Postupak : 2018/0138(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0015/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0015/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0109

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 295kWORD 109k
14.1.2019
PE 627.834v02-00 A8-0015/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Dominique Riquet

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0277),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 172. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu(C8-0192/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja češkog Senata, njemačkog Saveznog parlamenta (Bundestaga), Irskog parlamenta i Švedskog parlamenta, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se navodi da Nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za regionalni razvoj (A8-0015/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Uredbom (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća22 utvrđuje se zajednički okvir za stvaranje najsuvremenijih, interoperabilnih mreža za razvoj unutarnjeg tržišta. Transeuropske prometne mreže (TEN-T) imaju dvoslojnu strukturu: sveobuhvatnom mrežom osigurava se povezanost svih regija Unije, dok se osnovna mreža sastoji od onih elemenata mreže koji imaju najveću stratešku važnost za Uniju. U Uredbi (EU) br. 1315/2013 utvrđuju se obvezujući rokovi za provedbu, pri čemu osnovna mreža treba biti završena do 2030., a sveobuhvatna mreža do 2050.

(1)  Uredbom (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća22 utvrđuje se zajednički okvir za stvaranje interoperabilnih mreža s dvorazinskom strukturom u Uniji, koje će građani rabiti za razvoj unutarnjeg tržišta kao i za ostvarivanje socijalne, gospodarske i teritorijalne kohezije Unije. Transeuropske prometne mreže (TEN-T) imaju dvoslojnu strukturu: osnovna mreža sastoji se od onih elemenata mreže koji imaju najveću stratešku važnost za Uniju, dok sveobuhvatna mreža osigurava povezanost svih regija Unije. Osnovne mreže trebale bi služiti kao prekogranični i multimodalni pospješivači jedinstvenog prometnog prostora i mobilnosti u Europi. U Uredbi (EU) br. 1315/2013 utvrđuju se obvezujući rokovi za provedbu, pri čemu osnovna mreža treba biti završena do 2030., a sveobuhvatna mreža do 2050. Također, u Uredbi (EU) br. 1315/2013 stavlja se naglasak na prekogranične veze kojima će se poboljšati interoperabilnost različitih vrsta prijevoza i pridonijeti multimodalnoj integraciji prijevoza u Uniji, pri čemu bi također trebalo obuhvatiti i dinamiku razvoja prometnog sektora i novih tehnologija u budućnosti.

__________________

__________________

22 Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.).

22 Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Unatoč nužnosti i obvezujućim rokovima, iskustvo je pokazalo da su mnoga ulaganja kojima se nastoji završiti mreža TEN-T suočena sa složenim postupcima izdavanja dozvola, postupcima za prekograničnu nabavu i drugim postupcima. To stanje ugrožava pravodobnu provedbu projekata i u mnogim slučajevima dovodi do znatnih kašnjenja i povećanja troškova. Kako bi se riješili ti problemi i omogućio sinkronizirani završetak mreže TEN-T, potrebno je usklađeno djelovanje na razini Unije.

(2)  Unatoč nužnosti i obvezujućim rokovima, iskustvo je pokazalo da su mnoga ulaganja kojima se nastoji završiti mreža TEN-T suočena s višestrukim, sporim, nejasnim i složenim postupcima izdavanja dozvola, postupcima za prekograničnu nabavu i drugim postupcima. To stanje ugrožava pravodobnu provedbu projekata i u mnogim slučajevima dovodi do znatnih kašnjenja i povećanja troškova, do nesigurnosti za nositelje projekta i potencijalne privatne ulagače, a može dovesti i do odustajanja od projekata usred procesa. Pod tim je uvjetima za sinkroniziran završetak mreže TEN-T u rokovima utvrđenima u Uredbi (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća potrebno usklađeno djelovanje na razini Unije. Nadalje, države članice trebaju donijeti odluke o svojim nacionalnim infrastrukturnim planovima u skladu s ciljevima mreže TEN-T.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Ova Uredba primjenjuje se samo na projekte Unije koji su priznati kao projekti od zajedničkog interesa na temelju Uredbe (EU) br. 1315/2013, a odnose se na osnovnu mrežu transeuropske prometne mreže (TEN-T). Država članica također može odlučiti proširiti područje primjene na sveobuhvatnu mrežu.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U pravnim okvirima mnogih država članica za određene se kategorije projekata odobrava prioritetno postupanje na temelju njihove strateške važnosti za gospodarstvo. Prioritetno postupanje obilježavaju kraći rokovi, istodobni postupci ili ograničeni rokovi za žalbe pri čemu se osigurava da se ostvare i ciljevi drugih horizontalnih politika. Ako takav okvir postoji u nacionalnom pravnom okviru, on bi se trebao automatski primjenjivati na projekte Unije koji su priznati kao projekti od zajedničkog interesa na temelju Uredbe (EU) br. 1315/2013.

(3)  U pravnim sustavima mnogih država članica za određene se kategorije projekata odobrava prioritetno postupanje na temelju njihove strateške važnosti za Uniju. Prioritetno postupanje obilježavaju kraći rokovi, istodobni i/ili pojednostavljeni postupci ili ograničeni rokovi za dovršetak postupka za izdavanje dozvole ili za žalbe, pri čemu se osigurava da se ostvare i ciljevi drugih horizontalnih polit Ako takva pravila o prioritetnom postupanju postoje u nacionalnom pravnom okviru, ona bi se trebala automatski primjenjivati na projekte Unije koji su priznati kao projekti od zajedničkog interesa na temelju Uredbe (EU) br. 1315/2013. Države članice koje nemaju takva pravila o prioritetnom postupanju trebaju ih donijeti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kako bi se poboljšala djelotvornost procjena utjecaja na okoliš i racionalizirao proces odlučivanja, ako obveza provođenja procjena povezanih s pitanjima zaštite okoliša u slučaju projekata u okviru osnovne mreže istodobno proizlazi iz Direktive 2011/92/EU, kako je izmijenjena Direktivom 2014/52/EU, i iz ostalog zakonodavstva Unije kao što su Direktiva 92/43/EEZ, Direktiva 2009/147/EZ, Direktiva 2000/60/EZ, Direktiva 2008/98/EZ, Direktiva 2010/75/EU, Direktiva 2012/18/EU i Direktiva 2011/42/EZ, države članice trebale bi osigurati pružanje zajedničkog postupka kojim se ispunjavaju zahtjevi iz tih direktiva.

(4)  Kako bi se poboljšala djelotvornost procjena utjecaja na okoliš i racionalizirao proces odlučivanja, ako obveza provođenja procjena povezanih s pitanjima zaštite okoliša u slučaju projekata u okviru osnovne mreže istodobno proizlazi iz Direktive 2011/92/EU, kako je izmijenjena Direktivom 2014/52/EU, i iz ostalog zakonodavstva Unije kao što su Direktiva 92/43/EEZ, Direktiva 2009/147/EZ, Direktiva 2000/60/EZ, Direktiva 2008/98/EZ, Direktiva 2010/75/EU, Direktiva 2012/18/EU i Direktiva 2011/42/EZ, države članice trebale bi osigurati pružanje zajedničkog postupka kojim se ispunjavaju zahtjevi iz tih direktiva. Nadalje, rano utvrđivanje opsega utjecaja na okoliš i rana rasprava s nadležnim tijelima o sadržaju procjena utjecaja na okoliš mogli bi smanjiti kašnjenja tijekom postupka izdavanja dozvola i općenito poboljšati kvalitetu procjena.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  S obzirom na veliki broj procjena utjecaja na okoliš koje proizlaze iz različitih europskih direktiva i nacionalnih propisa, koje su potrebne za izdavanje dozvola za projekte od zajedničkog interesa u osnovnoj mreži TEN-T-a, Unija bi trebala uspostaviti zajednički, pojednostavljeni i centralizirani postupak kojim se ispunjavaju uvjeti iz tih direktiva kako bi se pridonijelo ostvarenju ciljeva iz ove Uredbe usmjerenih na racionalizaciju mjera.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Projekte u osnovnoj mreži trebalo bi podupirati objedinjenim postupcima izdavanja dozvola kako bi se omogućilo jasno upravljanje cjelokupnim postupkom, a ulagači dobili jedinstvenu ulaznu točku. Države članice trebale bi imenovati nadležno tijelo u skladu sa svojim nacionalnim pravnim okvirima i administrativnim ustrojem.

(5)  Države članice trebale bi imenovati jedinstveno nadležno tijelo u skladu sa svojim nacionalnim pravnim okvirima i administrativnim ustrojem kako bi projekti koji se odnose na osnovnu mrežu imali koristi od uključivanja postupaka za izdavanje dozvola i uspostave jedinstvene kontaktne točke za ulagače, čime će se omogućiti jasno i učinkovito upravljanje tim sveobuhvatnim postupkom. Kad je to potrebno, jedinstveno nadležno tijelo može delegirati svoje odgovornosti, obveze i zadaće drugom tijelu na odgovarajućoj regionalnoj, lokalnoj ili drugoj administrativnoj razini.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Uspostavom jednog nadležnog tijela na nacionalnoj razini u kojem su objedinjeni svi postupci izdavanja dozvola („sve na jednom mjestu”) trebala bi se smanjiti složenost, poboljšati učinkovitost i povećati transparentnost tih postupaka. Time bi se trebala poboljšati i suradnja među državama članicama, prema potrebi. Tim postupcima trebala bi se promicati stvarna suradnja između ulagača i jedinstvenog nadležnog tijela i stoga bi u njima trebalo omogućiti utvrđivanje opsega u fazi prije podnošenja zahtjeva u postupku izdavanja dozvola. To utvrđivanje opsega trebalo bi se integrirati u detaljan nacrt prijave i slijediti postupak utvrđen u članku 5. stavku 2. Direktive 2011/92/EU kako je izmijenjena Direktivom 2014/52/EU.

(6)  Uspostavom jednog nadležnog tijela na nacionalnoj razini u kojem su objedinjeni svi postupci izdavanja dozvola („sve na jednom mjestu”) trebala bi se smanjiti složenost, poboljšati učinkovitost i koordinaciju te povećati transparentnost i brzinu provedbe tih postupaka kao i donošenje mjera. Time bi se trebala poboljšati i suradnja među državama članicama, prema potrebi. Tim postupcima trebala bi se promicati stvarna suradnja između ulagača i jedinstvenog nadležnog tijela i stoga bi u njima trebalo omogućiti utvrđivanje opsega u fazi prije podnošenja zahtjeva u postupku izdavanja dozvola. To utvrđivanje opsega trebalo bi se integrirati u detaljan nacrt prijave i slijediti postupak utvrđen u članku 5. stavku 2. Direktive 2011/92/EU kako je izmijenjena Direktivom 2014/52/EU.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Ako se projekti od zajedničkog interesa smatraju prioritetnim projektima Unije, u dogovoru među jedinstvenim nadležnim tijelima iz dviju ili više država članica ili država članica i trećih zemalja moglo bi se uspostaviti zajedničko nadležno tijelo kako bi se ispunile dužnosti koje proizlaze iz ove Uredbe.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  S obzirom na hitnost završetka osnovne mreže TEN-T, pojednostavnjenje postupaka izdavanja dozvola trebalo bi biti popraćeno rokom u kojem bi odgovorna nadležna tijela trebala donijeti sveobuhvatnu odluku o izgradnji projekta. Taj bi rok trebao potaknuti učinkovitiju obradu postupaka i ni u kojem slučaju ne bi smio ugroziti visoke standarde Unije u području zaštite okoliša i sudjelovanja javnosti.

(8)  S obzirom na hitnost završetka osnovne mreže TEN-T do 2030., pojednostavnjenje postupaka izdavanja dozvola trebalo bi biti popraćeno rokom u kojem bi odgovorna nadležna tijela trebala donijeti sveobuhvatnu odluku o izgradnji projekta. Taj bi rok trebao osigurati učinkovitiju obradu postupaka i ni u kojem slučaju ne bi smio ugroziti visoke standarde Unije u području zaštite okoliša i sudjelovanja javnosti. Projekti bi se trebali ocjenjivati prema kriterijima za odabir uspostavljenima Instrumentom za povezivanje Europe koji se odnose na njihovu razrađenost. Pri provođenju tih ocjenjivanja trebalo bi uzeti u obzir usklađenost s rokovima utvrđenima ovom Uredbom.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Prekogranični infrastrukturni projekti u okviru mreže TEN-T suočeni su s posebnim problemima u pogledu koordiniranja postupaka izdavanja dozvola. Europski koordinatori trebali bi imati ovlasti za praćenje tih postupaka i olakšavanja njihove sinkronizacije i završetka.

(10)  Prekogranični infrastrukturni projekti u okviru mreže TEN-T suočeni su s posebnim problemima u pogledu koordiniranja postupaka izdavanja dozvola. Europski koordinatori iz članka 45. Uredbe (EU) br. 1315/2013 trebali bi imati ovlasti za praćenje tih postupaka i olakšavanja njihove sinkronizacije i završetka kako bi se osiguralo poštovanje rokova postavljenih u ovoj Uredbi.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Komisija nije sustavno uključena u odobravanje pojedinačnih projekata. Međutim, u nekim slučajevima, određeni aspekti pripreme projekta podložni su odobrenju na razini Unije. Ako je Komisija uključena u te postupke, prednost u postupanju dat će projektima Unije od zajedničkog interesa i osigurati sigurnost za nositelje projekata. U nekim će slučajevima možda biti potrebno odobrenje državne potpore. U skladu s kodeksom najbolje prakse za provođenje postupaka kontrole državne potpore, države članice mogu zatražiti od Komisije da s projektima od zajedničkog interesa u osnovnoj mreži TEN-T koje one smatraju prioritetnima postupa s predvidljivijim rokovima u okviru pristupa vođenja spisa predmeta ili obostrano dogovorenog planiranja.

(12)  Komisija nije sustavno uključena u odobravanje pojedinačnih projekata. Međutim, u nekim slučajevima, određeni aspekti pripreme projekta podložni su odobrenju na razini Unije. Ako je Komisija uključena u te postupke, prednost u postupanju dat će projektima Unije od zajedničkog interesa i osigurati sigurnost za nositelje projekata. U nekim će slučajevima možda biti potrebno odobrenje državne potpore. Ne dovodeći u pitanje rokove utvrđene ovom Uredbom i u skladu s kodeksom najbolje prakse za provođenje postupaka kontrole državne potpore, države članice trebale bi imati mogućnost zatražiti od Komisije da s projektima od zajedničkog interesa u osnovnoj mreži TEN-T koje one smatraju prioritetnima postupa s predvidljivijim rokovima u okviru pristupa vođenja spisa predmeta ili obostrano dogovorenog planiranja.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Provedba infrastrukturnih projekata u osnovnoj mreži TEN-T trebala bi biti popraćena i smjernicama Komisije kako bi se povećala jasnoća u pogledu provedbe određenih vrsta projekata uz poštovanje pravne stečevine Unije. Primjerice, u akcijskom planu za prirodu, ljude i gospodarstvo23 predviđene su takve smjernice radi povećanja jasnoće s obzirom na poštovanje direktiva o pticama i staništima. Izravna potpora povezana s javnom nabavom trebala bi biti dostupna za projekte od zajedničkog interesa kako bi se osigurala najbolja vrijednost za javni novac24. Usto, odgovarajuća tehnička pomoć trebala bi biti dostupna u okviru mehanizama razvijenih za višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. radi pružanja financijske potpore za projekte od zajedničkog interesa u okviru mreže TEN-T.

(13)  Provedba infrastrukturnih projekata u osnovnoj mreži TEN-T trebala bi biti popraćena i smjernicama Komisije kako bi se povećala jasnoća u pogledu provedbe određenih vrsta projekata uz poštovanje pravne stečevine Unije. Primjerice, u akcijskom planu za prirodu, ljude i gospodarstvo23 predviđene su takve smjernice radi povećanja jasnoće s obzirom na poštovanje direktiva o pticama i staništima. Izravna potpora povezana s javnom nabavom trebala bi biti dostupna za projekte od zajedničkog interesa kako bi se osiguralo smanjenje vanjskih troškova i najbolja vrijednost za javni novac24. Usto, odgovarajuća tehnička pomoć trebala bi biti dostupna u okviru mehanizama razvijenih za višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. radi pružanja financijske potpore za projekte od zajedničkog interesa u okviru mreže TEN-T.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 final.

23 COM(2017) 198 final.

24 COM(2017) 573 final.

24 COM(2017) 573 final.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Radi pravne sigurnosti, administrativni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ove Uredbe ne bi trebali podlijegati odredbama iz ove Uredbe.

(15)  Radi pravne sigurnosti, administrativni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ove Uredbe ne bi trebali podlijegati odredbama iz ove Uredbe, osim ako se ne odluči suprotno, pod uvjetom da se uključene strane slažu.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U ovoj se Uredbi utvrđuju zahtjevi primjenjivi na administrativne postupke kojih se pridržavaju nadležna tijela država članica u odnosu na odobravanje i provedbu svih projekata od zajedničkog interesa u osnovnoj mreži transeuropske prometne mreže.

U ovoj se Uredbi utvrđuju zahtjevi primjenjivi na administrativne postupke kojih se pridržavaju nadležna tijela država članica u odnosu na odobravanje i provedbu svih projekata od zajedničkog interesa u osnovnoj mreži transeuropske prometne mreže u vezi s Uredbom (EU) br. 1315/2013, uključujući prethodno odabrane projekte navedene u dijelu III. Priloga Uredbi o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe 2021. – 2027.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice mogu odlučiti proširiti primjenu svih odredbi ove Uredbe kao bloka na projekte od zajedničkog interesa za cjelokupnu mrežu transeuropske prometne mreže.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „sveobuhvatna odluka” znači odluka, ili skup odluka, koju donosi tijelo ili tijela države članice, ne uključujući sudove, o tome može li nositelj projekta dobiti odobrenje za izgradnju prometne infrastrukture potrebne za završetak projekta ne dovodeći u pitanje ni jednu odluku donesenu u kontekstu upravnog žalbenog postupka;

(a)  „sveobuhvatna odluka” znači odluka, ili skup odluka, koju donosi jedinstveno nadležno tijelo države članice, i ako je primjenjivo, zajedničko nadležno tijelo, ne uključujući pritom sudove, o tome može li nositelj projekta dobiti odobrenje za izgradnju prometne infrastrukture potrebne za završetak projekta ne dovodeći u pitanje ni jednu odluku donesenu u kontekstu upravnog žalbenog postupka;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „postupci izdavanja dozvola” znači svaki postupak kojeg se treba pridržavati ili korak koji se mora poduzeti pred tijelima države članice, na temelju prava Unije ili nacionalnog prava, prije nego što nositelj projekta može provesti projekt;

(b)  „postupci izdavanja dozvola” znači svaki postupak kojeg se treba pridržavati ili korak koji se mora poduzeti pred nadležnim tijelima države članice na temelju prava Unije ili nacionalnog prava prije nego što nositelj projekta može provesti projekt i koji se počinje provoditi na datum kada jedinstveno nadležno tijelo države članice potpiše primitak predmeta;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „nositelj projekta” znači podnositelj zahtjeva za odobrenje privatnog projekta ili javno tijelo koje pokreće projekt;

(c)  „nositelj projekta” znači svaka fizička ili javna odnosno privatna pravna osoba koja je podnijela zahtjev za odobrenje pokretanja projekta;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „jedinstveno nadležno tijelo” znači tijelo koje država članica odredi kao odgovorno za izvršavanje dužnosti koje proizlaze iz ove Uredbe;

(d)  „jedinstveno nadležno tijelo” znači tijelo koje država članica u skladu sa svojim nacionalnim pravom odredi kao odgovorno za izvršavanje dužnosti koje proizlaze iz ove Uredbe;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)   „zajedničko nadležno tijelo” znači tijelo osnovano na temelju međusobnog dogovora između jedinstvenih nadležnih tijela iz dviju ili više država članica ili iz jedne ili više država članica i jedne ili više trećih zemalja koje je zaduženo za olakšavanje postupaka izdavanja dozvola povezanih s prekograničnim projektima od zajedničkog interesa.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaki projekt od zajedničkog interesa u osnovnoj mreži TEN-T podliježe objedinjenom postupku izdavanja dozvola kojim upravlja jedinstveno nadležno tijelo koje imenuje svaka država članica u skladu s člancima 5. i 6.

1.  Svaki projekt od zajedničkog interesa u osnovnoj mreži TEN-T, uključujući prethodno odabrane odjeljke u dijelu III. Priloga Uredbi o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe, podliježe objedinjenom postupku izdavanja dozvola kojim upravlja jedinstveno nadležno tijelo koje imenuje svaka država članica u skladu s člancima 5. i 6.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kako bi se osigurali učinkoviti administrativni postupci koji se odnose na projekte od zajedničkog interesa, nositelji projekata i sva predmetna tijela osiguravaju takvim projektima najbržu pravno moguću obradu, među ostalim u pogledu dodijeljenih sredstava.

3.  Kako bi se osigurali učinkoviti i djelotvorni administrativni postupci koji se odnose na projekte od zajedničkog interesa, nositelji projekata i sva predmetna tijela osiguravaju takvim projektima najbržu pravno moguću obradu, među ostalim u pogledu ocjenjivanja projekata prema kriterijima za odabir koji se odnose na njihovu razrađenost i dodijeljenih im sredstava.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi se ispunili rokovi utvrđeni u članku 6. i smanjilo administrativno opterećenje povezano sa završetkom projekata od zajedničkog interesa, svi administrativni postupci koji proizlaze iz primjenjivog prava, i nacionalnog prava i prava Unije, objedinjuju se i na temelju njih se donosi samo jedna sveobuhvatna odluka.

1.  Kako bi se ispunili rokovi utvrđeni u članku 6. i smanjilo administrativno opterećenje povezano sa završetkom projekata od zajedničkog interesa, svi postupci izdavanja dozvola koji proizlaze iz primjenjivog prava, uključujući relevantne procjene utjecaja na okoliš, i na nacionalnoj razini i na razini Unije, objedinjuju se i na temelju njih se donosi samo jedna sveobuhvatna odluka, ne dovodeći pritom u pitanje transparentnost, sudjelovanje javnosti, ekološke i sigurnosne zahtjeve predviđene pravom Unije.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučaju projekata od zajedničkog interesa za koje obveza provedbe procjena utjecaja na okoliš istodobno proizlazi iz Direktive 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća i drugog prava Unije, države članice osiguravaju da su predviđeni zajednički postupci u smislu članka 2. stavka 3. Direktive 2011/92/EU.

2.  Ne dovodeći u pitanje rokove iz članka 6. ove Uredbe, u slučaju projekata od zajedničkog interesa za koje obveza provedbe procjena utjecaja na okoliš istodobno proizlazi iz Direktive 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća i drugog prava Unije, države članice osiguravaju da su predviđeni zajednički postupci u smislu članka 2. stavka 3. Direktive 2011/92/EU.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do … (OP: umetnuti datum: godina dana nakon stupanja na snagu ove Uredbe) svaka država članica dužna je imenovati jedno jedinstveno nadležno tijelo koje je odgovorno za olakšavanje procesa izdavanja dozvola, uključujući i donošenje sveobuhvatne odluke.

1.  Do … [jedna godina dana nakon stupanja na snagu ove Uredbe], a svakako prije 31. prosinca 2020., svaka država članica dužna je imenovati jedno jedinstveno nadležno tijelo koje je odgovorno za olakšavanje procesa izdavanja dozvola potrebnih za donošenje sveobuhvatne odluke, u skladu sa stavkom 3. ovog članka.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odgovornost jedinstvenog nadležnog tijela iz stavka 1. i/ili zadaće povezane s time može se dodijeliti drugom tijelu na odgovarajućoj administrativnoj razini po pojedinom projektu od zajedničkog interesa ili određenoj kategoriji projekata od zajedničkog interesa, pod sljedećim uvjetima:

Na inicijativu jedinstvenog nadležnog tijela iz stavka 1., njegove se nadležnosti, obveze i/ili zadaće povezane s time mogu, kako se navodi u stavku 1., u suglasnosti s državom članicom dodijeliti drugom tijelu na odgovarajućoj regionalnoj, lokalnoj ili drugoj administrativnoj razini, koje ih i izvršava, po pojedinom projektu od zajedničkog interesa ili određenoj kategoriji projekata od zajedničkog interesa, uz iznimku donošenja sveobuhvatne odluke utvrđene stavkom 3. ovog članka, pod sljedećim uvjetima:

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  samo je jedno tijelo odgovorno za pojedini projekt od zajedničkog interesa;

(a)  samo jedno nadležno tijelo odgovorno je za svaki pojedini projekt od zajedničkog interesa;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  to tijelo jedina je kontaktna točka za nositelja projekta u postupku donošenja sveobuhvatne odluke za određeni projekt od zajedničkog interesa; i

(b)  nadležno tijelo jedina je kontaktna točka za nositelja projekta u postupku donošenja sveobuhvatne odluke za određeni projekt od zajedničkog interesa; i

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  to tijelo koordinira dostavu svih relevantnih dokumenata i informacija.

(c)  nadležno tijelo koordinira dostavu svih relevantnih dokumenata i informacija.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sveobuhvatna odluka koju je donijelo jedinstveno nadležno tijelo jedina je pravno obvezujuća odluka koja proizlazi iz zakonskog postupka izdavanja dozvola. Ako se projekt odnosi na druga tijela, ta tijela mogu dati svoje mišljenje kao doprinos tom postupku, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Jedinstveno nadležno tijelo uzima to mišljenje u obzir.

Sveobuhvatna odluka koju je donijelo jedinstveno nadležno tijelo jedina je pravno obvezujuća odluka koja proizlazi iz postupka izdavanja dozvola. Ne dovodeći u pitanje rokove iz članka 6. ove Uredbe, ako se projekt odnosi na druga tijela, ta tijela mogu dati svoje mišljenje kao doprinos tom postupku, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Nadležno tijelo obvezno je takva mišljenja uzeti u obzir, posebice ako se ona odnose na zahtjeve iz Direktive 2014/52/EU Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Vijeća 92/43/EEZ.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pri donošenju sveobuhvatne odluke jedinstveno nadležno tijelo mora se pobrinuti da se poštuju svi mjerodavni zahtjevi na temelju međunarodnog prava i prava Unije te obrazložiti svoju odluku.

4.  Pri donošenju sveobuhvatne odluke jedinstveno nadležno tijelo mora se pobrinuti da se poštuju svi mjerodavni zahtjevi na temelju međunarodnog prava i prava Unije te obrazložiti svoju odluku na temelju važećih pravnih odredbi.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako projekt od zajedničkog interesa zahtijeva donošenje odluka u dvije države članice ili više njih, relevantna nadležna tijela poduzimaju sve potrebne korake za učinkovitu i djelotvornu međusobnu suradnju i koordinaciju. Ne dovodeći u pitanje obveze koje proizlaze na temelju primjenjivog prava Unije i nacionalnog prava, države članice nastoje osigurati zajedničke postupke, posebno u vezi s procjenom utjecaja na okoliš.

5.  Kada projekt od zajedničkog interesa zahtijeva donošenje odluka u dvije države članice ili više njih ili u jednoj ili više država članica i jednoj ili više trećih zemalja, relevantna nadležna tijela poduzimaju sve potrebne korake za učinkovitu i djelotvornu međusobnu suradnju i koordinaciju ili mogu, ne dovodeći pritom u pitanje rokove navedene u članku 6., osnovati zajedničko nadležno tijelo zaduženo za olakšavanje postupka izdavanja dozvola. Ne dovodeći u pitanje obveze koje proizlaze na temelju primjenjivog prava Unije i nacionalnog prava, države članice nastoje osigurati zajedničke postupke, posebno u vezi s procjenom utjecaja na okoliš.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Kako bi se zajamčila učinkovita provedba ove Uredbe, a posebno njezina članka 6.a, jedinstveno nadležno tijelo izvješćuje Komisiju o datumu početka postupka izdavanja dozvole i o sveobuhvatnoj odluci, kako je utvrđeno u članku 6.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Faza prije podnošenja zahtjeva, koja obuhvaća razdoblje od početka postupka izdavanja dozvola do podnošenja potpunog spisa zahtjeva jedinstvenom nadležnom tijelu, u načelu ne smije trajati više od dvije godine.

2.  Faza prije podnošenja zahtjeva, koja obuhvaća razdoblje od početka postupka izdavanja dozvola do podnošenja potpunog spisa zahtjeva jedinstvenom nadležnom tijelu, u načelu ne smije trajati više od 18 mjeseci.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kako bi se pokrenuo postupak izdavanja dozvola, nositelj projekta u pisanom obliku o projektu obavješćuje jedinstveno nadležno tijelo relevantnih država članica i tome prilaže detaljan opis projekta. Najkasnije dva mjeseca od primitka te obavijesti jedinstveno nadležno tijelo potvrđuje ili, ako smatra da projekt još nije dovoljno spreman da uđe u postupak izdavanja dozvola, odbija obavijest u pisanom obliku. Ako jedinstveno nadležno tijelo odluči odbiti obavijest, dužno je obrazložiti svoju odluku. Kao početak postupka izdavanja dozvola smatra se datum na koji je nadležno tijelo potpisalo primitak obavijesti. Ako su uključene dvije države članice ili više njih, datum kad zadnje relevantno nadležno tijelo primi obavijest smatra se datumom početka postupka izdavanja dozvola.

3.  Kako bi se pokrenuo postupak izdavanja dozvola, nositelj projekta u pisanom obliku o projektu obavješćuje jedinstveno nadležno tijelo relevantnih država članica ili, po potrebi, zajedničko nadležno tijelo i tome prilaže detaljan opis projekta. Najkasnije jedan mjesec od primitka te obavijesti jedinstveno nadležno tijelo prihvaća ili, ako smatra da projekt još nije dovoljno spreman da uđe u postupak izdavanja dozvola, odbija obavijest u pisanom obliku. Ako jedinstveno nadležno tijelo odluči odbiti obavijest, dužno je obrazložiti svoju odluku. Kao početak postupka izdavanja dozvola smatra se datum na koji je nadležno tijelo potpisalo primitak obavijesti. Ako su uključene dvije države članice ili više njih, datum kad zadnje relevantno nadležno tijelo primi obavijest smatra se datumom početka postupka izdavanja dozvola.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U roku od tri mjeseca od početka postupka izdavanja dozvola jedinstveno nadležno tijelo, u bliskoj suradnji s nositeljem projekta i ostalim relevantnim tijelima te uzimajući u obzir informacije koje je dostavio nositelj projekta na temelju obavijesti iz stavka 3., utvrđuje detaljan nacrt zahtjeva i o njemu obavješćuje nositelja projekta, pri čemu taj nacrt sadržava sljedeće:

4.  U roku od dva mjeseca od početka postupka izdavanja dozvola jedinstveno nadležno tijelo ili, po potrebi, zajedničko nadležno tijelo, u bliskoj suradnji s nositeljem projekta i ostalim relevantnim tijelima te uzimajući u obzir informacije koje je dostavio nositelj projekta na temelju obavijesti iz stavka 3., utvrđuje detaljan nacrt zahtjeva i o njemu obavješćuje nositelja projekta, pri čemu taj nacrt sadržava sljedeće:

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  odgovorno nadležno tijelo, na odgovarajućoj administrativnoj razini, u slučaju da mu jedinstveno nadležno tijelo u skladu s člankom 5. stavkom 2. dodijeli odgovornost i/ili zadaće;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – točka b – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  odluke i mišljenja koja treba dobiti;

i.  odluke, dozvole, mišljenja i procjene koja treba dobiti;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – točka b – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  tijela, dionici i javnost na koje se postupak vjerojatno odnosi;

ii.  tijela, dionici i javnost na koje se postupak vjerojatno odnosi i/ili s kojima je obavljeno savjetovanje;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – točka b – podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iv.  glavne etape i njihovi rokovi s obzirom na sveobuhvatnu odluku koju treba donijeti;

iv.  glavne etape i njihovi rokovi s obzirom na sveobuhvatnu odluku koju treba donijeti te ukupni planirani vremenski raspored;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Nositelj projekta podnosi spis zahtjeva koji se temelji na detaljnom nacrtu zahtjeva u roku od 21 mjeseca od dana primitka tog detaljnog nacrta zahtjeva. Nakon isteka tog roka detaljni nacrt zahtjeva više se ne smatra primjenjivim, osim ako jedinstveno nadležno tijelo odluči produljiti taj rok na temelju obrazloženog zahtjeva nositelja projekta.

6.  Nositelj projekta podnosi spis zahtjeva koji se temelji na detaljnom nacrtu zahtjeva u roku od 15 mjeseca od dana primitka tog detaljnog nacrta zahtjeva. Nakon isteka tog roka detaljni nacrt zahtjeva više se ne smatra primjenjivim, osim ako jedinstveno nadležno tijelo odluči produljiti taj rok, na najviše šest mjeseci, na vlastitu inicijativu ili na temelju obrazloženog zahtjeva nositelja projekta.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Jedinstveno nadležno tijelo procjenjuje zahtjev i donosi sveobuhvatnu odluku u roku od jedne godine od datuma podnošenja potpunog spisa zahtjeva u skladu sa stavkom 7. Države članice mogu, prema potrebi, utvrditi raniji rok.

8.  Jedinstveno nadležno tijelo procjenjuje zahtjev i donosi sveobuhvatnu obvezujuću odluku u roku od 6 mjeseci od datuma podnošenja potpunog spisa zahtjeva u skladu sa stavkom 7., osim ako jedinstveno nadležno tijelo ne odluči na vlastitu inicijativu to razdoblje produljiti za najviše 3 mjeseca, uz obrazloženje takve odluke. Države članice mogu, prema potrebi, utvrditi raniji rok.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Postupak izdavanja dozvola i financijska potpora Unije

 

1.  U skladu s postupkom iz članka 6. ove Uredbe napredak ostvaren u projektu uzima se u obzir pri ocjenjivanju projekata prema kriterijima za odabir koji se odnose na njihovu razrađenost iz članka 13. Uredbe (EU).../... [o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe].

 

2.  U slučaju kašnjenja u pogledu faza i rokova navedenih u članku 6. bit će opravdana istraga o napretku projekta i revizija financijske potpore koju je Unija primila u okviru Instrumenta za povezivanje Europe, kako je predviđeno člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EU).../... [o Instrumentu za povezivanje Europe], što može dovesti do smanjenja ili ukidanja financijske potpore.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za projekte koji obuhvaćaju dvije države članice ili više njih nadležna tijela relevantnih država članica usklađuju svoje rasporede i dogovaraju se o zajedničkom planu.

1.  Za projekte koji obuhvaćaju dvije države članice ili više njih ili pak jednu ili više država članica i jednu ili više trećih zemalja nadležna tijela relevantnih država članica usklađuju svoje rasporede i dogovaraju se o zajedničkom planu.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  U takvim slučajevima kako bi se olakšao postupak izdavanja dozvola, jedinstvena nadležna tijela iz dviju ili više država članica ili jedne ili više države članice i jedne ili više trećih zemalja mogu sporazumno uspostaviti zajedničko nadležno tijelo, kako je predviđeno u članku 5. stavku 5.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Europski koordinator iz članka 45. Uredbe (EU)² br. 1315/2013 ovlašten je blisko pratiti postupak izdavanja dozvola za prekogranične projekte od zajedničkog interesa i olakšavati kontakte među uključenim nadležnim tijelima.

2.  Europski koordinator iz članka 45. Uredbe (EU)² br. 1315/2013 ovlašten je pratiti postupak izdavanja dozvola za prekogranične projekte od zajedničkog interesa i olakšavati kontakte i suradnju među uključenim nadležnim tijelima ili, po potrebi, sa zajedničkim nadležnim tijelima.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ne dovodeći u pitanje obvezu poštovanja rokova na temelju ove Uredbe, u slučaju nepridržavanja rokova za donošenje sveobuhvatne odluke, nadležno tijelo mora odmah obavijestiti relevantnog europskog koordinatora o mjerama koje su poduzete ili će se poduzeti da postupak izdavanja dozvola završi s najmanjim mogućim zakašnjenjem. Europski koordinator može zatražiti od nadležnog tijela da ga redovito izvješćuje o ostvarenom napretku.

3.  Ne dovodeći u pitanje obvezu poštovanja rokova na temelju ove Uredbe, u slučaju nepridržavanja rokova za donošenje sveobuhvatne odluke, jedinstveno nadležno tijelo mora odmah obavijestiti Komisiju i, kada je to potrebno, relevantnog europskog koordinatora o mjerama koje su poduzete ili će se poduzeti da postupak izdavanja dozvola završi s najmanjim mogućim zakašnjenjem. Komisija i, kada je to potrebno, europski koordinator mogu od jedinstvenog nadležnog tijela zatražiti da ih redovito izvješćuje o ostvarenom napretku.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako postupke nabave provodi zajednički subjekt koji su uspostavile države članice sudionice, taj subjekt primjenjuje nacionalne odredbe jedne od tih država članica i, odstupajući od tih direktiva, te odredbe moraju biti utvrđene u skladu s člankom 57. stavkom 5. točkom (a) Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća ili člankom 39. stavkom 5. točkom (a) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća, ovisno što je primjenjivo, osim ako je sporazumom među državama članicama sudionicama predviđeno drukčije. U takvom se sporazumu u svakom slučaju mora predvidjeti primjena samo jednog nacionalnog zakonodavstva ako postupke nabave provodi zajednički subjekt.

2.  Ako postupke nabave provodi zajednički subjekt koji su uspostavile države članice sudionice, taj subjekt, zajedno sa svojim podružnicama, ako je to primjenjivo, primjenjuje nacionalne odredbe jedne od tih država članica i, odstupajući od tih direktiva, te odredbe moraju biti utvrđene u skladu s člankom 57. stavkom 5. točkom (a) Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća ili člankom 39. stavkom 5. točkom (a) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća, ovisno što je primjenjivo, osim ako je sporazumom među državama članicama sudionicama predviđeno drukčije. U takvom se sporazumu u svakom slučaju mora predvidjeti primjena samo jednog nacionalnog zakonodavstva za postupke nabave koje provodi zajednički subjekt, te ako je to primjenjivo, njegove podružnice, za cijeli projekt.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na zahtjev nositelja projekta ili države članice, u skladu s relevantnim programima financiranja Unije i ne dovodeći u pitanje višegodišnji financijski okvir, Unija pruža tehničku pomoć za provedbu ove Uredbe i olakšavanje provedbe projekata od zajedničkog interesa.

Na zahtjev nositelja projekta ili države članice, u skladu s relevantnim programima financiranja Unije i ne dovodeći u pitanje višegodišnji financijski okvir, Unija pruža tehničku, savjetodavnu i financijsku pomoć za provedbu ove Uredbe i olakšavanje provedbe projekata od zajedničkog interesa u svakoj fazi postupka.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

 

Međutim, članci 4., 5., 6. i 7. primjenjuju se u određenoj državi članici od datuma na koji je ta država članica imenovala jedinstveno nadležno tijelo u skladu s člankom 5. stavkom 1.

 

Komisija u Službenom listu objavljuje obavijest o tome kada se te odredbe počinju primjenjivati u državi članici.


OBRAZLOŽENJE

Uniji je potrebna mreža moderne, učinkovite infrastrukture na razini EU-a kojom će se povezati njezini građani i poduzeća te podržati jedinstveno tržište. U tu su svrhu institucije Europske unije uspostavile transeuropske prometne mreže (TEN-T) koje se sastoje od sveobuhvatne mreže, ali prije svega od osnovne mreže: jedne od istinskih okosnica Unije. Projekti od zajedničkog interesa dio su te mreže i predmet ove Uredbe te se njima stvara značajna europska dodana vrijednost.

Dovršenje mreže TEN-T ključno je za ostvarenje trajnog, održivog gospodarskog rasta u Uniji, jamčeći njezinu konkurentnost u kontekstu sve veće globalne konkurencije. Unija i države članice odredile su 2030. kao rok za dovršenje osnovne mreže. Očekuje se da će se završetkom osnovne transeuropske prometne mreže (TEN-T) stvoriti dodatnih 4 500 milijardi EUR ili 1,8 % BDP-a EU-a, što će činiti 13 milijuna godina radnog staža do 2030.

OBRAZLOŽENJE I SVRHA UREDBE

Ako se ništa ne poduzme, cilj postavljen za 2030. godinu neće se ostvariti. Uspostava infrastrukture osnovne mreže TEN-T suočena je s dva ozbiljna problema.

–  Prvi je financijske prirode. S obzirom na proračunska ograničenja u državama članicama i na vrlo ograničeni proračun Unije, potrebno je privući velika ulaganja. Procjenjuje se da ulaganja koja su potrebna za završetak osnovne mreže TEN-T iznose približno 500 milijardi EUR u razdoblju od 2021. do 2030. i približno 1500 milijardi EUR ako se uključi sveobuhvatna mreža TEN-T do 2050.

–  Drugi je problem regulatorne i operativne prirode. Cilj je ove Uredbe smanjiti regulatorna ograničenja koja prouzročavaju velike probleme za nositelje projekta i za dovršenje mreže TEN-T. Pri tome je potrebno naglasiti da je provedba projekta tijekom godina postala sve teža zbog sve veće složenosti i brojnosti studija, ispitivanja i savjetovanja koji su potrebni za projekte. Primjerice, kod velikih infrastrukturnih projekata od faze izrade do zaključenja dokumentacije o provedbi protekne osam godina. To produljenje rokova stvara neizvjesnost kod subjekata, u velikoj mjeri povećava troškove studija i konačnu cijenu rada te dovodi do velikog broja žalbi. Ti su elementi demotivirajući ne samo za nositelje projekta već i za njihove partnere, prije svega financijske, i to zbog duge, neizvjesne prirode postupaka i njihovih ishoda. Stanje je tako teško da može djelovati odvraćajuće na nositelje projekta. Neki projekti nikada ni ne zažive jer se zbog složenosti postupaka smatraju previše neizvjesnima.

PRIJEDLOZI IZVJEŠĆA

U spomenutom kontekstu izvjestitelj pozdravlja Prijedlog uredbe Komisije, čiji je cilj bolja organizacija i skraćivanje administrativnih postupaka za odobravanje i provedbu projekata od zajedničkog interesa koji se odnose na osnovnu mrežu transeuropske prometne mreže (TEN-T). Ta racionalizacija neće utjecati na prirodu ili sadržaj administrativnih i regulatornih obveza, koje ostaju u nadležnosti država članica u skladu s načelom supsidijarnosti. Uredbom se ipak uvode odredbe o organizaciji, rokovima, pojednostavljenju i uvođenju jedinstvene kontaktne točke s ciljem znatnog smanjenja neizvjesnost i troškova.

  Rokovi

Izvjestitelj stoga pozdravlja i podržava uvođenje jasnih, konkretnih rokova za svaku fazu postupka izdavanja dozvola. Odredio je i najdulje trajanje cjelokupnog postupaka, smanjivši ga na manje od tri godine, što je veliko poboljšanje u odnosu na sadašnju situaciju.

  Jedinstveno nadležno tijelo

Racionalizacija obuhvaća uspostavu jedinstvene kontaktne točke za nositelje projekata u svakoj državi članici uz imenovanje jedinstvenog nadležnog tijela koje će se baviti svim postupcima izdavanja dozvola te će biti jedino tijelo koje može donijeti jedinstvenu sveobuhvatnu odluku. Izvjestitelj ipak uzima u obzir mogućnost da države članice te ovlasti delegiraju drugom tijelu ako bi to bilo na primjerenijoj razini za donošenje odluke, dok god se pridržavaju načela jedinstvenog nadležnog tijela i jedinstvene kontaktne točke za nositelje.

  Prekogranični projekti

U pogledu postupaka javne nabave za prekogranične projekte koje zajednički provodi jedinstveno tijelo među državama članicama, izvjestitelj je uveo poboljšanja u Prijedlog Komisije: za cijeli je projekt zajamčio jedno važeće pravo, koje se koristi za zajednički subjekt, uključujući njegove podružnice.

  Prioritetno postupanje

Izvjestitelj također naglašava izuzetnu važnost projekata od zajedničkog interesa (jedinih projekata na koje se ova Uredba odnosi) i njihovu veliku europsku dodanu vrijednost za ostvarenje ciljeva Unije zbog čega bi države članice u svojim zakonodavnim okvirima trebale s njima prioritetno postupati.

  Usklađenost s Instrumentom za povezivanje Europe

Uz to, izvjestitelj je uveo novu odredbu u Uredbu na temelju koje se pridržavanje rokova utvrđenih ovom Uredbom uzima kao jedan od kriterija za odabir projekata podnesenih u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe.

Izvjestitelj je uvjeren da se ovakvom uredbom može uvelike doprinijeti učinkovitom dovršenju izgradnje mreža TEN-T u Uniji, što će se postići skraćivanjem rokova te uvođenjem sigurnosti za nositelje projekata i ulagače zahvaljujući nužnim postupcima, kao i povećanjem sudjelovanja privatnih ulagača. Brzim donošenjem Uredbe pogodovalo bi se, među ostalim, i projektima od zajedničkog interesa koji se počinju provoditi 2020. u okviru Instrumenta za povezivanje Europe za naredno razdoblje.


MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj (19.11.2018)

upućeno Odboru za promet i turizam

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Demetris Papadakis

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Budući da EU nastoji postati svjetski predvodnik u inovacijama, digitalizaciji i dekarbonizaciji, Europska komisija donijela je tri zakonodavna „paketa za mobilnost” čiji je glavni cilj učiniti promet sigurnijim, pristupačnijim i čišćim, uz istodobno jamčenje konkurentnosti europske industrije i osiguravanje radnih mjesta. Predložena Uredba o mjerama pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže (TEN-T) dolazi u okviru trećeg paketa za mobilnost „Europa u pokretu”.

Učinkovit, pametan i održiv promet ključan je za dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU-a te je važan za jamčenje konkurentnosti, stvaranje novih poslovnih mogućnosti i mogućnosti zapošljavanja, zaštitu okoliša i ublažavanje klimatskih promjena promicanjem mobilnosti s niskom razinom emisija. Stoga je važno potaknuti ulaganja u prometnu infrastrukturu sa značajnom dodanom vrijednošću EU-a, posebno razvojem mreže TEN-T.

Mreža TEN-T sastoji se od dvaju slojeva planiranja, sveobuhvatna mreža (obuhvaća sve europske regije i trebala bi se provesti do 2050.) i osnovna mreža (najvažnije veze, trebala bi se provesti do 2030.).

Provedbom mreže TEN-T, s posebnim naglaskom na prekograničnim vezama i u okviru utvrđenih rokova, smanjit će se uska grla, ostvariti poveznice koje nedostaju (posebno na prekograničnim dijelovima) i poboljšati interoperabilnost različitih vrsta prijevoza.

Međutim, postoji zabrinutost da zbog utvrđenih problema koji se odnose na kašnjenja i pravne nesigurnosti rok za dovršetak osnovne mreže TEN-T-a do 2030. neće biti ispunjen.

Cjelokupni je cilj prijedloga Komisije ukloniti kašnjenja i visoku razinu nesigurnosti koji utječu na učinkovitu provedbu projekata mreže TEN-T. Utvrđeni su sljedeći uzroci problema:

i)  brojne faze i tijela uključena u postupke izdavanja dozvola,

ii)  nepostojanje ili neprovođenje rokova,

iii)  različiti postupci javne nabave u prekograničnim projektima u okviru mreže TEN-T,

iv)  problemi u koordinaciji pri provođenju prekograničnih projekata,

iv)  percipirane neizvjesnosti povezane s postupcima državne potpore.

Stoga je prijedlog Komisije usmjeren na:

-  poboljšanu koordinaciju postupcima javne nabave u prekograničnim projektima,

-  pojednostavnjenje i postavljanje vremenskih ograničenja za pravila povezana s izdavanjem dozvola,

-  pojednostavnjenje dokumenata i administrativnih postupaka za sve vrste prijevoza,

-  smanjenje kašnjenja u infrastrukturnim projektima,

-  olakšavanje uključenosti privatnih investitora,

-  razjašnjenje pravila za javna savjetovanja.

Mreža TEN-T ključna je za održivi razvoj europskih regija. Izvjestitelj naglašava potrebu da se osigura da će se mrežom TEN-T uzeti u obzir periferne i otočne regije, najudaljenije regije i susjedne prekogranične regije. Stoga je Instrument za povezivanje Europe (CEF) važan alat u tom smjeru.

Izvjestitelj prima na znanje dodanu vrijednost CEF-a u vezi s mrežom TEN-T jer utječe na održivi rast i radna mjesta te na socijalnu, gospodarsku i teritorijalnu koheziju. Izvjestitelj podupire optimalno korištenje privatnih i javnih programa financiranja kako bi ostvario najveći mogući učinak financijskih sredstava EU-a, među ostalim u svjetlu kombiniranja CEF-a i programa Obzor 2020. s Europskim fondom za strateška ulaganja i drugim financijskim instrumentima.

Izvjestitelj ističe potrebu da Komisija, europski koordinatori i ostali uključeni dionici obrate jednaku pažnju na male i velike projekte mreže TEN-T, te na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne koristi koje ti projekti mogu donijeti.

Europska komisija procijenila je da će ulaganja potrebna za provedbu osnovne mreže TEN-T iznositi otprilike 500 milijardi EUR za razdoblje između 2021. i 2030., što će pridonijeti otvaranju 13 milijuna radnih mjesta godišnje do 2030. te stvaranju dodatnih prihoda u iznosu od 1,8 % BDP-a EU-a.

Nadalje, izvjestitelj prima na znanje važnost očuvanja ekoloških aspekata povezanih s planiranjem i provedbom mreže TEN-T promicanjem prometa s niskim razinama emisija i ostvarivanjem ciljeva povezanih s niskim razinama emisija stakleničkih plinova. Osim toga, trebali bi biti jednako zaštićeni svi aspekti povezani s prometom koji se odnose na zdravlje i socijalnu dobrobit.

Učinkovita provedba projekata TEN-T-a ovisi i o uključenosti dionika u vrlo ranoj fazi planiranja prometne infrastrukture i organizaciji savjetovanja s javnošću, organizacijama civilnog društva i relevantnim lokalnim nadležnim tijelima na učinkovit i pravovremen način. Socijalnim i građanskim dijalogom na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini mogu se dati ključni doprinosi koji će pomoći da javnost prihvati projekte u području prometne infrastrukture, da ti projekti steknu vjerodostojnost i da se smanje sukobi u kasnijim fazama projekta.

Izvjestitelj navodi da će se time što će se osigurati da se projektom učinkovito doprinosi regionalnom i lokalnom razvoju percepcija projekta automatski poboljšati i povećati osjećaj zajedničkog dobra i vlasništva na lokalnoj razini.

Izvjestitelj naglašava ukupne koristi za svakodnevni život građana EU-a koje proizlaze iz dovršetka mreže TEN-T. U tom pogledu važno je da države članice odlučuju o svojim nacionalnim infrastrukturnim planovima u skladu s ciljevima TEN-T-a kako bi se ostvarila integrirana perspektiva kojom će se omogućiti veća i povećana mobilnost za sve građane EU-a, što je ključni čimbenik socijalne uključenosti i zaštite okoliša.

AMANDMANI

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Pozivanje 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 172.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 171. stavak 2. i članak 172.,

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Uredbom (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća22 utvrđuje se zajednički okvir za stvaranje najsuvremenijih, interoperabilnih mreža za razvoj unutarnjeg tržišta. Transeuropske prometne mreže (TEN-T) imaju dvoslojnu strukturu: sveobuhvatnom mrežom osigurava se povezanost svih regija Unije, dok se osnovna mreža sastoji od onih elemenata mreže koji imaju najveću stratešku važnost za Uniju. U Uredbi (EU) br. 1315/2013 utvrđuju se obvezujući rokovi za provedbu, pri čemu osnovna mreža treba biti završena do 2030., a sveobuhvatna mreža do 2050.

(1)  Uredbom (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća22 utvrđuje se zajednički okvir za stvaranje najsuvremenijih, interoperabilnih mreža za razvoj unutarnjeg tržišta unutar kojeg bi također trebalo uzeti u obzir dinamiku razvoja prometnog sektora i novih tehnologija u budućnosti. Planiranjem, razvojem i radom transeuropskih prometnih mreža (ΤΕΝ-T) želi se ostvariti pametna, sigurna i održiva mobilnosti osoba i robe, osigurati pristupačnost i povezivost za sve regije Unije, uključujući udaljene, otočne i najudaljenije regije, i pridonijeti daljnjem gospodarskom rastu i konkurentnosti, uz istovremeno nastojanje ostvarenja ekoloških i socijalnih ciljeva te ciljeva povezanih s održivim razvojem. Mreža TEN-T ima dvoslojnu strukturu: sveobuhvatnom mrežom osigurava se povezanost svih regija Unije, dok se osnovna mreža sastoji od onih elemenata mreže koji imaju najveću stratešku važnost za Uniju. U Uredbi (EU) br. 1315/2013 utvrđuju se obvezujući rokovi za provedbu, pri čemu osnovna mreža treba biti završena do 2030., a sveobuhvatna mreža do 2050., s ciljem postizanja pametne, sigurne i održive mobilnosti kojom će se podupirati razvoj i povezanost između urbanih, periurbanih i ruralnih područja i tako potaći gospodarski razvoj i kohezija.

__________________

__________________

22 Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.).

22 Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Unatoč nužnosti i obvezujućim rokovima, iskustvo je pokazalo da su mnoga ulaganja kojima se nastoji završiti mreža TEN-T suočena sa složenim postupcima izdavanja dozvola, postupcima za prekograničnu nabavu i drugim postupcima. To stanje ugrožava pravodobnu provedbu projekata i u mnogim slučajevima dovodi do znatnih kašnjenja i povećanja troškova. Kako bi se riješili ti problemi i omogućio sinkronizirani završetak mreže TEN-T, potrebno je usklađeno djelovanje na razini Unije.

(2)  Unatoč nužnosti i obvezujućim rokovima, iskustvo je pokazalo da su mnoga ulaganja kojima se nastoji završiti mreža TEN-T suočena sa sporim i zahtjevnim postupcima izdavanja dozvola, postupcima za prekograničnu nabavu i drugim složenim postupcima. To stanje ugrožava pravodobnu provedbu projekata i u mnogim slučajevima dovodi do znatnih kašnjenja i povećanja troškova, pa i do nesigurnosti za nositelje projekta i potencijalne privatne investitore. Kako bi se riješili ti problemi i omogućio sinkronizirani završetak mreže TEN-T, potrebno je usklađeno djelovanje na razini Unije. U tom pogledu, države članice trebaju donijeti odluke o svojim nacionalnim infrastrukturnim planovima u skladu s ciljevima mreže TEN-T.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U pravnim okvirima mnogih država članica za određene se kategorije projekata odobrava prioritetno postupanje na temelju njihove strateške važnosti za gospodarstvo. Prioritetno postupanje obilježavaju kraći rokovi, istodobni postupci ili ograničeni rokovi za žalbe pri čemu se osigurava da se ostvare i ciljevi drugih horizontalnih politika. Ako takav okvir postoji u nacionalnom pravnom okviru, on bi se trebao automatski primjenjivati na projekte Unije koji su priznati kao projekti od zajedničkog interesa na temelju Uredbe (EU) br. 1315/2013.

(3)  U pravnim okvirima mnogih država članica za određene se kategorije projekata koje imaju koristi od ubrzanih postupaka odobrava prioritetno postupanje na temelju njihove veće dodane vrijednosti za Europu i strateške važnosti za gospodarstvo. Prioritetno postupanje obilježavaju smanjenje broja dozvola koje je potrebno dobiti, kraći rokovi, istodobni i pojednostavljeni postupci ili ograničeni rokovi za dovršetak postupka za dobivanje dozvole ili za žalbe pri čemu se osigurava da se ostvare i ciljevi drugih horizontalnih politika. Ako takav okvir postoji u nacionalnom pravnom okviru, on bi se trebao automatski primjenjivati na projekte Unije koji su priznati kao projekti od zajedničkog interesa na temelju Uredbe (EU) br. 1315/2013. kako bi se omogućilo da se njihovi ključni ciljevi ostvare na paneuropskoj razini.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kako bi se poboljšala djelotvornost procjena utjecaja na okoliš i racionalizirao proces odlučivanja, ako obveza provođenja procjena povezanih s pitanjima zaštite okoliša u slučaju projekata u okviru osnovne mreže istodobno proizlazi iz Direktive 2011/92/EU, kako je izmijenjena Direktivom 2014/52/EU, i iz ostalog zakonodavstva Unije kao što su Direktiva 92/43/EEZ, Direktiva 2009/147/EZ, Direktiva 2000/60/EZ, Direktiva 2008/98/EZ, Direktiva 2010/75/EU, Direktiva 2012/18/EU i Direktiva 2011/42/EZ, države članice trebale bi osigurati pružanje zajedničkog postupka kojim se ispunjavaju zahtjevi iz tih direktiva.

(4)  Kako bi se poboljšala djelotvornost procjena utjecaja na okoliš i racionalizirao proces odlučivanja te kako bi ih se uskladilo s ciljevima za 2030. koji se odnose na čisti zrak, ako obveza provođenja procjena povezanih s pitanjima zaštite okoliša u slučaju projekata u okviru osnovne mreže istodobno proizlazi iz Direktive 2011/92/EU, kako je izmijenjena Direktivom 2014/52/EU, i iz ostalog zakonodavstva Unije kao što su Direktiva 92/43/EEZ, Direktiva 2009/147/EZ, Direktiva 2000/60/EZ, Direktiva 2008/98/EZ, Direktiva 2010/75/EU, Direktiva 2012/18/EU i Direktiva 2011/42/EZ, države članice trebale bi osigurati pružanje zajedničkog postupka kojim se ispunjavaju zahtjevi iz tih direktiva. Nadalje, rano utvrđivanje opsega učinaka na okoliš i rana rasprava s nadležnim tijelima o sadržaju procjena učinka na okoliš mogla bi smanjiti kašnjenja tijekom postupka izdavanja dozvola i općenito poboljšati kvalitetu procjena. Uz procjene učinka na okoliš potrebna je i temeljita procjena učinka na društvo u pogledu zapošljavanja, kohezije EU-a, zdravlja (smanjenje nesreća), kvalitete života, lokalnih koristi i socijalne uključenosti.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Projekte u osnovnoj mreži trebalo bi podupirati objedinjenim postupcima izdavanja dozvola kako bi se omogućilo jasno upravljanje cjelokupnim postupkom, a ulagači dobili jedinstvenu ulaznu točku. Države članice trebale bi imenovati nadležno tijelo u skladu sa svojim nacionalnim pravnim okvirima i administrativnim ustrojem.

(5)  Projekte u osnovnoj mreži, tj. velike i manje projekte mreže TEN-T, potrebno je podupirati objedinjenim postupcima izdavanja dozvola kako bi se omogućilo jasno, transparentno i usklađeno upravljanje cjelokupnim postupkom, a ulagači dobili jedinstvenu ulaznu točku. Države članice trebale bi imenovati nadležno tijelo u skladu sa svojim nacionalnim pravnim okvirima i administrativnim ustrojem.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Uspostavom jednog nadležnog tijela na nacionalnoj razini u kojem su objedinjeni svi postupci izdavanja dozvola („sve na jednom mjestu”) trebala bi se smanjiti složenost, poboljšati učinkovitost i povećati transparentnost tih postupaka. Time bi se trebala poboljšati i suradnja među državama članicama, prema potrebi. Tim postupcima trebala bi se promicati stvarna suradnja između ulagača i jedinstvenog nadležnog tijela i stoga bi u njima trebalo omogućiti utvrđivanje opsega u fazi prije podnošenja zahtjeva u postupku izdavanja dozvola. To utvrđivanje opsega trebalo bi se integrirati u detaljan nacrt prijave i slijediti postupak utvrđen u članku 5. stavku 2. Direktive 2011/92/EU kako je izmijenjena Direktivom 2014/52/EU.

(6)  Uspostavom jednog nadležnog tijela na nacionalnoj razini u kojem su objedinjeni svi postupci izdavanja dozvola („sve na jednom mjestu”) trebala bi se smanjiti složenost i cijena, poboljšati učinkovitost i koordinacija te povećati transparentnost i brzina donošenja tih postupaka kako bi se omogućilo učinkovito provođenje projekata i zadanih ciljeva. Time bi se trebala poboljšati i suradnja među državama članicama te promicati sinergija između različitih instrumenata usmjerenih na ostvarivanje tog cilja, s obzirom na to da će podupiranjem mreže TEN-T doprinijeti poboljšanju konkurentnosti poslovanja na europskom jedinstvenom tržištu, a prednost dati trgovini unutar Unije. Tim postupcima trebala bi se promicati stvarna suradnja između ulagača i jedinstvenog nadležnog tijela i stoga bi u njima trebalo omogućiti utvrđivanje opsega u fazi prije podnošenja zahtjeva u postupku izdavanja dozvola. To utvrđivanje opsega trebalo bi se integrirati u detaljan nacrt prijave i slijediti postupak utvrđen u članku 5. stavku 2. Direktive 2011/92/EU kako je izmijenjena Direktivom 2014/52/EU.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Postupkom utvrđenim ovom Uredbom ne bi se trebalo dovoditi u pitanje ispunjavanje zahtjeva utvrđenih u međunarodnom pravu i pravu Unije, uključujući odredbe za zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja.

(7)  Postupkom utvrđenim ovom Uredbom ne bi se trebalo dovoditi u pitanje ispunjavanje zahtjeva utvrđenih u međunarodnom pravu i pravu Unije, uključujući odredbe za zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja, promicanjem održivog prijevoza s niskim razinama emisija i ostvarenjem cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova na niske razine.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  S obzirom na hitnost završetka osnovne mreže TEN-T, pojednostavnjenje postupaka izdavanja dozvola trebalo bi biti popraćeno rokom u kojem bi odgovorna nadležna tijela trebala donijeti sveobuhvatnu odluku o izgradnji projekta. Taj bi rok trebao potaknuti učinkovitiju obradu postupaka i ni u kojem slučaju ne bi smio ugroziti visoke standarde Unije u području zaštite okoliša i sudjelovanja javnosti.

(8)  S obzirom na hitnost završetka osnovne mreže TEN-T, pojednostavnjenje postupaka izdavanja dozvola trebalo bi biti popraćeno rokom u kojem bi odgovorna nadležna tijela trebala donijeti sveobuhvatnu odluku o izgradnji projekta. Taj bi rok trebao osigurati učinkovitiju obradu postupaka i ni u kojem slučaju ne bi smio ugroziti visoke standarde Unije u području zaštite okoliša i sudjelovanja javnosti.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8 a)  Uspostavljanjem učinkovitih i opširnih postupaka za savjetovanje s javnošću, organizacijama civilnog društva te relevantnim regionalnim i lokalnim tijelima od najranijih faza preliminarnog planiranja nastojat će se riješiti pitanje kašnjenja u postupcima izdavanja dozvola i provedbe te osigurati lokalnu korist projekata.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Prekogranični infrastrukturni projekti u okviru mreže TEN-T suočeni su s posebnim problemima u pogledu koordiniranja postupaka izdavanja dozvola. Europski koordinatori trebali bi imati ovlasti za praćenje tih postupaka i olakšavanja njihove sinkronizacije i završetka.

(10)  Prekogranični infrastrukturni projekti u okviru mreže TEN-T suočeni su s posebnim problemima u pogledu koordiniranja postupaka izdavanja dozvola. Kako bi se izbjeglo kašnjenje u prekograničnoj provedbi tih projekata, Europski koordinatori su, uz pomoć lokalnih i regionalnih nadležnih tijela, ovlašteni za praćenje tih postupaka i olakšavanje njihove sinkronizacije i završetka jačanjem izvršne suradnje te oslanjanjem na projekte INTERREG-a u području održive mobilnosti u prekograničnim područjima.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Javna nabava u prekograničnim projektima od zajedničkog interesa trebala bi se provoditi u skladu s Ugovorom i Direktivom 2014/25/EU i/ili Direktivom 2014/24/EU. Kako bi se osigurao učinkovit završetak prekograničnih projekata od zajedničkog interesa u okviru osnovne mreže, javna nabava koju provodi zajednički subjekt trebala bi podlijegati samo jednom nacionalnom zakonodavstvu. Odstupajući od zakonodavstva Unije o javnoj nabavi, primjenjiva nacionalna pravila trebala bi u načelu biti pravila one države članice u kojoj zajedničko tijelo ima registrirano sjedište. Trebalo bi ostati moguće da se primjenjivo zakonodavstvo utvrdi međuvladinim sporazumom.

(11)  Javna nabava u prekograničnim projektima od zajedničkog interesa trebala bi se provoditi u skladu s Ugovorom i Direktivom 2014/25/EU i/ili Direktivom 2014/24/EU. Kako bi se osigurao učinkovit završetak prekograničnih projekata od zajedničkog interesa u okviru osnovne mreže, javna nabava koju provodi zajednički subjekt trebala bi podlijegati samo jednom nacionalnom zakonodavstvu. Odstupajući od zakonodavstva Unije o javnoj nabavi, primjenjiva nacionalna pravila trebala bi u načelu biti pravila one države članice u kojoj zajedničko tijelo ima registrirano sjedište, odnosno da se primjenjivo zakonodavstvo utvrdi međuvladinim sporazumom.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Komisija nije sustavno uključena u odobravanje pojedinačnih projekata. Međutim, u nekim slučajevima, određeni aspekti pripreme projekta podložni su odobrenju na razini Unije. Ako je Komisija uključena u te postupke, prednost u postupanju dat će projektima Unije od zajedničkog interesa i osigurati sigurnost za nositelje projekata. U nekim će slučajevima možda biti potrebno odobrenje državne potpore. U skladu s kodeksom najbolje prakse za provođenje postupaka kontrole državne potpore, države članice mogu zatražiti od Komisije da s projektima od zajedničkog interesa u osnovnoj mreži TEN-T koje one smatraju prioritetnima postupa s predvidljivijim rokovima u okviru pristupa vođenja spisa predmeta ili obostrano dogovorenog planiranja.

(12)  Komisija nije sustavno uključena u odobravanje pojedinačnih projekata. Međutim, u nekim slučajevima, određeni aspekti pripreme projekta podložni su odobrenju na razini Unije. Ako je Komisija uključena u te postupke, prednost u postupanju dat će projektima Unije od zajedničkog interesa i osigurati sigurnost za nositelje projekata. U nekim će slučajevima možda biti potrebno odobrenje državne potpore, dok će se brzi postupak ocjenjivanja donijeti u slučajevima usklađenosti projekta s pravilima o državnim potporama, čime bi se povećala pravna sigurnost i predvidljivost ulaganja. U skladu s kodeksom najbolje prakse za provođenje postupaka kontrole državne potpore, države članice mogu zatražiti od Komisije da s projektima od zajedničkog interesa u osnovnoj mreži TEN-T koje one smatraju prioritetnima postupa s predvidljivijim rokovima u okviru pristupa vođenja spisa predmeta ili obostrano dogovorenog planiranja. Komisija će trebati osigurati i promicanje razmjene najboljih praksi kako bi se zajamčila uspješna transeuropska prometna mreža.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Provedba infrastrukturnih projekata u osnovnoj mreži TEN-T trebala bi biti popraćena i smjernicama Komisije kako bi se povećala jasnoća u pogledu provedbe određenih vrsta projekata uz poštovanje pravne stečevine Unije. Primjerice, u akcijskom planu za prirodu, ljude i gospodarstvo23 predviđene su takve smjernice radi povećanja jasnoće s obzirom na poštovanje direktiva o pticama i staništima. Izravna potpora povezana s javnom nabavom trebala bi biti dostupna za projekte od zajedničkog interesa kako bi se osigurala najbolja vrijednost za javni novac24. Usto, odgovarajuća tehnička pomoć trebala bi biti dostupna u okviru mehanizama razvijenih za višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. radi pružanja financijske potpore za projekte od zajedničkog interesa u okviru mreže TEN-T.

(13)  Provedba infrastrukturnih projekata u osnovnoj mreži TEN-T trebala bi biti popraćena i smjernicama Komisije kako bi se povećala jasnoća u pogledu provedbe određenih vrsta projekata uz poštovanje pravne stečevine Unije, razvojnih potreba i ciljeva EU-a u području klimatskih promjena. Primjerice, u akcijskom planu za prirodu, ljude i gospodarstvo23 predviđene su takve smjernice radi povećanja jasnoće s obzirom na poštovanje direktiva o pticama i staništima. Uspostavljeni dobrovoljni mehanizam ex ante procjene aspekata nabave za velike infrastrukturne projekte treba biti dostupan za sve projekte mreže TEN-T. Upotrebom kombinacije instrumenata (služba za pomoć, mehanizam za obavješćivanje i razmjena informacija), nacionalna, regionalna i lokalna tijela i nositelji projekata imat će znatne koristi od postojećeg stručnog znanja i dobiti najbolju vrijednost za javni novac24. Usto, odgovarajuća tehnička pomoć trebala bi biti dostupna u okviru mehanizama razvijenih za višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. radi pružanja financijske potpore za projekte od zajedničkog interesa u okviru mreže TEN-T, čime će doprinositi i ciljevima Komisije u pogledu multimodalnosti.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 final.

23 COM(2017) 198 final.

24 COM(2017) 573 final.

24 COM(2017) 573 final.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13 a)  Komisija bi trebala predložiti okvir za pronalaženje dodatnih sredstava za projekte s dodanom vrijednošću Unije bez smanjenja proračunskih sredstava za instrumente kohezijske politike.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „jedinstveno nadležno tijelo” znači tijelo koje država članica odredi kao odgovorno za izvršavanje dužnosti koje proizlaze iz ove Uredbe;

(d)  „jedinstveno nadležno tijelo” znači postojeće ili novoosnovano tijelo koje je na odgovarajućoj administrativnoj razini odredila država članica i koje djeluje kao kontaktna točka za nositelje projekata, usko surađuje s odgovarajućim europskim koordinatorima i olakšava provedbu ove Uredbe;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kako bi se osigurali učinkoviti administrativni postupci koji se odnose na projekte od zajedničkog interesa, nositelji projekata i sva predmetna tijela osiguravaju takvim projektima najbržu pravno moguću obradu, među ostalim u pogledu dodijeljenih sredstava.

3.  Kako bi se osigurali brzi i učinkoviti administrativni postupci koji se odnose na projekte od zajedničkog interesa, nositelji projekata i sva predmetna tijela osiguravaju takvim projektima najbržu, najdjelotvorniju i najučinkovitiju pravno moguću obradu, među ostalim u pogledu dodijeljenih sredstava.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi se ispunili rokovi utvrđeni u članku 6. i smanjilo administrativno opterećenje povezano sa završetkom projekata od zajedničkog interesa, svi administrativni postupci koji proizlaze iz primjenjivog prava, i nacionalnog prava i prava Unije, objedinjuju se i na temelju njih se donosi samo jedna sveobuhvatna odluka.

1.  Kako bi se ispunili rokovi utvrđeni u članku 6., poticala sinergija između dostupnih instrumenata i smanjilo administrativno opterećenje povezano sa završetkom projekata od zajedničkog interesa, svi administrativni postupci koji proizlaze iz primjenjivog prava, i nacionalnog prava i prava Unije, objedinjuju se i na temelju njih se donosi samo jedna sveobuhvatna odluka.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučaju projekata od zajedničkog interesa za koje obveza provedbe procjena utjecaja na okoliš istodobno proizlazi iz Direktive 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća i drugog prava Unije, države članice osiguravaju da su predviđeni zajednički postupci u smislu članka 2. stavka 3. Direktive 2011/92/EU.

2.  U slučaju projekata od zajedničkog interesa za koje obveza provedbe procjena utjecaja na okoliš istodobno proizlazi iz Direktive 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća i drugog prava Unije, države članice osiguravaju da su predviđeni zajednički postupci u smislu članka 2. stavka 3. Direktive 2011/92/EU. Države članice također rješavaju složena pitanja u pogledu potencijalnih učinaka prekograničnih projekata na okoliš, uključujući, kada je to prikladno, učinke na vodne resurse ili zaštićena područja iz mreže NATURA 2000. Potrebna je specijalizirana potpora za projekte u sektoru vodnog prometa, koji uključuju morske luke, luke unutarnjih voda i unutarnje plovne putove, s obzirom na ovisnost tog sektora o vodnim resursima. Takve je projekte potrebno ocijeniti u okviru zahtjeva Okvirne direktive o vodama.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  nadležno tijelo koordinira prekogranične projekte s državama članicama;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – točka b – podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv)  glavne etape i njihovi rokovi s obzirom na sveobuhvatnu odluku koju treba donijeti;

(iv)  glavne etape i njihovi rokovi s obzirom na sveobuhvatnu odluku koju treba donijeti, te ukupni planirani vremenski rok;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Jedinstveno nadležno tijelo procjenjuje zahtjev i donosi sveobuhvatnu odluku u roku od jedne godine od datuma podnošenja potpunog spisa zahtjeva u skladu sa stavkom 7. Države članice mogu, prema potrebi, utvrditi raniji rok.

8.  Jedinstveno nadležno tijelo procjenjuje zahtjev i donosi sveobuhvatnu odluku u roku od jedne godine od datuma podnošenja potpunog spisa zahtjeva u skladu sa stavkom 7. Države članice mogu, prema potrebi, utvrditi raniji rok te primijeniti sankcije u slučaju propuštenih rokova.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Europski koordinator iz članka 45. Uredbe (EU)² br. 1315/2013 ovlašten je blisko pratiti postupak izdavanja dozvola za prekogranične projekte od zajedničkog interesa i olakšavati kontakte među uključenim nadležnim tijelima.

2.  Europski koordinator iz članka 45. Uredbe (EU)² br. 1315/2013, kao predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti, ovlašteni su blisko pratiti postupak izdavanja dozvola za prekogranične projekte od zajedničkog interesa i olakšavati kontakte među uključenim nadležnim tijelima.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na zahtjev nositelja projekta ili države članice, u skladu s relevantnim programima financiranja Unije i ne dovodeći u pitanje višegodišnji financijski okvir, Unija pruža tehničku pomoć za provedbu ove Uredbe i olakšavanje provedbe projekata od zajedničkog interesa.

Na zahtjev nositelja projekta ili države članice, u skladu s relevantnim programima financiranja Unije i ne dovodeći u pitanje višegodišnji financijski okvir, Unija pruža ciljanu tehničku pomoć za provedbu ove Uredbe i olakšavanje provedbe projekata od zajedničkog interesa.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Potrebna je i posebna pomoć kako bi se zajamčilo održavanje mreže i time osigurala održivost i uspješnost infrastrukture mreže TEN-T. U tom pogledu, Komisija i države članice trebaju zajedno s EIB-om razmotriti nove programe financiranja za olakšavanje ulaganja u održavanje mreže.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Mjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže

Referentni dokumenti

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

11.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Demetris Papadakis

20.6.2018

Razmatranje u odboru

9.10.2018

 

 

 

Datum usvajanja

15.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Raymond Finch, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, Daniel Buda, Ivana Maletić, Tonino Picula, Bronis Ropė, Milan Zver

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mircea Diaconu, David Martin

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

30

+

ALDE

Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, David Martin, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

5

-

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

EFDD

Raymond Finch

ENF

Steeve Briois

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

GUE/NGL

Martina Anderson

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Mjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže

Referentni dokumenti

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Datum podnošenja EP-u

17.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

REGI

11.6.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Dominique Riquet

6.7.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

9.10.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

37

6

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Pascal Durand, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Datum podnošenja

15.1.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Roberts Zīle

ENF

Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

4

0

ECR

Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 29. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti