Procedure : 2018/0138(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0015/2019

Indgivne tekster :

A8-0015/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 16.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0109

BETÆNKNING     ***I
PDF 286kWORD 108k
14.1.2019
PE 627.834v02-00 A8-0015/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Dominique Riquet

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0277),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0192/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, der inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det tjekkiske senat, den tyske Forbundsdag, det irske parlament og den svenske Riksdag, og ifølge hvilke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0015/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/201322 er der fastlagt fælles rammer for etablering af det nyeste inden for interoperable netværk med henblik på udvikling af det indre marked. Det transeuropæiske transportnet (TEN-T) består af to lag: Det samlede net sikrer forbindelser i alle EU's regioner, mens hovednettet består af de elementer i nettet, som har den største strategiske betydning for Unionen. I forordning (EU) nr. 1315/2013 er der fastsat bindende mål for gennemførelsen, idet hovednettet og det samlede TEN-T-net skal være færdiggjort senest i henholdsvis 2030 og 2050.

(1)  I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/201322 er der fastlagt fælles rammer for etablering af interoperable netværk i to lag i Unionen til gavn for borgerne samt med henblik på udvikling af det indre marked og fremme af social, økonomisk og territorial samhørighed i Unionen. De to lag i det transeuropæiske transportnet (TEN-T) består af: Hovednettet omfattende de dele i nettet, som har den største strategiske betydning for Unionen, og det samlede net, der skal sikre forbindelser mellem alle regioner i Unionen. Hovednettet bør tjene som en grænseoverskridende og multimodal accelerator for et fælles europæisk transport- og mobilitetsområde. I forordning (EU) nr. 1315/2013 er der fastsat bindende mål for gennemførelsen, idet hovednettet og det samlede TEN-T-net skal være færdiggjort senest i henholdsvis 2030 og 2050. Derudover fokuserer forordning (EU) nr. 1315/2013 på grænseoverskridende forbindelser, som vil forbedre interoperabiliteten mellem de forskellige transportformer og bidrage til multimodal integration af EU's transport, og den bør også tage hensyn til udviklingsdynamikken i transportsektoren og til nye teknologier i fremtiden.

__________________

__________________

22 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).

22 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Uanset nødvendighed og bindende tidsfrister viser erfaringerne, at mange investeringer i færdiggørelse af TEN-T mødes af komplekse procedurer for bl.a. udstedelse af tilladelser og grænseoverskridende udbud. Dette medfører betydelige forsinkelser og øgede omkostninger for mange projekters vedkommende. For at tage hånd om disse problemstillinger og åbne mulighed for synkroniseret gennemførelse af TEN-T er der behov for harmoniserede foranstaltninger på EU-plan.

(2)  Uanset nødvendighed og bindende tidsfrister viser erfaringerne, at mange investeringer i færdiggørelse af TEN-T mødes af adskillige, langsomme, uklare og komplekse procedurer for bl.a. udstedelse af tilladelser og grænseoverskridende udbud. Denne situation gør, at der er fare for, at projekter ikke gennemføres til tiden, den fører i mange tilfælde til betydelige forsinkelser og øgede omkostninger, den giver anledning til usikkerhed for projektiværksættere og potentielle private investorer, og den kan endda medføre, at projekter opgives midt i processen. På grund af disse omstændigheder kræver en synkroniseret gennemførelse af TEN-T inden den frist, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013, harmoniserede foranstaltninger på EU-plan. Medlemsstaterne bør desuden fastlægge deres nationale infrastrukturplaner i overensstemmelse med TEN-T-målsætningerne.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Denne forordning finder kun anvendelse på EU-projekter, der er anerkendt som projekter af fælles interesse i henhold til forordning (EU) nr. 1315/2013 om hovednettet i det transeuropæiske transportnet. En medlemsstat kan også beslutte at udvide anvendelsesområdet til det samlede net.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  I mange medlemsstaters retlige rammer prioriteres bestemte projektkategorier på grund af deres strategiske betydning for økonomien. Denne prioritering indebærer kortere tidsfrister, sideløbende procedurer eller tidsbegrænsninger for klager, idet det samtidig sikres, at målene for andre horisontale politikker også nås. Hvis sådanne bestemmelser findes i det nationale retsgrundlag, bør de automatisk gælde for EU-projekter, der anerkendes som projekter af fælles interesse i henhold til forordning (EU) nr. 1315/2013.

(3)  I mange medlemsstaters retssystemer prioriteres bestemte projektkategorier på grund af deres strategiske betydning for Unionen. Denne prioritering indebærer kortere tidsfrister, sideløbende og/eller forenklede procedurer eller tidsbegrænsninger for gennemførelsen af tilladelsesprocedure eller for klager, idet det samtidig sikres, at målene for andre horisontale politikker også nås. Hvis sådanne bestemmelser om prioritering findes i det nationale retsgrundlag, bør de automatisk gælde for EU-projekter, der anerkendes som projekter af fælles interesse i henhold til forordning (EU) nr. 1315/2013. Medlemsstater, der ikke har sådanne regler om prioritering, bør vedtage dem.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Hvis en forpligtelse til at foretage miljørelaterede vurderinger af projekter vedrørende hovednettet pålægges i både direktiv 2011/92/EU, som ændret ved direktiv 2014/52/EU, og anden EU-lovgivning såsom direktiv 92/43/EØF, direktiv 2009/147/EF, direktiv 2000/60/EF, direktiv 2008/98/EF, direktiv 2010/75/EU, direktiv 2012/18/EU og direktiv 2011/42/EF, bør medlemsstaterne sikre, at der fastsættes en fælles procedure, som opfylder kravene i disse direktiver, for at effektivisere miljøvurderingerne og strømline beslutningsprocessen.

(4)  Hvis en forpligtelse til at foretage miljørelaterede vurderinger af projekter vedrørende hovednettet pålægges i både direktiv 2011/92/EU, som ændret ved direktiv 2014/52/EU, og anden EU-lovgivning såsom direktiv 92/43/EØF, direktiv 2009/147/EF, direktiv 2000/60/EF, direktiv 2008/98/EF, direktiv 2010/75/EU, direktiv 2012/18/EU og direktiv 2011/42/EF, bør medlemsstaterne sikre, at der fastsættes en fælles procedure, som opfylder kravene i disse direktiver, for at effektivisere miljøvurderingerne og strømline beslutningsprocessen. Desuden kan en tidlig vurdering af miljøvirkningerne og en tidlig drøftelse med den kompetente myndighed om indholdet af miljøvurderingerne reducere forsinkelserne i fasen for udstedelse af tilladelse og generelt forbedre kvaliteten af vurderingerne.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  I betragtning af det store antal miljøvurderinger, der følger af forskellige europæiske direktiver og nationale regler, og som er nødvendige for at give tilladelser til projekter af fælles interesse inden for TEN-T-hovednettet, bør Unionen indføre en fælles, forenklet og centraliseret procedure, der lever op til kravene i disse direktiver, med henblik på at bidrage til at opfylde de mål, der er fastsat i denne forordning, hvis formål er at fremme forenkling af foranstaltninger.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Projekter vedrørende hovednettet bør understøttes af integrerede tilladelsesprocedurer for at skabe mulighed for gennemsigtig forvaltning af den overordnede procedure og sikre et enkelt kontaktpunkt for investorer. Medlemsstaterne bør udpege en kompetent myndighed i overensstemmelse med deres nationale lovgivning og administrative strukturer.

(5)  Medlemsstaterne bør udpege én kompetent myndighed i overensstemmelse med deres nationale lovgivning og administrative strukturer, således at projekter vedrørende hovednettet vil nyde godt af integrationen af tilladelsesprocedurer og et enkelt kontaktpunkt for investorer, hvilket vil muliggøre en klar og effektiv forvaltning af den samlede procedure. Om nødvendigt kan den kompetente myndighed uddelegere sine ansvarsområder, forpligtelser og opgaver til en anden myndighed på det relevante regionale eller lokale niveau eller på et andet relevant administrativt niveau.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Etablering af én kompetent myndighed (kvikskranke) på nationalt plan, som integrerer alle procedurerne i forbindelse med udstedelse af tilladelser, bør mindske kompleksiteten, øge effektiviteten og gøre procedurerne mere gennemskuelige. Desuden bør det forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne, hvor dette er hensigtsmæssigt. Procedurerne bør fremme et reelt samarbejde mellem investorerne og den kompetente myndighed og skabe mulighed for afgrænsning i fasen forud for ansøgningen under tilladelsesproceduren. Denne afgrænsning bør indarbejdes i den udførlige beskrivelse af ansøgningen og følge proceduren i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2011/92/EU, som ændret ved direktiv 2014/52/EU.

(6)  Etablering af én kompetent myndighed (kvikskranke) på nationalt plan, som integrerer alle procedurerne i forbindelse med udstedelse af tilladelser, bør mindske kompleksiteten, øge effektiviteten og koordineringen samt gøre procedurerne og beslutningstagningsprocesserne mere gennemskuelige og hurtigere. Desuden bør det forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne, hvor dette er hensigtsmæssigt. Procedurerne bør fremme et reelt samarbejde mellem investorerne og den kompetente myndighed og skabe mulighed for afgrænsning i fasen forud for ansøgningen under tilladelsesproceduren. Denne afgrænsning bør indarbejdes i den udførlige beskrivelse af ansøgningen og følge proceduren i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2011/92/EU, som ændret ved direktiv 2014/52/EU.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Hvis projekter af fælles interesse anses for at være EU-prioriterede projekter, kan en fælles kompetent myndighed, der er aftalt mellem de kompetente myndigheder fra to eller flere medlemsstater eller medlemsstater og tredjelande, blive oprettet for at opfylde de forpligtelser, der følger af denne forordning.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Da det haster med at færdiggøre TEN-T-hovednettet, bør forenklingen af tilladelsesprocedurerne ledsages af en frist, inden for hvilken de kompetente myndigheder bør træffe en samlet afgørelse vedrørende gennemførelsen af projektet. Denne frist bør stimulere en mere effektiv håndtering af procedurer og bør under ingen omstændigheder gå på kompromis med Unionens høje standarder for miljøbeskyttelse og offentlighedens deltagelse.

(8)  Da det haster med at færdiggøre TEN-T-hovednettet i 2030, bør forenklingen af tilladelsesprocedurerne ledsages af en frist, inden for hvilken de kompetente myndigheder bør træffe en samlet afgørelse vedrørende gennemførelsen af projektet. Denne frist bør sikre en mere effektiv håndtering af procedurer og bør under ingen omstændigheder gå på kompromis med Unionens høje standarder for miljøbeskyttelse, gennemsigtighed og offentlighedens deltagelse. Projekterne bør evalueres ud fra de modenhedskriterier for udvælgelse af projekter, der er fastsat i Connecting Europe-faciliteten. Ved gennemførelsen af sådanne evalueringer bør der tages hensyn til de frister, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Grænseoverskridende TEN-T-infrastrukturprojekter møder særlige udfordringer med hensyn til koordinering af tilladelsesprocedurer. De europæiske koordinatorer bør have beføjelser til at overvåge disse procedurer og lette synkronisering og gennemførelse af dem.

(10)  Grænseoverskridende TEN-T-infrastrukturprojekter møder særlige udfordringer med hensyn til koordinering af tilladelsesprocedurer. De europæiske koordinatorer, der er omhandlet i artikel 45 i forordning (EU) nr. 1315/2013, bør have beføjelser til at overvåge disse procedurer og lette synkroniseringen og gennemførelsen af dem for at sikre, at fristerne i denne forordning overholdes.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Kommissionen inddrages ikke systematisk i godkendelsen af de enkelte projekter. I visse tilfælde skal bestemte aspekter ved tilrettelæggelsen af et projekt dog godkendes på EU-plan. Hvis Kommissionen inddrages i procedurerne, vil den prioritere EU-projekter af fælles interesse og sikre projektiværksætternes retssikkerhed. I nogle tilfælde kan der være behov for godkendelse af statsstøtte. I overensstemmelse med kodeksen for god praksis ved behandling af statsstøttesager kan medlemsstaterne anmode Kommissionen om at tage hånd om projekter af fælles interesse på TEN-T-hovednettet, som de prioriterer særlig højt, idet der fastsættes mere forudsigelige tidsplaner under en porteføljetilgang eller en tilgang baseret på gensidige aftaler om planlægning.

(12)  Kommissionen inddrages ikke systematisk i godkendelsen af de enkelte projekter. I visse tilfælde skal bestemte aspekter ved tilrettelæggelsen af et projekt dog godkendes på EU-plan. Hvis Kommissionen inddrages i procedurerne, vil den prioritere EU-projekter af fælles interesse og sikre projektiværksætternes retssikkerhed. I nogle tilfælde kan der være behov for godkendelse af statsstøtte. Uden at det berører de frister, der er fastsat i denne forordning, og i overensstemmelse med kodeksen for god praksis ved behandling af statsstøttesager bør medlemsstaterne kunne anmode Kommissionen om at tage hånd om projekter af fælles interesse på TEN-T-hovednettet, som de prioriterer særlig højt, idet der fastsættes mere forudsigelige tidsplaner under en porteføljetilgang eller en tilgang baseret på gensidige aftaler om planlægning.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Gennemførelsen af infrastrukturprojekter på TEN-T-hovednettet bør også understøttes af retningslinjer fra Kommissionens side, som skaber mere klarhed med hensyn til gennemførelsen af visse former for projekter, idet Unionens regelsæt respekteres. For eksempel er der i handlingsplanen for naturen, mennesket og økonomien23 fastsat sådanne retningslinjer for at skabe øget klarhed med henblik på at respektere fugledirektivet og habitatdirektivet. I forbindelse med offentlige udbud bør der stilles direkte støtte til rådighed for projekter af fælles interesse for at sikre det størst mulige udbytte af de afsatte offentlige midler24. Endvidere bør der stilles tilstrækkelig teknisk bistand til rådighed under de mekanismer, der er udviklet til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, med det mål at yde økonomisk støtte til TEN-T-projekter af fælles interesse.

(13)  Gennemførelsen af infrastrukturprojekter på TEN-T-hovednettet bør også understøttes af retningslinjer fra Kommissionens side, som skaber mere klarhed med hensyn til gennemførelsen af visse former for projekter, idet Unionens regelsæt respekteres. For eksempel er der i handlingsplanen for naturen, mennesket og økonomien23 fastsat sådanne retningslinjer for at skabe øget klarhed med henblik på at respektere fugledirektivet og habitatdirektivet. I forbindelse med offentlige udbud bør der stilles direkte støtte til rådighed for projekter af fælles interesse for at sikre, at de eksterne omkostninger mindskes mest muligt, og at der opnås det størst mulige udbytte af de afsatte offentlige midler24. Endvidere bør der stilles tilstrækkelig teknisk bistand til rådighed under de mekanismer, der er udviklet til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, med det mål at yde økonomisk støtte til TEN-T-projekter af fælles interesse.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 final.

23 COM(2017) 198 final.

24 COM(2017) 573 final

24 COM(2017) 573 final

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Af hensyn til retssikkerheden bør administrative procedurer, som er fastlagt før nærværende forordnings ikrafttræden, ikke berøres af bestemmelserne i forordningen —

(15)  Af hensyn til retssikkerheden bør administrative procedurer, som er fastlagt før nærværende forordnings ikrafttræden, ikke berøres af bestemmelserne i forordningen, medmindre andet er aftalt med de berørte parter

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne forordning fastlægges de krav, der gælder for de administrative procedurer, som medlemsstaternes kompetente myndigheder skal følge i forbindelse med godkendelse og gennemførelse af alle projekter af fælles interesse på det transeuropæiske transportnets hovednet.

I denne forordning fastlægges de krav, der gælder for de administrative procedurer, som medlemsstaternes kompetente myndigheder skal følge i forbindelse med godkendelse og gennemførelse af alle projekter af fælles interesse på det transeuropæiske transportnets hovednet, der er knyttet til forordning (EU) nr. 1315/2013, herunder de forhåndsudvalgte projekter, der er opført på listen i del III i bilaget til forordningen om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten 2021-2027.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan beslutte at udvide anvendelsen af samtlige bestemmelser under ét i denne forordning til at omfatte projekter af fælles interesse på det transeuropæiske transportnets samlede net.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "samlet afgørelse": afgørelse eller samling af afgørelser truffet af en medlemsstats myndighed eller myndigheder, dog ikke domstole, der fastslår, hvorvidt en projektiværksætter gives tilladelse til at bygge den til gennemførelsen af et projekt nødvendige transportinfrastruktur, med forbehold af afgørelser, som træffes i forbindelse med en administrativ klageprocedure

a)  "samlet afgørelse": afgørelse eller samling af afgørelser truffet af en medlemsstats kompetente myndighed og, hvor det er relevant, den fælles kompetente myndighed, dog ikke domstole, og som fastslår, hvorvidt en projektiværksætter gives tilladelse til at bygge den til gennemførelsen af et projekt nødvendige transportinfrastruktur, med forbehold af afgørelser, som træffes i forbindelse med en administrativ klageprocedure

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "tilladelsesprocedure": enhver procedure eller foranstaltning, som i henhold til EU-lovgivning eller national lovgivning skal følges eller træffes over for myndighederne i en medlemsstat, før projektiværksætteren kan gennemføre et projekt

b)  "tilladelsesprocedure": enhver procedure eller foranstaltning, som i henhold til EU-lovgivning eller national lovgivning skal følges eller træffes over for de kompetente myndigheder i en medlemsstat, før projektiværksætteren kan gennemføre et projekt, og som begynder på den dato, hvor medlemsstatens kompetente myndighed underskriver accepten af anmeldelsen af dossieret

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "projektiværksætter": enten den person, der ansøger om godkendelse af et privat projekt, eller den offentlige myndighed, som tager initiativ til et projekt

c)  "projektiværksætter": enhver fysisk person eller offentlig eller privat juridisk person, der ansøger om godkendelse til at påbegynde et projekt

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "kompetent myndighed": den myndighed, medlemsstaten udpeger som ansvarlig for opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af denne forordning

d)  "kompetent myndighed": den myndighed, som medlemsstaten i henhold til sin nationale lovgivning udpeger som ansvarlig for opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af denne forordning

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  "fælles kompetent myndighed": en myndighed, der er oprettet efter fælles overenskomst mellem de kompetente myndigheder fra to eller flere medlemsstater eller fra en eller flere medlemsstater og et eller flere tredjelande, og som har ansvaret for at lette tilladelsesprocedurerne i forbindelse med grænseoverskridende projekter af fælles interesse

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ethvert projekt af fælles interesse på TEN-T-hovednettet skal underkastes en integreret procedure for udstedelse af tilladelser, der forvaltes af en kompetent myndighed, som hver medlemsstat har udpeget i overensstemmelse med artikel 5 og 6.

1.  Ethvert projekt af fælles interesse på TEN-T-hovednettet, herunder de forhåndsudvalgte afsnit i del III i bilaget til forordningen om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, skal underkastes en integreret procedure for udstedelse af tilladelser, der forvaltes af en kompetent myndighed, som hver medlemsstat har udpeget i overensstemmelse med artikel 5 og 6.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  For at sikre effektive administrative procedurer i forbindelse med projekter af fælles interesse skal projektiværksætterne og alle berørte myndigheder sørge for, at disse projekter sikres den retligt set hurtigst mulige behandling, bl.a. med hensyn til de afsatte ressourcer.

3.  For at sikre effektive og virkningsfulde administrative procedurer i forbindelse med projekter af fælles interesse skal projektiværksætterne og alle berørte myndigheder sørge for, at disse projekter sikres den retligt set hurtigst mulige behandling, bl.a. med hensyn til evalueringen af modenhedskriterierne for udvælgelse af projekter og de afsatte ressourcer.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at overholde de frister, der er fastsat i artikel 6, og mindske den administrative byrde i forbindelse med gennemførelsen af projekter af fælles interesse skal alle de administrative procedurer, der er fastlagt i gældende EU-lovgivning og national lovgivning, integreres og føre til én samlet afgørelse.

1.  For at overholde de frister, der er fastsat i artikel 6, og mindske den administrative byrde i forbindelse med gennemførelsen af projekter af fælles interesse skal alle de tilladelsesprocedurer, der er fastlagt i gældende lovgivning, herunder relevante miljøvurderinger, både på nationalt plan og EU-plan, integreres og føre til én samlet afgørelse, uden at dette berører EU-lovgivningens krav med hensyn til gennemsigtighed, offentlighedens deltagelse, miljø og sikkerhed.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I tilfælde af projekter af fælles interesse, for hvilke der er fastsat en forpligtelse til at foretage vurderinger af miljøpåvirkningerne i både Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU og anden EU-lovgivning, skal medlemsstaterne sikre, at der er fastlagt fælles procedurer som omhandlet i artikel 2, stk. 3, i direktiv 2011/92/EU.

2.  Uden at det berører de frister, der er fastsat i denne forordnings artikel 6, skal medlemsstaterne i tilfælde af projekter af fælles interesse, for hvilke der er fastsat en forpligtelse til at foretage vurderinger af miljøpåvirkningerne i både Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU og anden EU-lovgivning, sikre, at der er fastlagt fælles procedurer som omhandlet i artikel 2, stk. 3, i direktiv 2011/92/EU.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den … (OP please insert the date one year of the entry into force of this Regulation) skal hver medlemsstat udpege en kompetent myndighed, som har ansvaret for at fremme tilladelsesproceduren, herunder for at træffe den samlede afgørelse.

1.  Senest den … [et år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] og under alle omstændigheder senest den 31. december 2020 skal hver medlemsstat udpege en kompetent myndighed, som har ansvaret for at fremme de tilladelsesprocedurer, der er nødvendige for at træffe den samlede afgørelse i overensstemmelse med stk. 3 i denne artikel.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det ansvar og/eller de tilhørende opgaver, som påhviler den i stk. 1 omhandlede kompetente myndighed, kan uddelegeres til eller udføres af en anden myndighed på et passende administrativt niveau for hvert enkelt projekt af fælles interesse eller for en bestemt kategori af projekter af fælles interesse på følgende betingelser:

På initiativ af den kompetente myndighed kan det ansvar, de forpligtelser og/eller de tilhørende opgaver, som påhviler den, jf. stk. 1, med medlemsstatens samtykke uddelegeres til og gennemføres af en anden myndighed på det relevante regionale eller lokale niveau eller på et andet relevant administrativt niveau for hvert enkelt projekt af fælles interesse eller for en bestemt kategori af projekter af fælles interesse, med undtagelse af den samlede afgørelse, jf. stk. 3 i denne artikel, på følgende betingelser:

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  kun én myndighed har ansvaret for det enkelte projekt af fælles interesse

a)  kun én kompetent myndighed har ansvaret for hvert projekt af fælles interesse

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  myndigheden er det eneste kontaktpunkt for projektiværksætteren under den procedure, der fører til den samlede afgørelse for et givent projekt af fælles interesse, og

b)  den kompetente myndighed er det eneste kontaktpunkt for projektiværksætteren under den procedure, der fører til den samlede afgørelse for et givent projekt af fælles interesse, og

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  myndigheden koordinerer indgivelsen af alle relevante dokumenter og oplysninger.

c)  den kompetente myndighed koordinerer indgivelsen af alle relevante dokumenter og oplysninger.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den samlede afgørelse, der træffes af den kompetente myndighed, og som er resultatet af den lovpligtige tilladelsesprocedure, er den eneste retligt bindende afgørelse. Hvis andre myndigheder berøres af projektet, kan de bidrage med deres holdning som input til proceduren i overensstemmelse med national lovgivning. Den kompetente myndighed skal tage hensyn til denne holdning.

Den samlede afgørelse, der træffes af den kompetente myndighed, og som er resultatet af tilladelsesproceduren, er den eneste retligt bindende afgørelse. Uden at det berører de frister, der er fastsat i denne forordnings artikel 6, kan andre myndigheder, hvis de berøres af projektet, bidrage med deres holdning som input til proceduren i overensstemmelse med national lovgivning. Den kompetente myndighed skal tage hensyn til sådanne holdninger, navnlig hvis de vedrører kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU og i Rådets direktiv 92/43/EØF.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Når den kompetente myndighed træffer den samlede afgørelse, skal den sikre overholdelse af de relevante krav, der er fastsat i international ret og EU-retten, ligesom den skal begrunde sin afgørelse behørigt.

4.  Når den kompetente myndighed træffer den samlede afgørelse, skal den sikre overholdelse af de relevante krav, der er fastsat i international ret og EU-retten, ligesom den skal begrunde sin afgørelse behørigt på grundlag af de gældende retlige bestemmelser.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis et projekt af fælles interesse kræver, at der træffes afgørelser i to medlemsstater eller mere, skal de respektive kompetente myndigheder træffe alle de nødvendige foranstaltninger for indbyrdes at sikre et effektivt samarbejde og effektiv koordinering. Uden at det berører eventuelle forpligtelser i henhold til gældende EU-ret eller international ret skal medlemsstaterne bestræbe sig på at fastlægge fælles procedurer, navnlig med hensyn til vurdering af miljøpåvirkninger.

5.  Hvis et projekt af fælles interesse kræver, at der træffes afgørelser i to eller flere medlemsstater eller i en eller flere medlemsstater og i et eller flere tredjelande, skal de respektive kompetente myndigheder træffe alle de nødvendige foranstaltninger for indbyrdes at sikre et effektivt samarbejde og en effektiv koordinering, eller de kan nedsætte en fælles kompetent myndighed, uden at dette berører de frister, der er fastsat i artikel 6 med henblik på at lette tilladelsesproceduren. Uden at det berører eventuelle forpligtelser i henhold til gældende EU-ret eller international ret skal medlemsstaterne bestræbe sig på at fastlægge fælles procedurer, navnlig med hensyn til vurdering af miljøpåvirkninger.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  For at sikre en effektiv gennemførelse af denne forordning og navnlig dens artikel 6a meddeler den kompetente myndighed Kommissionen datoen for påbegyndelsen af tilladelsesproceduren og den samlede afgørelse som fastsat i artikel 6.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Fasen før indgivelse af ansøgningen, som omfatter perioden fra indledningen af tilladelsesproceduren til indgivelsen af det fuldstændige ansøgningsdossier til den kompetente myndighed, må i princippet ikke overstige to år.

2.  Fasen før indgivelse af ansøgningen, som omfatter perioden fra indledningen af tilladelsesproceduren til indgivelsen af det fuldstændige ansøgningsdossier til den kompetente myndighed, må i princippet ikke overstige 18 måneder.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  For at indlede tilladelsesproceduren skal projektiværksætteren skriftligt anmelde projektet over for den kompetente myndighed i hver af de pågældende medlemsstater, ligesom vedkommende skal medsende en detaljeret beskrivelse af projektet. Senest to måneder efter modtagelsen af ovennævnte anmeldelse skal den kompetente myndighed enten anerkende den eller skriftligt afvise den, hvis myndigheden ikke mener, at projektet er tilstrækkelig veludviklet til at indgå i tilladelsesproceduren. Hvis den kompetente myndighed beslutter at afvise anmeldelsen, skal den begrunde sin beslutning. Datoen for underskrift af den kompetente myndigheds anerkendelse af anmeldelsen gælder som startdatoen for tilladelsesproceduren. Er to eller flere medlemsstater involveret, er det datoen for den kompetente myndigheds accept af den sidste anmeldelse, der gælder som startdatoen for tilladelsesproceduren.

3.  For at indlede tilladelsesproceduren skal projektiværksætteren skriftligt anmelde projektet over for den kompetente myndighed i hver af de pågældende medlemsstater eller, hvor det er relevant, den fælles kompetente myndighed, ligesom vedkommende skal medsende en detaljeret beskrivelse af projektet. Senest en måned efter modtagelsen af ovennævnte anmeldelse skal den kompetente myndighed enten acceptere den eller skriftligt afvise den, hvis myndigheden ikke mener, at projektet er tilstrækkelig veludviklet til at indgå i tilladelsesproceduren. Hvis den kompetente myndighed beslutter at afvise anmeldelsen, skal den begrunde sin beslutning. Datoen for underskrift af den kompetente myndigheds anerkendelse af anmeldelsen gælder som startdatoen for tilladelsesproceduren. Er to eller flere medlemsstater involveret, er det datoen for den kompetente myndigheds accept af den sidste anmeldelse, der gælder som startdatoen for tilladelsesproceduren.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Inden en måned fra starten af tilladelsesproceduren skal den kompetente myndighed i tæt samarbejde med projektiværksætteren og andre berørte myndigheder og under hensyntagen til de oplysninger, som projektiværksætteren har fremlagt på basis af den i stk. 3 omhandlede anmeldelse, udarbejde en detaljeret beskrivelse af ansøgningen og sende den til projektiværksætteren. Beskrivelsen skal omfatte følgende:

4.  Inden to måneder fra starten af tilladelsesproceduren skal den kompetente myndighed eller, hvor det er relevant, den fælles kompetente myndighed, i tæt samarbejde med projektiværksætteren og andre berørte myndigheder og under hensyntagen til de oplysninger, som projektiværksætteren har fremlagt på basis af den i stk. 3 omhandlede anmeldelse, udarbejde en detaljeret beskrivelse af ansøgningen og sende den til projektiværksætteren. Beskrivelsen skal omfatte følgende:

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  den ansvarlige kompetente myndighed på det relevante administrative niveau, hvis den kompetente myndighed har uddelegeret sit ansvar, jf. artikel 5, stk. 2

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  de afgørelser og udtalelser der skal indhentes

i)  de afgørelser, tilladelser, udtalelser og vurderinger, der skal indhentes

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  de myndigheder, interesseparter og den del af offentligheden, som forventes at blive berørt

ii)  de myndigheder, interesseparter og den del af offentligheden, som forventes at blive berørt og/eller hørt

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  de større milepæle, der skal nås, og deres frister i forhold til den samlede afgørelse, der skal træffes

iv)  de større milepæle, der skal nås, og deres frister i forhold til den samlede afgørelse, der skal træffes, og den samlede planlagte tidsramme

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Projektiværksætteren indgiver ansøgningsdossieret på baggrund af den detaljerede beskrivelse af ansøgningen senest 21 måneder fra modtagelsen af beskrivelsen. Efter udløbet af denne periode anses den detaljerede beskrivelse af ansøgningen ikke længere for at være gældende, medmindre den kompetente myndighed beslutter at forlænge perioden på baggrund af en begrundet anmodning fra projektiværksætteren.

6.  Projektiværksætteren indgiver ansøgningsdossieret på baggrund af den detaljerede beskrivelse af ansøgningen senest 15 måneder fra modtagelsen af beskrivelsen. Efter udløbet af denne periode anses den detaljerede beskrivelse af ansøgningen ikke længere for at være gældende, medmindre den kompetente myndighed på eget initiativ beslutter at forlænge perioden med højst seks måneder eller på baggrund af en begrundet anmodning fra projektiværksætteren.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Den kompetente myndighed vurderer ansøgningen og træffer en samlet afgørelse senest ét år fra datoen for indgivelse af det fuldstændige ansøgningsdossier i overensstemmelse med stk. 7. Medlemsstaterne kan fastsætte en kortere tidsfrist, hvis det er relevant.

8.  Den kompetente myndighed vurderer ansøgningen og træffer en samlet bindende afgørelse senest seks måneder fra datoen for indgivelse af det fuldstændige ansøgningsdossier i overensstemmelse med stk. 7, medmindre den kompetente myndighed på eget initiativ beslutter at forlænge denne periode med højst tre måneder og begrunder denne beslutning. Medlemsstaterne kan fastsætte en kortere tidsfrist, hvis det er relevant.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Tilladelsesprocedure og finansiel bistand fra Unionen

 

1.  I overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i denne forordnings artikel 6, skal der tages hensyn til projektets status, når projekterne vurderes ud fra de modenhedskriterier for udvælgelse af projekter, der er fastsat i artikel 13 i forordning (EU).../... [om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten].

 

2.  De forsinkelser, der måtte opstå i forbindelse med de faser og frister, der er fastsat i artikel 6, udgør en tilstrækkelig begrundelse til at iværksætte en gennemgang af projektets status og en revision af den finansielle bistand, som er modtaget fra Unionen inden for rammerne af Connecting Europe-faciliteten, jf. artikel 17, stk. 1, i forordning (EU).../... [CEF] og kan føre til en nedsættelse eller tilbagetrækning af tilskuddet.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I tilfælde af projekter med deltagelse af to eller flere medlemsstater tilpasser de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater deres tidsplaner indbyrdes, ligesom de enes om en fælles plan.

1.  I tilfælde af projekter med deltagelse af to eller flere medlemsstater eller en eller flere medlemsstater og et eller flere tredjelande tilpasser de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater deres tidsplaner indbyrdes, ligesom de enes om en fælles plan.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  I sådanne tilfælde og med henblik på at lette tilladelsesproceduren kan de kompetente myndigheder fra to eller flere medlemsstater eller en eller flere medlemsstater og et eller flere tredjelande efter fælles overenskomst oprette en fælles kompetent myndighed som omhandlet i artikel 5, stk. 5.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den i artikel 45 i forordning (EU) nr. 1315/2013 omhandlede europæiske koordinator tillægges beføjelse til at føre nøje tilsyn med tilladelsesproceduren i forbindelse med grænseoverskridende projekter af fælles interesse og til at lette kontakten mellem de involverede kompetente myndigheder.

2.  Den i artikel 45 i forordning (EU) nr. 1315/2013 omhandlede europæiske koordinator tillægges beføjelse til at føre tilsyn med tilladelsesproceduren i forbindelse med grænseoverskridende projekter af fælles interesse og til at lette kontakten og samarbejdet mellem de involverede kompetente myndigheder eller, hvor det er relevant, den fælles kompetente myndighed.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Uden at det berører forpligtelsen til at overholde de frister, der er fastsat i nærværende forordning, underretter den kompetente myndighed, hvis tidsfristen for den samlede afgørelse overskrides, straks den pågældende europæiske koordinator om de foranstaltninger, der er truffet eller vil blive truffet for at afslutte tilladelsesproceduren med mindst mulig forsinkelse. Den europæiske koordinator kan anmode den kompetente myndighed om jævnligt at rapportere om de fremskridt, der gøres.

3.  Uden at det berører forpligtelsen til at overholde de frister, der er fastsat i nærværende forordning, underretter den kompetente myndighed, hvis tidsfristen for den samlede afgørelse overskrides, straks Kommissionen og, hvis det er relevant, den pågældende europæiske koordinator om de foranstaltninger, der er truffet eller vil blive truffet for at afslutte tilladelsesproceduren med mindst mulig forsinkelse. Kommissionen og, hvor det er relevant, den europæiske koordinator kan anmode den kompetente myndighed om jævnligt at rapportere om de fremskridt, der gøres.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis udbudsprocedurerne gennemføres af en fælles enhed, som de deltagende medlemsstater har oprettet, anvender denne enhed en af de pågældende medlemsstaters nationale bestemmelser, og som undtagelse fra ovennævnte direktiver skal der være tale om de bestemmelser, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 57, stk. 5, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU eller artikel 39, stk. 5, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU, alt efter hvad der er relevant, medmindre andet er fastsat i en aftale mellem de deltagende medlemsstater. En sådan aftale skal under alle omstændigheder indeholde bestemmelser om anvendelse af en enkelt national lovgivning i tilfælde af, at udbudsprocedurerne gennemføres af en fælles enhed.

2.  Hvis udbudsprocedurerne gennemføres af en fælles enhed, som de deltagende medlemsstater har oprettet, anvender denne enhed og, hvor det er relevant, dens underafdelinger, en af de pågældende medlemsstaters nationale bestemmelser, og som undtagelse fra ovennævnte direktiver skal der være tale om de bestemmelser, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 57, stk. 5, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU eller artikel 39, stk. 5, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU, alt efter hvad der er relevant, medmindre andet er fastsat i en aftale mellem de deltagende medlemsstater. En sådan aftale giver under alle omstændigheder mulighed for at anvende en enkelt national lovgivning for de udbudsprocedurer, der gennemføres af en fælles enhed og, hvor det er relevant, dens underafdelinger, for hele projektet.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter anmodning fra en projektiværksætter eller medlemsstat i overensstemmelse med de relevante EU-finansieringsprogrammer og uden at det berører den flerårige finansielle ramme, stiller Unionen teknisk bistand til rådighed med det formål at fremme gennemførelsen af både nærværende forordning og eventuelle projekter af fælles interesse.

Efter anmodning fra en projektiværksætter eller medlemsstat i overensstemmelse med de relevante EU-finansieringsprogrammer og uden at det berører den flerårige finansielle ramme, stiller Unionen teknisk, rådgivende og finansiel bistand til rådighed med det formål at fremme gennemførelsen af både nærværende forordning og eventuelle projekter af fælles interesse i hver etape af processen.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Dog finder artikel 4, 5, 6 og 7 anvendelse i en given medlemsstat fra den dato, hvor den kompetente myndighed er blevet udpeget af den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1.

 

Kommissionen offentliggør i De Europæiske Fællesskabers Tidende en meddelelse med oplysning om, fra hvilken dato disse bestemmelser finder anvendelse i en medlemsstat.


BEGRUNDELSE

EU har brug for et moderne og effektivt net af infrastruktur, som forbinder borgere og virksomheder og understøtter det indre marked. Med henblik herpå har de europæiske institutioner fastlagt de såkaldte transeuropæiske transportnet (TEN-T), som udgør et samlet net, men som især består af et hovednet, der udgør en form for rygsøjle i Unionen. I dette net er der særlig fokus på projekter af fælles interesse, som er omfattet af denne forordning, og som sikrer en høj europæisk merværdi.

Færdiggørelsen af TEN-T-nettene er af afgørende betydning for at muliggøre en vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst for Unionen, samtidig med at dens konkurrenceevne sikres i en situation med øget global konkurrence. Unionen og medlemsstaterne har givet sig selv indtil 2030 for at færdiggøre hovednettet. Dette forventes at tilvejebringe yderligere 4 500 mia. EUR eller 1,8 % af EU's BNP og skaffe 13 mio. mandår frem til 2030.

BEGRUNDELSE OG FORORDNINGENS BETYDNING

Hvis der ikke gøres noget for at fremskynde tempoet, vil dette mål for 2030 ikke blive nået. Der er alvorlige problemer med gennemførelsen af TEN-T-hovednetværksinfrastrukturen, og det i to henseender:

–  Det første aspekt er af finansiel art: i lyset af den finanspolitiske knaphed i medlemsstaterne og et stramt europæisk budget, fremstår investeringsbehovene som enorme. Det anslås, at der er behov for investeringer på 500 mia. EUR mellem 2021 og 2030 for at færdiggøre TEN-T-hovednettet og omkring 1 500 mia. EUR indtil 2050, hvis man medtager det samlede TEN-T-net.

–  Det andet aspekt er et lovgivningsmæssigt og operationelt aspekt. Formålet med denne forordning er at mindske de lovgivningsmæssige hindringer, som fører til store vanskeligheder for projektiværksættere og vanskeliggør gennemførelsen af TEN-T-nettene. Ordføreren gør navnlig opmærksom på, at den tiltagende kompleksitet og de mange forskellige undersøgelser, evalueringer og høringer, der kræves i forbindelse med projekter, i løbet af årene har gjort gennemførelsen mere vanskelig. For store infrastrukturprojekter går der f.eks. otte år mellem forberedelsesfasen og afslutningen af sagen, så gennemførelsen kan iværksættes. Denne forlængelse af fristerne skaber en betydelig usikkerhed for de erhvervsdrivende, en betydelig stigning i omkostningerne til undersøgelser og i de endelige udgifter til arbejdet samt en stigning i antallet af klager. Procedurernes lange og tilfældige karakter og udfald afskrækker projektiværksættere og deres partnere, navnlig de finansielle partnere. Denne situation er blevet så alvorlig, at den endda kan udgøre en uoverstigelig forhindring for nogle projektiværksættere, og nogle projekter lægges i graven, før de overhovedet begynder at blive udarbejdet, da de på baggrund af procedurernes kompleksitet anses for at være for usikre.

FORSLAG I BETÆNKNINGEN

I lyset af den beskrevne situation glæder ordføreren sig over dette forslag fra Kommissionen til en forordning, hvis mål er at forkorte de administrative procedurer for godkendelse og gennemførelse af projekter af fælles interesse vedrørende hovednettet i det transeuropæiske transportnet (TEN-T) og organisere dem bedre. Denne rationalisering berører ikke arten og indholdet af de administrative og lovgivningsmæssige formaliteter, som altid henhører under medlemsstaternes kompetence i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Rationaliseringen af procedurerne, visse tidsfrister, forenklinger og oprettelsen af et enkelt kontaktpunkt er derimod elementer, som indføres med forordningen. Målet hermed er at reducere usikkerheder og omkostninger betydeligt.

  Tidsfrister

For eksempel glæder ordføreren sig over, at der indføres klare og præcise frister på hvert trin i godkendelsesproceduren. Der er også indført en maksimal varighed for hele proceduren, som af ordføreren er foreslået reduceret til under tre år, hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til den nuværende situation.

  Én enkelt kompetent myndighed

Den ønskede strømlining sikres endvidere af etableringen i hver medlemsstat af et enkelt kontaktpunkt for projektiværksættere gennem udpegelse af en enkelt kompetent myndighed, som skal behandle alle tilladelsesprocedurer, og som er den eneste, der kan træffe en samlet afgørelse. Ordføreren ønsker dog at medlemsstaterne får mulighed for at uddelegere denne kompetence til en anden myndighed, hvis denne myndighed befinder sig på et mere relevant niveau for beslutningstagning, forudsat at princippet om én kompetent myndighed og et enkelt kontaktpunkt for projektiværksættere opretholdes.

  Grænseoverskridende projekter

Ordføreren har endvidere styrket Kommissionens forslag i forbindelse med procedurerne for offentlige indkøb i forbindelse med grænseoverskridende projekter, der gennemføres af en fælles enhed mellem medlemsstaterne, ved at foreslå, at der skal gælde en enkelt lovgivning for hele projektet for både den fælles enhed og eventuelle datterselskaber.

  Prioriteret behandling

Ordføreren fremhæver også den grundlæggende betydning af projekter af fælles interesse (som er de eneste projekter, der er omfattet af denne forordning) og deres store europæiske merværdi for at nå Unionens mål, og fremhæver, at medlemsstaterne derfor bør prioritere disse projekter inden for deres retlige rammer.

  Sammenhæng i Connecting Europe-faciliteten

Ordføreren foreslår endvidere en ny bestemmelse i denne forordning, hvormed overholdelsen af de frister, der er fastsat i denne forordning, bliver et af udvælgelseskriterierne for de projekter, der indsendes til Connecting Europe-faciliteten.

Ordføreren er overbevist om, at en sådan regulering kan bidrage væsentligt til en effektiv gennemførelse af TEN-T-nettet i Unionen, da det vil mindske risikoen for forsinkelser, øge sikkerhedsniveauet for projektiværksættere og investorer i løbet af varigheden af de gældende procedurer og i sidste ende øge deltagelsen af private investorer. En hurtig vedtagelse af forordningen vil også gøre det muligt for projekter af fælles interesse, som finansieres under det nye EIM II-program fra og med 2020, at drage fordel af den.


UDTALELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET (19.11.2018)

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

Ordfører for udtalelse: Demetris Papadakis

KORT BEGRUNDELSE

Som led i EU's bestræbelser på at blive førende på verdensplan inden for innovation, digitalisering og dekarbonisering har Europa-Kommissionen vedtaget tre lovgivningsmæssige "mobilitetspakker" med det hovedformål at gøre transport sikrere, mere tilgængelig og renere, samtidig med at den europæiske industris konkurrenceevne og beskæftigelsen sikres. Forslaget til forordning om forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T) indgår i den tredje mobilitetspakke, "Et mobilt Europa".

Effektiv, intelligent og bæredygtig transport er afgørende for, at EU's indre marked kan fungere effektivt, og et vigtigt element i indsatsen for at sikre konkurrenceevnen, skabe nye forretnings- og beskæftigelsesmuligheder, beskytte miljøet og modvirke klimaændringerne via fremme af lavemissionsmobilitet. Det er derfor vigtigt at sætte fart i transportinfrastrukturinvesteringer med betydelig EU-merværdi, navnlig gennem udvikling af TEN-T.

TEN-T består af to planlægningslag, nemlig dels det samlede net (som omfatter alle europæiske regioner og skal være gennemført inden 2050), dels hovednettet (som består af de vigtigste forbindelser og skal være gennemført inden 2030).

Gennemførelsen af TEN-T-nettet, med særlig vægt på forbindelser på tværs af grænserne og inden for de fastlagte tidsrammer, vil reducere flaskehalse, etablere forbindelser, hvor de mangler, navnlig på grænseoverskridende strækninger, og forbedre interoperabiliteten mellem de forskellige transportformer.

Der er dog bekymring for, at 2030-fristen for gennemførelsen af TEN-T-hovednettet ikke vil blive overholdt på grund af konstaterede problemer med forsinkelser og juridisk usikkerhed.

Det overordnede formål med Kommissionens forslag er at afhjælpe de forsinkelser og den høje grad af usikkerhed, der påvirker den effektive gennemførelse af TEN-T-projekter. Man har identificeret følgende hovedårsager til problemerne:

i)  Proceduren for udstedelsen af tilladelser omfatter flere forskellige trin og myndigheder

ii)  Manglende tidsfrister eller manglende overholdelse af samme

iii)  Forskellige offentlige udbudsprocedurer for grænseoverskridende TEN-T-projekter

iv)  Koordineringsmæssige udfordringer i forbindelse med gennemførelse af grænseoverskridende projekter og

iv)  Uklarhed over procedurer for kontrol med statsstøtte.

Kommissionens forslag fokuserer derfor på:

-  Øget koordinering af offentlige udbudsprocedurer vedrørende grænseoverskridende TEN-T-projekter

-  Forenkling af og fastsættelse af tidsfrister for regler for udstedelse af tilladelser

-  Forenkling af dokumenter og administrative procedurer på tværs af alle transportformer

-  Nedbringelse af forsinkelser i infrastrukturprojekter

-  Lettelse af private investorers deltagelse

-  Præcisering af reglerne for offentlige høringer.

TEN-T-nettet er af afgørende betydning for en bæredygtig udvikling i Europas regioner. Ordføreren understreger behovet for at sikre, at der i TEN-T tages hensyn til randområder og øområder, regioner i den yderste periferi og grænseregioner, der støder op til hinanden. Connecting Europe-faciliteten (CEF) er derfor et vigtigt redskab i denne forbindelse.

Ordføreren anerkender CEF's merværdi i forhold til TEN-T, da den har en løftestangseffekt på bæredygtig vækst og beskæftigelse samt på den sociale, økonomiske og territoriale samhørighed. For at maksimere EU-finansieringens virkning støtter ordføreren den optimale anvendelse af de private og offentlige finansieringsordninger, herunder i form af "blending" af CEF og Horisont 2020 med Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og andre finansielle instrumenter.

Ordføreren understreger behovet for, at Kommissionen, de europæiske koordinatorer og de øvrige involverede lægger samme vægt på store og mindre TEN-T-projekter og på de gevinster på kort, mellemlang og lang sigt, som sådanne projekter kan skabe.

Europa-Kommissionen har anslået, at de investeringer, der er nødvendige for at levere TEN-T-hovednettet, vil beløbe sig til ca. 500 mia. EUR mellem 2021 og 2030 og bidrage til at skabe 13 mio. job om året indtil 2030 og generere yderligere indtægter på 1,8 % af EU's BNP.

Desuden anerkender ordføreren betydningen af at tilgodese miljøaspekterne i tilknytning til planlægningen og gennemførelsen af TEN-T gennem fremme af lavemissionstransport og opfyldelse af målsætningerne om lave drivhusgasemissioner. Desuden bør alle aspekter vedrørende sundhed og social velfærd i forbindelse med transport ligeledes tilgodeses.

Den effektive gennemførelse af TEN-T-projekter afhænger også af, at interessenterne inddrages på et meget tidligt trin i planlægningen af transportinfrastrukturen og organiseringen af høringer af offentligheden, civilsamfundets organisationer og relevante lokale myndigheder på en effektiv og rettidig måde. Dialogen med arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet på nationalt, regionalt og lokalt plan kan bidrage til at øge offentlighedens accept af transportinfrastrukturprojekter, skabe troværdighed og mindske konflikter i projektets senere faser.

Ordføreren finder, at man ved at sikre, at projektet rent faktisk bidrager til den regionale og lokale udvikling, automatisk vil opnå, at projektet ses i et mere positivt lys, ligesom følelsen af fælles interesse og ejerskab på lokalt plan vil blive forøget.

Ordføreren fremhæver de samlede gavnlige virkninger for EU-borgernes dagligdag, som gennemførelsen af TEN-T vil medføre. Det er i den forbindelse vigtigt, at medlemsstaterne fastlægger deres nationale infrastrukturplaner i overensstemmelse med TEN-T-målsætningerne med henblik på at tilvejebringe et helhedsperspektiv, der kan give alle EU-borgere mulighed for øget mobilitet - en afgørende faktor for social integration og miljøbeskyttelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 172,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 171, stk. 2, og artikel 172,

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/201322 er der fastlagt fælles rammer for etablering af det nyeste inden for interoperable netværk med henblik på udvikling af det indre marked. Det transeuropæiske transportnet (TEN-T) består af to lag: Det samlede net sikrer forbindelser i alle EU's regioner, mens hovednettet består af de elementer i nettet, som har den største strategiske betydning for Unionen. I forordning (EU) nr. 1315/2013 er der fastsat bindende mål for gennemførelsen, idet hovednettet og det samlede TEN-T-net skal være færdiggjort senest i henholdsvis 2030 og 2050.

(1)  I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/201322 er der fastlagt fælles rammer for etablering af det nyeste inden for interoperable netværk med henblik på udvikling af det indre marked, som også bør tage hensyn til udviklingsdynamikken inden for transportsektoren og til nye teknologier i fremtiden. Formålet med planlægning, udvikling og drift af det transeuropæiske transportnet (ΤΕΝ-T) er at udvikle intelligent, sikker og bæredygtig mobilitet for personer og varer og sikre tilgængelighed og konnektivitet for alle regioner i Unionen, herunder fjerntliggende regioner, øregioner og regioner i den yderste periferi, samt at bidrage til at fremme økonomisk vækst og konkurrenceevne, samtidig med at de miljømæssige, sociale og bæredygtige udviklingsmål tilgodeses. TEN-T består af to lag: Det samlede net sikrer forbindelser i alle EU's regioner, mens hovednettet består af de elementer i nettet, som har den største strategiske betydning for Unionen. I forordning (EU) nr. 1315/2013 er der fastsat bindende mål for gennemførelsen, idet hovednettet og det samlede TEN-T-net skal være færdiggjort senest i henholdsvis 2030 og 2050 med henblik på at opnå intelligent, sikker og bæredygtig mobilitet, som støtter udvikling og konnektivitet mellem byområder, bynære områder og landdistrikter, hvilket fremmer økonomisk udvikling og samhørighed.

__________________

__________________

22 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).

22 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Uanset nødvendighed og bindende tidsfrister viser erfaringerne, at mange investeringer i færdiggørelse af TEN-T mødes af komplekse procedurer for bl.a. udstedelse af tilladelser og grænseoverskridende udbud. Dette medfører betydelige forsinkelser og øgede omkostninger for mange projekters vedkommende. For at tage hånd om disse problemstillinger og åbne mulighed for synkroniseret gennemførelse af TEN-T er der behov for harmoniserede foranstaltninger på EU-plan.

(2)  Uanset nødvendighed og bindende tidsfrister viser erfaringerne, at mange investeringer i færdiggørelse af TEN-T mødes af langvarige og besværlige procedurer for bl.a. udstedelse af tilladelser og grænseoverskridende udbud samt andre omfattende procedurer. Dette medfører betydelige forsinkelser og øgede omkostninger for mange projekters vedkommende samt usikkerhed for projektledere og potentielle private investorer. For at tage hånd om disse problemstillinger og åbne mulighed for synkroniseret gennemførelse af TEN-T er der behov for harmoniserede foranstaltninger på EU-plan. Medlemsstaterne bør i den forbindelse fastlægge deres nationale infrastrukturplaner i overensstemmelse med TEN-T-målsætningerne.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  I mange medlemsstaters retlige rammer prioriteres bestemte projektkategorier på grund af deres strategiske betydning for økonomien. Denne prioritering indebærer kortere tidsfrister, sideløbende procedurer eller tidsbegrænsninger for klager, idet det samtidig sikres, at målene for andre horisontale politikker også nås. Hvis sådanne bestemmelser findes i det nationale retsgrundlag, bør de automatisk gælde for EU-projekter, der anerkendes som projekter af fælles interesse i henhold til forordning (EU) nr. 1315/2013.

(3)  I mange medlemsstaters retlige rammer prioriteres bestemte projektkategorier, som nyder godt af en hurtig sagsbehandling på grund af deres større europæiske merværdi og strategiske betydning for økonomien. Denne prioritering indebærer reduktion af antallet af tilladelser, som skal opnås, kortere tidsfrister, sideløbende og forenklede procedurer eller tidsbegrænsninger for gennemførelsen af proceduren for opnåelse af tilladelse eller for klager, idet det samtidig sikres, at målene for andre horisontale politikker også nås. Hvis sådanne bestemmelser findes i det nationale retsgrundlag, bør de automatisk gælde for EU-projekter, der anerkendes som projekter af fælles interesse i henhold til forordning (EU) nr. 1315/2013 for at gøre det muligt at opfylde de centrale mål for sådanne projekter på europæisk plan.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Hvis en forpligtelse til at foretage miljørelaterede vurderinger af projekter vedrørende hovednettet pålægges i både direktiv 2011/92/EU, som ændret ved direktiv 2014/52/EU, og anden EU-lovgivning såsom direktiv 92/43/EØF, direktiv 2009/147/EF, direktiv 2000/60/EF, direktiv 2008/98/EF, direktiv 2010/75/EU, direktiv 2012/18/EU og direktiv 2011/42/EF, bør medlemsstaterne sikre, at der fastsættes en fælles procedure, som opfylder kravene i disse direktiver, for at effektivisere miljøvurderingerne og strømline beslutningsprocessen.

(4)  Hvis en forpligtelse til at foretage miljørelaterede vurderinger af projekter vedrørende hovednettet, der bringer dem i overensstemmelse med 2030-målene for ren luft, pålægges i både direktiv 2011/92/EU, som ændret ved direktiv 2014/52/EU, og anden EU-lovgivning såsom direktiv 92/43/EØF, direktiv 2009/147/EF, direktiv 2000/60/EF, direktiv 2008/98/EF, direktiv 2010/75/EU, direktiv 2012/18/EU og direktiv 2011/42/EF, bør medlemsstaterne sikre, at der fastsættes en fælles procedure, som opfylder kravene i disse direktiver, for at effektivisere miljøvurderingerne og strømline beslutningsprocessen. Desuden kan en forhåndsvurdering af miljøvirkningerne og forhåndsdrøftelse med den kompetente myndighed om indholdet af miljøvurderingerne muligvis reducere forsinkelserne i fasen med udstedelse af tilladelse og generelt forbedre kvaliteten af vurderingerne. Ud over miljøvurderinger er der også behov for en grundig vurdering af de sociale virkninger med hensyn til beskæftigelse, samhørigheden i EU, sundhed (færre ulykker), livskvalitet, lokale fordele og social inklusion.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Projekter vedrørende hovednettet bør understøttes af integrerede tilladelsesprocedurer for at skabe mulighed for gennemsigtig forvaltning af den overordnede procedure og sikre et enkelt kontaktpunkt for investorer. Medlemsstaterne bør udpege en kompetent myndighed i overensstemmelse med deres nationale lovgivning og administrative strukturer.

(5)  Projekter vedrørende hovednettet, herunder såvel storskalaprojekter som mindre TEN-T-projekter, skal understøttes af integrerede tilladelsesprocedurer for at skabe mulighed for gennemsigtig og sammenhængende forvaltning af den overordnede procedure og sikre et enkelt kontaktpunkt for investorer. Medlemsstaterne bør udpege en kompetent myndighed i overensstemmelse med deres nationale lovgivning og administrative strukturer.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Etablering af én kompetent myndighed (kvikskranke) på nationalt plan, som integrerer alle procedurerne i forbindelse med udstedelse af tilladelser, bør mindske kompleksiteten, øge effektiviteten og gøre procedurerne mere gennemskuelige. Desuden bør det forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne, hvor dette er hensigtsmæssigt. Procedurerne bør fremme et reelt samarbejde mellem investorerne og den kompetente myndighed og skabe mulighed for afgrænsning i fasen forud for ansøgningen under tilladelsesproceduren. Denne afgrænsning bør indarbejdes i den udførlige beskrivelse af ansøgningen og følge proceduren i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2011/92/EU, som ændret ved direktiv 2014/52/EU.

(6)  Etablering af én kompetent myndighed (kvikskranke) på nationalt plan, som integrerer alle procedurerne i forbindelse med udstedelse af tilladelser, bør mindske kompleksiteten, nedbringe omkostningerne, øge effektiviteten og koordineringen og gøre procedurerne mere gennemskuelige og hurtigere at vedtage, således at projekterne kan gennemføres effektivt, og de fastsatte mål kan nås. Desuden bør det forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne og fremme synergien mellem de forskellige instrumenter til dette formål, eftersom stimuleringen af TEN-T vil bidrage til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne på EU's indre marked og fremme handelen inden for Fællesskabet. Procedurerne bør fremme et reelt samarbejde mellem investorerne og den kompetente myndighed og skabe mulighed for afgrænsning i fasen forud for ansøgningen under tilladelsesproceduren. Denne afgrænsning bør indarbejdes i den udførlige beskrivelse af ansøgningen og følge proceduren i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2011/92/EU, som ændret ved direktiv 2014/52/EU.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Den procedure, der er fastlagt i nærværende forordning, bør ikke berøre opfyldelsen af de krav, der er fastlagt i international ret og EU-ret, herunder bestemmelser om beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed.

(7)  Den procedure, der er fastlagt i nærværende forordning, bør ikke berøre opfyldelsen af de krav, der er fastlagt i international ret og EU-ret, herunder bestemmelser om beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed gennem fremme af bæredygtig lavemissionstransport og gennem opfyldelse af målet om at nedbringe drivhusgasemissionerne til et lavt niveau.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Da det haster med at færdiggøre TEN-T-hovednettet, bør forenklingen af tilladelsesprocedurerne ledsages af en frist, inden for hvilken de kompetente myndigheder bør træffe en samlet afgørelse vedrørende gennemførelsen af projektet. Denne frist bør stimulere en mere effektiv håndtering af procedurer og bør under ingen omstændigheder gå på kompromis med Unionens høje standarder for miljøbeskyttelse og offentlighedens deltagelse.

(8)  Da det haster med at færdiggøre TEN-T-hovednettet, bør forenklingen af tilladelsesprocedurerne ledsages af en frist, inden for hvilken de kompetente myndigheder bør træffe en samlet afgørelse vedrørende gennemførelsen af projektet. Denne frist bør sikre en mere effektiv håndtering af procedurer og bør under ingen omstændigheder gå på kompromis med Unionens høje standarder for miljøbeskyttelse og offentlighedens deltagelse.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Etablering af effektive og brede høringsprocedurer over for offentligheden, civilsamfundsorganisationer og relevante regionale og lokale myndigheder lige fra de tidligste faser af den foreløbige planlægning vil adressere forsinkelserne i tilladelses- og gennemførelsesprocesserne og sikre projekternes gavnlige virkninger på lokalt plan.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Grænseoverskridende TEN-T-infrastrukturprojekter møder særlige udfordringer med hensyn til koordinering af tilladelsesprocedurer. De europæiske koordinatorer bør have beføjelser til at overvåge disse procedurer og lette synkronisering og gennemførelse af dem.

(10)  Grænseoverskridende TEN-T-infrastrukturprojekter møder særlige udfordringer med hensyn til koordinering af tilladelsesprocedurer. For at undgå forsinkelser i den grænseoverskridende gennemførelse af disse projekter har de europæiske koordinatorer, bistået af lokale og regionale myndigheder, beføjelse til at overvåge disse procedurer og lette synkronisering og gennemførelse af dem, styrke det udøvende samarbejde og bygge på Interreg-projekter om bæredygtig mobilitet i grænseområder.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Offentlige udbud i forbindelse med grænseoverskridende projekter af fælles interesse bør gennemføres i overensstemmelse med traktaten og direktiv 2014/25/EU og/eller direktiv 2014/24/EU. For at sikre effektiv gennemførelse af grænseoverskridende projekter af fælles interesse på hovednettet bør offentlige udbud, der iværksættes af en fælles enhed, være underlagt et enkelt nationalt regelsæt. Som en undtagelse fra Unionens lovgivning om offentlige udbud bør de gældende nationale regler i princippet være de regler, der er fastlagt af den medlemsstat, hvor den fælles enhed har sit hjemsted. Det bør dog være muligt at fastlægge den gældende lovgivning i en mellemstatslig aftale.

(11)  Offentlige udbud i forbindelse med grænseoverskridende projekter af fælles interesse bør gennemføres i overensstemmelse med traktaten og direktiv 2014/25/EU og/eller direktiv 2014/24/EU. For at sikre effektiv gennemførelse af grænseoverskridende projekter af fælles interesse på hovednettet bør offentlige udbud, der iværksættes af en fælles enhed, være underlagt et enkelt nationalt regelsæt. Som en undtagelse fra Unionens lovgivning om offentlige udbud bør de gældende nationale regler i princippet være de regler, der er fastlagt af den medlemsstat, hvor den fælles enhed har sit hjemsted, eller den gældende lovgivning bør fastlægges i en mellemstatslig aftale.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Kommissionen inddrages ikke systematisk i godkendelsen af de enkelte projekter. I visse tilfælde skal bestemte aspekter ved tilrettelæggelsen af et projekt dog godkendes på EU-plan. Hvis Kommissionen inddrages i procedurerne, vil den prioritere EU-projekter af fælles interesse og sikre projektiværksætternes retssikkerhed. I nogle tilfælde kan der være behov for godkendelse af statsstøtte. I overensstemmelse med kodeksen for god praksis ved behandling af statsstøttesager kan medlemsstaterne anmode Kommissionen om at tage hånd om projekter af fælles interesse på TEN-T-hovednettet, som de prioriterer særlig højt, idet der fastsættes mere forudsigelige tidsplaner under en porteføljetilgang eller en tilgang baseret på gensidige aftaler om planlægning.

(12)  Kommissionen inddrages ikke systematisk i godkendelsen af de enkelte projekter. I visse tilfælde skal bestemte aspekter ved tilrettelæggelsen af et projekt dog godkendes på EU-plan. Hvis Kommissionen inddrages i procedurerne, vil den prioritere EU-projekter af fælles interesse og sikre projektiværksætternes retssikkerhed. I nogle tilfælde kan der være behov for godkendelse af statsstøtte, hvorimod der vil blive indført en hurtig bedømmelsesprocedure i tilfælde, hvor et projekt er i overensstemmelse med statsstøttereglerne, hvilket vil styrke retssikkerheden og forudsigeligheden for investeringen. I overensstemmelse med kodeksen for god praksis ved behandling af statsstøttesager kan medlemsstaterne anmode Kommissionen om at tage hånd om projekter af fælles interesse på TEN-T-hovednettet, som de prioriterer særlig højt, idet der fastsættes mere forudsigelige tidsplaner under en porteføljetilgang eller en tilgang baseret på gensidige aftaler om planlægning. Kommissionen vil også skulle fremme udvekslingen af bedste praksis for at sikre et vellykket transeuropæisk transportnet.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Gennemførelsen af infrastrukturprojekter på TEN-T-hovednettet bør også understøttes af retningslinjer fra Kommissionens side, som skaber mere klarhed med hensyn til gennemførelsen af visse former for projekter, idet Unionens regelsæt respekteres. For eksempel er der i handlingsplanen for naturen, mennesket og økonomien23 fastsat sådanne retningslinjer for at skabe øget klarhed med henblik på at respektere fugledirektivet og habitatdirektivet. I forbindelse med offentlige udbud bør der stilles direkte støtte til rådighed for projekter af fælles interesse for at sikre det størst mulige udbytte af de afsatte offentlige midler24. Endvidere bør der stilles tilstrækkelig teknisk bistand til rådighed under de mekanismer, der er udviklet til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, med det mål at yde økonomisk støtte til TEN-T-projekter af fælles interesse.

(13)  Gennemførelsen af infrastrukturprojekter på TEN-T-hovednettet bør også understøttes af retningslinjer fra Kommissionens side, som skaber mere klarhed med hensyn til gennemførelsen af visse former for projekter, idet Unionens regelsæt, udviklingsbehov og EU's klimaændringsmål respekteres. For eksempel er der i handlingsplanen for naturen, mennesket og økonomien23 fastsat sådanne retningslinjer for at skabe øget klarhed med henblik på at respektere fugledirektivet og habitatdirektivet. Mekanismen med frivillig forudgående vurdering af udbudsaspekterne af store infrastrukturprojekter bør stilles til rådighed for alle TEN-T-projekter. Ved at benytte en kombination af værktøjer (helpdesk, underretningsmekanisme og informationsudveksling) vil nationale, regionale og lokale myndigheder og projektledere kunne drage betydelig fordel af den eksisterende ekspertise og få det størst mulige udbytte af de afsatte offentlige midler24. Endvidere bør der stilles tilstrækkelig teknisk bistand til rådighed under de mekanismer, der er udviklet til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, med det mål at yde økonomisk støtte til TEN-T-projekter af fælles interesse og dermed bidrage til Kommissionens multimodale mål.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 final.

23 COM(2017) 198 final.

24 COM(2017) 573 final

24 COM(2017) 573 final

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Kommissionen bør foreslå en ordning, der kan gøre det muligt at skaffe yderligere ressourcer til projekter med EU-merværdi uden at reducere budgetbevillingerne til samhørighedspolitiske instrumenter.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "kompetent myndighed": den myndighed, medlemsstaten udpeger som ansvarlig for opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af denne forordning

d)  "enkelt kompetent myndighed": en eksisterende eller nyetableret myndighed, som en medlemsstat har udpeget på det rette administrative niveau, og som fungerer som kontaktpunkt for projektiværksættere, arbejder tæt sammen med de respektive europæiske koordinatorer og letter gennemførelsen af denne forordning

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  For at sikre effektive administrative procedurer i forbindelse med projekter af fælles interesse skal projektiværksætterne og alle berørte myndigheder sørge for, at disse projekter sikres den retligt set hurtigst mulige behandling, bl.a. med hensyn til de afsatte ressourcer.

3.  For at sikre hurtige og effektive administrative procedurer i forbindelse med projekter af fælles interesse skal projektiværksætterne og alle berørte myndigheder sørge for, at disse projekter sikres den retligt set hurtigst mulige og mest effektive behandling, bl.a. med hensyn til de afsatte ressourcer.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at overholde de frister, der er fastsat i artikel 6, og mindske den administrative byrde i forbindelse med gennemførelsen af projekter af fælles interesse skal alle de administrative procedurer, der er fastlagt i gældende EU-lovgivning og national lovgivning, integreres og føre til én samlet afgørelse.

1.  For at overholde de frister, der er fastsat i artikel 6, fremme synergien mellem de tilgængelige instrumenter og mindske den administrative byrde i forbindelse med gennemførelsen af projekter af fælles interesse skal alle de administrative procedurer, der er fastlagt i gældende EU-lovgivning og national lovgivning, integreres og føre til én samlet afgørelse.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I tilfælde af projekter af fælles interesse, for hvilke der er fastsat en forpligtelse til at foretage vurderinger af miljøpåvirkningerne i både Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU og anden EU-lovgivning, skal medlemsstaterne sikre, at der er fastlagt fælles procedurer som omhandlet i artikel 2, stk. 3, i direktiv 2011/92/EU.

2.  I tilfælde af projekter af fælles interesse, for hvilke der er fastsat en forpligtelse til at foretage vurderinger af miljøpåvirkningerne i både Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU og anden EU-lovgivning, skal medlemsstaterne sikre, at der er fastlagt fælles procedurer som omhandlet i artikel 2, stk. 3, i direktiv 2011/92/EU. Medlemsstaterne skal også tage hensyn til komplekse forhold i relation til grænseoverskridende projekters potentielle miljøpåvirkninger og indvirkninger på vandressourcer eller Natura 2000-beskyttede områder. Der kræves specialiseret støtte til projekter i skibstransportsektoren – som omfatter søhavne, flod- og kanalhavne og indre vandveje – på grund af denne sektors afhængighed af vandressourcer. Disse projekter skal vurderes i henhold til kravene i vandrammedirektivet.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  den ansvarlige myndighed koordinerer med medlemsstaterne om grænseoverskridende projekter

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – litra b – nr. i v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  de større milepæle, der skal nås, og deres frister i forhold til den samlede afgørelse, der skal træffes

iv)  de større milepæle, der skal nås, og deres frister i forhold til den samlede afgørelse, der skal træffes, og den samlede fastlagte tidsramme

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Den kompetente myndighed vurderer ansøgningen og træffer en samlet afgørelse senest ét år fra datoen for indgivelse af det fuldstændige ansøgningsdossier i overensstemmelse med stk. 7. Medlemsstaterne kan fastsætte en kortere tidsfrist, hvis det er relevant.

8.  Den kompetente myndighed vurderer ansøgningen og træffer en samlet afgørelse senest ét år fra datoen for indgivelse af det fuldstændige ansøgningsdossier i overensstemmelse med stk. 7. Medlemsstaterne kan fastsætte en kortere tidsfrist, hvis det er relevant, samt pålægge sanktioner ved overskridelse af tidsfrister.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den i artikel 45 i forordning (EU) nr. 1315/2013 omhandlede europæiske koordinator tillægges beføjelse til at føre nøje tilsyn med tilladelsesproceduren i forbindelse med grænseoverskridende projekter af fælles interesse og til at lette kontakten mellem de involverede kompetente myndigheder.

2.  Den i artikel 45 i forordning (EU) nr. 1315/2013 omhandlede europæiske koordinator og repræsentanter for de lokale og regionale myndigheder tillægges beføjelse til at føre nøje tilsyn med tilladelsesproceduren i forbindelse med grænseoverskridende projekter af fælles interesse og til at lette kontakten mellem de involverede kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter anmodning fra en projektiværksætter eller medlemsstat i overensstemmelse med de relevante EU-finansieringsprogrammer og uden at det berører den flerårige finansielle ramme, stiller Unionen teknisk bistand til rådighed med det formål at fremme gennemførelsen af både nærværende forordning og eventuelle projekter af fælles interesse.

Efter anmodning fra en projektiværksætter eller medlemsstat i overensstemmelse med de relevante EU-finansieringsprogrammer og uden at det berører den flerårige finansielle ramme, stiller Unionen målrettet teknisk bistand til rådighed med det formål at fremme gennemførelsen af både nærværende forordning og eventuelle projekter af fælles interesse.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Der er også behov for særlig bistand til vedligeholdelsen af nettet for at sikre TEN-T-infrastrukturens bæredygtighed og ydeevne. I den forbindelse bør Kommissionen og medlemsstaterne sammen med EIB undersøge nye finansieringsordninger med henblik på at lette investeringer i vedligeholdelsen af nettet.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet

Referencer

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

11.6.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Demetris Papadakis

20.6.2018

Behandling i udvalg

9.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

15.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

5

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Raymond Finch, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Martina Anderson, Daniel Buda, Ivana Maletić, Tonino Picula, Bronis Ropė, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Mircea Diaconu, David Martin

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

30

+

ALDE

Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, David Martin, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

5

-

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

EFDD

Raymond Finch

ENF

Steeve Briois

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

GUE/NGL

Martina Anderson

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet

Referencer

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Dato for høring af EP

17.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

REGI

11.6.2018

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Dominique Riquet

6.7.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

9.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

6

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pascal Durand, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Dato for indgivelse

15.1.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Roberts Zīle

ENF

Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

4

0

ECR

Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 29. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik