Postopek : 2018/0385(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0014/2019

Predložena besedila :

A8-0014/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.12

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0126

POROČILO     ***I
PDF 209kWORD 79k
14.1.2019
PE 630.672v02-00 A8-0014/2019

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti [kot je bila spremenjena z Direktivo 2018/XXX/EU] in Uredbe (EU) 2018/XXX Evropskega parlamenta in Sveta [upravljanje energetske unije] zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Miroslav Poche

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti [kot je bila spremenjena z Direktivo 2018/XXX/EU] in Uredbe (EU) 2018/XXX Evropskega parlamenta in Sveta [upravljanje energetske unije] zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0744),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 192(1) in člena 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0482/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0014/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet uradno obvestilo, da namerava izstopiti iz Unije. Zato se pravo Unije od 30. marca 2019 preneha uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če sporazum o izstopu ali Evropski svet v soglasju z Združenim kraljestvom soglasno ne določi drugega datuma. Takrat bo Združeno kraljestvo postalo tretja država.

(1)  Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet uradno obvestilo, da namerava izstopiti iz Unije. Pogodbe se bodo zanj prenehale uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po uradnem obvestilu, to je 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno sklene, da se to obdobje podaljša.

Obrazložitev

Gre za tehnično spremembo z medinstitucionalno dogovorjenim horizontalnim besedilom, ki se uporablja za vse zakonodajne akte, povezane z izstopom.

Predlog spremembe    2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Sporazum o izstopu, kot so ga oblikovali pogajalci, vsebuje ureditev za uporabo določb prava Unije za Združeno kraljestvo in v njem po datumu, ko se bosta Pogodbi prenehali uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem. Če bo sporazum začel veljati, se bosta v skladu z njim za Združeno kraljestvo in v njem v prehodnem obdobju uporabljali Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a, kot je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2018/2002 Evropskega parlamenta in Sveta1b, in Uredba (EU) 2018/1999, ki bosta po koncu prehodnega obdobja prenehali veljati.

 

__________________

 

1a Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).

 

1b Direktiva (EU) 2018/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2012/27/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L 328, 14.6.2018, str. 210).

 

1c Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

Obrazložitev

Gre za tehnično spremembo z medinstitucionalno dogovorjenim horizontalnim besedilom, ki se uporablja za vse zakonodajne akte, povezane z izstopom.

Predlog spremembe    3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti6, kot je bila spremenjena z Direktivo 2018/XXX/EU7, od držav članic zahteva določitev okvirnih nacionalnih prispevkov k cilju Unije glede energetske učinkovitosti, ki znaša najmanj 32,5 % za leto 2030. Pri tem bi morale države članice upoštevati porabo energije v Uniji za leto 20308.

(2)  Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, kot je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2018/2002, od držav članic zahteva določitev okvirnih nacionalnih prispevkov k ciljem Unije glede energetske učinkovitosti, ki znaša najmanj 32,5 % za leto 2030. Pri tem morajo države članice upoštevati porabo primarne in/ali končne energije v Uniji za leto 20308.

Obrazložitev

Tehnično pojasnilo zaradi večje skladnosti s terminologijo, ki je uporabljena v nedavno dogovorjeni reviziji direktive o energetski učinkovitosti v zvezi s cilji energetske učinkovitosti Unije za leto 2030 glede porabe primarne/končne energije.

Predlog spremembe    4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Uredba (EU) 2018/XXX [upravljanje energetske unije]9 od držav članic zahteva, da pri določanju svojih prispevkov k doseganju ciljev Unije na področju energetske učinkovitosti upoštevajo porabo energije v Uniji za leto 203010. Poraba energije na ravni Unije je pomembna tudi zaradi ocene Komisije o napredku pri skupnem doseganju ciljev Unije11.

(3)  Uredba (EU) 2018/1999 od držav članic zahteva, da pri določanju svojih prispevkov k doseganju ciljev Unije na področju energetske učinkovitosti upoštevajo porabo primarne in/ali končne energije v Uniji za leto 203010. Poraba energije na ravni Unije je pomembna tudi zaradi ocene Komisije o napredku pri skupnem doseganju ciljev Unije11.

Obrazložitev

Tehnično pojasnilo zaradi večje skladnosti s terminologijo, ki je uporabljena v nedavno dogovorjeni reviziji direktive o energetski učinkovitosti v zvezi s cilji energetske učinkovitosti Unije za leto 2030 glede porabe primarne/končne energije.

Predlog spremembe    5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)   Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije je treba tehnično prilagoditi predvidene vrednosti porabe energije za Evropsko unijo za leto 2030, da bodo ustrezale Uniji 27 držav članic (EU-27). Projekcije, ki so bile narejene za krovni cilj Unije, ki je znašal 32,5 %, kažejo, da bi poraba primarne energije morala znašati 1 273 milijonov ton ekvivalenta nafte (Mtoe), poraba končne energije pa 956 Mtoe za leto 2030 za Unijo 28 držav članic. Enakovredne projekcije za EU-27 brez Združenega kraljestva kažejo, da bi v letu 2030 poraba primarne energije morala znašati 1 128 Mtoe, poraba končne energije pa 846 Mtoe. Zaradi tega je treba prilagoditi vrednosti za ravni porabe energije v letu 2030.

(4)   Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije je treba tehnično prilagoditi predvidene vrednosti porabe energije za Evropsko unijo za leto 2030, da bodo ustrezale Uniji 27 držav članic (EU-27). Projekcije, ki so bile narejene za krovne cilje Unije, ki so znašali najmanj 32,5 %, kažejo, da bi poraba primarne energije morala znašati 1 273 milijonov ton ekvivalenta nafte (Mtoe), poraba končne energije pa 956 Mtoe za leto 2030 za Unijo 28 držav članic. Enakovredne projekcije za EU-27 brez Združenega kraljestva kažejo, da bi v letu 2030 poraba primarne energije morala znašati 1 128 Mtoe, poraba končne energije pa 846 Mtoe. Zaradi tega je treba prilagoditi vrednosti za ravni porabe energije v letu 2030.

Obrazložitev

Tehnično pojasnilo zaradi večje skladnosti s terminologijo, uporabljeno v nedavno dogovorjeni reviziji direktive o energetski učinkovitosti v zvezi s cilji energetske učinkovitosti Unije za leto 2030 glede porabe primarne/končne energije.

Predlog spremembe    6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  V skladu s členom 4(3) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta1a se akti, katerih prenehanje uporabe je opredeljeno z določenim datumom, prenehajo uporabljati z iztekom zadnje ure dne, ki ustreza temu datumu. Ta sklep bi se zato moral začeti uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se za Združeno kraljestvo prenehata uporabljati Direktiva 2012/27/EU, kot je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2018/2002, in Uredba (EU) 2018/1999.

 

________________________

 

1a Uredba (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov (UL L 124, 8.6.1971, str. 1).

Obrazložitev

Gre za tehnično spremembo z medinstitucionalno dogovorjenim horizontalnim besedilom, ki se uporablja za vse zakonodajne akte, povezane z izstopom.

Predlog spremembe    7

Predlog sklepa

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 3

Člen 3

Člena 1 in 2 tega sklepa ne posegata v rok iz člena 28 Direktive 2012/27/EU [kot je bila spremenjena z Direktivo 2018/XXX/EU] in člena 59 Uredbe (EU) 2018/XXX [upravljanje energetske unije].

Člena 1 in 2 tega sklepa ne posegata v roke iz člena 2 Direktive (EU) 2018/2002 in člena 59 Uredbe (EU) 2018/1999.

Obrazložitev

Navesti je treba prenos nedavno dogovorjene direktive o energetski učinkovitosti [o spremembi Direktive 2012/27/EU]. Člen 28 Direktive 2012/27/EU za prenos določa splošni datum 5. junij 2014 (ter posebne datume za nekatere določbe). Zato sklicevanje na ta člen ni ustrezno.

Predlog spremembe    8

Predlog sklepa

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 4

Člen 4

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in se uporablja od dne, ki sledi dnevu, ko se pravo Unije preneha uporabljati za Združeno kraljestvo.

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in se uporablja od dne, ki sledi dnevu, ko se pravo Unije preneha uporabljati za Združeno kraljestvo.

 

Člen 1 se začne uporabljati od dne, ki sledi dnevu, od katerega se za Združeno kraljestvo in v njem preneha uporabljati Direktiva 2012/27/EU, kot je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2018/2002.

 

Člen 2 se uporablja od dne, ki sledi dnevu, na katerega se za Združeno kraljestvo in v njem preneha uporabljati Uredba (EU) št. 2018/1999.

 

Člen 3 se uporablja od [datum začetka veljavnosti].

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna zaradi časovnih omejitev, da bi pravočasno dokončali zakonodajni postopek, s čimer se zagotovi, da lahko sklep začne veljati pred dnevom, ko se pravo Unije preneha uporabljati za Združeno kraljestvo. Druge spremembe odražajo medinstitucionalno dogovorjeno horizontalno besedilo, ki se uporablja za vse zakonodajne akte, povezane z brexitom.


OBRAZLOŽITEV

1. Predlog Komisije

Ta predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti [kot je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2018/2002] in Uredbe (EU) 2018/1999 [upravljanje energetske unije] je potreben zaradi skorajšnjega izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije je treba tehnično prilagoditi predvidene vrednosti porabe energije za Evropsko unijo za leto 2030, da bodo ustrezale Uniji s 27 državami članicami (EU-27). Projekcije, ki so bile narejene za krovne cilje Unije, namreč da bi znašali najmanj 32,5 %, kažejo, da bi morala poraba primarne energije za Unijo z 28 državami članicami znašati 1 273 milijonov ton ekvivalenta nafte (Mtoe), poraba končne energije pa 956 Mtoe za leto 2030. Enakovredne projekcije za EU-27 brez Združenega kraljestva kažejo, da bi v letu 2030 poraba primarne energije morala znašati 1 128 Mtoe, poraba končne energije pa 846 Mtoe. Zaradi tega je treba prilagoditi vrednosti za porabo primarne in končne energije, določene v nedavno spremenjeni direktivi o energetski učinkovitosti.

Nova uredba o upravljanju energetske unije od držav članic zahteva, da pri določanju svojih prispevkov k doseganju ciljev Unije za leto 2030 glede energetske učinkovitosti upoštevajo porabo energije v Uniji v letu 2030. Poraba energije na ravni Unije je pomembna tudi zaradi ocene Evropske komisije o napredku pri skupnem doseganju ciljev Unije. Zato bi bilo treba spremeniti tudi uredbo o upravljanju energetske unije, da bi bile v njej upoštevane tudi prilagojene vrednosti za porabo energije v letu 2030.

Spomniti je treba, da so bili krovni cilji Unije za leto 2030 določeni v primerjavi s projekcijami iz leta 2007 z uporabo ekonometričnega modeliranja (model energetskega sistema PRIMES), znanega kot referenčni scenarij iz leta 2007. Cilji so bili preneseni v ravni porabe primarne in končne energije z zmanjšanjem projekcij referenčnega scenarija iz leta 2007 za leto 2030 za 32,5 %. Številke Mtoe temeljijo na zgoraj navedeni projekciji energetskega modeliranja. Prilagoditev vrednosti, ki jih je predlagala Komisija, da bi upoštevali izstop Združenega kraljestva iz EU, temelji na istem osnovnem energetskem modelu.

2. Stališče poročevalca

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije kot tehnično prilagoditev vrednosti porabe energije Unije za leto 2030, ki je potrebna zaradi bližnjega izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Ker je prilagoditev tehnična in temelji neposredno na modeliranju, ki se je uporabilo kot osnova za prvotni izračun absolutnih ravni porabe energije v okviru krovnih ciljev Unije, poročevalec ne predlaga sprememb vrednosti, ki jih je predlagala Komisija.

V svoj osnutek poročila pa je vključil zelo omejeno število tehničnih predlogov sprememb s širšim namenom pojasnitve nekaterih določb, ki jih je predlagala Komisija. Spremembe, ki jih predlaga poročevalec, zajemajo naslednja vprašanja:

̶  tehnična pojasnitev besedila, uporabljenega v uvodnih izjavah v zvezi s cilji energetske učinkovitosti za leto 2030, zaradi večje skladnosti s terminologijo, ki je uporabljena v nedavno dogovorjeni reviziji direktive o energetski učinkovitosti. Poudariti bi bilo treba, da se direktiva nanaša na krovne cilje (v množini), tako da bo razvidno, da je cilj za energetsko učinkovitost izražen v porabi primarne/končne energije;

̶  pojasnilo, da sklep ne bi smel posegati v prenos nedavno dogovorjene direktive o energetski učinkovitosti in Direktive 2012/27/EU, ki je bila že prenesena;

̶  s spremembo datuma začetka veljavnosti sklepa (tri dni namesto dvajset dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije) se zagotovi, da lahko začne veljati že pred dnem, ko se pravo Unije preneha uporabljati za Združeno kraljestvo. Ta sprememba se zdi potrebna zaradi časovnih omejitev za dokončanje zakonodajnega postopka pred 29. marcem 2019.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti [kot je bila spremenjena z Direktivo 2018/XXX/EU] in Uredbe (EU) 2018/XXX Evropskega parlamenta in Sveta [upravljanje energetske unije] zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

Referenčni dokumenti

COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)

Datum predložitve EP

14.11.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

15.11.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

15.11.2018

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ENVI

20.11.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Miroslav Poche

21.11.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

3.12.2018

 

 

 

Datum sprejetja

14.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

49

1

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Fredrick Federley, Ashley Fox, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pilar Ayuso, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Rupert Matthews, Clare Moody, Caroline Nagtegaal, Dennis Radtke, Giancarlo Scottà, Davor Škrlec

Datum predložitve

14.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier, Giancarlo Scottà

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Seán Kelly, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 24. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov