Postup : 2018/0138(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0015/2019

Předložené texty :

A8-0015/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 16.7

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0109

ZPRÁVA     ***I
PDF 313kWORD 127k
14.1.2019
PE 627.834v02-00 A8-0015/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě

(COM (2018) 0277 – C8‑0192/2018 – 2018/0138 (COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Dominique Riquet

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0277),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0192/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená českým Senátem, německým Spolkovým sněmem, irským parlamentem a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A8-0015/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/201322 stanoví společný rámec pro vytvoření moderních interoperabilních sítí pro rozvoj vnitřního trhu. Transevropské dopravní sítě (TEN-T) mají dvouvrstvou strukturu: globální síť zajišťuje propojení všech regionů Unie, zatímco hlavní síť se skládá z prvků sítě, které mají pro Unii nejvyšší strategický význam. Nařízení (EU) č. 1315/2013 stanoví závazné cíle pro dokončení realizace s tím, že hlavní síť má být dokončena do roku 2030 a globální síť do roku 2050.

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/201322 stanoví společný rámec pro vytvoření interoperabilních sítí zahrnujících dvouúrovňovou strukturu, jež budou občanům k dispozici, pro rozvoj vnitřního trhu a pro sociální, hospodářskou a územní soudržnost Unie. Transevropské dopravní sítě (TEN-T) mají dvouvrstvou strukturu: hlavní síť se skládá z prvků sítě, které mají pro Unii nejvyšší strategický význam, zatímco síť globální zajišťuje propojení všech regionů Unie. Hlavní síť by měla sloužit jako přeshraniční a multimodální urychlovač pro jednotný evropský prostor pro dopravu a mobilitu. Nařízení (EU) č. 1315/2013 stanoví závazné cíle pro dokončení realizace s tím, že hlavní síť má být dokončena do roku 2030 a globální síť do roku 2050. Zároveň nařízení (EU) č. 1315/2013 klade zvláštní důraz na přeshraniční propojení, která zlepší interoperabilitu mezi různými druhy dopravy a přispějí k multimodální integraci dopravy Unie, přičemž je rovněž třeba zohlednit dynamiku rozvoje odvětví dopravy a nových technologií v budoucnosti.

__________________

__________________

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Zkušenosti ukazují, že navzdory potřebnosti a závazným časovým lhůtám pro dokončení TEN-T musejí mnohé investice, které mají vést k tomuto dokončení, procházet složitými postupy udělování povolení, přeshraničními zadávacími řízeními a dalšími postupy. Tato situace ohrožuje včasnou realizaci projektů a v mnoha případech má za následek významná zpoždění a zvýšené náklady. Řešení těchto problémů a možnost synchronizovaného dokončení TEN-T bude vyžadovat přijetí harmonizovaného opatření na úrovni Unie.

(2)  Zkušenosti ukazují, že navzdory potřebnosti a závazným časovým lhůtám pro dokončení TEN-T musejí mnohé investice, které mají vést k tomuto dokončení procházet mnoha nejasnými, pomalými a složitými postupy udělování povolení, přeshraničními zadávacími řízeními a dalšími postupy. Tato situace ohrožuje včasnou realizaci projektů a v mnoha případech má za následek významná zpoždění a zvýšené náklady, jakož i nejistotu pro předkladatele projektu a potenciální soukromé investory, a může vést také k tomu, že od projektů je v průběhu řízení upuštěno. Za těchto okolností vyžaduje synchronizované dokončení TEN-T ve lhůtách stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 harmonizovaná opatření na úrovni Unie. Navíc by členské státy měly o svých vnitrostátních plánech infrastruktury rozhodovat v souladu s cíli TEN-T.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Toto nařízení se vztahuje pouze na projekty Unie, které jsou uznány jako projekty společného zájmu na hlavní síti transevropské dopravní sítě podle nařízení (EU) č. 1315/2013. Členský stát může rovněž rozhodnout o rozšíření oblasti působnosti na globální síť.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  V právních rámcích řady členských států je stanovena možnost preferenčního zacházení pro určité kategorie projektů, jež se odvíjí od jejich strategického významu pro hospodářství. Prioritní zacházení spočívá ve zkrácení časových lhůt, souběhu postupů nebo zkrácení lhůt pro odvolání způsobem, který současně zajišťuje dosažení cílů dalších horizontálních politik. Je-li v rámci vnitrostátního právního rámce takový rámec zaveden, měl by se automaticky vztahovat i na projekty Unie považované za projekty společného zájmu ve smyslu nařízení (EU) č. 1315/2013.

(3)  V právních systémech řady členských států je stanovena možnost preferenčního zacházení pro určité kategorie projektů, jež se odvíjí od jejich strategického významu pro Unii. Prioritní zacházení spočívá ve zkrácení časových lhůt, souběhu a/nebo zjednodušení postupů, zkrácení lhůt pro dokončení postupu pro získání povolení nebo odvolání způsobem, který současně zajišťuje dosažení cílů dalších horizontálních politik. Jsou-li v rámci vnitrostátního právního rámce taková pravidla pro prioritní zacházení zavedena, měla by se automaticky vztahovat i na projekty Unie považované za projekty společného zájmu ve smyslu nařízení (EU) č. 1315/2013. Členské státy, které nemají tato pravidla týkající se prioritního zacházení, by je měly přijmout.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  V zájmu zlepšení účinnosti posouzení dopadu na životní prostředí a zjednodušení rozhodovacího postupu, kdy povinnost provést hodnocení týkající se environmentálních otázek projektů hlavní sítě vyplývá současně ze směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU a dalších právních předpisů Unie, jako je směrnice 92/43/EHS, směrnice 2009/147/ES, směrnice 2000/60/ES, směrnice 2008/98/ES, směrnice 2010/75/EU, směrnice 2012/18/EU a směrnice 2011/42/ES by měly členské státy zajistit, aby byl stanoven společný postup, který splňuje požadavky těchto směrnic.

(4)  V zájmu zlepšení účinnosti posouzení dopadu na životní prostředí a zjednodušení rozhodovacího postupu, kdy povinnost provést hodnocení týkající se environmentálních otázek projektů hlavní sítě vyplývá současně ze směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU a dalších právních předpisů Unie, jako je směrnice 92/43/EHS, směrnice 2009/147/ES, směrnice 2000/60/ES, směrnice 2008/98/ES, směrnice 2010/75/EU, směrnice 2012/18/EU a směrnice 2011/42/ES by měly členské státy zajistit, aby byl stanoven společný postup, který splňuje požadavky těchto směrnic. Kromě toho včasné stanovení rozsahu dopadů na životní prostředí a včasná diskuze s příslušnými orgány o obsahu posouzení dopadu na životní prostředí mohou omezit zpoždění během fáze udělování povolení a obecně zlepšit kvalitu posouzení.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Z řady evropských směrnic či vnitrostátního práva vyplývají četné povinnosti provádět posouzení dopadů na životní prostředí, která jsou nezbytná pro udělení povolení na projekty společného zájmu na hlavní síti TEN-T, a proto by bylo žádoucí, aby Unie zavedla společný postup, který by byl zjednodušený, centralizovaný, zohledňoval by požadavky těchto směrnic a jeho cílem by bylo přispět k dosažení cílů tohoto nařízení v oblasti zjednodušení opatření.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Projekty hlavní sítě by se měly opírat o integrované postupy vydávání povolení, které umožní zprůhlednit řízení celého postupu a zajistí jednotné kontaktní místo pro investory. Členské státy by měly určit příslušný orgán v souladu se svými vnitrostátními právními rámci a správním uspořádáním.

(5)  Členské státy by měly určit příslušný orgán v souladu se svými vnitrostátními právními rámci a správním uspořádáním, aby se projekty hlavní sítě mohly opírat o integrované postupy vydávání povolení, které umožní zprůhlednit řízení celého postupu a zajistí jednotné kontaktní místo pro investory. V případě potřeby může jediný příslušný orgán přenést svou odpovědnost, povinnosti a úkoly na jiný orgán na příslušné regionální, místní nebo jiné správní úrovni.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Zřízení jediného příslušného orgánu na vnitrostátní úrovni, který by integroval všechny postupy při udělování povolení („jednotného kontaktního místa“), by mělo snížit složitost, zlepšit účinnost a zvýšit transparentnost postupů. Tento orgán by měl také posilovat případnou spolupráci mezi členskými státy. Tyto postupy by měly podporovat skutečnou spolupráci mezi investory a jediným příslušným orgánem, a měly by proto umožňovat vymezení rozsahu ve fázi před podáním žádosti o udělení povolení. Toto vymezení rozsahu by mělo tvořit součást podrobného přehledu žádosti a řídit se postupy stanovenými v čl. 5 odst. 2 směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU.

(6)  Zřízení jediného příslušného orgánu na vnitrostátní úrovni, který by integroval všechny postupy při udělování povolení („jednotného kontaktního místa“), by mělo snížit složitost, zlepšit účinnost a koordinaci a zvýšit transparentnost a rychlost postupů i přijímání rozhodnutí. Tento orgán by měl také posilovat případnou spolupráci mezi členskými státy. Tyto postupy by měly podporovat skutečnou spolupráci mezi investory a jediným příslušným orgánem, a měly by proto umožňovat vymezení rozsahu ve fázi před podáním žádosti o udělení povolení. Toto vymezení rozsahu by mělo tvořit součást podrobného přehledu žádosti a řídit se postupy stanovenými v čl. 5 odst. 2 směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Pokud se projekty společného zájmu považují za prioritní projekty Unie, mohl by být za účelem splnění povinností vyplývajících z tohoto nařízení zřízen společný příslušný orgán, na němž se dohodnou jednotlivé příslušné orgány ze dvou nebo více členských států nebo členských států a třetích zemí.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Vzhledem k naléhavosti dokončení hlavní sítě TEN-T by zjednodušení postupů vydávání povolení mělo být vázáno na lhůtu, ve které by příslušné odpovědné orgány měly přijmout komplexní rozhodnutí týkající se realizace projektu. Tato lhůta by měla vést k účinnějšímu řízení postupů a za žádných okolností by neměla ohrozit vysoké standardy Unie v oblasti ochrany životního prostředí a účasti veřejnosti.

(8)  Vzhledem k naléhavosti dokončení hlavní sítě TEN-T do roku 2030 by zjednodušení postupů vydávání povolení mělo být vázáno na lhůtu, ve které by příslušné odpovědné orgány měly přijmout komplexní rozhodnutí týkající se realizace projektu. Tato lhůta by měla zajistit účinnější řízení postupů a za žádných okolností by neměla ohrozit vysoké standardy Unie v oblasti ochrany životního prostředí, transparentnosti a účasti veřejnosti. Projekty by se měly hodnotit z hlediska výběrových kritérií připravenosti stanovených Nástrojem pro propojení Evropy. Při provádění těchto hodnocení je třeba zohlednit dodržování lhůt stanovených v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Přeshraniční projekty v oblasti infrastruktury TEN-T se potýkají se zvláštními problémy, pokud jde o koordinaci postupů udělování povolení. Evropští koordinátoři by měli být zmocněni k monitorování těchto postupů a měli by usnadňovat jejich synchronizaci a dokončení.

(10)  Přeshraniční projekty v oblasti infrastruktury TEN-T se potýkají se zvláštními problémy, pokud jde o koordinaci postupů udělování povolení. Evropští koordinátoři uvedení v článku 45 nařízení (EU) No 1315/2013 by měli být zmocněni k monitorování těchto postupů a měli by usnadňovat jejich synchronizaci a dokončení, aby byly dodrženy lhůty stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Komise se do udělování povolení jednotlivým projektům standardně nezapojuje. V některých případech však určitá hlediska přípravy projektu podléhají schválení na úrovni Unie. Pokud se Komise podílí na postupech, projektům společného zájmu Unie se dostane preferenčního zacházení a Komise zajistí, aby měli předkladatelé projektu jistotu. V některých případech může být vyžadováno schválení státní podpory. V souladu s kodexem osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory mohou členské státy požádat Komisi, aby na projekty společného zájmu na hlavní síti TEN-T, které považují za prioritní, uplatnila předvídatelnější časové lhůty podle typu projektu nebo na základě vzájemně dohodnutého naplánování.

(12)  Komise se do udělování povolení jednotlivým projektům standardně nezapojuje. V některých případech však určitá hlediska přípravy projektu podléhají schválení na úrovni Unie. Pokud se Komise podílí na postupech, projektům společného zájmu Unie se dostane preferenčního zacházení a Komise zajistí, aby měli předkladatelé projektu jistotu. V některých případech může být vyžadováno schválení státní podpory. Aniž jsou dotčeny lhůty stanovené tímto nařízením a v souladu s kodexem osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory členské státy by měly mít možnost požádat Komisi, aby na projekty společného zájmu na hlavní síti TEN-T, které považují za prioritní, uplatnila předvídatelnější časové lhůty podle typu projektu nebo na základě vzájemně dohodnutého naplánování.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Realizace projektů infrastruktury na hlavní síti TEN-T by měla být podpořena také pokyny Komise, které vyjasní provádění některých typů projektů i dodržování acquis Unie. Například v Akčním plánu pro přírodu, lidi a hospodářství23e předpokládá, že takové pokyny zprůhlední dodržování směrnice o ochraně ptáků a přírodních stanovišť. V zájmu zajištění ekonomicky nejvýhodnější nabídky by měla být projektům společného zájmu poskytnuta přímá podpora určená pro zadávání veřejných zakázek24. Dále by měla být vyčleněna vhodná technická pomoc v rámci mechanismů vypracovaných pro víceletý finanční rámec 2021–2027, jejímž cílem by bylo poskytnout projektům společného zájmu TEN-T finanční podporu.

(13)  Realizace projektů infrastruktury na hlavní síti TEN-T by měla být podpořena také pokyny Komise, které vyjasní provádění některých typů projektů i dodržování acquis Unie. Například v Akčním plánu pro přírodu, lidi a hospodářství23se předpokládá, že takové pokyny zprůhlední dodržování směrnice o ochraně ptáků a přírodních stanovišť. V zájmu zajištění minimalizace externích nákladů a ekonomicky nejvýhodnější nabídky by měla být projektům společného zájmu poskytnuta přímá podpora určená pro zadávání veřejných zakázek24. Dále by měla být vyčleněna vhodná technická pomoc v rámci mechanismů vypracovaných pro víceletý finanční rámec 2021–2027, jejímž cílem by bylo poskytnout projektům společného zájmu TEN-T finanční podporu.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 final.

23 COM(2017) 198 final.

24 COM(2017) 573 final

24 COM(2017) 573 final

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Z důvodů právní jistoty by se na správní postupy zahájené před vstupem tohoto nařízení v platnost neměla vztahovat ustanovení tohoto nařízení,

(15)  Z důvodů právní jistoty by se na správní postupy zahájené před vstupem tohoto nařízení v platnost neměla vztahovat ustanovení tohoto nařízení, pokud nebude po vzájemné dohodě dotčených stran rozhodnuto jinak.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví požadavky použitelné na správní postupy uplatňované příslušnými orgány členských států v souvislosti se schvalováním a prováděním všech projektů společného zájmu na hlavní síti transevropské dopravní sítě.

Toto nařízení stanoví požadavky použitelné na správní postupy uplatňované příslušnými orgány členských států v souvislosti se schvalováním a prováděním všech projektů společného zájmu na hlavní síti transevropské dopravní sítě týkajících se nařízení č. 1315/2013, včetně předem vybraných projektů uvedených v části III přílohy nařízení, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy 2021–2027.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy se mohou rozhodnout, že rozšíří uplatňování všech ustanovení tohoto nařízení jako bloku na projekty společného zájmu globální sítě transevropské dopravní sítě.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „komplexním rozhodnutím“ se rozumí rozhodnutí nebo soubor rozhodnutí orgánu či orgánů členského státu, s výjimkou soudů či jiných soudních orgánů, které určují, zda má být předkladateli projektu uděleno povolení pro výstavbu dopravní infrastruktury potřebné k realizaci projektu, aniž jsou dotčena jakákoli rozhodnutí přijatá v souvislosti se správním odvolacím řízením;

a)  „komplexním rozhodnutím“ se rozumí rozhodnutí nebo soubor rozhodnutí jediného příslušného orgánu členského státu, případně společného příslušného orgánu, avšak s výjimkou soudů či jiných soudních orgánů, které určují, zda má být předkladateli projektu uděleno povolení pro výstavbu dopravní infrastruktury potřebné k realizaci projektu, aniž jsou dotčena jakákoli rozhodnutí přijatá v souvislosti se správním odvolacím řízením;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „postupem udělování povolení“ se rozumí každý postup, který musí orgány členského státu podle práva Unie nebo vnitrostátního práva provést, nebo opatření, které musí přijmout, než může navrhovatel projektu projekt realizovat;

b)  „postupem udělování povolení“ se rozumí každý postup, který musí orgány členského státu podle práva Unie nebo vnitrostátního práva provést, nebo opatření, které musí přijmout, než může navrhovatel projektu projekt realizovat, a jenž je zahájen dnem, kdy jediný příslušný orgán členského státu podepíše potvrzení o přijetí oznámení o dokumentaci;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „předkladatelem projektu“ se rozumí žadatel o povolení soukromého záměru nebo orgán veřejné moci, který dá podnět k záměru;

c)  „předkladatelem projektu“ se rozumí každá fyzická osoba či veřejná nebo soukromá právnická osoba žádající o povolení k zahájení projektu;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „jediným příslušným orgánem“ se rozumí orgán určený členským státem a pověřený úkoly vyplývajícími z tohoto nařízení;

d)  „jediným příslušným orgánem“ se rozumí orgán určený členským státem v souladu s jeho vnitrostátním právním rámcem a pověřený úkoly vyplývajícími z tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)   „společným příslušným orgánem“ se rozumí orgán zřízený na základě vzájemné dohody mezi příslušnými orgány ze dvou nebo více členských států nebo z jednoho či více členských států a z jedné nebo více třetích zemí, který je odpovědný za hladký průběh povolovacích řízení v souvislosti s přeshraničními projekty společného zájmu.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý projekt společného zájmu na hlavní síti TEN-T podléhá postupu udělování integrovaného povolení, který řídí jediný příslušný orgán určený každým členským státem v souladu s články 5 a 6.

1.  Každý projekt společného zájmu na hlavní síti TEN-T, včetně vybraných oddílů části III přílohy nařízení, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy, podléhá postupu udělování integrovaného povolení, který řídí jediný příslušný orgán určený každým členským státem v souladu s články 5 a 6.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Za účelem zajištění účinných správních postupů týkajících se projektů společného zájmu zajistí předkladatelé projektů a všechny dotčené orgány co nejrychlejší zacházení s těmito projekty, a to i s ohledem na přidělené prostředky.

3.  Za účelem zajištění účinných a efektivních správních postupů týkajících se projektů společného zájmu zajistí předkladatelé projektů a všechny dotčené orgány co nejrychlejší zacházení s těmito projekty, a to i s ohledem na hodnocení výběrových kritérií připravenosti a na přidělené prostředky.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby bylo možné splnit lhůty stanovené v článku 6 a snížit administrativní zátěž související s dokončením projektů společného zájmu, musí být integrovány všechny správní postupy vyplývající z rozhodného práva, vnitrostátního i práva Unie, takže bude vydáno jen jedno komplexní rozhodnutí.

1.  Aby bylo možné splnit lhůty stanovené v článku 6 a snížit administrativní zátěž související s dokončením projektů společného zájmu, musí být integrovány všechny postupy udělování povolení vyplývající z rozhodného práva, včetně příslušných posouzení vlivů na životní prostředí na vnitrostátní i unijní úrovni, takže bude vydáno jen jedno komplexní rozhodnutí, aniž je dotčena transparentnost, zapojení veřejnosti a environmentální a bezpečnostní požadavky podle práva Unie.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případě projektů společného zájmu, u nichž povinnost provádět posouzení dopadů na životní prostředí vychází současně ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU i dalších právních předpisů Unie, členské státy zajistí, aby byly stanoveny společné postupy ve smyslu čl. 2 odst. 3 směrnice 2011/92/EU.

2.  Aniž jsou dotčeny lhůty uvedené v článku 6 tohoto nařízení, v případě projektů společného zájmu, u nichž povinnost provádět posouzení dopadů na životní prostředí vychází současně ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU i dalších právních předpisů Unie, členské státy zajistí, aby byly stanoveny společné postupy ve smyslu čl. 2 odst. 3 směrnice 2011/92/EU.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do … (Úřad pro publikace: vložte datum jeden rok od vstupu tohoto nařízení v platnost), určí každý členský stát jediný příslušný orgán, který odpovídá za usnadňování postupu udělování povolení, včetně vydávání komplexního rozhodnutí.

1.  Do … [jeden rok od vstupu tohoto nařízení v platnost] a v každém případě nejpozději do 31. prosince 2020 určí každý členský stát jediný příslušný orgán, který odpovídá za usnadňování postupů udělování povolení potřebných pro přijetí komplexního rozhodnutí v souladu s odstavcem 3 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U projektu společného zájmu nebo konkrétní kategorie projektů společného zájmu mohou být odpovědnost jediného příslušného orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo související úkoly přeneseny na jiný orgán na příslušné správní úrovni, nebo mohou být tímto jiným orgánem vykonány, a to za předpokladu, že:

U projektu společného zájmu nebo konkrétní kategorie projektů společného zájmu mohou být z podnětu jediného příslušného orgánu se souhlasem členského státu přeneseny jeho povinnosti, závazky nebo související úkoly uvedené v odstavci 1 na jiný orgán na regionální, místní nebo jiné správní úrovni a mohou být tímto jiným orgánem vykonány, s výjimkou přijetí komplexního rozhodnutí uvedeného v odstavci 3 tohoto článku, a to za předpokladu, že:

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  za projekt společného zájmu je odpovědný pouze jeden orgán;

a)  za každý projekt společného zájmu je odpovědný pouze jeden příslušný orgán;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  tento orgán je jediným kontaktním místem pro předkladatele projektu v postupu vedoucím ke komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt společného zájmu a

b)  tento příslušný orgán je jediným kontaktním místem pro předkladatele projektu v postupu vedoucím ke komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt společného zájmu a

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  tento orgán koordinuje předkládání veškerých příslušných dokumentů a informací.

c)  tento příslušný orgán koordinuje předkládání veškerých příslušných dokumentů a informací.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komplexní rozhodnutí, které vydal jediný příslušný orgán, je jediným právně závazným rozhodnutím vyplývajícím ze zákonného postupu udělování povolení. Jsou-li projektem dotčeny další orgány, mohou v souladu s vnitrostátním právem vyjádřit svůj názor ve formě vstupu do daného řízení v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Jediný příslušný orgán toto stanovisko vezme v úvahu.

Komplexní rozhodnutí, které vydal jediný příslušný orgán, je jediným právně závazným rozhodnutím vyplývajícím z postupu udělování povolení. Aniž jsou dotčeny lhůty stanovené v článku 6, jsou-li projektem dotčeny další orgány, mohou v souladu s vnitrostátním právem vyjádřit svůj názor ve formě vstupu do daného řízení v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Jediný příslušný orgán musí vzít taková stanoviska v úvahu, zejména pokud se týkají požadavků stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU a ve směrnici Rady 92/43/EHS.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Při přijímání komplexního rozhodnutí zajistí jediný příslušný orgán dodržování příslušných požadavků podle mezinárodního práva a právních předpisů Unie a své rozhodnutí řádně odůvodní.

4.  Při přijímání komplexního rozhodnutí zajistí jediný příslušný orgán dodržování příslušných požadavků podle mezinárodního práva a právních předpisů Unie a své rozhodnutí v souladu s platnými právními předpisy řádně odůvodní.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud projekt společného zájmu vyžaduje, aby bylo rozhodnutí přijato ve dvou nebo více členských státech, přijmou jednotlivé příslušné orgány veškerá nezbytná opatření umožňující vzájemnou účinnou a účelnou spolupráci a koordinaci. Aniž jsou dotčeny povinnosti vyplývající z platných právních předpisů Unie a mezinárodního práva, snaží se členské státy zajistit společné postupy, zejména pokud jde o posouzení dopadů na životní prostředí.

5.  Pokud projekt společného zájmu vyžaduje, aby bylo rozhodnutí přijato ve dvou nebo více členských státech nebo v jednom či více členských státech a v jedné či více třetích zemích, přijmou jednotlivé příslušné orgány veškerá nezbytná opatření umožňující vzájemnou účinnou a účelnou spolupráci a koordinaci nebo mohou zřídit společný příslušný orgán odpovědný za usnadnění postupu udělování povolení, aniž jsou dotčeny lhůty stanovené v článku 6. Aniž jsou dotčeny povinnosti vyplývající z platných právních předpisů Unie a mezinárodního práva, snaží se členské státy zajistit společné postupy, zejména pokud jde o posouzení dopadů na životní prostředí.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Má-li být zajištěno účinné provádění tohoto nařízení a zejména jeho článku 6a, jediný příslušný orgán informuje Komisi o datu zahájení postupu udělování povolení a o komplexním rozhodnutí, jak je stanoveno v článku 6.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Fáze před podáním žádosti, která zahrnuje období mezi zahájením postupu udělování povolení a předložením úplné dokumentace žádosti jedinému příslušnému orgánu, v zásadě nepřekročí dva roky.

2.  Fáze před podáním žádosti, která zahrnuje období mezi zahájením postupu udělování povolení a předložením úplné dokumentace žádosti jedinému příslušnému orgánu, v zásadě nepřekročí 18 měsíců.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Řízení o udělení povolení se zahájí na základě písemného oznámení zaslaného předkladatelem projektu jedinému příslušnému orgánu dotčených členských států, které obsahuje také podrobný popis projektu. Nejpozději do dvou měsíců od přijetí uvedeného oznámení jediný příslušný orgán toto oznámení buď písemně uzná, nebo domnívá-li se, že projekt není pro zahájení postupu udělování povolení dostatečně zralý, zamítne. Pokud se jediný příslušný orgán rozhodne oznámení zamítnout, své rozhodnutí odůvodní. Datum podpisu potvrzení o přijetí tohoto oznámení příslušným orgánem slouží jako zahájení postupu udělování povolení. Pokud se jedná o dva nebo více členských států, slouží jako datum zahájení postupu udělování povolení datum posledního potvrzení o přijetí tohoto oznámení vydaného dotčeným příslušným orgánem.

3.  Řízení o udělení povolení se zahájí na základě písemného oznámení zaslaného předkladatelem projektu jedinému příslušnému orgánu dotčených členských států, popřípadě společnému příslušnému orgánu, které obsahuje také podrobný popis projektu. Nejpozději do jednoho měsíce od přijetí uvedeného oznámení jediný příslušný orgán toto oznámení buď přijme, nebo domnívá-li se, že projekt není pro zahájení postupu udělování povolení dostatečně zralý, zamítne. Pokud se jediný příslušný orgán rozhodne oznámení zamítnout, své rozhodnutí odůvodní. Datum podpisu potvrzení o přijetí tohoto oznámení příslušným orgánem slouží jako zahájení postupu udělování povolení. Pokud se jedná o dva nebo více členských států, slouží jako datum zahájení postupu udělování povolení datum posledního potvrzení o přijetí tohoto oznámení vydaného dotčeným příslušným orgánem.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Do tří měsíců od zahájení postupu udělování povolení jediný příslušný orgán v úzké spolupráci s předkladatelem projektu a s dalšími dotčenými orgány a s přihlédnutím k informacím předloženým předkladatelem projektu na základě oznámení uvedeného v odstavci 3, vypracuje a sdělí předkladateli projektu podrobný přehled žádosti, který obsahuje:

4.  Do dvou měsíců od zahájení postupu udělování povolení jediný příslušný orgán, popřípadě společný příslušný orgán v úzké spolupráci s předkladatelem projektu a s dalšími dotčenými orgány a s přihlédnutím k informacím předloženým předkladatelem projektu na základě oznámení uvedeného v odstavci 3, vypracuje a sdělí předkladateli projektu podrobný přehled žádosti, který obsahuje:

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 – point -a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  příslušný orgán, na příslušné správní úrovni, který je odpovědný v případě přenesení jediným příslušným orgánem v souladu s čl. 5 odst. 2;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  rozhodnutí a stanoviska, která je nutno získat;

i)  rozhodnutí, povolení, stanoviska a posouzení, která je nutno získat;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  pravděpodobně dotčené orgány, zúčastněné strany a veřejnost;

ii)  pravděpodobně dotčené a/nebo konzultované orgány, zúčastněné strany a veřejnost;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  hlavní cíle, jichž má být dosaženo, a příslušné termíny z hlediska komplexního rozhodnutí, které má být přijato;

iv)  hlavní cíle, jichž má být dosaženo, a příslušné termíny z hlediska komplexního rozhodnutí, které má být přijato, a plánovaný celkový časový rámec;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Předkladatel projektu předloží dokumentaci žádosti na základě podrobného návrhu žádosti ve lhůtě 21 měsíců od obdržení tohoto podrobného návrhu žádosti. Po uplynutí této lhůty se podrobný návrh žádosti již nepovažuje za použitelný, ledaže se jediný příslušný orgán rozhodne na základě odůvodněné žádosti předkladatele projektu tuto lhůtu prodloužit.

6.  Předkladatel projektu předloží dokumentaci žádosti na základě podrobného návrhu žádosti ve lhůtě 15 měsíců od obdržení tohoto podrobného návrhu žádosti. Po uplynutí této lhůty se podrobný návrh žádosti již nepovažuje za použitelný, ledaže se jediný příslušný orgán rozhodne z vlastního podnětu a na základě odůvodněné žádosti předkladatele projektu tuto lhůtu prodloužit o nejvýše šest měsíců.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Jediný příslušný orgán posoudí žádost a přijme komplexní rozhodnutí ve lhůtě jednoho roku ode dne předložení úplné dokumentace žádosti v souladu s odstavcem 7. Pokud to členské státy budou považovat za vhodné, mohou stanovit kratší lhůtu.

8.  Jediný příslušný orgán posoudí žádost a přijme komplexní závazné rozhodnutí ve lhůtě šesti měsíců ode dne předložení úplné dokumentace žádosti v souladu s odstavcem 7, pokud se jediný příslušný orgán z vlastního podnětu nerozhodne tuto lhůtu prodloužit o nejvýše tři měsíce, přičemž toto rozhodnutí odůvodní. Pokud to členské státy budou považovat za vhodné, mohou stanovit kratší lhůtu.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Postup udělování povolení a finanční pomoc Unie

 

1.  V souladu s postupem stanoveným v článku 6 tohoto nařízení se při hodnocení projektů na základě výběrových kritérií připravenosti stanovených v článku 13 nařízení (EU) .../... [o zřízení Nástroje pro propojení Evropy] zohledňuje aktuální stav projektu.

 

2.  Zpoždění, ke kterým dojde s ohledem na jednotlivé fáze a lhůty stanovené v článku 6, jsou důvodem pro přezkoumání aktuálního stavu projektu a revizi finanční pomoci, kterou Unie obdržela v rámci Nástroje pro propojení Evropy, jak je stanoveno v čl. 17 odst. 1 nařízení (EU).../... [o Nástroji pro propojení Evropy], a mohou vést ke snížení nebo odebrání finanční pomoci.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  U projektů, na nichž se podílejí dva nebo více členských států, příslušné orgány dotčených členských států sladí své harmonogramy a přijmou společný rozpis.

1.  U projektů, na nichž se podílejí dva nebo více členských států nebo jeden či více členských států a jedna či více třetích zemí, příslušné orgány dotčených členských států sladí své harmonogramy a přijmou společný rozpis.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  V zájmu usnadnění postupu udělování povolení mohou v takových případech jediné příslušné orgány ze dvou či více členských států nebo z jednoho či více členských států a jedné či více třetích zemí na základě vzájemné dohody zřídit společný příslušný orgán, jak stanoví čl. 5 odst. 5.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Evropský koordinátor ve smyslu článku 45 nařízení (EU) č. 1315/2013 je zmocněn, aby pečlivě sledoval postup udělování povolení přeshraničním projektům společného zájmu a usnadňoval kontakty mezi zúčastněnými příslušnými orgány.

2.  Evropský koordinátor ve smyslu článku 45 nařízení (EU) č. 1315/2013 je zmocněn, aby pečlivě sledoval postup udělování povolení přeshraničním projektům společného zájmu a usnadňoval kontakty a spolupráci mezi zúčastněnými příslušnými orgány, popřípadě se společným příslušným orgánem.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Aniž je dotčena povinnost dodržovat lhůty podle tohoto nařízení, není-li dodržena lhůta pro přijetí komplexního rozhodnutí, příslušný orgán neprodleně uvědomí příslušného evropského koordinátora o opatřeních, která byla nebo budou přijata za účelem dokončení postupu udělování povolení s co nejmenším zpožděním. Evropský koordinátor může požádat příslušný orgán, aby pravidelně podával zprávy o dosaženém pokroku.

3.  Aniž je dotčena povinnost dodržovat lhůty podle tohoto nařízení, není-li dodržena lhůta pro přijetí komplexního rozhodnutí, jediný příslušný orgán neprodleně uvědomí Komisi a případně příslušného evropského koordinátora o opatřeních, která byla nebo budou přijata za účelem dokončení postupu udělování povolení s co nejmenším zpožděním. Komise a případně Evropský koordinátor může požádat jediný příslušný orgán, aby pravidelně podával zprávy o dosaženém pokroku.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud jsou zadávací řízení prováděna společným subjektem zřízeným zúčastněnými členskými státy, použijí se pro tento subjekt vnitrostátní ustanovení jednoho z těchto členských států a odchylně od těchto směrnic se těmito ustanoveními rozumějí ustanovení uvedená v čl. 57 odst. 5 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU, případně v čl. 39 odst. 5 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU, pokud dohoda mezi zúčastněnými členskými státy nestanoví jinak. Tato dohoda v každém případě stanoví uplatňování jednotné vnitrostátní právní úpravy v případě postupů zadávání veřejných zakázek prováděných společným subjektem.

2.  Pokud jsou zadávací řízení prováděna společným subjektem zřízeným zúčastněnými členskými státy, použijí se pro tento subjekt a případně i pro jeho dceřiné společnosti vnitrostátní ustanovení jednoho z těchto členských států a odchylně od těchto směrnic se těmito ustanoveními rozumějí ustanovení uvedená v čl. 57 odst. 5 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU, případně v čl. 39 odst. 5 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU, pokud dohoda mezi zúčastněnými členskými státy nestanoví jinak. Tato dohoda v každém případě stanoví uplatňování jednotné vnitrostátní právní úpravy na postupy zadávání veřejných zakázek prováděných společným subjektem a případně jeho dceřinými společnostmi v rámci celého projektu.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na žádost předkladatele projektu nebo členského státu v souladu s příslušnými programy financování Unie, a aniž je dotčen víceletý finanční rámec, poskytne Unie technickou pomoc k provádění tohoto nařízení a usnadnění provádění projektů společného zájmu.

Na žádost předkladatele projektu nebo členského státu v souladu s příslušnými programy financování Unie, a aniž je dotčen víceletý finanční rámec, poskytne Unie technickou, poradenskou a finanční pomoc k provádění tohoto nařízení a usnadnění provádění projektů společného zájmu v každé fázi procesu.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Články 4, 5, 6 a 7 se však použijí v daném členském státě ode dne, kdy tento členský stát určí jediný příslušný orgán v souladu s čl. 5 odst. 1.

 

Komise zveřejní v Úředním věstníku oznámení o tom, kdy se tato ustanovení stanou v členském státě použitelnými.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Unie potřebuje síť moderních a účinných infrastruktur v evropském měřítku, která propojuje své občany a své podniky a podporuje jednotný trh. K tomu účelu určily evropské orgány transevropské dopravní sítě (TEN-T), které jsou globální sítí, ale především sítí centrální, skutečnou páteří Unie. V této síti rozlišujeme projekty společného zájmu, které jsou předmětem tohoto nařízení a zajišťují vysokou přidanou evropskou hodnotu.

Dokončení sítí TEN-T je nezbytné k tomu, aby Unie mohla udržitelně a dlouhodobě hospodářsky růst a současně si zajistit konkurenceschopnost tváří v tvář rostoucí globální konkurenci. Unie a členské státy si na dokončení hlavní sítě stanovily lhůtu do roku 2030. Odhaduje se, že její pouhé dokončení přinese dalších 4,5 miliardy EUR, tj. 1,8 % HDP EU, což do roku 2030 představuje 13 milionů pracovních míst.

DŮVODY A CÍLE NAŘÍZENÍ

Neučiníme-li nic pro zrychlení tempa, tohoto cíle do roku 2030 nebude dosaženo. Zavedení infrastruktury hlavní sítě TEN-T doprovází závažné obtíže ve dvou oblastech:

–  První je oblast financí: členské státy čelí nedostatku v rozpočtech a evropský rozpočet je velmi omezený, zatímco potřeby v oblasti investic jsou naopak nezměrné. Odhaduje se, že na dokončení hlavní sítě TEN-T je v období 2021 až 2030 třeba investovat 500 miliard EUR a do roku 2050 přibližně 1500 miliard eur při zahrnutí globální sítě TEN-T.

–  Druhou je oblast regulační a provozní: Cílem tohoto nařízení je omezit regulační překážky, které jsou pro předkladatele projektu a realizaci TEN-T velkým problémem. Zpravodaj by chtěl především zdůraznit, že v průběhu let narostla složitost a množství studií, posouzení a konzultací, které jsou pro projekt nezbytné, a jejich provádění je tudíž stále obtížnější. Například u velkých projektů v oblasti infrastruktury uplyne mezi přípravnou fází a uzavřením dokumentace k provádění průměrně osm let. Toto prodloužení lhůt je pro subjekty zdrojem velké nejistoty a přináší navýšení nákladů na studie, konečných nákladů a počtu opravných prostředků. Dlouhé postupy s nejistými výsledky odrazují nejen ty, kteří projekty provádí, ale také jejich partnery, zejména partnery finanční. Situace je natolik závažná, že některým předkladatelům může znemožnit činnost a některé projekty jsou mrtvé ještě před svým vznikem a vypracováním, jelikož jsou kvůli složitosti postupů považovány za příliš nejisté.

NÁVRHY ZPRÁVY

Z toho důvodu zpravodaj vítá návrh nařízení předložený Komisí, jehož cílem je lépe zorganizovat a zkrátit správní postupy pro schvalování a provádění projektů společného zájmu týkajících se hlavní sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T)... Toto zjednodušení nemá vliv na povahu a obsah správních a regulačních formalit, které podle zásady subsidiarity vždy spadají do působnosti členských států. Na druhou stranu nařízení zavádí ustanovení pro organizaci, lhůty, zjednodušení a zavedení jednotného kontaktního místa a jeho cílem je výrazně snížit nejistoty a náklady.

  Lhůty

Zpravodaj tudíž vítá a podporuje zavedení jasných a přesných lhůt pro každou fázi udělování povolení. Zpravodaj rovněž zavedl maximální dobu trvání celého tohoto postupu a snížil ji na méně než tři roky, což v porovnání se stávající situací představuje značné zlepšení.

  Jediný příslušný orgán

Požadované zjednodušení dále proběhne tím, že v každém členském státě bude zavedeno a jediným příslušným orgánem určeno jediné kontaktní místo pro předkladatele projektů, které zajistí veškeré postupy udělování povolení a jako jediné bude vydávat jednotné komplexní rozhodnutí. Zpravodaj má však na paměti skutečnost, že členské státy mohou tuto pravomoc přenést na jiný orgán, je-li to pro dané rozhodnutí vhodnější, avšak za předpokladu, že je dodržena zásada jediného příslušného orgánu a jediného kontaktního místa pro předkladatele.

  Přeshraniční projekty

V postupech zadávání veřejných zakázek na přeshraniční projekty, které provádí subjekty společné daným členským státům, zpravodaj posílil návrh Komise tím, že pro celý projekt stanovil jednotné rozhodné právo pro společný subjekt, včetně jeho dceřiných společností.

  Preferenční zacházení

Zpravodaj rovněž zdůrazňuje zásadní význam projektů společného zájmu (což jsou jediné projekty, na něž se toto nařízení vztahuje) pro dosažení cílů Unie a jejich vysokou evropskou přidanou hodnotu, a proto by jim členské státy ve svých právních rámcích měly přislíbit preferenční zacházení.

  Soulad s Nástrojem pro propojení Evropy

Zpravodaj v tomto nařízení rovněž zavádí nové ustanovení, které považuje dodržování lhůt stanovených tímto nařízením za jedno z výběrových kritérií u projektů předložených v rámci Nástroje pro propojení Evropy.

Zpravodaj je přesvědčen o tom, že toto nařízení může velmi přispět k účinnému dokončení sítí TEN-T v Unii tím, že se sníží rizika zpoždění, předkladatelé projektů a investoři si budou jistější co do trvání příslušných postupů, a konečně se rozšíří zapojení soukromých investorů. Rychlé přijetí tohoto nařízení mimo jiné umožní, aby projekty společného zájmu, které jsou financovány v rámci nového programu Nástroje pro propojení Evropy II, z něj od roku 2020 čerpaly.


STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (19.11.2018)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

Zpravodaj: Demetris Papadakis

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Vzhledem k tomu, že se EU snaží dosáhnout ve světě vedoucí pozice v oblasti inovací, digitalizace a dekarbonizace, Evropská unie přijala tři balíčky mobility s cílem učinit dopravu bezpečnější, přístupnější a čistší a současně zajistit konkurenceschopnost evropského průmyslu a zabezpečit pracovní místa. Navrhované nařízení o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T) přichází v rámci třetího balíčku mobility „Evropa v pohybu“.

Efektivní, chytrá a udržitelná doprava má zásadní význam pro účinné fungování vnitřního trhu EU a je důležitá pro zajištění konkurenceschopnosti, vytváření nových obchodních a pracovních příležitostí, ochranu životního prostředí a zmírňování změny klimatu prostřednictvím podpory nízkoemisní mobility. Proto je důležité navýšit investice do dopravní infrastruktury s významnou přidanou hodnotou EU, zejména prostřednictvím rozvoje TEN-T.

Síť TEN-T je tvořena dvěma plánovacími vrstvami, globální sítí (pokrývá všechny evropské regiony, měla by být realizována do roku 2050) a hlavní sítí (nejdůležitější spojení, měla by být realizována do roku 2030).

Realizace sítě TEN-T, se zvláštním zaměřením na přeshraniční spojení a v rámci stanovených lhůt, omezí úzká místa, překlene chybějící spojení – zejména v přeshraničních úsecích – a zlepší interoperabilitu mezi různými druhy dopravy.

Existují nicméně obavy, že v důsledku zjištěných problémů souvisejících se zpožděními a právními nejistotami nebude splněna lhůta do roku 2030 na dokončení hlavní sítě TEN-T.

Celkovým cílem návrhu Komise je vyřešit zpoždění a vysokou míru nejistoty, která má vliv na účinnou realizaci projektů TEN-T. Hlavní zjištěné příčiny problémů jsou:

i)  několik fází a orgánů podílejících se na postupech udělování povolení;

ii)  nejsou stanoveny časové lhůty, nebo tyto lhůty nejsou vymáhány;

iii)  různé postupy zadávání veřejných zakázek na přeshraniční projekty TEN-T;

iv)  problémy v oblasti koordinace realizace přeshraničních projektů;

v)  pociťovaná nejistota týkající se postupů státní podpory.

Návrh Komise se proto zaměřuje na:

–  zvýšenou koordinaci zadávání veřejných zakázek na přeshraniční projekty,

–  zjednodušení pravidel udělování povolení a stanovení lhůt,

–  zjednodušení dokumentů a administrativních postupů u všech druhů dopravy,

–  snížení zpoždění zjištěných u infrastrukturních projektů,

–  usnadnění zapojení soukromých investorů,

–  objasnění pravidel veřejných konzultací.

Transevropské dopravní sítě (TEN-T) jsou pro udržitelný rozvoj evropských regionů klíčové. Zpravodaj zdůrazňuje potřebu zajistit, aby síť TEN-T zohlednila okrajové regiony a ostrovy, nejvzdálenější regiony a sousední přeshraniční regiony. Nástroj pro propojení Evropy je proto v tomto směru velice důležitým.

Zpravodaj bere na vědomí přidanou hodnotu Nástroje pro propojení Evropy ve vztahu k síti TEN-T, neboť existuje pákový efekt udržitelného růstu a pracovních míst i sociální, hospodářské a územní soudržnosti. Za účelem maximalizace účinku financování EU zpravodaj podporuje optimální využívání režimů soukromého a veřejného financování, a to rovněž ve světle kombinování Nástroje pro propojení Evropy a programu Horizont 2020 s Evropským fondem pro strategické investice a dalšími finančními nástroji.

Zpravodaj zdůrazňuje, že je potřeba, aby Komise, evropští koordinátoři a další zúčastněné strany věnovali stejnou pozornost velkým i menším projektům TEN-T a krátkodobým, střednědobým i dlouhodobým přínosům, které mohou z těchto projektů vzejít.

Evropská komise odhadla, že investice nutné k realizaci hlavní sítě TEN-T dosáhnou v letech 2021 až 2030 částky okolo 500 miliard EUR, projekt přispěje k vytvoření 13 milionů pracovních míst do roku 2030 a vygeneruje dodatečné příjmy ve výši 1,8 % HDP EU.

Kromě toho zpravodaj uznává význam zabezpečení environmentálních aspektů souvisejících s plánováním a realizací prostřednictvím podpory dopravy s nízkými hodnotami emisí a dodržování cílů v oblasti nízkých hodnot emisí skleníkových plynů. Kromě toho by měly být rovnoměrně chráněny všechny aspekty související se zdravím a sociální pohodou ve vztahu k dopravě.

Účinné provádění projektů TEN-T se rovněž opírá o zapojení zúčastněných stran od raných fází plánování dopravní infrastruktury a účinné a včasné pořádání konzultací s veřejností, organizacemi občanské společnosti a příslušnými místními orgány. Sociální a společenský dialog na celostátní, regionální a místní úrovni může klíčovým způsobem přispět ke zvýšení důvěry veřejnosti v projekty dopravní infrastruktury, získání důvěryhodnosti a omezení konfliktů v pozdějších fázích projektu.

Zpravodaj uvádí, že pokud se zajistí, aby projekt účinně přispíval k regionálnímu a místnímu rozvoji, vnímání projektu se automaticky zlepší a zvýší se pocit společného statku a vlastnictví na místní úrovni.

Zpravodaj zdůrazňuje celkový přínos dokončení TEN-T pro každodenní život občanů EU. V souvislosti s tím je důležité, aby členské státy rozhodovaly o svých vnitrostátních plánech infrastruktury v souladu s cíli TEN-T s ohledem na poskytování integrované perspektivy, která umožní větší a zvýšenou mobilitu pro všechny občany EU – což je zásadní faktor sociálního začlenění a ochrany životního prostředí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 172 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 171 odst. 2 a článek 172 této smlouvy,

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/201322 stanoví společný rámec pro vytvoření moderních interoperabilních sítí pro rozvoj vnitřního trhu. Transevropské dopravní sítě (TEN-T) mají dvouvrstvou strukturu: globální síť zajišťuje propojení všech regionů Unie, zatímco hlavní síť se skládá z prvků sítě, které mají pro Unii nejvyšší strategický význam. Nařízení (EU) č. 1315/2013 stanoví závazné cíle pro dokončení realizace s tím, že hlavní síť má být dokončena do roku 2030 a globální síť do roku 2050.

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/201322 stanoví společný rámec pro vytvoření moderních interoperabilních sítí pro rozvoj vnitřního trhu, který by měl zohlednit také dynamiku rozvoje odvětví dopravy a nových technologií v budoucnosti. Plánování, rozvoj a provoz transevropských dopravních sítí (ΤΕΝ-Τ) mají za cíl vytvořit inteligentní, bezpečnou a udržitelnou mobilitu osob a zboží, zajistit dostupnost a propojení všech regionů v Unii, včetně odlehlých, ostrovních a nejvzdálenějších regionů, a přispět k dalšímu hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti ve snaze o dosažení environmentálních a sociálních cílů a cílů v oblasti udržitelného růstu. Sítě TEN-T mají dvouvrstvou strukturu: globální síť zajišťuje propojení všech regionů Unie, zatímco hlavní síť se skládá z prvků sítě, které mají pro Unii nejvyšší strategický význam. Nařízení (EU) č. 1315/2013 stanoví závazné cíle pro dokončení realizace s tím, že hlavní síť má být dokončena do roku 2030 a globální síť do roku 2050, s cílem dosažení inteligentní, bezpečné a udržitelné mobility, která bude podporovat rozvoj a propojení městských, příměstských a venkovských oblastí s důrazem na hospodářský rozvoj a soudržnost.

__________________

__________________

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Zkušenosti ukazují, že navzdory potřebnosti a závazným časovým lhůtám pro dokončení TEN-T musejí mnohé investice, které mají vést k tomuto dokončení, procházet složitými postupy udělování povolení, přeshraničními zadávacími řízeními a dalšími postupy. Tato situace ohrožuje včasnou realizaci projektů a v mnoha případech má za následek významná zpoždění a zvýšené náklady. Řešení těchto problémů a možnost synchronizovaného dokončení TEN-T bude vyžadovat přijetí harmonizovaného opatření na úrovni Unie.

(2)  Zkušenosti ukazují, že navzdory potřebnosti a závazným časovým lhůtám pro dokončení TEN-T musejí mnohé investice, které mají vést k tomuto dokončení, procházet těžkopádnými a zdlouhavými postupy udělování povolení, přeshraničními zadávacími řízeními a dalšími složitými postupy. Tato situace ohrožuje včasnou realizaci projektů a v mnoha případech má za následek významná zpoždění a zvýšené náklady, jakož i nejistotu pro předkladatele projektu a potenciální soukromé investory. Řešení těchto problémů a možnost synchronizovaného dokončení TEN-T bude vyžadovat přijetí harmonizovaného opatření na úrovni Unie. V tomto ohledu by tedy členské státy měly o svých vnitrostátních plánech infrastruktury rozhodovat v souladu s cíli TEN-T.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  V právních rámcích řady členských států je stanovena možnost preferenčního zacházení pro určité kategorie projektů, jež se odvíjí od jejich strategického významu pro hospodářství. Prioritní zacházení spočívá ve zkrácení časových lhůt, souběhu postupů nebo zkrácení lhůt pro odvolání způsobem, který současně zajišťuje dosažení cílů dalších horizontálních politik. Je-li v rámci vnitrostátního právního rámce takový rámec zaveden, měl by se automaticky vztahovat i na projekty Unie považované za projekty společného zájmu ve smyslu nařízení (EU) č. 1315/2013.

(3)  V právních rámcích řady členských států je stanovena možnost preferenčního zacházení pro určité kategorie projektů, které budou využívat zrychleného řízení, což se odvíjí od jejich vyšší evropské přidané hodnoty a strategického významu pro hospodářství. Prioritní zacházení spočívá ve snížení počtu povolení, která je třeba získat, zkrácení časových lhůt, souběhu a zjednodušení postupů nebo zkrácení lhůt pro dokončení postupu pro získání povolení nebo pro odvolání způsobem, který současně zajišťuje dosažení cílů dalších horizontálních politik. Je-li v rámci vnitrostátního právního rámce takový rámec zaveden, měl by se automaticky vztahovat i na projekty Unie považované za projekty společného zájmu ve smyslu nařízení (EU) č. 1315/2013, aby umožnil dosažení klíčových cílů takových projektů na celoevropské úrovni.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  V zájmu zlepšení účinnosti posouzení dopadu na životní prostředí a zjednodušení rozhodovacího postupu, kdy povinnost provést hodnocení týkající se environmentálních otázek projektů hlavní sítě vyplývá současně ze směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU a dalších právních předpisů Unie, jako je směrnice 92/43/EHS, směrnice 2009/147/ES, směrnice 2000/60/ES, směrnice 2008/98/ES, směrnice 2010/75/EU, směrnice 2012/18/EU a směrnice 2011/42/ES by měly členské státy zajistit, aby byl stanoven společný postup, který splňuje požadavky těchto směrnic.

(4)  V zájmu zlepšení účinnosti posouzení dopadu na životní prostředí a zjednodušení rozhodovacího postupu, kdy povinnost provést hodnocení týkající se environmentálních otázek projektů hlavní sítě (s cílem uvést je v soulad s cíli pro rok 2030 v oblasti čistého ovzduší) vyplývá současně ze směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU a dalších právních předpisů Unie, jako je směrnice 92/43/EHS, směrnice 2009/147/ES, směrnice 2000/60/ES, směrnice 2008/98/ES, směrnice 2010/75/EU, směrnice 2012/18/EU a směrnice 2011/42/ES by měly členské státy zajistit, aby byl stanoven společný postup, který splňuje požadavky těchto směrnic. Kromě toho včasné stanovení rozsahu dopadů na životní prostředí a včasná diskuze s příslušnými orgány o obsahu posouzení dopadu na životní prostředí mohou omezit zpoždění během fáze udělování povolení a obecně zlepšit kvalitu posouzení. Kromě posouzení dopadu na životní prostředí je rovněž nutné důkladné posouzení sociálních dopadů, pokud jde o zaměstnanost, soudržnost EU, zdraví (snížení počtu úrazů), kvalitu života, místní přínosy a sociální začlenění.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Projekty hlavní sítě by se měly opírat o integrované postupy vydávání povolení, které umožní zprůhlednit řízení celého postupu a zajistí jednotné kontaktní místo pro investory. Členské státy by měly určit příslušný orgán v souladu se svými vnitrostátními právními rámci a správním uspořádáním.

(5)  Projekty hlavní sítě (projekty TEN-T jak menšího, tak i velkého rozsahu) se musejí opírat o integrované postupy vydávání povolení, které umožní zprůhlednit řízení celého postupu a učinit jej transparentním a soudržným a zajistí jednotné kontaktní místo pro investory. Členské státy by měly určit příslušný orgán v souladu se svými vnitrostátními právními rámci a správním uspořádáním.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Zřízení jediného příslušného orgánu na vnitrostátní úrovni, který by integroval všechny postupy při udělování povolení („jednotného kontaktního místa“), by mělo snížit složitost, zlepšit účinnost a zvýšit transparentnost postupů. Tento orgán by měl také posilovat případnou spolupráci mezi členskými státy. Tyto postupy by měly podporovat skutečnou spolupráci mezi investory a jediným příslušným orgánem, a měly by proto umožňovat vymezení rozsahu ve fázi před podáním žádosti o udělení povolení. Toto vymezení rozsahu by mělo tvořit součást podrobného přehledu žádosti a řídit se postupy stanovenými v čl. 5 odst. 2 směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU.

(6)  Zřízení jediného příslušného orgánu na vnitrostátní úrovni, který by integroval všechny postupy při udělování povolení („jednotného kontaktního místa“), by mělo snížit složitost a náklady, zlepšit účinnost a koordinaci a zvýšit transparentnost a rychlost postupů s cílem umožnit účinně provádět projekty a dosáhnout stanovených cílů. Tento orgán by měl také posilovat spolupráci mezi členskými státy a podporovat součinnost mezi různými nástroji pro dosažení tohoto cíle, neboť stimulace TEN-T přispěje k posílení podnikatelské konkurenceschopnosti na jednotném evropském trhu a podpoří obchod v rámci Společenství. Tyto postupy by měly podporovat skutečnou spolupráci mezi investory a jediným příslušným orgánem, a měly by proto umožňovat vymezení rozsahu ve fázi před podáním žádosti o udělení povolení. Toto vymezení rozsahu by mělo tvořit součást podrobného přehledu žádosti a řídit se postupy stanovenými v čl. 5 odst. 2 směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Postupem stanoveným v tomto nařízení by nemělo být dotčeno plnění požadavků stanovených v mezinárodním právu a právu Unie, včetně ustanovení na ochranu životního prostředí a lidského zdraví.

(7)  Postupem stanoveným v tomto nařízení by nemělo být dotčeno plnění požadavků stanovených v mezinárodním právu a právu Unie, včetně ustanovení na ochranu životního prostředí a lidského zdraví prostřednictvím podpory udržitelné dopravy s nízkými hodnotami emisí a prostřednictvím dodržování cíle v oblasti snižování hodnot emisí skleníkových plynů na nízkou úroveň.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Vzhledem k naléhavosti dokončení hlavní sítě TEN-T by zjednodušení postupů vydávání povolení mělo být vázáno na lhůtu, ve které by příslušné odpovědné orgány měly přijmout komplexní rozhodnutí týkající se realizace projektu. Tato lhůta by měla vést k účinnějšímu řízení postupů a za žádných okolností by neměla ohrozit vysoké standardy Unie v oblasti ochrany životního prostředí a účasti veřejnosti.

(8)  Vzhledem k naléhavosti dokončení hlavní sítě TEN-T by zjednodušení postupů vydávání povolení mělo být vázáno na lhůtu, ve které by příslušné odpovědné orgány měly přijmout komplexní rozhodnutí týkající se realizace projektu. Tato lhůta by měla zajistit účinnější řízení postupů a za žádných okolností by neměla ohrozit vysoké standardy Unie v oblasti ochrany životního prostředí a účasti veřejnosti.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Zavedením účinných a rozsáhlých konzultací s veřejností, organizacemi občanské společnosti a příslušnými regionálními a místními orgány od nejranějších fází předběžného plánování se vyřeší problém zpoždění při udělování povolení a budou zajištěny místní přínosy plynoucí z projektů.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Přeshraniční projekty v oblasti infrastruktury TEN-T se potýkají se zvláštními problémy, pokud jde o koordinaci postupů udělování povolení. Evropští koordinátoři by měli být zmocněni k monitorování těchto postupů a měli by usnadňovat jejich synchronizaci a dokončení.

(10)  Přeshraniční projekty v oblasti infrastruktury TEN-T se potýkají se zvláštními problémy, pokud jde o koordinaci postupů udělování povolení. Aby se zabránilo zpožděním při přeshraničním provádění těchto projektů, zmocňují se k monitorování těchto postupů a k usnadňování jejich synchronizace a dokončení, posilování výkonné spolupráce a stavění na projektech INTERREG v oblasti udržitelné mobility v přeshraničních oblastech Evropští koordinátoři, které podporují místní a regionální orgány.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Zadávání veřejných zakázek na přeshraniční projekty společného zájmu by mělo probíhat v souladu se Smlouvou a směrnicí 2014/25/EU a/nebo 2014/24/EU. Aby bylo zajištěno účinné dokončení projektů společného zájmu přeshraniční hlavní sítě, zadávání veřejných zakázek prováděné společným subjektem by mělo podléhat jednotné vnitrostátní právní úpravě. Odchylně od právních předpisů Unie v oblasti zadávání veřejných zakázek by měly být v zásadě použity vnitrostátní předpisy členského státu, v němž má společný podnik sídlo. Mělo by být nadále možné určit rozhodné právo prostřednictvím mezivládní dohody.

(11)  Zadávání veřejných zakázek na přeshraniční projekty společného zájmu by mělo probíhat v souladu se Smlouvou a směrnicí 2014/25/EU a/nebo 2014/24/EU. Aby bylo zajištěno účinné dokončení projektů společného zájmu přeshraniční hlavní sítě, zadávání veřejných zakázek prováděné společným subjektem by mělo podléhat jednotné vnitrostátní právní úpravě. Odchylně od právních předpisů Unie v oblasti zadávání veřejných zakázek by měly být v zásadě použity vnitrostátní předpisy členského státu, v němž má společný podnik sídlo, nebo by mělo být prostřednictvím mezivládní dohody určeno rozhodné právo.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Komise se do udělování povolení jednotlivým projektům standardně nezapojuje. V některých případech však určitá hlediska přípravy projektu podléhají schválení na úrovni Unie. Pokud se Komise podílí na postupech, projektům společného zájmu Unie se dostane preferenčního zacházení a Komise zajistí, aby měli předkladatelé projektu jistotu. V některých případech může být vyžadováno schválení státní podpory. V souladu s kodexem osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory mohou členské státy požádat Komisi, aby na projekty společného zájmu na hlavní síti TEN-T, které považují za prioritní, uplatnila předvídatelnější časové lhůty podle typu projektu nebo na základě vzájemně dohodnutého naplánování.

(12)  Komise se do udělování povolení jednotlivým projektům standardně nezapojuje. V některých případech však určitá hlediska přípravy projektu podléhají schválení na úrovni Unie. Pokud se Komise podílí na postupech, projektům společného zájmu Unie se dostane preferenčního zacházení a Komise zajistí, aby měli předkladatelé projektu jistotu. V některých případech může být vyžadováno schválení státní podpory, přičemž v případech, kdy projekt splňuje pravidla pro státní podporu, bude přijat postup rychlého posouzení, což zvýší právní jistotu a předvídatelnost investic. V souladu s kodexem osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory mohou členské státy požádat Komisi, aby na projekty společného zájmu na hlavní síti TEN-T, které považují za prioritní, uplatnila předvídatelnější časové lhůty podle typu projektu nebo na základě vzájemně dohodnutého naplánování. Aby byla zajištěna úspěšná transevropská dopravní síť, bude muset Komise také zaručit podporu pro výměnu osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Realizace projektů infrastruktury na hlavní síti TEN-T by měla být podpořena také pokyny Komise, které vyjasní provádění některých typů projektů i dodržování acquis Unie. Například v Akčním plánu pro přírodu, lidi a hospodářství23 se předpokládá, že takové pokyny zprůhlední dodržování směrnice o ochraně ptáků a přírodních stanovišť. V zájmu zajištění ekonomicky nejvýhodnější nabídky by měla být projektům společného zájmu poskytnuta přímá podpora určená pro zadávání veřejných zakázek24. Dále by měla být vyčleněna vhodná technická pomoc v rámci mechanismů vypracovaných pro víceletý finanční rámec 2021–2027, jejímž cílem by bylo poskytnout projektům společného zájmu TEN-T finanční podporu.

(13)  Realizace projektů infrastruktury na hlavní síti TEN-T by měla být podpořena také pokyny Komise, které vyjasní provádění některých typů projektů i dodržování acquis Unie, potřeb rozvoje a cílů EU v oblasti změny klimatu. Například v Akčním plánu pro přírodu, lidi a hospodářství23 se předpokládá, že takové pokyny zprůhlední dodržování směrnice o ochraně ptáků a přírodních stanovišť. Všem projektům TEN-T by měl být zpřístupněn zavedený mechanismus dobrovolného předběžného hodnocení aspektů zakázek pro velké infrastrukturní projekty. Díky použití kombinace nástrojů (pracoviště technické podpory, mechanismus upozorňování a výměna informací) budou mít celostátní, regionální a místní orgány a předkladatelé projektů možnost výrazně těžit z dostupných odborných znalostí a dosáhnout ekonomicky nejvýhodnější nabídky24. Dále by měla být vyčleněna vhodná technická pomoc v rámci mechanismů vypracovaných pro víceletý finanční rámec 2021–2027, jejímž cílem by bylo poskytnout projektům společného zájmu TEN-T finanční podporu, a přispívat tak k multimodálním cílům Komise.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 final.

23 COM(2017) 198 final.

24 COM(2017) 573 final

24 COM(2017) 573 final

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Komise by měla navrhnout rámec pro hledání dalších zdrojů pro projekty s přidanou hodnotou Unie, aniž by se snížily rozpočtové prostředky vyčleněné na nástroje politiky soudržnosti.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „jediným příslušným orgánem“ se rozumí orgán určený členským státem a pověřený úkoly vyplývajícími z tohoto nařízení;

d)  „jediným příslušným orgánem“ se rozumí stávající nebo nově zřízený orgán vymezený členským státem na příslušné správní úrovni, který působí jako kontaktní místo pro předkladatele projektů, úzce spolupracuje s příslušnými evropskými koordinátory a usnadňuje provádění tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Za účelem zajištění účinných správních postupů týkajících se projektů společného zájmu zajistí předkladatelé projektů a všechny dotčené orgány co nejrychlejší zacházení s těmito projekty, a to i s ohledem na přidělené prostředky.

3.  Za účelem zajištění rychlých a účinných správních postupů týkajících se projektů společného zájmu zajistí předkladatelé projektů a všechny dotčené orgány co nejrychlejší, nejúčelnější a nejúčinnější zacházení s těmito projekty, a to i s ohledem na přidělené prostředky.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby bylo možné splnit lhůty stanovené v článku 6 a snížit administrativní zátěž související s dokončením projektů společného zájmu, musí být integrovány všechny správní postupy vyplývající z rozhodného práva, vnitrostátního i práva Unie, takže bude vydáno jen jedno komplexní rozhodnutí.

1.  Aby bylo možné splnit lhůty stanovené v článku 6, podporovat součinnost mezi dostupnými nástroji a snížit administrativní zátěž související s dokončením projektů společného zájmu, musí být integrovány všechny správní postupy vyplývající z rozhodného práva, vnitrostátního i práva Unie, takže bude vydáno jen jedno komplexní rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případě projektů společného zájmu, u nichž povinnost provádět posouzení dopadů na životní prostředí vychází současně ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU i dalších právních předpisů Unie, členské státy zajistí, aby byly stanoveny společné postupy ve smyslu čl. 2 odst. 3 směrnice 2011/92/EU.

2.  V případě projektů společného zájmu, u nichž povinnost provádět posouzení dopadů na životní prostředí vychází současně ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU i dalších právních předpisů Unie, členské státy zajistí, aby byly stanoveny společné postupy ve smyslu čl. 2 odst. 3 směrnice 2011/92/EU. Členské státy rovněž vyřeší složité problémy týkající se potenciálních dopadů přeshraničních projektů na životní prostředí, včetně případných dopadů na vodní zdroje nebo chráněné oblasti NATURA 2000. U projektů v sektoru vodní dopravy – což zahrnuje námořní přístavy, vnitrozemské přístavy a vnitrozemské vodní cesty – je s ohledem na závislost tohoto sektoru na vodních zdrojích vyžadována specializovaná podpora. Tyto projekty musejí být vyhodnocovány v kontextu požadavků rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  odpovědný orgán s členským státem koordinuje přeshraniční projekty.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 – písm. b – bod i v

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  hlavní cíle, jichž má být dosaženo, a příslušné termíny z hlediska komplexního rozhodnutí, které má být přijato;

iv)  hlavní cíle, jichž má být dosaženo, a příslušné termíny z hlediska komplexního rozhodnutí, které má být přijato, a plánovaný celkový časový rámec;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Jediný příslušný orgán posoudí žádost a přijme komplexní rozhodnutí ve lhůtě jednoho roku ode dne předložení úplné dokumentace žádosti v souladu s odstavcem 7. Pokud to členské státy budou považovat za vhodné, mohou stanovit kratší lhůtu.

8.  Jediný příslušný orgán posoudí žádost a přijme komplexní rozhodnutí ve lhůtě jednoho roku ode dne předložení úplné dokumentace žádosti v souladu s odstavcem 7. Pokud to členské státy budou považovat za vhodné, mohou stanovit kratší lhůtu a rovněž ukládat sankce v případě zmeškaných lhůt.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Evropský koordinátor ve smyslu článku 45 nařízení (EU) č. 1315/2013 je zmocněn, aby pečlivě sledoval postup udělování povolení přeshraničním projektům společného zájmu a usnadňoval kontakty mezi zúčastněnými příslušnými orgány.

2.  Evropský koordinátor ve smyslu článku 45 nařízení (EU) č. 1315/2013 a zástupci místních a regionálních orgánů jsou zmocněni, aby pečlivě sledovali postup udělování povolení přeshraničním projektům společného zájmu a usnadňovali kontakty mezi zúčastněnými příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na žádost předkladatele projektu nebo členského státu v souladu s příslušnými programy financování Unie, a aniž je dotčen víceletý finanční rámec, poskytne Unie technickou pomoc k provádění tohoto nařízení a usnadnění provádění projektů společného zájmu.

Na žádost předkladatele projektu nebo členského státu v souladu s příslušnými programy financování Unie, a aniž je dotčen víceletý finanční rámec, poskytne Unie cílenou technickou pomoc k provádění tohoto nařízení a usnadnění provádění projektů společného zájmu.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Speciální pomoc je rovněž třeba k zajištění údržby sítě, aby byla zaručena udržitelnost a výkonnost infrastruktury TEN-T. V tomto ohledu by Komise a členské státy spolu s Evropskou investiční bankou měly posoudit nové režimy financování s cílem usnadnit investice do údržby sítě.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Průřezová opatření na urychlení realizace transevropských dopravních sítí

Referenční údaje

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Demetris Papadakis

20.6.2018

Projednání ve výboru

9.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

15.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Raymond Finch, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Daniel Buda, Ivana Maletić, Tonino Picula, Bronis Ropė, Milan Zver

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mircea Diaconu, David Martin

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, David Martin, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

5

-

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

EFDD

Raymond Finch

ENF

Steeve Briois

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

GUE/NGL

Martina Anderson

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Průřezová opatření na urychlení realizace transevropských dopravních sítí

Referenční údaje

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Datum předložení EP

17.5.2018

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

REGI

11.6.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Dominique Riquet

6.7.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

9.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

6

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pascal Durand, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Datum předložení

15.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Roberts Zīle

ENF

Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

4

0

ECR

Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 29. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí