podľa článkov 10 až 19 tohto nariadenia v súvislosti s uplatňovaním smernice 2002/87/ES a všetkých ostatných aktov Únie uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré takisto patria do rozsahu pôsobnosti Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) alebo Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), prijíma súčasne orgán, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).

Ak sa rozhodnutie orgánu líši od spoločnej pozície uvedenej v odseku 1 alebo ak sa nemohlo prijať žiadne rozhodnutie, orgán bezodkladne informuje o svojich dôvodoch Európsky parlament, Radu a Komisiu.“

(39a)  Článok 57 sa nahrádza takto:

„Článok 57Podvýbory

1. Spoločný výbor môže zriadiť podvýbory na účely vypracovania návrhu spoločných pozícií a spoločných aktov pre spoločný výbor.

2. Podvýbor sa skladá z predsedov európskych orgánov dohľadu a jedného zástupcu na vysokej úrovni zo súčasných zamestnancov daného príslušného orgánu z každého členského štátu.

3. Podvýbor si spomedzi zástupcov dotknutých príslušných orgánov zvolí predsedu, ktorý je súčasne pozorovateľom v spoločnom výbore.

3a. Na účely článku 56 sa zriadi podvýbor spoločného výboru pre finančné konglomeráty.

4. Spoločný výbor na svojej webovej stránke zverejní všetky zriadené podvýbory vrátane ich mandátov a zoznamu ich členov so ich príslušnými funkciami v podvýbore.“

(40)  Článok 58 sa mení takto:

-a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Týmto sa zriaďuje odvolacia rada európskych orgánov dohľadu.“

-aa)  V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

2. Odvolacia rada sa skladá zo šiestich členov a šiestich náhradníkov, ktorými sú jednotlivci s vysokým renomé, preukázanými náležitými vedomosťami v oblasti právnych predpisov Únie a medzinárodnými odbornými skúsenosťami na dostatočne vysokej úrovni v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, dôchodkového poistenia zamestnancov, trhov s cennými papiermi alebo iných finančných služieb, s výnimkou súčasných zamestnancov príslušných orgánov alebo iných vnútroštátnych inštitúcií alebo inštitúcií Únie zapojených do činností orgánu a členov skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve. Členovia sú štátnymi príslušníkmi niektorého z členských štátov a dôkladne ovládajú minimálne dva úradné jazyky Únie. Odvolacia rada má dostatočné znalosti v oblasti práva, aby mohli poskytovať odborné právne poradenstvo o zákonnosti a proporcionalite vykonávania právomocí orgánu.“

a)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Dvoch členov odvolacej rady a dvoch náhradníkov vymenuje výkonná rada orgánu z užšieho zoznamu navrhnutého Komisiou na základe verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie a po porade s radou orgánov dohľadu.

Európsky parlament môže po prijatí užšieho zoznamu pozvať kandidátov na členov a ich náhradníkov, aby pred tým, ako budú vymenovaní, pred ním podali vyhlásenie a odpovedali na všetky otázky, ktoré im položia jeho poslanci.

Európsky parlament môže pozvať členov odvolacej rady, aby pred ním podali vyhlásenie a odpovedali na všetky otázky poslancov vždy, keď sú o to požiadaní.“;

b)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Člen odvolacej rady, ktorého vymenovala výkonná rada orgánu, nemôže byť odvolaný počas funkčného obdobia, pokiaľ nebol uznaný vinným zo závažného pochybenia a výkonná rada o tom nerozhodla po porade s radou orgánov dohľadu.“;

ba)  odsek 8 sa nahrádza takto:

„8. Európske orgány dohľadu poskytnú odvolacej rade prostredníctvom spoločného výboru náležitú prevádzkovú a trvalú administratívnu podporu.“

(41)  V článku 59 sa ods. 1 a 2 nahrádzajú takto:

"1. Členovia odvolacej rady sú pri svojom rozhodovaní nezávislí. Nesmú byť viazaní žiadnymi pokynmi. Nemôžu vykonávať ďalšie úlohy v orgáne, jeho výkonnej rade ani rade orgánov dohľadu.

2. Členovia odvolacej rady a zamestnanci orgánu poskytujúci prevádzkovú a administratívnu podporu sa nemôžu zúčastňovať na odvolacích konaniach, ak na nich majú akýkoľvek osobný záujem, alebo ak boli v minulosti zapojení do konania ako zástupcovia jednej zo strán, alebo ak sa podieľali na rozhodnutí, ktoré je predmetom odvolania.“;

(42)  V článku 60 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1. Každá fyzická alebo právnická osoba vrátane príslušných orgánov sa môže odvolať proti rozhodnutiu orgánu uvedenému v článkoch 16, 16a, 17, 18, 19 a 35, a to aj čo sa týka jeho proporcionality, a proti akémukoľvek inému rozhodnutiu, ktoré prijal orgán v súlade s aktmi Únie uvedenými v článku 1 ods. 2, ktoré je určené tejto osobe, alebo proti rozhodnutiu, ktoré je, hoci vo forme rozhodnutia určenému inej osobe, v priamom a individuálnom záujme danej osoby.

2. Odvolanie spolu s odôvodnením sa predkladá orgánu písomne do troch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia dotknutej osobe alebo, ak oznámenie neexistuje, odo dňa, keď orgán svoje rozhodnutie uverejnil.

Odvolacia rada rozhodne o odvolaní do troch mesiacov po predložení odvolania.“

(43)  Článok 62 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Príjmy orgánu sa bez toho, aby boli dotknuté iné druhy príjmov, skladajú z akejkoľvek kombinácie týchto zdrojov:

a) vyrovnávací príspevok od Únie zaúčtovaný vo všeobecnom rozpočte Únie (oddiel Komisie), ktorý je aspoň vo výške 35 % odhadovaných príjmov orgánu;

aa) povinné príspevky dosahujúce až 65 % odhadovaných príjmov orgánu od vnútroštátnych orgánov verejnej moci zodpovedných za dohľad nad finančnými inštitúciami;

b) v závislosti od vývoja rozsahu dohľadu nad inštitúciami ročné príspevky od finančných inštitúcií na základe ročných odhadovaných výdavkov na činnosti vyžadovaných podľa tohto nariadenia a podľa aktov Únie uvedených v článku 1 ods. 2 pre každú kategóriu účastníkov v pôsobnosti orgánu;

c) všetky poplatky zaplatené orgánu v prípadoch uvedených v príslušných nástrojoch práva Únie;

d) akékoľvek príspevky od členských štátov alebo pozorovateľov;

e) poplatky za uverejnenie, odbornú prípravu a akékoľvek iné služby požadované príslušnými orgánmi.

1a. Príjmy, ktoré orgán získa, nesmú ohroziť jeho nezávislosť ani objektivitu.“;

aa)  V odseku 4 sa dopĺňa tento pododsek:

„Odhady vychádzajú z cieľov a očakávaných výsledkov ročného pracovného programu, ktorý je uvedený v článku 47 ods. 2, a zohľadňujú finančné zdroje potrebné na splnenie týchto cieľov a očakávaných výsledkov.“

b)  Dopĺňa sa tento odsek:

5. Dobrovoľné príspevky od členských štátov a pozorovateľov uvedené v odseku 1 písm. d) sa neprijímajú, ak by takéto prijatie vyvolalo pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti orgánu.“;

(45)  Článok 63 sa nahrádza takto:

„Článok 63Zostavovanie rozpočtu

1.  Každý rok zodpovedný člen vypracúva predbežný návrh jednotného programového dokumentu orgánu na nasledujúce tri rozpočtové roky, pričom uvedie odhad príjmov a výdavkov, ako aj informácie o zamestnancoch, jeho ročné a viacročné plánovanie programu a predloží ho výkonnej rade a rade orgánov dohľadu spolu s plánom pracovných miest.

1a.  Predseda predloží návrh jednotného programového dokumentu Európskemu parlamentu a Rade. Rada orgánov dohľadu potom na základe návrhu, ktorý bol schválený výkonnou radou, prijme návrh jednotného programového dokumentu na nasledujúce tri rozpočtové roky.

1b.  ▌Jednotný programový dokument zašle výkonná rada Komisii, Európskemu parlamentu a Rade a Európskemu dvoru audítorov do 31. januára. Bez toho, aby bolo dotknuté prijatie ročného rozpočtu, Európsky parlament schváli jednotný programový dokument.

2.  Komisia po zohľadnení ▌jednotného programového dokumentu zapracuje do návrhu rozpočtu Únie odhady, ktoré považuje za potrebné vzhľadom na plán pracovných miest a výšku vyrovnávacieho príspevku, ktorá sa má účtovať zo všeobecného rozpočtu Únie v súlade s článkami 313 a 314 zmluvy.

3.  Rozpočtový orgán prijme pre orgán plán pracovných miest. Rozpočtový orgán schváli rozpočtové prostriedky na vyrovnávací príspevok pre orgán a schváli limit pre celkové výdavky orgánu.

4.  Rozpočet orgánu prijíma rada orgánov dohľadu. Rozpočet sa stáva konečným po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Únie. V prípade potreby sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

5.  Výkonná rada bezodkladne oznámi rozpočtovému orgánu svoj zámer vykonať akýkoľvek projekt, ktorý môže mať významný finančný vplyv na financovanie jej rozpočtu, najmä každý projekt týkajúci sa majetku, ako je prenájom alebo kúpa budov.

5a.  Rozpočtový orgán schváli akýkoľvek projekt, ktorý môže mať významný finančný alebo dlhodobý vplyv na financovanie rozpočtu orgánu, najmä každý projekt týkajúci sa majetku, ako je prenájom alebo kúpa budov, vrátane doložiek o zrušení.“;

(46)  Článok 64 sa nahrádza takto:

„Článok 64Plnenie a kontrola rozpočtu

„1. Zodpovedný člen koná ako schvaľujúci úradník a plní ročný rozpočet orgánu.

2. Účtovník orgánu, ktorý je nezávislý, zašle predbežnú účtovnú závierku účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov do 1. marca nasledujúceho roka. Článok 70 nebráni orgánu, aby poskytol Európskemu dvoru audítorov všetky informácie, o ktoré požiada a ktoré patria do právomoci Dvora audítorov.

3. Účtovník orgánu zašle do 1. marca nasledujúceho roka účtovníkovi Komisie požadované účtovné informácie na účely konsolidácie, a to spôsobom a vo formáte, ako ich stanovil uvedený účtovník.

4. Účtovník orgánu pošle správu o rozpočtovom a finančnom riadení aj členom rady orgánov dohľadu, Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov do 31. marca nasledujúceho roku.

5. Po zohľadnení pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke orgánu v súlade s článkom 148 nariadenia o rozpočtových pravidlách účtovník orgánu, ktorý koná na vlastnú zodpovednosť, zostaví konečnú účtovnú závierku orgánu. Zodpovedný člen ju zašle rade orgánov dohľadu, ktorá k uvedenej účtovnej závierke zaujme svoje stanovisko.

6. Účtovník orgánu zašle konečnú účtovnú závierku spolu so stanoviskom rady orgánov dohľadu najneskôr do 1. júla nasledujúceho roka účtovníkovi Komisie, Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov.

Účtovník orgánu zašle do 1. júla účtovníkovi Komisie aj súbor výkazov v štandardizovanej podobe, ktorú stanovil účtovník Komisie na účely konsolidácie.

7. Konečná účtovná závierka sa uverejňuje do 15. novembra nasledujúceho roku v Úradnom vestníku Európskej únie.

8. Zodpovedný člen zašle Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky do 30. septembra. Kópiu tejto odpovede zašle aj výkonnej rade a Komisii.

9. Zodpovedný člen predloží Európskemu parlamentu na požiadanie a podľa ustanovenia v článku 165 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách všetky informácie potrebné pre bezproblémové uplatnenie postupu udeľovania absolutória na daný rozpočtový rok.

10. Európsky parlament na odporúčanie Rady konajúcej na základe kvalifikovanej väčšiny pred 15. májom roku N + 2 udelí orgánu absolutórium na plnenie rozpočtu na finančný rok N.

10a. Orgán vypracuje odôvodnené stanovisko k pozícii Európskeho parlamentu a všetkým ostatným pripomienkam Európskeho parlamentu uvedeným pri postupe udeľovania absolutória.“;

(46a)  Vkladá sa tento článok 64a:

„Článok 64aVnútorný audit orgánu

Orgán zriadi Výbor pre vnútorný audit, ktorý vypracuje pre Európsky parlament a Radu stanovisko k absolutóriu týkajúce sa tej časti rozpočtu, ktorá nie je financovaná z rozpočtu Únie.“

(47)  Článok 65 sa nahrádza takto:

„Článok 65Rozpočtové pravidlá

Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na orgán prijme výkonná rada po porade s Komisiou. Tieto pravidlá sa nesmú odchyľovať od delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013* pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pokiaľ si to nevyžadujú osobitné prevádzkové potreby pre fungovanie orgánu a iba s predchádzajúcim súhlasom Komisie.

*  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).“

(48)  V článku 66 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Na účely boja proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej protiprávnej činnosti sa na orgán bez obmedzenia uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013**.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).“

(49)  Článok 68 sa mení takto:

a)    odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1. Na zamestnancov orgánu vrátane členov výkonnej rady na plný úväzok a jej predsedu sa uplatňuje služobný poriadok, podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov a pravidlá prijaté spoločne s inštitúciami Únie na účel ich uplatňovania.

2. Výkonná rada po dohode s Komisiou v súlade s mechanizmami stanovenými v článku 110 služobného poriadku prijíma potrebné vykonávacie opatrenia.“

b)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4. Výkonná rada prijme ustanovenia, na základe ktorých môžu byť národní experti z členských štátov vyslaní do orgánu.“;

(50)  Článok 70 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Členovia rady orgánov dohľadu a všetci zamestnanci orgánu vrátane úradníkov vyslaných členskými štátmi na dočasnom základe a všetky ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy pre orgán na zmluvnom základe, podliehajú požiadavkám zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 339 ZFEÚ a príslušným ustanoveniam právnych predpisov Únie aj v prípade skončenia ich funkčných povinností.

Článok 16 rokovacieho poriadku sa vzťahuje na všetkých zamestnancov orgánu vrátane úradníkov dočasne vyslaných členskými štátmi a všetky ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy pre orgán na zmluvnom základe.“;

b)  V odseku 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Povinnosti na základe odseku 1 a prvého pododseku tohto odseku nebránia orgánu a príslušným orgánom použiť informácie na presadzovanie aktov uvedených v článku 1 ods. 2, a najmä pri právnych konaniach na prijatie rozhodnutí.“;

c)  vkladá sa tento odsek 2a:

„2a. Výkonná rada a rada orgánov dohľadu zabezpečia, aby sa na osoby, ktoré poskytujú akúkoľvek službu, priamo alebo nepriamo, trvale alebo príležitostne, v súvislosti s plnením úloh orgánu vrátane úradníkov a iných osôb poverených na tento účel výkonnou radou a radou orgánov dohľadu alebo vymenovaných príslušnými orgánmi, vzťahovali požiadavky na zachovávanie služobného tajomstva rovnocenné opatreniam uvedeným v predchádzajúcich odsekoch.

Rovnaké požiadavky týkajúce sa služobného tajomstva sa uplatňujú na pozorovateľov, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach výkonnej rady a rady orgánov dohľadu a ktorí sa zúčastňujú na činnostiach orgánu.“;

d)  ▌Odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„3. Odseky 1 a 2 nebránia orgánu vymieňať si informácie s príslušnými orgánmi v súlade s týmto nariadením a ostatnými právnymi predpismi Únie ▌.

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na žiadnu osobu, ktorá predloží alebo zverejní informácie o hrozbe pre verejný záujem alebo poškodení verejného záujmu v súvislosti s pracovným vzťahom.

Informácie uvedené v odseku 2 podliehajú podmienkam zachovávania služobného tajomstva uvedeným v odsekoch 1 a 2. Orgán v rokovacom poriadku stanoví praktické ustanovenia pre vykonávanie pravidiel zachovávania dôvernosti uvedených v odsekoch 1 a 2.

4. Orgán uplatňuje rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/4/44.

4a. Orgán má zavedené vyhradené informačné kanály na prijímanie informácií a zaobchádzanie s nimi, ktoré poskytuje nahlasujúca osoba o skutočnom alebo potenciálnom porušení aktov Únie, o zneužívaní práva alebo o prípadoch nesprávneho administratívneho postupu.“;

(51)  Článok 71 sa nahrádza takto:

„Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa spracovania osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 ani povinnosti orgánu týkajúce sa spracovania osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/XXX (nariadenie o ochrane údajov v prípade inštitúcií a orgánov EÚ) pri plnení svojich povinností.“;

(52)  V článku 72 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. Výkonná rada prijme praktické opatrenia na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.“;

(53)  V článku 73 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. Výkonná rada rozhodne o vnútornom jazykovom režime orgánu.“;

(54)  V článku 74 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Potrebné ustanovenia týkajúce sa ubytovania, ktoré sa má zabezpečiť pre orgán v členskom štáte, v ktorom sa nachádza jeho sídlo, a zariadenia, ktoré má dať tento členský štát k dispozícii, ako aj osobitné pravidlá uplatňované v tomto členskom štáte na zamestnancov orgánu a ich rodinných príslušníkov, sa stanovujú v dohode o ústredí medzi orgánom a daným členským štátom uzatvorenej po získaní súhlasu výkonnej rady.“;

(54a)  V článku 75 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2. Orgán spolupracuje s krajinami uvedenými v odseku 1, ktoré uplatňujú právne predpisy uznané za rovnocenné v oblastiach pôsobnosti orgánu a uvedené v článku 1 ods. 2, ako sa ustanovuje v medzinárodných dohodách uzatvorených Úniou v súlade s článkom 218 ZFEÚ.“

3. Na základe príslušných ustanovení dohôd uvedených v odsekoch 1 a 2 sa musia prijať opatrenia, ktorými sa špecifikuje najmä charakter, rozsah a procedurálne aspekty zapojenia týchto krajín uvedených v odseku 1, najmä pokiaľ ide o krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, do práce orgánu vrátane ustanovení týkajúcich sa finančných príspevkov a zamestnancov. Môžu sa v nich ustanoviť podmienky pre zastúpenie v postavení pozorovateľa v riadení orgánu, ale musí sa zaistiť, že tieto krajiny sa nezúčastnia na rozhovoroch týkajúcich sa jednotlivých finančných inštitúcií, s výnimkou prípadov, keď existuje priamy záujem.“

(55)  Vkladá sa tento článok 75a:

„Článok 75aVykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 35d ods. 2 druhom pododseku môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 35d ods. 2 druhého pododseku nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.“;

(56)  Článok 76 sa nahrádza takto:

„Článok 76Vzťah k CEBS

Orgán sa považuje za právneho nástupcu CEBS. Ku dňu zriadenia orgánu sa všetky aktíva a pasíva a všetky neuzavreté činnosti CEBS automaticky prevedú na orgán. CEBS zostaví výkaz poskytujúci obraz o konečnom stave jeho aktív a pasív ku dňu uvedeného prevodu. Tento výkaz preveria a schvália CEBS a Komisia.“

(57)  Vkladá sa nový článok 77a:

Článok 77aPrechodné ustanovenia

Úlohy a pozícia výkonného riaditeľa vymenovaného v súlade s týmto nariadením naposledy zmeneným smernicou (EÚ) 2015/2366, ktorý je vo funkcii k [Úrad pre publikácie: vložte dátum 3 mesiace po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], sa k uvedenému dátumu ukončia.

Úlohy a pozícia predsedu vymenovaného v súlade s týmto nariadením naposledy zmeneným smernicou (EÚ) 2015/2366, ktorý je vo funkcii k [Úrad pre publikácie: vložte dátum 3 mesiace po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], naďalej pokračujú až do ich uplynutia.

Úlohy a pozícia členov správnej rady vymenovaných v súlade s týmto nariadením naposledy zmeneným smernicou (EÚ) 2015/2366, ktorí sú vo funkcii k [Úrad pre publikácie: vložte dátum 3 mesiace po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], sa k uvedenému dátumu ukončia.“.

(57a)  Článok 79 sa vypúšťa.

(57b)  Článok 80 sa vypúšťa.

(57c)  Článok 81 sa nahrádza takto:

„Článok 81Preskúmanie

1. Komisia do ... [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a následne každé tri roky uverejní všeobecnú správu o skúsenostiach získaných v dôsledku fungovania orgánu a postupov ustanovených v tomto nariadení. V tejto správe sa okrem iného vyhodnotí:

a) efektívnosť a konvergenciu postupov dohľadu dosiahnutú príslušnými orgánmi;

i) ▌ nezávislosť príslušných orgánov a konvergenciu v oblasti predpisov, ktoré sú rovnocenné so správou a riadením podniku;

ii) nestrannosť, objektívnosť a autonómnosť orgánu;

b) fungovanie kolégií orgánov dohľadu;

c) pokrok dosiahnutý v rámci konvergencie v oblastiach predchádzania krízam, krízového riadenia a riešenia kríz, ako aj mechanizmov financovania Únie;

d) úlohu orgánu, pokiaľ ide o systémové riziko;

e) uplatňovanie bezpečnostnej doložky ustanovenej v článku 38;

f) uplatňovanie záväznej mediácie ustanovenej v článku 19;

fa) fungovanie rozhodovania spoločného výboru;

fb) prekážky cezhraničnej konsolidácie alebo ich vplyv podľa článku 8 tohto nariadenia.

2. V správe uvedenej v odseku 1 sa ďalej preskúma, či:

a) je vhodné pokračovať v oddelenom dohľade nad bankovníctvom, poisťovníctvom, dôchodkovým poistením zamestnancov, cennými papiermi a finančnými trhmi;

b) je vhodné vykonávať obozretný dohľad a kontrolu obchodnej činnosti oddelene alebo prostredníctvom toho istého orgánu dohľadu;

c) je vhodné zjednodušiť a posilniť štruktúru ESFS s cieľom zvýšiť súdržnosť medzi makroúrovňou a mikroúrovňou a medzi európskymi orgánmi dohľadu;

d) je vývoj ESFS v súlade s vývojom vo svete;

e) sú rozmanitosť a excelentnosť v rámci ESFS na dostatočnej úrovni;

f) je zodpovednosť a transparentnosť v súvislosti s požiadavkami na zverejňovanie informácií primeraná;

g) sú zdroje orgánu primerané na plnenie jeho povinností;

h) je vhodné zachovať sídlo orgánu alebo premiestniť európske orgány dohľadu na jedno miesto, aby sa medzi nimi zabezpečila lepšia koordinácia.

2a. V rámci všeobecnej správy uvedenej v odseku 1 Komisia po konzultácii so všetkými príslušnými orgánmi a zainteresovanými stranami vykoná komplexné posúdenie vykonávania, fungovania a efektívnosti vydávania listov o nekonaní podľa článku 9c tohto nariadenia.

2b. Komisia predloží posúdenia uvedené v odseku 2a spolu s legislatívnymi návrhmi, ak je to vhodné, Európskemu parlamentu a Rade do [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

3. Pokiaľ ide o otázku priameho dohľadu nad inštitúciami alebo infraštruktúrami s celoeurópskym dosahom a s prihliadnutím na trhový vývoj, stabilitu vnútorného trhu a súdržnosť Únie ako celku, Komisia vypracuje ročnú hodnotiacu správu týkajúcu sa vhodnosti poverenia orgánu ďalším dohľadom v tejto oblasti.

4. Správa a prípadne všetky sprievodné návrhy sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.“

(57d)  Dopĺňa sa tento článok 81a:

„Článok 81aPosúdenie osobitných úloh zverených orgánu týkajúcich sa predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boja proti nim

1. Komisia po konzultácii so všetkými príslušnými orgánmi a zainteresovanými stranami vykoná komplexné posúdenie vykonávania, fungovania a efektívnosti osobitných úloh zverených orgánu podľa článku 8 ods. 1 bodu (1) tohto nariadenia. Komisia vo svojom posúdení analyzuje aj vzájomné pôsobenie medzi týmito úlohami a úlohami pridelenými Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy. Komisia by mala okrem toho na základe komplexnej analýzy nákladov a prínosov, ako aj vzhľadom na cieľ zabezpečiť konzistentnosť, efektívnosť a účinnosť, dôkladne preskúmať možnosť zveriť osobitné úlohy týkajúce sa predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boja proti nim existujúcej alebo novej samostatnej agentúre pre celú EÚ.

2. Komisia by mala predložiť posúdenie uvedené v ods. 1 v rámci svojej správy podľa článku 65 smernice (EÚ) 2018/843 a v prípade potreby spolu s legislatívnymi návrhmi Európskemu parlamentu a Rade do 11. januára 2022.“

Článok 2Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1094/2010

Nariadenie (EÚ) 1094/2010 sa mení takto:

(1)  Článok 1 sa mení takto:

aa)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Orgán koná v rozsahu právomocí udelených týmto nariadením a v rozsahu pôsobnosti smernice 2009/138/ES s výnimkou jej hlavy IV, smerníc 2002/92/ES, 2003/41/ES, 2002/87/ES, smernice 2009/103/ES*, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ** a v rozsahu, v ktorom sa tieto akty uplatňujú na poisťovne, zaisťovne, inštitúcie dôchodkového zabezpečenia zamestnancov a sprostredkovateľov poistenia, v rozsahu príslušných častí smernice 2002/65/ES vrátane všetkých smerníc, nariadení a rozhodnutí vychádzajúcich z týchto aktov a všetkých ostatných právne záväzných aktov Únie, ktorými sa zverujú úlohy orgánu.

*   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (Ú. v. EÚ L 263, 7.10.2009, s.11).

**  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).“;

ab)    Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Orgán koná aj v oblasti činností poisťovní, zaisťovní, finančných konglomerátov, inštitúcií dôchodkového zabezpečenia zamestnancov a sprostredkovateľov poistenia v súvislosti so záležitosťami, na ktoré sa priamo nevzťahujú akty uvedené v odseku 2, a to aj v záležitostiach správy a riadenia podnikov, auditov a finančného výkazníctva, s prihliadnutím na udržateľné modely podnikov a integráciu environmentálnych, sociálnych a riadiacich činiteľov, ak sú tieto činnosti orgánu potrebné na zabezpečenie účinného a konzistentného uplatňovania týchto aktov.“

ac)    Odsek 6 sa nahrádza takto:

“6. Cieľom orgánu je chrániť verejný záujem prispievaním ku krátkodobej, strednodobej a dlhodobej stabilite a efektívnosti finančného systému pre hospodárstvo Únie, občanov a podnikateľské subjekty. Orgán v rámci svojich príslušných právomocí prispieva k:

a) zlepšeniu fungovania vnútorného trhu vrátane predovšetkým riadnej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie a dohľadu;

b) zaisteniu integrity, transparentnosti, účinnosti a riadneho fungovania finančných trhov;

c) posilneniu medzinárodnej koordinácie dohľadu;

d) predchádzaniu regulačnej arbitráži a presadzovaniu rovnakých podmienok hospodárskej súťaže;

e) zabezpečeniu, aby riziká súvisiace s poistením, zaistením a činnosťami v oblasti dôchodkového poistenia zamestnancov podliehali náležitej regulácii a dohľadu; ▌

f) zlepšovaniu ochrany zákazníka a spotrebiteľa;

fa) zlepšovaniu zbližovania v oblasti dohľadu v rámci vnútorného trhu vrátane presadzovania prístupu založeného na riziku pri vykonávaní dohľadu nad podnikmi.

Na tieto účely orgán prispieva k zaisteniu konzistentného, účinného a efektívneho uplatňovania aktov uvedených v odseku 2, podporuje konvergenciu dohľadu a v súlade s článkom 16a poskytuje stanoviská pre Európsky parlament, Radu a Komisiu ▌.

Orgán pri výkone úloh, ktorými bol na základe tohto nariadenia poverený, venuje osobitnú pozornosť systémovým rizikám, ktoré predstavujú finančné inštitúcie, ktorých zlyhanie môže narušiť fungovanie finančného systému alebo reálneho hospodárstva.

Orgán koná pri vykonávaní svojich úloh nezávisle, objektívne a nediskriminačným a transparentným spôsobom v záujme Únie ako celku a dodržiava zásadu proporcionality. Orgán uplatňuje zásady zodpovednosti a integrity a mal by zabezpečovať, aby sa so všetkými zainteresovanými stranami v tejto súvislosti zaobchádzalo spravodlivo.

Obsah a forma opatrení orgánu neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia alebo aktov uvedených v odseku 2 a je primeraný povahe, rozsahu a zložitosti rizík obsiahnutých v činnosti inštitúcie alebo trhov, ktoré sú ovplyvnené činnosťou orgánu.“

(2)  ▌Článok 2 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Orgán je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS). Hlavným cieľom ESFS je zabezpečiť, aby sa pravidlá, ktoré sa vzťahujú na finančný sektor, náležite uplatňovali s cieľom chrániť finančnú stabilitu a zabezpečiť dôveru vo finančný systém ako celok a účinnú a dostatočnú ochranu pre užívateľov oblasti finančných služieb.“

b)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

“4. Podľa zásady lojálnej spolupráce uvedenej v článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii zúčastnené strany ESFS spolupracujú na základe vzájomnej dôvery a plného vzájomného rešpektu najmä na tom, aby medzi sebou a vo vzťahu k Európskemu parlamentu, Rade a Komisii zabezpečili tok náležitých a spoľahlivých informácií.“

c)  V odseku 5 sa dopĺňa tento pododsek:

„Odkazy v tomto nariadení týkajúce sa dohľadu zahŕňajú bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právomoci, všetky relevantné činnosti všetkých príslušných orgánov vykonávané v súlade s legislatívnymi aktmi uvedenými v článku 1 ods. 2.“;

2a.  Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3Zodpovednosť

Európskeho systému finančného dohľadu

1. Orgány uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) až e) sa zodpovedajú Európskemu parlamentu a Rade.

2. Orgán počas všetkých vyšetrovaní vykonaných Európskym parlamentom v súlade s článkom 226 ZFEÚ plne spolupracuje s Európskym parlamentom.

3. Rada orgánov dohľadu prijme výročnú správu o činnostiach orgánu vrátane výkonu povinností predsedu a každoročne do 15. júna predloží túto správu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Táto správa sa zverejní.

Vo výročnej správe uvedenej v prvom pododseku orgán uvedie informácie o administratívnych dohodách s orgánmi dohľadu, medzinárodnými organizáciami alebo správnymi orgánmi tretích krajín o pomoci, ktorú orgán poskytuje Komisii pri príprave rozhodnutí o rovnocennosti, a o činnosti v oblasti monitorovania, ktorú orgán vykonáva v súlade s článkom 33.

4. Na žiadosť Európskeho parlamentu sa predseda zúčastňuje na vypočutí o výsledkoch orgánu v Európskom parlamente. Vypočutie sa uskutočňuje aspoň raz ročne. Predseda predkladá vyhlásenie pred Európskym parlamentom a odpovedá na všetky otázky kladené jeho poslancami vždy, keď je o to požiadaný.

5. Predseda na požiadanie a aspoň 15 dní pred podaním vyhlásenia uvedeného v odseku 1c predkladá Európskemu parlamentu správu v písomnej forme týkajúcu sa činností orgánu.

6. Okrem informácií uvedených v článkoch 11 až 18 a článkoch 20 a 33 správa obsahuje aj všetky relevantné informácie, ktoré ad hoc požaduje Európsky parlament.

7. Orgán odpovedá na otázky, ktoré mu adresuje Európsky parlament alebo Rada, ústne alebo písomne do piatich týždňov od prijatia otázky.

8. Predseda na požiadanie uskutoční dôverné ústne rozhovory za zatvorenými dverami s predsedom, podpredsedami a koordinátormi gestorského výboru Európskeho parlamentu, ak sú takéto rozhovory potrebné na vykonávanie právomocí Európskeho parlamentu podľa článku 226 ZFEÚ. Všetky zúčastnené strany musia dodržiavať požiadavky na zachovanie služobného tajomstva.“

9. Orgán vytvorí register dokumentov a stav ich dostupnosti.

10. Orgán predloží Európskemu parlamentu zmysluplné zhrnutie priebehu všetkých zasadnutí Medzinárodnej asociácie orgánov dohľadu nad poisťovníctvom, Medzinárodnej organizácie pre oblasť dohľadu nad dôchodkovým sporením, Rady pre finančnú stabilitu, Rady pre medzinárodné účtovné štandardy a všetkých ďalších príslušných medzinárodných orgánov alebo inštitúcií, ktoré sa týkajú dohľadu nad poisťovníctvom, zaisťovníctvom a dôchodkovým sporením alebo na ne majú vplyv.“

(3)  V článku 4 bode 2 sa písmeno ii) nahrádza takto:

„v súvislosti so smernicou 2002/65/ES a smernicou (EÚ) 2015/849 orgány príslušné zabezpečovať dodržiavanie požiadaviek uvedených smerníc zo strany finančných inštitúcií ▌;“;

(4)  Článok 6 sa mení takto:

a)    Bod 2 sa nahrádza takto:

„2. výkonná rada, ktorá vykonáva úlohy stanovené v článku 47;“;

b)    Bod 4 sa vypúšťa;

4a.  V článku 7 a sa dopĺňa nový odsek:

„Umiestnenie sídla orgánu nemá vplyv na výkon jeho úloh a právomocí, na organizáciu jeho riadiacej štruktúry, prevádzku jeho hlavnej organizácie alebo na hlavné financovanie jeho činností, pričom v prípade potreby umožňuje spoločné využívanie s agentúrami Únie administratívnych podporných služieb a služieb správy zariadení, ktoré nesúvisia s hlavnými činnosťami orgánu. Komisia do ... [dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia] a potom každých 12 mesiacov Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o tom, ako Európske orgány dohľadu plnia uvedenú požiadavku.“

(5)  Článok 8 sa mení takto:

a)    odsek 1 sa mení takto:

-i)  písmeno a) sa mení takto:

na základe legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 prispievať k vytvoreniu vysokokvalitných spoločných noriem a postupov pre reguláciu a dohľad, najmä ▌vypracúvaním ▌návrhov regulačných a vykonávacích technických predpisov, usmernení, odporúčaní a ďalších opatrení vrátane stanovísk v súlade s článkom 16a;

i)  Vkladá sa toto písmeno aa):

„aa) vypracovať a aktualizovať príručku dohľadu Únie nad finančnými inštitúciami v Únii, v ktorej sa stanovujú najlepšie postupy dohľadu a vysokokvalitné metodiky a procesy a zohľadňujú sa okrem iného meniace sa obchodné postupy a obchodné modely a veľkosť finančných inštitúcií a trhov;“;

iia)  Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b) prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právne záväzných aktov Únie, najmä podieľaním sa na spoločnej kultúre dohľadu, zaistením konzistentného, účinného a efektívneho uplatňovania aktov uvedených v článku 1 ods. 2, predchádzaním regulačnej arbitráži, posilňovaním a monitorovaním nezávislosti dohľadu, zmierovaním a urovnávaním sporov medzi príslušnými orgánmi, zabezpečovaním účinného a konzistentného dohľadu nad finančnými inštitúciami a súdržného fungovania kolégií orgánov dohľadu a prijímaním opatrení okrem iného v krízových situáciách;“

ii)  Písmená e) a f) sa nahrádzajú takto:

„e) organizovať a vykonávať preskúmania príslušných orgánov za podpory príslušných vnútroštátnych orgánova v tejto súvislosti vydávať ▌odporúčania adresované týmto príslušným orgánom a identifikovať najlepšie postupy a v tejto súvislosti vydávať usmernenia s cieľom posilniť konzistentnosť výsledkov dohľadu;

f) monitorovať a hodnotiť vývoj na trhu v oblasti svojej pôsobnosti, v relevantných prípadoch aj vývoj týkajúci sa trendov ▌v oblasti inovatívnych finančných služieb a vývoj súvisiaci s trendami súvisiacimi s environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi činiteľmi;“;

iia)  písmeno g) sa nahrádza takto:

„g) vykonávať analýzy trhov s cieľom informovať o plnení funkcií orgánu;“

iii)  Písmeno h) sa nahrádza takto:

„h) podporovať, ak je to relevantné, ochranu poistníkov, účastníkov dôchodkového systému, a oprávnených osôb, spotrebiteľov a investorov, najmä s ohľadom na nedostatky v cezhraničnom kontexte a s ohľadom na súvisiace riziká“;

iiia)  vkladajú sa tieto body ia) a ib):

„ia) koordinovať činnosti v oblasti presadzovania medzi príslušnými orgánmi;“

„ia) prispievať k vytvoreniu spoločnej stratégie Únie pre finančné údaje;“

iiib)  Vkladá sa toto písmeno ka):

„ka) uverejňovať na svojom webovom sídle a pravidelne aktualizovať všetky regulačné technické predpisy, vykonávacie technické predpisy, usmernenia, odporúčania a otázky a odpovede pre každý legislatívny akt uvedený v článku 1 ods. 2, ako aj prehľady týkajúce sa aktuálneho stavu prebiehajúcej práce a časového harmonogramu prijatia návrhov regulačných technických predpisov, návrhov vykonávacích technických predpisov, usmernení, odporúčaní a otázok a odpovedí. Tieto informácie sa sprístupnia vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie;“

iv)  Písmeno l) sa vypúšťa;

v)  Vkladá sa toto písmeno m):

„m) vydávať rady v súvislosti s uplatňovaním vnútorných modelov, uľahčovať prijímanie rozhodnutí a poskytnúť pomoc predpokladanú v článku 21a;“;

b)  Vkladá sa nový odsek 1a:

„1a. Pri vykonávaní svojich úloh v súlade s týmto nariadením orgán:

a) využíva plné právomoci, ktoré má k dispozícii;

b) s náležitým zreteľom na cieľ zaistiť bezpečnosť a zdravie finančných inštitúcií plne zohľadňuje rôzne typy, obchodné modely a veľkosť finančných inštitúcií;

c) zohľadňuje technologické inovácie, inovatívne a udržateľné obchodné modely, ako sú družstvá a vzájomné poistenie a zaistenieako aj integráciu environmentálnych a sociálnych faktorov a faktorov týkajúcich sa verejnej správy“;

c)  Odsek 2 sa mení takto:

i) Vkladá sa písmeno ca):

„ca) vydávať odporúčania, ako sa stanovuje v článkoch 29a a 31a;“

ia) Vkladá sa písmeno da):

„da) vydávať varovania v súlade s článkom 9 ods. 3;“

ib) Vkladajú sa písmená ga), gb) a gc):

„ga) vydávať stanoviská pre Európsky parlament, Radu alebo Komisiu, ako sa ustanovuje v článku 16a;

gb) vydávať odpovede na otázky, ako sa ustanovuje v článku 16b;

gc) vydávať časovo obmedzené listy o nekonaní, ako sa ustanovuje v článku 9a;“

ii) Písmeno h) sa nahrádza takto:

„h) zhromažďovať nevyhnutné informácie o finančných inštitúciách, ako sa stanovuje v článkoch 35 a 35b;“

d)  Dopĺňa sa tento odsek 3:

„3. Orgán pri vykonávaní úloh uvedených v tomto článku prísne dodržiava úroveň 1 právnych predpisov a úroveň 2 opatrení a uplatňuje zásady proporcionality a lepšej tvorby práva vrátane hodnotení vplyvu, analýz nákladov a prínosov a otvorených verejných konzultácií.

Otvorené verejné konzultácie uvedené v článkoch 10, 15, 16 a 16a sa konajú pre čo najširšie publikum s cieľom zabezpečiť inkluzívny prístup voči všetkým zainteresovaným stranám a poskytujú zainteresovaným stranám primeranú časovú lehotu, aby mohli reagovať. Orgán poskytne a zverejní spätnú väzbu k tomu, ako sa informácie a názory zhromaždené počas konzultácií použili v návrhu regulačného technického predpisu, návrhu vykonávacieho technického predpisu, v usmerneniach, odporúčaniach a stanoviskách.

Orgán zhrnie informácie získané od zainteresovaných strán tak, aby bolo možné porovnávať výsledky verejných konzultácií o podobných otázkach.“;

(6)  Článok 9 sa mení takto:

-aa)  V odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) zber, analýzu a podávanie správ o spotrebiteľských trendoch, ako je vývoj nákladov a poplatkov v oblasti retailových finančných služieb a produktov v členských štátoch;“

a)  V odseku 1 sa vkladá toto písmeno ab):

ab) vývoja retailových ukazovateľov rizika pre včasnú identifikáciu možných príčin poškodenia spotrebiteľa a investora;“;

ba)  V odseku 1 sa dopĺňajú písmená da) a db):

„da) prispievať k vytvoreniu rovnakých podmienok na vnútornom trhu, na ktorom majú spotrebitelia a poistenci spravodlivý prístup k porovnateľným finančným službám, produktom a náprave;

db) koordinácia činností príslušných orgánov v prípade fiktívnych nákupov.“

c)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Orgán monitoruje nové a existujúce finančné aktivity a môže prijať usmernenia a odporúčania v súlade s článkom 16 s cieľom podporovať bezpečnosť a spoľahlivosť trhov a konvergenciu a účinnosť regulačných postupov a postupov dohľadu.

2a. Orgán v rámci svojich príslušných právomocí vypracuje normy týkajúce sa výkonu činnosti v oblasti podnikania určené príslušným vnútroštátnym orgánom, ako sú napríklad normy týkajúce sa minimálnych právomocí a úloh. “;

d)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

"4. Orgán zriadi ako svoju integrálnu súčasť výbor pre proporcionalitu s cieľom zabezpečiť, aby sa rozdiely v povahe, rozsahu a zložitosti rizík, meniacich sa obchodných modelov a praxe, ako aj veľkosť finančných inštitúcií a trhov premietali do práce orgánu a výbor pre ochranu spotrebiteľa a finančné inovácie, v ktorom sa spoja všetky dotknuté príslušné orgány ▌a orgány zodpovedné za ochranu spotrebiteľa s cieľom posilniť ochranu spotrebiteľa a dosiahnuť koordinovaný prístup pri regulácii a dohľade v prípade nových alebo inovačných finančných aktivít a poskytovať poradenstvo orgánu, aby mohol predkladať správy Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Orgán úzko spolupracuje s Európskym výborom pre ochranu údajov s cieľom zabrániť duplicite, nezrovnalostiam a právnej neistote v oblasti ochrany údajov. Orgán môže ako súčasť výboru zahrnúť aj vnútroštátne orgány na ochranu údajov.“;

ba)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Orgán môže dočasne zakázať alebo obmedziť uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj určitých finančných aktivít, ktoré majú potenciál spôsobiť značnú finančnú ujmu spotrebiteľom alebo ohrozujú riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému v Únii alebo jeho časti, a to v prípadoch, ktoré sú vymedzené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, a za podmienok, ktoré sú v nich stanovené, alebo v prípadoch, keď je to žiaduce z dôvodu krízovej situácie v súlade s podmienkami stanovenými v článku 18 a podľa týchto podmienok.

Orgán preskúmava rozhodnutie uvedené v prvom pododseku v náležitých lehotách hneď, ako je to možné, a minimálne každých šesť mesiacov. Orgán môže obnoviť zákaz alebo obmedzenie dvakrát, a potom sa stane trvalým, pokiaľ orgán neusúdi inak.

Členský štát môže požiadať orgán, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. V takom prípade orgán v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 1 druhom pododseku rozhodne o tom, či bude na svojom rozhodnutí trvať.

Orgán môže takisto posúdiť potrebu zakázať alebo obmedziť určité druhy finančných aktivít alebo praktík a v prípade potreby takéhoto zákazu alebo obmedzenia o tom informuje Komisiu a príslušné orgány s cieľom uľahčiť prijatie akéhokoľvek takéhoto zákazu alebo obmedzenia.“

(6a)  Vkladá sa tento článok 9a:

Článok 9a

Časovo obmedzené listy o nekonaní

1.  Za výnimočných okolností a ak sú splnené podmienky stanovené v tomto odseku, orgán môže v koordinácii so všetkými dotknutými príslušnými orgánmi vydať časovo obmedzené listy o nekonaní, pokiaľ ide o osobitné ustanovenia v právnych predpisoch Únie, ktoré sú založené na legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2. Tieto listy o nekonaní sú dočasným záväzkom orgánu a všetkých dotknutých príslušných orgánov nevymáhať nesúlad finančných inštitúcií s osobitnými ustanoveniami právnych predpisov Únie, ak finančné inštitúcie nemôžu dodržiavať takéto osobitné ustanovenia, a to aspoň z jedného z týchto dôvodov:

a)   dodržiavaním súladu by finančné inštitúcie porušili iné právne a regulačné požiadavky práva Únie;

b)  súlad bez ďalších opatrení úrovne 2 alebo pokynov úrovne 3 nepovažuje orgán za uskutočniteľný;

c)  dosiahnutie súladu by vážne ohrozilo alebo ohrozilo niektorú z týchto situácií: dôvera v trh, ochrana zákazníkov alebo investorov, riadne fungovanie a integrita finančných trhov alebo komoditných trhov, stabilita celého finančného systému Únie alebo jeho časti.

Orgán nevydá žiadne listy o nekonaní, ak sa domnieva, že by mali škodlivý účinok, ktorý je neúmerný vzhľadom na jeho prínosy, na efektívnosť finančných trhov alebo na ochranu zákazníkov alebo investorov.

2.  Orgán vo svojom liste o nekonaní uvedie, ktoré konkrétne ustanovenia práva Únie podliehajú nevymáhaniu, prečo sa domnieva, že sú splnené podmienky uvedené v odseku 1, a dátum, kedy toto nevymáhanie stráca účinnosť. Dĺžka trvania takéhoto nevymáhania nesmie presiahnuť šesť mesiacov.

3.  Ak orgán rozhodne o vydaní listu o nekonaní, bezodkladne o tom informuje Komisiu, Európsky parlament a Radu. Komisia, Európsky parlament alebo Rada môžu do dvoch týždňov od prijatia týchto informácií požiadať orgán, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. Na podnet Komisie, Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva týždne. V prípade, že Komisia, Európsky parlament alebo Rada požiadajú orgán o prehodnotenie tohto rozhodnutia, orgán v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 1 druhom pododseku rozhodne o tom, či bude na svojom rozhodnutí trvať.

4.  Ak orgán vydal v súlade s odsekmi 1 až 3 list o nekonaní, bezodkladne ho uverejní na svojej webovej stránke. Orgán preskúmava svoje rozhodnutie vydať list o nekonaní v primeraných intervaloch a môže ho predĺžiť len raz o 6 mesiacov. Ak sa po šesťmesačnej alebo jednoročnej lehote rozhodnutie o vydaní listu o nekonaní neobnoví, automaticky stráca účinnosť.

(6a)  Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10Regulačné technické predpisy

1. Ak Európsky parlament a Rada delegujú na Komisiu právomoc prijímať regulačné technické predpisy prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ, aby sa zabezpečila konzistentná harmonizácia v oblastiach, ktoré sú konkrétne vymedzené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, môže orgán vypracovať návrh regulačných technických predpisov. Orgán predkladá svoj návrh regulačných predpisov na schválenie Komisii. Orgán tieto technické predpisy zároveň postúpi pre informáciu Európskemu parlamentu a Rade.

Regulačné technické predpisy sú technické, nezahŕňajú strategické ani politické rozhodnutia a ich obsah je obmedzený legislatívnymi aktmi, z ktorých vychádzajú. Orgán čo najskôr a v plnom rozsahu informuje Európsky parlament a Radu o pokroku dosiahnutom pri vypracúvaní návrhu regulačných technických predpisov.

Pred ich predložením Komisii vykoná orgán otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy v súlade s článkom 8 ods. 2a. Orgán tiež požiada o radu skupinu zainteresovaných strán uvedenú v článku 37.

Komisia do troch mesiacov od prijatia návrhu regulačného technického prepisu rozhodne, či ho schváli. Komisia môže schváliť návrh regulačných technických predpisov iba čiastočne alebo so zmenami a doplneniami, ak si to vyžadujú záujmy Únie.

Ak Komisia do troch mesiacov od doručenia návrhu regulačného technického predpisu nedospeje k rozhodnutiu, či tento predpis prijme, okamžite a v každom prípade pred uplynutím lehoty troch mesiacov o tom informuje Európsky parlament a Radu a uvedie dôvody, prečo nebola schopná prijať rozhodnutie, a časový harmonogram schválenia, pričom náležite zohľadní dátum zavedenia a uplatňovania platného legislatívneho aktu uvedeného v článku 1 ods. 2. Žiadne oneskorenie prijatia návrhu regulačného predpisu nebráni Európskemu parlamentu ani Rade vykonávať svoje kontrolné právomoci v súlade s článkom 13.

Ak má Komisia v úmysle návrh regulačného technického predpisu neschváliť alebo ho schváliť iba sčasti alebo so zmenami a doplneniami, zašle návrh regulačného technického predpisu spolu s vysvetlením, prečo ho neschvaľuje, alebo prípadne s odôvodnením jeho zmien a doplnení späť orgánu a kópiu svojho listu zašle Európskemu parlamentu a Rade. Orgán môže návrh regulačného technického predpisu do šiestich týždňov zmeniť a doplniť na základe pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Komisie a opätovne ho predložiť Komisii vo forme formálneho stanoviska. Orgán zašle kópiu svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.

Ak orgán v šesťtýždňovej lehote zmenený a doplnený návrh regulačného technického predpisu nepredložil alebo predložil návrh regulačného technického predpisu, ktorý nie je zmenený a doplnený v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Komisie, môže Komisia prijať regulačný technický predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné, alebo ho zamietnuť.

Komisia nemôže meniť obsah návrhu regulačného technického predpisu vypracovaného orgánom bez predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

2. Ak orgán nepredložil návrh regulačného technického predpisu v lehote stanovenej v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, okamžite o tom informuje Európsky parlament a Radu a uvedie dôvody, prečo nebol schopný predložiť návrh regulačného predpisu, a časový harmonogram schválenia, pričom náležite zohľadní dátum zavedenia a uplatňovania platného legislatívneho aktu uvedeného v článku 1 ods. 2. Komisia môže o takýto návrh požiadať v novej lehote. Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu o novej lehote. Európsky parlament môže vyzvať predsedu orgánu, aby vysvetlil dôvody nepredloženia návrhu regulačného technického predpisu.

3. Len ak orgán nepredloží Komisii návrh regulačného technického predpisu v lehotách v súlade s odsekom 2, môže Komisia prijať regulačný technický predpis prostredníctvom delegovaného aktu bez návrhu od orgánu.

Komisia vykoná otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy, pokiaľ tieto konzultácie a analýzy nie sú neprimerané vzhľadom na rozsah a dosah príslušného návrhu regulačných technických predpisov alebo vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť danej veci. Orgán tiež požiada o radu skupinu zainteresovaných strán uvedenú v článku 37.

Komisia bezodkladne zašle návrh regulačného technického predpisu Európskemu parlamentu, Rade a orgánu.

▌Orgán môže návrh regulačného technického predpisu v lehote šiestich týždňov zmeniť a doplniť a predložiť ho vo forme formálneho stanoviska Komisii. Orgán zašle kópiu svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.

Ak orgán v šesťtýždňovej lehote uvedenej v štvrtom pododseku nepredložil zmenený a doplnený návrh regulačného technického predpisu, môže Komisia regulačný technický predpis prijať.

Ak orgán zmenený a doplnený návrh regulačného technického predpisu v šesťtýždňovej lehote predložil, Komisia môže zmeniť a doplniť návrh regulačných technických predpisov na základe zmien a doplnení navrhovaných orgánom alebo prijať regulačný technický predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné. Komisia nemôže meniť obsah návrhu regulačného technického predpisu vypracovaného orgánom bez predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

4. Regulačné technické predpisy sa prijmú prostredníctvom nariadení alebo rozhodnutí. Slová „regulačný technický predpis“ sa vložia do ich nadpisu. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnú účinnosť dňom, ktorý je v nich stanovený.“

(6b)  V článku 13 ods. 1 sa vypúšťa druhý pododsek.

(6c)  Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15Vykonávacie technické predpisy

1. Ak Európsky parlament a Rada delegujú na Komisiu vykonávacie právomoci prijímať prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ vykonávacie technické predpisy, na zabezpečenie jednotných podmienok na vykonávanie legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 môže orgán vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov. Vykonávacie technické predpisy majú technický charakter, nevyplývajú z nich strategické rozhodnutia ani politické rozhodnutia a ich obsah má určovať podmienky uplatňovania predmetných aktov. Orgán predkladá návrh vykonávacích technických predpisov na schválenie Komisii. Orgán tieto technické predpisy zároveň postúpi pre informáciu Európskemu parlamentu a Rade.

Pred predložením návrhu vykonávacích technických predpisov Komisii vykoná orgán otvorené verejné konzultácie a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy v súlade s článkom 8 ods. 2a. Orgán tiež požiada o radu skupinu zainteresovaných strán uvedenú v článku 37.

Komisia do troch mesiacov od prijatia návrhu vykonávacieho technického predpisu rozhodne, či ho schváli. Komisia môže schváliť návrh vykonávacieho technického predpisu iba čiastočne alebo so zmenami a doplneniami, ak si to vyžadujú záujmy Únie. Ak Komisia v lehote na posúdenie úplne alebo čiastočne nesúhlasí s navrhovaným vykonávacím technickým predpisom, považuje sa za schválený.

Ak Komisia do troch mesiacov nedospeje k rozhodnutiu, či prijme vykonávací technický predpis, okamžite a v každom prípade pred uplynutím lehoty troch mesiacov o tom informuje Európsky parlament a Radu a uvedie dôvody, prečo nebola schopná prijať rozhodnutie, a časový harmonogram schválenia, pričom náležite zohľadní dátum zavedenia a uplatňovania platného legislatívneho aktu uvedeného v článku 1 ods. 2.

Ak má Komisia v úmysle návrh vykonávacieho technického predpisu neschváliť alebo ho schváliť iba čiastočne alebo so zmenami a doplneniami, zašle ho spolu s vysvetlením, prečo ho nechce schváliť, alebo prípadne s odôvodnením jeho zmien a doplnení, späť orgánu a kópiu svojho listu zašle Európskemu parlamentu a Rade. Orgán môže návrh vykonávacieho technického predpisu do šiestich týždňov zmeniť a doplniť na základe pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Komisie a opätovne ho predložiť Komisii vo forme formálneho stanoviska. Orgán zašle kópiu svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.

Ak orgán v šesťtýždňovej lehote uvedenej v piatom pododseku zmenený a doplnený návrh vykonávacieho technického predpisu nepredložil alebo predložil návrh vykonávacieho technického predpisu, ktorý nie je zmenený a doplnený v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Komisie, môže Komisia prijať vykonávací technický predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné, alebo ho zamietnuť.

Komisia nesmie meniť obsah návrhu vykonávacieho technického predpisu vypracovaného orgánom bez predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

2. Ak orgán nepredložil návrh vykonávacieho technického predpisu v lehote stanovenej v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, okamžite o tom informuje Európsky parlament a Radu a uvedie dôvody, prečo nebol schopný predložiť návrh vykonávacieho technického predpisu, a časový harmonogram schválenia, pričom náležite zohľadní dátum zavedenia a uplatňovania platného legislatívneho aktu uvedeného v článku 1 ods. 2. Komisia môže o takýto návrh požiadať v novej lehote. Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu o novej lehote. Európsky parlament môže vyzvať predsedu orgánu, aby vysvetlil dôvody nepredloženia návrhu vykonávacieho technického predpisu.

3. Len ak orgán nepredložil Komisii návrh vykonávacieho technického predpisu v lehote v súlade s odsekom 2, môže Komisia prijať vykonávací technický predpis prostredníctvom vykonávacieho aktu bez návrhu od orgánu.

Komisia vykoná otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy, pokiaľ tieto konzultácie a analýzy nie sú neprimerané vzhľadom na rozsah a dosah príslušného návrhu vykonávacích technických predpisov alebo vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť danej veci. Orgán tiež požiada o radu skupinu zainteresovaných strán uvedenú v článku 37.

Komisia bezodkladne zašle návrh vykonávacieho technického predpisu Európskemu parlamentu, Rade a orgánu.

▌Orgán môže návrh vykonávacieho technického predpisu v šesťtýždňovej lehote zmeniť a doplniť a predložiť ho vo forme formálneho stanoviska Komisii. Orgán zašle kópiu svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.

Ak orgán v šesťtýždňovej lehote uvedenej v štvrtom pododseku nepredložil zmenený a doplnený návrh vykonávacieho technického predpisu, môže Komisia vykonávací technický predpis prijať.

Ak orgán zmenený a doplnený návrh vykonávacieho technického predpisu v uvedenej šesťtýždňovej lehote predložil, Komisia môže zmeniť a doplniť návrh vykonávacieho technického predpisu na základe navrhovaných zmien a doplnení od orgánu alebo prijať vykonávací technický predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné.

Komisia nesmie meniť obsah návrhu vykonávacích technických predpisov vypracovaných orgánom bez predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

4. Vykonávacie technické predpisy sa prijmú prostredníctvom nariadení alebo rozhodnutí. Slová „vykonávací technický predpis“ sa vložia do ich nadpisu. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnú účinnosť dňom, ktorý je v nich stanovený.“

(7)  Článok 16 sa mení takto:

a)  ▌odsek 1 ▌sa nahrádza takto:

"1. Orgán vydáva usmernenia alebo odporúčania určené príslušným orgánom alebo finančným inštitúciám s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci ESFS a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva Únie.

Orgán môže adresovať usmernenia a odporúčania aj orgánom členských štátov, ktoré nie sú vymedzené ako príslušné orgány podľa tohto nariadenia, ale ktoré sú oprávnené na zabezpečovanie uplatňovania aktov uvedených v článku 1 ods. 2.

Usmernenia a odporúčania sú v súlade s mandátom legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 a zohľadňujú zásadu proporcionality. Orgán nevydáva usmernenia a odporúčania týkajúce sa otázok spadajúcich do úrovne 1 splnomocňovania pre regulačné technické predpisy alebo vykonávacie technické predpisy.

1a. Orgán môže vydávať usmernenia určené všetkým príslušným orgánom alebo finančnými inštitúciám na účely legislatívneho aktu uvedeného v článku 1 ods. 2 a na základe postupu založeného na zásade „dodržuj, alebo vysvetli“, ktorý sa uvádza v odseku 3 tohto článku, a s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci ESFS. Tieto usmernenia sa považujú za vhodné na splnenie požiadaviek legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 V súlade s uvedeným príslušné orgány a finančné inštitúcie môžu zaviesť dodatočné postupy týkajúce sa metódy dodržania legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2.“;

b)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

"2. S výnimkou mimoriadnych okolností orgán uskutočňuje otvorené verejné konzultácie týkajúce sa usmernení a odporúčaní, a prípadne otázok a odpovedí, ktoré vydáva, a vykonáva analýzu prípadných nákladov a prínosov súvisiacich s vydávaním týchto usmernení a odporúčaní. Tieto konzultácie a analýzy sú primerané rozsahu pôsobnosti, povahe a vplyvu usmernení alebo odporúčaní. S výnimkou mimoriadnych okolností orgán požiada o ▌radu skupinu zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve a skupinu zainteresovaných strán v dôchodkovom poistení zamestnancov uvedenú v článku 37. Orgán uvedie dôvody, keď neuskutoční otvorené verejné konzultácie ani nepožiada o radu skupinu zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve a skupinu zainteresovaných strán v dôchodkovom poistení zamestnancov.

ba)  Vkladajú sa tieto odseky 2a, 2b, 2c a 2d:

„2a. Na účely legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 môže orgán vydať odporúčania pre jeden alebo viac príslušných orgánov alebo pre jednu alebo viac finančných inštitúcií.

2b. Orgán vo svojich usmerneniach a odporúčaniach uvedie, ako prispieva k zavedeniu jednotných, efektívnych a účinných postupov dohľadu v rámci ESFS, ako zabezpečuje spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva Únie a ako dodržiava ustanovenia odsekov 1, 1a a 2a.

2c. Usmernenia a odporúčania nemajú len odkazovať na prvky legislatívnych aktov alebo ich reprodukovať. Orgán pred vydaním nového usmernenia alebo odporúčania najprv preskúma už vydané usmernenia a odporúčania, aby sa zabránilo zdvojeniu.

2d. Tri mesiace pred vydaním akýchkoľvek usmernení a odporúčaní uvedených v odseku 1a a v odseku 2a orgán informuje Európsky parlament a Radu o zamýšľanom obsahu takýchto usmernení a odporúčaní.“

c)  ▌odsek 4 ▌sa nahrádza takto:

„4. Orgán vo svojej správe uvedenej v článku 43 ods. 5 informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu o vydaných usmerneniach a odporúčaniach, vysvetlí, ako orgán odôvodnil vydanie usmernení v súlade s odsekom 1a a odporúčaní v súlade s odsekom 2a, a zhrnie spätnú väzbu získanú počas verejných konzultácií o týchto usmerneniach v súlade s článkom 8 ods. 2a. V správe sa tiež uvedie, ktoré príslušné orgány nedodržiavajú usmernenia a odporúčania, a načrtnú sa spôsoby, akými orgán plánuje zabezpečiť, aby dotknutý príslušný orgán jeho usmernenia a odporúčania v budúcnosti dodržiaval.“

d)  Dopĺňajú sa tieto odseky 5, 5a a 5b:

„5. Ak sa dve tretiny členov skupiny zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve alebo skupiny zainteresovaných strán v dôchodkovom poistení zamestnancov domnievajú, že vydaním usmernenia v súlade s odsekom 1a orgán prekročil svoju právomoc, môžu o tom poslať Európskemu parlamentu, Rade a Komisii odôvodnenú radu.

5a. Ak sa aspoň polovica členov skupiny zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve alebo skupiny zainteresovaných strán v dôchodkovom poistení zamestnancov domnievajú, že vydaním odporúčania v súlade s odsekom 2a orgán prekročil svoju právomoc, môžu o tom poslať Európskemu parlamentu, Rade a Komisii odôvodnenú radu.

5b. Európsky parlament, Rada a Komisia môžu požiadať orgán o vysvetlenie s odôvodnením týkajúcim sa vydania príslušných usmernení alebo odporúčaní. Po doručení vysvetlenia orgánom Komisia posúdi rozsah pôsobnosti usmernení alebo odporúčaní vzhľadom na právomoci orgánu a zašle svoje posúdenie Európskemu parlamentu a Rade. Ak sa Európsky parlament, Rada alebo Komisia domnieva, že orgán prekročil svoju právomoc, a po tom, ako orgán mal možnosť vyjadriť svoje názory, môže Komisia prijať rozhodnutie, ktorým požiada orgán o zrušenie alebo zmenu príslušných usmernení alebo odporúčaní. Komisia pred prijatím takého rozhodnutia a vždy, keď ju o to požiada Európsky parlament, predkladá vyhlásenie pred Európskym parlamentom a odpovedá na všetky otázky kladené jeho poslancami. Európsky parlament môže požiadať Komisiu, aby prijala rozhodnutie, ktorým požiada orgán o zrušenie alebo zmenu príslušných usmernení alebo odporúčaní. Rozhodnutie Komisie sa zverejňuje.“;

(7a)  Vkladajú sa nové články 16a a 16b:

„Článok 16aStanoviská

1. Orgán na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie alebo z vlastnej iniciatívy poskytne Európskemu parlamentu, Rade a Komisii stanoviská ku všetkým záležitostiam týkajúcim sa jeho oblasti pôsobnosti. Tieto stanoviská sa nezverejnia, pokiaľ sa to neuvedie v žiadosti.

2. Žiadosť uvedená v odseku 1 môže zahŕňať verejnú konzultáciu alebo technickú analýzu.

3. Orgán môže vzhľadom na prudenciálne posúdenie fúzií a nadobudnutí majetkových podielov v rozsahu pôsobnosti smernice 2009/138/ES, ktoré si podľa uvedenej smernice vyžadujú konzultáciu medzi príslušnými orgánmi z dvoch alebo viacerých členských štátov, na základe žiadosti jedného z dotknutých príslušných orgánov vydať a uverejniť stanovisko k prudenciálnemu posúdeniu, pokiaľ sa netýka kritérií uvedených v článku 59 ods. 1 písm. e) smernice 2009/138/ES. Toto stanovisko sa vydá bezodkladne a v každom prípade pred uplynutím lehoty na posúdenie v súlade so smernicou 2009/138/ES. Na oblasti, v súvislosti s ktorými môže orgán vydať stanovisko, sa vzťahujú články 35 a 35b.

4. Orgán môže na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie poskytovať Európskemu parlamentu, Rade a Komisii technické poradenstvo počas riadneho legislatívneho postupu a v prípade delegovaných aktov týkajúcich sa akéhokoľvek legislatívneho návrhu Komisie v oblastiach stanovených v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.

Článok 16bOtázky a odpovede

1. Každá fyzická alebo právnická osoba, ako aj príslušné orgány a inštitúcie Únie môžu predložiť orgánu otázku v ktoromkoľvek úradnom jazyku Únie týkajúcu sa výkladu, praktického uplatňovania alebo vykonávania ustanovení legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 alebo súvisiacich delegovaných a vykonávacích aktov, usmernení a odporúčaní prijatých na základe týchto legislatívnych aktov.

Finančné inštitúcie pred predložením otázky orgánu posúdia, či majú otázku najprv adresovať svojmu príslušnému orgánu.

Orgán uverejní na svojej webovej stránke všetky prípustné otázky pre každý legislatívny akt podľa odseku 1 po ich výbere a pred ich zodpovedaním.

Tento postup nebráni žiadnej fyzickej alebo právnickej osobe vrátane príslušných orgánov a inštitúcií Únie žiadať orgán o dôverné technické poradenstvo alebo vysvetlenie.

2. Orgán na svojom webovom sídle zverejní nezáväzné odpovede na všetky prípustné otázky v súlade s odsekom 1 v prípade každého legislatívneho aktu, pokiaľ takéto zverejnenie nie je v rozpore s oprávneným záujmom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá predložila otázku, alebo pokiaľ nepredstavuje riziko pre stabilitu finančného systému.

3. Pred uverejnením odpovedí na prípustné otázky môže orgán konzultovať so zainteresovanými stranami v súlade s článkom 16 ods. 2.

4. Odpovede orgánu sa považujú za vhodné na splnenie požiadaviek legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 a na dodržiavanie súvisiacich delegovaných a vykonávacích aktov, usmernení a odporúčaní prijatých v súlade s týmito legislatívnymi aktmi. Príslušné orgány a finančné inštitúcie môžu zaviesť ďalšie postupy na plnenie všetkých uplatniteľných právnych požiadaviek.

5. Orgán preskúma odpovede na otázky, len čo to bude považovať za potrebné a vhodné, alebo najneskôr 24 mesiacov po ich uverejnení, aby ich v prípade potreby zrevidoval, aktualizoval alebo stiahol.

6. Ak je to vhodné, orgán pri vypracúvaní alebo aktualizácii usmernení a odporúčaní v súlade s článkom 16 prihliada na zverejnené odpovede.“

(8)  Článok 17 sa nahrádza takto:

"1. Ak príslušný orgán neuplatňuje akty uvedené v článku 1 ods. 2 alebo ak ich uplatňuje spôsobom, ktorý sa javí ako porušenie práva Únie vrátane regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov stanovených v súlade s článkami 10 až 15, najmä ak nezaistí, aby finančná inštitúcia spĺňala požiadavky ustanovené v týchto aktoch, orgán koná v súlade s právomocami uvedenými v odsekoch 2, 3 a 6 tohto článku.

2. Na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov, Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, príslušnej skupiny zainteresovaných strán v alebo na základe vecných a odôvodnených informácií od príslušných organizácií alebo inštitúcií alebo z vlastného podnetu a po informovaní dotknutého príslušného orgánu orgán odpovedá na žiadosť a prípadne preskúma údajné porušenie alebo neuplatňovanie práva Únie.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v článku 35, príslušný orgán bezodkladne poskytne orgánu všetky informácie, ktoré orgán považuje za potrebné pre svoje vyšetrovanie, a to aj vrátane toho, ako sa akty uvedené v článku 1 ods. 2 uplatňujú v súlade s právom Únie.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci stanovené v článku 35, orgán môže adresovať náležite opodstatnenú a odôvodnenú žiadosť o informácie priamo iným príslušným orgánom alebo príslušným finančným inštitúciám vždy, keď sa požadovanie informácií od dotknutého príslušného orgánu preukázalo alebo sa považuje za nedostatočné na získanie informácií potrebných na účely vyšetrovania údajného porušenia alebo neuplatnenia práva Únie. Ak je odôvodnená žiadosť určená finančným inštitúciám, vysvetlí sa v nej, prečo sú informácie potrebné na účely vyšetrovania údajného porušenia alebo neuplatnenia práva Únie.

Adresát takejto žiadosti poskytne orgánu jasné, presné a úplné informácie bez zbytočného odkladu.

Ak bola žiadosť o informácie adresovaná finančnej inštitúcii, orgán informuje o takejto žiadosti dotknuté príslušné orgány. Príslušné orgány pomáhajú orgánu pri zhromažďovaní takýchto informácií, ak ich o to orgán požiada.

3. Orgán môže iniciovať proces arbitráže s dotknutým príslušným orgánom s cieľom prediskutovať opatrenia potrebné na dodržanie právnych predpisov Únie. Dotknutý príslušný orgán v takejto arbitráži lojálne spolupracuje.

Orgán môže čo najskôr, ale najneskôr do štyroch mesiacov od začatia vyšetrovania adresovať dotknutému príslušnému orgánu odporúčanie, v ktorom uvedie opatrenia potrebné na dodržanie práva Únie.

Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od prijatia odporúčania informuje orgán o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať na zaistenie dodržiavania práva Únie.

4. Ak príslušný orgán nedodržal právne predpisy Európskej únie v lehote jedného mesiaca od prijatia odporúčania orgánu, Komisia môže na základe informácií orgánu alebo z vlastného podnetu vydať formálne stanovisko, ktorým príslušný orgán vyzve, aby prijal opatrenia potrebné na dodržiavanie práva Únie. Vo formálnom stanovisku Komisia zohľadní odporúčanie orgánu.

Komisia vydá takéto formálne stanovisko najneskôr do 3 mesiacov od prijatia odporúčania. Komisia môže túto lehotu predĺžiť o jeden mesiac.

Orgán a príslušné orgány poskytnú Komisii všetky potrebné informácie.

5. Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od doručenia formálneho stanoviska uvedeného v odseku 4 informuje Komisiu a orgán o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať, aby formálnemu stanovisku vyhovel.

6. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci a povinnosti Komisie podľa článku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nevyhovie formálnemu stanovisku uvedenému v odseku 4 v lehote v ňom uvedenej a ak je to potrebné na včasnú nápravu nedodržiavania predpisov s cieľom zachovať alebo opätovne nastoliť neutrálne podmienky hospodárskej súťaže na trhu alebo zaistiť riadne fungovanie a integritu finančného systému, orgán môže v prípade, že sú príslušné požiadavky aktov uvedených v článku 1 ods. 2 priamo uplatniteľné na finančné inštitúcie, prijať individuálne rozhodnutie určené finančnej inštitúcii, v ktorom sa požadujú opatrenia potrebné na dodržanie jej povinností vyplývajúcich z práva Únie vrátane zastavenia akejkoľvek činnosti.

Rozhodnutie orgánu musí byť v súlade s formálnym stanoviskom, ktoré vydala Komisia podľa odseku 4.

7. Rozhodnutia prijaté na základe odseku 6 majú prednosť pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné orgány prijali v rovnakej veci.

Pri prijímaní opatrení súvisiacich so záležitosťami, ktoré sú predmetom formálneho stanoviska podľa odseku 4 alebo rozhodnutia podľa odseku 6, zabezpečujú príslušné orgány súlad s príslušným formálnym stanoviskom, resp. rozhodnutím.

8. V správe uvedenej v článku 43 ods. 5 orgán uvedie, ktoré príslušné orgány a finančné inštitúcie nesplnili formálne stanoviská alebo rozhodnutia uvedené v odsekoch 4 a 6 tohto článku.“;

(8a)  V článku 18 sa odsek 3 nahrádza takto:

“3. Ak Rada prijala rozhodnutie podľa odseku 2 ak je vo výnimočnej situácii potrebná koordinovaná reakcia príslušných orgánov na nepriaznivý vývoj, ktorý môže vážne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančné systému v Únii alebo jeho časti alebo zákazníka a jeho ochranu, orgán môže prijať individuálne rozhodnutia, ktorými príslušné orgány požiada, aby prijali potrebné opatrenia v súlade s právnymi predpismi uvedenými v článku 1 ods. 2 na riešenie takéhoto vývoja a zaistili, že finančné inštitúcie a príslušné orgány spĺňajú požiadavky ustanovené v uvedených právnych predpisoch“.

(9)  Článok 19 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. V prípadoch špecifikovaných v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2, ako aj v prípadoch závažného sporu medzi dvoma alebo viacerými príslušnými orgánmi členských štátov týkajúceho sa uplatňovania týchto aktov, a bez toho, aby boli dotknuté právomoci stanovené v článku 17, môže orgán pomôcť príslušným orgánom dosiahnuť dohodu v súlade s postupom uvedeným v odsekoch 2 až 4 v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)  na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých príslušných orgánov v prípadoch, keď príslušný orgán nesúhlasí s postupom alebo obsahom opatrenia, s navrhovaným opatrením alebo nečinnosťou iného príslušného orgánu;

b)  z vlastného podnetu, ak na základe objektívnych dôvodov, ako aj na základe informácií účastníkov trhov alebo spotrebiteľských organizácií možno určiť, že medzi príslušnými orgánmi došlo k sporu.

Ak si akty uvedené v článku 1 ods. 2 vyžadujú, aby príslušné orgány prijali spoločné rozhodnutie, v prípade chýbajúceho spoločného rozhodnutia uvedených orgánov v rámci lehôt stanovených v uvedených aktoch sa predpokladá, že došlo k sporu.“;

b)  Vkladajú sa tieto odseky 1a a 1b:

„1a. Dotknuté príslušné orgány bezodkladne informujú orgán o tom, že sa nedosiahla dohoda, v týchto prípadoch:

a)  ak lehota na dosiahnutie dohody medzi príslušnými orgánmi bola stanovená v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2, a v skoršom z týchto prípadov:

i) ak lehota uplynula;

ii) ak jeden alebo viaceré dotknuté príslušné orgány na základe objektívnych dôvodov dospeli k záveru, že spor existuje;

b)  ak lehota na dosiahnutie dohody medzi príslušnými orgánmi nebola stanovená v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2, a v skoršom z týchto prípadov:

i.  ak jeden a viaceré dotknuté príslušné orgány na základe objektívnych dôvodov dospeli k záveru, že spor existuje; alebo

ii)  ak uplynuli dva mesiace odo dňa, kedy príslušný orgán dostal žiadosť od iného príslušného orgánu, aby prijal určité opatrenia s cieľom dodržať právo Únie a dožiadaný orgán ešte neprijal rozhodnutie na základe uvedenej žiadosti.“;

1b. Predseda posúdi, či by mal orgán konať v súlade s odsekom 1. Ak orgán zasiahne z vlastného podnetu, svoje rozhodnutie o zásahu oznámi dotknutým príslušným orgánom.

Až do rozhodnutia orgánu v súlade s postupom stanoveným v článku 47 ods. 3a v prípadoch, keď si akty uvedené v článku 1 ods. 2 vyžadujú prijatie spoločného rozhodnutia, všetky príslušné orgány zapojené do spoločného rozhodnutia odložia svoje individuálne rozhodnutia. Ak sa orgán rozhodne konať, musia všetky príslušné orgány zapojené do spoločného rozhodnutia odložiť svoje rozhodnutia dovtedy, kým sa neuzavrie postup stanovený v odsekoch 2 a 3.“

d)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

„Ak dotknuté príslušné orgány nedosiahnu počas zmierovacej fázy dohodu uvedenú v odseku 2, orgán môže prijať rozhodnutie, na základe ktorého sa od týchto orgánov vyžaduje, aby prijali konkrétne opatrenie alebo aby sa zdržali určitého opatrenia s cieľom urovnať záležitosť v záujme zabezpečenia súladu s právom Únie. Rozhodnutie orgánu je pre dotknuté príslušné orgány záväzné. Na základe rozhodnutia orgánu sa od príslušných orgánov môže vyžadovať, aby zrušili alebo zmenili rozhodnutie, ktoré prijali, alebo aby využili právomoci, ktoré majú podľa príslušného práva Únie.“;

e)  Vkladá sa tento odsek 3a:

„3a. Orgán informuje dotknuté príslušné orgány o uzavretí postupu podľa odsekov 2 a 3, a prípadne aj o svojom rozhodnutí prijatom podľa odseku 3.“;

f)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu, a tým nezabezpečí, aby finančná inštitúcia spĺňala požiadavky, ktoré sa na ňu priamo vzťahujú v zmysle aktov uvedených v článku 1 ods. 2, orgán môže prijať individuálne rozhodnutie určené finančnej inštitúcii, v ktorom ju požiada o potrebné opatrenia na dodržiavanie jej povinností vyplývajúcich z práva Únie, vrátane zastavenia akejkoľvek činnosti.“;

(10)  Článok 21 sa nahrádza takto:

„Článok 21Kolégiá orgánov dohľadu

1. Orgán v rozsahu svojich právomocí podporuje a monitoruje účinné, efektívne a konzistentné fungovania kolégií orgánov dohľadu, ak sú zriadené legislatívnymi aktami uvedenými v článku 1 ods. 2 a posilňuje súdržnosť a súdržné uplatňovanie práva Únie kolégiami orgánov dohľadu. S cieľom zbližovať najlepšie postupy dohľadu orgán podporuje spoločné plány dohľadu a spoločné kontroly, pričom pracovníci orgánu majú plné práva účasti v kolégiách orgánov dohľadu a ako takí sa môžu zúčastňovať sa na činnostiach kolégií orgánov dohľadu a, ak je to riadne odôvodnené, ich aj viesť, a to vrátane kontrol na mieste, ktoré spoločne vykonávajú dva alebo viaceré príslušné orgány.

2. Orgán zabezpečuje jednotné a konzistentné fungovanie kolégií orgánov dohľadu pre cezhraničné inštitúcie v Únii, pričom prihliada na systémové riziko, ktoré predstavujú finančné inštitúcie v zmysle článku 23, a v prípade potreby zvolá schôdzu kolégia.

Na účely tohto odseku a odseku 1 tohto článku sa orgán považuje za „príslušný orgán“ alebo „orgán dohľadu“ v zmysle príslušných právnych predpisov.

Orgán môže:

a) zhromažďovať a vymieňať si v spolupráci s príslušnými orgánmi všetky príslušné informácie s cieľom uľahčiť prácu kolégia a vytvoriť a spravovať centrálny systém na sprístupnenie týchto informácií príslušným orgánom v kolégiu;

b) iniciovať a koordinovať záťažové testy v celej Únii v súlade s článkom 32 s cieľom posúdiť odolnosť finančných inštitúcií, a najmä systémového rizika, ktoré predstavujú finančné inštitúcie v zmysle článku 23, voči nepriaznivému vývoju na trhu a posudzovať potenciál systémového rizika zvyšovať sa v záťažových situáciách, pričom zabezpečí, aby sa na vnútroštátnej úrovni pri takýchto testoch uplatnila konzistentná metodika, a v prípade potreby zasiela príslušnému orgánu odporúčanie na nápravu problémov, ktoré sa pri záťažových testoch identifikovali, a na vykonanie osobitných posúdení. Môže požiadať príslušné orgány, aby vykonali kontroly na mieste, a môže sa zúčastniť na takýchto kontrolách na mieste s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť a spoľahlivosť metód, postupov a výsledkov posúdení v rámci celej Únie;

c) podporovať efektívne a účinné vykonávanie činností dohľadu vrátane hodnotenia rizík, ktorým sú alebo by mohli byť vystavené finančné inštitúcie, určených na základe procesu hodnotenia vykonávaného orgánmi dohľadu alebo v záťažových situáciách;

d) v súlade s úlohami a právomocami ustanovenými v tomto nariadení dozerať na úlohy vykonávané príslušnými orgánmi a

e) požadovať od kolégia ďalšie rokovania vo všetkých prípadoch, keď sa domnieva, že by rozhodnutie znamenalo nesprávne uplatňovanie práva Únie alebo by neprispelo k dosahovaniu cieľa zjednotiť postupy dohľadu. Od orgánu konsolidovaného dohľadu skupiny môže tiež požadovať naplánovanie zasadnutia kolégia alebo vloženie bodu do programu zasadnutia.

3. Orgán môže vypracovať návrh regulačného a vykonávacieho technického predpisu, ako sa špecifikuje v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, a v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 a 15 s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania ustanovení týkajúcich sa fungovania kolégií orgánov dohľadu, a vydávať usmernenia a odporúčania prijaté na základe článku 16 s cieľom podporovať konvergenciu vykonávania dohľadu a osvedčených postupov prijatých kolégiami orgánov dohľadu.

4. Orgán má úlohu právne záväznej mediácie na riešenie sporov medzi príslušnými orgánmi v súlade s postupom stanoveným v článku 19. Orgán môže v súlade s článkom 19 prijať v oblasti dohľadu rozhodnutia priamo uplatniteľné na dotknutú inštitúciu.

(11)  Vkladá sa tento článok 21a:

„Článok 21aVnútorné modely

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 112 smernice 2009/138/ES, orgán ▌na žiadosť jedného alebo viacerých orgánov dohľadu:

a) vydáva dotknutým orgánom dohľadu rady k žiadosti týkajúcej sa používania alebo zmeny vnútorného modelu. Na tento účel si môže EIOPA od dotknutých orgánov dohľadu vyžiadať všetky potrebné informácie; a

b) v prípade sporu týkajúceho sa schvaľovania vnútorných modelov pomôcť dotknutým orgánom dohľadu pri dosiahnutí dohody v súlade s postupom stanoveným v článku 19.

2. Za okolností stanovených v článku 231 ods. 6a smernice 2009/138/ES môžu podniky požiadať EIOPA, aby pomohol príslušným orgánom pri dosahovaní dohody v súlade s postupom stanoveným v článku 19.

(12)  Článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22Všeobecné ustanovenia

o systémových rizikách

1. Orgán náležite prihliada na systémové riziko, ktoré je vymedzené v nariadení (EÚ) č. 1092/2010. Rieši riziko narušenia finančných služieb, ktoré:

a) sú spôsobené poškodením celého finančného systému alebo jeho časti a

b) môže mať závažné negatívne dôsledky na vnútorný trh a reálne hospodárstvo.

Orgán náležite prihliada k monitorovaniu a posúdeniu systémového rizika, ktoré vypracoval ESRB a orgán, a reaguje na upozornenia a odporúčania ESRB v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.

2. Orgán v spolupráci s ESRB a v súlade s článkom 23 vypracuje spoločný prístup k identifikácii a meraniu systémovej významnosti, prípadne vrátane kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov.

Tieto ukazovatele budú kľúčovým prvkom pri určovaní vhodných opatrení dohľadu. Orgán bude monitorovať stupeň konvergencie prijatých určených opatrení na účely presadzovania spoločného prístupu.

3. Bez toho, aby boli dotknuté akty uvedené v článku 1 ods. 2, orgán podľa potreby vypracuje dodatočné usmernenia a odporúčania pre finančné inštitúcie, aby sa zohľadnilo systémové riziko, ktoré predstavujú.

Orgán zabezpečuje, že pri vypracúvaní návrhu regulačných a vykonávacích technických predpisov v oblastiach stanovených v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2 sa prihliada na systémové riziko, ktoré predstavujú finančné inštitúcie.

4. Na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov, Európskeho parlamentu, Rady, členských štátov alebo Komisie, alebo z vlastného podnetu môže orgán preskúmať konkrétny typ finančnej inštitúcie, typ produktu alebo typ činnosti s cieľom posúdiť potenciálne hrozby pre stabilitu finančného systému alebo ochranu poistníkov, účastníkov dôchodkového systému, a oprávnených osôb a dotknutým príslušným orgánom môže predložiť odporúčania na opatrenia.

Na tento účel môže orgán využiť právomoci ▌, ktoré sú mu udelené podľa tohto nariadenia vrátane článku 35 a 35b.

5. Spoločný výbor zabezpečuje celkovú a medzisektorovú koordináciu činností, ktoré sa vykonávajú na základe tohto článku.“

12a.  V článku 23 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Orgán po porade s ESRB vypracuje kritériá na identifikáciu a meranie systémového rizika a náležitý režim záťažového testovania, ktorý zahŕňa posúdenie potenciálu systémového rizika, ktoré predstavujú finančné inštitúcie alebo ktorému sú vystavené, a ktoré sa zvyšuje v záťažových situáciách vrátane prípadného environmentálneho systémového rizika. Tie finančné inštitúcie, ktoré môžu predstavovať systémové riziko, podliehajú posilnenému dohľadu a v prípade potreby postupom ozdravenia a riešenia problémov uvedeným v článku 25.

Orgán vypracuje náležitý režim záťažového testovania s cieľom pomôcť pri identifikácii tých finančných inštitúcií, ktoré môžu predstavovať systémové riziko. Tieto inštitúcie podliehajú posilnenému dohľadu a v prípade potreby postupom ozdravenia a riešenia problémov uvedeným v článku 25.“

(12b)  Článok 27 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa vypúšťa písmeno g).

b)  V odseku 1 sa vypúšťa tretí pododsek.

(13)  Článok 29 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa mení takto:

i)  Vkladá sa toto písmeno aa):

„aa) vydáva strategický plán dohľadu Únie v súlade s článkom 29a;“;

ii)  Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b) podporuje účinnú dvojstrannú a viacstrannú výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú všetkých relevantných záležitostí, ak to je vhodné vrátane kybernetickej bezpečnosti a kybernetických útokov ▌pri plnom dodržaní uplatniteľných ustanovení týkajúcich sa dôvernosti a ochrany údajov stanovených v príslušných právnych predpisoch Únie;“;

iii) Písmeno e) sa nahrádza takto:

„e) navrhuje sektorové a medzisektorové školiace programy, a to aj so zreteľom na technologické inovácie, rôzne formy družstiev a vzájomného poistenia a zaistenia, uľahčuje výmeny zamestnancov a podnecuje príslušné orgány, aby zintenzívnili využívanie schém dočasného preloženia zamestnancov a ostatných nástrojov;“

iiia) Vkladá sa toto písmeno ea):

„ea) zavedenie monitorovacieho systému na posudzovanie významných environmentálnych, sociálnych a riadiacich rizík s prihliadnutím na Parížsku dohodu COP 21;“;

b)  ▌Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Orgán môže v prípade potreby vypracovať nové praktické nástroje a prostriedky konvergencie na podporu spoločných prístupov a postupov v oblasti dohľadu.

Na účely stanovenia spoločnej kultúry dohľadu orgán vypracúva a udržiava aktualizovanú príručku dohľadu Únie nad finančnými inštitúciami v Únii s náležitým ohľadom na povahu, rozsah a zložitosť rizík,, ▌obchodné postupy, ▌obchodné modely a veľkosť finančných inštitúcií. V príručke dohľadu Únie sa stanovujú ▌najlepšie postupy a špecifikujú sa vysoko kvalitné metodiky a procesy.

Orgán pri vykonávaní svojich úloh náležite zohľadňuje príručku dohľadu vrátane posúdenia možných porušení práva Únie podľa článku 17, urovnávania sporov podľa článku 19 a stanovenia a posúdenia strategických cieľov Únie v oblasti dohľadu v súlade s článkom 29a a vykonávania preskúmaní príslušných orgánov podľa článku 30.

Orgán v náležitých prípadoch organizuje otvorené verejné konzultácie o stanoviskách uvedených v odseku 1 písm. a) a nástrojoch uvedených v odseku 2 a vykonáva analýzu súvisiacich potenciálnych nákladov a prínosov. Tieto konzultácie a analýzy sú primerané rozsahu pôsobnosti, povahe a dosahu stanovísk alebo nástrojov. Orgán v prípade potreby tiež požiada o radu Skupinu zainteresovaných strán.“;

(14)  Vkladá sa tento článok 29a:

„Článok 29aStrategický plán dohľadu

Únie

1. Orgán minimálne každé tri roky do 31. marca na základe rokovaní v rade orgánov dohľadu a po zohľadnení príspevkov príslušných orgánov, existujúcej práce inštitúcií EÚ a analýz, varovaní a odporúčaní zverejnených ESRB, vydá odporúčanie určené príslušným orgánom, v ktorom sa stanovujú strategické ciele a priority v oblasti dohľadu pre celú Úniu (ďalej len „strategický plán dohľadu Únie“) bez toho, aby boli dotknuté osobitné vnútroštátne ciele a priority príslušných orgánov. Príslušné orgány vo svojich príspevkoch určia činnosti dohľadu, ktoré podľa ich názoru majú byť pre orgán prvoradé. Orgán strategický plán dohľadu Únie postúpi pre informáciu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii a zverejní ho na svojom webovom sídle.

Strategický plán dohľadu Únie určí osobitné priority pre činnosti v oblasti dohľadu s cieľom podporovať konzistentné, efektívne a účinné postupy v oblasti dohľadu a spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva Únie a riešiť príslušné mikroprudenciálne trendy, možné riziká a slabé miesta, očakávaný vývoj, ako aj nové obchodné modely určené v súlade s článkom 32. Strategický plán dohľadu Únie nebráni vnútroštátnym príslušným orgánom uplatňovať najlepšie vnútroštátne postupy, konajúc v prípade ďalších vnútroštátnych priorít a vývoja, a zohľadňuje vnútroštátne špecifiká.

2. Každý príslušný orgán ▌ osobitne uvedie, ako je jeho ročný pracovný program zosúladený so strategickým plánom dohľadu Únie.

4. Každý príslušný orgán v rámci svojej výročnej správy venuje kapitolu plneniu ročného pracovného programu.

Táto kapitola musí obsahovať minimálne tieto informácie:

a)  opis činností v oblasti dohľadu a preskúmanie finančných inštitúcií, trhových postupov a správaní a finančných trhov, ako aj opis administratívnych opatrení a sankcií uložených finančným inštitúciám zodpovedným za porušenia práva Únie a jednotlivých členských štátov;

b)  opis činností, ktoré boli realizované, no s ktorými sa v ročnom pracovnom programe nepočítalo;

c)  opis činností, ktoré boli stanovené v ročnom pracovnom programe, no ktoré neboli realizované, a opis cieľov uvedeného programu, ktoré neboli dosiahnuté, ako aj zdôvodnenie nerealizácie uvedených činností a nedosiahnutia uvedených cieľov.

5. Orgán posúdi informácie stanovené v osobitnej kapitole uvedenej v odseku 4. Ak existujú významné riziká ohrozujúce dosiahnutie priorít stanovených v strategickom pláne dohľadu Únie, orgán vydá pre každý dotknutý príslušný orgán odporúčanie o tom, ako možno napraviť príslušné nedostatky v jeho činnostiach.

Na základe správ a vlastného posúdenia rizík orgán určí činnosti príslušných orgánov, ktoré sú rozhodujúce pri plnení strategického plánu dohľadu, a podľa potreby vykoná preskúmania týchto činností podľa článku 30.

6. Orgán zverejňuje najlepšie postupy identifikované počas posudzovania ročného pracovného programu.“;

(15)  Článok 30 sa mení takto:

a)  Názov článku sa nahrádza takto:

„Preskúmania príslušných orgánov“.

b)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. Z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Európskeho parlamentu alebo Rady orgán pravidelne vykonáva preskúmania niektorých alebo všetkých činností príslušných orgánov s cieľom ďalej zvýšiť konzistentnosť a účinnosť výsledkov dohľadu. Orgán na tento účel vypracuje metódy s cieľom umožniť objektívne posúdenie a porovnanie medzi preskúmavanými príslušnými orgánmi. Pri zisťovaní, ktoré príslušné orgány treba preskúmať, a uskutočňovaní preskúmaní sa zohľadňujú existujúce informácie a hodnotenia, ku ktorým sa už dospelo v súvislosti s dotknutým príslušným orgánom, vrátane relevantných informácií, ktoré boli orgánu poskytnuté v súlade s článkom 35, a akýchkoľvek relevantných informácií od zainteresovaných strán, najmä informácií o možných nedostatkoch a pochybeniach príslušného orgánu.“;

c)  Vkladá sa tento odsek 1a:

„1. Na účely tohto článku orgán zriadi ad hoc revízny výbor, ktorému predsedá orgán a ktorý je zložený zo zamestnancov orgánu, ktorých dobrovoľne na rotačnom princípe sprevádzajú a podporujú až piati zástupcovia rôznych príslušných orgánov okrem príslušného orgánu, ktorý sa skúma ▌.“

d)  Odsek 2 sa mení takto:

i)  Úvodná veta sa nahrádza takto:

„Preskúmanie zahŕňa, ale neobmedzuje sa len na posúdenie:“;

ii)  Písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)  primeranosti zdrojov, stupňa nezávislosti a mechanizmov riadenia príslušného orgánu s osobitným zreteľom na účinné uplatňovanie aktov Únie uvedených v článku 1 ods. 2 a schopnosti reagovať na vývoj na trhu;“

iia)  Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)  účinnosti a stupňa konvergencie dosiahnutého pri uplatňovaní právnych predpisov Únie a pri postupoch v oblasti dohľadu vrátane regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov, usmernení a odporúčaní prijatých na základe článkov 10 až 16 a v rozsahu, v ktorom postupy dohľadu dosahujú ciele ustanovené v práve Únie vrátane cieľov spoločnej kultúry dohľadu podľa článku 29 a strategického plánu dohľadu Únie podľa článku 29a;“

iib)  písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)  uplatňovania najlepších postupov vypracovaných niektorými príslušnými orgánmi;“

e)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

"3. Orgán vypracúva o výsledkoch preskúmania správu. V tejto správe sa vysvetlia a uvedú nadväzujúce opatrenia, ktoré sa na základe preskúmania považujú za vhodné a potrebné. Tieto nadväzujúce opatrenia môžu byť prijaté vo forme usmernení a odporúčaní podľa článku 16 a stanovísk podľa článku 29 ods. 1 písm. a) určených dotknutým príslušným orgánom.

▌Orgán vydá nadväzujúcu správu o dodržiavaní požadovaných nadväzujúcich opatrení. ▌

Pri vypracúvaní návrhov regulačných technických predpisov alebo návrhov vykonávacích technických predpisov v súlade s článkami 10 až 15, alebo usmernení či odporúčaní v súlade s článkom 16 orgán zohľadňuje výsledok preskúmania spolu so všetkými ďalšími informáciami, ktoré orgán získal pri vykonávaní svojich úloh, s cieľom zabezpečiť konvergenciu postupov dohľadu najvyššej kvality.“

f)  Vkladá sa tento odsek 3a:

„3a. Orgán predloží svoje stanovisko Komisii vždy, keď sa so zreteľom na výsledok preskúmania alebo akékoľvek iné informácie, ktoré získal pri vykonávaní svojich úloh, domnieva, že by z hľadiska Únie bola potrebná ďalšia harmonizácia pravidiel Únie platných pre finančné inštitúcie alebo príslušné orgány alebo že príslušný orgán neuplatňuje legislatívne akty uvedené v článku 1 ods. 2 alebo ich uplatňuje spôsobom, ktorý sa javí byť v rozpore s právnymi predpismi Únie.“;

g)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

“4. Orgán zverejní správy uvedené v odseku 3 vrátane všetkých nadväzujúcich správ, pokiaľ zverejnenie nepredstavuje riziko pre stabilitu finančného systému. Príslušný orgán, ktorý je predmetom preskúmania, sa vyzve, aby pred uverejnením každej správy predložil pripomienky. Orgán zohľadní tieto pripomienky v náležitých prípadoch pred zverejnením. Orgán môže tieto pripomienky zverejniť ako prílohu k správe, pokiaľ zverejnenie nepredstavuje riziko pre stabilitu finančného systému alebo pokiaľ príslušný orgán nevznesie námietku proti zverejneniu. Správa vypracovaná orgánom, ktorá sa uvádza v odseku 3, ako aj usmernenia, odporúčania a stanoviská prijaté orgánom, ktoré sa uvádzajú v odseku 3a, sa zverejnia súčasne.“;

(16)  Článok 31 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Orgán plní všeobecnú koordinačnú úlohu medzi príslušnými orgánmi, a to najmä v prípadoch, keď by nepriaznivý vývoj mohol potenciálne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu finančného systému alebo v situáciách, keď významné cezhraničné podniky môžu ovplyvňovať ochranu poistníkov, účastníkov dôchodkového systému, a oprávnených osôb v Únii.

b)  V odseku 2 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e) prijať všetky vhodné opatrenia vrátane zriadenia a vedenia platforiem spolupráce podľa odseku 3b v prípade vývoja, ktorý môže ohroziť fungovanie finančných trhov alebo v situáciách, keď významné cezhraničné podniky môžu ovplyvňovať ochranu poistníkov, s cieľom uľahčiť a koordinovať opatrenia prijaté dotknutými príslušnými orgánmi;“

c)  v odseku 2 sa dopĺňa písmeno ea):

„ea) prijímania náležitých opatrení na uľahčenie zavádzania technologických inovácií s cieľom koordinovať činnosti dotknutých príslušných orgánov;“

c)  vkladajú sa tieto nové odseky 3a, 3b a 3c:

"3. Orgán prijme primerané opatrenia na uľahčenie vstupu na trh prevádzkovateľov alebo produktov využívajúcich technologické inovácie. S cieľom prispieť k vytvoreniu spoločného európskeho prístupu k technologickým inováciám, orgán podporuje konvergenciu dohľadu, v prípade potreby s podporou výboru pre finančné inovácie a, najmä prostredníctvom výmeny informácií a najlepších postupov. Ak je to vhodné, orgán môže prijať usmernenia alebo odporúčania v súlade s článkom 16.

3a. Orgán dohľadu domovského členského štátu informuje orgán aj orgány dohľadu hostiteľských členských štátov, v ktorých má v úmysle vydávať povolenia týkajúce sa poisťovní alebo zaisťovní, ktoré patria pod jeho dohľadom, v súlade s aktmi uvedenými v článku 1 ods. 2, a ktorých podnikateľský plán zahŕňa, že časť ich činností budú vykonávať na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa.

Orgán dohľadu domovského členského štátu bezodkladne informuje aj orgán a orgány dohľadu hostiteľských členských štátov, ak zistí zhoršujúce sa podmienky financovania alebo iné vznikajúce riziká, ktoré predstavuje podnikateľská činnosť poisťovne alebo zaisťovne, najmä ak túto obchodnú činnosť vykonáva z významnej časti na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, a tak môže mať značný cezhraničný dosah.

Tieto oznámenia orgánu a orgánom dohľadu hostiteľských členských štátov musia byť dostatočne podrobné, aby umožnili ich riadne posúdenie.

3b. V prípadoch uvedených v odseku 3a prvom a druhom pododseku môže orgán na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých príslušných orgánov alebo z vlastnej iniciatívy zriadiť a koordinovať platformu spolupráce, ako sa uvádza v odseku 1 písm. e ), s cieľom podporiť výmenu informácií a zlepšiť spoluprácu medzi dotknutými príslušnými orgánmi a v prípade potreby dosiahnuť spoločný názor na prípady uvedené v odseku 3a pododseku 2.

Ak orgán na základe informácií uvedených v ods. 1 písm. f) zistí, že finančná inštitúcia vykonáva svoju činnosť prevažne alebo v plnej miere v inom členskom štáte, informuje o tom dotknuté orgány a z vlastnej iniciatívy môže spolu s dotknutými príslušnými orgánmi zriadiť platformu spolupráce s cieľom uľahčiť výmenu informácií medzi týmito orgánmi.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 35, dotknuté príslušné orgány poskytnú na žiadosť orgánu všetky potrebné informácie, aby umožnili riadne fungovanie platformy spolupráce.

3c. V prípade, že dotknuté príslušné orgány nedosiahnu spoločný názor prostredníctvom platformy spolupráce, orgán môže vydať odporúčanie pre dotknutý príslušný orgán a stanoviť lehotu, do ktorej by príslušný orgán mal vykonať odporúčané zmeny. Ak sa príslušný orgán neriadi odporúčaním orgánu, uvedie svoje dôvody. V prípade, že orgán usúdi, že tieto dôvody nie sú primerané, svoje odporúčanie spolu s uvedenými dôvodmi zverejní.“;

(17)  Vkladá sa nový článok 31a:

„Článok 31aKoordinácia pri delegovaní a outsourcingu činností, ako aj pri presune rizika

1. Orgán priebežne koordinuje opatrenia dohľadu príslušných orgánov s cieľom podporiť konvergenciu dohľadu v oblasti delegovania právomocí a outsourcingu činností finančných inštitúcií, ako aj vo vzťahu k presunom rizika, ktoré vykonávajú do tretích krajín s cieľom využiť pas EÚ, pričom v zásade vykonávajú významnú činnosť alebo funkcie mimo Únie, v súlade s odsekmi 2 a 3 ▌. Príslušné orgány v rámci svojich právomocí nesú výhradnú zodpovednosť za povoľovanie a presadzovanie rozhodnutí, ako aj dohľad nad nimi, pokiaľ ide o delegovanie a outsourcing činností, ako aj presuny rizika.

2. Príslušné orgány oznámia orgánu, že zamýšľajú udeliť povolenie alebo vykonať registráciu finančnej inštitúcie, ktorá by bola pod dohľadom dotknutého príslušného orgánu v súlade s aktmi uvedenými v článku 1 ods. 2, a že obchodný plán finančnej inštitúcie zahŕňa outsourcing alebo delegovanie podstatnej časti jej činností alebo akýchkoľvek kľúčových funkcií alebo presun rizika podstatnej časti jej činností do tretích krajín, aby mohla využívať pas EÚ, zatiaľ čo značný objem činností alebo funkcií vykonáva v podstate mimo Únie. Oznámenia príslušných orgánov orgánu musia byť dostatočne podrobné ▌.

3. Ak sa uplatňujú právne predpisy Únie uvedené v článku 1 ods. 2 a ak sa tým neuloží žiadna konkrétna požiadavka na oznamovanie outsourcingu, delegovania alebo presunu rizika, finančná inštitúcia oznámi príslušnému orgánu outsourcing alebo delegovanie podstatnej časti svojich činností alebo ktorejkoľvek zo svojich kľúčových funkcií a presun rizika podstatnej časti svojich činností na iný subjekt alebo na svoju vlastnú pobočku so sídlom v tretej krajine. Dotknutý príslušný orgán informuje orgán o takýchto oznámeniach každý polrok.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 35, na požiadanie orgánu poskytne príslušný orgán informácie týkajúce sa mechanizmov outsourcingu, delegovania alebo presunu rizika zo strany finančných inštitúcií.

Orgán monitoruje, či dotknuté príslušné orgány overujú, či sú mechanizmy outsourcingu, delegovania alebo presunu rizika uvedené v prvom pododseku uzavreté v súlade s právom Únie, či spĺňajú usmernenia, odporúčania alebo stanoviská orgánu trhy a či nebránia účinnému dohľadu príslušných orgánov a presadzovaniu práva v tretej krajine.

3a. Ak kontrolné opatrenia príslušného orgánu bránia účinnému dohľadu alebo presadzovaniu a predstavujú riziká pre regulačnú arbitráž v členských štátoch, orgán môže dotknutému príslušnému orgánu vydať odporúčania týkajúce sa spôsobu zlepšenia jeho mechanizmov overovania vrátane lehoty, do ktorej by mal príslušný orgán vykonať odporúčané zmeny. Ak sa dotknutý príslušný orgán neriadi týmito odporúčaniami, uvedie dôvody a orgán zverejní svoje odporúčanie spolu s uvedenými dôvodmi.

3b. Komisia do [jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] vypracuje správu, v ktorej zhodnotí rôzne prístupy v odvetvových právnych predpisoch, pokiaľ ide o posudzovanie, závažnosť činností, ktoré sa majú outsourcovať alebo ktoré sa delegujú, a ktorá preskúma možnosť harmonizovanejšieho prístupu v tejto súvislosti prostredníctvom možnej špecifikácie spoločných kritérií a metodiky. Komisia predloží túto správu Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia pri tom zohľadní:

a) kontinuitu činnosti,

b) účinnú riadiacu kapacitu,

c) účinnú kapacitu auditu nad delegovanými a outsourcovanými činnosťami, ako aj na presunmi rizika.

(18)  Článok 32 sa nahrádza takto:

„Článok 32Posúdenie vývoja trhu

vrátane záťažových testov

1.  Orgán monitoruje a posudzuje vývoj trhu v oblasti svojej pôsobnosti a v prípade potreby informuje oba ďalšie európske orgány dohľadu, ESRB a Európsky parlament, Radu a Komisiu o príslušných mikroprudenciálnych trendoch, možných rizikách a slabých miestach. Orgán zahrnie do svojich hodnotení ▌analýzu trhov, na ktorých finančné inštitúcie pôsobia, a hodnotenie vplyvu, ktorý na tieto inštitúcie bude mať možný vývoj trhu.

2.  Orgán ▌realistickým spôsobom iniciuje a koordinuje posudzovanie odolnosti finančných inštitúcií so zreteľom na nepriaznivý vývoj na trhu v rámci celej Únie. Pre príslušné orgány na tento účel vypracuje:

a)  spoločné metodiky posudzovania vplyvu hospodárskych scenárov na finančnú pozíciu inštitúcie;

aa)  spoločné metodiky identifikácie finančných inštitúcií, ktoré sa majú zahrnúť do posúdení v rámci celej Únie;

b)  spoločné prístupy k oznamovaniu výsledkov týchto posúdení odolnosti finančných inštitúcií;

c)  spoločné metodiky na posúdenie vplyvu konkrétnych produktov alebo distribučných procesov na finančnú pozíciu inštitúcie a na informácie o poistníkoch, účastníkoch dôchodkového systému, oprávnených osobách a zákazníkoch a

ca)  spoločné metodiky posudzovania vplyvu environmentálnych rizík na finančnú stabilitu inštitúcií.

Na účely tohto odseku orgán spolupracuje s ESRB, ktorý zabráni akémukoľvek konfliktu záujmov pri vykonávaní menovej politiky.

2a.  Orgán najmenej raz ročne posúdi, či je vhodné vykonať v rámci celej Únie posúdenia uvedené v odseku 2 a Európskemu parlamentu, Rade a Komisii oznámi dôvody svojho rozhodnutia. Ak sa uskutočnia takéto posúdenia v rámci celej Únie, orgán zverejní výsledky každej zúčastnenej finančnej inštitúcie, ak nepovažuje takéto zverejnenie za neprimerané vzhľadom na finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov, integritu trhu alebo fungovanie vnútorného trhu.

Povinnosti príslušných orgánov v oblasti služobného tajomstva týmto orgánom nesmú brániť v tom, aby uverejňovali výsledky posúdení v rámci celej Únie uvedených v odseku 2, alebo aby výsledky takýchto posúdení zasielali orgánu na to, aby orgán uverejnil výsledky posúdení odolnosti finančných inštitúcií v rámci celej Únie.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté úlohy ESRB uvedené v nariadení (EÚ) č. 1092/2010, orgán raz ročne a v prípade potreby aj častejšie poskytne Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a ESRB posúdenia vývoja, možných rizík a slabých miest v oblasti svojej pôsobnosti spolu s ukazovateľmi uvedenými v článku 22 ods. 2.

Orgán do týchto posúdení začlení klasifikáciu hlavných rizík a slabých miest a v prípade potreby odporučí preventívne alebo nápravné opatrenia.

4.  Orgán zabezpečí primerané pokrytie medzisektorového vývoja, rizík a slabých miest na základe úzkej spolupráce s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy) prostredníctvom spoločného výboru.“;

(20)  Článok 33 sa nahrádza takto:

Článok 33Medzinárodné vzťahy

vrátane rovnocennosti

1. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci členských štátov a inštitúcií Únie, orgán môže nadviazať kontakty a uzavrieť administratívne dohody s regulačnými orgánmi a orgánmi dohľadu, medzinárodnými organizáciami a správnymi orgánmi tretích krajín. Tieto dohody nevytvárajú pre Úniu a jej členské štáty právne záväzky ani nebránia členským štátom a ich príslušným orgánom uzatvárať bilaterálne alebo multilaterálne dohody s tretími krajinami.

Ak je tretia krajina v súlade s platným delegovaným aktom prijatým Komisiou podľa článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 na zozname jurisdikcií, ktoré sa považujú za jurisdikcie, ktoré majú vo vnútroštátnych politikách na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu strategické nedostatky, ktoré predstavujú významné hrozby pre finančný systém Únie, orgán nezriadi dohody o spolupráci s regulačnými orgánmi a orgánmi dohľadu tejto tretej krajiny.

2. Orgán pomáha Komisii pri vypracúvaní rozhodnutí o rovnocennosti týkajúcich sa režimov regulácie a dohľadu v tretích krajinách na základe osobitnej žiadosti Komisie o poradenstvo, z vlastnej iniciatívy alebo ak sa to vyžaduje v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.

2a. Orgán priebežne monitoruje vývoj v oblasti regulácie a dohľadu, ako aj postupy presadzovania a vývoj na relevantných trhoch v tretích krajinách, pre ktoré Komisia prijala rozhodnutia o rovnocennosti, podľa aktov uvedených v článku 1 ods. 2 s cieľom overiť, či sú stále splnené kritériá, na základe ktorých boli prijaté uvedené rozhodnutia, a všetky podmienky, ktoré sú v nich stanovené. Orgán predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a obom ďalším európskym orgánom dohľadu každé tri roky alebo častejšie v náležitých prípadoch, ak to požaduje Európsky parlament, Rada alebo Komisia, dôvernú správu o svojich zisteniach. Správa je zameraná najmä na vplyv na finančnú stabilitu, integritu trhu, ochranu investorov alebo fungovanie vnútorného trhu.

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky stanovené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, a za podmienok stanovených v druhej vete odseku 1 orgán spolupracuje s dotknutými príslušnými orgánmi ▌tretích krajín, ktorých regulačný režim a režim dohľadu boli uznané ako rovnocenné. Uvedená spolupráca sa uskutočňuje na základe administratívnych dohôd, ktoré sa uzavrú s príslušnými orgánmi uvedených tretích krajín. Orgán zahrnie do rokovaní o takýchto administratívnych dohodách ustanovenia o týchto záležitostiach:

a)  mechanizmoch, ktoré orgánu umožnia získať relevantné informácie vrátane informácií o regulačnom režime, prístupe k dohľadu, vývoji na relevantných trhoch a o všetkých zmenách, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie o rovnocennosti;

b)  postupoch týkajúcich sa koordinácie činností dohľadu vrátane kontrol na mieste, vykonaných v rámci zodpovednosti orgánu, ktorý v náležitých prípadoch dobrovoľne sprevádzajú a podporujú až piati zástupcovia rôznych príslušných orgánov na základe zásady rotovania a príslušný orgán tretej krajiny, a to v rozsahu potrebnom na následné sledovanie takýchto rozhodnutí o rovnocennosti, ak to je relevantné.

Orgán informuje Európsky parlament, Radu, Komisiu a ostatné európske orgány dohľadu, ak príslušný orgán tretej krajiny odmietne uzavrieť administratívne dohody alebo ak odmietne účinne spolupracovať. Komisia tieto informácie zohľadňuje pri preskúmavaní príslušných rozhodnutí o rovnocennosti.

2b. Ak orgán zistí, že vývoj v oblasti regulácie, dohľadu alebo postupov presadzovania v tretích krajinách uvedených v odseku 2a môže ovplyvniť finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov, integritu trhu alebo ochranu investora či fungovanie vnútorného trhu, bezodkladne a dôverným spôsobom o tom informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu.

2c. Príslušné orgány vopred informujú orgán o svojom zámere uzavrieť akékoľvek administratívne dohody s orgánmi dohľadu tretej krajiny v akejkoľvek z oblastí upravených aktmi uvedenými v článku 1 ods. 2, a to aj vo vzťahu k pobočkám subjektov z tretích krajín. Poskytnú orgánu čo najskôr návrh znenia takýchto plánovaných dohôd.

Orgán môže spolupracovať s príslušnými orgánmi s cieľom vypracovať vzorové administratívne dohody s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci Únie a posilniť medzinárodnú koordináciu dohľadu. Príslušné orgány dodržiavajú tieto vzorové dohody čo najdôslednejšie.

Ak orgán v spolupráci s príslušnými orgánmi vypracuje takéto vzorové administratívne dohody, príslušné orgány neuzavrú administratívne dohody s orgánmi tretích krajín pred dokončením vzoru dohody.

V správe uvedenej v článku 43 ods. 5 orgán uvedie informácie o administratívnych dohodách s orgánmi dohľadu, medzinárodnými organizáciami alebo správnymi orgánmi tretích krajín o pomoci, ktorú orgán poskytuje Komisii pri príprave rozhodnutí o rovnocennosti, a o činnosti v oblasti monitorovania, ktorú orgán vykonáva v súlade s odsekom 2a.

3a. Orgán sa usiluje o úplné členstvo v Medzinárodnej asociácii orgánov dohľadu nad poisťovníctvom, Medzinárodnej organizácii pre oblasť dohľadu nad dôchodkovým sporením a Rade pre finančnú stabilitu a usiluje sa o získanie štatútu pozorovateľa v monitorovacej rade pre medzinárodné účtovné štandardy.

Každé stanovisko, ktoré má orgán zaujať na medzinárodných fórach, najskôr prediskutuje a schváli rada orgánov dohľadu.

3b. Orgán v prípade potreby monitoruje vývoj v oblasti regulácie, dohľadu a prípadne riešenia krízových situácií a postupy presadzovania práva, ako aj vývoj na relevantných trhoch v tretích krajinách, v prípade ktorých boli uzatvorené medzinárodné dohody.

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky stanovené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, a za podmienok stanovených v druhej vete odseku 1 tohto článku orgán spolupracuje s dotknutými príslušnými orgánmi a v uplatniteľných prípadoch aj s orgánmi pre riešenie krízových situácií z tretích krajín, ktoré sa uvádzajú v prvom pododseku tohto odseku.“;

(21)  ▌Článok 34 sa vypúšťa.

(22)  Článok 35 sa mení takto:

a)  Odseky 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

"1. Príslušné orgány poskytnú orgánu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie s cieľom plniť úlohy, ktoré mu boli udelené týmto nariadením, za predpokladu, že majú zákonný prístup k príslušným informáciám.

Poskytnuté informácie musia byť presné a úplné a musia byť predložené v lehote, ktorú stanovil orgán.

2. Orgán môže tiež požadovať poskytovanie informácií v opakujúcich sa intervaloch a v stanovenom formáte alebo v porovnateľných vzoroch, ktoré schválil orgán. Pokiaľ je to možné, na tieto žiadosti sa vždy používajú existujúce jednotné formáty podávania správ a dodržiava sa zásada proporcionality ustanovená vo vnútroštátnych právnych predpisoch a právnych predpisoch Únie, ako aj v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.

3. Na žiadosť príslušného orgánu poskytne orgán akékoľvek informácie, ktorými disponuje a ktoré príslušný orgán potrebuje na plnenie svojich úloh ▌“;

b)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Ak informácie požadované v súlade s odsekom 1 nie sú k dispozícii, alebo ak ich príslušné orgány nesprístupnia v lehote, ktorú stanovil orgán, môže orgán náležite opodstatnenú a odôvodnenú žiadosť adresovať ktorémukoľvek z týchto orgánov:

a) iným orgánom s funkciami v oblasti dohľadu;

b) ministerstvu zodpovednému za financie v dotknutom členskom štáte, ak toto ministerstvo disponuje prudenciálnymi informáciami;

c) vnútroštátnej centrálnej banke dotknutého členského štátu;

d) štatistickému úradu dotknutého členského štátu.

Príslušné orgány pomáhajú orgánu na jeho žiadosť pri zhromažďovaní takýchto informácií.“;

c)   Odseky 6 a 7 sa vypúšťajú:

(23)  Vkladajú sa tieto články 35a až 35d:

„Článok 35aVýkon právomocí uvedených v článku 35b

Právomoci udelené orgánu alebo ktorémukoľvek jeho úradníkovi alebo iným osobám povereným orgánom v súlade s článkom 35 sa nesmú použiť na vyžiadanie si sprístupnenia informácií alebo dokumentov, ktoré sú predmetom právnej ochrany.

Články 35a a 35b sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy.

Článok 35bŽiadosť o informácie adresovaná finančným inštitúciám

1. Ak informácie požadované podľa článku 35 ods. 1 alebo ods. 5 nie sú k dispozícii alebo neboli poskytnuté v lehote, ktorú stanovil orgán, môže tento orgán bez vytvorenia duplikátov údajov prostredníctvom jednoduchej žiadosti alebo rozhodnutia požiadať, aby mu relevantné finančné inštitúcie poskytli informácie potrebné na to, aby orgán mohol vykonávať svoje povinnosti podľa tohto nariadenia.

4. V primeranej lehote, ktorú stanoví orgán, finančné inštitúcie alebo ich právni zástupcovia poskytnú požadované informácie. ▌

5. Orgán bezodkladne zašle kópiu ▌žiadosti ▌príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom majú bydlisko alebo sú usadené subjekty uvedené v odseku 1, ktorých sa týka žiadosť o informácie.

6. Orgán môže používať dôverné informácie, ktoré dostane v súlade s týmto článkom, iba na účely plnenia úloh vyplývajúcich z tohto nariadenia.“;

Článok 35cProcesné pravidlá týkajúce sa ukladania pokút

1. Ak pri plnení povinností na základe tohto nariadenia orgán zistí, že existujú závažné náznaky možnej existencie skutočností, ktoré by mohli predstavovať porušenie uvedené v článku 35d ods. 1, orgán požiada Komisiu, aby záležitosť vyšetrila. ▌

Článok 35dPokuty

a pravidelné sankčné platby

-1. Pred prijatím každého rozhodnutia o uložení pokuty alebo pravidelnej platby penále poskytne Komisia inštitúcii alebo subjektu, na ktoré sa žiadosť o informácie vzťahuje, možnosť byť vypočuté.

Komisia zakladá svoje rozhodnutie o uložení pokuty alebo pravidelnej platby penále len na zisteniach, ku ktorým sa dotknuté inštitúcie alebo subjekty mali možnosť vyjadriť.

1. Komisia prijme rozhodnutie o uložení pokuty, ak zistí, že finančná inštitúcia uvedená v článku 35b ods. 1 úmyselne alebo z nedbanlivosti neposkytol požadované informácie alebo poskytla neúplné, nesprávne alebo zavádzajúce informácie podľa článku 35b ods. 1.

2. Základná pokuta podľa odseku 1 je najmenej [X; menej ako 50 000 EUR] EUR a nesmie presiahnuť [Y; menej ako 200 000 EUR] EUR a je odrádzajúca, účinná a primeraná veľkosti inštitúcie alebo subjektu a povahe a závažnosti nesplnenia povinnosti.

Orgán spolu s EBA a ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanoví metodika stanovovania pokút v súlade s týmto odsekom.

5. ▌Celková pokuta nesmie prekročiť [X %; menej ako 20 %] ročného obratu dotknutého subjektu v predchádzajúcom účtovnom období, ak subjekt nemal z porušenia priamy alebo nepriamy finančný prospech. V takomto prípade sa celková výška pokuty rovná minimálne výške uvedeného finančného zisku.

5a. Komisia môže uložiť pravidelnú platbu penále do momentu, kým nedôjde k náprave, teda k splneniu povinnosti. Pravidelná platba penále je primeraná veľkosti inštitúcie alebo subjektu a povahe a závažnosti nesplnenia povinnosti.

5b. Počas konania sa plne rešpektuje právo na obhajobu inštitúcií alebo subjektov. Inštitúcia alebo subjekt majú právo na prístup k spisom orgánu a Komisie, a to s prihliadnutím na oprávnený záujem iných osôb na ochranu ich obchodného tajomstva. Právo na prístup k spisu sa nevzťahuje na dôverné informácie ani interné prípravné dokumenty orgánu alebo Komisie.

5c. Vymáhanie pokuty alebo pravidelnej platby penále možno pozastaviť len na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie. Inštitúcie alebo subjekty, ktorým bola uložená pokuta alebo pravidelná platba penále, môžu podať návrh na začatie konania pred Súdnym dvorom Európskej únie proti rozhodnutiu Komisie uložiť pokutu alebo pravidelnú platbu penále. Súdny dvor môže pokutu alebo pravidelnú platbu penále, ktorú uložila Komisia, okrem iného zrušiť, znížiť alebo zvýšiť.

5d. Komisia zverejňuje všetky pokuty a pravidelné platby penále, ktoré boli uložené, pokiaľ by ich zverejnenie vážne neohrozilo finančné trhy alebo nespôsobilo neprimeranú škodu zúčastneným stranám.

5e. Pokuty a pravidelné platby penále sa odvádzajú do všeobecného rozpočtu Únie.

▌(24)  Článok 36 sa mení takto:

a)  Odsek 3 sa vypúšťa.

b)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4. Po prijatí varovania alebo odporúčania ESRB určeného orgánu, orgán prerokuje toto varovanie alebo odporúčanie na nasledujúcom zasadnutí rady orgánov dohľadu alebo v náležitých prípadoch skôr s cieľom posúdiť vplyv takéhoto varovania alebo odporúčania na plnenie jeho úloh a možné nadväzné opatrenia.

Rozhodne príslušným rozhodovacím postupom, či sa majú prijať nejaké opatrenia v súlade s právomocami, ktoré mu boli zverené na základe tohto nariadenia, s cieľom vyriešiť záležitosti uvedené vo varovaniach a v odporúčaniach, a o obsahu týchto opatrení.

Ak orgán v súvislosti s varovaním alebo odporúčaním ďalej nekoná, objasní ESRB dôvody svojej nečinnosti. ESRB informuje o tom Európsky parlament v súlade s článkom 19 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010. ESRB o tom informuje aj Radu a Komisiu.“

c)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

"5. Po doručení varovania alebo odporúčania ESRB určeného príslušnému orgánu orgán v prípade potreby môže využiť právomoci, ktoré mu boli zverené na základe tohto nariadenia, aby zaistil včasné nadväzujúce opatrenia.

Ak adresát plánuje nedodržať odporúčanie ESRB, informuje o dôvodoch nečinnosti radu orgánov dohľadu a prerokuje ich s ňou.“

d)  Odsek 6 sa vypúšťa.

(25)  Článok 37 sa ▌ nahrádza takto:

„Článok 37Skupina zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve a skupina zainteresovaných strán v dôchodkovom poistení zamestnancov

1. S cieľom pomôcť uľahčiť konzultácie so zainteresovanými stranami v oblastiach významných pre plnenie úloh orgánu pre poisťovníctvo sa vytvorí Skupina zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve a skupina zainteresovaných strán v dôchodkovom poistení zamestnancov (ďalej len spoločne „skupiny zainteresovaných strán“). So skupinou zainteresovaných strán v bankovníctve sa konzultuje o opatreniach prijatých v súlade s článkami 10 až 15 týkajúcimi sa regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov a, pokiaľ sa tieto opatrenia netýkajú jednotlivých finančných inštitúcií, v súlade s článkom 16 týkajúcim sa usmernení a odporúčaní, článkom 16a týkajúcim sa stanovísk a článkom 16b týkajúcim sa otázok a odpovedí. Ak sa kroky budú musieť prijať bezodkladne a konzultácie nebudú možné, skupiny zainteresovaných strán musia byť čo najskôr informované.

Skupiny zainteresovaných strán sa stretávajú aspoň štyrikrát ročne. Môžu spoločne diskutovať o oblastiach spoločného záujmu, pričom sa navzájom informujú o ostatných otázkach, o ktorých sa diskutuje.

Členovia jednej skupiny zainteresovaných strán môžu byť členmi aj inej skupiny zainteresovaných strán.

2. Skupina zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve sa skladá z 30 členov, 13 členov predstavuje vyvážené zastúpenie poisťovní, zaisťovní a sprostredkovateľov poistenia pôsobiacich v Únii, traja z nich zastupujú družstevných a vzájomných poisťovateľov a zaisťovateľov, 13 členov zastupuje ich zamestnancov, ako aj spotrebiteľov, používateľov poisťovacích a zaisťovacích služieb, zástupcov malých a stredných (MSP) a zástupcov príslušných profesijných združení a štyria ich členovia budú nezávislí renomovaní akademickí pracovníci. ▐

3. Skupina zainteresovaných strán v dôchodkovom poistení zamestnancov sa skladá z 30 členov, 13 členov predstavuje vyvážené zastúpenie inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia pôsobiacich v Únii, 13 členov zastupuje ich zamestnancov, zástupcov príjemcov zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, zástupcov MSP a zástupcov príslušných profesijných združení a štyria ich členovia budú nezávislí renomovaní akademickí pracovníci. ▐

4. Členov skupín zainteresovaných strán v bankovníctve menuje rada orgánov dohľadu na základe otvoreného a transparentného výberového konania. Rada orgánov dohľadu pri svojom rozhodovaní v možnom rozsahu zaistí primerané zohľadnenie rozmanitosti odvetví poisťovníctva, zaisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov, geografickú a rodovú rovnováhu a zastúpenie zainteresovaných strán z celej Únie. Členovia skupiny zainteresovaných strán sú vyberaní na základe ich kvalifikácie, zručností, náležitých vedomostí a preukázaných odborných znalostí.

4a. Členovia skupiny zainteresovaných strán si spomedzi seba zvolia predsedu skupiny. Predseda zastáva túto funkciu dva roky.

Európsky parlament môže vyzvať predsedu skupiny zainteresovaných strán, aby pred ním podal vyhlásenie a odpovedal na všetky otázky poslancov vždy, keď je o to požiadaný.

5. Orgán poskytne skupinám zainteresovaných strán s výhradou služobného tajomstva, ako sa uvádza v článku 70, všetky potrebné informácie a zabezpečí primeranú administratívnu podporu. Primeraná náhrada sa poskytne tým členom skupín zainteresovaných strán, ktorí zastupujú neziskové organizácie, okrem zástupcov odvetví. Výška tejto náhrady zohľadňuje prípravnú a nadväzujúcu činnosť členov a zodpovedá minimálne sadzbám náhrad platných pre úradníkov v súlade s hlavou V, kapitolou 1, oddielom 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie stanovených v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (Služobný poriadok). Skupiny môžu vytvoriť pracovné skupiny pre technické otázky. Členovia skupiny zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve svoju funkciu vykonávajú počas obdobia štyroch rokov, po ktorého uplynutí sa uskutoční nové výberové konanie.

Členovia skupín zainteresovaných strán môžu pôsobiť dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

6. Skupiny zainteresovaných strán predložia stanoviská a rady orgánu k otázkam týkajúcim sa úloh orgánu s osobitným zameraním na úlohy stanovené v článkoch 10 až 16b, a v článkoch 29, 30, 32 a 35.

Ak sa členovia skupiny zainteresovaných strán nemôžu dohodnúť na rade, jednej tretine jej členov alebo členom zastupujúcim jednu skupinu zainteresovaných strán sa povoľuje vydať samostatnú radu.

Skupina zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve, skupina zainteresovaných strán v dôchodkovom poistení zamestnancov, skupina zainteresovaných strán v bankovníctve, skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov smú vydávať spoločné stanoviská a poradenstvá k otázkam súvisiacim s prácou európskych orgánov dohľadu podľa článku 56 tohto nariadenia o spoločných pozíciách a spoločných aktoch.

7. Skupiny zainteresovaných strán prijmú svoje rokovacie poriadky dvojtretinovou väčšinou svojich členov.

8. Orgán uverejní ▌rady skupiny zainteresovaných strán, samostatné rady jej členov a výsledky ich konzultácií, ako aj to, ako boli zohľadnené rady a výsledky konzultácií.“;

(25a)  Článok 38 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1. Orgán zabezpečí, aby žiadne rozhodnutie prijaté na základe článku 18, 19 alebo 20 nezasahovalo akýmkoľvek spôsobom do fiškálnych zodpovedností členských štátov.

(26)  Článok 39 sa nahrádza takto:

„Článok 39Rozhodovacie postupy

1. Orgán koná v súlade s odsekmi 2 až 6 pri prijímaní rozhodnutí v súlade s článkami 17, 18 a 19.

2. Orgán informuje všetkých adresátov rozhodnutia o svojom zámere prijať rozhodnutie v úradnom jazyku adresáta, pričom stanoví lehotu, v ktorej adresát môže vyjadriť svoj názor na predmet rozhodnutia, plne pri tom zohľadňujúc naliehavosť, zložitosť a potenciálne následky predmetnej veci. Adresát môže vyjadriť svoje názory vo svojom úradnom jazyku. Ustanovenia uvedené v prvej vete sa uplatňujú mutatis mutandis na odporúčania uvedené v článku 17 ods. 3.

3. V rozhodnutiach orgánu sa uvedú dôvody, z ktorých sa vychádza.

4. Adresáti rozhodnutí orgánu musia byť informovaní o zákonných opravných prostriedkoch dostupných na základe tohto nariadenia.

5. Ak orgán prijal rozhodnutie podľa článku 18 ods. 3 alebo 4, v primeraných intervaloch toto rozhodnutie preskúmava.

6. Rozhodnutia, ktoré orgán prijal podľa článkov ▌18 alebo 19, sa zverejňujú. Rozhodnutia, ktoré orgán prijal podľa článku 17, sa môžu zverejniť. Pri uverejnení sa uvedie totožnosť dotknutého príslušného orgánu alebo finančnej inštitúcie a hlavný obsah rozhodnutia, pokiaľ takéto uverejnenie nie je v rozpore s oprávnenými záujmami uvedených finančných inštitúcií alebo s ochranou ich obchodného tajomstva alebo by mohlo vážne ohroziť správne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému Únie alebo jeho časti.“;

(27)  Článok 40 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa mení takto:

i)  Vkladajú sa tieto body aa) a ab):

„aa) členov výkonnej rady na plný úväzok uvedených v článku 45 ods. 1, ktorí nehlasujú;“;

ab) vedúceho administratívy členského štátu zodpovedného za rokovanie a prijímanie aktov uvedených v článku 1 ods. 2 na účely konania v rozsahu pôsobnosti článkov 10 až 15“;

ia)  Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b) najvyšších predstaviteľov vnútroštátnych orgánov verejnej moci príslušných vykonávať dohľad nad finančnými inštitúciami v týchto členských štátoch, na účely konania v rozsahu pôsobnosti ktorejkoľvek právomoci okrem právomocí uvedených v článkoch 10 až 15, ktorí sa osobne stretnú aspoň dvakrát ročne;“

ib)  Písmeno d) sa nahrádza takto:

„d) jedného nehlasujúceho zástupcu ESRB, ktorý nebude prijímať žiadne stanoviská v súvislosti s vykonávaním menových politík;

aa)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Každý ▌ orgán zodpovedá za vymenovanie vlastného náhradníka na vysokej úrovni, ktorý môže nahradiť člena rady orgánov dohľadu uvedeného v odsekoch 1 písm. ab) a b) v prípade, že sa táto osoba nemôže zúčastniť.“

ab)  Vkladá sa tento odsek:

„4a. Na účely prijatia opatrení v rozsahu pôsobnosti článkov 10 až 15 je jeden zástupca Komisie nehlasujúcim členom rady orgánov dohľadu a jeden zástupca Európskeho parlamentu je pozorovateľ a jeden zástupca správnych orgánov každého členského štátu môže byť pozorovateľom v rade orgánov dohľadu.“

ac)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Rada orgánov dohľadu môže pozvať pozorovateľov.“

▌c)  Dopĺňa sa tento odsek 5a:

5a. Ak vnútroštátny orgán verejnej moci uvedený v odseku 1 písm. b) nie je zodpovedný za presadzovanie pravidiel v oblasti ochrany spotrebiteľa, člen rady orgánov dohľadu uvedený v odseku 1 písm. b) sa môže rozhodnúť, že prizve nehlasujúceho zástupcu orgánu na ochranu spotrebiteľa daného členského štátu. V prípade, že je zodpovednosť za ochranu spotrebiteľa rozdelená medzi viacero orgánov v členskom štáte, dohodnú sa tieto orgány na spoločnom zástupcovi.“;

(28)  Článok 41 sa nahrádza takto:

„Článok 41Vnútorné výbory

„Na výkon osobitných úloh, ktoré jej boli zverené, môže rada orgánov dohľadu zriadiť vnútorné výbory. Rada orgánov dohľadu môže rozhodnúť, že určité jasne vymedzené úlohy a rozhodnutia deleguje na vnútorné výbory, výkonnú radu alebo na predsedu.“;

(29)  ▌Článok 42 ▌sa nahrádza takto:

„Článok 42

Nezávislosť rady orgánov dohľadu

Pri vykonávaní úloh zverených na základe tohto nariadenia predseda a členovia rady orgánov dohľadu konajú nezávisle a objektívne a výhradne v záujme Únie ako celku a nepožadujú ani neprijímajú pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od žiadnej vlády ▌ani od akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.

Členské štáty, inštitúcie ani orgány Únie ani žiadne iné verejné či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať členov rady orgánov dohľadu pri plnení ich povinností.

Keď sa usúdi, že stupeň nezávislosti uvedený v článku 30 ods. 2 písm. a) nie je podľa toho článku dostačujúci, rada orgánov dohľadu môže rozhodnúť, že buď dočasne pozastaví hlasovacie práva jednotlivých členov, alebo dočasne pozastaví ich členstvo v orgáne, a to až do odstránenia nedostatku.“;

(30)  Článok 43 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Rada orgánov dohľadu usmerňuje prácu orgánu a je hlavným rozhodovacím orgánom pre strategické rozhodnutia a významné politické rozhodnutia.

Pokiaľ sa v tomto nariadení nestanovuje inak, rada orgánov dohľadu prijíma ▌odporúčania, usmernenia, stanoviská a rozhodnutia orgánu a vydáva oznámenia uvedené v kapitole II▌.“;

b)  Odseky 2 a 3 sa vypúšťajú;

c)  ▌odsek 4 ▌sa nahrádza takto:

„Rada orgánov dohľadu prijme každoročne pred 30. septembrom na základe návrhu výkonnej rady pracovný program orgánu na nasledujúci rok a predloží ho na vedomie Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

„Orgán stanoví svoje priority vzhľadom na preskúmania, ktorými sa v náležitých prípadoch identifikujú príslušné orgány a určia činnosti, na ktoré sa preskúmanie vzťahuje podľa článku 30. Orgán môže v náležite odôvodnených prípadoch určiť ďalšie príslušné orgány, ktoré sa preskúmajú.

Pracovný program sa prijme bez toho, aby bol dotknutý ročný rozpočtový postup, a uverejní sa.“;

d)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

"5. Na základe návrhu výkonnej rady prijme rada orgánov dohľadu výročnú správu o činnosti orgánu vrátane výkonu povinností predsedu na základe návrhu správy podľa článku 47 ods. 9 písm. f) a každoročne do 15. júna predloží túto správu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Táto správa sa zverejní.“;

e)  Odsek 8 sa vypúšťa;

(30a)  Vkladá sa tento článok 43a:

„Článok 43a

Transparentnosť rozhodnutí prijatých radou orgánov dohľadu

Bez ohľadu na článok 70 orgán najneskôr do šiestich týždňov od zasadnutia rady orgánov dohľadu predloží Európskemu parlamentu aspoň komplexnú dôležitú správu o rokovaniach na tomto zasadnutí rady orgánov dohľadu, ktorá umožní plne pochopiť diskusie, ako aj okomentovaný zoznam rozhodnutí. "

(31)  Článok 44 sa mení takto:

a)  ▌odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. Rozhodnutia rady orgánov dohľadu sa prijímajú jednoduchou väčšinou jej členov. Každý člen má jeden hlas. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Pokiaľ ide rozhodnutia o vypracovaní a prijatí aktov, návrhov a nástrojov uvedených v článkoch 10 až 16 a opatrenia a rozhodnutia prijímané podľa článku 9 ods. 5 tretieho pododseku, článku 9a a kapitoly VI a odchylne od prvého pododseku tohto odseku, rada orgánov dohľadu prijíma rozhodnutia na základe kvalifikovanej väčšiny svojich členov, ako sa vymedzuje v článku 16 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a v článku 3 Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach. Členovia výkonnej rady na plný úväzok a predseda o týchto rozhodnutiach nehlasujú.

1a. Odchylne od odseku 1 má rada orgánov dohľadu právomoc prijímať rozhodnutia, ktoré výkonná rada prijíma na účely článkov 22 ods. 1, 22 ods. 2, 22 ods. 3, 22 ods. 5, 29a, 32, 31a a 35b až 35h podľa článku 47 ods. 3 jednoduchou väčšinou hlasov svojich členov.

Ak rada orgánov dohľadu neprijme rozhodnutie pripravené výkonnou radou na účely článkov 22 ods. 1, 22 ods. 2, 22 ods. 3, 22 ods. 5, 29a, 32, 31a a 35b až 35h, môže tieto rozhodnutia zmeniť. Rada orgánov dohľadu je oprávnená prijímať tieto zmenené rozhodnutia trojštvrtinovou väčšinou svojich členov.

V prípade, že rada orgánov dohľadu neprijme zmenené rozhodnutia uvedené v druhom pododseku čo najskôr a najneskôr do štyroch mesiacov, prijme rozhodnutie výkonná rada.“;

aa)  Vkladá sa odsek 1a:

1a. Odchylne od odseku 1 má rada orgánov dohľadu právomoc prijímať rozhodnutia, ktoré výkonná rada prijíma na účely článkov 22 ods. 1, 22 ods. 2, 22 ods. 3, 22 ods. 5, 29a, 31a, 32 a 35b až 35h podľa článku 47 ods. 3 jednoduchou väčšinou hlasov svojich členov.

Ak rada orgánov dohľadu neprijme rozhodnutie pripravené výkonnou radou na účely článkov 22 ods. 1, 22 ods. 2, 22 ods. 3, 22 ods. 5, 29a, 31a, 32 a 35b až 35h, môže tieto rozhodnutia zmeniť. Rada orgánov dohľadu je oprávnená prijímať tieto zmenené rozhodnutia trojštvrtinovou väčšinou svojich členov.

V prípade, že rada orgánov dohľadu neprijme zmenené rozhodnutia uvedené v druhom pododseku čo najskôr a najneskôr do štyroch mesiacov, prijme rozhodnutie výkonná rada.“;

b)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Rada orgánov dohľadu prijme a uverejní svoj rokovací poriadok. V rokovacom poriadku sa podrobne vymedzia ustanovenia, ktorými sa riadi hlasovanie.“

c)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4. Nehlasujúci členovia a pozorovatelia sa v rámci rady orgánov dohľadu nezúčastňujú na rozhovoroch týkajúcich sa jednotlivých finančných inštitúcií, pokiaľ sa nestanovuje inak v článku 75 ods. 3 alebo v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.“;

Prvý pododsek sa nevzťahuje na predsedu a členov, ktorí sú zároveň členmi výkonnej rady. ▌“;

(32)  V kapitole III sa názov oddielu 2 nahrádza takto:

Oddiel 2

Výkonná rada“

(33)  Článok 45 sa nahrádza takto:

„Článok 45Zloženie

„1. Výkonná rada sa skladá z predsedu a troch členov na plný úväzok, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu. Predseda prideľuje jasne definované politické a riadiace úlohy každému z členov na plný úväzok , najmä za rozpočtové záležitosti a za záležitosti súvisiace s pracovným programom orgánu a za záležitosti súvisiace s konvergenciou. Jeden z členov na plný úväzok koná ako podpredseda a v neprítomnosti predsedu alebo pri jeho zaneprázdnenosti preberá úlohy predsedu v súlade s týmto nariadením.

2. Členovia na plný úväzok sú vyberaní na základe zásluh, zručností, znalostí a praktických skúseností z finančných inštitúcií v rámci ich rôznych obchodných modelov, a trhov, najmä z poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov vrátane záujmov spotrebiteľa, ako aj skúseností súvisiacich s finančným dohľadom a reguláciou. Členovia na plný úväzok musia mať rozsiahlu prax v riadiacej funkcii. Aspoň jeden z členov na plný úväzok by v priebehu jedného roka pred vymenovaním nemal byť zamestnancom príslušného vnútroštátneho orgánu. Výber sa vykonáva na základe otvoreného výberového konania, ktoré sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a na základe ktorého Komisia vypracuje užší zoznam kvalifikovaných uchádzačov a konzultuje s radou orgánov dohľadu.

Komisia predloží užší zoznam na schválenie Európskemu parlamentu. Po schválení tohto užšieho zoznamu prijme Rada rozhodnutie o vymenovaní členov výkonnej rady na plný úväzok ▌. Zloženie výkonnej rady je vyvážené a proporčné a odráža Úniu ako celok.

3. Ak člen výkonnej rady na plný úväzok prestane spĺňať podmienky stanovené v článku 46 alebo bol uznaný vinným zo závažného pochybenia, môže Európsky parlament a Rada z vlastnej iniciatívy alebo na základe návrhu Komisie schváleného Európskym parlamentom prijať rozhodnutie o jeho odvolaní z funkcie.

4. Funkčné obdobie členov na plný úväzok je 5 rokov a je obnoviteľné jeden raz. V priebehu deviatich mesiacov predchádzajúcich skončeniu päťročného funkčného obdobia člena na plný úväzok rada orgánov dohľadu posúdi:

a) výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia;

b) povinnosti a požiadavky orgánu v nasledujúcich rokoch.

Po zohľadnení hodnotenia predloží Komisia Rade zoznam členov na plný úväzok, ktorý sa má obnoviť. Na základe tohto zoznamu a s prihliadnutím na hodnotenie môže Rada predĺžiť funkčné obdobie členov na plný úväzok.“;

(34)  Vkladá sa tento článok 45a:

„Článok 45aRozhodovanie

1. Rozhodnutia výkonnej rady sa prijímajú jednoduchou väčšinou jej členov. Každý člen má jeden hlas. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Ak o to požiada predseda alebo aspoň traja členovia výkonnej rady, rozhodnutia sa postúpia rade orgánov dohľadu.

2. Zástupca Komisie sa zúčastňuje na zasadnutiach výkonnej rady bez hlasovacieho práva s výnimkou záležitostí uvedených v článku 63.

3. Výkonná rada prijme a zverejní svoj rokovací poriadok.

4. Zasadnutia výkonnej rady zvoláva predseda na vlastný podnet alebo na žiadosť jedného z jej členov a vedie ich predseda.

Výkonná rada sa schádza vždy pred zasadnutím rady orgánov dohľadu a tak často, ako to výkonná rada považuje za potrebné. Pravidelne podáva správu rade orgánov dohľadu a stretáva sa aspoň jedenásťkrát za rok.

5. ▌Nehlasujúci členovia sa nezúčastňujú na žiadnych rokovaniach výkonnej rady o jednotlivých finančných inštitúciách.

5a. Rada orgánov dohľadu je oprávnená zasielať osobitné žiadosti o informácie výkonnej rade.“;

(35)  Vkladá sa tento článok 45b:

„Článok 45bVnútorné výbory

Výkonná rada môže pre osobitné úlohy, ktoré jej boli pridelené, zriadiť vnútorné výbory.“;

(36)  Článok 46 sa nahrádza takto:

„Článok 46Nezávislosť

výkonnej rady

„Členovia výkonnej rady konajú nezávisle a objektívne a výhradne v záujme Únie ako celku a nepožadujú ani neprijímajú pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od vlády ▌ani od akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.

Členovia výkonnej rady nesmú zastávať žiadnu funkciu na vnútroštátnej úrovni, úrovni Únie ani na medzinárodnej úrovni.

Členské štáty, inštitúcie ani orgány Únie, ani žiadne iné verejné či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať členov výkonnej rady pri výkone ich úloh.“;

(37)  Článok 47 sa nahrádza takto:

„Článok 47Úlohy

1. Výkonná rada zaistí, aby si orgán plnil poslanie a vykonával úlohy, ktoré mu boli pridelené, v súlade s týmto nariadením. S cieľom zabezpečiť fungovanie orgánu výkonná rada prijíma všetky potrebné opatrenia, najmä vnútorné administratívne pokyny a uverejňuje oznámenia, v súlade s týmto nariadením.

2. Výkonná rada navrhuje ročný a viacročný pracovný program a predkladá ich na schválenie rade orgánov dohľadu.

3. Výkonná rada vykonáva svoje rozpočtové právomoci v súlade s článkami 63 a 64.

Na účely článkov 17, 19, 22 ods. 4 a 30 ▌má výkonná rada právomoc konať a prijímať rozhodnutia. Na účely článkov 22 ods. 1, 22 ods. 2, 22 ods. 3, 22 ods. 5, 29a, 31a, 32 a 35b až 35d má výkonná rada právomoc pripravovať rozhodnutia, ktoré podliehajú rozhodovaciemu postupu ustanovenému v článku 44 ods. 1a. Výkonná rada informuje radu orgánov dohľadu o všetkých rozhodnutiach, ktoré pripravuje a prijíma.

3a. Výkonná rada preskúmava a vydáva stanoviská ▌ vo všetkých veciach, o ktorých rozhoduje rada orgánov dohľadu.

4. Výkonná rada prijme plán politiky zamestnanosti orgánu a podľa článku 68 ods. 2 potrebné vykonávacie opatrenia týkajúce sa Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev („služobný poriadok“).

5. Výkonná rada prijme osobitné ustanovenia týkajúce sa práva na prístup k dokumentom orgánu v súlade s článkom 72.

6. Výkonná rada na základe návrhu správy uvedeného v ods. 9 písm. f) predkladá rade orgánov dohľadu na schválenie návrh výročnej správy o činnostiach orgánu, ako aj o povinnostiach predsedu.

7. Výkonná rada vymenúva a odvoláva členov odvolacej rady v súlade s článkom 58 ods. 3 a 5 s riadnym ohľadom na návrh rady orgánov dohľadu.

Členovia výkonnej rady zverejňujú informácie o všetkých zasadnutiach a prijatých daroch. Výdavky sa verejne evidujú v súlade so služobným poriadkom.

9. Zodpovedný člen má tieto špecifické úlohy:

a) vykonať ročný pracovný program orgánu pod vedením rady orgánov dohľadu a pod kontrolou výkonnej rady;

b) prijať všetky potrebné opatrenia, konkrétne prijať vnútorné administratívne pokyny a uverejniť oznámenia, s cieľom zabezpečiť fungovanie orgánu v súlade s týmto nariadením;

c) vypracovať viacročný pracovný program, ako sa uvádza v článku 47 ods. 2;

d) do 30. júna každého roka vypracovať pracovný program pre nasledujúci rok, ako sa uvádza v článku 47 ods. 2;

e) zostaviť predbežný návrh rozpočtu orgánu podľa článku 63 a plniť rozpočet orgánu podľa článku 64;

f) každý rok vypracovať návrh správy s oddielom týkajúcim sa činností orgánu v oblasti regulácie a dohľadu a oddielom týkajúcim sa finančných a administratívnych záležitostí;

g) vykonávať vo vzťahu k zamestnancom orgánu právomoci stanovené v článku 68 a riadiť záležitosti týkajúce sa zamestnancov.“;

(38)  Článok 48 sa mení takto:

a)    V odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Predseda je štátny príslušník členského štátu a je zodpovedný za prípravu práce a predsedníctvo schôdzí rady orgánov dohľadu a výkonnej rady.“;

b)    Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Na účely zvolenia predsedu Komisia zriadi výberovú komisiu, ktorú tvorí šesť vysokopostavených nezávislých osôb. Európsky parlament, Rada a Komisia vymenujú po dvoch členov výberovej komisie. Výberová komisia si spomedzi svojich členov zvolí predsedu. Výberová komisia jednoduchou väčšinou rozhodne o zverejnení oznámenia o voľnom pracovnom mieste, o výberových kritériách a o konkrétnom pracovnom profile, ako aj o metóde skúmania skupiny žiadateľov s cieľom vypracovať rodovo vyvážený užší zoznam najmenej dvoch kandidátov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu výberovej komisie.

Predseda je vyberaný na základe zásluh, kvalifikácie, znalosti finančných inštitúcií a trhov, a to najmä v oblasti poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov, prostredníctvom otvoreného výberového konania uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie. Predseda má značný počet rokov uznaných skúseností relevantných pre oblasť finančného dohľadu a regulácie, ako aj skúseností získaných na vyššej riadiacej pozícii, je schopný preukázať schopnosti viesť a vysoké štandardy efektívnosti, schopnosti a integrity a vie preukázať znalosť minimálne dvoch úradných jazykov Únie.

Výberová komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade užší zoznam kandidátov na pozíciu predsedu. Európsky parlament môže pozvať vybraných kandidátov na vypočutia za zatvorenými dverami alebo na verejné vypočutia, predložiť kandidátom otázky na písomné zodpovedanie, vzniesť námietku proti vymenovaniu kandidáta a odporučiť ním preferovaného kandidáta. Európsky parlament a Rada prijmú spoločné rozhodnutie o vymenovaní predsedu z užšieho zoznamu kandidátov.

2a. Ak predseda už nespĺňa podmienky požadované na výkon jeho povinností vrátane povinností stanovených v článku 49 alebo bol uznaný vinným zo závažného pochybenia, môže Európsky parlament a Rada na základe návrhu Komisie alebo z vlastnej iniciatívy prijať spoločné rozhodnutie o jeho odvolaní z funkcie. Pri príprave návrhu Európska komisia konzultuje s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.“;

ba)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Funkčné obdobie predsedu je osem rokov a nemožno ho vymenovať znova.“

c)    ▌odsek 4 ▌sa nahrádza takto:

"4. V priebehu deviatich mesiacov predchádzajúcich skončeniu osemročného funkčného obdobia predsedu rada orgánov dohľadu posúdi:

a) výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia;

b) povinnosti a požiadavky orgánu v nasledujúcich rokoch.

Na účely hodnotenia uvedeného v prvom pododseku rada orgánov dohľadu vymenuje spomedzi svojich členov dočasného náhradného predsedu.“;

d)    Odsek 5 sa vypúšťa;

(38a)  Článok 49 sa nahrádza takto:

„Článok 49Nezávislosť

predsedu

Bez toho, aby bola dotknutá úloha rady orgánov dohľadu v súvislosti s úlohami predsedu, predseda nepožaduje ani neprijíma pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od vlády ▌alebo od akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.

Členské štáty, inštitúcie a orgány Únie ani žiadne iné verejné či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať predsedu pri výkone jeho úloh.

V súlade so služobným poriadkom uvedeným v článku 68 je predseda po ukončení služobného pomeru naďalej viazaný povinnosťou správať sa čestne a diskrétne, pokiaľ ide o prijímanie určitých funkcií alebo výhod.“

(39)  Vkladá sa tento článok 49a:

„Článok 49aVýdavky

Predseda do dvoch týždňov od konania zasadnutia zverejňuje informácie o všetkých zasadnutiach s externými zainteresovanými stranami a prijatých daroch. Výdavky sa verejne evidujú v súlade so služobným poriadkom.“;

(40)  Články 50, 51, 52 a 53 sa vypúšťajú;

(41)  Článok 54 sa mení takto:

a)  ▌Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Spoločný výbor slúži ako fórum, na ktorom orgán pravidelne a úzko spolupracuje s cieľom zaistiť medzisektorovú konzistentnosť s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy), pričom plne zohľadňuje sektorové špecifiká, najmä, keď sa to požaduje na základe právnych predpisov Únie, pokiaľ ide o:

– finančné konglomeráty a cezhraničnú konsolidáciu,

– účtovníctvo a audit,

– mikroprudenciálne analýzy medzisektorového vývoja, rizík a slabých miest finančnej stability,

– retailové investičné produkty,

kybernetickú bezpečnosť,

– výmenu informácií a najlepších postupov s ESRB a ▌európskymi orgánmi dohľadu,

– otázky týkajúce sa finančných služieb v maloobchode a ochrany spotrebiteľov a investorov;

porušenia uplatňovania zásady proporcionality.

c)  vkladá sa tento odsek 2a:

„2a.   Spoločný výbor slúži ako fórum, v ktorom orgán pravidelne a úzko spolupracuje s Európskym orgánom pre bankovníctvo a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy v záležitostiach týkajúcich sa interakcie medzi úlohami orgánu pre poisťovníctvo a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy a osobitnými úlohami uvedenými v článku 8 ods. 1 písm. l) nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, ktorými je poverený Európsky orgán pre bankovníctvo.“;

(42)  ▌Článok 55 ▌sa nahrádza takto:

„Článok 55Zloženie

1. Spoločný výbor sa skladá z predsedov európskych orgánov dohľadu ▌.

2. Na zasadnutia spoločného výboru, ako aj prípadne všetkých podvýborov uvedených v článku 57 sa ako pozorovatelia pozývajú jeden člen výkonnej rady, zástupca Komisie a druhý predseda ESRB a v prípade potreby predseda ktoréhokoľvek podvýboru spoločného výboru.

3. Predseda spoločného výboru je vymenúvaný na princípe ročnej rotácie z predsedov európskych orgánov dohľadu. Predseda spoločného výboru je druhým podpredsedom ESRB.

4. Spoločný výbor prijme a uverejní svoj rokovací poriadok. Spoločný výbor môže pozvať pozorovateľov. Spoločný výbor prijíma spoločné pozície konsenzom. V rokovacom poriadku sa môžu uviesť ďalší účastníci zasadnutí spoločného výboru.

Spoločný výbor sa stretáva aspoň raz za tri mesiace.

4a. Predseda orgánu pravidelne konzultuje s radou orgánov dohľadu a informuje ju o každej pozícii prijatej na zasadnutí spoločného výboru a jeho podvýborov.“;

(42a)  Článok 56 sa nahrádza takto:

„Článok 56Spoločné stanoviská a spoločné akty

Orgán v rozsahu svojich úloh uvedených v kapitole II, a najmä vzhľadom na vykonávanie smernice 2002/87/ES, sa snaží dosiahnuť v prípade potreby spoločné stanoviská s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) a s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy).

Keď sa to požaduje na základe právnych predpisov Únie, akty podľa článkov 10 až ▌19 tohto nariadenia v súvislosti s uplatňovaním smernice 2002/87/ES a všetkých ostatných aktov Únie uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré takisto patria do rozsahu pôsobnosti Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo) alebo Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), prijíma súčasne orgán, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).

Ak sa rozhodnutie orgánu líši od spoločnej pozície uvedenej v odseku 1 alebo ak sa nemohlo prijať žiadne rozhodnutie, orgán bezodkladne informuje o svojich dôvodoch Európsky parlament, Radu a Komisiu.“

(42b)  Článok 57 sa nahrádza takto:

„Článok 57Podvýbory

1. Spoločný výbor môže zriadiť podvýbory na účely vypracovania návrhu spoločných pozícií a spoločných aktov pre spoločný výbor.

2. Podvýbor sa skladá z predsedov európskych orgánov dohľadu a jedného zástupcu na vysokej úrovni zo súčasných zamestnancov daného príslušného orgánu z každého členského štátu.

3. Podvýbor si spomedzi zástupcov dotknutých príslušných orgánov zvolí predsedu, ktorý je súčasne pozorovateľom v spoločnom výbore.

3a. Na účely článku 56 sa zriadi podvýbor spoločného výboru pre finančné konglomeráty.

4. Spoločný výbor na svojej webovej stránke zverejní všetky zriadené podvýbory vrátane ich mandátov a zoznamu ich členov so ich príslušnými funkciami v podvýbore.“

(43)  Článok 58 sa mení takto:

-a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

“1. Týmto sa zriaďuje odvolacia rada európskych orgánov dohľadu.“

-aa)  V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

2. Odvolacia rada sa skladá zo šiestich členov a šiestich náhradníkov, ktorými sú jednotlivci s vysokým renomé, preukázanými náležitými vedomosťami v oblasti právnych predpisov Únie a medzinárodnými odbornými skúsenosťami na dostatočne vysokej úrovni v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, dôchodkového poistenia zamestnancov, trhov s cennými papiermi alebo iných finančných služieb, s výnimkou súčasných zamestnancov príslušných orgánov alebo iných vnútroštátnych inštitúcií alebo inštitúcií Únie zapojených do činností orgánu a členov skupiny zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve a skupiny zainteresovaných strán v dôchodkovom poistení zamestnancov. Členovia sú štátnymi príslušníkmi niektorého z členských štátov a dôkladne ovládajú minimálne dva úradné jazyky Únie. Odvolacia rada má dostatočné znalosti v oblasti práva, aby mohli poskytovať odborné právne poradenstvo o zákonnosti a proporcionalite vykonávania právomocí orgánu.“

a)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Dvoch členov odvolacej rady a dvoch náhradníkov vymenuje výkonná rada orgánu z užšieho zoznamu navrhnutého Komisiou na základe verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie a po porade s radou orgánov dohľadu.

Európsky parlament môže po prijatí užšieho zoznamu pozvať kandidátov na členov a ich náhradníkov, aby pred tým, ako budú vymenovaní, pred ním podali vyhlásenie a odpovedali na všetky otázky, ktoré im položia jeho poslanci.

Európsky parlament môže pozvať členov odvolacej rady, aby pred ním podali vyhlásenie a odpovedali na všetky otázky poslancov vždy, keď sú o to požiadaní.“;

b)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Člen odvolacej rady, ktorého vymenovala výkonná rada orgánu, nemôže byť odvolaný počas funkčného obdobia, pokiaľ nebol uznaný vinným zo závažného pochybenia a výkonná rada o tom nerozhodla po porade s radou orgánov dohľadu.“;

ba)  odsek 8 sa nahrádza takto:

„8. Európske orgány dohľadu poskytnú odvolacej rade prostredníctvom spoločného výboru náležitú prevádzkovú a trvalú administratívnu podporu.“

(44)  V článku 59 sa ods. 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1. Členovia odvolacej rady sú pri svojom rozhodovaní nezávislí. Nesmú byť viazaní žiadnymi pokynmi. Nemôžu vykonávať ďalšie úlohy v orgáne, jeho výkonnej rade ani rade orgánov dohľadu.

2. Členovia odvolacej rady a zamestnanci orgánu poskytujúci prevádzkovú a administratívnu podporu sa nemôžu zúčastňovať na odvolacích konaniach, ak na nich majú akýkoľvek osobný záujem, alebo ak boli v minulosti zapojení do konania ako zástupcovia jednej zo strán, alebo ak sa podieľali na rozhodnutí, ktoré je predmetom odvolania.“;

(45)  V článku 60 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1. Každá fyzická alebo právnická osoba vrátane príslušných orgánov sa môže odvolať proti rozhodnutiu orgánu uvedenému v článkoch 16, 16a, 17, 18, 19 a 35, a to aj čo sa týka jeho proporcionality, a proti akémukoľvek inému rozhodnutiu, ktoré prijal orgán v súlade s aktmi Únie uvedenými v článku 1 ods. 2, ktoré je určené tejto osobe, alebo proti rozhodnutiu, ktoré je, hoci vo forme rozhodnutia určenému inej osobe, v priamom a individuálnom záujme danej osoby.

2. Odvolanie spolu s odôvodnením sa predkladá orgánu písomne do troch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia dotknutej osobe alebo, ak oznámenie neexistuje, odo dňa, keď orgán svoje rozhodnutie uverejnil.

Odvolacia rada rozhodne o odvolaní do troch mesiacov po predložení odvolania.“

(46)  Článok 62 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Príjmy orgánu sa bez toho, aby boli dotknuté iné druhy príjmov, skladajú z akejkoľvek kombinácie týchto zdrojov:

a) vyrovnávací príspevok od Únie zaúčtovaný vo všeobecnom rozpočte Únie (oddiel Komisie), ktorý je aspoň vo výške 35 % odhadovaných príjmov orgánu;

aa) povinné príspevky dosahujúce až 65 % odhadovaných príjmov orgánu od vnútroštátnych orgánov verejnej moci zodpovedných za dohľad nad finančnými inštitúciami;

b) v závislosti od vývoja rozsahu dohľadu nad inštitúciami ročné príspevky od finančných inštitúcií na základe ročných odhadovaných výdavkov na činnosti vyžadovaných podľa tohto nariadenia a podľa aktov Únie uvedených v článku 1 ods. 2 pre každú kategóriu účastníkov v pôsobnosti orgánu;

c) všetky poplatky zaplatené orgánu v prípadoch uvedených v príslušných nástrojoch práva Únie;

d) akékoľvek príspevky od členských štátov alebo pozorovateľov;

e) poplatky za uverejnenie, odbornú prípravu a akékoľvek iné služby požadované príslušnými orgánmi.

1a. Príjmy, ktoré orgán získa, nesmú ohroziť jeho nezávislosť ani objektivitu.“;

aa)  V odseku 4 sa dopĺňa tento pododsek:

„Odhady vychádzajú z cieľov a očakávaných výsledkov ročného pracovného programu, ktorý je uvedený v článku 47 ods. 2, a zohľadňujú finančné zdroje potrebné na splnenie týchto cieľov a očakávaných výsledkov.“

b)  Dopĺňa sa tento odsek:

5. Dobrovoľné príspevky od členských štátov a pozorovateľov uvedené v odseku 1 písm. d) sa neprijímajú, ak by takéto prijatie vyvolalo pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti orgánu.“;

(48)  Článok 63 sa nahrádza takto:

„Článok 63Zostavovanie rozpočtu

1. Každý rok zodpovedný člen vypracúva predbežný návrh jednotného programového dokumentu orgánu na nasledujúce tri rozpočtové roky, pričom uvedie odhad príjmov a výdavkov, ako aj informácie o zamestnancoch, jeho ročné a viacročné plánovanie programu a predloží ho výkonnej rade a rade orgánov dohľadu spolu s plánom pracovných miest.

1a. Predseda predloží návrh jednotného programového dokumentu Európskemu parlamentu a Rade. Rada orgánov dohľadu potom na základe návrhu, ktorý bol schválený výkonnou radou, prijme návrh jednotného programového dokumentu na nasledujúce tri rozpočtové roky.

1b. ▌Jednotný programový dokument zašle výkonná rada Komisii, Európskemu parlamentu a Rade a Európskemu dvoru audítorov do 31. januára. Bez toho, aby bolo dotknuté prijatie ročného rozpočtu, Európsky parlament schváli jednotný programový dokument.

2. Komisia po zohľadnení ▌jednotného programového dokumentu zapracuje do návrhu rozpočtu Únie odhady, ktoré považuje za potrebné vzhľadom na plán pracovných miest a výšku vyrovnávacieho príspevku, ktorá sa má účtovať zo všeobecného rozpočtu Únie v súlade s článkami 313 a 314 zmluvy.

3. Rozpočtový orgán prijme pre orgán plán pracovných miest. Rozpočtový orgán schváli rozpočtové prostriedky na vyrovnávací príspevok pre orgán a schváli limit pre celkové výdavky orgánu.

4. Rozpočet orgánu prijíma rada orgánov dohľadu. Rozpočet sa stáva konečným po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Únie. V prípade potreby sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

5. Výkonná rada bezodkladne oznámi rozpočtovému orgánu svoj zámer vykonať akýkoľvek projekt, ktorý môže mať významný finančný vplyv na financovanie jej rozpočtu, najmä každý projekt týkajúci sa majetku, ako je prenájom alebo kúpa budov.

5a.  Rozpočtový orgán schváli akýkoľvek projekt, ktorý môže mať významný finančný alebo dlhodobý vplyv na financovanie rozpočtu orgánu, najmä každý projekt týkajúci sa majetku, ako je prenájom alebo kúpa budov, vrátane doložiek o zrušení.“;

(49)  Článok 64 sa nahrádza takto:

„Článok 64Plnenie a kontrola rozpočtu

"1. Zodpovedný člen koná ako schvaľujúci úradník a plní ročný rozpočet orgánu.

2. Účtovník orgánu, ktorý je nezávislý, zašle predbežnú účtovnú závierku účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov do 1. marca nasledujúceho roka. Článok 70 nebráni orgánu, aby poskytol Európskemu dvoru audítorov všetky informácie, o ktoré požiada a ktoré patria do právomoci Dvora audítorov.

3. Účtovník orgánu zašle do 1. marca nasledujúceho roka účtovníkovi Komisie požadované účtovné informácie na účely konsolidácie, a to spôsobom a vo formáte, ako ich stanovil uvedený účtovník.

4. Účtovník orgánu pošle správu o rozpočtovom a finančnom riadení aj členom rady orgánov dohľadu, Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov do 31. marca nasledujúceho roku.

5. Po zohľadnení pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke orgánu v súlade s článkom 148 nariadenia o rozpočtových pravidlách účtovník orgánu, ktorý koná na vlastnú zodpovednosť, zostaví konečnú účtovnú závierku orgánu. Zodpovedný člen ju zašle rade orgánov dohľadu, ktorá k uvedenej účtovnej závierke zaujme svoje stanovisko.

6. Účtovník orgánu zašle konečnú účtovnú závierku spolu so stanoviskom rady orgánov dohľadu najneskôr do 1. júla nasledujúceho roka účtovníkovi Komisie, Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov.

Účtovník orgánu zašle do 1. júla účtovníkovi Komisie aj súbor výkazov v štandardizovanej podobe, ktorú stanovil účtovník Komisie na účely konsolidácie.

7. Konečná účtovná závierka sa uverejňuje do 15. novembra nasledujúceho roku v Úradnom vestníku Európskej únie.

8. Zodpovedný člen zašle Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky do 30. septembra. Kópiu tejto odpovede zašle aj výkonnej rade a Komisii.

9. Zodpovedný člen predloží Európskemu parlamentu na požiadanie a podľa ustanovenia v článku 165 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách všetky informácie potrebné pre bezproblémové uplatnenie postupu udeľovania absolutória na daný rozpočtový rok.

10. Európsky parlament na odporúčanie Rady konajúcej na základe kvalifikovanej väčšiny pred 15. májom roku N + 2 udelí orgánu absolutórium na plnenie rozpočtu na finančný rok N.

10a. Orgán vypracuje odôvodnené stanovisko k pozícii Európskeho parlamentu a všetkým ostatným pripomienkam Európskeho parlamentu uvedeným pri postupe udeľovania absolutória.“;

(49a)  Vkladá sa tento článok 64a:

„Článok 64aVnútorný audit orgánu

Orgán zriadi Výbor pre vnútorný audit, ktorý vypracuje pre Európsky parlament a Radu stanovisko k absolutóriu týkajúce sa tej časti rozpočtu, ktorá nie je financovaná z rozpočtu Únie.“

(50)  Článok 65 sa nahrádza takto:

„Článok 65Rozpočtové pravidlá

Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na orgán prijme výkonná rada po porade s Komisiou. Tieto pravidlá sa nesmú odchyľovať od delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013* pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pokiaľ si to nevyžadujú osobitné prevádzkové potreby pre fungovanie orgánu a iba s predchádzajúcim súhlasom Komisie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).“

(51)  V článku 66 sa odsek 1 nahrádza takto:

"1. Na účely boja proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej protiprávnej činnosti sa na orgán bez obmedzenia uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013*.

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).“

(52)  Článok 68 sa mení takto:

a)  odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

"1. Na zamestnancov orgánu vrátane členov výkonnej rady na plný úväzok a jej predsedu sa uplatňuje služobný poriadok, podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov a pravidlá prijaté spoločne s inštitúciami Únie na účel ich uplatňovania.  

2. Výkonná rada po dohode s Komisiou v súlade s mechanizmami stanovenými v článku 110 služobného poriadku prijíma potrebné vykonávacie opatrenia.“

b)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

"4. Výkonná rada prijme ustanovenia, na základe ktorých môžu byť národní experti z členských štátov vyslaní do orgánu.“;

(53)  Článok 70 sa mení takto:

a)  ▌odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. Členovia rady orgánov dohľadu a všetci zamestnanci orgánu vrátane úradníkov vyslaných členskými štátmi na dočasnom základe a všetky ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy pre orgán na zmluvnom základe, podliehajú požiadavkám zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 339 ZFEÚ a príslušným ustanoveniam právnych predpisov Únie aj v prípade skončenia ich funkčných povinností.

Článok 16 rokovacieho poriadku sa vzťahuje na všetkých zamestnancov orgánu vrátane úradníkov dočasne vyslaných členskými štátmi a všetky ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy pre orgán na zmluvnom základe.“;

b)  V odseku 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Povinnosti na základe odseku 1 a prvého pododseku tohto odseku nebránia orgánu a príslušným orgánom použiť informácie na presadzovanie aktov uvedených v článku 1 ods. 2, a najmä pri právnych konaniach na prijatie rozhodnutí.“;

c)  vkladá sa tento odsek 2a:

„2a. Výkonná rada a rada orgánov dohľadu zabezpečia, aby sa na osoby, ktoré poskytujú akúkoľvek službu, priamo alebo nepriamo, trvale alebo príležitostne, v súvislosti s plnením úloh orgánu vrátane úradníkov a iných osôb poverených na tento účel výkonnou radou a radou orgánov dohľadu alebo vymenovaných príslušnými orgánmi, vzťahovali požiadavky na zachovávanie služobného tajomstva rovnocenné opatreniam uvedeným v predchádzajúcich odsekoch.

Rovnaké požiadavky týkajúce sa služobného tajomstva sa uplatňujú na pozorovateľov, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach výkonnej rady a rady orgánov dohľadu a ktorí sa zúčastňujú na činnostiach orgánu.“;

d)  ▌Odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

"3. Odseky 1 a 2 nebránia orgánu vymieňať si informácie s príslušnými orgánmi v súlade s týmto nariadením a ostatnými právnymi predpismi Únie ▌.

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na žiadnu osobu, ktorá predloží alebo zverejní informácie o hrozbe pre verejný záujem alebo poškodení verejného záujmu v súvislosti s pracovným vzťahom.

Informácie uvedené v odseku 2 podliehajú podmienkam zachovávania služobného tajomstva uvedeným v odsekoch 1 a 2. Orgán v rokovacom poriadku stanoví praktické ustanovenia pre vykonávanie pravidiel zachovávania dôvernosti uvedených v odsekoch 1 a 2.

4. Orgán uplatňuje rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444.

4a. Orgán má zavedené vyhradené informačné kanály na prijímanie informácií a zaobchádzanie s nimi, ktoré poskytuje nahlasujúca osoba o skutočnom alebo potenciálnom porušení aktov Únie, o zneužívaní práva alebo o prípadoch nesprávneho administratívneho postupu.“;

(54)  ▌ Článok 71 sa nahrádza takto:

„Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa spracovania osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 ani povinnosti orgánu týkajúce sa spracovania osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/XXX (nariadenie o ochrane údajov v prípade inštitúcií a orgánov EÚ) pri plnení svojich povinností.“;

(55)  V článku 72 sa odsek 2 nahrádza takto:

"2. Výkonná rada prijme praktické opatrenia na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.“;

(56)  V článku 73 sa odsek 2 nahrádza takto:

"2. Výkonná rada rozhodne o vnútornom jazykovom režime orgánu.“;

(57)  V článku 74 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Potrebné ustanovenia týkajúce sa ubytovania, ktoré sa má zabezpečiť pre orgán v členskom štáte, v ktorom sa nachádza jeho sídlo, a zariadenia, ktoré má dať tento členský štát k dispozícii, ako aj osobitné pravidlá uplatňované v tomto členskom štáte na zamestnancov orgánu a ich rodinných príslušníkov, sa stanovujú v dohode o ústredí medzi orgánom a daným členským štátom uzatvorenej po získaní súhlasu výkonnej rady.“;

(57a)  V článku 75 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

“2. Orgán spolupracuje s krajinami uvedenými v odseku 1, ktoré uplatňujú právne predpisy uznané za rovnocenné v oblastiach pôsobnosti orgánu a uvedené v článku 1 ods. 2, ako sa ustanovuje v medzinárodných dohodách uzatvorených Úniou v súlade s článkom 218 ZFEÚ.“

3. Na základe príslušných ustanovení dohôd uvedených v odsekoch 1 a 2 sa musia prijať opatrenia, ktorými sa špecifikuje najmä charakter, rozsah a procedurálne aspekty zapojenia týchto krajín uvedených v odseku 1, najmä pokiaľ ide o krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, do práce orgánu vrátane ustanovení týkajúcich sa finančných príspevkov a zamestnancov. Môžu sa v nich ustanoviť podmienky pre zastúpenie v postavení pozorovateľa v riadení orgánu, ale musí sa zaistiť, že tieto krajiny sa nezúčastnia na rozhovoroch týkajúcich sa jednotlivých finančných inštitúcií, s výnimkou prípadov, keď existuje priamy záujem.“

(58)  Vkladá sa tento článok 75a:

„Článok 75aVykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 35d ods. 2 druhom pododseku môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 35d ods. 2 druhého pododseku nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.“;

(59)  Článok 76 sa nahrádza takto:

„Článok 76Vzťah s CEIOPS

Orgán sa považuje za právneho nástupcu CEIOPS. Ku dňu zriadenia orgánu sa všetky aktíva a pasíva a všetky neuzavreté činnosti CEBS automaticky prevedú na orgán. CEIOPS zostaví výkaz poskytujúci obraz o konečnom stave jeho aktív a pasív ku dňu uvedeného prevodu. Tento výkaz preveria a schvália CEIOPS a Komisia.“

(60)  Vkladá sa nový článok 77a:

Článok 77aPrechodné ustanovenia

Úlohy a pozícia výkonného riaditeľa vymenovaného v súlade s týmto nariadením naposledy zmeneným smernicou (EÚ) 2014/51/EÚ, ktorý je vo funkcii k [Úrad pre publikácie: vložte dátum 3 mesiace po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], sa k uvedenému dátumu ukončia.

Úlohy a pozícia predsedu vymenovaného v súlade s týmto nariadením naposledy zmeneným smernicou 2014/51/EÚ, ktorý je vo funkcii k [Úrad pre publikácie: vložte dátum 3 mesiace po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] naďalej pokračujú až do ich uplynutia.

Úlohy a pozícia členov správnej rady vymenovaných v súlade s týmto nariadením naposledy zmeneným týmto nariadením 2014/51/EÚ, ktorí sú vo funkcii k [Úrad pre publikácie: vložte dátum 3 mesiace po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] naďalej pokračujú až do ich uplynutia.“.

60a.  Článok 79 sa vypúšťa.

(60b)  Článok 80 sa vypúšťa.

(60c)  Článok 81 sa nahrádza takto:

„Článok 81Preskúmanie

1. Komisia do ... [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a následne každé tri roky uverejní všeobecnú správu o skúsenostiach získaných v dôsledku fungovania orgánu a postupov ustanovených v tomto nariadení. V tejto správe sa okrem iného vyhodnotí:

a) efektívnosť a konvergenciu postupov dohľadu dosiahnutú príslušnými orgánmi;

i) ▌ nezávislosť príslušných orgánov a konvergenciu v oblasti predpisov, ktoré sú rovnocenné so správou a riadením podniku;

ii) nestrannosť, objektívnosť a autonómnosť orgánu;

b) fungovanie kolégií orgánov dohľadu;

c) pokrok dosiahnutý v rámci konvergencie v oblastiach predchádzania krízam, krízového riadenia a riešenia kríz, ako aj mechanizmov financovania Únie;

d) úlohu orgánu, pokiaľ ide o systémové riziko;

e) uplatňovanie bezpečnostnej doložky ustanovenej v článku 38;

f) uplatňovanie záväznej mediácie ustanovenej v článku 19;

fa) fungovanie rozhodovania spoločného výboru.

2. V správe uvedenej v odseku 1 sa ďalej preskúma, či:

a) je vhodné pokračovať v oddelenom dohľade nad bankovníctvom, poisťovníctvom, dôchodkovým poistením zamestnancov, cennými papiermi a finančnými trhmi;

b) je vhodné vykonávať obozretný dohľad a kontrolu obchodnej činnosti oddelene alebo prostredníctvom toho istého orgánu dohľadu;

c) je vhodné zjednodušiť a posilniť štruktúru ESFS s cieľom zvýšiť súdržnosť medzi makroúrovňou a mikroúrovňou a medzi európskymi orgánmi dohľadu;

d) je vývoj ESFS v súlade s vývojom vo svete;

e) sú rozmanitosť a excelentnosť v rámci ESFS na dostatočnej úrovni;

f) je zodpovednosť a transparentnosť v súvislosti s požiadavkami na zverejňovanie informácií primeraná;

g) sú zdroje orgánu primerané na plnenie jeho povinností;

h) je vhodné zachovať sídlo orgánu alebo premiestniť európske orgány dohľadu na jedno miesto, aby sa medzi nimi zabezpečila lepšia koordinácia.

2a. V rámci všeobecnej správy uvedenej v odseku 1 Komisia po konzultácii so všetkými príslušnými orgánmi a zainteresovanými stranami vykoná komplexné posúdenie vykonávania, fungovania a efektívnosti vydávania listov o nekonaní podľa článku 9c tohto nariadenia.

2b. Komisia predloží posúdenia uvedené v odseku 2a spolu s legislatívnymi návrhmi, ak je to vhodné, Európskemu parlamentu a Rade do [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

3. Pokiaľ ide o otázku priameho dohľadu nad inštitúciami alebo infraštruktúrami s celoeurópskym dosahom a s prihliadnutím na trhový vývoj, stabilitu vnútorného trhu a súdržnosť Únie ako celku, Komisia vypracuje ročnú hodnotiacu správu týkajúcu sa vhodnosti poverenia orgánu ďalším dohľadom v tejto oblasti.

4. Správa a prípadne všetky sprievodné návrhy sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.“

Článok 3

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1095/2010

Nariadenie (EÚ) 1095/2010 sa mení takto:

(1)  Článok 1 sa mení takto:

a)    Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Orgán koná v rozsahu právomocí udelených týmto nariadením a v rozsahu pôsobnosti smernice 97/9/ES, smernice 98/26/ES, smernice 2001/34/ES, smernice 2002/47/ES, smernice 2003/71/ES, smernice 2004/39/ES, smernice 2004/109/ES, smernice 2009/65/ES, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ*, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1606/2002**, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ*** a nariadenia (ES) č. 1060/2009, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014****, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014*****, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ****** a nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a v rozsahu, v akom sa tieto akty uplatňujú na spoločnosti poskytujúce investičné služby alebo na podniky kolektívneho investovania, ktoré uvádzajú na trh svoje podielové listy alebo akcie, a na príslušné orgány, ktoré nad nimi vykonávajú dohľad, v rozsahu príslušných častí smernice 2002/87/ES a smernice 2002/65/ES vrátane všetkých smerníc, nariadení a rozhodnutí vychádzajúcich z týchto aktov a všetkých ostatných právne záväzných aktov Únie, ktorými sa zverujú úlohy orgánu.

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).

*** Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

**** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1 – 72).

***** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84 – 148).

****** Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349 – 496).“;

aa)    Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Orgán koná aj v oblasti činností účastníkov trhu v súvislosti so záležitosťami, na ktoré sa priamo nevzťahujú akty uvedené v odseku 2, a to aj v záležitostiach správy a riadenia podnikov, auditov a finančného výkazníctva, s prihliadnutím na udržateľné modely podnikov a integráciu environmentálnych, sociálnych a riadiacich činiteľov, ak sú tieto činnosti orgánu potrebné na zabezpečenie účinného a konzistentného uplatňovania týchto aktov. Orgán prijíma vhodné opatrenia aj v oblasti ponúk na prevzatie, zúčtovania a vyrovnania a derivátov.“

b)    Vkladá sa tento odsek 3a:

„3a. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ostatné akty Únie, v ktorých boli orgánu udelené funkcie udeľovania povolení alebo výkonu dohľadu a príslušné právomoci.“;

ba)    Odsek 5 sa nahrádza takto:

“5. Cieľom orgánu je chrániť verejný záujem prispievaním ku krátkodobej, strednodobej a dlhodobej stabilite a efektívnosti finančného systému pre hospodárstvo Únie, občanov a podnikateľské subjekty. Orgán v rámci svojich príslušných právomocí prispieva k:

a) zlepšeniu fungovania vnútorného trhu vrátane predovšetkým riadnej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie a dohľadu;

b) zaisteniu integrity, transparentnosti, účinnosti a riadneho fungovania finančných trhov;

c) posilneniu medzinárodnej koordinácie dohľadu;

d) predchádzaniu regulačnej arbitráži a presadzovaniu rovnakých podmienok hospodárskej súťaže;

e) zabezpečeniu, aby investičné a iné riziká podliehali náležitej regulácii a dohľadu; ▐

f) zlepšovaniu ochrany zákazníka a investora;

fa) zlepšovaniu zbližovania v oblasti dohľadu v rámci vnútorného trhu vrátane presadzovania prístupu založeného na riziku pri vykonávaní dohľadu nad podnikmi.

Na tieto účely orgán prispieva k zaisteniu konzistentného, účinného a efektívneho uplatňovania aktov uvedených v odseku 2, podporuje konvergenciu dohľadu a v súlade s článkom 16a poskytuje stanoviská pre Európsky parlament, Radu a Komisiu ▌.

Orgán pri výkone úloh, ktorými bol na základe tohto nariadenia poverený, venuje osobitnú pozornosť systémovým rizikám, ktoré predstavujú finančné inštitúcie, ktorých zlyhanie môže narušiť fungovanie finančného systému alebo reálneho hospodárstva.

Orgán koná pri vykonávaní svojich úloh nezávisle, objektívne a nediskriminačným a transparentným spôsobom v záujme Únie ako celku a dodržiava zásadu proporcionality. Orgán uplatňuje zásady zodpovednosti a integrity a mal by zabezpečovať, aby sa so všetkými zainteresovanými stranami v tejto súvislosti zaobchádzalo spravodlivo.

Obsah a forma opatrení orgánu neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia alebo aktov uvedených v odseku 2 a je primeraný povahe, rozsahu a zložitosti rizík obsiahnutých v činnosti inštitúcie alebo trhov, ktoré sú ovplyvnené činnosťou orgánu.“

(2)  ▌Článok 2 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

“1. Orgán je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS). Hlavným cieľom ESFS je zabezpečiť, aby sa pravidlá, ktoré sa vzťahujú na finančný sektor, náležite uplatňovali s cieľom chrániť finančnú stabilitu a zabezpečiť dôveru vo finančný systém ako celok a účinnú a dostatočnú ochranu pre užívateľov oblasti finančných služieb.“

b)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4. Podľa zásady lojálnej spolupráce uvedenej v článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii zúčastnené strany ESFS spolupracujú na základe vzájomnej dôvery a plného vzájomného rešpektu najmä na tom, aby medzi sebou a vo vzťahu k Európskemu parlamentu, Rade a Komisii zabezpečili tok náležitých a spoľahlivých informácií.“

c)  V odseku 5 sa dopĺňa tento pododsek:

„Odkazy v tomto nariadení týkajúce sa dohľadu ▌zahŕňajú bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právomoci, všetky relevantné činnosti všetkých príslušných orgánov vykonávané v súlade s legislatívnymi aktmi uvedenými v článku 1 ods. 2.“;

2a.  Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3Zodpovednosť

Európskeho systému finančného dohľadu

1. Orgány uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) až e) sa zodpovedajú Európskemu parlamentu a Rade.

2. Orgán počas všetkých vyšetrovaní vykonaných Európskym parlamentom v súlade s článkom 226 ZFEÚ plne spolupracuje s Európskym parlamentom.

3. Rada orgánov dohľadu prijme výročnú správu o činnostiach orgánu vrátane výkonu povinností predsedu a každoročne do 15. júna predloží túto správu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Táto správa sa zverejní.

Vo výročnej správe uvedenej v prvom pododseku orgán uvedie informácie o administratívnych dohodách s orgánmi dohľadu, medzinárodnými organizáciami alebo správnymi orgánmi tretích krajín o pomoci, ktorú orgán poskytuje Komisii pri príprave rozhodnutí o rovnocennosti, a o činnosti v oblasti monitorovania, ktorú orgán vykonáva v súlade s článkom 33.

4. Na žiadosť Európskeho parlamentu sa predseda zúčastňuje na vypočutí o výsledkoch orgánu v Európskom parlamente. Vypočutie sa uskutočňuje aspoň raz ročne. Predseda predkladá vyhlásenie pred Európskym parlamentom a odpovedá na všetky otázky kladené jeho poslancami vždy, keď je o to požiadaný.

5. Predseda na požiadanie a aspoň 15 dní pred podaním vyhlásenia uvedeného v odseku 1c predkladá Európskemu parlamentu správu v písomnej forme týkajúcu sa činností orgánu.

6. Okrem informácií uvedených v článkoch 11 až 18 a článkoch 20 a 33 správa obsahuje aj všetky relevantné informácie, ktoré ad hoc požaduje Európsky parlament.

7. Orgán odpovedá na otázky, ktoré mu adresuje Európsky parlament alebo Rada, ústne alebo písomne do piatich týždňov od prijatia otázky.

8. Predseda na požiadanie uskutoční dôverné ústne rozhovory za zatvorenými dverami s predsedom, podpredsedami a koordinátormi gestorského výboru Európskeho parlamentu, ak sú takéto rozhovory potrebné na vykonávanie právomocí Európskeho parlamentu podľa článku 226 ZFEÚ. Všetky zúčastnené strany musia dodržiavať požiadavky na zachovanie služobného tajomstva.“

9. Orgán vytvorí register dokumentov a stav ich dostupnosti.

10. Orgán predloží Európskemu parlamentu zmysluplné zhrnutie priebehu všetkých zasadnutí Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere, Rady pre finančnú stabilitu a Rady pre medzinárodné účtovné štandardy a všetkých ďalších príslušných medzinárodných orgánov alebo inštitúcií, ktoré sa týkajú dohľadu nad cennými papiermi a trhmi alebo naň majú vplyv.“

(3)  V článku 4 bode 3 sa písmeno ii) nahrádza takto:

„ii) pokiaľ ide o smernicu 2002/65/ES a smernicu (EÚ) 2015/849, orgány príslušné zabezpečovať dodržiavanie požiadaviek týchto smerníc zo strany spoločností poskytujúcich investičné služby alebo podnikov kolektívneho investovania, ktoré uvádzajú na trh svoje podielové listy alebo akcie;“;

(4)  Článok 6 sa mení takto:

a)    Bod 2 sa nahrádza takto:

„2. výkonná rada, ktorá vykonáva úlohy stanovené v článku 47;“;

b)    Bod 4 sa vypúšťa;

4a.  Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7Sídlo

Orgán má sídlo v Paríži vo Francúzsku.

Umiestnenie sídla orgánu nemá vplyv na výkon jeho úloh a právomocí, na organizáciu jeho riadiacej štruktúry, prevádzku jeho hlavnej organizácie alebo na hlavné financovanie jeho činností, pričom v prípade potreby umožňuje spoločné využívanie s agentúrami Únie administratívnych podporných služieb a služieb správy zariadení, ktoré nesúvisia s hlavnými činnosťami orgánu. Komisia do ... [dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia] a potom každých 12 mesiacov Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o tom, ako Európske orgány dohľadu plnia uvedenú požiadavku.“

(5)  Článok 8 sa mení takto:

a)    odsek 1 sa mení takto:

-i)  písmeno a) sa mení takto:

„a) na základe legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 prispievať k vytvoreniu vysokokvalitných spoločných noriem a postupov pre reguláciu a dohľad, najmä ▌vypracúvaním ▌návrhov regulačných a vykonávacích technických predpisov, usmernení, odporúčaní a ďalších opatrení vrátane stanovísk v súlade s článkom 16a;“;

i)  Vkladá sa toto písmeno aa):

„aa) vypracovať a aktualizovať príručku dohľadu Únie nad účastníkmi finančného trhu v Únii, v ktorej sa stanovujú najlepšie postupy dohľadu a vysokokvalitné metodiky a procesy a zohľadňujú sa okrem iného meniace sa obchodné postupy a obchodné modely a veľkosť účastníkov finančného trhu a trhov;“;

iia)  Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b) prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právne záväzných aktov Únie, najmä podieľaním sa na spoločnej kultúre dohľadu, zaistením konzistentného, účinného a efektívneho uplatňovania aktov uvedených v článku 1 ods. 2, predchádzaním regulačnej arbitráži, posilňovaním a monitorovaním nezávislosti dohľadu, zmierovaním a urovnávaním sporov medzi príslušnými orgánmi, zabezpečovaním účinného a konzistentného dohľadu nad finančnými inštitúciami a súdržného fungovania kolégií orgánov dohľadu a prijímaním opatrení okrem iného v krízových situáciách;“

ii)  Písmená e) a f) sa nahrádzajú takto:

„e) organizovať a vykonávať preskúmania príslušných orgánov za podpory príslušných vnútroštátnych orgánov a v tejto súvislosti vydávať ▌odporúčania adresované týmto príslušným orgánom a identifikovať najlepšie postupy a v tejto súvislosti vydávať usmernenia s cieľom posilniť konzistentnosť výsledkov dohľadu;

f) monitorovať a hodnotiť vývoj na trhu v oblasti svojej pôsobnosti, v relevantných prípadoch aj vývoj týkajúci sa trendov v oblasti inovatívnych finančných služieb a vývoj súvisiaci s trendami súvisiacimi s environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi činiteľmi;“;

iia)  písmeno g) sa nahrádza takto:

„g) vykonávať analýzy trhov s cieľom informovať o plnení funkcií orgánu;“

iii)  Písmeno h) sa nahrádza takto:

„h) podporovať, ak je to relevantné, ochranu spotrebiteľov a investorov, najmä s ohľadom na nedostatky v cezhraničnom kontexte a s ohľadom na súvisiace riziká;“;

iiia)  vkladajú sa tieto body ia) a ib):

„ia) koordinovať činnosti v oblasti presadzovania medzi príslušnými orgánmi;“

ib) prispievať k vytvoreniu spoločnej stratégie Únie pre finančné údaje;“

iiib)  Vkladá sa toto písmeno ka):

„ka) uverejňovať na svojom webovom sídle a pravidelne aktualizovať všetky regulačné technické predpisy, vykonávacie technické predpisy, usmernenia, odporúčania a otázky a odpovede pre každý legislatívny akt uvedený v článku 1 ods. 2, ako aj prehľady týkajúce sa aktuálneho stavu prebiehajúcej práce a časového harmonogramu prijatia návrhov regulačných technických predpisov, návrhov vykonávacích technických predpisov, usmernení, odporúčaní a otázok a odpovedí. Tieto informácie sa sprístupnia vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie;“

iv)  Písmeno l) sa vypúšťa;

b)  Vkladá sa nový odsek 1a:

„1a. Pri vykonávaní svojich úloh v súlade s týmto nariadením orgán:

a) využíva plné právomoci, ktoré má k dispozícii; a

b) s náležitým zreteľom na cieľ zaistiť bezpečnosť a zdravie účastníkov finančného trhu plne zohľadňuje rôzne typy, obchodné modely a veľkosť účastníkov finančného trhu;

c) zohľadňuje technologické inovácie, inovatívne a udržateľné obchodné modely, ako aj integráciu environmentálnych a sociálnych faktorov a faktorov týkajúcich sa verejnej správy.“;

c)  Odsek 2 sa mení takto:

i)  Vkladá sa písmeno ca):

„ca) vydávať odporúčania, ako sa stanovuje v článkoch 29a a 31a;“;

ia) Vkladá sa písmeno da):

„da) vydávať varovania v súlade s článkom 9 ods. 3;“

ib) Vkladajú sa písmená ga), gb) a gc):

„ga) vydávať stanoviská pre Európsky parlament, Radu alebo Komisiu, ako sa ustanovuje v článku 16a;

gb) vydávať odpovede na otázky, ako sa ustanovuje v článku 16b;

gc) vydávať časovo obmedzené listy o nekonaní, ako sa ustanovuje v článku 9a;“

ii)  Písmeno h) sa nahrádza takto:

„h) zhromažďovať nevyhnutné informácie o finančných inštitúciách, ako sa stanovuje v článkoch 35 a 35b;“

d)  Dopĺňa sa tento odsek 3:

"3. Orgán pri vykonávaní úloh uvedených v tomto článku prísne dodržiava úroveň 1 právnych predpisov a úroveň 2 opatrení a uplatňuje zásady proporcionality a lepšej tvorby práva vrátane hodnotení vplyvu, analýz nákladov a prínosov a otvorených verejných konzultácií.

Otvorené verejné konzultácie uvedené v článkoch 10, 15, 16 a 16a sa konajú pre čo najširšie publikum s cieľom zabezpečiť inkluzívny prístup voči všetkým zainteresovaným stranám a poskytujú zainteresovaným stranám primeranú časovú lehotu, aby mohli reagovať. Orgán poskytne a zverejní spätnú väzbu k tomu, ako sa informácie a názory zhromaždené počas konzultácií použili v návrhu regulačného technického predpisu, návrhu vykonávacieho technického predpisu, v usmerneniach, odporúčaniach a stanoviskách.

Orgán zhrnie informácie získané od zainteresovaných strán tak, aby bolo možné porovnávať výsledky verejných konzultácií o podobných otázkach.“;

(6)  Článok 9 sa mení takto:

-a)  v odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) zber, analýzu a podávanie správ o spotrebiteľských trendoch, ako je vývoj nákladov a poplatkov v oblasti retailových finančných služieb a produktov v členských štátoch;“

-aa)  V odseku 1 sa dopĺňajú písmená da) a db):

„da)  prispievať k vytvoreniu rovnakých podmienok na jednotnom trhu, na ktorom majú spotrebitelia a ostatní používatelia finančných služieb spravodlivý prístup k porovnateľným finančným službám, produktom a náprave;

db)  koordinácia činností príslušných orgánov v prípade fiktívnych nákupov.“

b)    Odsek 2 sa nahrádza takto:

"2. Orgán monitoruje nové a existujúce finančné aktivity a môže prijať usmernenia a odporúčania v súlade s článkom 16 s cieľom podporovať bezpečnosť a spoľahlivosť trhov a konvergenciu a účinnosť regulačných postupov a postupov dohľadu.

2a. Orgán v rámci svojich príslušných právomocí vypracuje normy týkajúce sa výkonu činnosti v oblasti podnikania určené príslušným vnútroštátnym orgánom, ako sú napríklad normy týkajúce sa minimálnych právomocí a úloh. “;

c)    Odsek 4 sa nahrádza takto:

"4. Orgán zriadi ako svoju integrálnu súčasť výbor pre proporcionalitu s cieľom zabezpečiť, aby sa rozdiely v povahe, rozsahu a zložitosti rizík, meniacich sa obchodných modelov a praxe, ako aj veľkosť finančných inštitúcií a trhov premietali do práce orgánu a výbor pre ochranu spotrebiteľa a finančné inovácie, v ktorom sa spoja všetky dotknuté príslušné orgány ▌a orgány zodpovedné za ochranu spotrebiteľa s cieľom posilniť ochranu spotrebiteľa a dosiahnuť koordinovaný prístup pri regulácii a dohľade v prípade nových alebo inovačných finančných aktivít a poskytovať poradenstvo orgánu, aby mohol predkladať správy Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Orgán úzko spolupracuje s Európskym výborom pre ochranu údajov s cieľom zabrániť duplicite, nezrovnalostiam a právnej neistote v oblasti ochrany údajov. Orgán môže ako súčasť výboru zahrnúť aj vnútroštátne orgány na ochranu údajov.“;

ba)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

“5. Orgán môže dočasne zakázať alebo obmedziť uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj určitých finančných aktivít, ktoré majú potenciál spôsobiť značnú finančnú ujmu spotrebiteľom alebo ohrozujú riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému v Únii alebo jeho časti, a to v prípadoch, ktoré sú vymedzené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, a za podmienok, ktoré sú v nich stanovené, alebo v prípadoch, keď je to žiaduce z dôvodu krízovej situácie v súlade s podmienkami stanovenými v článku 18 a podľa týchto podmienok.

Orgán preskúmava rozhodnutie uvedené v prvom pododseku v náležitých lehotách hneď, ako je to možné, a minimálne každých šesť mesiacov. Orgán môže obnoviť zákaz alebo obmedzenie dvakrát, a potom sa stane trvalým, pokiaľ orgán neusúdi inak.

Členský štát môže požiadať orgán, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. V takom prípade orgán v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 1 druhom pododseku rozhodne o tom, či bude na svojom rozhodnutí trvať.

Orgán môže takisto posúdiť potrebu zakázať alebo obmedziť určité druhy finančných aktivít alebo praktík a v prípade potreby takéhoto zákazu alebo obmedzenia o tom informuje Komisiu a príslušné orgány s cieľom uľahčiť prijatie akéhokoľvek takéhoto zákazu alebo obmedzenia.“

(6a)  Vkladá sa tento článok 9a:

Článok 9a

Časovo obmedzené listy o nekonaní

1.  Za výnimočných okolností a ak sú splnené podmienky stanovené v tomto odseku, orgán môže v koordinácii so všetkými dotknutými príslušnými orgánmi vydať časovo obmedzené listy o nekonaní, pokiaľ ide o osobitné ustanovenia v právnych predpisoch Únie, ktoré sú založené na legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2. Tieto listy o nekonaní sú dočasným záväzkom orgánu a všetkých dotknutých príslušných orgánov nevymáhať nesúlad účastníkov finančného trhu s osobitnými ustanoveniami právnych predpisov Únie, ak účastníci finančného trhu nemôžu dodržiavať takéto osobitné ustanovenia, a to aspoň z jedného z týchto dôvodov:

a)   dodržiavaním súladu by účastníci finančného trhu porušili iné právne a regulačné požiadavky práva Únie;

b)  súlad bez ďalších opatrení úrovne 2 alebo pokynov úrovne 3 nepovažuje orgán za uskutočniteľný;

c)  dosiahnutie súladu by vážne ohrozilo alebo ohrozilo niektorú z týchto situácií: dôvera v trh, ochrana zákazníkov alebo investorov, riadne fungovanie a integrita finančných trhov alebo komoditných trhov, stabilita celého finančného systému Únie alebo jeho časti.

Orgán nevydá žiadne listy o nekonaní, ak sa domnieva, že by mali škodlivý účinok, ktorý je neúmerný vzhľadom na jeho prínosy, na efektívnosť finančných trhov alebo na ochranu zákazníkov alebo investorov.

2.  Orgán vo svojom liste o nekonaní uvedie, ktoré konkrétne ustanovenia práva Únie podliehajú nevymáhaniu, prečo sa domnieva, že sú splnené podmienky uvedené v odseku 1, a dátum, kedy toto nevymáhanie stráca účinnosť. Dĺžka trvania takéhoto nevymáhania nesmie presiahnuť šesť mesiacov.

3.  Ak orgán rozhodne o vydaní listu o nekonaní, bezodkladne o tom informuje Komisiu, Európsky parlament a Radu. Komisia, Európsky parlament alebo Rada môžu do dvoch týždňov od prijatia týchto informácií požiadať orgán, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. Na podnet Komisie, Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva týždne. V prípade, že Komisia, Európsky parlament alebo Rada požiadajú orgán o prehodnotenie tohto rozhodnutia, orgán v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 1 druhom pododseku rozhodne o tom, či bude na svojom rozhodnutí trvať.

4.  Ak orgán vydal v súlade s odsekmi 1 až 3 list o nekonaní, bezodkladne ho uverejní na svojej webovej stránke. Orgán preskúmava svoje rozhodnutie vydať list o nekonaní v primeraných intervaloch a môže ho predĺžiť len raz o 6 mesiacov. Ak sa po šesťmesačnej alebo jednoročnej lehote rozhodnutie o vydaní listu o nekonaní neobnoví, automaticky stráca účinnosť.

(6a)  Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10Regulačné technické predpisy

1. Ak Európsky parlament a Rada delegujú na Komisiu právomoc prijímať regulačné technické predpisy prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ, aby sa zabezpečila konzistentná harmonizácia v oblastiach, ktoré sú konkrétne vymedzené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, môže orgán vypracovať návrh regulačných technických predpisov. Orgán predkladá svoj návrh regulačných predpisov na schválenie Komisii. Orgán tieto technické predpisy zároveň postúpi pre informáciu Európskemu parlamentu a Rade.

Regulačné technické predpisy sú technické, nezahŕňajú strategické ani politické rozhodnutia a ich obsah je obmedzený legislatívnymi aktmi, z ktorých vychádzajú. Orgán čo najskôr a v plnom rozsahu informuje Európsky parlament a Radu o pokroku dosiahnutom pri vypracúvaní návrhu regulačných technických predpisov.

Pred ich predložením Komisii vykoná orgán otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy v súlade s článkom 8 ods. 2a. Orgán tiež požiada o radu Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov uvedenú v článku 37.

Komisia do troch mesiacov od prijatia návrhu regulačného technického prepisu rozhodne, či ho schváli. Komisia môže schváliť návrh regulačných technických predpisov iba čiastočne alebo so zmenami a doplneniami, ak si to vyžadujú záujmy Únie.

Ak Komisia do troch mesiacov od doručenia návrhu regulačného technického predpisu nedospeje k rozhodnutiu, či tento predpis prijme, okamžite a v každom prípade pred uplynutím lehoty troch mesiacov o tom informuje Európsky parlament a Radu a uvedie dôvody, prečo nebola schopná prijať rozhodnutie, a časový harmonogram schválenia, pričom náležite zohľadní dátum zavedenia a uplatňovania platného legislatívneho aktu uvedeného v článku 1 ods. 2. Žiadne oneskorenie prijatia návrhu regulačného predpisu nebráni Európskemu parlamentu ani Rade vykonávať svoje kontrolné právomoci v súlade s článkom 13.

Ak má Komisia v úmysle návrh regulačného technického predpisu neschváliť alebo ho schváliť iba sčasti alebo so zmenami a doplneniami, zašle návrh regulačného technického predpisu spolu s vysvetlením, prečo ho neschvaľuje, alebo prípadne s odôvodnením jeho zmien a doplnení späť orgánu a kópiu svojho listu zašle Európskemu parlamentu a Rade. Orgán môže návrh regulačného technického predpisu do šiestich týždňov zmeniť a doplniť na základe pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Komisie a opätovne ho predložiť Komisii vo forme formálneho stanoviska. Orgán zašle kópiu svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.

Ak orgán v šesťtýždňovej lehote zmenený a doplnený návrh regulačného technického predpisu nepredložil alebo predložil návrh regulačného technického predpisu, ktorý nie je zmenený a doplnený v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Komisie, môže Komisia prijať regulačný technický predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné, alebo ho zamietnuť.

Komisia nemôže meniť obsah návrhu regulačného technického predpisu vypracovaného orgánom bez predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

2. Ak orgán nepredložil návrh regulačného technického predpisu v lehote stanovenej v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, okamžite o tom informuje Európsky parlament a Radu a uvedie dôvody, prečo nebol schopný predložiť návrh regulačného predpisu, a časový harmonogram schválenia, pričom náležite zohľadní dátum zavedenia a uplatňovania platného legislatívneho aktu uvedeného v článku 1 ods. 2. Komisia môže o takýto návrh požiadať v novej lehote. Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu o novej lehote. Európsky parlament môže vyzvať predsedu orgánu, aby vysvetlil dôvody nepredloženia návrhu regulačného technického predpisu.

3. Len ak orgán nepredloží Komisii návrh regulačného technického predpisu v lehotách v súlade s odsekom 2, môže Komisia prijať regulačný technický predpis prostredníctvom delegovaného aktu bez návrhu od orgánu.

Komisia vykoná otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy, pokiaľ tieto konzultácie a analýzy nie sú neprimerané vzhľadom na rozsah a dosah príslušného návrhu regulačných technických predpisov alebo vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť danej veci. Orgán tiež požiada o radu Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov uvedenú v článku 37.

Komisia bezodkladne zašle návrh regulačného technického predpisu Európskemu parlamentu, Rade a orgánu.

▌Orgán môže návrh regulačného technického predpisu v lehote šiestich týždňov zmeniť a doplniť a predložiť ho vo forme formálneho stanoviska Komisii. Orgán zašle kópiu svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.

Ak orgán v šesťtýždňovej lehote uvedenej v štvrtom pododseku nepredložil zmenený a doplnený návrh regulačného technického predpisu, môže Komisia regulačný technický predpis prijať.

Ak orgán zmenený a doplnený návrh regulačného technického predpisu v šesťtýždňovej lehote predložil, Komisia môže zmeniť a doplniť návrh regulačných technických predpisov na základe zmien a doplnení navrhovaných orgánom alebo prijať regulačný technický predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné. Komisia nemôže meniť obsah návrhu regulačného technického predpisu vypracovaného orgánom bez predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

4. Regulačné technické predpisy sa prijmú prostredníctvom nariadení alebo rozhodnutí. Slová „regulačný technický predpis“ sa vložia do ich nadpisu. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnú účinnosť dňom, ktorý je v nich stanovený.“

(6b)  V článku 13 ods. 1 sa vypúšťa druhý pododsek.

(6c)  Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15Vykonávacie technické predpisy

1. Ak Európsky parlament a Rada delegujú na Komisiu vykonávacie právomoci prijímať prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ vykonávacie technické predpisy, na zabezpečenie jednotných podmienok na vykonávanie legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 môže orgán vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov. Vykonávacie technické predpisy majú technický charakter, nevyplývajú z nich strategické rozhodnutia ani politické rozhodnutia a ich obsah má určovať podmienky uplatňovania predmetných aktov. Orgán predkladá návrh vykonávacích technických predpisov na schválenie Komisii. Orgán tieto technické predpisy zároveň postúpi pre informáciu Európskemu parlamentu a Rade.

Pred predložením návrhu vykonávacích technických predpisov Komisii vykoná orgán otvorené verejné konzultácie a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy v súlade s článkom 8 ods. 2a. Orgán tiež požiada o radu Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov uvedenú v článku 37.

Komisia do troch mesiacov od prijatia návrhu vykonávacieho technického predpisu rozhodne, či ho schváli. Komisia môže schváliť návrh vykonávacieho technického predpisu iba čiastočne alebo so zmenami a doplneniami, ak si to vyžadujú záujmy Únie. Ak Komisia v lehote na posúdenie úplne alebo čiastočne nesúhlasí s navrhovaným vykonávacím technickým predpisom, považuje sa za schválený.

Ak Komisia do troch mesiacov nedospeje k rozhodnutiu, či prijme vykonávací technický predpis, okamžite a v každom prípade pred uplynutím lehoty troch mesiacov o tom informuje Európsky parlament a Radu a uvedie dôvody, prečo nebola schopná prijať rozhodnutie, a časový harmonogram schválenia, pričom náležite zohľadní dátum zavedenia a uplatňovania platného legislatívneho aktu uvedeného v článku 1 ods. 2.

Ak má Komisia v úmysle návrh vykonávacieho technického predpisu neschváliť alebo ho schváliť iba čiastočne alebo so zmenami a doplneniami, zašle ho spolu s vysvetlením, prečo ho nechce schváliť, alebo prípadne s odôvodnením jeho zmien a doplnení, späť orgánu a kópiu svojho listu zašle Európskemu parlamentu a Rade. Orgán môže návrh vykonávacieho technického predpisu do šiestich týždňov zmeniť a doplniť na základe pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Komisie a opätovne ho predložiť Komisii vo forme formálneho stanoviska. Orgán zašle kópiu svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.

Ak orgán v šesťtýždňovej lehote uvedenej v piatom pododseku zmenený a doplnený návrh vykonávacieho technického predpisu nepredložil alebo predložil návrh vykonávacieho technického predpisu, ktorý nie je zmenený a doplnený v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Komisie, môže Komisia prijať vykonávací technický predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné, alebo ho zamietnuť.

Komisia nesmie meniť obsah návrhu vykonávacieho technického predpisu vypracovaného orgánom bez predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

2. Ak orgán nepredložil návrh vykonávacieho technického predpisu v lehote stanovenej v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, okamžite o tom informuje Európsky parlament a Radu a uvedie dôvody, prečo nebol schopný predložiť návrh vykonávacieho technického predpisu, a časový harmonogram schválenia, pričom náležite zohľadní dátum zavedenia a uplatňovania platného legislatívneho aktu uvedeného v článku 1 ods. 2. Komisia môže o takýto návrh požiadať v novej lehote. Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu o novej lehote. Európsky parlament môže vyzvať predsedu orgánu, aby vysvetlil dôvody nepredloženia návrhu vykonávacieho technického predpisu.

3. Len ak orgán nepredložil Komisii návrh vykonávacieho technického predpisu v lehote v súlade s odsekom 2, môže Komisia prijať vykonávací technický predpis prostredníctvom vykonávacieho aktu bez návrhu od orgánu.

Komisia vykoná otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy, pokiaľ tieto konzultácie a analýzy nie sú neprimerané vzhľadom na rozsah a dosah príslušného návrhu vykonávacích technických predpisov alebo vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť danej veci. Orgán tiež požiada o radu Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov uvedenú v článku 37.

Komisia bezodkladne zašle návrh vykonávacieho technického predpisu Európskemu parlamentu, Rade a orgánu.

▌Orgán môže návrh vykonávacieho technického predpisu v šesťtýždňovej lehote zmeniť a doplniť a predložiť ho vo forme formálneho stanoviska Komisii. Orgán zašle kópiu svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.

Ak orgán v šesťtýždňovej lehote uvedenej v štvrtom pododseku nepredložil zmenený a doplnený návrh vykonávacieho technického predpisu, môže Komisia vykonávací technický predpis prijať.

Ak orgán zmenený a doplnený návrh vykonávacieho technického predpisu v uvedenej šesťtýždňovej lehote predložil, Komisia môže zmeniť a doplniť návrh vykonávacieho technického predpisu na základe navrhovaných zmien a doplnení od orgánu alebo prijať vykonávací technický predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné.

Komisia nesmie meniť obsah návrhu vykonávacích technických predpisov vypracovaných orgánom bez predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

4. Vykonávacie technické predpisy sa prijmú prostredníctvom nariadení alebo rozhodnutí. Slová „vykonávací technický predpis“ sa vložia do ich nadpisu. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnú účinnosť dňom, ktorý je v nich stanovený.“

(7)  Článok 16 sa mení takto:

a)  ▌odsek 1 ▌sa nahrádza takto:

„1. Orgán vydáva usmernenia alebo odporúčania určené príslušným orgánom alebo účastníkom finančných trhov s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci ESFS a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva Únie.

Orgán môže adresovať usmernenia a odporúčania aj orgánom členských štátov, ktoré nie sú vymedzené ako príslušné orgány podľa tohto nariadenia, ale ktoré sú oprávnené na zabezpečovanie uplatňovania aktov uvedených v článku 1 ods. 2.

Usmernenia a odporúčania sú v súlade s mandátom legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 a zohľadňujú zásadu proporcionality. Orgán nevydáva usmernenia a odporúčania týkajúce sa otázok spadajúcich do úrovne 1 splnomocňovania pre regulačné technické predpisy alebo vykonávacie technické predpisy.

1a. Orgán môže vydávať usmernenia určené všetkým príslušným orgánom alebo účastníkom finančného trhu na účely legislatívneho aktu uvedeného v článku 1 ods. 2 a na základe postupu založeného na zásade „dodržuj, alebo vysvetli“, ktorý sa uvádza v odseku 3 tohto článku, a s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci ESFS. Tieto usmernenia sa považujú za vhodné na splnenie požiadaviek legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 V súlade s uvedeným príslušné orgány a účastníci finančného trhu môžu zaviesť dodatočné postupy týkajúce sa metódy dodržania legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2.“;

b)    Odsek 2 sa nahrádza takto:

"2. S výnimkou mimoriadnych okolností orgán uskutočňuje otvorené verejné konzultácie týkajúce sa usmernení a odporúčaní, a prípadne otázok a odpovedí, ktoré vydáva, a vykonáva analýzu prípadných nákladov a prínosov súvisiacich s vydávaním týchto usmernení a odporúčaní. Tieto konzultácie a analýzy sú primerané rozsahu pôsobnosti, povahe a vplyvu usmernení alebo odporúčaní. S výnimkou mimoriadnych okolností orgán požiada ▌o radu aj skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov uvedenú v článku 37. Orgán uvedie dôvody, prečo neuskutočnil otvorené verejné konzultácie alebo nepožiadal o radu skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov.“;

ba)  Vkladajú sa tieto odseky 2a, 2b, 2c a 2d:

„2a. Na účely legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 môže orgán vydať odporúčania pre jeden alebo viac príslušných orgánov alebo pre jedného alebo viacerých účastníkov finančného trhu.

2b. Orgán vo svojich usmerneniach a odporúčaniach uvedie, ako prispieva k zavedeniu jednotných, efektívnych a účinných postupov dohľadu v rámci ESFS, ako zabezpečuje spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva Únie a ako dodržiava ustanovenia odsekov 1, 1a a 2a.

2c. Usmernenia a odporúčania nemajú len odkazovať na prvky legislatívnych aktov alebo ich reprodukovať. Orgán pred vydaním nového usmernenia alebo odporúčania najprv preskúma už vydané usmernenia a odporúčania, aby sa zabránilo zdvojeniu.

2d. Tri mesiace pred vydaním akýchkoľvek usmernení a odporúčaní uvedených v odseku 1a a v odseku 2a orgán informuje Európsky parlament a Radu o zamýšľanom obsahu takýchto usmernení a odporúčaní.“

c)  ▌odsek 4 ▌sa nahrádza takto:

"4. Orgán vo svojej správe uvedenej v článku 43 ods. 5 informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu o vydaných usmerneniach a odporúčaniach, vysvetlí, ako orgán odôvodnil vydanie usmernení v súlade s odsekom 1a a odporúčaní v súlade s odsekom 2a, a zhrnie spätnú väzbu získanú počas verejných konzultácií o týchto usmerneniach v súlade s článkom 8 ods. 2a. V správe sa tiež uvedie, ktoré príslušné orgány nedodržiavajú usmernenia a odporúčania, a načrtnú sa spôsoby, akými orgán plánuje zabezpečiť, aby dotknutý príslušný orgán jeho usmernenia a odporúčania v budúcnosti dodržiaval.“

d)  Dopĺňajú sa tieto odseky 5, 5a a 5b:

„5. Ak sa dve tretiny členov skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov domnievajú, že vydaním usmernenia v súlade s odsekom 1a orgán prekročil svoju právomoc, môžu o tom poslať Európskemu parlamentu, Rade a Komisii odôvodnenú radu.

5a. Ak sa aspoň polovica členov skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov domnieva, že vydaním odporúčania v súlade s odsekom 2a orgán prekročil svoju právomoc, môžu o tom poslať Európskemu parlamentu, Rade a Komisii odôvodnenú radu.

5b. Európsky parlament, Rada a Komisia môžu požiadať orgán o vysvetlenie s odôvodnením týkajúcim sa vydania príslušných usmernení alebo odporúčaní. Po doručení vysvetlenia orgánom Komisia posúdi rozsah pôsobnosti usmernení alebo odporúčaní vzhľadom na právomoci orgánu a zašle svoje posúdenie Európskemu parlamentu a Rade. Ak sa Európsky parlament, Rada alebo Komisia domnieva, že orgán prekročil svoju právomoc, a po tom, ako orgán mal možnosť vyjadriť svoje názory, môže Komisia prijať rozhodnutie, ktorým požiada orgán o zrušenie alebo zmenu príslušných usmernení alebo odporúčaní. Komisia pred prijatím takého rozhodnutia a vždy, keď ju o to požiada Európsky parlament, predkladá vyhlásenie pred Európskym parlamentom a odpovedá na všetky otázky kladené jeho poslancami. Európsky parlament môže požiadať Komisiu, aby prijala rozhodnutie, ktorým požiada orgán o zrušenie alebo zmenu príslušných usmernení alebo odporúčaní. Rozhodnutie Komisie sa zverejňuje.“;

(7a)  Vkladajú sa nové články 16a a 16b:

„Článok 16aStanoviská

1. Orgán na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie alebo z vlastnej iniciatívy poskytne Európskemu parlamentu, Rade a Komisii stanoviská ku všetkým záležitostiam týkajúcim sa jeho oblasti pôsobnosti. Tieto stanoviská sa nezverejnia, pokiaľ sa to neuvedie v žiadosti.

2. Žiadosť uvedená v odseku 1 môže zahŕňať verejnú konzultáciu alebo technickú analýzu.

3. Orgán môže vzhľadom na prudenciálne posúdenie fúzií a nadobudnutí majetkových podielov v rozsahu pôsobnosti smernice 2009/138/ES, ktoré si podľa uvedenej smernice vyžadujú konzultáciu medzi príslušnými orgánmi z dvoch alebo viacerých členských štátov, na základe žiadosti jedného z dotknutých príslušných orgánov vydať a uverejniť stanovisko k prudenciálnemu posúdeniu, pokiaľ sa netýka kritérií uvedených v článku 59 ods. 1 písm. e) smernice 2009/138/ES. Toto stanovisko sa vydá bezodkladne a v každom prípade pred uplynutím lehoty na posúdenie v súlade so smernicou 2009/138/ES. Na oblasti, v súvislosti s ktorými môže orgán vydať stanovisko, sa vzťahujú články 35 a 35b.

4. Orgán môže na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie poskytovať Európskemu parlamentu, Rade a Komisii technické poradenstvo počas riadneho legislatívneho postupu a v prípade delegovaných aktov týkajúcich sa akéhokoľvek legislatívneho návrhu Komisie v oblastiach stanovených v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.

Článok 16bOtázky a odpovede

1. Každá fyzická alebo právnická osoba, ako aj príslušné orgány a inštitúcie Únie môžu predložiť orgánu otázku v ktoromkoľvek úradnom jazyku Únie týkajúcu sa výkladu, praktického uplatňovania alebo vykonávania ustanovení legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 alebo súvisiacich delegovaných a vykonávacích aktov, usmernení a odporúčaní prijatých na základe týchto legislatívnych aktov.

Účastníci finančného trhu pred predložením otázky orgánu posúdia, či majú otázku najprv adresovať svojmu príslušnému orgánu.

Orgán uverejní na svojej webovej stránke všetky prípustné otázky pre každý legislatívny akt podľa odseku 1 po ich výbere a pred ich zodpovedaním.

Tento postup nebráni žiadnej fyzickej alebo právnickej osobe vrátane príslušných orgánov a inštitúcií Únie žiadať orgán o dôverné technické poradenstvo alebo vysvetlenie.

2. Orgán na svojom webovom sídle zverejní nezáväzné odpovede na všetky prípustné otázky v súlade s odsekom 1 v prípade každého legislatívneho aktu, pokiaľ takéto zverejnenie nie je v rozpore s oprávneným záujmom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá predložila otázku, alebo pokiaľ nepredstavuje riziko pre stabilitu finančného systému.

3. Pred uverejnením odpovedí na prípustné otázky môže orgán konzultovať so zainteresovanými stranami v súlade s článkom 16 ods. 2.

4. Odpovede orgánu sa považujú za vhodné na splnenie požiadaviek legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 a na dodržiavanie súvisiacich delegovaných a vykonávacích aktov, usmernení a odporúčaní prijatých v súlade s týmito legislatívnymi aktmi. Príslušné orgány a účastníci finančného trhu môžu zaviesť ďalšie postupy na plnenie všetkých uplatniteľných právnych požiadaviek.

5. Orgán preskúma odpovede na otázky, len čo to bude považovať za potrebné a vhodné, alebo najneskôr 24 mesiacov po ich uverejnení, aby ich v prípade potreby zrevidoval, aktualizoval alebo stiahol.

6. Ak je to vhodné, orgán pri vypracúvaní alebo aktualizácii usmernení a odporúčaní v súlade s článkom 16 prihliada na zverejnené odpovede.“

(8)  Článok 17 sa nahrádza takto:

„1. Ak príslušný orgán neuplatňuje akty uvedené v článku 1 ods. 2 alebo ak ich uplatňuje spôsobom, ktorý sa javí ako porušenie práva Únie vrátane regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov stanovených v súlade s článkami 10 až 15, najmä ak nezaistí, aby finančná inštitúcia spĺňala požiadavky ustanovené v týchto aktoch, orgán koná v súlade s právomocami uvedenými v odsekoch 2, 3 a 6 tohto článku.

2. Na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov, Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, príslušnej skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov alebo na základe vecných a odôvodnených informácií od príslušných organizácií alebo inštitúcií alebo z vlastného podnetu a po informovaní dotknutého príslušného orgánu orgán odpovedá na žiadosť a prípadne preskúma údajné porušenie alebo neuplatňovanie práva Únie.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v článku 35, príslušný orgán bezodkladne poskytne orgánu všetky informácie, ktoré orgán považuje za potrebné pre svoje vyšetrovanie, a to aj vrátane toho, ako sa akty uvedené v článku 1 ods. 2 uplatňujú v súlade s právom Únie.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci stanovené v článku 35, orgán môže adresovať náležite opodstatnenú a odôvodnenú žiadosť o informácie priamo iným príslušným orgánom alebo príslušným účastníkom finančného trhu vždy, keď sa požadovanie informácií od dotknutého príslušného orgánu preukázalo alebo sa považuje za nedostatočné na získanie informácií potrebných na účely vyšetrovania údajného porušenia alebo neuplatnenia práva Únie. Ak je odôvodnená žiadosť určená účastníkom finančného trhu, vysvetlí sa v nej, prečo sú informácie potrebné na účely vyšetrovania údajného porušenia alebo neuplatnenia práva Únie.

Adresát takejto žiadosti poskytne orgánu jasné, presné a úplné informácie bez zbytočného odkladu.

Ak bola žiadosť o informácie adresovaná účastníkovi finančného trhu, orgán informuje o takejto žiadosti relevantné príslušné orgány. Príslušné orgány pomáhajú orgánu pri zhromažďovaní takýchto informácií, ak ich o to orgán požiada.

3. Orgán môže iniciovať proces arbitráže s dotknutým príslušným orgánom s cieľom prediskutovať opatrenia potrebné na dodržanie právnych predpisov Únie. Dotknutý príslušný orgán v takejto arbitráži lojálne spolupracuje.

Orgán môže čo najskôr, ale najneskôr do štyroch mesiacov od začatia vyšetrovania adresovať dotknutému príslušnému orgánu odporúčanie, v ktorom uvedie opatrenia potrebné na dodržanie práva Únie.

Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od prijatia odporúčania informuje orgán o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať na zaistenie dodržiavania práva Únie.

4. Ak príslušný orgán nedodržal právne predpisy Európskej únie v lehote jedného mesiaca od prijatia odporúčania orgánu, Komisia môže na základe informácií orgánu alebo z vlastného podnetu vydať formálne stanovisko, ktorým príslušný orgán vyzve, aby prijal opatrenia potrebné na dodržiavanie práva Únie. Vo formálnom stanovisku Komisia zohľadní odporúčanie orgánu.

Komisia vydá takéto formálne stanovisko najneskôr do 3 mesiacov od prijatia odporúčania. Komisia môže túto lehotu predĺžiť o jeden mesiac.

Orgán a príslušné orgány poskytnú Komisii všetky potrebné informácie.

5. Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od doručenia formálneho stanoviska uvedeného v odseku 4 informuje Komisiu a orgán o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať, aby formálnemu stanovisku vyhovel.

6. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci a povinnosti Komisie podľa článku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nevyhovie formálnemu stanovisku uvedenému v odseku 4 v lehote v ňom uvedenej a ak je to potrebné na včasnú nápravu nedodržiavania predpisov s cieľom zachovať alebo opätovne nastoliť neutrálne podmienky hospodárskej súťaže na trhu alebo zaistiť riadne fungovanie a integritu finančného systému, orgán môže v prípade, že sú príslušné požiadavky aktov uvedených v článku 1 ods. 2 priamo uplatniteľné na účastníka finančného trhu, prijať individuálne rozhodnutie určené účastníkovi finančného trhu, v ktorom sa požadujú opatrenia potrebné na dodržanie jej povinností vyplývajúcich z práva Únie vrátane zastavenia akejkoľvek činnosti.

Rozhodnutie orgánu musí byť v súlade s formálnym stanoviskom, ktoré vydala Komisia podľa odseku 4.

7. Rozhodnutia prijaté na základe odseku 6 majú prednosť pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné orgány prijali v rovnakej veci.

Pri prijímaní opatrení súvisiacich so záležitosťami, ktoré sú predmetom formálneho stanoviska podľa odseku 4 alebo rozhodnutia podľa odseku 6, zabezpečujú príslušné orgány súlad s príslušným formálnym stanoviskom, resp. rozhodnutím.

8. V správe uvedenej v článku 43 ods. 5 orgán uvedie, ktoré príslušné orgány a účastníci finančných trhov nesplnili formálne stanoviská alebo rozhodnutia uvedené v odsekoch 4 a 6 tohto článku.“;

(8a)  V článku 18 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3. Ak Rada prijala rozhodnutie podľa odseku 2 ak je vo výnimočnej situácii potrebná koordinovaná reakcia príslušných orgánov na nepriaznivý vývoj, ktorý môže vážne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančné systému v Únii alebo jeho časti alebo zákazníka a jeho ochranu, orgán môže prijať individuálne rozhodnutia, ktorými príslušné orgány požiada, aby prijali potrebné opatrenia v súlade s právnymi predpismi uvedenými v článku 1 ods. 2 na riešenie takéhoto vývoja a zaistili, že účastníci finančného trhu a príslušné orgány spĺňajú požiadavky ustanovené v uvedených právnych predpisoch“.

(9)  Článok 19 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. V prípadoch špecifikovaných v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2, ako aj v prípadoch závažného sporu medzi dvoma alebo viacerými príslušnými orgánmi členských štátov týkajúceho sa uplatňovania týchto aktov, a bez toho, aby boli dotknuté právomoci stanovené v článku 17, môže orgán pomôcť príslušným orgánom dosiahnuť dohodu v súlade s postupom uvedeným v odsekoch 2 až 4 v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)  na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých príslušných orgánov v prípadoch, keď príslušný orgán nesúhlasí s postupom alebo obsahom opatrenia, s navrhovaným opatrením alebo nečinnosťou iného príslušného orgánu;

b)  z vlastného podnetu, ak na základe objektívnych dôvodov, ako aj na základe informácií účastníkov trhov alebo spotrebiteľských organizácií možno určiť, že medzi príslušnými orgánmi došlo k sporu.

Ak si akty uvedené v článku 1 ods. 2 vyžadujú, aby príslušné orgány prijali spoločné rozhodnutie, v prípade chýbajúceho spoločného rozhodnutia uvedených orgánov v rámci lehôt stanovených v uvedených aktoch sa predpokladá, že došlo k sporu.“;

b)  Vkladajú sa tieto odseky 1a a 1b:

„1a. Dotknuté príslušné orgány bezodkladne informujú orgán o tom, že sa nedosiahla dohoda, v týchto prípadoch:

a)  ak lehota na dosiahnutie dohody medzi príslušnými orgánmi bola stanovená v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2, a v skoršom z týchto prípadov:

i) ak lehota uplynula;

ii) ak jeden alebo viaceré dotknuté príslušné orgány na základe objektívnych dôvodov dospeli k záveru, že spor existuje;

b)  ak lehota na dosiahnutie dohody medzi príslušnými orgánmi nebola stanovená v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2, a v skoršom z týchto prípadov:

i)  ak jeden alebo viaceré dotknuté príslušné orgány na základe objektívnych dôvodov dospeli k záveru, že spor existuje; alebo

ii)  ak uplynuli dva mesiace odo dňa, kedy príslušný orgán dostal žiadosť od iného príslušného orgánu, aby prijal určité opatrenia s cieľom dodržať právo Únie a dožiadaný orgán ešte neprijal rozhodnutie na základe uvedenej žiadosti.

1b. Predseda posúdi, či by mal orgán konať v súlade s odsekom 1. Ak orgán zasiahne z vlastného podnetu, svoje rozhodnutie o zásahu oznámi dotknutým príslušným orgánom.

Až do rozhodnutia orgánu v súlade s postupom stanoveným v článku 47 ods. 3a v prípadoch, keď si akty uvedené v článku 1 ods. 2 vyžadujú prijatie spoločného rozhodnutia, všetky príslušné orgány zapojené do spoločného rozhodnutia odložia svoje individuálne rozhodnutia. Ak sa orgán rozhodne konať, musia všetky príslušné orgány zapojené do spoločného rozhodnutia odložiť svoje rozhodnutia dovtedy, kým sa neuzavrie postup stanovený v odsekoch 2 a 3.“;

c)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

„Ak dotknuté príslušné orgány nedosiahnu počas zmierovacej fázy dohodu uvedenú v odseku 2, orgán môže prijať rozhodnutie, na základe ktorého sa od týchto orgánov vyžaduje, aby prijali konkrétne opatrenie alebo aby sa zdržali určitého opatrenia s cieľom urovnať záležitosť v záujme zabezpečenia súladu s právom Únie. Rozhodnutie orgánu je pre dotknuté príslušné orgány záväzné. Na základe rozhodnutia orgánu sa od príslušných orgánov môže vyžadovať, aby zrušili alebo zmenili rozhodnutie, ktoré prijali, alebo aby využili právomoci, ktoré majú podľa príslušného práva Únie.“;

d)  Vkladá sa tento odsek 3a:

„3a. Orgán informuje dotknuté príslušné orgány o uzavretí postupov podľa odsekov 2 a 3, a prípadne aj o svojom rozhodnutí prijatom podľa odseku 3.“;

e)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

"4. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 258 TFEU, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu, a tým nezabezpečí, aby účastník finančných trhov spĺňal požiadavky, ktoré sa na neho priamo vzťahujú v zmysle aktov uvedených v článku 1 ods. 2, orgán môže prijať individuálne rozhodnutie určené účastníkovi finančných trhov, v ktorom ho požiada o potrebné opatrenia na dodržiavanie jeho povinností vyplývajúcich z práva Únie, vrátane zastavenia akejkoľvek činnosti.“;

(9a)  Článok 21 sa nahrádza takto:

„Článok 21Kolégiá orgánov dohľadu

1. Orgán v rozsahu svojich právomocí podporuje a monitoruje účinné, efektívne a konzistentné fungovania kolégií orgánov dohľadu, ak sú zriadené legislatívnymi aktami uvedenými v článku 1 ods. 2 a posilňuje súdržné a konzistentné uplatňovanie práva Únie kolégiami orgánov dohľadu. S cieľom zbližovať najlepšie postupy dohľadu orgán podporuje spoločné plány dohľadu a spoločné kontroly, pričom pracovníci orgánu majú plné práva účasti v kolégiách orgánov dohľadu a ako takí sa môžu zúčastňovať sa na činnostiach kolégií orgánov dohľadu a, ak je to riadne odôvodnené, ich aj viesť, a to vrátane kontrol na mieste, ktoré spoločne vykonávajú dva alebo viaceré príslušné orgány.

2. Orgán zabezpečuje jednotné a konzistentné fungovanie kolégií orgánov dohľadu pre cezhraničné inštitúcie v Únii, pričom prihliada na systémové riziko, ktoré predstavujú účastníci finančného trhu v zmysle článku 23, a v prípade potreby zvolá schôdzu kolégia.

Na účel tohto odseku a odseku 1 tohto článku sa orgán považuje za „príslušný orgán“ v zmysle príslušných právnych predpisov.

Orgán môže:

a) zhromažďovať a vymieňať si v spolupráci s príslušnými orgánmi všetky príslušné informácie s cieľom uľahčiť prácu kolégia a vytvoriť a spravovať centrálny systém na sprístupnenie týchto informácií príslušným orgánom v kolégiu;

b) iniciovať a koordinovať záťažové testy v celej Únii v súlade s článkom 32 s cieľom posúdiť odolnosť účastníkov finančných trhov, a najmä systémového rizika, ktoré predstavujú účastníci finančných trhov, ako je uvedené v článku 23, voči nepriaznivému vývoju na trhu a posudzovať potenciál systémového rizika, ktoré predstavujú kľúčoví účastníci finančných trhov, zvyšovať sa v záťažových situáciách, pričom zabezpečí, aby sa na vnútroštátnej úrovni pri takýchto testoch uplatnila konzistentná metodika, a v prípade potreby zasiela príslušnému orgánu odporúčanie na nápravu problémov, ktoré sa pri záťažových testoch identifikovali, a na vykonanie osobitných posúdení; Môže požiadať príslušné orgány, aby vykonali kontroly na mieste, a môže sa zúčastniť na takýchto kontrolách na mieste s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť a spoľahlivosť metód, postupov a výsledkov posúdení v rámci celej Únie;

c) podporovať efektívne a účinné vykonávanie činností dohľadu vrátane hodnotenia rizík, ktorým sú alebo by mohli byť vystavení účastníci finančných trhov v záťažových situáciách;

d) v súlade s úlohami a právomocami ustanovenými v tomto nariadení dozerať na úlohy vykonávané príslušnými orgánmi a

e) požadovať od kolégia ďalšie rokovania vo všetkých prípadoch, keď sa domnieva, že by rozhodnutie znamenalo nesprávne uplatňovanie práva Únie alebo by neprispelo k dosahovaniu cieľa zjednotiť postupy dohľadu. Môže tiež požadovať naplánovanie zasadnutia kolégia alebo vloženie bodu do programu zasadnutia.

3. Orgán môže vypracovať návrh regulačného a vykonávacieho technického predpisu, ako sa špecifikuje v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, a v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 a 15 s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania ustanovení týkajúcich sa fungovania kolégií orgánov dohľadu, a vydávať usmernenia a odporúčania prijaté na základe článku 16 s cieľom podporovať konvergenciu vykonávania dohľadu a osvedčených postupov prijatých kolégiami orgánov dohľadu.

4. Orgán má úlohu právne záväznej mediácie na riešenie sporov medzi príslušnými orgánmi v súlade s postupom stanoveným v článku 19. Orgán môže v súlade s článkom 19 prijať v oblasti dohľadu rozhodnutia priamo uplatniteľné na dotknutého účastníka finančného trhu.“

(10)  Článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22Všeobecné ustanovenia

o systémových rizikách

1. Orgán náležite prihliada na systémové riziko, ktoré je vymedzené v nariadení (EÚ) č. 1092/2010. Rieši riziko narušenia finančných služieb, ktoré:

a) sú spôsobené poškodením celého finančného systému alebo jeho časti a

b) môže mať závažné negatívne dôsledky na vnútorný trh a reálne hospodárstvo.

Orgán náležite prihliada k monitorovaniu a posúdeniu systémového rizika, ktoré vypracoval ESRB a orgán, a reaguje na upozornenia a odporúčania ESRB v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.

2. Orgán v spolupráci s ESRB a v súlade s článkom 23 vypracuje spoločný prístup k identifikácii a meraniu systémového rizika, ktoré predstavujú kľúčoví účastníci finančných trhov, prípadne vrátane kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov.

Tieto ukazovatele budú kľúčovým prvkom pri určovaní vhodných opatrení v oblasti dohľadu. Orgán bude monitorovať stupeň konvergencie prijatých určených opatrení na účely presadzovania spoločného prístupu.

3. Bez toho, aby boli dotknuté akty uvedené v článku 1 ods. 2, orgán podľa potreby vypracuje dodatočné usmernenia a odporúčania pre kľúčových účastníkov finančných trhov, aby sa zohľadnilo systémové riziko, ktoré predstavujú.

Orgán zabezpečuje, že pri vypracúvaní návrhu regulačných a vykonávacích technických predpisov v oblastiach stanovených v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2 sa prihliada na systémové riziko, ktoré predstavujú kľúčoví účastníci finančných trhov.

4. Na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov, Európskeho parlamentu, Rady, členských štátov alebo Komisie, alebo z vlastného podnetu môže orgán preskúmať konkrétny typ finančnej aktivity, typ produktu alebo typ činnosti s cieľom posúdiť potenciálne hrozby pre integritu finančných trhov alebo stabilitu finančného systému alebo ochranu spotrebiteľa alebo spotrebiteľov a dotknutým príslušným orgánom môže predložiť odporúčania na opatrenia.

Na tento účel môže orgán využiť právomoci ▌, ktoré sú mu udelené podľa tohto nariadenia vrátane článku 35 a 35b.

5. Spoločný výbor zabezpečuje celkovú a medzisektorovú koordináciu činností, ktoré sa vykonávajú na základe tohto článku.“;

(10a)  V článku 23 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Orgán po porade s ESRB vypracuje kritériá na identifikáciu a meranie systémového rizika a náležitý režim záťažového testovania, ktorý zahŕňa posúdenie potenciálu systémového rizika, ktoré predstavujú účastníci finančného trhu alebo ktorému sú vystavení, a ktoré sa môže zvyšovať v záťažových situáciách vrátane prípadného environmentálneho systémového rizika. Tí účastníci finančného trhu, ktorí môžu predstavovať systémové riziko, podliehajú posilnenému dohľadu a v prípade potreby postupom ozdravenia a riešenia problémov uvedeným v článku 25.“

(10b)  V článku 26 sa vypúšťa odsek 4.

(10c)  V článku 27 ods. 2 sa vypúšťa druhý a tretí pododsek.

(11)  Článok 29 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa mení takto:

i)  Vkladá sa toto písmeno aa):

„aa) vydáva strategický plán dohľadu Únie v súlade s článkom 29a;“;

ii)  Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b) podporuje účinnú dvojstrannú a viacstrannú výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú všetkých relevantných záležitostí, ak to je vhodné vrátane kybernetickej bezpečnosti a kybernetických útokov ▌pri plnom dodržaní uplatniteľných ustanovení týkajúcich sa dôvernosti a ochrany údajov stanovených v príslušných právnych predpisoch Únie;“;

iii)  Písmeno e) sa nahrádza takto:

„e) navrhuje sektorové a medzisektorové školiace programy, a to aj so zreteľom na technologické inovácie, uľahčuje výmeny zamestnancov a podnecuje príslušné orgány, aby zintenzívnili využívanie schém dočasného preloženia zamestnancov a ostatných nástrojov;“

iiia)  Vkladá sa toto písmeno ea):

„ea) zavedenie monitorovacieho systému na posudzovanie významných environmentálnych, sociálnych a riadiacich rizík s prihliadnutím na Parížsku dohodu COP 21;“;

b)  ▌Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Orgán môže v prípade potreby vypracovať nové praktické nástroje a prostriedky konvergencie na podporu spoločných prístupov a postupov v oblasti dohľadu.

Na účely stanovenia spoločnej kultúry dohľadu orgán vypracúva a udržiava aktualizovanú príručku dohľadu Únie nad účastníkmi finančného trhu v Únii s náležitým ohľadom na povahu, rozsah a zložitosť rizík, ▌obchodné postupy, ▌obchodné modely a veľkosť účastníkov finančného trhu a trhov vrátane zmien z dôvodu technologických inovácií. V príručke dohľadu Únie sa stanovujú najlepšie postupy a vysokokvalitné metodiky a procesy.

Orgán pri vykonávaní svojich úloh náležite zohľadňuje príručku dohľadu vrátane posúdenia možných porušení práva Únie podľa článku 17, urovnávania sporov podľa článku 19 a stanovenia a posúdenia strategických cieľov Únie v oblasti dohľadu v súlade s článkom 29a a vykonávania preskúmaní príslušných orgánov podľa článku 30.

Orgán v náležitých prípadoch organizuje otvorené verejné konzultácie o stanoviskách uvedených v odseku 1 písm. a) a nástrojoch uvedených v odseku 2 a vykonáva analýzu súvisiacich potenciálnych nákladov a prínosov. Tieto konzultácie a analýzy sú primerané rozsahu pôsobnosti, povahe a dosahu stanovísk alebo nástrojov. Orgán v prípade potreby tiež požiada o stanovisko alebo radu Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov.“;

(12)  Vkladá sa tento článok 29a:

„Článok 29aPlán dohľadu

Únie

1. Orgán minimálne každé tri roky do 31. marca na základe rokovaní v rade orgánov dohľadu a po zohľadnení príspevkov príslušných orgánov, existujúcej práce inštitúcií EÚ a analýz, varovaní a odporúčaní zverejnených ESRB, vydá odporúčanie určené príslušným orgánom, v ktorom sa stanovujú strategické ciele a priority v oblasti dohľadu pre celú Úniu (ďalej len „strategický plán dohľadu Únie“) bez toho, aby boli dotknuté osobitné vnútroštátne ciele a priority príslušných orgánov. Príslušné orgány vo svojich príspevkoch určia činnosti dohľadu, ktoré podľa ich názoru majú byť pre orgán prvoradé. Orgán strategický plán dohľadu Únie postúpi pre informáciu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii a zverejní ho na svojom webovom sídle.

Strategický plán dohľadu Únie určí osobitné priority pre činnosti v oblasti dohľadu s cieľom podporovať konzistentné, efektívne a účinné postupy v oblasti dohľadu a spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva Únie a riešiť príslušné mikroprudenciálne trendy, možné riziká a slabé miesta, očakávaný vývoj, ako aj nové obchodné modely určené v súlade s článkom 32. Strategický plán dohľadu Únie nebráni vnútroštátnym príslušným orgánom uplatňovať najlepšie vnútroštátne postupy, konajúc v prípade ďalších vnútroštátnych priorít a vývoja, a zohľadňuje vnútroštátne špecifiká.

2. Každý príslušný orgán ▌ osobitne uvedie, ako je jeho ročný pracovný program zosúladený so strategickým plánom dohľadu Únie.

4. Každý príslušný orgán v rámci svojej výročnej správy venuje kapitolu plneniu ročného pracovného programu.

Táto kapitola musí obsahovať minimálne tieto informácie:

a)  opis činností v oblasti dohľadu a preskúmanie účastníkov finančného trhu, trhových postupov a správaní a účastníkov finančného trhu, ako aj opis administratívnych opatrení a sankcií uložených finančným inštitúciám zodpovedným za porušenia práva Únie a jednotlivých členských štátov;

b)  opis činností, ktoré boli realizované, no s ktorými sa v ročnom pracovnom programe nepočítalo;

c)  opis činností, ktoré boli stanovené v ročnom pracovnom programe, no ktoré neboli realizované, a opis cieľov uvedeného programu, ktoré neboli dosiahnuté, ako aj zdôvodnenie nerealizácie uvedených činností a nedosiahnutia uvedených cieľov.

5. Orgán posúdi informácie stanovené v osobitnej kapitole uvedenej v odseku 4. Ak existujú významné riziká ohrozujúce dosiahnutie priorít stanovených v strategickom pláne dohľadu Únie, orgán vydá pre každý dotknutý príslušný orgán odporúčanie o tom, ako možno napraviť príslušné nedostatky v jeho činnostiach.

Na základe správ a vlastného posúdenia rizík orgán určí činnosti príslušných orgánov, ktoré sú rozhodujúce pri plnení strategického plánu dohľadu Únie, a podľa potreby vykoná preskúmania týchto činností podľa článku 30.

6. Orgán zverejňuje najlepšie postupy identifikované počas posudzovania ročného pracovného programu.“;

(13)  Článok 30 sa mení takto:

a)  Názov článku sa nahrádza takto:

„Preskúmania príslušných orgánov“.

b)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. Z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Európskeho parlamentu alebo Rady orgán pravidelne vykonáva preskúmania niektorých alebo všetkých činností príslušných orgánov s cieľom ďalej zvýšiť konzistentnosť a účinnosť výsledkov dohľadu. Orgán na tento účel vypracuje metódy s cieľom umožniť objektívne posúdenie a porovnanie medzi preskúmavanými príslušnými orgánmi. Pri zisťovaní, ktoré príslušné orgány treba preskúmať, a uskutočňovaní preskúmaní sa zohľadňujú existujúce informácie a hodnotenia, ku ktorým sa už dospelo v súvislosti s dotknutým príslušným orgánom, vrátane relevantných informácií, ktoré boli orgánu poskytnuté v súlade s článkom 35, a akýchkoľvek relevantných informácií od zainteresovaných strán, najmä informácií o možných nedostatkoch a pochybeniach príslušného orgánu.“;

c)  Vkladá sa tento odsek 1a:

„1. Na účely tohto článku orgán zriadi ad hoc revízny výbor, ktorému predsedá orgán a ktorý je zložený zo zamestnancov orgánu, ktorých dobrovoľne na rotačnom princípe sprevádzajú a podporujú až piati zástupcovia rôznych príslušných orgánov okrem príslušného orgánu, ktorý sa skúma ▌.“

d)  Odsek 2 sa mení takto:

i)  Úvodná veta sa nahrádza takto:

„Preskúmanie zahŕňa, ale neobmedzuje sa len na posúdenie:“;

ii)  Písmeno a) sa nahrádza takto:

„a) primeranosti zdrojov, stupňa nezávislosti a mechanizmov riadenia príslušného orgánu s osobitným zreteľom na účinné uplatňovanie aktov Únie uvedených v článku 1 ods. 2 a schopnosti reagovať na vývoj na trhu;“;

iia)  Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b) účinnosti a stupňa konvergencie dosiahnutého pri uplatňovaní právnych predpisov Únie a pri postupoch v oblasti dohľadu vrátane regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov, usmernení a odporúčaní prijatých na základe článkov 10 až 16 a v rozsahu, v ktorom postupy dohľadu dosahujú ciele ustanovené v práve Únie vrátane cieľov spoločnej kultúry dohľadu podľa článku 29 a strategického plánu dohľadu Únie podľa článku 29a;“

iib)  písmeno c) sa nahrádza takto:

„c) uplatňovania najlepších postupov vypracovaných niektorými príslušnými orgánmi;“

e)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

"3. Orgán vypracúva o výsledkoch preskúmania správu. V tejto správe sa vysvetlia a uvedú nadväzujúce opatrenia, ktoré sa na základe preskúmania považujú za vhodné a potrebné. Tieto nadväzujúce opatrenia môžu byť prijaté vo forme usmernení a odporúčaní podľa článku 16 a stanovísk podľa článku 29 ods. 1 písm. a) určených dotknutým príslušným orgánom.

▌Orgán vydá nadväzujúcu správu o dodržiavaní požadovaných nadväzujúcich opatrení. ▌

Keď orgán vypracúva návrh regulačných technických predpisov alebo návrh vykonávacích predpisov v súlade s článkami 10 až 15 alebo usmernenia či odporúčania v súlade s článkom 16, orgán zohľadňuje výsledok preskúmaní vykonaných v súlade s týmto článkom, ako aj všetky ďalšie informácie, ktoré pri výkone svojich úloh orgán nadobudne, s cieľom zabezpečiť konvergenciu smerom k najvyššej možnej kvalite postupov v oblasti dohľadu.“;

f)  Vkladá sa tento odsek 3a:

„3a. Orgán predloží svoje stanovisko Komisii vždy, keď sa so zreteľom na výsledok preskúmania alebo akékoľvek iné informácie, ktoré získal pri vykonávaní svojich úloh, domnieva, že by z hľadiska Únie bola potrebná ďalšia harmonizácia pravidiel Únie platných pre účastníkov finančného trhu alebo príslušné orgány alebo že príslušný orgán neuplatňuje legislatívne akty uvedené v článku 1 ods. 2 alebo ich uplatňuje spôsobom, ktorý sa javí byť v rozpore s právnymi predpismi Únie.“;

g)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4. Orgán zverejní správy uvedené v odseku 3 vrátane všetkých nadväzujúcich správ, pokiaľ zverejnenie nepredstavuje riziko pre stabilitu finančného systému. Príslušný orgán, ktorý je predmetom preskúmania, sa vyzve, aby pred uverejnením každej správy predložil pripomienky. Orgán zohľadní tieto pripomienky v náležitých prípadoch pred zverejnením. Orgán môže tieto pripomienky zverejniť ako prílohu k správe, pokiaľ zverejnenie nepredstavuje riziko pre stabilitu finančného systému alebo pokiaľ príslušný orgán nevznesie námietku proti zverejneniu. Správa vypracovaná orgánom, ktorá sa uvádza v odseku 3, ako aj usmernenia, odporúčania a stanoviská prijaté orgánom, ktoré sa uvádzajú v odseku 3a, sa zverejnia súčasne.“;

(14)  ▌Článok 31:

a)  V odseku 1 pododseku 1 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e) prijímania ▌náležitých opatrení v prípade vývoja, ktorý by mohol ohroziť fungovanie finančných trhov, s cieľom koordinovať činnosti dotknutých príslušných orgánov;“

b)  V odseku 1 pododseku 1 sa vkladá toto písmeno ea):

„ea) prijímania náležitých opatrení na uľahčenie zavádzania technologických inovácií s cieľom koordinovať činnosti dotknutých príslušných orgánov;

c)  Dopĺňa sa odsek 1a:

„1a. Orgán prijme primerané opatrenia na uľahčenie vstupu na trh prevádzkovateľov alebo produktov využívajúcich technologické inovácie. S cieľom prispieť k vytvoreniu spoločného európskeho prístupu k technologickým inováciám, orgán podporuje konvergenciu dohľadu, v prípade potreby s podporou výboru pre finančné inovácie a, najmä prostredníctvom výmeny informácií a najlepších postupov. Ak je to vhodné, orgán môže prijať usmernenia alebo odporúčania v súlade s článkom 16.;“

(15)  Vkladá sa nový článok 31a:

„Článok 31aKoordinácia pri delegovaní a outsourcingu činností, ako aj pri presunoch rizika

„1. Orgán priebežne koordinuje opatrenia dohľadu príslušných orgánov s cieľom podporiť konvergenciu dohľadu v oblasti delegovania právomocí a outsourcingu činností finančných inštitúcií, ako aj vo vzťahu k presunom rizika, ktoré vykonávajú do tretích krajín s cieľom využiť pas EÚ, pričom v zásade vykonávajú významnú činnosť alebo funkcie mimo Únie, v súlade s odsekmi 2 a 3 ▌. Príslušné orgány v rámci svojich právomocí nesú výhradnú zodpovednosť za povoľovanie a presadzovanie rozhodnutí, ako aj dohľad nad nimi, pokiaľ ide o delegovanie a outsourcing činností, ako aj presuny rizika.

2. Príslušné orgány oznámia orgánu, že zamýšľajú udeliť povolenie alebo vykonať registráciu finančnej inštitúcie, ktorá by bola pod dohľadom dotknutého príslušného orgánu v súlade s aktmi uvedenými v článku 1 ods. 2, a že obchodný plán účastníka finančného trhu zahŕňa outsourcing alebo delegovanie podstatnej časti jeho činností alebo akýchkoľvek kľúčových funkcií alebo presun rizika podstatnej časti jeho činností do tretích krajín, aby mohla využívať pas EÚ, zatiaľ čo značný objem činností alebo funkcií vykonáva v podstate mimo Únie. Oznámenia príslušných orgánov orgánu musia byť dostatočne podrobné ▌.

3. Ak sa uplatňujú právne predpisy Únie uvedené v článku 1 ods. 2 a ak sa tým neuloží žiadna konkrétna požiadavka na oznamovanie outsourcingu, delegovania alebo presunu rizika, účastník finančného trhu oznámi príslušnému orgánu outsourcing alebo delegovanie podstatnej časti svojich činností alebo ktorejkoľvek zo svojich kľúčových funkcií a presun rizika podstatnej časti svojich činností na iný subjekt alebo na svoju vlastnú pobočku so sídlom v tretej krajine. Dotknutý príslušný orgán informuje orgán o takýchto oznámeniach každý polrok.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 35, príslušný orgán na žiadosť orgánu poskytne informácie súvisiace s mechanizmami outsourcingu, delegovania alebo presunu rizika, ktoré uskutočnili účastníci finančných trhov.

Orgán monitoruje, či dotknuté príslušné orgány overujú, či sú mechanizmy outsourcingu, delegovania alebo presunu rizika uvedené v prvom pododseku uzavreté v súlade s právom Únie, či spĺňajú usmernenia, odporúčania alebo stanoviská orgánu trhy a či nebránia účinnému dohľadu príslušných orgánov a presadzovaniu práva v tretej krajine.

3a. Ak kontrolné opatrenia príslušného orgánu bránia účinnému dohľadu alebo presadzovaniu a predstavujú riziká pre regulačnú arbitráž v členských štátoch, orgán môže dotknutému príslušnému orgánu vydať odporúčania týkajúce sa spôsobu zlepšenia jeho mechanizmov overovania vrátane lehoty, do ktorej by mal príslušný orgán vykonať odporúčané zmeny. Ak sa dotknutý príslušný orgán neriadi týmito odporúčaniami, uvedie dôvody a orgán zverejní svoje odporúčanie spolu s uvedenými dôvodmi.

3b. Komisia do [jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] vypracuje správu, v ktorej zhodnotí rôzne prístupy v odvetvových právnych predpisoch, pokiaľ ide o posudzovanie, závažnosť činností, ktoré sa majú outsourcovať alebo ktoré sa delegujú, a ktorá preskúma možnosť harmonizovanejšieho prístupu v tejto súvislosti prostredníctvom možnej špecifikácie spoločných kritérií a metodiky. Komisia predloží túto správu Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia pri tom zohľadní:

a) kontinuitu činnosti,

b) účinnú riadiacu kapacitu,

c) účinnú kapacitu auditu nad delegovanými a outsourcovanými činnosťami, ako aj na presunmi rizika.

(16)  Vkladá sa nový článok 31b:

„Článok 31bKoordinačná funkcia vo vzťahu k pokynom, transakciám a činnostiam s významnými cezhraničnými účinkami

1. Ak má orgán dôkazy alebo jasné náznaky z viacerých zdrojov predpokladať, že pokyny, transakcie alebo akákoľvek iná činnosť s významnými cezhraničnými účinkami ohrozujú riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo finančnú stabilitu v Únii, odporučí, aby príslušné orgány dotknutých členských štátov iniciovali vyšetrovanie, a uvedeným príslušným orgánom poskytne relevantné informácie.

2. Ak má príslušný orgán dôkazy alebo jasné náznaky z viacerých zdrojov predpokladať, že pokyny, transakcie alebo akákoľvek iná činnosť s významnými cezhraničnými účinkami ohrozujú riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo finančnú stabilitu v Únii, bezodkladne informuje orgán a poskytne relevantné informácie. Po tom, ako orgán zašle relevantné informácie príslušným orgánom členských štátov, v ktorých došlo k podozrivej činnosti, môže uvedeným príslušným orgánom odporučiť, aby podnikli kroky.

3. Orgán uľahčuje elektronickú výmenu informácií medzi orgánom a príslušnými orgánmi a zriaďuje a udržiava zariadenie na ukladanie údajov určené na tento účel s cieľom zabezpečiť efektívnosť a vyhnúť sa akejkoľvek forme duplicity v tokoch údajov, v povinnosti podávať správy alebo v oznámeniach, pričom sa zohľadňujú existujúce ustanovenia, ako napríklad v článku 26 MiFIR a v článku 4 MAR.“;

(17)  ▌Článok 32 sa nahrádza takto:

„Článok 32Posúdenie vývoja trhu

vrátane záťažových testov

1.  Orgán monitoruje a posudzuje vývoj trhu v oblasti svojej pôsobnosti a v prípade potreby informuje oba ďalšie európske orgány dohľadu, ESRB a Európsky parlament, Radu a Komisiu o príslušných mikroprudenciálnych trendoch, možných rizikách a slabých miestach. Orgán zahrnie do svojich hodnotení ▌analýzu trhov, na ktorých účastníci finančného trhu pôsobia, a hodnotenie vplyvu, ktorý na týchto účstníkov bude mať možný vývoj trhu.

2.  Orgán ▌realistickým spôsobom iniciuje a koordinuje posudzovanie odolnosti účastníkov finančného trhu so zreteľom na nepriaznivý vývoj na trhu v rámci celej Únie. Pre príslušné orgány na tento účel vypracuje:

a)  spoločné metodiky na posudzovanie vplyvu hospodárskych scenárov na finančnú pozíciu účastníka finančného trhu;

aa)  spoločné metodiky identifikácie finančných inštitúcií, ktoré sa majú zahrnúť do posúdení v rámci celej Únie;

b)  spoločné prístupy k oznamovaniu výsledkov týchto posúdení reakcií účastníkov finančného trhu;

c)  spoločné metodiky na posúdenie vplyvu konkrétnych produktov alebo distribučných procesov na finančnú pozíciu účastníka finančného trhu a na informácie o investoroch a zákazníkoch; a

ca)  spoločné metodiky posudzovania vplyvu environmentálnych rizík na finančnú stabilitu inštitúcií.

Na účely tohto odseku orgán spolupracuje s ESRB, ktorý zabráni akémukoľvek konfliktu záujmov pri vykonávaní menovej politiky.

2a.  Orgán najmenej raz ročne posúdi, či je vhodné vykonať v rámci celej Únie posúdenia uvedené v odseku 2 a Európskemu parlamentu, Rade a Komisii oznámi dôvody svojho rozhodnutia. Ak sa uskutočnia takéto posúdenia v rámci celej Únie, orgán zverejní výsledky každého zúčastneného účastníka finančného trhu, ak nepovažuje takéto zverejnenie za neprimerané vzhľadom na finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov, integritu trhu alebo fungovanie vnútorného trhu.

Povinnosti príslušných orgánov v oblasti služobného tajomstva týmto orgánom nesmú brániť v tom, aby uverejňovali výsledky posúdení v rámci celej Únie uvedených v odseku 2, alebo aby výsledky takýchto posúdení zasielali orgánu na to, aby orgán uverejnil výsledky posúdení odolnosti účastníkov finančného trhu v rámci celej Únie.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté úlohy ESRB uvedené v nariadení (EÚ) č. 1092/2010, orgán raz ročne a v prípade potreby aj častejšie poskytne Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a ESRB posúdenia vývoja, možných rizík a slabých miest v oblasti svojej pôsobnosti spolu s ukazovateľmi uvedenými v článku 22 ods. 2.

Orgán do týchto posúdení začlení klasifikáciu hlavných rizík a slabých miest a v prípade potreby odporučí preventívne alebo nápravné opatrenia.

4.  Orgán zabezpečí primerané pokrytie medzisektorového vývoja, rizík a slabých miest na základe úzkej spolupráce s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) prostredníctvom spoločného výboru.“;

(18)  Článok 33 sa nahrádza takto:

Článok 33Medzinárodné vzťahy

vrátane rovnocennosti

1. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci členských štátov a inštitúcií Únie, orgán môže nadviazať kontakty a uzavrieť administratívne dohody s regulačnými orgánmi a orgánmi dohľadu, medzinárodnými organizáciami a správnymi orgánmi tretích krajín. Tieto dohody nevytvárajú pre Úniu a jej členské štáty právne záväzky ani nebránia členským štátom a ich príslušným orgánom uzatvárať bilaterálne alebo multilaterálne dohody s tretími krajinami.

Ak je tretia krajina v súlade s platným delegovaným aktom prijatým Komisiou podľa článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 na zozname jurisdikcií, ktoré sa považujú za jurisdikcie, ktoré majú vo vnútroštátnych politikách na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu strategické nedostatky, ktoré predstavujú významné hrozby pre finančný systém Únie, orgán nezriadi dohody o spolupráci s regulačnými orgánmi a orgánmi dohľadu tejto tretej krajiny.

2. Orgán pomáha Komisii pri vypracúvaní rozhodnutí o rovnocennosti týkajúcich sa režimov regulácie a dohľadu v tretích krajinách na základe osobitnej žiadosti Komisie o poradenstvo, z vlastnej iniciatívy alebo ak sa to vyžaduje v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.

2a. Orgán priebežne monitoruje vývoj v oblasti regulácie a dohľadu, ako aj postupy presadzovania a vývoj na relevantných trhoch v tretích krajinách, pre ktoré Komisia prijala rozhodnutia o rovnocennosti, podľa aktov uvedených v článku 1 ods. 2 s cieľom overiť, či sú stále splnené kritériá, na základe ktorých boli prijaté uvedené rozhodnutia, a všetky podmienky, ktoré sú v nich stanovené. Orgán predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a obom ďalším európskym orgánom dohľadu každé tri roky alebo častejšie v náležitých prípadoch, ak to požaduje Európsky parlament, Rada alebo Komisia, dôvernú správu o svojich zisteniach. Správa je zameraná najmä na vplyv na finančnú stabilitu, integritu trhu, ochranu investorov alebo fungovanie vnútorného trhu.

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky stanovené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, a za podmienok stanovených v druhej vete odseku 1 orgán spolupracuje s dotknutými príslušnými orgánmi a v uplatniteľnom prípade aj s orgánmi pre riešenie krízových situácií z tretích krajín, ktorých regulačný režim a režim dohľadu boli uznané ako rovnocenné. Uvedená spolupráca sa uskutočňuje na základe administratívnych dohôd, ktoré sa uzavrú s príslušnými orgánmi uvedených tretích krajín. Orgán zahrnie do rokovaní o takýchto administratívnych dohodách ustanovenia o týchto záležitostiach:

a)  mechanizmy, ktoré by orgánu umožňovali získavať príslušné informácie vrátane informácií o regulačnom režime, ako aj o prístupe v oblasti dohľadu, o vývoji na relevantných trhoch a o akýchkoľvek zmenách, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie o rovnocennosti;

b)  postupoch týkajúcich sa koordinácie činností dohľadu vrátane kontrol na mieste, vykonaných v rámci zodpovednosti orgánu, ktorý v náležitých prípadoch dobrovoľne sprevádzajú a podporujú až piati zástupcovia rôznych príslušných orgánov na základe zásady rotovania a príslušný orgán tretej krajiny, a to v rozsahu potrebnom na následné sledovanie takýchto rozhodnutí o rovnocennosti, ak to je relevantné.

Orgán informuje Európsky parlament, Radu, Komisiu a ostatné európske orgány dohľadu, ak príslušný orgán tretej krajiny odmietne uzavrieť administratívne dohody alebo ak odmietne účinne spolupracovať. Komisia tieto informácie zohľadňuje pri preskúmavaní príslušných rozhodnutí o rovnocennosti.

2b. Ak orgán zistí, že vývoj v oblasti regulácie, dohľadu alebo v prípade potreby riešenia krízových situácií alebo postupov presadzovania v tretích krajinách uvedených v odseku 2a môže ovplyvniť finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov, integritu trhu alebo ochranu investora či fungovanie vnútorného trhu, bezodkladne a dôverným spôsobom o tom informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu.

2c. Príslušné orgány vopred informujú orgán o svojom zámere uzavrieť akékoľvek administratívne dohody s orgánmi dohľadu tretej krajiny v akejkoľvek z oblastí upravených aktmi uvedenými v článku 1 ods. 2, a to aj vo vzťahu k pobočkám subjektov z tretích krajín. Poskytnú orgánu čo najskôr návrh znenia takýchto plánovaných dohôd.

Orgán môže spolupracovať s príslušnými orgánmi s cieľom vypracovať vzorové administratívne dohody s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci Únie a posilniť medzinárodnú koordináciu dohľadu. Príslušné orgány dodržiavajú tieto vzorové dohody čo najdôslednejšie.

Ak orgán v spolupráci s príslušnými orgánmi vypracuje takéto vzorové administratívne dohody, príslušné orgány neuzavrú administratívne dohody s orgánmi tretích krajín pred dokončením vzoru dohody.

V správe uvedenej v článku 43 ods. 5 orgán uvedie informácie o administratívnych dohodách s orgánmi dohľadu, medzinárodnými organizáciami alebo správnymi orgánmi tretích krajín o pomoci, ktorú orgán poskytuje Komisii pri príprave rozhodnutí o rovnocennosti, a o činnosti v oblasti monitorovania, ktorú orgán vykonáva v súlade s odsekom 2a.

3a. Orgán sa usiluje o úplné členstvo v Medzinárodnej organizácii komisií pre cenné papiere a Rade pre finančnú stabilitu a usiluje sa o štatút pozorovateľa v monitorovacej rade pre medzinárodné účtovné štandardy.

Každé stanovisko, ktoré má orgán zaujať na medzinárodných fórach, najskôr prediskutuje a schváli rada orgánov dohľadu.

3b. Orgán v prípade potreby monitoruje vývoj v oblasti regulácie, dohľadu a prípadne riešenia krízových situácií a postupy presadzovania práva, ako aj vývoj na relevantných trhoch v tretích krajinách, v prípade ktorých boli uzatvorené medzinárodné dohody.

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky stanovené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, a za podmienok stanovených v druhej vete odseku 1 tohto článku orgán spolupracuje s dotknutými príslušnými orgánmi a v uplatniteľných prípadoch aj s orgánmi pre riešenie krízových situácií z tretích krajín, ktoré sa uvádzajú v prvom pododseku tohto odseku.“;

(19)  ▌Článok 34 sa vypúšťa.

(20)  Článok 35 sa mení takto:

a)  Odseky 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„1. Príslušné orgány poskytnú orgánu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie s cieľom plniť úlohy, ktoré mu boli udelené týmto nariadením, za predpokladu, že majú zákonný prístup k príslušným informáciám.

Poskytnuté informácie musia byť presné a úplné a musia byť predložené v lehote, ktorú stanovil orgán.“

2. Orgán môže tiež požadovať poskytovanie informácií v opakujúcich sa intervaloch a v stanovenom formáte alebo v porovnateľných vzoroch, ktoré schválil orgán. Pokiaľ je to možné, na tieto žiadosti sa vždy používajú existujúce jednotné formáty podávania správ a dodržiava sa zásada proporcionality ustanovená vo vnútroštátnych právnych predpisoch a právnych predpisoch Únie, ako aj v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.

3. Na ▌žiadosť príslušného orgánu orgán môže poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré má k dispozícii a ktoré príslušný orgán potrebuje na plnenie svojich úloh, v súlade s povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo stanovenou v odvetvových právnych predpisoch a v článku 70.“;

b)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

"5. Ak informácie požadované v súlade s odsekom 1 nie sú k dispozícii, alebo ak ich príslušné orgány nesprístupnia v lehote, ktorú stanovil orgán, môže orgán náležite opodstatnenú a odôvodnenú žiadosť adresovať ktorémukoľvek z týchto orgánov:

a)  iným orgánom dohľadu disponujúcim funkciami v oblasti dohľadu;

b)  ministerstvu, ktoré v dotknutom členskom štáte zodpovedá za financie, ak má k dispozícii prudenciálne informácie;

c)  národnej centrálnej banke alebo štatistickému úradu dotknutého členského štátu;

d)  štatistickému úradu dotknutého členského štátu.

Príslušné orgány pomáhajú orgánu na jeho žiadosť pri zhromažďovaní takýchto informácií.“;

c)  Vypúšťajú sa odseky 6 a 7.

(21)  Vkladajú sa tieto články 35a až 35da:

„Článok 35aVýkon právomocí uvedených v článku 35b

Právomoci udelené orgánu alebo ktorémukoľvek z jeho úradníkov alebo iným osobám povereným orgánom v súlade s článkom 35 sa nesmú použiť na vyžiadanie si zverejnenia informácií alebo dokumentov, ktoré sú predmetom právnej ochrany.

Články 35a a 35b sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy.

Článok 35bŽiadosť o informácie adresovaná účastníkom finančného trhu

1. Ak informácie požadované podľa článku 35 ods. 1 alebo ods. 5 nie sú k dispozícii alebo neboli poskytnuté v lehote, ktorú stanovil orgán, môže tento orgán bez vytvorenia duplikátov údajov prostredníctvom jednoduchej žiadosti alebo rozhodnutia požiadať, aby mu relevantné účastníci finančného trhu poskytli informácie potrebné na to, aby orgán mohol vykonávať svoje povinnosti podľa tohto nariadenia.

▌4. V primeranej lehote, ktorú stanoví orgán, relevantní účastníci finančného trhu alebo ich právni zástupcovia ▌poskytnú požadované informácie. ▌

5. Orgán bezodkladne zašle kópiu ▌žiadosti ▌príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom majú bydlisko alebo sú usadení relevantní účastníci finančného trhu uvedení v odseku 1, ktorých sa týka žiadosť o informácie.

6. Orgán môže používať dôverné informácie, ktoré dostane v súlade s týmto článkom, iba na účely plnenia úloh vyplývajúcich z tohto nariadenia.“;

Článok 35cProcesné pravidlá týkajúce sa ukladania pokút

1. Ak pri plnení povinností na základe tohto nariadenia orgán zistí, že existujú závažné náznaky možnej existencie skutočností, ktoré by mohli predstavovať porušenie uvedené v článku 35d ods. 1, orgán požiada Komisiu, aby záležitosť vyšetrila. ▌

Článok 35dPokuty

a pravidelné sankčné platby

-1. Pred prijatím každého rozhodnutia o uložení pokuty alebo pravidelnej platby penále poskytne Komisia inštitúcii alebo subjektu, na ktoré sa žiadosť o informácie vzťahuje, možnosť byť vypočuté.

Komisia zakladá svoje rozhodnutie o uložení pokuty alebo pravidelnej platby penále len na zisteniach, ku ktorým sa dotknuté inštitúcie alebo subjekty mali možnosť vyjadriť.

1. Komisia prijme rozhodnutie o uložení pokuty, ak zistí, že účastník finančného trhu zámerne alebo z nedbanlivosti neposkytol požadované informácie alebo poskytol neúplné, nesprávne alebo zavádzajúce informácie v nadväznosti na jednoduchú žiadosť o informácie ▌ podľa článku 35b ods. 1.

2. Základná výška pokuty podľa odseku 1 je najmenej 50 000 EUR a nesmie presiahnuť 200 000 EUR.

2. Základná pokuta podľa odseku 1 je najmenej [X; menej ako 50 000 EUR] EUR a nesmie presiahnuť [Y; menej ako 200 000 EUR] EUR a je odrádzajúca, účinná a primeraná veľkosti inštitúcie alebo subjektu a povahe a závažnosti nesplnenia povinnosti.

Orgán spolu s EBA a EIOPA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanoví metodika stanovovania pokút v súlade s týmto odsekom.

5. ▌Celková pokuta nesmie prekročiť [X %; menej ako 20 %] ročného obratu dotknutého účastníka finančného trhu v predchádzajúcom účtovnom období, ak účastník finančného trhu nemal z porušenia priamy alebo nepriamy finančný prospech. V takomto prípade sa celková výška pokuty rovná minimálne výške uvedeného finančného zisku.

5a. Komisia môže uložiť pravidelnú platbu penále do momentu, kým nedôjde k náprave, teda k splneniu povinnosti. Pravidelná platba penále je primeraná veľkosti inštitúcie alebo subjektu a povahe a závažnosti nesplnenia povinnosti.

5b. Počas konania sa plne rešpektuje právo na obhajobu inštitúcií alebo subjektov. Inštitúcia alebo subjekt majú právo na prístup k spisom orgánu a Komisie, a to s prihliadnutím na oprávnený záujem iných osôb na ochranu ich obchodného tajomstva. Právo na prístup k spisu sa nevzťahuje na dôverné informácie ani interné prípravné dokumenty orgánu alebo Komisie.

5c. Vymáhanie pokuty alebo pravidelnej platby penále možno pozastaviť len na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie. Inštitúcie alebo subjekty, ktorým bola uložená pokuta alebo pravidelná platba penále, môžu podať návrh na začatie konania pred Súdnym dvorom Európskej únie proti rozhodnutiu Komisie uložiť pokutu alebo pravidelnú platbu penále. Súdny dvor môže pokutu alebo pravidelnú platbu penále, ktorú uložila Komisia, okrem iného zrušiť, znížiť alebo zvýšiť.

5d. Komisia zverejňuje všetky pokuty a pravidelné platby penále, ktoré boli uložené, pokiaľ by ich zverejnenie vážne neohrozilo finančné trhy alebo nespôsobilo neprimeranú škodu zúčastneným stranám.

5e. Pokuty a pravidelné platby penále sa odvádzajú do všeobecného rozpočtu Únie.

Článok 35daPokuty špecifické pre centrálne protistrany

Bez ohľadu na pokuty uvedené v článku 35d môžu byť centrálnym protistranám uložené pokuty v súlade s nariadením (EÚ) č. 648/2012, najmä podľa článkov 25f, 25 g, 25h, 25i a 25j a príloh III a IV.“

▌(22)  Článok 36 sa mení takto:

a)  Odsek 3 sa vypúšťa.

b)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

“4. Po prijatí varovania alebo odporúčania ESRB určeného orgánu, orgán prerokuje toto varovanie alebo odporúčanie na nasledujúcom zasadnutí rady orgánov dohľadu alebo v náležitých prípadoch skôr s cieľom posúdiť vplyv takéhoto varovania alebo odporúčania na plnenie jeho úloh a možné nadväzné opatrenia.

Rozhodne príslušným rozhodovacím postupom, či sa majú prijať nejaké opatrenia v súlade s právomocami, ktoré mu boli zverené na základe tohto nariadenia, s cieľom vyriešiť záležitosti uvedené vo varovaniach a v odporúčaniach, a o obsahu týchto opatrení.

Ak orgán v súvislosti s varovaním alebo odporúčaním ďalej nekoná, objasní ESRB dôvody svojej nečinnosti. ESRB informuje o tom Európsky parlament v súlade s článkom 19 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010. ESRB o tom informuje aj Radu a Komisiu.“

c)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

"5. Po doručení varovania alebo odporúčania ESRB určeného príslušnému orgánu orgán v prípade potreby môže využiť právomoci, ktoré mu boli zverené na základe tohto nariadenia, aby zaistil včasné nadväzujúce opatrenia.

Ak adresát plánuje nedodržať odporúčanie ESRB, informuje o dôvodoch nečinnosti radu orgánov dohľadu a prerokuje ich s ňou.“

d)  Odsek 6 sa vypúšťa.

(23)  Článok 37 ▌sa nahrádza takto:

„Článok 37Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov

1. S cieľom pomôcť uľahčiť konzultácie so zainteresovanými stranami v oblastiach významných pre plnenie úloh orgánu pre cenné papiere a trhy sa vytvorí Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov. So skupinou zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov sa konzultuje o opatreniach prijatých v súlade s článkami 10 až 15 týkajúcim sa regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov, a pokiaľ sa tieto opatrenia netýkajú jednotlivých účastníkov finančných trhov, v súlade s článkom 16 týkajúcim sa usmernení a odporúčaní, článkom 16a týkajúcim sa stanovísk a článkom 16b týkajúcim sa otázok a odpovedí. Ak sa kroky budú musieť prijať bezodkladne a konzultácie nebudú možné, skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov musí byť čo najskôr informovaná.

Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov sa stretáva aspoň štyrikrát ročne.

2. Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov sa skladá z 30 členov, 13 členov predstavuje vyvážené zastúpenie účastníkov finančného trhu pôsobiacich v Únii, 13 členov zastupuje zástupcov ich zamestnancov, spotrebiteľov, používateľov finančných služieb a zástupcov MSP a štyria členovia budú nezávislí renomovaní akademickí pracovníci. ▐

3. Členov skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov menuje rada orgánov dohľadu na základe otvoreného a transparentného výberového konania. Rada orgánov dohľadu pri svojom rozhodovaní v možnom rozsahu zaistí primerané zohľadnenie rozmanitosti sektora cenných papierov a trhov, geografickú a rodovú rovnováhu a zastúpenie zainteresovaných strán z celej Únie. Členovia skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov sú vyberaní na základe ich kvalifikácie, zručností, náležitých vedomostí a preukázaných odborných znalostí.

3a. Členovia skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov si spomedzi seba zvolia predsedu skupiny. Predseda zastáva túto funkciu dva roky.

Európsky parlament môže vyzvať predsedu skupiny zainteresovaných strán v v oblasti cenných papierov a trhov, aby pred ním podal vyhlásenie a odpovedal na všetky otázky poslancov vždy, keď je o to požiadaný.

4. Orgán poskytne Skupine zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov s výhradou služobného tajomstva, ako sa uvádza v článku 70, všetky potrebné informácie a zabezpečí primeranú administratívnu podporu. Primeraná náhrada sa poskytne tým členom Skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov, ktorí zastupujú neziskové organizácie, okrem zástupcov odvetví. Výška tejto náhrady zohľadňuje prípravnú a nadväzujúcu činnosť členov a zodpovedá minimálne sadzbám náhrad platných pre úradníkov v súlade s hlavou V, kapitolou 1, oddielom 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie stanovených v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010R1093-20160112&qid=1505486270928&from=sk - E001313)(Služobný poriadok). Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov môže vytvoriť pracovné skupiny pre technické otázky. Členovia skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov svoju funkciu vykonávajú počas obdobia štyroch rokov, po ktorého uplynutí sa uskutoční nové výberové konanie.

Členovia Skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov môžu pôsobiť dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

5. Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov môže predložiť stanoviská a rady orgánu k otázkam týkajúcim sa úloh orgánu s osobitným zameraním na úlohy stanovené v článkoch 10 až 16b a článkoch 29, 30, 32 a 35.

Ak sa členovia skupiny zainteresovaných strán v v oblasti cenných papierov a trhovnemôžu dohodnúť na rade, jednej tretine jej členov alebo členom zastupujúcim jednu skupinu zainteresovaných strán sa povoľuje vydať samostatnú radu.

Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov, skupina zainteresovaných strán v bankovníctve, skupina zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve a skupina zainteresovaných strán v dôchodkovom poistení zamestnancov smú vydávať spoločné stanoviská a poradenstvá k otázkam súvisiacim s prácou európskych orgánov dohľadu podľa článku 56 tohto nariadenia o spoločných pozíciách a spoločných aktoch.

6. Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov prijme svoj rokovací poriadok dvojtretinovou väčšinou svojich členov.

7. Orgán uverejní stanoviská a rady skupiny zainteresovaných strán v v oblasti cenných papierov a trhov, samostatné rady jej členov a výsledky jej konzultácií, ako aj to, ako boli zohľadnené rady a výsledky konzultácií.“

(23a)  Článok 38 ods. 1 sa nahrádza takto:

“1. Orgán zabezpečí, aby žiadne rozhodnutie prijaté na základe článku 18, 19 alebo 20 nezasahovalo akýmkoľvek spôsobom do fiškálnych zodpovedností členských štátov.

(24)  Článok 39 sa nahrádza takto:

„Článok 39Rozhodovacie postupy

1. Orgán koná v súlade s odsekmi 2 až 6 pri prijímaní rozhodnutí v súlade s článkami 17, 18 a 19.

2. Orgán informuje všetkých adresátov rozhodnutia o svojom zámere prijať rozhodnutie v úradnom jazyku adresáta, pričom stanoví lehotu, v ktorej adresát môže vyjadriť svoj názor na predmet rozhodnutia, plne pri tom zohľadňujúc naliehavosť, zložitosť a potenciálne následky predmetnej veci. Adresát môže vyjadriť svoje názory vo svojom úradnom jazyku. Ustanovenia uvedené v prvej vete sa uplatňujú mutatis mutandis na odporúčania uvedené v článku 17 ods. 3.

3. V rozhodnutiach orgánu sa uvedú dôvody, z ktorých sa vychádza.

4. Adresáti rozhodnutí orgánu musia byť informovaní o zákonných opravných prostriedkoch dostupných na základe tohto nariadenia.

5. Ak orgán prijal rozhodnutie podľa článku 18 ods. 3 alebo 4, v primeraných intervaloch toto rozhodnutie preskúmava.

6. Rozhodnutia, ktoré orgán prijal podľa článkov ▌18 alebo 19, sa zverejňujú. Rozhodnutia, ktoré orgán prijal podľa článku 17, sa môžu zverejniť. V uverejnení sa uvádza totožnosť dotknutého príslušného orgánu alebo účastníka finančného trhu a hlavný obsah rozhodnutia, pokiaľ takéto uverejnenie nie je v rozpore s oprávneným záujmom účastníkov finančných trhov alebo s ochranou ich obchodných tajomstiev alebo pokiaľ by mohlo vážne ohroziť správne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému Únie alebo jeho časti.“

(25)  Článok 40 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa mení takto:

i)  Vkladajú sa tieto body aa) a ab):

„aa) členov výkonnej rady na plný úväzok uvedených v článku 45 ods. 1, ktorí nehlasujú;“;

ab) vedúceho administratívy členského štátu zodpovedného za rokovanie a prijímanie aktov uvedených v článku 1 ods. 2 na účely konania v rozsahu pôsobnosti článkov 10 až 15“;

ia)  Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b) najvyšších predstaviteľov vnútroštátnych orgánov verejnej moci príslušných vykonávať dohľad nad účastníkmi finančného trhu v týchto členských štátoch, na účely konania v rozsahu pôsobnosti ktorejkoľvek právomoci okrem právomocí uvedených v článkoch 10 až 15, ktorí sa osobne stretnú aspoň dvakrát ročne;“

ib)  Písmeno d) sa nahrádza takto:

„d) jedného nehlasujúceho zástupcu ESRB, ktorý nebude prijímať žiadne stanoviská v súvislosti s vykonávaním menových politík;

aa)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Každý ▌orgán zodpovedá za vymenovanie vlastného náhradníka na vysokej úrovni, ktorý môže nahradiť člena rady orgánov dohľadu uvedeného v odsekoch 1 písm. ab) a b) v prípade, že sa táto osoba nemôže zúčastniť.“

ab)  Vkladá sa tento odsek:

„4a. Na účely prijatia opatrení v rozsahu pôsobnosti článkov 10 až 15 je jeden zástupca Komisie nehlasujúcim členom rady orgánov dohľadu a jeden zástupca Európskeho parlamentu je pozorovateľ a jeden zástupca správnych orgánov každého členského štátu môže byť pozorovateľom v rade orgánov dohľadu.“

b)  Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6. Rada orgánov dohľadu môže pozvať pozorovateľov.“

c)  Dopĺňa sa tento odsek 7:

"7. Ak vnútroštátny orgán verejnej moci uvedený v odseku 1 písm. b) nie je zodpovedný za presadzovanie pravidiel v oblasti ochrany spotrebiteľa, člen rady orgánov dohľadu uvedený v odseku 1 písm. b) sa môže rozhodnúť, že prizve nehlasujúceho zástupcu orgánu na ochranu spotrebiteľa daného členského štátu. V prípade, že je zodpovednosť za ochranu spotrebiteľa rozdelená medzi viacero orgánov v členskom štáte, dohodnú sa tieto orgány na spoločnom zástupcovi.“;

(26)  Článok 41 sa nahrádza takto:

„Článok 41Vnútorné výbory

(27)  „Na výkon osobitných úloh, ktoré jej boli zverené, môže rada orgánov dohľadu zriadiť vnútorné výbory. Rada orgánov dohľadu môže rozhodnúť, že určité jasne vymedzené úlohy a rozhodnutia deleguje na vnútorné výbory, výkonnú radu alebo na predsedu.“

(28)  ▌Článok 42 ▌sa nahrádza takto:

„Článok 42

Nezávislosť rady orgánov dohľadu

Pri vykonávaní úloh zverených na základe tohto nariadenia predseda a ▌členovia rady orgánov dohľadu, ako aj hlasujúci osobitní a stáli členovia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami konajú nezávisle a objektívne vo výhradnom záujme Únie ako celku a nepožadujú ani neprijímajú pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od akejkoľvek vlády ▌ ani od akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.“

Členské štáty, inštitúcie ani orgány Únie ani žiadne iné verejné či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať členov rady orgánov dohľadu pri plnení ich povinností.

Keď sa usúdi, že stupeň nezávislosti uvedený v článku 30 ods. 2 písm. a) nie je podľa toho článku dostačujúci, rada orgánov dohľadu môže rozhodnúť, že buď dočasne pozastaví hlasovacie práva jednotlivých členov, alebo dočasne pozastaví ich členstvo v orgáne, a to až do odstránenia nedostatku.“;

(29)  Článok 43 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„Rada orgánov dohľadu usmerňuje prácu orgánu a je hlavným rozhodovacím orgánom pre strategické rozhodnutia a významné politické rozhodnutia.

Prijíma ▌odporúčania, usmernenia, stanoviská a rozhodnutia orgánu a vydáva poradenstvo uvedené v kapitole II s výnimkou tých úloh a právomocí, za ktoré zodpovedá výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami podľa článku 44a.“;

b)  Odseky 2 a 3 sa vypúšťajú;

c)  ▌odsek 4 ▌sa nahrádza takto:

„Rada orgánov dohľadu prijme každoročne pred 30. septembrom na základe návrhu výkonnej rady pracovný program orgánu na nasledujúci rok a predloží ho na vedomie Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

„Orgán stanoví svoje priority vzhľadom na preskúmania, ktorými sa v náležitých prípadoch identifikujú príslušné orgány a určia činnosti, na ktoré sa preskúmanie vzťahuje podľa článku 30. Orgán môže v náležite odôvodnených prípadoch určiť ďalšie príslušné orgány, ktoré sa preskúmajú.

Pracovný program sa prijme bez toho, aby bol dotknutý ročný rozpočtový postup, a uverejní sa.“;

d)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Na základe návrhu výkonnej rady prijme rada orgánov dohľadu výročnú správu o činnosti orgánu vrátane výkonu povinností predsedu na základe návrhu správy podľa článku 47 ods. 9 písm. f) a každoročne do 15. júna predloží túto správu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Táto správa sa zverejní.“;

e)  Odsek 8 sa vypúšťa.

(29a)  Vkladá sa tento článok 43a:

„Článok 43a

Transparentnosť rozhodnutí prijatých radou orgánov dohľadu

Bez ohľadu na článok 70 orgán najneskôr do šiestich týždňov od zasadnutia rady orgánov dohľadu predloží Európskemu parlamentu aspoň komplexnú dôležitú správu o rokovaniach na tomto zasadnutí rady orgánov dohľadu, ktorá umožní plne pochopiť diskusie, ako aj okomentovaný zoznam rozhodnutí. "(30)  Článok 44 sa mení takto:

a)  ▌odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. Rozhodnutia rady orgánov dohľadu sa prijímajú jednoduchou väčšinou jej členov. Každý člen má jeden hlas. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Pokiaľ ide rozhodnutia o vypracovaní a prijatí aktov, návrhov a nástrojov uvedených v článkoch 10 až 16 a opatrenia a rozhodnutia prijímané podľa článku 9 ods. 5 tretieho pododseku a kapitoly VI a odchylne od prvého pododseku tohto odseku, rada orgánov dohľadu prijíma rozhodnutia na základe kvalifikovanej väčšiny svojich členov, ako sa vymedzuje v článku 16 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a v článku 3 Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach. Členovia výkonnej rady na plný úväzok a predseda o týchto rozhodnutiach nehlasujú.

aa)  Vkladá sa odsek 1a:

1a. Odchylne od odseku 1 má rada orgánov dohľadu právomoc prijímať rozhodnutia, ktoré výkonná rada prijíma na účely článkov 22 ods. 1, 22 ods. 2, 22 ods. 3, 22 ods. 5, 29a, 31a, 32 a 35b až 35h podľa článku 47 ods. 3 jednoduchou väčšinou hlasov svojich členov.

Ak rada orgánov dohľadu neprijme rozhodnutie pripravené výkonnou radou na účely článkov 22 ods. 1, 22 ods. 2, 22 ods. 3, 22 ods. 5, 29a, 31a, 32 a 35b až 35h, môže tieto rozhodnutia zmeniť. Rada orgánov dohľadu je oprávnená prijímať tieto zmenené rozhodnutia trojštvrtinovou väčšinou svojich členov.

V prípade, že rada orgánov dohľadu neprijme zmenené rozhodnutia uvedené v druhom pododseku čo najskôr a najneskôr do štyroch mesiacov, prijme rozhodnutie výkonná rada.“;

b)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

“3. Rada orgánov dohľadu prijme a uverejní svoj rokovací poriadok. V rokovacom poriadku sa podrobne vymedzia ustanovenia, ktorými sa riadi hlasovanie.“

c)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

"4. Nehlasujúci členovia a pozorovatelia sa v rámci rady orgánov dohľadu nezúčastňujú na rozhovoroch týkajúcich sa jednotlivých finančných inštitúcií, pokiaľ sa nestanovuje inak v článku 75 ods. 3 alebo v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.“;

Prvý pododsek sa nevzťahuje na predsedu a členov, ktorí sú zároveň členmi výkonnej rady ▌“;

(30a)  Článok 44a sa dopĺňa takto:

„Článok 44aVýbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami ESMA

ESMA zriadi stály vnútorný výbor podľa článku 41 na účely prípravy rozhodnutí a plnenia úloh týkajúcich sa dohľadu nad centrálnymi protistranami z Únie a z tretích krajín (výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami).“

(31)  V kapitole III sa názov oddielu 2 nahrádza takto:

„Výkonná rada“;

(32)  Článok 45 sa nahrádza takto:

„Článok 45Zloženie

1. Výkonná rada sa skladá z predsedu a štyroch členov na plný úväzok, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu. Predseda prideľuje jasne definované politické a riadiace úlohy každému z členov na plný úväzok , najmä za rozpočtové záležitosti a za záležitosti súvisiace s pracovným programom orgánu a za záležitosti súvisiace s konvergenciou. Jeden z členov na plný úväzok koná ako podpredseda a v neprítomnosti predsedu alebo pri jeho zaneprázdnenosti preberá úlohy predsedu v súlade s týmto nariadením. ▐

2. Členovia na plný úväzok sú vyberaní na základe zásluh, zručností, znalostí a praktických skúseností z účastníkov finančného trhu a trhov, najmä z oblasti cenných papierov a trhov vrátane záujmov spotrebiteľa, ako aj skúseností súvisiacich s finančným dohľadom a reguláciou. Členovia na plný úväzok musia mať rozsiahlu prax v riadiacej funkcii. Aspoň jeden z členov na plný úväzok by v priebehu jedného roka pred vymenovaním nemal byť zamestnancom príslušného vnútroštátneho orgánu. Výber sa vykonáva na základe otvoreného výberového konania, ktoré sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a na základe ktorého Komisia vypracuje užší zoznam kvalifikovaných uchádzačov a konzultuje s radou orgánov dohľadu.

Komisia predloží užší zoznam na schválenie Európskemu parlamentu. Po schválení tohto užšieho zoznamu prijme Rada rozhodnutie o vymenovaní členov výkonnej rady na plný úväzok ▌. Zloženie výkonnej rady je vyvážené a proporčné a odráža Úniu ako celok.

3. Ak člen výkonnej rady na plný úväzok prestane spĺňať podmienky stanovené v článku 46 alebo bol uznaný vinným zo závažného pochybenia, môže Európsky parlament a Rada z vlastnej iniciatívy alebo na základe návrhu Komisie schváleného Európskym parlamentom prijať rozhodnutie o jeho odvolaní z funkcie.

4. Funkčné obdobie členov na plný úväzok je 5 rokov a je obnoviteľné jeden raz. V priebehu deviatich mesiacov predchádzajúcich skončeniu päťročného funkčného obdobia člena na plný úväzok rada orgánov dohľadu posúdi:

a)  výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia;

b)  povinnosti a požiadavky orgánu v nasledujúcich rokoch.

Po zohľadnení hodnotenia predloží Komisia Rade zoznam členov na plný úväzok, ktorý sa má obnoviť. Na základe tohto zoznamu a s prihliadnutím na hodnotenie môže Rada predĺžiť funkčné obdobie členov na plný úväzok.“;

(33)  Vkladá sa tento článok 45a:

„Článok 45aRozhodovanie

1. Rozhodnutia výkonnej rady sa prijímajú jednoduchou väčšinou jej členov. Každý člen má jeden hlas. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Ak o to požiada predseda alebo aspoň traja členovia výkonnej rady, rozhodnutia sa postúpia rade orgánov dohľadu.

2. Zástupca Komisie sa zúčastňuje na zasadnutiach výkonnej rady bez hlasovacieho práva s výnimkou záležitostí uvedených v článku 63.

Výkonná rada prijme a uverejní svoj rokovací poriadok.

4. Zasadnutia výkonnej rady zvoláva predseda na vlastný podnet alebo na žiadosť jedného z jej členov a vedie ich predseda.

Výkonná rada sa schádza vždy pred zasadnutím rady orgánov dohľadu a tak často, ako to výkonná rada považuje za potrebné. Pravidelne podáva správu rade orgánov dohľadu a stretáva sa aspoň jedenásťkrát za rok.

5. ▌Nehlasujúci členovia sa nezúčastňujú na žiadnych rokovaniach výkonnej rady o jednotlivých účastníkoch finančných trhov.

5a. Rada orgánov dohľadu je oprávnená zasielať osobitné žiadosti o informácie výkonnej rade.“;

(34)  Vkladá sa tento článok 45b:

„Článok 45bVnútorné výbory

Výkonná rada môže pre osobitné úlohy, ktoré jej boli pridelené, zriadiť vnútorné výbory.“;

(35)  Článok 46 sa nahrádza takto:

„Článok 46Nezávislosť

výkonnej rady

Členovia výkonnej rady konajú nezávisle a objektívne a výhradne v záujme Únie ako celku a nepožadujú ani neprijímajú pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od vlády ▌ani od akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.

Členovia výkonnej rady nesmú zastávať žiadnu funkciu na vnútroštátnej úrovni, úrovni Únie ani na medzinárodnej úrovni.

Členské štáty, inštitúcie ani orgány Únie, ani žiadne iné verejné či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať členov výkonnej rady pri výkone ich úloh.“;

(36)  Článok 47 sa nahrádza takto:

„Článok 47Úlohy

1. Výkonná rada zaistí, aby si orgán plnil poslanie a vykonával úlohy, ktoré mu boli pridelené, v súlade s týmto nariadením. S cieľom zabezpečiť fungovanie orgánu výkonná rada prijíma všetky potrebné opatrenia, najmä vnútorné administratívne pokyny a uverejňuje oznámenia, v súlade s týmto nariadením.

2. Výkonná rada navrhuje na schválenie rade orgánov dohľadu ročný a viacročný pracovný program, ktorý obsahuje aj časť týkajúcu sa záležitostí centrálnych protistrán.

3. Výkonná rada vykonáva svoje rozpočtové právomoci v súlade s článkami 63 a 64.

Na účely článkov 17, 19, 22 ods. 4 a 32 má výkonná rada právomoc konať a prijímať rozhodnutia s výnimkou konania a rozhodnutí týkajúcich sa záležitostí centrálnych protistrán, za ktoré zodpovedá výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami. Na účely článkov 22 ods. 1, 22 ods. 2, 22 ods. 3, 22 ods. 5, 29a, 31a, 32 a 35b až 35da má výkonná rada právomoc pripravovať rozhodnutia, ktoré podliehajú rozhodovaciemu postupu ustanovenému v článku 44 ods. 1a. Výkonná rada informuje radu orgánov dohľadu o všetkých rozhodnutiach, ktoré pripravuje a prijíma.

3a. Výkonná rada preskúmava a vydáva stanoviská ▌ vo všetkých veciach, o ktorých rozhoduje rada orgánov dohľadu.

4. Výkonná rada preskúmava a vypracúva rozhodnutia, ktoré má prijať rada orgánov dohľadu, vo všetkých veciach, v ktorých boli orgánu na základe aktov uvedených v článku 1 ods. 2 udelené funkcie udeľovania povolení a výkonu dohľadu, ako aj zodpovedajúce právomoci.Výkonná rada prijme plán politiky zamestnanosti orgánu a podľa článku 68 ods. 2 potrebné vykonávacie opatrenia týkajúce sa Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev („služobný poriadok“).

5. Výkonná rada prijme osobitné ustanovenia týkajúce sa práva na prístup k dokumentom orgánu v súlade s článkom 72.

6. Výkonná rada na základe návrhu správy uvedeného v ods. 9 písm. f) predkladá rade orgánov dohľadu na schválenie návrh výročnej správy o činnostiach orgánu, ako aj o povinnostiach predsedu.

7. Výkonná rada vymenúva a odvoláva členov odvolacej rady v súlade s článkom 58 ods. 3 a 5 s riadnym ohľadom na návrh rady orgánov dohľadu.

8. Členovia výkonnej rady zverejňujú informácie o všetkých zasadnutiach a prijatých daroch. Výdavky sa verejne evidujú v súlade so služobným poriadkom. .

9. Zodpovedný člen má tieto úlohy:

a)  vykonať ročný pracovný program orgánu pod vedením rady orgánov dohľadu a výboru pre dohľad na centrálnymi protistranami a pod kontrolou výkonnej rady;

b)  prijať všetky potrebné opatrenia, konkrétne prijať vnútorné administratívne pokyny a uverejniť oznámenia, s cieľom zabezpečiť fungovanie orgánu v súlade s týmto nariadením;

c)  vypracovať viacročný pracovný program uvedený v odseku 2;

d)  do 30. júna každého roka vypracovať pracovný program pre nasledujúci rok, ako sa uvádza v článku 47 ods. 2;

e)  zostaviť predbežný návrh rozpočtu orgánu podľa článku 63 a plniť rozpočet orgánu podľa článku 64;

f)  každý rok vypracovať návrh správy s oddielom týkajúcim sa činností orgánu v oblasti regulácie a dohľadu a oddielom týkajúcim sa finančných a administratívnych záležitostí;

g)  vykonávať vo vzťahu k zamestnancom orgánu právomoci stanovené v článku 68 a riadiť záležitosti týkajúce sa zamestnancov.

Pokiaľ však ide o časť týkajúcu sa záležitostí centrálnych protistrán, ako sa uvádza v odseku 2, úlohy uvedené prvom pododseku písm. c) a d) vykonáva výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami.

Pokiaľ ide o každoročný návrh správy uvedený v prvom pododseku písm. f), úlohy uvedené v tomto písmene, pokiaľ ide o záležitosti centrálnych protistrán, vykonáva výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami.“;

(37)  Názov kapitoly III oddielu III sa nahrádza takto:

„Predseda ▌“;

(38)  Článok 48 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Predseda je štátny príslušník členského štátu a je zodpovedný za prípravu práce a predsedníctvo schôdzí rady orgánov dohľadu a výkonnej rady.“;

b)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

"2. Na účely zvolenia predsedu Komisia zriadi výberovú komisiu, ktorú tvorí šesť vysokopostavených nezávislých osôb. Európsky parlament, Rada a Komisia vymenujú po dvoch členov výberovej komisie. Výberová komisia si spomedzi svojich členov zvolí predsedu. Výberová komisia jednoduchou väčšinou rozhodne o zverejnení oznámenia o voľnom pracovnom mieste, o výberových kritériách a o konkrétnom pracovnom profile, ako aj o metóde skúmania skupiny žiadateľov s cieľom vypracovať rodovo vyvážený užší zoznam najmenej dvoch kandidátov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu výberovej komisie.

Predseda sa vyberá na základe zásluh, kvalifikácie, znalosti účastníkov finančného trhu a trhov, a to najmä v oblasti cenných papierov a trhov, prostredníctvom otvoreného výberového konania, ktoré sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Predseda má značný počet rokov uznaných skúseností relevantných pre oblasť finančného dohľadu a regulácie, ako aj skúseností získaných na vyššej riadiacej pozícii, je schopný preukázať schopnosti viesť a vysoké štandardy efektívnosti, schopnosti a integrity a vie preukázať znalosť minimálne dvoch úradných jazykov Únie.

Výberová komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade užší zoznam kandidátov na pozíciu predsedu. Európsky parlament môže pozvať vybraných kandidátov na vypočutia za zatvorenými dverami alebo na verejné vypočutia, predložiť kandidátom otázky na písomné zodpovedanie, vzniesť námietku proti vymenovaniu kandidáta a odporučiť ním preferovaného kandidáta. Európsky parlament a Rada prijmú spoločné rozhodnutie o vymenovaní predsedu z užšieho zoznamu kandidátov.

2a. Ak predseda už nespĺňa podmienky požadované na výkon jeho povinností vrátane povinností stanovených v článku 49 alebo bol uznaný vinným zo závažného pochybenia, môže Európsky parlament a Rada na základe návrhu Komisie alebo z vlastnej iniciatívy prijať spoločné rozhodnutie o jeho odvolaní z funkcie. Pri príprave návrhu Európska komisia konzultuje s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.“;

ba)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

“3. Funkčné obdobie predsedu je osem rokov a nemožno ho vymenovať znova.“

c)  ▌odsek 4 ▌sa nahrádza takto:

"4. V priebehu deviatich mesiacov predchádzajúcich skončeniu osemročného funkčného obdobia predsedu rada orgánov dohľadu posúdi:

a) výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia;

b) povinnosti a požiadavky orgánu v nasledujúcich rokoch.

Na účely hodnotenia uvedeného v prvom pododseku rada orgánov dohľadu vymenuje spomedzi svojich členov dočasného náhradného predsedu.“;

d)  Odsek 5 sa vypúšťa;

(38a)  Článok 49 sa nahrádza takto:

„Článok 49Nezávislosť

predsedu

Bez toho, aby bola dotknutá úloha rady orgánov dohľadu v súvislosti s úlohami predsedu, predseda nepožaduje ani neprijíma pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od vlády ▌alebo od akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.

Členské štáty, inštitúcie a orgány Únie ani žiadne iné verejné či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať predsedu pri výkone jeho úloh.

V súlade so služobným poriadkom uvedeným v článku 68 je predseda po ukončení služobného pomeru naďalej viazaný povinnosťou správať sa čestne a diskrétne, pokiaľ ide o prijímanie určitých funkcií alebo výhod.“

(39)  Vkladá sa tento článok 49a:

„Článok 49aVýdavky

Predseda do dvoch týždňov od konania zasadnutia zverejňuje informácie o všetkých zasadnutiach s externými zainteresovanými stranami a prijatých daroch. Výdavky sa verejne evidujú v súlade so služobným poriadkom.“;

(40)  Články 50, 51, 52 a 53 sa vypúšťajú;

(41)  Článok 54 sa mení takto:

a)  ▌Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Spoločný výbor slúži ako fórum, na ktorom orgán pravidelne a úzko spolupracuje s cieľom zaistiť medzisektorovú konzistentnosť s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), pričom plne zohľadňuje sektorové špecifiká, najmä, keď sa to požaduje na základe právnych predpisov Únie, pokiaľ ide o:

– finančné konglomeráty a cezhraničnú konsolidáciu,

– účtovníctvo a audit,

– mikroprudenciálne analýzy medzisektorového vývoja, rizík a slabých miest finančnej stability,

– retailové investičné produkty,

kybernetickú bezpečnosť,

– výmenu informácií a najlepších postupov s ESRB a ▌európskymi orgánmi dohľadu,

– otázky týkajúce sa finančných služieb v maloobchode a ochrany spotrebiteľov a investorov;

porušenia uplatňovania zásady proporcionality.“ ;

c)  vkladá sa tento odsek 2a:

„2a.  Spoločný výbor slúži ako fórum, v ktorom orgán pravidelne a úzko spolupracuje s Európskym orgánom pre bankovníctvo a Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov v záležitostiach týkajúcich sa interakcie medzi úlohami orgánu a Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a osobitnými úlohami uvedenými v článku 8 ods. 1 písm. l) nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, ktorými je poverený Európsky orgán pre bankovníctvo.“;

(42)  ▌Článok 55 ▌sa nahrádza takto:

„Článok 55Zloženie

1. Spoločný výbor sa skladá z predsedov európskych orgánov dohľadu ▌.

2. Na zasadnutia spoločného výboru, ako aj prípadne všetkých podvýborov uvedených v článku 57 sa ako pozorovatelia pozývajú jeden člen výkonnej rady, zástupca Komisie a druhý predseda ESRB a v prípade potreby predseda ktoréhokoľvek podvýboru spoločného výboru.

3. Predseda spoločného výboru je vymenúvaný na princípe ročnej rotácie z predsedov európskych orgánov dohľadu. Predseda spoločného výboru je druhým podpredsedom ESRB.

4. Spoločný výbor prijme a uverejní svoj rokovací poriadok. Spoločný výbor môže pozvať pozorovateľov. Spoločný výbor prijíma spoločné pozície konsenzom. V rokovacom poriadku sa môžu uviesť ďalší účastníci zasadnutí spoločného výboru.

Spoločný výbor sa stretáva aspoň raz za tri mesiace.

4a. Predseda orgánu pravidelne konzultuje s radou orgánov dohľadu a informuje ju o každej pozícii prijatej na zasadnutí spoločného výboru a jeho podvýborov.“;

(42a)  Článok 56 sa nahrádza takto:

„Článok 56Spoločné stanoviská a spoločné akty

Orgán v rozsahu svojich úloh uvedených v kapitole II, a najmä vzhľadom na vykonávanie smernice 2002/87/ES, sa snaží dosiahnuť v prípade potreby spoločné stanoviská s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo).

Keď sa to požaduje na základe právnych predpisov Únie, akty podľa článkov 10 až ▌19 tohto nariadenia v súvislosti s uplatňovaním smernice 2002/87/ES a všetkých ostatných aktov Únie uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré takisto patria do rozsahu pôsobnosti Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo) alebo Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), prijíma súčasne orgán, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov).

Ak sa rozhodnutie orgánu líši od spoločnej pozície uvedenej v odseku 1 alebo ak sa nemohlo prijať žiadne rozhodnutie, orgán bezodkladne informuje o svojich dôvodoch Európsky parlament, Radu a Komisiu.“

(42b)  Článok 57 sa nahrádza takto:

„Článok 57Podvýbory

1. Spoločný výbor môže zriadiť podvýbory na účely vypracovania návrhu spoločných pozícií a spoločných aktov pre spoločný výbor.

2. Podvýbor sa skladá z predsedov európskych orgánov dohľadu a jedného zástupcu na vysokej úrovni zo súčasných zamestnancov daného príslušného orgánu z každého členského štátu.

3. Podvýbor si spomedzi zástupcov dotknutých príslušných orgánov zvolí predsedu, ktorý je súčasne pozorovateľom v spoločnom výbore.

3a. Na účely článku 56 sa zriadi podvýbor spoločného výboru pre finančné konglomeráty.

4. Spoločný výbor na svojej webovej stránke zverejní všetky zriadené podvýbory vrátane ich mandátov a zoznamu ich členov so ich príslušnými funkciami v podvýbore.“

(43)  Článok 58 sa mení takto:

-a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Týmto sa zriaďuje odvolacia rada európskych orgánov dohľadu.“

-aa)  V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

2. Odvolacia rada sa skladá zo šiestich členov a šiestich náhradníkov, ktorými sú jednotlivci s vysokým renomé, preukázanými náležitými vedomosťami v oblasti právnych predpisov Únie a medzinárodnými odbornými skúsenosťami na dostatočne vysokej úrovni v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, dôchodkového poistenia zamestnancov, trhov s cennými papiermi alebo iných finančných služieb s výnimkou súčasných zamestnancov príslušných orgánov alebo iných vnútroštátnych inštitúcií alebo inštitúcií Únie zapojených do činností orgánu a členov skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov. Členovia sú štátnymi príslušníkmi niektorého z členských štátov a dôkladne ovládajú minimálne dva úradné jazyky Únie. Odvolacia rada má dostatočné znalosti v oblasti práva, aby mohli poskytovať odborné právne poradenstvo o zákonnosti a proporcionalite vykonávania právomocí orgánu.“

a)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Dvoch členov odvolacej rady a dvoch náhradníkov vymenuje výkonná rada orgánu z užšieho zoznamu navrhnutého Komisiou na základe verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie a po porade s radou orgánov dohľadu.

Európsky parlament môže po prijatí užšieho zoznamu pozvať kandidátov na členov a ich náhradníkov, aby pred tým, ako budú vymenovaní, pred ním podali vyhlásenie a odpovedali na všetky otázky, ktoré im položia jeho poslanci.

Európsky parlament môže pozvať členov odvolacej rady, aby pred ním podali vyhlásenie a odpovedali na všetky otázky poslancov vždy, keď sú o to požiadaní.“;

b)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Člen odvolacej rady, ktorého vymenovala výkonná rada orgánu, nemôže byť odvolaný počas funkčného obdobia, pokiaľ nebol uznaný vinným zo závažného pochybenia a výkonná rada o tom nerozhodla po porade s radou orgánov dohľadu.“;

ba)  odsek 8 sa nahrádza takto:

„8. Európske orgány dohľadu poskytnú odvolacej rade prostredníctvom spoločného výboru náležitú prevádzkovú a trvalú administratívnu podporu.“

(44)  V článku 59 sa ods. 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1. Členovia odvolacej rady sú pri svojom rozhodovaní nezávislí. Nesmú byť viazaní žiadnymi pokynmi. Nemôžu vykonávať ďalšie úlohy v orgáne, jeho výkonnej rade ani rade orgánov dohľadu.

2. Členovia odvolacej rady a zamestnanci orgánu poskytujúci prevádzkovú a administratívnu podporu sa nemôžu zúčastňovať na odvolacích konaniach, ak na nich majú akýkoľvek osobný záujem, alebo ak boli v minulosti zapojení do konania ako zástupcovia jednej zo strán, alebo ak sa podieľali na rozhodnutí, ktoré je predmetom odvolania.“;

(45)  V článku 60 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1. Každá fyzická alebo právnická osoba vrátane príslušných orgánov sa môže odvolať proti rozhodnutiu orgánu uvedenému v článkoch 16, 16a, 17, 18, 19 a 35, a to aj čo sa týka jeho proporcionality, a proti akémukoľvek inému rozhodnutiu, ktoré prijal orgán v súlade s aktmi Únie uvedenými v článku 1 ods. 2, ktoré je určené tejto osobe, alebo proti rozhodnutiu, ktoré je, hoci vo forme rozhodnutia určenému inej osobe, v priamom a individuálnom záujme danej osoby.

2. Odvolanie spolu s odôvodnením sa predkladá orgánu písomne do troch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia dotknutej osobe alebo, ak oznámenie neexistuje, odo dňa, keď orgán svoje rozhodnutie uverejnil.

Odvolacia rada rozhodne o odvolaní do troch mesiacov po predložení odvolania.“

(46)  Článok 62 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Príjmy orgánu sa bez toho, aby boli dotknuté iné druhy príjmov, skladajú z akejkoľvek kombinácie týchto zdrojov:

a)  vyrovnávací príspevok od Únie zaúčtovaný vo všeobecnom rozpočte Únie (oddiel Komisie), ktorý je aspoň vo výške 35 % odhadovaných príjmov orgánu;

aa)  povinné príspevky dosahujúce až 65 % odhadovaných príjmov orgánu od vnútroštátnych orgánov verejnej moci zodpovedných za dohľad nad finančnými inštitúciami;

b)  v závislosti od vývoja rozsahu dohľadu nad inštitúciami ročné príspevky od finančných inštitúcií na základe ročných odhadovaných výdavkov na činnosti vyžadovaných podľa tohto nariadenia a podľa aktov Únie uvedených v článku 1 ods. 2 pre každú kategóriu účastníkov v pôsobnosti orgánu;

c)  všetky poplatky zaplatené orgánu v prípadoch uvedených v príslušných nástrojoch práva Únie;

d)  akékoľvek príspevky od členských štátov alebo pozorovateľov;

e)  poplatky za uverejnenie, odbornú prípravu a akékoľvek iné služby požadované príslušnými orgánmi.“

1a. Príjmy, ktoré orgán získa, nesmú ohroziť jeho nezávislosť ani objektivitu.;

aa)  V odseku 4 sa dopĺňa tento pododsek:

„Odhady vychádzajú z cieľov a očakávaných výsledkov ročného pracovného programu, ktorý je uvedený v článku 47 ods. 2, a zohľadňujú finančné zdroje potrebné na splnenie týchto cieľov a očakávaných výsledkov.“

b)  Dopĺňa sa tento odsek:

5. Dobrovoľné príspevky od členských štátov a pozorovateľov uvedené v odseku 1 písm. d) sa neprijímajú, ak by takéto prijatie vyvolalo pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti orgánu.“;

(47a)  Vkladá sa tento článok 62b:

„Článok 62bPoplatky za dohľad nad centrálnymi protistranami

1. Orgán účtuje v súlade s týmto nariadením a v súlade s delegovanými aktmi prijatými podľa odseku 3 tieto poplatky:

a) poplatky súvisiace so žiadosťami o povolenie uvedenými v článku 17 alebo so žiadosťami o uznanie podľa článku 25 a

b) ročné poplatky súvisiace s úlohami orgánu v súlade s týmto nariadením.

2. Poplatky uvedené v odseku 1 musia byť primerané obratu dotknutej centrálnej protistrany a plne pokrývať nevyhnutné výdavky orgánu súvisiace s povolením prípadne uznaním centrálnej protistrany a s plnením jeho úloh v súlade s týmto nariadením.

3. Komisia v súlade s článkom 82 prijme delegovaný akt s cieľom bližšie určiť:

a) druhy poplatkov;

b) skutočnosti, za ktoré sa poplatia platia;

c) výšku poplatkov;

d) spôsob úhrady poplatkov od týchto subjektov:

i) centrálnych protistrán usadených v Únii, ktorým bolo udelené povolenie alebo ktoré žiadajú o udelenie povolenia;

ii) centrálnych protistrán usadených v tretej krajine, ktoré sú uznané v súlade s článkom 25 ods. 2 nariadenia 648/2012;“

(48)  Článok 63 sa nahrádza takto:

„Článok 63Zostavovanie rozpočtu

1. Každý rok zodpovedný člen vypracúva predbežný návrh jednotného programového dokumentu orgánu na nasledujúce tri rozpočtové roky, pričom uvedie odhad príjmov a výdavkov, ako aj informácie o zamestnancoch, jeho ročné a viacročné plánovanie programu a predloží ho výkonnej rade a rade orgánov dohľadu spolu s plánom pracovných miest.

Výdavky a poplatky orgánu týkajúce sa úloh a právomocí uvedených v článku 44b ods. 1 sa identifikujú osobitne v rámci výkazu odhadov uvedeného v prvom pododseku. Pred prijatím uvedeného výkazu odhadov musí návrh vypracovaný zodpovedným členom, ktorý sa týka takýchto výdavkov a poplatkov, schváliť výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami.

Ročná účtovná závierka orgánu ESMA vypracovaná a uverejnená v súlade s článkom 64 ods. 6 obsahuje príjmy a výdavky súvisiace s úlohami uvedenými v článku 44b ods. 1.

1a. Predseda predloží návrh jednotného programového dokumentu Európskemu parlamentu a Rade. Rada orgánov dohľadu potom na základe návrhu, ktorý bol schválený výkonnou radou ▌a výborom pre dohľad nad centrálnymi protistranami, pokiaľ ide o výdavky a poplatky súvisiace s úlohami a právomocami uvedenými v článku 44b ods. 1, prijíma návrh jednotného programového dokumentu na nasledujúce tri rozpočtové roky.

1b. ▌Jednotný programový dokument zašle výkonná rada Komisii, Európskemu parlamentu a Rade a Európskemu dvoru audítorov do 31. januára. Bez toho, aby bolo dotknuté prijatie ročného rozpočtu, Európsky parlament schváli jednotný programový dokument.

2. Komisia po zohľadnení ▌jednotného programového dokumentu zapracuje do návrhu rozpočtu Únie odhady, ktoré považuje za potrebné vzhľadom na plán pracovných miest a výšku vyrovnávacieho príspevku, ktorá sa má účtovať zo všeobecného rozpočtu Únie v súlade s článkami 313 a 314 zmluvy.

3. Rozpočtový orgán prijme pre orgán plán pracovných miest. Rozpočtový orgán schváli rozpočtové prostriedky na vyrovnávací príspevok pre orgán a schváli limit pre celkové výdavky orgánu.

4. Rozpočet orgánu prijíma rada orgánov dohľadu. Rozpočet sa stáva konečným po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Únie. V prípade potreby sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

5. Výkonná rada bezodkladne oznámi rozpočtovému orgánu svoj zámer vykonať akýkoľvek projekt, ktorý môže mať významný finančný vplyv na financovanie jej rozpočtu, najmä každý projekt týkajúci sa majetku, ako je prenájom alebo kúpa budov.

5a.  Rozpočtový orgán schváli akýkoľvek projekt, ktorý môže mať významný finančný alebo dlhodobý vplyv na financovanie rozpočtu orgánu, najmä každý projekt týkajúci sa majetku, ako je prenájom alebo kúpa budov, vrátane doložiek o zrušení.“;

(49)  Článok 64 sa nahrádza takto:

„Článok 64Plnenie a kontrola rozpočtu

„1. Zodpovedný člen koná ako schvaľujúci úradník a plní ročný rozpočet orgánu.

2. Účtovník orgánu, ktorý je nezávislý, zašle predbežnú účtovnú závierku účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov do 1. marca nasledujúceho roka. Článok 70 nebráni orgánu, aby poskytol Európskemu dvoru audítorov všetky informácie, o ktoré požiada a ktoré patria do právomoci Dvora audítorov.

3. Účtovník orgánu zašle do 1. marca nasledujúceho roka účtovníkovi Komisie požadované účtovné informácie na účely konsolidácie, a to spôsobom a vo formáte, ako ich stanovil uvedený účtovník.

4. Účtovník orgánu pošle správu o rozpočtovom a finančnom riadení aj členom rady orgánov dohľadu, Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov do 31. marca nasledujúceho roku.

5. Po zohľadnení pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke orgánu v súlade s článkom 148 nariadenia o rozpočtových pravidlách účtovník orgánu, ktorý koná na vlastnú zodpovednosť, zostaví konečnú účtovnú závierku orgánu. Zodpovedný člen ju zašle rade orgánov dohľadu, ktorá k uvedenej účtovnej závierke zaujme svoje stanovisko.

6. Účtovník orgánu zašle konečnú účtovnú závierku spolu so stanoviskom rady orgánov dohľadu najneskôr do 1. júla nasledujúceho roka účtovníkovi Komisie, Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov.

Účtovník orgánu zašle do 1. júla účtovníkovi Komisie aj súbor výkazov v štandardizovanej podobe, ktorú stanovil účtovník Komisie na účely konsolidácie.

7. Konečná účtovná závierka sa uverejňuje do 15. novembra nasledujúceho roku v Úradnom vestníku Európskej únie.

8. Zodpovedný člen zašle Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky do 30. septembra. Kópiu tejto odpovede zašle aj výkonnej rade a Komisii.

9. Zodpovedný člen predloží Európskemu parlamentu na požiadanie a podľa ustanovenia v článku 165 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách všetky informácie potrebné pre bezproblémové uplatnenie postupu udeľovania absolutória na daný rozpočtový rok.

10. Európsky parlament na odporúčanie Rady konajúcej na základe kvalifikovanej väčšiny pred 15. májom roku N + 2 udelí orgánu absolutórium na plnenie rozpočtu na finančný rok N.

10a. Orgán vypracuje odôvodnené stanovisko k pozícii Európskeho parlamentu a všetkým ostatným pripomienkam Európskeho parlamentu uvedeným pri postupe udeľovania absolutória.“;

(49a)  Vkladá sa tento článok 64a:

„Článok 64aVnútorný audit orgánu

Orgán zriadi Výbor pre vnútorný audit, ktorý vypracuje pre Európsky parlament a Radu stanovisko k absolutóriu týkajúce sa tej časti rozpočtu, ktorá nie je financovaná z rozpočtu Únie.“

(50)  Článok 65 sa nahrádza takto:

„Článok 65Rozpočtové pravidlá

Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na orgán prijme výkonná rada po porade s Komisiou. Tieto pravidlá sa nesmú odchyľovať od delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013* pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pokiaľ si to nevyžadujú osobitné prevádzkové potreby pre fungovanie orgánu a iba s predchádzajúcim súhlasom Komisie.

* Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).“;

(51)  V článku 66 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Na účely boja proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej protiprávnej činnosti sa na orgán bez obmedzenia uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013*.

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).“

(52)  Článok 68 sa mení takto:

a)  Odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1. Na zamestnancov orgánu vrátane členov výkonnej rady na plný úväzok, predsedu, vedúceho výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami a riaditeľov uvedených v článku 44a ods. 1 písm. a) bode i) sa uplatňuje služobný poriadok, podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov a pravidlá prijaté spoločne inštitúciami Únie na účel ich uplatňovania.

2. Výkonná rada po dohode s Komisiou v súlade s mechanizmami stanovenými v článku 110 služobného poriadku prijíma potrebné vykonávacie opatrenia.“

b)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4. Výkonná rada prijme ustanovenia, na základe ktorých môžu byť národní experti z členských štátov vyslaní do orgánu.“;

(53)  Článok 70 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Členovia rady orgánov dohľadu a všetci zamestnanci orgánu vrátane úradníkov vyslaných členskými štátmi na dočasnom základe a všetky ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy pre orgán na zmluvnom základe, podliehajú požiadavkám zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 339 ZFEÚ a príslušným ustanoveniam právnych predpisov Únie aj v prípade skončenia ich funkčných povinností.

Článok 16 rokovacieho poriadku sa vzťahuje na všetkých zamestnancov orgánu vrátane úradníkov dočasne vyslaných členskými štátmi a všetky ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy pre orgán na zmluvnom základe.“;

b)  V odseku 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Povinnosti na základe odseku 1 a prvého pododseku tohto odseku nebránia orgánu a príslušným orgánom použiť informácie na presadzovanie aktov uvedených v článku 1 ods. 2, a najmä pri právnych konaniach na prijatie rozhodnutí.“;

c)  vkladá sa tento odsek 2a:

„2a. Výkonná rada, výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami a rada orgánov dohľadu zabezpečia, aby sa na osoby, ktoré poskytujú akúkoľvek službu, priamo alebo nepriamo, trvale alebo príležitostne, v súvislosti s plnením úloh orgánu vrátane úradníkov a iných osôb poverených výkonnou radou a radou orgánov dohľadu alebo vymenovaných príslušnými orgánmi na tento účel, vzťahovali požiadavky na zachovávanie služobného tajomstva rovnocenné s opatreniami uvedenými v predchádzajúcich odsekoch.

Rovnaké požiadavky na zachovávanie služobného tajomstva sa uplatňujú aj na pozorovateľov, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach výkonnej rady, výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami a rady orgánov dohľadu, ktorí sa podieľajú na činnosti orgánu.“;

d)  ▌Odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„3. Odseky 1 a 2 nebránia orgánu vymieňať si informácie s príslušnými orgánmi v súlade s týmto nariadením a ostatnými právnymi predpismi Únie uplatňovanými na finančné inštitúcie.“

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na žiadnu osobu, ktorá predloží alebo zverejní informácie o hrozbe pre verejný záujem alebo poškodení verejného záujmu v súvislosti s pracovným vzťahom.

Informácie uvedené v odseku 2 podliehajú podmienkam zachovávania služobného tajomstva uvedeným v odsekoch 1 a 2. Orgán v rokovacom poriadku stanoví praktické ustanovenia pre vykonávanie pravidiel zachovávania dôvernosti uvedených v odsekoch 1 a 2.

4. Orgán uplatňuje rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/4/44.

4a. Orgán má zavedené vyhradené informačné kanály na prijímanie informácií a zaobchádzanie s nimi, ktoré poskytuje nahlasujúca osoba o skutočnom alebo potenciálnom porušení aktov Únie, o zneužívaní práva alebo o prípadoch nesprávneho administratívneho postupu.“;

(54)  Článok 71 sa nahrádza takto:

„Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa spracovania osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 ani povinnosti orgánu týkajúce sa spracovania osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/XXX (nariadenie o ochrane údajov v prípade inštitúcií a orgánov EÚ) pri plnení svojich povinností.“;

(55)  V článku 72 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. Výkonná rada prijme praktické opatrenia na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.“

(56)  V článku 73 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. Výkonná rada rozhodne o vnútornom jazykovom režime orgánu.“;

(57)  V článku 74 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Potrebné ustanovenia týkajúce sa ubytovania, ktoré sa má zabezpečiť pre orgán v členskom štáte, v ktorom sa nachádza jeho sídlo, a zariadenia, ktoré má dať tento členský štát k dispozícii, ako aj osobitné pravidlá uplatňované v tomto členskom štáte na zamestnancov orgánu a ich rodinných príslušníkov, sa stanovujú v dohode o ústredí medzi orgánom a daným členským štátom uzatvorenej po získaní súhlasu výkonnej rady.“;

(57a)  V článku 75 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2. Orgán spolupracuje s krajinami uvedenými v odseku 1, ktoré uplatňujú právne predpisy uznané za rovnocenné v oblastiach pôsobnosti orgánu a uvedené v článku 1 ods. 2, ako sa ustanovuje v medzinárodných dohodách uzatvorených Úniou v súlade s článkom 218 ZFEÚ.“

3. Na základe príslušných ustanovení dohôd uvedených v odsekoch 1 a 2 sa musia prijať opatrenia, ktorými sa špecifikuje najmä charakter, rozsah a procedurálne aspekty zapojenia týchto krajín uvedených v odseku 1, najmä pokiaľ ide o krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, do práce orgánu vrátane ustanovení týkajúcich sa finančných príspevkov a zamestnancov. Môžu sa v nich ustanoviť podmienky pre zastúpenie v postavení pozorovateľa v riadení orgánu, ale musí sa zaistiť, že tieto krajiny sa nezúčastnia na rozhovoroch týkajúcich sa jednotlivých finančných inštitúcií, s výnimkou prípadov, keď existuje priamy záujem.“

(58)  Vkladá sa tento článok 75a:

„Článok 75aVykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 35d ods. 2 druhom pododseku môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 35d ods. 2 druhého pododseku nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.“;

(59)  Článok 76 sa nahrádza takto:

„Článok 76Vzťah k CESR

Orgán sa považuje za právneho nástupcu CESR. Ku dňu zriadenia orgánu sa všetky aktíva a pasíva a všetky neuzavreté činnosti CEBS automaticky prevedú na orgán. CESR zostaví výkaz poskytujúci obraz o konečnom stave jeho aktív a pasív ku dňu uvedeného prevodu. Tento výkaz preveria a schvália CESR a Komisia.“

(60)  Vkladá sa nový článok 77a:

Článok 77aPrechodné ustanovenia

Úlohy a pozícia výkonného riaditeľa vymenovaného v súlade s týmto nariadením naposledy zmeneným smernicou 2014/51/EÚ, ktorý je vo funkcii k [Úrad pre publikácie: vložte dátum 3 mesiace po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] naďalej pokračujú až do ich uplynutia.

Úlohy a pozícia predsedu vymenovaného v súlade s týmto nariadením naposledy zmeneným smernicou 2014/51/EÚ, ktorý je vo funkcii k [Úrad pre publikácie: vložte dátum 3 mesiace po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] naďalej pokračujú až do ich uplynutia.

Úlohy a pozícia členov správnej rady vymenovaných v súlade s týmto nariadením naposledy zmeneným týmto nariadením 2014/51/EÚ, ktorí sú vo funkcii k [Úrad pre publikácie: vložte dátum 3 mesiace po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] naďalej pokračujú až do ich uplynutia.“.

60a.  Článok 79 sa vypúšťa.

(60b)  Článok 80 sa vypúšťa.

(60c)  Článok 81 sa nahrádza takto:

„Článok 81Preskúmanie

1. Komisia do ... [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a následne každé tri roky uverejní všeobecnú správu o skúsenostiach získaných v dôsledku fungovania orgánu a postupov ustanovených v tomto nariadení. V tejto správe sa okrem iného vyhodnotí:

a) efektívnosť a konvergenciu postupov dohľadu dosiahnutú príslušnými orgánmi;

i) ▌ nezávislosť príslušných orgánov a konvergenciu v oblasti predpisov, ktoré sú rovnocenné so správou a riadením podniku;

ii) nestrannosť, objektívnosť a autonómnosť orgánu;

b) fungovanie kolégií orgánov dohľadu;

c) pokrok dosiahnutý v rámci konvergencie v oblastiach predchádzania krízam, krízového riadenia a riešenia kríz, ako aj mechanizmov financovania Únie;

d) úlohu orgánu, pokiaľ ide o systémové riziko;

e) uplatňovanie bezpečnostnej doložky ustanovenej v článku 38;

f) uplatňovanie záväznej mediácie ustanovenej v článku 19;

fa) fungovanie rozhodovania spoločného výboru.

2. V správe uvedenej v odseku 1 sa ďalej preskúma, či:

a) je vhodné pokračovať v oddelenom dohľade nad bankovníctvom, poisťovníctvom, dôchodkovým poistením zamestnancov, cennými papiermi a finančnými trhmi;

b) je vhodné vykonávať obozretný dohľad a kontrolu obchodnej činnosti oddelene alebo prostredníctvom toho istého orgánu dohľadu;

c) je vhodné zjednodušiť a posilniť štruktúru ESFS s cieľom zvýšiť súdržnosť medzi makroúrovňou a mikroúrovňou a medzi európskymi orgánmi dohľadu;

d) je vývoj ESFS v súlade s vývojom vo svete;

e) sú rozmanitosť a excelentnosť v rámci ESFS na dostatočnej úrovni;

f) je zodpovednosť a transparentnosť v súvislosti s požiadavkami na zverejňovanie informácií primeraná;

g) sú zdroje orgánu primerané na plnenie jeho povinností;

h) je vhodné zachovať sídlo orgánu alebo premiestniť európske orgány dohľadu na jedno miesto, aby sa medzi nimi zabezpečila lepšia koordinácia.

2a. V rámci všeobecnej správy uvedenej v odseku 1 Komisia po konzultácii so všetkými príslušnými orgánmi a zainteresovanými stranami vykoná komplexné posúdenie vykonávania, fungovania a efektívnosti vydávania listov o nekonaní podľa článku 9c tohto nariadenia.

2b. V rámci všeobecnej správy uvedenej v odseku 1 Komisia po konzultácii so všetkými príslušnými orgánmi a zainteresovanými stranami vykoná komplexné posúdenie potenciálneho dohľadu orgánu ESMA nad miestami obchodovania tretích krajín, v rámci ktorého sa skúmajú aspekty, ako je uznávanie založené na systémovej dôležitosti, organizačné požiadavky, priebežné dodržiavanie predpisov, pokuty a pravidelné platby penále, ako aj personál a zdroje. Komisia vo svojom posúdení zohľadní účinky na likviditu vrátane dostupnosti najlepšej ceny pre investorov, najlepšieho výkonu pre klientov EÚ, prekážok prístupu a hospodárskych výhod pre zmluvné strany EÚ v obchode na celosvetovej úrovni, ako aj rozvoja únie kapitálových trhov.

2c. V rámci všeobecnej správy uvedenej v odseku 1 Komisia po konzultácii so všetkými príslušnými orgánmi a zainteresovanými stranami vykoná komplexné posúdenie potenciálneho dohľadu orgánu ESMA nad CDCP tretích krajín, v rámci ktorého sa skúmajú aspekty, ako je uznávanie založené na systémovej dôležitosti, organizačné požiadavky, priebežné dodržiavanie predpisov, pokuty a pravidelné platby penále, ako aj personál a zdroje.

2d. Komisia predloží posúdenia uvedené v odsekoch 2a, 2b a 2c spolu s legislatívnymi návrhmi, ak je to vhodné, Európskemu parlamentu a Rade do [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

3. Pokiaľ ide o otázku priameho dohľadu nad inštitúciami alebo infraštruktúrami s celoeurópskym dosahom a s prihliadnutím na trhový vývoj, stabilitu vnútorného trhu a súdržnosť Únie ako celku, Komisia vypracuje ročnú hodnotiacu správu týkajúcu sa vhodnosti poverenia orgánu ďalším dohľadom v tejto oblasti.

4. Správa a prípadne všetky sprievodné návrhy sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.“

Článok 6Zmeny nariadenia (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi

Nariadenie (EÚ) č. 600/2014 sa mení takto:

(25)  Článok 1 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno g):

„povoľovania a dohľadu nad poskytovateľmi služieb vykazovania údajov“;

b)  V článku 1 sa vkladá tento odsek 5a:

„5a. Články 40 a 42 sa uplatňujú aj s ohľadom na správcovské spoločnosti podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a investičné spoločnosti PKIPCP povolené v súlade so smernicou 2009/65/ES a s ohľadom na správcov alternatívnych investičných fondov (správcov AIF) povolených v súlade so smernicou 2011/61/EÚ.“;

(26)  Článok 2 ods. 1 sa mení takto:

a)  Body 34, 35 a 36 sa nahrádzajú takto:

„(34)  „schválený mechanizmus zverejňovania“ alebo „APA“ je osoba, ktorá má podľa tohto nariadenia povolenie na poskytovanie služieb v súvislosti so zverejňovaním správ o obchodoch v mene investičných spoločností podľa článkov 20 a 21;

(35) „poskytovateľ konsolidovaného informačného systému“ alebo „CTP“ je osoba, ktorá má podľa tohto nariadenia povolenie na poskytovanie služieb v súvislosti so zberom správ o obchodoch s finančnými nástrojmi uvedenými v článkoch 6, 7, 10, 12, 13, 20 a 21 z regulovaných trhov, MTF, OTF a APA a ich konsolidáciou do nepretržitého elektronického toku aktuálnych údajov poskytujúceho informácie o cenách a objemoch za každý finančný nástroj;

(36) „schválený mechanizmus podávania správ“ alebo „ARM“ je osoba, ktorá má podľa tohto nariadenia povolenie na poskytovanie služieb v súvislosti s oznamovaním podrobných informácií o transakciách príslušným orgánom alebo orgánu ESMA v mene investičných spoločností;“;

b)  Vkladá sa tento bod 36a:

„(36a) „poskytovatelia služieb vykazovania údajov“ sú osoby uvedené v bodoch 34 až 36 a osoby uvedené v článku 27a ods. 2];“;

(27)  Článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22Poskytovanie informácií na účely transparentnosti a iných výpočtov

1. Na vykonanie výpočtov s cieľom určiť požiadavky na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť a režimy obchodovacej povinnosti uvedené v článkoch 3 až 11, článkoch 14 až 21 a v článku 32, ktoré sa vzťahujú na finančné nástroje, a s cieľom určiť, či je investičná spoločnosť systematickým internalizátorom, môžu orgán ESMA a príslušné orgány požadovať informácie od:

a)  obchodných miest;

b)  APA; a

c)  CTP.

2. Obchodné miesta, APA a CTP uchovávajú potrebné údaje dostatočne dlhý čas.

3. Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých stanoví obsah a frekvenciu žiadostí o poskytnutie údajov a formáty a lehoty, v ktorých majú obchodné miesta, APA a CTP odpovedať na žiadosti o poskytnutie údajov uvedené v odseku 1, druh údajov, ktoré sa majú ukladať, a minimálne obdobie, počas ktorého majú obchodné miesta, APA a CTP uchovávať údaje, aby mohli na žiadosti o poskytnutie údajov odpovedať v súlade s odsekom 2.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v tomto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

(28)  Článok 26 sa nahrádza takto:

„Článok 26Povinnosť oznamovať transakcie

1.  Investičné spoločnosti, ktoré vykonávajú transakcie s finančnými nástrojmi, oznamujú úplné a presné podrobné údaje o takýchto transakciách príslušnému orgánu čo najskôr, najneskôr však na záver nasledujúceho pracovného dňa.

Príslušné orgány zavedú v súlade s článkom 85 smernice 2014/65/EÚ potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že tieto informácie dostane aj príslušný orgán najvýznamnejšieho trhu, pokiaľ ide o likviditu týchto finančných nástrojov.

Príslušné orgány bezodkladne sprístupnia orgánu ESMA informácie oznámené v súlade s týmto článkom.

2.  Povinnosť uvedená v odseku 1 sa uplatňuje na:

a) finančné nástroje prijaté na obchodovanie alebo obchodované na obchodnom mieste alebo finančné nástroje, v súvislosti s ktorými bola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie;

b) finančné nástroje, ktorých podkladovým aktívom je finančný nástroj, s ktorým sa obchoduje na obchodnom mieste; a

c) finančné nástroje, ktorých podkladovým aktívom je index alebo kôš tvorený finančnými nástrojmi, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste.

Táto povinnosť sa vzťahuje na transakcie s finančnými nástrojmi uvedenými v písmenách a) až c), a to bez ohľadu na to, či sa takéto transakcie vykonali na obchodnom mieste.

3.  Správy musia obsahovať najmä podrobné údaje o názvoch a počte kúpených alebo predaných finančných nástrojov, množstve, dátumoch a čase vykonania transakcií, cenách transakcií, údaje slúžiace na identifikáciu klientov, v mene ktorých investičná spoločnosť dané transakcie vykonala, na identifikáciu osôb a počítačových algoritmov investičnej spoločnosti zodpovednej za investičné rozhodnutie a vykonanie transakcie, na identifikáciu uplatniteľnej výnimky, podľa ktorej sa obchod uskutočnil, na identifikáciu dotknutých investičných spoločností a na identifikáciu predaja nakrátko, ako je vymedzený v článku 2 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 236/2012, pokiaľ ide o akcie a štátne dlhové nástroje v zmysle článkov 12, 13 a 17 uvedeného nariadenia. V prípade transakcií, ktoré sa neuskutočňujú na obchodnom mieste, musia správy obsahovať údaje slúžiace na identifikáciu druhov transakcií v súlade s opatreniami, ktoré sa majú prijať podľa článku 20 ods. 3 písm. a) a článku 21 ods. 5 písm. a). V prípade komoditných derivátov musia správy obsahovať údaj o tom, či sa transakciou znižuje riziko objektívne merateľným spôsobom v súlade s článkom 57 smernice 2014/65/EÚ.

4.  Investičné spoločnosti, ktoré postupujú pokyny, musia pri postúpení daného pokynu uviesť všetky podrobné údaje uvedené v odsekoch 1 a 3. Namiesto uvedenia týchto podrobných údajov pri postupovaní pokynov sa investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že oznámi postúpený pokyn, ak sa vykoná, ako transakciu v súlade s požiadavkami podľa odseku 1. V tomto prípade sa v správe investičnej spoločnosti o transakcii uvedie, že sa týka postúpeného pokynu.

5.  Organizátor obchodného miesta nahlási podrobné údaje o transakciách s finančnými nástrojmi obchodovanými na jeho platforme, ktoré vykonáva prostredníctvom jeho systémov spoločnosť, ktorá nepodlieha tomuto nariadeniu, v súlade s odsekmi 1 a 3.

6.  Na nahlásenie údajov slúžiacich na identifikáciu klientov podľa požiadaviek odsekov 3 a 4 investičné spoločnosti použijú identifikátor právnych subjektov vytvorený na identifikáciu klientov, ktorí sú právnickými osobami.

Orgán ESMA vypracuje do [Úrad pre publikácie: vložte dátum 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti] usmernenia v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 s cieľom zabezpečiť, aby bolo uplatňovanie identifikátorov právnych subjektov v rámci Únie v súlade s medzinárodnými normami, najmä normami, ktoré stanovila Rada pre finančnú stabilitu.

7.  Správy predkladá príslušnému orgánu samotná investičná spoločnosť, ARM konajúci v jej mene alebo obchodné miesto, cez ktorých systém sa transakcia dokončila, a to v súlade s odsekmi 1, 3 a 9.

Investičné spoločnosti zodpovedajú za úplnosť a presnosť správ predkladaných príslušnému orgánu a za včasnosť ich predkladania.

Odchylne od ustanovenia o tejto zodpovednosti, ak investičná spoločnosť uvádza údaje o uvedených transakciách prostredníctvom ARM, ktorý koná v jej mene, alebo prostredníctvom obchodného miesta, investičná spoločnosť nezodpovedá za nedostatky v úplnosti, presnosti a včasnosti správ, ktoré sú pripísateľné ARM alebo obchodnému miestu. V takýchto prípadoch a podľa podmienok článku 66 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ sú za tieto nedostatky zodpovedné ARM alebo obchodné miesto.

Napriek tomu musia investičné spoločnosti prijať primerané opatrenia s cieľom overiť úplnosť, presnosť a včasnosť správ o transakciách, ktoré boli predložené v ich mene.

Domovský členský štát od obchodného miesta vyžaduje, aby mal pri podávaní správ v mene investičnej spoločnosti zavedené spoľahlivé bezpečnostné mechanizmy, ktorými sa zaručí bezpečnosť a autentifikácia prostriedkov slúžiacich na prenos informácií, minimalizuje sa riziko poškodenia údajov a neoprávneného prístupu a zabráni sa úniku informácií, pričom sa vždy zachová dôvernosť údajov. Domovský členský štát od obchodného miesta vyžaduje, aby udržiavalo primerané zdroje a záložné prostriedky, aby mohlo nepretržite ponúkať a poskytovať svoje služby.

Systémy párovania obchodov alebo systémy podávania výkazov vrátane archívov obchodných údajov registrovaných alebo uznaných v súlade s hlavou VI nariadenia (EÚ) č. 648/2012 môže príslušný orgán schváliť ako ARM na účely zasielania správ o transakciách príslušnému orgánu v súlade s odsekmi 1, 3 a 9.

Ak sa transakcie oznamujú archívu obchodných údajov v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ktorý je schválený ako ARM, a keď tieto správy obsahujú podrobné údaje, ktoré sa vyžadujú podľa odsekov 1, 3 a 9, a archív obchodných údajov ich zasiela príslušnému orgánu v lehote stanovenej v odseku 1, povinnosť investičnej spoločnosti stanovená v odseku 1 sa považuje za splnenú.

Ak dôjde k chybám alebo neúplnosti v správach o transakciách, ARM, investičná spoločnosť alebo obchodné miesto, ktoré správy o transakciách podávajú, opravia informácie a opravené správy predložia príslušnému orgánu.

8.  Ak sa v súlade s článkom 35 ods. 8 smernice 2014/65/EÚ správy stanovené v tomto článku postupujú príslušnému orgánu, tento postúpi tieto informácie príslušným orgánom domovského členského štátu investičnej spoločnosti, pokiaľ príslušné orgány domovského členského štátu nerozhodnú, že tieto informácie nechcú dostávať.

9.  Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia:

a)  normy a formáty údajov, ktoré sa majú nahlásiť v súlade s odsekmi 1 a 3, vrátane metód a mechanizmov podávania správ o finančných transakciách, ako aj formu a obsah týchto správ;

b)  kritériá na vymedzenie významného trhu v súlade s odsekom 1;

c)  odkazy na kúpené alebo predané finančné nástroje, množstvo, dátumy a čas vykonania transakcií, ceny transakcií, informácie a podrobné údaje o totožnosti klienta, údaje slúžiace na identifikáciu klientov, v mene ktorých investičná spoločnosť dané transakcie vykonala, na identifikáciu osôb a počítačových algoritmov investičnej spoločnosti zodpovednej za investičné rozhodnutie a vykonanie transakcie, na identifikáciu uplatniteľnej výnimky, podľa ktorej sa obchod uskutočnil, a na identifikáciu dotknutej investičnej spoločnosti, údaje o spôsobe, akým sa vykonala transakcia, údaje potrebné na spracovanie a analýzu správ o transakciách v súlade s odsekom 3; a

d)  údaj na identifikáciu predajov akcií a štátnych dlhových nástrojov nakrátko, ako sa uvádza v odseku 3;

e)  príslušné kategórie finančných nástrojov, o ktorých sa majú podávať správy podľa odseku 2;

f)  podmienky, podľa ktorých členské štáty vytvárajú, prideľujú a uchovávajú identifikátory právnych subjektov v súlade s odsekom 6, a podmienky, podľa ktorých investičné spoločnosti používajú tieto identifikátory právnych subjektov, s cieľom zabezpečiť označovanie podľa odsekov 3, 4 a 5 na identifikáciu klientov v správach o transakciách, ktoré majú povinnosť vypracúvať podľa odseku 1;

g)  uplatňovanie povinností týkajúcich sa predkladania správ o transakciách na pobočky investičných spoločností;

h)  čo predstavuje transakciu a vykonanie transakcie na účely tohto článku;

i)  kedy sa má za to, že investičná spoločnosť postúpila pokyn na účely odseku 4.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

10.  Do [Úrad pre publikácie: vložte dátum 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti] orgán ESMA predloží Komisii správu o fungovaní tohto článku vrátane jeho súčinnosti s príslušnými oznamovacími povinnosťami podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a o tom, či obsah a formát správ o transakciách prijímaných a vymieňaných medzi príslušnými orgánmi umožňujú komplexne monitorovať činnosti investičných spoločností v súlade s článkom 24 tohto nariadenia. Komisia môže podniknúť kroky na navrhnutie akýchkoľvek zmien v tomto smere vrátane stanovenia transakcií, ktoré sa majú postupovať iba jednotnému systému. Komisia postúpi správu, ktorú vypracoval orgán ESMA, Európskemu parlamentu a Rade.“;

(29)  Článok 27 sa nahrádza takto:

„Článok 27Povinnosť poskytovať referenčné údaje o finančnom nástroji

1.  Pokiaľ ide o finančné nástroje prijaté na obchodovanie na regulovaných trhoch alebo finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje v rámci MTF alebo OTF, obchodné miesta poskytujú orgánu ESMA identifikačné referenčné údaje na účely oznamovania transakcií podľa článku 26.

Pokiaľ ide o ďalšie finančné nástroje, na ktoré sa vzťahuje článok 26 ods. 2 a s ktorými sa obchoduje v tomto systéme, každý systematický internalizátor poskytne orgánu ESMA referenčné údaje týkajúce sa týchto finančných nástrojov.

Identifikačné referenčné údaje sa pripravujú na predloženie orgánu ESMA v elektronickej a štandardizovanej forme pred začatím obchodovania s finančným nástrojom, na ktorý sa vzťahujú. Referenčné údaje o finančnom nástroji sa aktualizujú vždy, keď sa údaje týkajúce sa daného finančného nástroja zmenia. Orgán ESMA uvedené referenčné údaje okamžite uverejňuje na svojom webovom sídle. Orgán ESMA bezodkladne poskytne príslušným orgánom prístup k týmto referenčným údajom.

2.  S cieľom umožniť príslušným orgánom, aby monitorovali činnosti investičných spoločností v súlade s článkom 26, aby sa zabezpečilo, že konajú čestne, spravodlivo, profesionálne a spôsobom, ktorý podporuje integritu trhu, orgán ESMA po konzultácii s príslušnými orgánmi prijme potrebné mechanizmy s cieľom zabezpečiť, aby:

a)  orgán ESMA skutočne dostával referenčné údaje o finančných nástrojoch podľa odseku 1;

b)  kvalita takto získaných údajov bola primeraná účelu oznamovania transakcií podľa článku 26;

c)  sa referenčné údaje o finančných nástrojoch prijaté podľa odseku 1 účinne a bezodkladne zasielali relevantným príslušným orgánom;

d)  boli medzi orgánom ESMA a príslušnými orgánmi zavedené účinné mechanizmy na riešenie problémov súvisiacich s doručovaním údajov alebo ich kvalitou.

3.  Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia:

a)  normy a formáty údajov týkajúce sa referenčných údajov o finančných nástrojoch v súlade s odsekom 1 vrátane metód a mechanizmov poskytovania údajov a ich prípadných aktualizácií orgánu ESMA a ich zasielanie príslušným orgánom v súlade s odsekom 1, ako aj formát a obsah týchto údajov;

b)  technické opatrenia, ktoré sú potrebné v súvislosti s mechanizmami, ktoré má vypracovať orgán ESMA a príslušné orgány podľa odseku 2.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

3a.  ESMA môže pozastaviť oznamovacie povinnosti uvedené v odseku 1 pre niektoré alebo všetky finančné nástroje, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)  Pozastavenie je potrebné na zachovanie integrity a kvality referenčných údajov, ktoré sú predmetom oznamovacej povinnosti podľa článku 27 ods. 1 nariadenia MiFIR, ktoré môžu byť ohrozené niektorým z týchto faktorov:

i) vážna neúplnosť, nepresnosť alebo poškodenie predložených údajov alebo

ii) nedostupnosť v primeranom čase, narušenie alebo poškodenie fungovania systémov používaných na predkladanie, zhromažďovanie, spracúvanie alebo uchovávanie príslušných referenčných údajov orgánom ESMA, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, trhovými infraštruktúrami, systémami zúčtovania a vyrovnania a dôležitými účastníkmi trhu.

b)  Existujúce regulačné požiadavky Únie podľa právnych predpisov Únie, ktoré sú uplatniteľné, neriešia túto hrozbu.

c)  Pozastavenie nemá na efektívnosť finančných trhov alebo na investorov žiadny škodlivý vplyv, ktorý by bol neúmerný prínosom opatrenia.

d)  Pozastavenie nevytvára žiadnu regulačnú arbitráž.

Pri prijímaní opatrenia uvedeného v prvom pododseku ESMA zohľadňuje rozsah, v akom toto opatrenie zabezpečuje presnosť a úplnosť vykazovaných údajov na účely uvedené v odseku 2.

Pred tým, ako sa ESMA rozhodne prijať opatrenie uvedené v prvom pododseku, informuje o tom dotknuté príslušné orgány.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50, v ktorých vymedzí kritériá a faktory, ktoré má ESMA zohľadniť pri určovaní, v ktorých prípadoch možno prijať a prestať uplatňovať opatrenie uvedené v prvom pododseku.“

(30)  Vkladá sa táto hlava IVa:

„HLAVA IVa

SLUŽBY VYKAZOVANIA ÚDAJOV

KAPITOLA 1

Povoľovanie poskytovateľov služieb vykazovania údajov

Článok 27aPožiadavka udelenia povolenia

1. Na prevádzkovanie APA, CTP alebo ARM ako pravidelnej pracovnej činnosti alebo podnikania musí orgán ESMA vopred udeliť povolenie v súlade s touto hlavou.

2. Investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci obchodné miesto môžu poskytovať aj služby APA, CTP alebo ARM, ak orgán ESMA vopred overil, že investičná spoločnosť alebo organizátor trhu spĺňajú požiadavky tejto hlavy. Poskytovanie uvedených služieb sa zahrnie do ich povolenia.

3. Orgán ESMA zriadi register všetkých poskytovateľov služieb vykazovania údajov v Únii. Register musí byť verejne dostupný a obsahuje informácie o službách, na ktoré má poskytovateľ služieb vykazovania údajov povolenie, a pravidelne sa aktualizuje.

Ak orgán ESMA odobral povolenie v súlade s článkom 27d, toto odňatie sa uverejní v registri na obdobie piatich rokov.

4. Poskytovatelia služieb vykazovania údajov poskytujú svoje služby pod dohľadom orgánu ESMA. Orgán ESMA pravidelne preskúmava súlad poskytovateľov služieb vykazovania údajov s požiadavkami tejto hlavy. Orgán ESMA monitoruje, či poskytovatelia služieb vykazovania údajov neustále spĺňajú podmienky prvotného povolenia stanovené v tejto hlave.

Článok 27bPovoľovanie poskytovateľov služieb vykazovania údajov

1. Poskytovateľom služieb vykazovania údajov orgán ESMA udelí povolenie na účely hlavy IVa, ak:

a)  poskytovateľ služieb vykazovania údajov je právnickou osobou usadenou v Únii; a

b)  poskytovateľ služieb vykazovania údajov spĺňa požiadavky uvedené v hlave IVa.

2. Povolenie uvedené v odseku 1 musí obsahovať údaj o službe vykazovania údajov, na poskytovanie ktorej má poskytovateľ služieb vykazovania údajov povolenie. Ak má povolený poskytovateľ služieb vykazovania údajov v úmysle rozšíriť svoju činnosť na ďalšie služby vykazovania údajov, orgánu ESMA predloží žiadosť o rozšírenie rozsahu uvedeného povolenia.

3. Povolený poskytovateľ služieb vykazovania údajov musí nepretržite spĺňať podmienky povolenia uvedené v hlave IVa. Povolený poskytovateľ služieb vykazovania údajov bez zbytočného odkladu oznámi orgánu ESMA všetky závažné zmeny podmienok povolenia.

4. Povolenie uvedené v odseku 1 je účinné a platné na celom území Únie a poskytovateľovi služieb vykazovania údajov umožňuje v celej Únii poskytovať služby, na ktoré má povolenie.

Článok 27cPostup schvaľovania a zamietnutia žiadostí o povolenie

1. Žiadajúci poskytovateľ služieb vykazovania údajov predkladá žiadosť, ktorá obsahuje všetky informácie potrebné na to, aby orgánu ESMA umožnili potvrdiť, že poskytovateľ služieb vykazovania údajov v čase prvotného povolenia zaviedol všetky potrebné mechanizmy na to, aby si splnil povinnosti podľa ustanovení tejto hlavy vrátane programu činností, v ktorom sa okrem iného stanovujú druhy predpokladaných služieb a organizačná štruktúra.

2. Orgán ESMA do 20 pracovných dní od doručenia žiadosti posúdi, či je žiadosť o povolenie úplná.

Ak žiadosť nie je úplná, orgán ESMA stanoví termín, do ktorého má poskytovateľ služieb vykazovania údajov poskytnúť ďalšie informácie.

Keď orgán ESMA usúdi, že žiadosť je úplná, oznámi to poskytovateľovi služieb vykazovania údajov.

3. Orgán ESMA do šiestich mesiacov od doručenia úplnej žiadosti posúdi súlad poskytovateľa služieb vykazovania údajov s požiadavkami tejto hlavy a prijme plne zdôvodnené rozhodnutie o udelení alebo zamietnutí povolenia, pričom do piatich pracovných dní o tom informuje žiadajúceho poskytovateľa služieb vykazovania údajov.

4. Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých stanoví:

a)  informácie, ktoré sa mu majú poskytnúť podľa odseku 6, vrátane programu činností;

b)  informácie zahrnuté do oznámení podľa článku 27b ods. 3.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

8. Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých určí štandardné formuláre, vzory a postupy oznamovania alebo poskytovania informácií uvedených v odseku 2 tohto článku a v článku 27e ods. 3.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 27dOdňatie povolenia

1. Orgán ESMA môže poskytovateľovi služieb vykazovania údajov povolenie odňať, ak tento poskytovateľ:

a)  nevyužije povolenie počas 12 mesiacov, výslovne sa vzdá povolenia, alebo neposkytuje služby počas predchádzajúcich šiestich mesiacov;

b)  získal povolenie na základe nepravdivých vyhlásení alebo inými nezákonnými prostriedkami;

c)  už nespĺňa podmienky, za ktorých mu bolo povolenie udelené;

d)  závažne a systematicky porušil ustanovenia tohto nariadenia.

2. Orgán ESMA bezodkladne informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb vykazovania údajov usadený, o rozhodnutí odňať danému poskytovateľovi služieb vykazovania údajov povolenie.“

Článok 27ePožiadavky na riadiaci orgán poskytovateľa služieb vykazovania údajov

1. Riadiaci orgán poskytovateľa služieb vykazovania údajov musí mať nepretržite dostatočne dobrú povesť, dostatočné znalosti, schopnosti a skúsenosti a venovať dostatok času výkonu svojich povinností.

Riadiaci orgán musí mať primerané kolektívne znalosti, schopnosti a skúsenosti, aby dokázal chápať činnosti poskytovateľa služieb vykazovania údajov. Každý člen riadiaceho orgánu koná čestne, bezúhonne a nezávisle s cieľom účinne spochybňovať rozhodnutia vrcholového manažmentu, ak je to potrebné, a účinne dozerať na rozhodovanie manažmentu a monitorovať ho, ak je to potrebné.

Ak organizátor trhu žiada o povolenie na prevádzkovanie APA, CTP alebo ARM podľa článku 27c a členovia riadiaceho orgánu APA, CTP alebo ARM sú tie isté osoby ako členovia riadiaceho orgánu regulovaného trhu, tieto osoby sa považujú za osoby spĺňajúce požiadavku stanovenú v prvom pododseku.

2. Poskytovateľ služieb vykazovania údajov oznamuje orgánu ESMA totožnosť všetkých členov svojho riadiaceho orgánu a akékoľvek zmeny v jeho členskej základni, ako aj všetky informácie potrebné na posúdenie súladu subjektu s odsekom 1.

3. Riadiaci orgán poskytovateľa služieb vykazovania údajov vymedzí mechanizmus správy a riadenia, ktorý zabezpečí účinné a obozretné riadenie organizácie vrátane oddelenia funkcií v tejto organizácii a predchádzania konfliktom záujmov, a dozerá na jeho vykonávanie spôsobom, ktorý podporuje integritu trhu a záujmy jeho klientov.

4. Orgán ESMA zamietne povolenie, ak nie je presvedčený, že osoba alebo osoby, ktoré majú skutočne riadiť činnosť poskytovateľa služieb vykazovania údajov, majú dostatočne dobrú povesť, alebo ak existujú objektívne a preukázateľné dôvody domnievať sa, že navrhované zmeny v riadení poskytovateľa predstavujú hrozbu pre riadne a obozretné riadenie a náležité zohľadnenie záujmov jeho klientov a integrity trhu.

5. Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov do [Úrad pre publikácie: vložte dátum 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti] na posúdenie vhodnosti členov riadiaceho orgánu opísaného v odseku 1, pričom zohľadní rôzne úlohy a funkcie, ktoré vykonávajú, a potrebu predchádzať konfliktom záujmov medzi členmi riadiaceho orgánu a používateľmi APA, CTP alebo ARM.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v tomto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Kapitola 2

PODMIENKY PRE APA, CTP A ARM

Článok 27fOrganizačné požiadavky na APA

1. APA musí mať zavedené vhodné politiky a opatrenia na zverejňovanie informácií požadovaných podľa článkov 20 a 21 v okamihu, ktorý je v rámci technických možností čo najbližšie k reálnemu času, a za primeraných obchodných podmienok. Informácie sa sprístupňujú bezplatne 15 minút po tom, ako ich uverejnil APA. APA takéto informácie efektívne a jednotne šíri spôsobom, ktorým sa zaručí rýchly prístup k informáciám na nediskriminačnom základe, a vo formáte uľahčujúcom konsolidáciu informácií s podobnými údajmi z iných zdrojov.

2. Informácie, ktoré APA zverejní v súlade s odsekom 1, musia obsahovať aspoň tieto údaje:

a)  identifikátor finančného nástroja;

b)  ceny, za ktorú bola transakcia uzavretá;

c)  objemu transakcie;

d)  času transakcie;

e)  času oznámenia transakcie;

f)  označenia ceny transakcie;

g)  kódu obchodného miesta, na ktorom bola transakcia vykonaná, alebo ak bola transakcia vykonaná prostredníctvom systematického internalizátora, kódu „SI“ alebo inak kódu „OTC“;

h)  v prípade potreby ukazovateľa toho, že transakcia podliehala osobitným podmienkam.

3. APA prevádzkuje a udržiava účinné administratívne mechanizmy zamerané na predchádzanie konfliktom záujmov s jeho klientmi. APA, ktorý je zároveň organizátorom trhu alebo investičnou spoločnosťou, najmä nakladá so všetkými zhromaždenými informáciami nediskriminačným spôsobom a prevádzkuje a udržiava primerané mechanizmy s cieľom oddeliť rôzne obchodné funkcie.

4. APA musí mať zavedené spoľahlivé bezpečnostné mechanizmy, ktorými sa zaručí bezpečnosť prostriedkov na prenos informácií, minimalizuje riziko poškodenia údajov a neoprávneného prístupu a predíde úniku informácií pred ich uverejnením. APA musí mať k dispozícii primerané zdroje a záložné prostriedky, aby bol vždy schopný ponúkať a neprerušene poskytovať svoje služby.

5. APA musí mať zavedené systémy na účinnú kontrolu úplnosti správ o obchode, na identifikáciu opomenutí a zjavných chýb a na odosielanie žiadostí o opätovné predloženie takýchto chybných správ.

6. Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých určí spoločné formáty, dátové štandardy a technické opatrenia, ktorými sa uľahčí konsolidácia informácií uvedených v odseku 1.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

7. Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 50 delegované akty, v ktorých sa spresní, čo sú primerané obchodné podmienky na zverejňovanie informácií podľa odseku 1 tohto článku.

8. Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých stanoví:

a)  spôsoby, akými APA môže dodržať povinnosť poskytovať informácie uvedenú v odseku 1;

b)  obsah informácií uverejňovaných podľa odseku 1, a to minimálne vrátane informácií uvedených v odseku 2 a spôsobom, ktorý umožní uverejnenie informácií požadovaných podľa tohto článku;

c)  konkrétne organizačné požiadavky uvedené v odsekoch 3, 4 a 5.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 27gOrganizačné požiadavky na CTP

1. CTP musí mať zavedené vhodné politiky a opatrenia na zhromažďovanie informácií zverejnených v súlade s článkami 6 a 20, ich konsolidovanie do nepretržitého elektronického toku údajov a zverejňovanie informácií v okamihu, ktorý je v rámci technických možností čo najbližšie k reálnemu času, a za primeraných obchodných podmienok.

Tieto informácie musia obsahovať minimálne tieto údaje:

a)  identifikátor finančného nástroja;

b)  ceny, za ktorú bola transakcia uzavretá;

c)  objemu transakcie;

d)  času transakcie;

e)  času oznámenia transakcie;

f)  označenia ceny transakcie;

g)  kódu obchodného miesta, na ktorom bola transakcia vykonaná, alebo ak bola transakcia vykonaná prostredníctvom systematického internalizátora, kódu „SI“ alebo inak kódu „OTC“;

  v náležitých prípadoch skutočnosť, že za investičné rozhodnutie a vykonanie transakcie bol zodpovedný počítačový algoritmus investičnej spoločnosti;

i)  v náležitých prípadoch ukazovateľ toho, že transakcia podliehala osobitným podmienkam;

  ak v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) alebo b) došlo k upusteniu od povinnosti zverejniť informácie uvedené v článku 3 ods. 1, indikátor na označenie toho, ktorá z daných výnimiek sa vzťahovala na danú transakciu.

Informácie sa sprístupňujú bezplatne 15 minút po tom, ako ich uverejnil CTP. CTP musí byť schopný efektívne a jednotne šíriť tieto informácie spôsobom, ktorým sa zaručí rýchly prístup k informáciám na nediskriminačnom základe a vo formátoch, ktoré sú pre účastníkov trhu ľahko dostupné a použiteľné.

2. CTP musí mať zavedené vhodné politiky a opatrenia na zhromažďovanie informácií zverejnených v súlade s článkami 10 a 21, ich konsolidovanie do nepretržitého elektronického toku údajov a zverejňovanie nasledujúcich informácií v okamihu, ktorý je v rámci technických možností čo najbližšie k reálnemu času, a za primeraných obchodných podmienok, najmenej vrátane týchto údajov:

a)  identifikátora alebo identifikačných znakov finančného nástroja;

b)  ceny, za ktorú bola transakcia uzavretá;

c)  objemu transakcie;

d)  času transakcie;

e)  času oznámenia transakcie;

f)  označenia ceny transakcie;

g)  kódu obchodného miesta, na ktorom bola transakcia vykonaná, alebo ak bola transakcia vykonaná prostredníctvom systematického internalizátora, kódu „SI“ alebo inak kódu „OTC“;

h)  v prípade potreby ukazovateľa toho, že transakcia podliehala osobitným podmienkam.

Informácie sa sprístupňujú bezplatne 15 minút po tom, ako ich uverejnil CTP. CTP musí byť schopný efektívne a jednotne šíriť tieto informácie spôsobom, ktorým sa zaručí rýchly prístup k informáciám na nediskriminačnom základe a vo všeobecne akceptovaných formátoch, ktoré sú pre účastníkov trhu interoperabilné, ľahko dostupné a použiteľné.

3. CTP zabezpečuje konsolidáciu poskytovaných údajov zo všetkých regulovaných trhov, MTF, OTF a APA a pri finančných nástrojoch uvedených v regulačných technických predpisoch podľa odseku 8 písm. c).

4. CTP prevádzkuje a udržiava účinné administratívne mechanizmy zamerané na predchádzanie konfliktom záujmov. Organizátor trhu alebo APA, ktorý zároveň prevádzkuje konsolidovaný informačný systém, najmä nakladá so všetkými zhromaždenými informáciami nediskriminačným spôsobom a prevádzkuje a udržiava primerané mechanizmy, aby oddelil rôzne obchodné funkcie.

5. CTP musí mať zavedené spoľahlivé bezpečnostné mechanizmy, ktorými sa zaručí bezpečnosť prostriedkov na prenos informácií a minimalizuje riziko poškodenia údajov a neoprávneného prístupu. CTP musí mať k dispozícii primerané zdroje a záložné prostriedky, aby bol vždy schopný ponúkať a neprerušene poskytovať svoje služby.

Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých určí dátové štandardy a formáty informácií, ktoré sa majú uverejniť v súlade s článkami 6, 10, 20 a 21, vrátane identifikátora finančného nástroja, ceny, množstva, času, označenia ceny, identifikátora obchodného miesta a ukazovateľov osobitných podmienok, ktorým transakcie podliehali, ako aj technických opatrení na podporu efektívneho a jednotného šírenia informácií spôsobom, ktorým sa zaručí, že budú ľahko dostupné a použiteľné pre účastníkov trhu, ako sa uvádza v odsekoch 1 a 2, vrátane určenia ďalších služieb, ktoré by CTP mohol vykonávať a ktoré zvyšujú efektívnosť trhu.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

6. Komisia prijme v súlade s článkom 89 delegované akty, v ktorých objasní, čo sú primerané obchodné podmienky na poskytovanie prístupu k toku údajov uvedenému v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

7. Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých stanoví:

a)  spôsoby, akými CTP môže dodržať povinnosť poskytovať informácie uvedenú v odsekoch 1 a 2;

b)  obsah informácií uverejnených podľa odsekov 1 a 2;

c)  údaje o finančných nástrojoch, ktoré musia byť poskytnuté v toku údajov, a v prípade nekapitálových nástrojov obchodné miesta a APA, ktoré musia byť zahrnuté;

d)  ďalšie prostriedky na zabezpečenie toho, aby údaje uverejnené jednotlivými CTP boli jednotné a umožňovali komplexné mapovanie a krížové odkazovanie na podobné údaje z iných zdrojov a aby bolo možné sumarizovať ich na úrovni Únie;

e)  konkrétne organizačné požiadavky uvedené v odsekoch 4 a 5.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 27hOrganizačné požiadavky na ARM

1. ARM musí mať zavedené vhodné politiky a opatrenia na oznamovanie informácií požadovaných podľa článku 26 čo najrýchlejšie a najneskôr na záver pracovného dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola transakcia vykonaná.

2. ARM prevádzkuje a udržiava účinné administratívne mechanizmy zamerané na predchádzanie konfliktom záujmov s jeho klientmi. ARM, ktorý je zároveň organizátorom trhu alebo investičnou spoločnosťou, najmä nakladá so všetkými zhromaždenými informáciami nediskriminačným spôsobom a prevádzkuje a udržiava primerané mechanizmy s cieľom oddeliť rôzne obchodné funkcie.

3. ARM musí mať zavedené spoľahlivé bezpečnostné mechanizmy, ktorými sa zaručí bezpečnosť a autentifikácia prostriedkov slúžiacich na prenos informácií, minimalizuje sa riziko poškodenia údajov a neoprávneného prístupu a zabráni sa úniku informácií, pričom sa vždy zachová dôvernosť údajov. ARM musí mať k dispozícii primerané zdroje a záložné prostriedky, aby bol vždy schopný ponúkať a neprerušene poskytovať svoje služby.

4. ARM musí mať zavedené systémy na účinnú kontrolu úplnosti správ o transakciách, na identifikáciu opomenutí a zjavných chýb spôsobených investičnou spoločnosťou a v prípade výskytu takejto chyby alebo opomenutia na informovanie investičnej spoločnosti o podrobnostiach tejto chyby alebo opomenutia a na odosielanie žiadostí o opätovné predloženie takýchto chybných správ.

ARM musí mať zavedené systémy, ktoré ARM umožnia odhaliť chyby alebo opomenutia spôsobené ním samotným a opraviť a predložiť (prípadne opätovne predložiť) príslušnému orgánu správne a úplne správy o transakciách.

5. Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých stanoví:

a)  spôsoby, akými ARM môže dodržať povinnosť poskytovať informácie uvedenú v odseku 1; a

b)  konkrétne organizačné požiadavky uvedené v odsekoch 2, 3 a 4.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(31)  Vkladá sa táto hlava VIa:

„HLAVA VIa

Právomoci a kompetencie orgánu ESMA

KAPITOLA 1

KOMPETENCIE A POSTUPY

Článok 38aVýkon právomocí orgánu ESMA

Právomoci udelené orgánu ESMA alebo ktorémukoľvek úradníkovi orgánu ESMA alebo iným osobám povereným orgánom ESMA na základe článkov 38b až 38e sa nesmú použiť na vyžiadanie si sprístupnenia informácií alebo dokumentov, ktoré sú predmetom právnej ochrany.

Článok 38bŽiadosť o informácie

1. Orgán ESMA môže jednoduchou žiadosťou alebo rozhodnutím od nasledujúcich osôb požadovať, aby poskytli všetky informácie, ktoré orgánu ESMA umožnia vykonávať si povinnosti podľa tohto nariadenia:

a) APA, CTP, ARM a investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci obchodné miesto na prevádzku služieb vykazovania údajov APA, CTP alebo ARM a osoby, ktoré ich ovládajú alebo ktoré sú nimi ovládané;

  b) správcovia osôb uvedených v písmene a);

c) audítori a poradcovia osôb uvedených v písmene a).

2. Akákoľvek jednoduchá žiadosť o informácie uvedená v odseku 1 musí:

a) odkazovať na tento článok ako právny základ danej žiadosti;

b) uviesť dôvod žiadosti;

c) špecifikovať, ktoré informácie sa požadujú;

d) obsahovať lehotu na poskytnutie informácií;

e) obsahovať vyhlásenie, že osoba, od ktorej sa informácie požadujú, nie je povinná tieto informácie poskytnúť, ale ak táto osoba na žiadosť dobrovoľne odpovie, poskytnuté informácie nesmú byť nesprávne ani zavádzajúce;

f) obsahovať údaj o výške pokuty, ktorá sa má uložiť na základe článku 38e, ak sú poskytnuté informácie nesprávne alebo zavádzajúce.

3. Ak orgán ESMA žiada o poskytnutie informácií podľa odseku 1 na základe rozhodnutia, musí:

a) odkazovať na tento článok ako právny základ danej žiadosti;

b) uviesť dôvod žiadosti;

c) špecifikovať, ktoré informácie sa požadujú;

d) stanoviť lehotu na poskytnutie informácií;

e) upozorniť na pravidelné platby penále stanovené v článku 38g za poskytnutie neúplných požadovaných informácií;

f) uviesť pokutu na základe článku 38f, ak sú odpovede na položené otázky nesprávne alebo zavádzajúce;

g) upozorniť na právo odvolať sa proti rozhodnutiu na odvolaciu radu orgánu ESMA a na právo žiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom Európskej únie („Súdny dvor“) v súlade s článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4. Požadované informácie poskytujú osoby uvedené v odseku 1 alebo ich zástupcovia a v prípade právnických osôb alebo združení, ktoré nemajú právnu subjektivitu, osoby oprávnené na ich zastupovanie na základe zákona alebo ich zakladajúcich listín. V mene svojich klientov môžu poskytovať informácie riadne splnomocnení právnici. Za poskytnutie neúplných, nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií však zostávajú plne zodpovední klienti.

5. Orgán ESMA bezodkladne zašle kópiu jednoduchej žiadosti alebo svojho rozhodnutia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom majú bydlisko alebo sú usadené osoby uvedené v odseku 1, ktorých sa žiadosť o informácie týka.

Článok 38c šeobecné zisťovanie

1. Orgán ESMA môže s cieľom plniť si povinnosti podľa tohto nariadenia vykonávať všetky potrebné vyšetrovania osôb uvedených v článku 38b ods. 1. Úradníci a iné osoby poverené orgánom ESMA sú na tento účel oprávnení:

a) preskúmať všetky záznamy, údaje, postupy a akékoľvek iné materiály vzťahujúce sa na plnenie ich úloh bez ohľadu na médium, na ktorom sú uložené;

b) robiť alebo získavať overené kópie alebo výpisy z týchto záznamov, údajov, postupov a iných materiálov;

c) predvolať a požiadať ktorúkoľvek z osôb uvedených v článku 38b ods. 1 alebo jej zástupcov alebo zamestnancov, aby podali ústne alebo písomné vysvetlenie skutočností alebo dokumentov týkajúcich sa predmetu a dôvodu kontroly, a zaznamenať odpovede;

d) vypočuť akúkoľvek inú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá s týmto vypočutím súhlasí, s cieľom zhromaždiť informácie týkajúce sa predmetu vyšetrovania;

e) žiadať záznamy telefonickej a dátovej prevádzky.

2. Úradníci a iné osoby poverené orgánom ESMA na účely vyšetrovania uvedeného v odseku 1 vykonávajú svoje právomoci na základe písomného poverenia, v ktorom je uvedený predmet a dôvod vyšetrovania. V uvedenom poverení sa tiež upozorní na pravidelné platby penále stanovené v článku 38i v prípade, že osoby uvedené v článku 38b ods. 1 neposkytnú alebo poskytnú len neúplné požadované záznamy, údaje, postupy alebo iné materiály alebo odpovede na otázky, ktoré sa im položili, a na pokuty stanovené v článku 38h v prípade, že osoby uvedené v článku 38b ods. 1 poskytnú nesprávne alebo zavádzajúce odpovede na otázky.

3. Osoby uvedené v článku 38b ods. 1 sú povinné podrobiť sa vyšetrovaniam, ktoré sa začali na základe rozhodnutia orgánu ESMA. V rozhodnutí sa uvádza predmet a dôvod vyšetrovania, pravidelné platby penále stanovené v článku 38i, opravné prostriedky dostupné na základe nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ako aj právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom.

4. Orgán ESMA informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa má vyšetrovanie vykonať, o vyšetrovaní a o totožnosti poverených osôb, a to v primeranom čase pred vyšetrovaním uvedeným v odseku 1. Úradníci dotknutého príslušného orgánu pomáhajú na žiadosť orgánu ESMA týmto povereným osobám pri plnení ich povinností. Úradníci dotknutého príslušného orgánu sa tiež môžu na požiadanie zúčastniť na vyšetrovaní.

5. Ak sa v prípade žiadosti o poskytnutie záznamov telefonickej alebo dátovej prevádzky uvedených v odseku 1 písm. e) podľa uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov vyžaduje povolenie súdneho orgánu, požiada sa o takéto povolenie. O takéto povolenie možno požiadať aj ako o preventívne opatrenie.

6. Ak vnútroštátny súdny orgán dostane žiadosť o povolenie žiadosti o záznamy o telefonickej alebo dátovej prevádzke v zmysle odseku 1 písm. e), uvedený orgán overuje toto:

a) rozhodnutie prijaté orgánom ESMA uvedené v odseku 3 je pravé;

b) či sú všetky opatrenia, ktoré sa majú prijať, primerané a či nie sú svojvoľné alebo nadmerné.

Na účely písmena b) môže vnútroštátny súdny orgán požiadať orgán ESMA o podrobné vysvetlenia, ktoré sa týkajú najmä dôvodov, na základe ktorých má orgán ESMA podozrenie, že došlo k porušeniu tohto nariadenia, a závažnosti údajného porušenia a povahy účasti osoby, na ktorú sa vzťahujú donucovacie opatrenia. Vnútroštátny súdny orgán však nesmie skúmať potrebu vyšetrovania ani požadovať informácie obsiahnuté v spise orgánu ESMA. Zákonnosť rozhodnutia orgánu ESMA podlieha preskúmaniu iba zo strany Súdneho dvora na základe postupu stanoveného v nariadení (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 38dKontroly na mieste

1. Orgán ESMA môže s cieľom plniť si povinnosti podľa tohto nariadenia vykonávať všetky potrebné kontroly na mieste v podnikateľských priestoroch osôb uvedených v článku 38b ods. 1.

2. Úradníci a iné osoby poverené orgánom ESMA na vykonanie kontroly na mieste môžu vstúpiť do všetkých podnikateľských priestorov osôb, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o vyšetrovaní, ktoré prijme orgán ESMA, a majú všetky právomoci uvedené v článku 38b ods. 1. Majú takisto právomoc zapečatiť podnikateľské priestory a účtovné knihy alebo záznamy na obdobie potrebné na vykonanie kontroly a v potrebnom rozsahu.

3. Orgán ESMA informuje o kontrole v dostatočnom predstihu pred jej vykonaním príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa má kontrola vykonať. Ak je to nevyhnutné pre riadne a efektívne vykonávanie kontrol, orgán ESMA môže po informovaní dotknutého príslušného orgánu vykonávať kontroly na mieste bez ich predchádzajúceho ohlásenia. Kontroly v súlade s týmto článkom sa vykonávajú za predpokladu, že dotknutý orgán potvrdí, že proti nim nenamieta.

4. Ak sa dotknuté osoby nepodrobia kontrole, úradníci a iné osoby poverené orgánom ESMA vykonaním kontroly na mieste vykonávajú svoje právomoci na základe písomného poverenia, v ktorom je uvedený predmet a dôvod kontroly a pravidelné platby penále stanovené v článku 38g.

5. Osoby uvedené v článku 38b ods. 1 sú povinné podrobiť sa kontrolám na mieste, ktoré boli nariadené na základe rozhodnutia orgánu ESMA. V rozhodnutí sa uvádza predmet a dôvod kontroly, stanoví sa v ňom dátum jej začatia a upozorní sa na pravidelné platby penále stanovené v článku 38i, opravné prostriedky dostupné na základe nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ako aj na právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom.

6. Na žiadosť orgánu ESMA úradníci príslušného orgánu členského štátu, v ktorom sa má kontrola vykonať, ako aj osoby poverené alebo vymenované týmto príslušným orgánom aktívne pomáhajú úradníkom a ostatným osobám povereným orgánom ESMA. Úradníci príslušného orgánu dotknutého členského štátu sa môžu zúčastniť aj na kontrolách na mieste.

7. Orgán ESMA môže takisto požiadať príslušné orgány, aby v jeho mene vykonali konkrétne vyšetrovacie úlohy a kontroly na mieste, ako sa stanovuje v tomto článku a článku 38b ods. 1.

8. Ak úradníci a iné sprevádzajúce osoby poverené orgánom ESMA zistia, že sa osoba bráni kontrole nariadenej podľa tohto článku, príslušný orgán dotknutého členského štátu im poskytne potrebnú pomoc a v prípade potreby požiada o pomoc políciu alebo rovnocenný orgán presadzovania práva s cieľom umožniť im vykonať kontrolu na mieste.

9. Ak si kontrola na mieste stanovená v odseku 1 alebo pomoc stanovená v odseku 7 vyžadujú podľa vnútroštátneho práva povolenie súdneho orgánu, požiada sa o takéto povolenie. O takéto povolenie možno požiadať aj ako o preventívne opatrenie.

10. Ak vnútroštátny súdny orgán dostane žiadosť o povolenie kontroly na mieste v zmysle odseku 1 alebo pomoci v zmysle odseku 7, uvedený orgán overuje toto:

a)  rozhodnutie prijaté orgánom ESMA uvedené v odseku 5 je pravé;

b)  či sú všetky opatrenia, ktoré sa majú prijať, primerané a či nie sú svojvoľné alebo nadmerné.

Na účely písmena b) môže vnútroštátny súdny orgán požiadať orgán ESMA o podrobné vysvetlenia, ktoré sa týkajú najmä dôvodov, na základe ktorých má orgán ESMA podozrenie, že došlo k porušeniu tohto nariadenia, a závažnosti údajného porušenia a povahy účasti osoby, na ktorú sa vzťahujú donucovacie opatrenia. Vnútroštátny súdny orgán však nesmie skúmať potrebu vyšetrovania ani požadovať informácie obsiahnuté v spise orgánu ESMA. Zákonnosť rozhodnutia orgánu ESMA podlieha preskúmaniu iba zo strany Súdneho dvora na základe postupu stanoveného v nariadení (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 38eVýmena informácií

Orgán ESMA a príslušné orgány si bez zbytočného odkladu navzájom poskytujú informácie požadované na účely plnenia svojich povinností podľa tohto nariadenia.

Článok 38fSlužobné tajomstvo

Povinnosť služobného tajomstva uvedená v článku 76 smernice 2014/65/EÚ sa vzťahuje na orgán ESMA a všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre orgán ESMA alebo pre ktorúkoľvek inú osobu, na ktorú orgán ESMA delegoval úlohy, vrátane audítorov a odborníkov, ktorých si najal orgán ESMA.

Článok 38gOpatrenia dohľadu orgánu ESMA

1. Ak orgán ESMA zistí, že sa osoba uvedená v článku 38a ods. 1 písm. a) dopustila jedného z porušení uvedených v hlave IVa, prijme jedno alebo viacero z týchto opatrení:

a) prijme rozhodnutie, ktorým osobu požiada, aby porušovanie ukončila;

b) prijme rozhodnutie, ktorým uloží pokuty podľa článkov 38h a 38i;

c) vydá verejné oznamy.

2. Pri prijímaní opatrení uvedených v odseku 1 orgán ESMA zohľadňuje povahu a závažnosť porušenia so zreteľom na tieto kritériá:

a) trvanie a frekvencia opakovaného výskytu porušenia;

b) či porušenie spôsobilo finančnú trestnú činnosť, uľahčilo ju alebo k nej inak prispelo;

c) či k porušeniu došlo úmyselne alebo z nedbanlivosti;

d) stupňa zodpovednosti osoby zodpovednej za porušenie;

e) finančnej sily osoby zodpovednej za porušenie, napríklad podľa celkového obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ročného príjmu a čistého majetku zodpovednej fyzickej osoby;

f) vplyv porušenia na záujmy investorov;

g) významu ziskov, ktoré osoba zodpovedná za porušenie získala, strát, ktorým zabránila, alebo strát tretích strán vyplývajúcich z porušenia, pokiaľ ich možno určiť;

h) úroveň spolupráce osoby zodpovednej za porušenie s orgánom ESMA bez toho, aby bola dotknutá potreba zaistiť navrátenie ziskov, ktoré táto osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila;

i) predchádzajúcich porušení, ktorých sa dopustila osoba zodpovedná za dané porušenie;

opatrení prijatých po porušení osobou zodpovednou za porušenie, aby sa zabránilo jeho opakovaniu.

3. Orgán ESMA bez zbytočného odkladu oznámi akékoľvek opatrenie prijaté podľa odseku 1 osobe zodpovednej za porušenie, ako aj príslušným orgánom členských štátov a Komisii. Každé takéto rozhodnutie zverejní na svojom webovom sídle do 10 pracovných dní odo dňa jeho prijatia.

Zverejnenie uvedené v prvom pododseku zahŕňa:

a)   vyhlásenie, v ktorom sa potvrdí právo osoby zodpovednej za porušenie odvolať sa proti rozhodnutiu;

b)   ak je to vhodné, vyhlásenie, v ktorom sa potvrdí, že odvolanie bolo podané, a v ktorom sa uvedie, že takéto odvolanie nemá odkladný účinok;

c)   vyhlásenie, v ktorom sa uvedie, že odvolacia rada orgánu ESMA má možnosť pozastaviť uplatňovanie napadnutého rozhodnutia v súlade s článkom 60 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

KAPITOLA 2

ADMINISTRATÍVNE SANKCIE A INÉ OPATRENIA

Článok 38hPokuty

1. Ak orgán ESMA v súlade s článkom 38k ods. 5 zistí, že sa určitá osoba úmyselne alebo z nedbanlivosti dopustila jedného z porušení uvedených v hlave IVa, v súlade s odsekom 2 tohto článku prijme rozhodnutie o uložení pokuty.

Porušenie sa považuje za úmyselné, ak orgán ESMA zistí objektívne skutočnosti, ktoré preukazujú, že uvedená osoba konala úmyselne s cieľom dopustiť sa porušenia.

2. Maximálna výška pokuty podľa odseku 1 je 200 000 EUR alebo – v členských štátoch, ktorých menou nie je euro – zodpovedajúca hodnota v národnej mene. .

3. Pri stanovovaní úrovne pokuty podľa odseku 1 orgán ESMA zohľadňuje kritériá uvedené v článku 38g ods. 2.

Článok 38iPravidelné platby penále

1. Orgán ESMA ukladá rozhodnutím pravidelné platby penále s cieľom prinútiť:

a) osobu, aby v súlade s rozhodnutím prijatým podľa článku 38b ods. 1 písm. a) ukončila porušovanie;

b) osobu uvedenú v článku 38b ods. 1, aby:

– poskytla úplné informácie, ktoré boli vyžiadané rozhodnutím podľa článku 38b;

– sa podrobila vyšetrovaniu, a najmä aby poskytla úplné záznamy, údaje, postupy alebo akékoľvek iné požadované materiály a aby doplnila a opravila ostatné informácie poskytnuté pri vyšetrovaní, ktoré sa začalo na základe rozhodnutia prijatého podľa článku 38c;

– sa podrobila kontrole na mieste nariadenej rozhodnutím prijatým podľa článku 38d.

2. Pravidelná platba penále musí byť účinná a primeraná. Pravidelná platba penále sa ukladá za každý deň omeškania.

3. Bez ohľadu na odsek 2 je výška pravidelných platieb penále 3 % priemerného denného obratu v predchádzajúcom obchodnom roku a v prípade fyzických osôb 2 % priemerného denného príjmu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Vypočíta sa od dátumu stanoveného v rozhodnutí, ktorým sa ukladá pravidelná platba penále.

4. Pravidelná platba penále sa ukladá najviac na šesť mesiacov po oznámení rozhodnutia orgánu ESMA. Po skončení tohto obdobia orgán ESMA opatrenie preskúma.

Článok 38jZverejňovanie, povaha, výkon a odvádzanie pokút a penále

1. Orgán ESMA zverejňuje všetky pokuty a pravidelné platby penále, ktoré boli uložené podľa článkov 38h a 38i, pokiaľ by sa ich zverejnením vážne neohrozili finančné trhy alebo nespôsobila zúčastneným stranám neprimeraná škoda. Takéto zverejnenie nesmie obsahovať osobné údaje v zmysle nariadenia (ES) č. 45/2001.

2. Pokuty a pravidelné platby penále uložené podľa článkov 38h a 38i sú administratívnej povahy.

3. Ak sa orgán ESMA rozhodne neuložiť žiadne pokuty ani pravidelné platby penále, informuje o tom Európsky parlament, Radu, Komisiu a príslušné orgány dotknutého členského štátu a vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia.

4. Pokuty a pravidelné platby penále uložené podľa článkov 38h a 38i sú vymáhateľné.

5. Vymáhanie sa riadi predpismi občianskeho procesného práva platnými v tom štáte, na ktorého území sa vykonáva.

6. Pokuty a pravidelné platby penále sa odvádzajú do všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Článok 38kProcesné pravidlá týkajúce sa opatrení dohľadu a ukladania pokút

1. Ak orgán ESMA pri plnení svojich povinností podľa tohto nariadenia zistí závažné náznaky možnej existencie skutočností, ktoré by mohli predstavovať jedno alebo viac porušení uvedených v hlave IVa, vymenuje nezávislého vyšetrujúceho úradníka v rámci orgánu ESMA na vyšetrenie veci. Vymenovaný úradník sa nesmie priamo či nepriamo podieľať ani sa nesmel priamo či nepriamo podieľať na dohľade nad dotknutým poskytovateľom služieb vykazovania údajov ani na procese jeho povoľovania a musí vykonávať svoju funkciu nezávisle od orgánu ESMA.

2. Vyšetrujúci úradník uvedený v odseku 1 vyšetruje údajné porušenia, pričom prihliada na pripomienky predložené osobami, voči ktorým sa vyšetrovanie vedie, a úplný spis so svojimi zisteniami predkladá orgánu ESMA.

3. Na účely plnenia svojich úloh môže vyšetrujúci úradník uplatňovať právomoc žiadať informácie v súlade s článkom 38b a vykonávať vyšetrovania a kontroly na mieste v súlade s článkami 38c a 38d.

4. Vyšetrujúci úradník má pri plnení svojich úloh prístup ku všetkým dokladom a informáciám, ktoré pri výkone dohľadu zhromaždil orgán ESMA.

5. Po ukončení vyšetrovania a pred predložením spisu so svojimi zisteniami orgánu ESMA dá vyšetrujúci úradník osobám, voči ktorým sa vyšetrovanie vedie, príležitosť, aby boli vypočuté vo veciach, ktoré sa vyšetrujú. Vyšetrujúci úradník zakladá svoje zistenia len na skutočnostiach, ku ktorým sa dotknuté osoby mali možnosť vyjadriť.

6. Počas vyšetrovania podľa tohto článku sa plne dodržiava právo dotknutých osôb na obhajobu.

7. Vyšetrujúci úradník pri predkladaní spisu so svojimi zisteniami orgánu ESMA informuje osoby, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie. Osoby, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie, majú právo na prístup k spisu, a to s prihliadnutím na oprávnený záujem iných osôb na ochranu ich obchodného tajomstva. Právo prístupu k spisu sa nevzťahuje na dôverné informácie týkajúce sa tretích strán.

8. Na základe spisu obsahujúceho zistenia vyšetrujúceho úradníka a, ak o to požiadajú osoby, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie, po vypočutí uvedených osôb v súlade s článkom 38l orgán ESMA rozhodne, či sa osoby, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie, dopustili jedného alebo viacerých porušení uvedených v hlave IVa, a ak áno, prijme opatrenie dohľadu v súlade s článkom 38m.

9. Vyšetrujúci úradník sa nezúčastňuje na rokovaniach orgánu ESMA ani inak nezasahuje do jeho rozhodovacieho procesu.

10. Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 50 do [Úrad pre publikácie: vložte dátum 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti], pričom spresní procesné pravidlá na účely výkonu právomoci ukladať pokuty alebo pravidelné platby penále, ktoré musia obsahovať aj ustanovenia o práve na obhajobu, dočasné ustanovenia a ustanovenia o výbere pokút alebo pravidelných platieb penále, ako aj o premlčacích lehotách na ukladanie a vymáhanie pokút a pravidelných platieb penále.

11. Ak orgán ESMA pri plnení svojich povinností podľa tohto nariadenia zistí závažné náznaky možnej existencie skutočností, ktoré by mohli predstavovať trestné činy, postúpi túto vec príslušným vnútroštátnym orgánom na účely trestného stíhania. Orgán ESMA okrem toho neuloží pokuty ani pravidelné platby penále vtedy, ak predchádzajúce oslobodenie spod obžaloby alebo odsúdenie na základe rovnakých skutočností alebo skutočností, ktoré sú vo svojej podstate rovnaké, už nadobudlo povahu rozhodnutej veci (res judicata) v dôsledku trestného konania podľa vnútroštátneho práva.

Článok 38lVypočutie dotknutých osôb

1. Pred prijatím každého rozhodnutia podľa článkov 38g, 38h a 38i poskytne orgán ESMA osobám, voči ktorým sa vedie konanie, príležitosť byť vypočuté v súvislosti s jeho zisteniami. Orgán ESMA zakladá svoje rozhodnutia len na zisteniach, ku ktorým sa osoby, voči ktorým sa vedie konanie, mali príležitosť vyjadriť.

Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak treba prijať naliehavé opatrenie s cieľom zabrániť značnému a hroziacemu poškodeniu finančného systému. V takom prípade môže orgán ESMA prijať predbežné rozhodnutie a dotknutým osobám umožní, aby boli vypočuté čo najskôr po prijatí jeho rozhodnutia.

2. Počas konania sa plne rešpektuje právo na obhajobu osôb, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie. Tieto osoby majú právo na prístup k spisu orgánu ESMA s výhradou oprávnených záujmov iných osôb na ochrane ich obchodného tajomstva. Právo na prístup k spisu sa nevzťahuje na dôverné informácie alebo interné prípravné dokumenty orgánu ESMA.

Článok 38mPreskúmanie Súdnym dvorom

Súdny dvor má neobmedzenú právomoc preskúmať rozhodnutia, ktorými orgán ESMA uložil pokutu alebo pravidelnú platbu penále. Uloženú pokutu alebo pravidelnú platbu penále môže zrušiť, znížiť alebo zvýšiť.

Článok 38nPoplatky za povolenie a dohľad

1. Orgán ESMA účtuje poskytovateľom služieb vykazovania údajov poplatky v súlade s týmto nariadením a delegovanými aktmi prijatými podľa odseku 3. Tieto poplatky v plnom rozsahu pokrývajú náklady orgánu ESMA potrebné na povoľovanie poskytovateľov služieb vykazovania údajov a dohľad nad nimi a na úhradu všetkých nákladov, ktoré môžu príslušným orgánom vzniknúť pri výkone ich práce podľa tohto nariadenia, najmä v dôsledku delegovania úloh v súlade s článkom 38o.

2. Výška jednotlivých poplatkov účtovaných jednotlivým poskytovateľom služieb vykazovania údajov musí pokrývať všetky administratívne náklady, ktoré vzniknú orgánu ESMA pri jeho činnostiach vo vzťahu k prospektu vrátane jeho dodatkov, ktoré vypracoval takýto emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu. Musí byť primeraná obratu emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu.

3. Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 50 do [Úrad pre publikácie: vložte dátum 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti], pričom ďalej spresní druhy poplatkov, predmet poplatkov, výšku poplatkov a spôsob ich úhrady.

Článok 38oDelegovanie úloh orgánom ESMA na príslušné orgány

1. Ak je to potrebné na riadny výkon úloh v oblasti dohľadu, orgán ESMA môže konkrétne úlohy v oblasti dohľadu delegovať na príslušný orgán členského štátu v súlade s usmerneniami, ktoré orgán ESMA vydal podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Medzi tieto konkrétne úlohy v oblasti dohľadu môže patriť najmä právomoc žiadať o informácie v súlade s článkom 38b a vykonávať vyšetrovania a kontroly na mieste v súlade s článkami 38c a 38d.

2. Pred tým, ako orgán ESMA deleguje úlohu, konzultuje s dotknutým príslušným orgánom o:

a) rozsahu úlohy, ktorá sa má delegovať;

b) časovom pláne na vykonanie úlohy; a

c) zasielaní potrebných informácií orgánu ESMA a zasielaní potrebných informácií orgánom ESMA.

3. Orgán ESMA uhradí príslušnému orgánu náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku plnenia delegovaných úloh, a to v súlade s nariadením o poplatkoch prijatým Komisiou podľa článku 38n ods. 3.

4. Rozhodnutie uvedené v odseku 1 orgán ESMA v primeraných intervaloch preskúmava. Delegovanie sa môže kedykoľvek odvolať.

(32)  5. Delegovanie úloh nemá vplyv na zodpovednosť orgánu ESMA a neobmedzuje jeho schopnosť vykonávať delegovanú činnosť a dohliadať na ňu.“;

a)    Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 1 ods. 9, článku 2 ods. 2, článku 13 ods. 2, článku 15 ods. 5, článku 17 ods. 3, článku 19 ods. 2 a 3, článku 27 ods. 3a, článku 27c, článku 31 ods. 4, článku 40 ods. 8, článku 41 ods. 8, článku 42 ods. 7, článku 45 ods. 10 a článku 52 ods. 10 a 12 sa udeľuje na dobu neurčitú od 2. júla 2014.“;

b)    V odseku 3 sa prvá veta nahrádza takto:

„Delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 9, článku 2 ods. 2, článku 13 ods. 2, článku 15 ods. 5, článku 17 ods. 3, článku 19 ods. 2 a 3, článku 27 ods. 3a, článku 27c, článku 31 ods. 4, článku 40 ods. 8, článku 41 ods. 8, článku 42 ods. 7, článku 45 ods. 10 a článku 52 ods. 10 a 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.“

c)  V odseku 5 sa prvá veta nahrádza takto:

„Delegovaný akt prijatý podľa článku 1 ods. 9, článku 2 ods. 2, článku 13 ods. 2, článku 15 ods. 5, článku 17 ods. 3, článku 19 ods. 2 a 3, článku 27 ods. 3a, článku 27c, článku 31 ods. 4, článku 40 ods. 8, článku 41 ods. 8, článku 42 ods. 7, článku 45 ods. 10 a článku 52 ods. 10 alebo 12 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku.“;

(32a)  Do článku 39 sa vkladá tento nový odsek 2a:

„2a. V súlade s článkom 9 písm. dc) nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a článkom 9 písm. db) nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 môžu EBA a ESMA koordinovať činnosti príslušných orgánov pri fiktívnom nákupe týkajúce sa vykonávania vyšetrovaní určitého typu finančnej inštitúcie alebo typu produktu alebo typu správania vrátane prístupu k finančným inštitúciám v úlohe potenciálneho spotrebiteľa. Informácie získané z takýchto vyšetrovaní sa môžu použiť na podporu úloh súvisiacich s ochranou spotrebiteľa, finančnými aktivitami a finančnou inováciou.“

(32b)  V článku 40 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6. Orgán ESMA čo najskôr preskúma zákaz alebo obmedzenie uložené podľa odseku 1 v primeraných intervaloch, minimálne však každých šesť mesiacov. Orgán môže obnoviť zákaz alebo obmedzenie dvakrát, a potom sa stane trvalým, pokiaľ orgán neusúdi inak.

(32c)  V článku 41 sa odsek 6 mení takto:

„6. Orgán ESMA čo najskôr preskúma zákaz alebo obmedzenie uložené podľa odseku 1 v primeraných intervaloch, minimálne však každých šesť mesiacov. Orgán môže obnoviť zákaz alebo obmedzenie dvakrát, a potom sa stane trvalým, pokiaľ orgán neusúdi inak.

(33)  V článku 52 sa dopĺňajú tieto odseky 13 a 14:

„13.   Komisia po konzultácii s orgánom ESMA predloží Európskemu parlamentu a Rade správy o fungovaní konsolidovaného informačného systému zriadeného v súlade s hlavou IVa. Správu týkajúcu sa článku 27d ods. 1 predloží do 3. septembra 2019. Správu týkajúcu sa článku 27d ods. 2 predloží do 3. septembra 2021.

V správach uvedených v prvom pododseku sa zhodnotí fungovanie konsolidovaného informačného systému z hľadiska týchto kritérií:

a)   dostupnosti a včasnosti informácií po uzavretí obchodu v konsolidovanom formáte zachytávajúcom všetky transakcie bez ohľadu na to, či sa vykonávajú na obchodných miestach alebo nie;

b)   dostupnosti a včasnosti úplných a čiastočných informácií po uzavretí obchodu, ktoré majú vysokú kvalitu, sú vo formátoch, ktoré sú pre účastníkov trhu ľahko prístupné a použiteľné, a sú dostupné za primeraných obchodných podmienok.

Ak Komisia dospeje k záveru, že CTP neposkytli informácie spôsobom, ktorý spĺňa kritériá stanovené v druhom pododseku, priloží k svojej správe žiadosť určenú orgánu ESMA o začatie rokovacieho konania na ustanovenie komerčného subjektu prevádzkujúceho konsolidovaný informačný systém, a to v rámci postupu verejného obstarávania, ktorý uskutoční orgán ESMA. Orgán ESMA začne toto konanie po prijatí žiadosti od Komisie za podmienok uvedených v žiadosti Komisie a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (**).

14.   Ak dôjde k začatiu konania uvedeného v odseku 13, Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 50, v ktorých spresní opatrenia s cieľom:

a)   stanoviť trvanie zmluvy komerčného subjektu prevádzkujúceho konsolidovaný informačný systém a postup a podmienky obnovenia zmluvy a začatia nového verejného obstarávania;

b)   stanoviť, aby komerčný subjekt prevádzkujúci konsolidovaný informačný systém túto prevádzku vykonával na výlučnom základe a aby sa žiadnemu inému subjektu neudelilo povolenie na výkon činnosti ako CTP v súlade s článkom 27a;

c)   splnomocniť orgán ESMA, aby zabezpečil, aby komerčný subjekt prevádzkujúci konsolidovaný informačný systém, ktorý bol ustanovený na základe verejného obstarávania, dodržiaval podmienky verejnej súťaže;

d)   zabezpečiť, aby informácie po uzavretí obchodu, ktoré poskytuje komerčný subjekt prevádzkujúci konsolidovaný informačný systém, mali vysokú kvalitu, boli vo formátoch, ktoré sú pre účastníkov trhu ľahko prístupné a použiteľné, a boli v konsolidovanom formáte zachytávajúcom celý trh;

e)   zabezpečiť, aby sa informácie po uzavretí obchodu poskytovali za primeraných obchodných podmienok ako konsolidované aj nekonsolidované a aby spĺňali potreby používateľov týchto informácií v celej Únii;

f)   zabezpečiť, aby obchodné miesta a APA za primeranú cenu sprístupnili svoje údaje o obchodoch komerčnému subjektu prevádzkujúcemu konsolidovaný informačný systém ustanovenému na základe verejného obstarávania, ktorý uskutočnil orgán ESMA;

g)   stanoviť mechanizmy pre prípad, že komerčný subjekt prevádzkujúci konsolidovaný informačný systém, ktorý bol ustanovený na základe verejného obstarávania, neplní podmienky verejnej súťaže;

  stanoviť mechanizmy, na základe ktorých môžu CTP, ktorým bolo udelené povolenie podľa článku 27a, pokračovať v prevádzke konsolidovaného informačného systému v prípadoch, keď sa neuplatňuje splnomocnenie stanovené v písmene b) tohto odseku alebo sa v rámci verejného obstarávania neustanovil žiadny subjekt, a to dovtedy, kým sa neukončí nové verejné obstarávanie a neustanoví sa komerčný subjekt na prevádzkovanie konsolidovaného informačného systému.

*  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

**  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).“;

(34)  Vkladajú sa tieto články 54a a 54b:

„Článok 54aPrechodné opatrenia týkajúce sa orgánu ESMA

1. Všetky právomoci a povinnosti súvisiace s činnosťou v oblasti dohľadu a presadzovania práva v oblasti poskytovateľov služieb vykazovania údajov, ktoré sú udelené príslušným orgánom na základe článku 67 smernice 2014/65/EÚ, sa zrušia k [Úrad pre publikácie: vložte dátum 36 mesiacov po nadobudnutí účinnosti]. Uvedené právomoci a úlohy k rovnakému dátumu preberá orgán ESMA.

2. Všetky spisy a pracovné dokumenty súvisiace s činnosťou v oblasti dohľadu a presadzovania práva v oblasti poskytovateľov služieb vykazovania údajov vrátane akýchkoľvek prebiehajúcich preskúmaní a činností v oblasti presadzovania alebo ich overené kópie preberie ESMA v deň uvedený v odseku 1.

Žiadosti o povolenie, ktoré príslušné orgány dostali pred [PO: vložte dátum 30 mesiacov po nadobudnutí účinnosti], sa však orgánu ESMA nepostupujú a rozhodnutie o registrácii alebo zamietnutí registrácie prijíma dotknutý orgán.

3. Príslušné orgány uvedené v odseku 1 zabezpečia, aby poskytovatelia služieb vykazovania údajov orgánu ESMA v každom prípade čo najskôr odovzdali všetky existujúce záznamy a pracovné dokumenty alebo ich overené kópie. Tieto príslušné orgány poskytnú orgánu ESMA aj všetku potrebnú pomoc a poradenstvo s cieľom uľahčiť účinný a efektívny prechod a prevzatie činnosti dohľadu a presadzovania práva v oblasti poskytovateľov služieb vykazovania údajov.

4. Orgán ESMA koná ako právny nástupca príslušných orgánov uvedených v odseku 1 vo všetkých administratívnych alebo súdnych konaniach, ktoré vyplývajú z činnosti v oblasti dohľadu a presadzovania práva vykonávanej týmito príslušnými orgánmi v súvislosti so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

5. Akékoľvek povolenie poskytovateľa služieb vykazovania údajov, ktoré udelil príslušný orgán uvedený v odseku 1, zostáva v platnosti aj po tom, ako príslušné právomoci prevzal orgán ESMA.

Článok 54bVzťahy s audítormi

1.   Každá osoba oprávnená v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/EC (*), ktorá vykonáva u poskytovateľa služieb vykazovania údajov úlohu uvedenú v článku 34 smernice 2013/34/EÚ alebo v článku 73 smernice 2009/65/ES alebo akúkoľvek inú zákonom uloženú úlohu, je povinná okamžite oznámiť orgánu ESMA akúkoľvek skutočnosť alebo rozhodnutie týkajúce sa tohto podniku, o ktorých sa dozvedela pri výkone tejto úlohy a ktoré by mohli:

a)   predstavovať závažné porušenie zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení, ktorými sa stanovujú podmienky upravujúce povoľovanie, alebo ktoré špecificky upravujú výkon činností poskytovateľa služieb vykazovania údajov;

b)   mať vplyv na nepretržité fungovanie poskytovateľa služieb vykazovania údajov;

c)   viesť k odmietnutiu potvrdenia účtovnej závierky alebo k vzneseniu výhrad.

Uvedená osoba je tiež povinná oznamovať všetky skutočnosti a rozhodnutia, o ktorých sa dozvie v priebehu vykonávania jednej z úloh uvedených v prvom pododseku v podniku, ktorý má úzke väzby s poskytovateľom služieb vykazovania údajov, v rámci ktorého vykonáva túto úlohu.

2.    Dobromyseľné sprístupnenie akejkoľvek skutočnosti alebo rozhodnutia uvedeného v odseku 1 príslušným orgánom osobami oprávnenými v zmysle smernice 2006/43/ES nepredstavuje porušenie akéhokoľvek zmluvného alebo právneho obmedzenia sprístupnenia informácií a nezakladá zodpovednosť týchto osôb.

*   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).“

Článok 8Zmeny nariadenia (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov

Nariadenie (EÚ) 2016/1011 sa mení takto:

(-1)  V článku 3 ods. 1 bode 24 písm. b) sa úvodná časť mení takto:

  „a) zo vstupných údajov, ktorými sa úplne ▌prispieva:“;

(-1a)  V článku 3 ods. 1 bode 24 písm. b) sa odrážka (vii) mení takto:

  „(vii) od poskytovateľa služieb, ktorého správca referenčnej hodnoty poveril zberom údajov v súlade s článkom 10, s výnimkou podľa článku 10 ods. 3 písm. f), ak poskytovateľ služieb prijíma údaje úplne a priamo od subjektu uvedeného v bodoch i) až vi);“;

(1)  V článku 4 sa dopĺňa tento odsek:

„9.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 49 s cieľom stanoviť požiadavky, ktorými sa zabezpečí, aby bol systém správy a riadenia uvedený v odseku 1 dostatočne spoľahlivý.“;

(2)  V článku 12 sa dopĺňa tento odsek:

„4.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 49 s cieľom stanoviť podmienky, ktorými sa zabezpečí, aby bola metodika uvedená v odseku 1 v súlade s písmenami a) až e) uvedeného odseku.“;

(3)  V článku 14 sa dopĺňa tento odsek:

„4.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 49 s cieľom stanoviť vlastnosti systémov a kontrol uvedených v odseku 1.“;

(4)  Článok 20 sa nahrádza takto:

„Článok 20Kritické referenčné hodnoty

1.  Komisia za kritickú referenčnú hodnotu určí akúkoľvek referenčnú hodnotu, ktorú poskytol správca so sídlom v Únii a ktorá sa používa priamo alebo nepriamo v rámci kombinácie referenčných hodnôt ako odkaz pre finančné nástroje alebo finančné zmluvy alebo na meranie výkonnosti investičných fondov s celkovou hodnotou najmenej 500 miliárd EUR na základe celého rozsahu splatnosti alebo trvania referenčnej hodnoty, ak je to relevantné.

Ak sa príslušný orgán členského štátu alebo orgán ESMA domnievajú, že referenčná hodnota by mala byť určená za kritickú referenčnú hodnotu v súlade s prvým pododsekom, tento príslušný orgán alebo prípadne orgán ESMA o tom informujú Komisiu a písomne odôvodnia svoje stanovisko.

Komisia najmenej raz za dva roky preskúma svoje posúdenie kritickosti referenčných hodnôt.

2.  Orgán ESMA určí za kritické akékoľvek referenčné hodnoty, na ktoré odkazujú finančné nástroje alebo finančné zmluvy, alebo na meranie výkonnosti investičných fondov s celkovou hodnotou menej než 500 miliárd EUR, ako sa stanovuje v odseku 1, ktoré spĺňajú kritérium podľa písmena a) a súčasne buď kritérium podľa písmena b) alebo podľa písmena c):

a)  referenčná hodnota nemá žiadne alebo len veľmi málo trhových náhrad;

b)  došlo by k významnému a nepriaznivému vplyvu na integritu trhu, finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a podnikov vo viacerých členských štátoch, ak by sa referenčná hodnota prestala poskytovať, poskytovala by sa na základe vstupných údajov, ktoré už nie sú plne reprezentatívne pre základný trh alebo ekonomickú realitu, alebo by sa poskytovala na základe nespoľahlivých vstupných údajov;

ci)  referenčná hodnota je založená na predkladaní údajov prispievateľmi, z ktorých väčšina má sídlo v danom členskom štáte, a

cii)  došlo by k významnému a nepriaznivému vplyvu na integritu trhu, finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a podnikov v jednom členskom štáte, ak by sa referenčná hodnota prestala poskytovať, poskytovala by sa na základe vstupných údajov, ktoré už nie sú plne reprezentatívne pre základný trh alebo ekonomickú realitu, alebo by sa poskytovala na základe nespoľahlivých vstupných údajov.

3.  Pri posudzovaní toho, či sú splnené kritériá stanovené v písmenách a) a b), orgán ESMA zohľadňuje všetky tieto faktory:

i)  hodnota finančných nástrojov a finančných zmlúv odkazujúcich na referenčnú hodnotu a hodnota investičných fondov odkazujúcich na referenčnú hodnotu na účely merania ich výkonnosti a ich relevantnosť vzhľadom na celkovú hodnotu nesplatených finančných nástrojov a finančných zmlúv a celkovú hodnotu investičných fondov v dotknutých členských štátoch;

ii)  hodnota finančných nástrojov a finančných zmlúv odkazujúcich na referenčnú hodnotu a hodnota investičných fondov odkazujúcich na referenčnú hodnotu na účely merania ich výkonnosti v rámci dotknutých členských štátov a ich relevantnosť vzhľadom na hrubý národný produkt týchto členských štátov;

iii)  akýkoľvek iný ukazovateľ na posúdenie objektívnych dôvodov potenciálneho vplyvu prerušenia alebo nespoľahlivosti referenčnej hodnoty, pokiaľ ide o integritu trhu, finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a podnikov v dotknutých členských štátoch.

4.  Orgán ESMA pred určením referenčnej hodnoty za kritickú referenčnú hodnotu vykoná konzultácie s príslušným orgánom správcu tejto referenčnej hodnoty a zohľadní posúdenie, ktoré vykonal tento príslušný orgán.

Orgán ESMA najmenej raz za dva roky preskúma svoje posúdenie kritickosti referenčnej hodnoty.

Orgán ESMA bez zbytočného odkladu oznámi Komisii každé určenie referenčnej hodnoty za kritickú referenčnú hodnotu a každé rozhodnutie revidovať určenie referenčnej hodnoty za kritickú referenčnú hodnotu, ak preskúmanie uvedené v štvrtom pododseku tohto odseku povedie k záveru, že referenčná hodnota, ktorú orgán ESMA určil za kritickú, sa už nepovažuje za kritickú.

Ak sa príslušný orgán členského štátu domnieva, že referenčná hodnota by mala byť určená za kritickú referenčnú hodnotu v súlade s týmto odsekom, uvedený príslušný orgán o tom informuje orgán ESMA a písomne odôvodní svoje stanovisko. Orgán ESMA poskytne uvedenému príslušnému orgánu odôvodnené stanovisko, ak sa rozhodne neurčiť túto referenčnú hodnotu za kritickú referenčnú hodnotu.

3.  Komisia prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 50 ods. 2 vykonávacie akty s cieľom stanoviť zoznam referenčných hodnôt, ktoré boli určené za kritické referenčné hodnoty v súlade s odsekmi 1 a 2. Komisia prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 50 ods. 2 vykonávacie akty s cieľom aktualizovať uvedený zoznam bez zbytočného odkladu v týchto situáciách:

a)  Komisia určí referenčnú hodnotu za kritickú referenčnú hodnotu alebo reviduje toto určenie v súlade s odsekom 1;

b)  Komisia dostane oznámenia od orgánu ESMA uvedené v odseku 2 piatom pododseku.

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 49 prijímať delegované akty s cieľom:

a)  určiť, ako sa má posudzovať nominálna hodnota iných finančných nástrojov než deriváty a pomyselná hodnota derivátov a čistá hodnota aktív investičných fondov, a to aj v prípade nepriameho odkazu na referenčnú hodnotu v rámci kombinácie referenčných hodnôt, aby sa porovnala s prahovými hodnotami uvedenými v odseku 1 tohto článku a v článku 24 ods. 1 písm. a);

b)  prehodnotiť metódu výpočtu použitú na určenie prahových hodnôt uvedených v odseku 1 tohto článku v nadväznosti na vývoj na trhu, cenový a regulačný vývoj, ako aj primeranosť klasifikácie referenčných hodnôt s celkovou hodnotou finančných nástrojov, finančných zmlúv alebo investičných fondov odkazujúcich na ne, ktorá je blízko k prahovým hodnotám;

c)  uviesť, ako sa kritériá stanovené v odseku 2 druhom pododseku bodoch i) až iii) tohto článku majú uplatňovať, berúc do úvahy všetky údaje, ktoré pomáhajú objektívne posúdiť možný vplyv prerušenia alebo nespoľahlivosti danej referenčnej hodnoty na integritu trhu, finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a podnikov v jednom alebo viacerých členských štátoch.

Komisia zohľadní relevantný vývoj na trhu alebo technologický vývoj.“;

(5)  Článok 21 sa mení takto:

a)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.  Po doručení posúdenia správcovi uvedenému v odseku 1 príslušný orgán:

a)  o tom informuje orgán ESMA;

b)  do štyroch týždňov po doručení uvedeného posúdenia vypracuje vlastné posúdenie toho, ako má referenčná hodnota prejsť na nového správcu alebo ako sa má referenčná hodnota prestať poskytovať s prihliadnutím na postup stanovený v súlade s článkom 28 ods. 1.

Počas obdobia uvedeného v písmene b) prvého pododseku správca referenčnej hodnoty neprestane poskytovať referenčnú hodnotu bez písomného súhlasu orgánu ESMA.“

b)  Dopĺňa sa nový odsek 5:

„5.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 49 delegované akty s cieľom určiť kritériá, na ktorých bude založené posúdenie uvedené v odseku 2 písm. b).“;

(6)  V článku 23 sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:

„3.  Ak prispievateľ pod dohľadom prispievajúci na kritickú referenčnú hodnotu zamýšľa prestať s prispievaním vstupnými údajmi, urýchlene to písomne oznámi správcovi. Správca následne o tom bezodkladne informuje orgán ESMA.

Orgán ESMA o tom bezodkladne informuje príslušný orgán tohto prispievateľa pod dohľadom. Správca predkladá orgánu ESMA posúdenie vplyvu na schopnosť kritickej referenčnej hodnoty merať základný trh alebo ekonomickú realitu čo najskôr, no najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia uskutočneného prispievateľom pod dohľadom.

4.  Po doručení posúdenia uvedeného v odsekoch 2 a 3 orgán ESMA na základe takéhoto posúdenia vykoná vlastné posúdenie schopnosti referenčnej hodnoty merať základný trh alebo ekonomickú realitu, berúc do úvahy postup správcu týkajúci sa ukončenia poskytovania referenčnej hodnoty stanovený v súlade s článkom 28 ods. 1.“;

(7)  V článku 26 sa dopĺňa tento odsek:

„6.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 49 delegované akty s cieľom určiť kritériá, na základe ktorých môžu príslušné orgány požadovať zmeny vyhlásenia o zhode uvedeného v odseku 4.“;

(8)  Článok 30 sa mení takto:

a)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

“2.  Komisia môže prijať vykonávacie rozhodnutie, v ktorom uvedie, že právnym rámcom a praxou v oblasti dohľadu tretej krajiny sa zabezpečuje toto:

a)  správcovia, ktorým bolo v danej tretej krajine udelené povolenie alebo ktorí sú v nej registrovaní, spĺňajú záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení. Komisia môže pri posudzovaní rovnocennosti zohľadniť to, či je prostredníctvom právneho rámca a praxe v oblasti dohľadu tejto tretej krajiny zabezpečený súlad so zásadami IOSCO o finančných referenčných hodnotách alebo so zásadami IOSCO pre agentúry poskytujúce informácie o cenách ropy;

b)  tieto záväzné požiadavky podliehajú nepretržitému účinnému dohľadu a presadzovaniu v uvedenej tretej krajine.

Komisia môže uplatňovanie vykonávacieho rozhodnutia uvedeného v prvom pododseku podmieniť účinným a nepretržitým plnením akýchkoľvek podmienok stanovených v uvedenom vykonávacom rozhodnutí touto treťou krajinou a schopnosťou orgánu ESMA účinne vykonávať svoje povinnosti v súvislosti s monitorovaním uvedeným v článku 33 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Uvedené vykonávacie rozhodnutie sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 50 ods. 2 tohto nariadenia.“

b)  vkladá sa tento odsek 2a:

„2a. Komisia môže prijať delegovaný akt v súlade s článkom 49 s cieľom určiť podmienky uvedené v odseku 2 prvom pododseku písm. a) a b).“;

c)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.  Ak nebolo podľa odseku 2 prijaté žiadne vykonávacie rozhodnutie, Komisia môže prijať vykonávacie rozhodnutie, v ktorom uvedie toto:

a)  záväzné požiadavky v tretej krajine, pokiaľ ide o konkrétnych správcov, referenčné hodnoty či skupiny referenčných hodnôt, sú rovnocenné s požiadavkami podľa tohto nariadenia, pričom sa zohľadní najmä to, či je prostredníctvom právneho rámca a praxe v oblasti dohľadu uvedenej tretej krajiny zabezpečený súlad so zásadami IOSCO o finančných referenčných hodnotách alebo so zásadami IOSCO pre agentúry poskytujúce informácie o cenách ropy;

b)  títo konkrétni správcovia, referenčné hodnoty či skupiny referenčných hodnôt podliehajú nepretržitému účinnému dohľadu a presadzovaniu predpisov v uvedenej tretej krajine.

Komisia môže uplatňovanie vykonávacieho rozhodnutia uvedeného v prvom pododseku podmieniť účinným a nepretržitým plnením akýchkoľvek podmienok stanovených v uvedenom vykonávacom rozhodnutí touto treťou krajinou a schopnosťou orgánu ESMA účinne vykonávať svoje povinnosti v súvislosti s monitorovaním uvedeným v článku 33 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Uvedené vykonávacie rozhodnutie sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 50 ods. 2 tohto nariadenia.“

d)  Vkladá sa tento odsek 3a:

„3a.  Komisia môže prijať delegovaný akt v súlade s článkom 49 s cieľom určiť podmienky uvedené v odseku 3 písm. a) a b).“

e)  Úvodný pododsek odseku 4 sa nahrádza takto:

„4. Orgán ESMA zriadi dohody o spolupráci s príslušnými orgánmi tretích krajín, ktorých právny rámec a prax v oblasti dohľadu boli uznané za rovnocenné s odsekom 2 alebo 3, za podmienky, že táto tretia krajina v súlade s platným delegovaným aktom prijatým Komisiou podľa článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 nie je na zozname jurisdikcií, ktoré sa považujú za jurisdikcie, ktoré majú vo vnútroštátnych politikách na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu strategické nedostatky, ktoré predstavujú významné hrozby pre finančný systém Únie. V týchto dohodách sa stanoví aspoň:“;

f)  Do odseku 4 sa dopĺňa toto písmeno d):

„d)  postupy na pravidelnú, minimálne štvrťročnú výmenu informácií o referenčných hodnotách poskytovaných v tejto tretej krajine, ktoré spĺňajú ktorékoľvek z podmienok stanovených v článku 20 ods. 1 písmenách a) alebo c).“;

g)  V odseku 5 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Orgán ESMA predloží Komisii tento návrh regulačných technických noriem do [Úrad pre publikácie: vložte dátum 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].“;

(9)  Článok 32 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  Dovtedy, kým nie je prijaté rozhodnutie o rovnocennosti v súlade s článkom 30 ods. 2 a ods. 3, môžu subjekty pod dohľadom v Únii používať referenčnú hodnotu poskytnutú správcom so sídlom v tretej krajine pod podmienkou, že správca získal od orgánu ESMA predchádzajúce uznanie v súlade s týmto článkom.“;

b)  V odseku 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Na určenie toho, či podmienka uvedená v prvom pododseku je splnená, a aby bolo možné posúdiť súlad so zásadami IOSCO o finančných referenčných hodnotách alebo prípadne zásadami IOSCO pre agentúry poskytujúce informácie o cenách ropy, orgán ESMA môže zobrať do úvahy posúdenie nezávislého externého audítora alebo certifikáciu, ktorú poskytuje príslušný orgán správcu tretej krajiny, kde má správca sídlo.“;

c)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.  Správca so sídlom v tretej krajine, ktorý má v úmysle získať predchádzajúce uznanie, ako je uvedené v odseku 1, musí mať zákonného zástupcu. Zákonným zástupcom je fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Únii, výslovne vymenovaná uvedeným správcom, aby konala v mene uvedeného správcu s ohľadom na povinnosti správcu podľa tohto nariadenia. Zákonný zástupca spoločne so správcom plní funkciu dohľadu, pokiaľ ide o poskytovanie referenčných hodnôt vykonávané správcom podľa tohto nariadenia, a v tejto súvislosti zodpovedá orgánu ESMA.“;

d)  Odsek 4 sa vypúšťa;

e)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.  Správca so sídlom v tretej krajine, ktorý má v úmysle získať predchádzajúce uznanie uvedené v odseku 1, o uznanie žiada orgán ESMA. Žiadajúci správca poskytne všetky informácie, ktoré orgán ESMA potrebuje, aby sa presvedčil o tom, že v čase uznania boli zavedené všetky potrebné opatrenia na splnenie požiadaviek uvedených v odseku 2, a poskytne zoznam svojich súčasných alebo budúcich referenčných hodnôt, ktoré sa majú používať v Únii, a prípadne uvedie príslušný orgán v tretej krajine zodpovedný za dohľad nad ním.

Orgán ESMA do 90 pracovných dní od doručenia žiadosti uvedenej v prvom pododseku tohto odseku overí, či sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3.

Ak sa orgán ESMA domnieva, že podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 nie sú splnené, zamietne žiadosť o uznanie a uvedie dôvody tohto zamietnutia. Okrem toho sa uznanie neudelí, pokiaľ nie sú splnené tieto dodatočné podmienky:

a)  ak je správca so sídlom v tretej krajine subjektom pod dohľadom, medzi orgánom ESMA a príslušným orgánom tretej krajiny, kde má správca sídlo, je uzatvorená primeraná dohoda o spolupráci v súlade s regulačnými technickými predpismi prijatými v súlade s článkom 30 ods. 5 s cieľom zabezpečiť účinnú výmenu informácií, ktorá umožňuje príslušnému orgánu uvedenej tretej krajiny vykonávať svoje povinnosti v súlade s týmto nariadením;

b)  účinnému plneniu funkcií dohľadu orgánom ESMA v súlade s týmto nariadením nebránia zákony, iné právne predpisy ani správne opatrenia tretej krajiny, kde má sídlo správca, ani v uplatniteľných prípadoch obmedzenia právomocí príslušného orgánu uvedenej tretej krajiny v oblasti dohľadu a vyšetrovania.“;

f)  Vypúšťajú sa odseky 6 a 7.

g)  

„8.   Orgán ESMA pozastaví alebo prípadne odoberie uznanie udelené v súlade s odsekom 5, ak má opodstatnené dôvody založené na zdokumentovaných dôkazoch domnievať sa, že správca:

a)  koná spôsobom, ktorý jasne poškodzuje záujmy používateľov jeho referenčných hodnôt alebo riadne fungovanie trhov;

b)  vážne porušil príslušné požiadavky stanovené v tomto nariadení;

c)  vydal nepravdivé vyhlásenia alebo použil akékoľvek iné nezákonné prostriedky, aby získal uznanie.“;

(11)  V článku 34 sa vkladá tento odsek 1a:

„1a. Keď sa jeden alebo viac ukazovateľov, ktoré poskytuje osoba uvedená v odseku 1, môžu považovať za kritické referenčné hodnoty, orgánu ESMA sa pošle žiadosť.“;

(12)  Článok 40 sa nahrádza takto:

„1.  Na účely tohto nariadenia orgán ESMA ▌:

a)  je príslušným orgánom pre správcov kritických referenčných hodnôt uvedených v článku 20 ods. 1 a ods. 2;

b)  je príslušným orgánom pre správcov referenčných hodnôt uvedených v článkoch 30 a 32;

c)  preskúma rozhodnutie príslušného vnútroštátneho orgánu, ktoré umožňuje správcovi EÚ podporiť referenčnú hodnotu poskytovanú v tretej krajine. Po prijatí schválených referenčných hodnôt do verejného registra podľa článku 36c je orgán ESMA zodpovedný za dohľad nad schválenými referenčnými hodnotami a za dodržiavanie povinností podľa tohto nariadenia, a to tak, že nevznikajú žiadne dvojité požiadavky na podávanie informácií pre správcov schválených referenčných hodnôt ani na dohľad nad nimi;

d)  je príslušným orgánom pre prispievateľov pod dohľadom prispievajúcich na kritické referenčné hodnoty uvedené v článku 20 ods. 1;

e)  je príslušným orgánom pre prispievateľov pod dohľadom prispievajúcich na referenčné hodnoty uvedené v článkoch 30, 32 a 33.

2.  Každý členský štát určí dotknutý príslušný orgán zodpovedný za vykonávanie povinností podľa tohto nariadenia týkajúcich sa správcov a subjektov pod dohľadom a informuje o tom Komisiu a orgán ESMA.

3.   Členský štát, ktorý v súlade s odsekom 2 určí viac než jeden príslušný orgán, jasne stanoví jednotlivé úlohy týchto príslušných orgánov a určí jeden orgán, ktorý bude zodpovedný za koordináciu spolupráce a výmenu informácií s Komisiou, orgánom ESMA a príslušnými orgánmi ostatných členských štátov.

4.   Orgán ESMA uverejní na svojom webovom sídle zoznam príslušných orgánov určených v súlade s odsekmi 1 až 3.“;

(13)  Článok 41 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„1.  V záujme plnenia svojich povinností podľa tohto nariadenia majú príslušné orgány uvedené v článku 40 ods. 2 v súlade s vnútroštátnym právom minimálne tieto právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania:“;

b)  V odseku 2 sa úvodná časť nahrádza takto:

„1.  Príslušné orgány uvedené v článku 40 ods. 2 vykonávajú svoje funkcie a právomoci uvedené v odseku 1 a právomoci ukladať sankcie uvedené v článku 42 v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi rámcami jedným z týchto spôsobov:“;

(14)  V článku 43 ods. 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány, ktoré určili v súlade s článkom 40 ods. 2, pri určovaní druhu a úrovne administratívnych sankcií a iných administratívnych opatrení zohľadnili všetky relevantné okolnosti, prípadne vrátane:“;

(15)  Článok 44 sa nahrádza takto:

„Článok 44Povinnosť spolupracovať

1.  Členské štáty, ktoré sa rozhodli v súlade s článkom 42 stanoviť trestné sankcie za porušovanie ustanovení uvedených v uvedenom článku, zabezpečia zavedenie vhodných opatrení, aby príslušné orgány určené v súlade s článkom 40 ods. 2 mali všetky právomoci potrebné na udržiavanie kontaktov so súdnymi orgánmi v rámci svojej jurisdikcie, a mohli tak získať konkrétne informácie súvisiace s vyšetrovaním trestných činov alebo s trestnými konaniami začatými z dôvodu možného porušenia tohto nariadenia. Tieto príslušné orgány poskytujú tieto informácie ostatným príslušným orgánom a orgánu ESMA.

2.  Príslušné orgány pomáhajú ostatným príslušným orgánom a orgánu ESMA. Predovšetkým si navzájom vymieňajú informácie a spolupracujú na všetkých vyšetrovaniach alebo činnostiach dohľadu. Príslušné orgány môžu takisto spolupracovať s inými príslušnými orgánmi, aby podporili vymáhanie peňažných sankcií.“

(16)  V článku 45 ods. 5 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„5.  Členské štáty poskytnú orgánu ESMA každý rok súhrnné informácie o všetkých administratívnych sankciách a iných administratívnych opatreniach uložených v súlade s článkom 42. Táto povinnosť sa nevzťahuje na opatrenia vyšetrovacej povahy. Orgán ESMA uverejňuje tieto informácie vo výročnej správe spoločne so súhrnnými informáciami o všetkých administratívnych sankciách a iných administratívnych opatreniach, ktoré uložil podľa článku 48f.“

(17)  Článok 46 sa vypúšťa;

(18)  V článku 47 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.  Príslušné orgány uvedené v článku 40 ods. 2 spolupracujú na účely tohto nariadenia s orgánom ESMA v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

2.  Príslušné orgány uvedené v článku 40 ods. 2 bezodkladne poskytnú orgánu ESMA všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 [overí sa podľa zmien nariadenia o ESMA].“;

(19)  Do hlavy VI sa vkladá táto kapitola 4:

CHAPTER 4

Právomoci a kompetencie orgánu ESMA

Oddiel 1

Kompetencie a postupy

Článok 48aVykonávanie právomocí orgánom ESMA

Právomoci, ktoré sa orgánu ESMA alebo ktorémukoľvek úradníkovi orgánu ESMA alebo ktorejkoľvek inej osobe poverenej orgánom ESMA udeľujú na základe článkov 48b až 48d, sa nepoužívajú na vyžiadanie si sprístupnenia informácií alebo dokumentov, ktoré sú predmetom povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

Článok 48bŽiadosť o informácie

1.  Orgán ESMA môže jednoduchou žiadosťou alebo rozhodnutím od nasledujúcich osôb požadovať, aby poskytli všetky potrebné informácie, ktoré orgánu ESMA umožnia vykonávať si povinnosti podľa tohto nariadenia:

a)  osoby, ktoré sa zúčastňujú na poskytovaní referenčných hodnôt uvedených v článku 40 alebo prispievaní vstupnými údajmi pre tieto hodnoty;

b)  subjekty, ktoré používajú referenčné hodnoty uvedené v písmene a), a spriaznené tretie strany;

c)  tretie strany, pre ktoré osoby uvedené v písmene a) externe zabezpečujú funkcie alebo činnosti;

d)  osoby, ktoré sú inak úzko a podstatne spriaznené alebo spojené s osobami uvedenými v písmene a).

2.  Akákoľvek jednoduchá žiadosť o informácie uvedená v odseku 1 musí:

a)  odkazovať na tento článok ako právny základ danej žiadosti;

b)  uviesť dôvod žiadosti;

c)  špecifikovať, ktoré informácie sa požadujú;

d)  obsahovať lehotu na poskytnutie informácií;

e)  obsahovať vyhlásenie, že osoba, od ktorej sa informácie požadujú, nie je povinná tieto informácie poskytnúť, ale ak táto osoba na žiadosť dobrovoľne odpovie, poskytnuté informácie nesmú byť nesprávne ani zavádzajúce;

f)  obsahovať údaj o výške pokuty, ktorá sa má uložiť na základe článku [48f], ak sú poskytnuté informácie nesprávne alebo zavádzajúce.

3.  Ak orgán ESMA žiada o poskytnutie informácií podľa odseku 1 na základe rozhodnutia, musí:

a)  odkazovať na tento článok ako právny základ danej žiadosti;

b)  uviesť dôvod žiadosti;

c)  špecifikovať, ktoré informácie sa požadujú;

d)  stanoviť lehotu na poskytnutie informácií;

e)  upozorniť na pravidelné platby penále stanovené v článku [48g] za poskytnutie neúplných požadovaných informácií;

f)  uviesť pokutu na základe článku [48f], ak sú odpovede na položené otázky nesprávne alebo zavádzajúce;

g)  upozorniť na právo odvolať sa proti rozhodnutiu na odvolaciu radu orgánu ESMA a na právo žiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom Európskej únie („Súdny dvor“) v súlade s článkami [ex60 Odvolanie] a [ex61 Konanie na súde…] nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.  Požadované informácie poskytujú osoby uvedené v odseku 1 alebo ich zástupcovia a v prípade právnických osôb alebo združení, ktoré nemajú právnu subjektivitu, osoby oprávnené na ich zastupovanie na základe zákona alebo ich zakladajúcich listín. V mene svojich klientov môžu poskytovať informácie riadne splnomocnení právnici. Za poskytnutie neúplných, nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií však zostávajú plne zodpovední klienti.

5.  Orgán ESMA bezodkladne zašle kópiu jednoduchej žiadosti alebo svojho rozhodnutia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom majú bydlisko alebo sú usadení správca alebo prispievateľ pod dohľadom uvedení v odseku 1, ktorých sa žiadosť o informácie týka.

Článok 48cVšeobecné zisťovanie

1.  Orgán ESMA môže s cieľom plniť si povinnosti podľa tohto nariadenia vykonávať všetky potrebné vyšetrovania osôb uvedených v článku 48b ods. 1. Úradníci a iné osoby poverené orgánom ESMA sú na tento účel oprávnení:

a)  preskúmať všetky záznamy, údaje, postupy a akékoľvek iné materiály vzťahujúce sa na plnenie ich úloh bez ohľadu na médium, na ktorom sú uložené;

b)  robiť alebo získavať overené kópie alebo výpisy z týchto záznamov, údajov, postupov a iných materiálov;

c)  predvolať a požiadať ktorúkoľvek z uvedených osôb alebo jej zástupcov alebo zamestnancov, aby podali ústne alebo písomné vysvetlenie skutočností alebo dokumentov týkajúcich sa predmetu a dôvodu kontroly, a zaznamenať odpovede;

d)  vypočuť akúkoľvek inú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá s týmto vypočutím súhlasí, s cieľom zhromaždiť informácie týkajúce sa predmetu vyšetrovania;

e)  žiadať záznamy telefonickej a dátovej prevádzky.

2.  Úradníci a iné osoby poverené orgánom ESMA na účely vyšetrovania uvedeného v odseku 1 vykonávajú svoje právomoci na základe písomného poverenia, v ktorom je uvedený predmet a dôvod vyšetrovania. V uvedenom poverení sa upozorní na pravidelné platby penále stanovené v článku [48g] v prípade, že osoby uvedené v článku 48b ods. 1 neposkytnú alebo poskytnú len neúplné požadované záznamy, údaje, postupy alebo iné materiály alebo odpovede na otázky, ktoré sa im položili, a na pokuty stanovené v článku [48f] v prípade, že uvedené osoby poskytnú nesprávne alebo zavádzajúce odpovede na otázky.

3.  Osoby uvedené v článku 48b ods. 1 sú povinné podrobiť sa vyšetrovaniam, ktoré sa začali na základe rozhodnutia orgánu ESMA. V rozhodnutí sa uvádza predmet a dôvod vyšetrovania, pravidelné platby penále stanovené v článku [48g], opravné prostriedky dostupné na základe nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ako aj právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom.

4.  Orgán ESMA informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa má vyšetrovanie vykonať, o vyšetrovaní a o totožnosti poverených osôb, a to v primeranom čase pred vyšetrovaním uvedeným v odseku 1. Úradníci dotknutého príslušného orgánu pomáhajú na žiadosť orgánu ESMA týmto povereným osobám pri plnení ich povinností. Úradníci dotknutého príslušného orgánu sa môžu na požiadanie zúčastniť vyšetrovania.

5.  Ak sa v prípade žiadosti o poskytnutie záznamov telefonickej alebo dátovej prevádzky uvedených v odseku 1 písm. e) podľa uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov vyžaduje povolenie vnútroštátneho súdneho orgánu, požiada sa o takéto povolenie. O takéto povolenie možno požiadať aj ako o preventívne opatrenie.

6.  Ak vnútroštátny súdny orgán dostane žiadosť o povolenie žiadosti o záznamy o telefonickej alebo dátovej prevádzke v zmysle odseku 5 písm. e), uvedený orgán overuje toto:

a)  či je rozhodnutie uvedené v odseku 3 pravé;

b)  či sú všetky opatrenia, ktoré sa majú prijať, primerané a či nie sú svojvoľné alebo nadmerné.

Na účely písmena b) môže vnútroštátny súdny orgán požiadať orgán ESMA o podrobné vysvetlenia, ktoré sa týkajú najmä dôvodov, na základe ktorých má orgán ESMA podozrenie, že došlo k porušeniu tohto nariadenia, a závažnosti údajného porušenia a povahy účasti osoby, na ktorú sa vzťahujú donucovacie opatrenia. Vnútroštátny súdny orgán však nesmie skúmať potrebu vyšetrovania ani požadovať informácie obsiahnuté v spise orgánu ESMA. Zákonnosť rozhodnutia orgánu ESMA podlieha preskúmaniu iba zo strany Súdneho dvora na základe postupu stanoveného v článku [61] nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 48dKontroly na mieste

1.  Orgán ESMA môže s cieľom plniť si povinnosti podľa tohto nariadenia vykonávať všetky potrebné kontroly na mieste v podnikateľských priestoroch osôb uvedených v článku 48b ods. 1.

2.  Úradníci a iné osoby poverené orgánom ESMA na vykonanie kontroly na mieste môžu vstúpiť do všetkých podnikateľských priestorov osôb, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o vyšetrovaní, ktoré prijme orgán ESMA, a majú všetky právomoci uvedené v článku 48c ods. 1. Majú takisto právomoc zapečatiť podnikateľské priestory a účtovné knihy alebo záznamy na obdobie potrebné na vykonanie kontroly a v potrebnom rozsahu.

3.  Orgán ESMA informuje o kontrole v dostatočnom predstihu pred jej vykonaním príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa má kontrola vykonať. Ak je to nevyhnutné pre riadne a efektívne vykonávanie kontrol, orgán ESMA môže po informovaní dotknutého príslušného orgánu vykonávať kontroly na mieste bez ich predchádzajúceho ohlásenia. Kontroly v súlade s týmto článkom sa vykonávajú za predpokladu, že dotknutý orgán potvrdí, že proti nim nenamieta.

4.  Ak sa dotknuté osoby nepodrobia kontrole, úradníci a iné osoby poverené orgánom ESMA vykonaním kontroly na mieste vykonávajú svoje právomoci na základe písomného poverenia, v ktorom je uvedený predmet a dôvod kontroly a pravidelné platby penále stanovené v článku [48g].

5.  Osoby uvedené v článku 48b ods. 1 sú povinné podrobiť sa kontrolám na mieste, ktoré boli nariadené na základe rozhodnutia orgánu ESMA. V rozhodnutí sa uvádza predmet a dôvod kontroly, stanoví sa v ňom dátum jej začatia a upozorní sa na pravidelné platby penále stanovené v článku [48g], opravné prostriedky dostupné na základe nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ako aj na právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom.

6.  Na žiadosť orgánu ESMA úradníci príslušného orgánu členského štátu, v ktorom sa má kontrola vykonať, ako aj osoby poverené alebo vymenované týmto príslušným orgánom aktívne pomáhajú úradníkom a ostatným osobám povereným orgánom ESMA. Úradníci uvedeného príslušného orgánu sa tiež môžu na požiadanie zúčastniť na kontrolách na mieste.

7.  Orgán ESMA môže takisto požiadať príslušné orgány, aby v jeho mene vykonali konkrétne vyšetrovacie úlohy a kontroly na mieste, ako sa stanovuje v tomto článku a článku 48c ods. 1. Príslušné orgány majú na tento účel rovnaké právomoci ako orgán ESMA, ako je stanovené v tomto článku a v článku 48c ods. 1.

8.  Ak úradníci a iné sprevádzajúce osoby poverené orgánom ESMA zistia, že sa osoba bráni kontrole nariadenej podľa tohto článku, príslušný orgán dotknutého členského štátu im poskytne potrebnú pomoc a v prípade potreby požiada o pomoc políciu alebo rovnocenný orgán presadzovania práva s cieľom umožniť im vykonať kontrolu na mieste.

9.  Ak si kontrola na mieste stanovená v odseku 1 alebo pomoc stanovená v odseku 7 vyžadujú podľa platného vnútroštátneho práva povolenie vnútroštátneho súdneho orgánu, požiada sa o takéto povolenie. O takéto povolenie možno požiadať aj ako o preventívne opatrenie.

10.  Ak vnútroštátny súdny orgán dostane žiadosť o povolenie kontroly na mieste v zmysle odseku 1 alebo pomoci v zmysle odseku 7, uvedený orgán overuje toto:

a)  rozhodnutie prijaté orgánom ESMA uvedené v odseku 4 je pravé;

b)  či sú všetky opatrenia, ktoré sa majú prijať, primerané a či nie sú svojvoľné alebo nadmerné.

Na účely písmena b) môže vnútroštátny súdny orgán požiadať orgán ESMA o podrobné vysvetlenia, ktoré sa týkajú najmä dôvodov, na základe ktorých má orgán ESMA podozrenie, že došlo k porušeniu tohto nariadenia, a závažnosti údajného porušenia a povahy účasti osoby, na ktorú sa vzťahujú donucovacie opatrenia. Vnútroštátny súdny orgán však nesmie skúmať potrebu vyšetrovania ani požadovať informácie obsiahnuté v spise orgánu ESMA. Zákonnosť rozhodnutia orgánu ESMA podlieha preskúmaniu iba zo strany Súdneho dvora na základe postupu stanoveného v článku 61 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

ODDIEL 2

ADMINISTRATÍVNE SANKCIE A INÉ OPATRENIA

Článok 48eOpatrenia dohľadu orgánu ESMA

1.  Ak ESMA v súlade s článkom 48i ods. 5 zistí, že osoba spáchala jedno z porušení uvedených v článku 48f ods. 2, prijme jedno alebo viacero z týchto opatrení:

a)  prijme rozhodnutie, ktorým osobu požiada, aby porušovanie ukončila;

b)  prijme rozhodnutie o uložení pokút v súlade s článkom 48f;

c)  vydá verejné oznamy.

2.  Pri prijímaní opatrení uvedených v odseku 1 orgán ESMA zohľadňuje povahu a závažnosť porušenia so zreteľom na tieto kritériá:

a)  trvanie a frekvencia opakovaného výskytu porušenia;

b)  či porušenie spôsobilo finančnú trestnú činnosť, uľahčilo ju alebo k nej inak prispelo;

c)  či k porušeniu došlo úmyselne alebo z nedbanlivosti;

d)  stupňa zodpovednosti osoby zodpovednej za porušenie;

e)  finančnej sily osoby zodpovednej za porušenie, napríklad podľa celkového obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ročného príjmu a čistého majetku zodpovednej fyzickej osoby;

f)  vplyvu porušenia na záujmy retailových investorov;

g)  významu ziskov, ktoré osoba zodpovedná za porušenie získala, strát, ktorým zabránila, alebo strát tretích strán vyplývajúcich z porušenia, pokiaľ ich možno určiť;

h)  úroveň spolupráce osoby zodpovednej za porušenie s orgánom ESMA bez toho, aby bola dotknutá potreba zaistiť navrátenie ziskov, ktoré táto osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila;

i)  predchádzajúcich porušení, ktorých sa dopustila osoba zodpovedná za dané porušenie;

j)  opatrení prijatých po porušení osobou zodpovednou za porušenie, aby sa zabránilo jeho opakovaniu.

3.  Orgán ESMA bez zbytočného odkladu oznámi akékoľvek opatrenie prijaté podľa odseku 1 osobe zodpovednej za porušenie, ako aj príslušným orgánom členských štátov a Komisii. Každé takéto opatrenie zverejní na svojom webovom sídle do 10 pracovných dní odo dňa jeho prijatia.

Zverejnenie uvedené v prvom pododseku zahŕňa:

a)  vyhlásenie, v ktorom sa potvrdí právo osoby zodpovednej za porušenie odvolať sa proti rozhodnutiu;

b)  ak je to vhodné, vyhlásenie, v ktorom sa potvrdí, že odvolanie bolo podané, a v ktorom sa uvedie, že takéto odvolanie nemá odkladný účinok;

c)  vyhlásenie, v ktorom sa uvedie, že odvolacia rada orgánu ESMA má možnosť pozastaviť uplatňovanie napadnutého rozhodnutia v súlade s článkom 60 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 48fPokuty

1.  Ak orgán ESMA v súlade s článkom 48i ods. 5 zistí, že sa akákoľvek osoba úmyselne alebo z nedbanlivosti dopustila jedného alebo viacerých porušení uvedených v odseku 2, v súlade s odsekom 3 tohto článku prijme rozhodnutie o uložení pokuty.

Porušenie sa považuje za úmyselné, ak orgán ESMA zistí objektívne skutočnosti, ktoré preukazujú, že uvedená osoba konala úmyselne s cieľom dopustiť sa porušenia.

2.  Zoznam porušení podľa odseku 1 je takýto: porušenia článkov 4 – 16, 21, 23 – 29 a 34 nariadenia (EÚ) 2016/1011.

3.  Maximálna výška pokuty uvedenej v odseku 1 je:

i)  v prípade právnickej osoby 1 000 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, zodpovedajúca hodnota v národnej mene k 30. júnu 2016 alebo 10 % celkového ročného obratu tejto právnickej osoby podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom podľa toho, ktorá suma je vyššia;

ii)   v prípade fyzickej osoby 500 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, zodpovedajúca hodnota v národnej mene k 30. júnu 2016.

Maximálna výška pokuty za porušenia článku 11 ods. 1 písmena d) alebo článku 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1011 je bez ohľadu na prvý pododsek 250 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, zodpovedajúca hodnota v národnej mene k 30. júnu 2016, alebo 2 % celkového ročného obratu tejto právnickej osoby podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom podľa toho, ktorá suma je vyššia, pre právnické osoby a 100 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, zodpovedajúca hodnota v národnej mene k 30. júnu 2016 pre fyzické osoby.

Ak je právnická osoba materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, od ktorej sa vyžaduje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v súlade so smernicou 2013/34/EÚ, príslušným celkovým ročným obratom na účely bodu i) je celkový ročný obrat alebo zodpovedajúci druh príjmu v súlade s príslušným právom Únie v oblasti účtovníctva podľa poslednej dostupnej konsolidovanej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom konečnej materskej spoločnosti.

4.  Pri stanovovaní úrovne pokuty podľa odseku 1 orgán ESMA zohľadňuje kritériá uvedené v článku 48e ods. 2.

5.  Bez ohľadu na odsek 4, ak mala právnická osoba priamo alebo nepriamo z porušenia finančný prospech, výška pokuty sa rovná minimálne tomuto prospechu.

6.  Ak konanie alebo opomenutie konania zo strany osoby predstavuje viac než jedno porušenie uvedené v článku 48f ods. 2, uplatňuje sa len vyššia z pokút vypočítaných podľa odseku 3 a vzťahujúca sa na jedno z uvedených porušení.

Článok 48gPravidelné platby penále

1.  Orgán ESMA ukladá rozhodnutím pravidelné platby penále s cieľom prinútiť:

a) osobu, aby v súlade s rozhodnutím prijatým podľa článku [48e ods. 1 písm. a)] ukončila porušovanie;

b) osoby uvedené v článku 48b ods. 1, aby:

i)  poskytli úplné informácie, ktoré boli vyžiadané rozhodnutím podľa článku [48b];

ii)  sa podrobila vyšetrovaniu, a najmä aby poskytla úplné záznamy, údaje, postupy alebo akékoľvek iné požadované materiály a aby doplnila a opravila ostatné informácie poskytnuté pri vyšetrovaní, ktoré sa začalo na základe rozhodnutia prijatého podľa článku [48c];

iii)  sa podrobila kontrole na mieste nariadenej rozhodnutím prijatým podľa článku [48d].

2.  Pravidelná platba penále musí byť účinná a primeraná. Pravidelná platba penále sa ukladá za každý deň omeškania.

3.  Bez ohľadu na odsek 2 je výška pravidelných platieb penále 3 % priemerného denného obratu v predchádzajúcom obchodnom roku a v prípade fyzických osôb 2 % priemerného denného príjmu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Vypočíta sa od dátumu stanoveného v rozhodnutí, ktorým sa ukladá pravidelná platba penále.

4.  Pravidelná platba penále sa ukladá najviac na šesť mesiacov po oznámení rozhodnutia orgánu ESMA. Po skončení tohto obdobia orgán ESMA opatrenie preskúma.

Článok 48hZverejňovanie, povaha, vymáhanie a odvádzanie pokút a pravidelných platieb penále

1.  Orgán ESMA zverejňuje všetky pokuty a pravidelné platby penále, ktoré boli uložené podľa článkov 48f