Eljárás : 2018/0138(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0015/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0015/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 16.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0109

JELENTÉS     ***I
PDF 303kWORD 110k
14.1.2019
PE 627.834v02-00 A8-0015/2019

a transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM (2018) 0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138 (COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Dominique Riquet

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0277),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 172. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0192/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a cseh szenátus, a német Bundestag, az ír parlament, valamint a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett, indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0015/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet22 közös keretet határoz meg a belső piac fejlesztését szolgáló korszerű, interoperábilis hálózatok létrehozására vonatkozóan. A transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T) szerkezete kétrétegű: az átfogó hálózat biztosítja az Unió valamennyi régiójának összeköttetését, míg a törzshálózat a hálózatnak az Unió szempontjából legfontosabb stratégiai jelentőségű elemeiből áll. Az 1315/2013/EU rendelet a megvalósításra vonatkozó kötelező megvalósítási célokat határoz meg a törzshálózat 2030-ig és az átfogó hálózat 2050-ig történő befejezésének előírásával.

(1)  Az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet22 közös keretet határoz meg a belső piac fejlesztését szolgáló interoperábilis hálózatok létrehozására, amelyek kettős szintű struktúrát alkotnak az Unióban a polgárok szolgálatában, a belső piac fejlesztéséért, valamint az Unió társadalmi, gazdasági és területi kohéziójáért. A transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T) szerkezete kétrétegű: a törzshálózat a hálózatnak az Unió szempontjából legfontosabb stratégiai jelentőségű elemeiből áll, míg az átfogó hálózat biztosítja az Unió valamennyi régiójának összeköttetését. A törzshálózatnak határokon átnyúló és multimodális akcelerátorként kell szolgálnia az egységes európai közlekedési és mobilitási területhez. Az 1315/2013/EU rendelet a megvalósításra vonatkozó kötelező megvalósítási célokat határoz meg a törzshálózat 2030-ig és az átfogó hálózat 2050-ig történő befejezésének előírásával. Emellett az 1315/2013/EU rendelet a határokon átnyúló kapcsolatokra összpontosít, amelyek javítják a különböző közlekedési módok közötti interoperabilitást és hozzájárulnak az uniós közlekedés multimodális integrációjához, és figyelembe kell vennie a közlekedési ágazat és az új technológiák jövőbeli fejlesztési dinamikáját.

__________________

__________________

22Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 1. o.).

22Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 1. o.).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A szükségesség és a kötelező határidők ellenére a tapasztalatok azt mutatták, hogy a TEN-T megvalósítására irányuló beruházások közül sok szembesül bonyolult engedélyezési eljárásokkal, határokon átnyúló közbeszerzési eljárásokkal és egyéb eljárásokkal. E helyzet veszélyezteti a projektek időben történő végrehajtását és sok esetben jelentős késedelmet és költségnövekedést okoz. E problémák orvoslása és a TEN-T szinkronizált megvalósításának lehetővé tétele érdekében összehangolt fellépésre van szükség uniós szinten.

(2)  A szükségesség és a kötelező határidők ellenére a tapasztalatok azt mutatták, hogy a TEN-T megvalósítására irányuló beruházások közül sok szembesül sokrétű, lassú, érthetetlen és bonyolult engedélyezési eljárásokkal, határokon átnyúló közbeszerzési eljárásokkal és egyéb eljárásokkal. E helyzet veszélyezteti a projektek időben történő végrehajtását és sok esetben jelentős késedelmet és költségnövekedést okoz, valamint bizonytalanságot a projektgazdák és potenciális magánbefektetők számára, és azt is előidézheti, hogy projektek szűnnek meg a folyamat közben. Ilyen körülmények között az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete által előírt határidőn belül a TEN-T szinkronizált megvalósításához összehangolt fellépésre van szükség uniós szinten. Továbbá a tagállamoknak nemzeti infrastrukturális terveikről a TEN-T célkitűzéseinek megfelelően kell dönteniük.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  E rendelet csak azokra az uniós projektekre alkalmazandó, amelyeket az 1315/2013/EU rendelet értelmében a transzeurópai közlekedési hálózat törzshálózatával kapcsolatos közös érdekű projektként ismernek el. A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy kiterjesztik az alkalmazási kört az átfogó hálózatra.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Számos tagállam jogi keretrendszere elsőbbséget biztosít bizonyos projektkategóriáknak azok gazdaság szempontjából betöltött stratégiai jelentősége alapján. Az elsőbbségi elbánást rövidebb határidők, párhuzamos eljárások vagy korlátozott fellebbezési határidők jellemzik, biztosítva ugyanakkor, hogy az egyéb horizontális szakpolitikák célkitűzései szintén megvalósuljanak. Ilyen keret nemzeti jogi keretrendszeren belüli fennállása esetén annak automatikusan alkalmazandónak kell lennie az 1315/2013/EU rendelet alapján közös érdekű projektekként elismert uniós projektekre.

(3)  Számos tagállam jogi rendszere elsőbbséget biztosít bizonyos projektkategóriáknak azok uniós szempontból betöltött stratégiai jelentősége alapján. Az elsőbbségi elbánást rövidebb határidők, párhuzamos és/vagy egyszerűsített eljárások vagy korlátozott határidők jellemzik az engedélyezési eljárás lefolytatását vagy a fellebbezéseket illetően, biztosítva ugyanakkor, hogy az egyéb horizontális szakpolitikák célkitűzései szintén megvalósuljanak. Az elsőbbségi elbánásra vonatkozó ilyen szabályok nemzeti jogi keretrendszeren belüli fennállása esetén azoknak automatikusan alkalmazandónak kell lenniük az 1315/2013/EU rendelet alapján közös érdekű projektekként elismert uniós projektekre. Azon tagállamoknak, amelyek nem rendelkeznek szabályokkal az elsőbbségi elbánásra, el kell fogadniuk ilyen szabályokat.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A környezeti hatásvizsgálatok hatékonyságának javítása és a döntéshozatali folyamat egyszerűsítése érdekében azokra az esetekre vonatkozóan, amelyekkel összefüggésben a törzshálózati projektek környezeti kérdéséivel kapcsolatos vizsgálatot a 2014/52/EU irányelvvel módosított 2011/92/EU irányelv és más uniós jogszabályok, mint például a 92/43/EGK irányelv, a 2009/147/EK irányelv, a 2000/60/EK irányelv, a 2008/98/EK irányelv, a 2010/75/EU irányelv, a 2012/18/EU irányelv és a 2011/42/EU irányelv egyidejűleg teszik kötelezővé, a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy olyan összevont eljárást írjanak elő, amely kielégíti az említett irányelvekben foglalt követelményeket.

(4)  A környezeti hatásvizsgálatok hatékonyságának javítása és a döntéshozatali folyamat egyszerűsítése érdekében azokra az esetekre vonatkozóan, amelyekkel összefüggésben a törzshálózati projektek környezeti kérdéséivel kapcsolatos vizsgálatot a 2014/52/EU irányelvvel módosított 2011/92/EU irányelv és más uniós jogszabályok, mint például a 92/43/EGK irányelv, a 2009/147/EK irányelv, a 2000/60/EK irányelv, a 2008/98/EK irányelv, a 2010/75/EU irányelv, a 2012/18/EU irányelv és a 2011/42/EU irányelv egyidejűleg teszik kötelezővé, a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy olyan összevont eljárást írjanak elő, amely kielégíti az említett irányelvekben foglalt követelményeket. Ezen túlmenően a környezeti hatások korai felmérése és az illetékes hatósággal a környezeti vizsgálatok tartalmáról folytatott korai megbeszélés csökkentheti az engedélyezési szakaszban bekövetkező késedelmeket, és általában javíthatja az értékelések minőségét.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A számos európai irányelvben vagy a nemzeti szabályokban előírt, a TEN-T törzshálózat közös érdekű projektjeinek engedélyezéséhez szükséges környezeti értékelések nagy számára tekintettel, kívánatos lenne, hogy az Unió – ezen irányelvek követelményeinek megfelelő – egyszerűsített és központosított eljárást hozzon létre annak érdekében, hogy hozzájáruljon az e rendelet által az intézkedések fokozottabb ésszerűsítése terén elérni kívánt célkitűzésekhez.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A törzshálózati projekteket összevont engedélyezési eljárásokkal kell elősegíteni, hogy lehetővé váljon az eljárás egészének zökkenőmentes lebonyolítása, és hogy a beruházók egyablakos ügyintézési lehetőséghez jussanak. A tagállamoknak egy hatáskörrel rendelkező hatóságot kell kijelölniük nemzeti jogi keretrendszerükkel és közigazgatási szerkezetükkel összhangban.

(5)  A tagállamoknak egy hatáskörrel rendelkező egyedüli hatóságot kell kijelölniük nemzeti jogi keretrendszerükkel és közigazgatási szerkezetükkel összhangban annak biztosítása érdekében, hogy a törzshálózat projektjei összevont engedélyezési eljárásokból részesülhessenek és a beruházók egyablakos ügyintézési lehetőséghez jussanak, lehetővé téve az átfogó eljárás hatékony és egyértelmű irányítását. Szükség esetén a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság a megfelelő regionális, helyi vagy egyéb közigazgatási szinten átruházhatja felelősségét, kötelezettségeit és feladatait egy másik hatóságra.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Egy valamennyi engedélyezési eljárást összefogó, kizárólagos hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság létrehozása (egyablakos ügyintézési rendszer) várhatóan egyszerűsíti az eljárásokat, fokozza hatékonyságukat, és növeli átláthatóságukat. Ez adott esetben várhatóan a tagállamok közötti szorosabb együttműködést is kialakít. Az eljárásoknak elő kell mozdítaniuk a beruházók és a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság közötti valódi együttműködést, és ezért lehetővé kell tenniük a tárgykijelölést az engedélyezési eljárás kérelem benyújtását megelőző szakaszában. E tárgykijelölésnek a részletes kérelmezési vázlat részét kell képeznie, és a 2014/52/EU irányelvvel módosított 2011/92/EU irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárást kell alkalmaznia.

(6)  Egy valamennyi engedélyezési eljárást összefogó, kizárólagos hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság létrehozása (egyablakos ügyintézési rendszer) várhatóan egyszerűsíti az eljárásokat, fokozza hatékonyságukat és a koordinációt, növeli átláthatóságukat, valamint felgyorsítja az eljárásokat és a határozatok elfogadását. Ez adott esetben várhatóan a tagállamok közötti szorosabb együttműködést is kialakít. Az eljárásoknak elő kell mozdítaniuk a beruházók és a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság közötti valódi együttműködést, és ezért lehetővé kell tenniük a tárgykijelölést az engedélyezési eljárás kérelem benyújtását megelőző szakaszában. E tárgykijelölésnek a részletes kérelmezési vázlat részét kell képeznie, és a 2014/52/EU irányelvvel módosított 2011/92/EU irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárást kell alkalmaznia.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Amennyiben a közös érdekű projektek kiemelt fontosságú uniós projekteknek minősülnek, az e rendeletből eredő kötelezettségek teljesítése érdekében két vagy több tagállam, illetve a tagállamok és harmadik országok illetékes hatóságai közötti megállapodás alapján közös illetékes hatóság hozható létre.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Tekintettel a TEN-T törzshálózat befejezésének sürgető jellegére, az engedélyezési eljárások egyszerűsítése mellett meg kell határozni azt a határidőt, amelyen belül a hatáskörrel rendelkező felelős hatóságoknak meg kell hozniuk a projekt építésével kapcsolatos átfogó határozatot. E határidő, amelynek célja, hogy az eljárások hatékonyabb lebonyolítására ösztönözzön, semmiféleképpen nem korlátozhatja a környezetvédelemre és a lakossági részvételre vonatkozó szigorú uniós előírásokat.

(8)  Tekintettel a TEN-T törzshálózat 2030-ra történő befejezésének sürgető jellegére, az engedélyezési eljárások egyszerűsítése mellett meg kell határozni azt a határidőt, amelyen belül a hatáskörrel rendelkező felelős hatóságoknak meg kell hozniuk a projekt építésével kapcsolatos átfogó határozatot. E határidő, amelynek célja, hogy az eljárások hatékonyabb lebonyolítását biztosítsa, semmiféleképpen nem korlátozhatja a környezetvédelemre, az átláthatóságra és a lakossági részvételre vonatkozó szigorú uniós előírásokat. A projekteket az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által megállapított, a projektkiválasztás futamidőre vonatkozó kritériumai alapján kell értékelni. Az e rendeletben meghatározott határidők betartását ezen értékelések végrehajtásakor figyelembe kell venni.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A határokon átnyúló TEN-T infrastrukturális projektek különös kihívásokkal néznek szembe az engedélyezési eljárások koordinációját illetően. Az európai koordinátorokat fel kell hatalmazni ezen eljárások nyomon követésére és azok szinkronizálásának és befejezésének elősegítésére.

(10)  A határokon átnyúló TEN-T infrastrukturális projektek különös kihívásokkal néznek szembe az engedélyezési eljárások koordinációját illetően. Az 1315/2013/EU rendelet 45. cikkében említett európai koordinátorokat fel kell hatalmazni ezen eljárások nyomon követésére és azok szinkronizálásának és befejezésének elősegítésére az e rendeletben meghatározott határidők betartása érdekében.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A Bizottság nem vesz részt szisztematikusan az egyes projektek engedélyezésében. Egyes esetekben azonban a projekt-előkészítés bizonyos vonatkozásai uniós szintű engedélyezést igényelnek. Ha a Bizottság részt vesz az eljárásban, elsőbbséget biztosít a közös érdekű uniós projekteket, és biztonságot nyújt a projektgazdák számára. Egyes esetekben az állami támogatás jóváhagyására lehet szükség. Az állami támogatások ellenőrzési eljárásainak lefolytatására alkalmazott bevált gyakorlatok kódexével összhangban a tagállamok kérhetik a Bizottságot, hogy a TEN-T törzshálózatával kapcsolatos, általuk prioritásnak tekintett közös érdekű projektekkel kiszámíthatóbb határidőkkel foglalkozzon az ügyportfólió-megközelítés vagy a kölcsönösen elfogadott tervezés alapján.

(12)  A Bizottság nem vesz részt szisztematikusan az egyes projektek engedélyezésében. Egyes esetekben azonban a projekt-előkészítés bizonyos vonatkozásai uniós szintű engedélyezést igényelnek. Ha a Bizottság részt vesz az eljárásban, elsőbbséget biztosít a közös érdekű uniós projekteket, és biztonságot nyújt a projektgazdák számára. Egyes esetekben az állami támogatás jóváhagyására lehet szükség. Az e rendeletben rögzített határidők sérelme nélkül és az állami támogatások ellenőrzési eljárásainak lefolytatására alkalmazott bevált gyakorlatok kódexével összhangban a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy felkérjék a Bizottságot, hogy a TEN-T törzshálózatával kapcsolatos, általuk prioritásnak tekintett közös érdekű projektekkel kiszámíthatóbb határidőkkel foglalkozzon az ügyportfólió-megközelítés vagy a kölcsönösen elfogadott tervezés alapján.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A TEN-T törzshálózattal kapcsolatos infrastrukturális projektek végrehajtását olyan bizottsági iránymutatásokkal is elő kell segíteni, amelyek nagyobb egyértelműséget biztosítanak bizonyos típusú projektek végrehajtását illetően, tiszteletben tartva ugyanakkor az uniós vívmányokat. A Cselekvési terv a természetért, az emberekért és a gazdaságért23 például ilyen iránymutatást ír elő, hogy az nagyobb egyértelműséget teremtsen a madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv tiszteletben tartására figyelemmel. A közös érdekű projektek számára elérhetővé kell tenni a közbeszerzéssel kapcsolatos közvetlen támogatást a közpénzek gazdaságilag legelőnyösebb elköltésének biztosítása érdekében24. Emellett megfelelő technikai segítségnyújtást kell biztosítani a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret számára a közös érdekű TEN-T projektek pénzügyi támogatása céljából kidolgozott mechanizmusok keretében.

(13)  A TEN-T törzshálózattal kapcsolatos infrastrukturális projektek végrehajtását olyan bizottsági iránymutatásokkal is elő kell segíteni, amelyek nagyobb egyértelműséget biztosítanak bizonyos típusú projektek végrehajtását illetően, tiszteletben tartva ugyanakkor az uniós vívmányokat. A Cselekvési terv a természetért, az emberekért és a gazdaságért23 például ilyen iránymutatást ír elő, hogy az nagyobb egyértelműséget teremtsen a madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv tiszteletben tartására figyelemmel. A közös érdekű projektek számára elérhetővé kell tenni a közbeszerzéssel kapcsolatos közvetlen támogatást a külső költségek minimalizálásának és a közpénzek gazdaságilag legelőnyösebb elköltésének biztosítása érdekében24. Emellett megfelelő technikai segítségnyújtást kell biztosítani a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret számára a közös érdekű TEN-T projektek pénzügyi támogatása céljából kidolgozott mechanizmusok keretében.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 final.

23 COM(2017) 198 final.

24 COM(2017) 573 final.

24 COM(2017) 573 final.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A jogbiztonság érdekében az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási eljárásokra e rendelet rendelkezései nem alkalmazandók.

(15)  A jogbiztonság érdekében az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási eljárásokra e rendelet rendelkezései nem alkalmazandók, hacsak az érintettekkel megállapodva másképp nem határoznak.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai által a transzeurópai közlekedési hálózat törzshálózatával kapcsolatos valamennyi közös érdekű projekt engedélyezésével és végrehajtásával kapcsolatban alkalmazott közigazgatási eljárásokra alkalmazandó követelményeket határozza meg.

E rendelet a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai által a transzeurópai közlekedési hálózat törzshálózatával kapcsolatos valamennyi közös érdekű projekt engedélyezésével és végrehajtásával kapcsolatban alkalmazott közigazgatási eljárásokra alkalmazandó követelményeket határozza meg az 1315/2013/EU rendelet összefüggésében, beleértve az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (2021–2027) létrehozásáról szóló rendelet mellékletének III. részében felsorolt, előre kiválasztott projekteket.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok határozhatnak úgy, hogy e rendelet valamennyi rendelkezésének alkalmazását a transzeurópai közlekedési hálózat átfogó hálózatára vonatkozó közös érdekű projektekre is kiterjesztik.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  „átfogó határozat”: egy tagállam hatósága vagy hatóságai – kivéve a bíróságokat és törvényszékeket – által hozott valamely határozat vagy határozatok együttese, amely eldönti, hogy a projektgazda számára engedélyezi-e a valamely projekt megvalósításához szükséges közlekedési infrastruktúra kiépítését, a közigazgatási fellebbezési eljárás keretében hozott bármely határozat sérelme nélkül;

a)  „átfogó határozat”: egy tagállam egyedüli illetékes hatósága és adott esetben a közös illetékes hatóság – kivéve a bíróságokat és törvényszékeket – által hozott valamely határozat vagy határozatok együttese, amely eldönti, hogy a projektgazda számára engedélyezi-e a valamely projekt megvalósításához szükséges közlekedési infrastruktúra kiépítését, a közigazgatási fellebbezési eljárás keretében hozott bármely határozat sérelme nélkül;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  „engedélyezési eljárások”: a valamely tagállam hatóságai előtt az uniós vagy nemzeti jog alapján minden annak érdekében alkalmazandó eljárás vagy megteendő lépés, hogy a projektgazda végrehajthassa a projektet;

b)  „engedélyezési eljárások”: a valamely tagállam illetékes hatóságai előtt az uniós vagy nemzeti jog alapján minden annak érdekében alkalmazandó eljárás vagy megteendő lépés, hogy a projektgazda végrehajthassa a projektet, és amelyek kezdete az a nap, amikor a tagállam egyedüli illetékes hatósága aláírja a kérelemről szóló értesítést;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  „projektgazda”: egy magánprojektre vonatkozó engedély kérelmezője, vagy egy projektet kezdeményező állami hatóság;

c)  „projektgazda”: bármely természetes vagy köz- vagy magánjogi jogi személy, aki egy projekt kezdeményezésére engedélyt kér”;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  „kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság”: az a hatóság, amelyet a tagállam az ebből a rendeletből következő feladatok teljesítéséért felelős hatóságként kijelöl;

d)  „kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság”: az a hatóság, amelyet a tagállam nemzeti jogszabályainak megfelelően az ebből a rendeletből következő feladatok teljesítéséért felelős hatóságként kijelöl;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  „közös illetékes hatóság”: az a hatóság, amelyet két vagy több tagállam, illetve egy vagy több tagállam, illetve egy vagy több harmadik ország illetékes hatóságai közötti megállapodás alapján hoztak létre, és amelynek feladata a határokon átnyúló közös érdekű projektekhez kapcsolódó engedélyezési eljárások megkönnyítése.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A TEN-T törzshálózattal kapcsolatos minden egyes közös érdekű projektre az egyes tagállamok által az 5. és 6. cikkel összhangban kijelölt, kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság által lebonyolított összevont engedélyezési eljárás alkalmazandó.

(1)  A TEN-T törzshálózattal kapcsolatos minden egyes közös érdekű projektre – beleértve az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló rendelet mellékletének III. részében szereplő, előre meghatározott szakaszokat – az egyes tagállamok által az 5. és 6. cikkel összhangban kijelölt, kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság által lebonyolított összevont engedélyezési eljárás alkalmazandó.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A közös érdekű projektekhez kapcsolódó hatékony közigazgatási eljárások biztosítása érdekében a projektgazdák és valamennyi érintett hatóság gondoskodik arról, hogy e projektek – az odaítélt források tekintetében is – a jogilag lehetséges leggyorsabb elbánásban részesüljenek.

(3)  A közös érdekű projektekhez kapcsolódó hatékony és eredményes közigazgatási eljárások biztosítása érdekében a projektgazdák és valamennyi érintett hatóság gondoskodik arról, hogy e projektek – a projektkiválasztási kritériumok értékelése és az odaítélt források tekintetében is – a jogilag lehetséges leggyorsabb elbánásban részesüljenek.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 6. cikkben meghatározott határidők betartása és a közös érdekű projektek megvalósításával kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése érdekében az alkalmazandó nemzeti és uniós jog alapján lefolytatandó valamennyi közigazgatási eljárást össze kell vonni, és azokban egyetlen átfogó határozatot kell hozni.

(1)  A 6. cikkben meghatározott határidők betartása és a közös érdekű projektek megvalósításával kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése érdekében a nemzeti és uniós szinten alkalmazandó jog, többek között a releváns környezeti hatásvizsgálatok alapján lefolytatandó valamennyi engedélyezési eljárást össze kell vonni, és azokban egyetlen átfogó határozatot kell hozni, az átláthatóságra, a nyilvánosság részvételére, a környezetvédelemre és a biztonságra vonatkozó uniós követelmények sérelme nélkül.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Azokra a közös érdekű projektekre vonatkozóan, amelyekkel összefüggésben a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatát a 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és más uniós jogszabályok egyidejűleg teszik kötelezővé, a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a 2011/92/EU irányelv 2. cikkének (3) bekezdése értelmében vett összevont eljárásokat írjanak elő.

(2)  Az e rendelet 6. cikkében meghatározott határidők sérelme nélkül, azokra a közös érdekű projektekre vonatkozóan, amelyekkel összefüggésben a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatát a 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és más uniós jogszabályok egyidejűleg teszik kötelezővé, a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a 2011/92/EU irányelv 2. cikkének (3) bekezdése értelmében vett összevont eljárásokat írjanak elő.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  (OP, kérjük, illessze be: az e rendelet hatálybalépésétől számított egy év)-ig minden tagállam kijelöl egyetlen, kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóságot, amely felel az engedélyezési eljárás megkönnyítéséért, ideértve az átfogó határozat meghozatalát is.

(1)  (OP, kérjük, illessze be: az e rendelet hatálybalépésétől számított egy év)-ig, de legkésőbb 2020. december 31-ig minden tagállam kijelöl egyetlen, kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóságot, amely felel az átfogó határozat meghozatalához szükséges engedélyezési eljárások megkönnyítéséért, e cikk (3) bekezdése értelmében.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyes közös érdekű projektek vagy a közös érdekű projektek kategóriái tekintetében az (1) bekezdésben említett, kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság felelősségi köre és/vagy az azzal összefüggő feladatok átruházhatók megfelelő közigazgatási szintű más hatóságra vagy elvégezhetők megfelelő közigazgatási szintű más hatóság által az alábbi feltételek mellett:

Az egyes közös érdekű projektek vagy a közös érdekű projektek kategóriái tekintetében az (1) bekezdésben említett, kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság kezdeményezésére felelősségi köre, kötelezettségei és/vagy az azzal összefüggő feladatok a tagállam beleegyezésével átruházhatók a megfelelő regionális, helyi vagy egyéb közigazgatási szintű más hatóságra és elvégezhetők megfelelő közigazgatási szintű más hatóság által, kivéve az e cikk (3) bekezdésében említett átfogó határozat meghozatalát, az alábbi feltételek mellett:

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  egy-egy közös érdekű projekt esetében csak egyetlen hatóság viseli a felelősséget;

a)  minden egyes közös érdekű projekt esetében csak egyetlen illetékes hatóság viseli a felelősséget;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a projektgazda számára a hatóság az egyetlen kapcsolattartó az adott közös érdekű projektre vonatkozó átfogó határozathoz vezető eljárás során; és

b)  a projektgazda számára az illetékes hatóság az egyetlen kapcsolattartó az adott közös érdekű projektre vonatkozó átfogó határozathoz vezető eljárás során; és

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a hatóság hangolja össze valamennyi vonatkozó dokumentum és információ benyújtását.

c)  az illetékes hatóság hangolja össze valamennyi vonatkozó dokumentum és információ benyújtását.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság által kibocsátott átfogó határozat a jogszabályban előírt engedélyezési eljárásból származó egyetlen jogilag kötelező erejű döntés. A projektben érintett más hatóságok az eljárásban való közreműködésük részeként a nemzeti jogszabályoknak megfelelően véleményt nyilváníthatnak. A kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság figyelembe veszi e véleményt.

A kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság által kibocsátott átfogó határozat az engedélyezési eljárásból származó egyetlen jogilag kötelező erejű döntés. Az e rendelet 6. cikkében meghatározott határidők sérelme nélkül a projektben érintett más hatóságok az eljárásban való közreműködésük részeként a nemzeti jogszabályoknak megfelelően véleményt nyilváníthatnak. A kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóságnak figyelembe kell vennie az ilyen véleményeket, különösen ha azok a 2014/52/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben és a 92/43/EGK irányelvben megállapított követelményekre vonatkoznak.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az átfogó határozat meghozatala során a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság meggyőződik arról, hogy teljesülnek a nemzetközi és uniós jog vonatkozó követelményei, és döntését megfelelően megindokolja.

(4)  Az átfogó határozat meghozatala során a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság meggyőződik arról, hogy teljesülnek a nemzetközi és uniós jog vonatkozó követelményei, és döntését megfelelően megindokolja az alkalmazandó jogi rendelkezések alapján.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben egy közös érdekű projektre vonatkozóan két vagy több tagállamban kell határozatot hozni, az egyes hatáskörrel rendelkező hatóságok megteszik az egymás közötti hatékony és eredményes együttműködéshez és koordinációhoz szükséges valamennyi lépést. Az alkalmazandó uniós és nemzetközi jogból fakadó kötelezettségek sérelme nélkül a tagállamoknak, különösen a környezeti hatásvizsgálatok tekintetében, törekedniük kell összevont eljárások biztosítására.

(5)  Amennyiben egy közös érdekű projektre vonatkozóan két vagy több tagállamban, illetve egy vagy több tagállamban és egy vagy több harmadik országban kell határozatot hozni, az egyes hatáskörrel rendelkező hatóságok megteszik az egymás közötti hatékony és eredményes együttműködéshez és koordinációhoz szükséges valamennyi lépést, vagy egy közös illetékes hatóságot hozhatnak létre az engedélyezési eljárás megkönnyítésére a 6. cikkben meghatározott határidők sérelme nélkül. Az alkalmazandó uniós és nemzetközi jogból fakadó kötelezettségek sérelme nélkül a tagállamoknak, különösen a környezeti hatásvizsgálatok tekintetében, törekedniük kell összevont eljárások biztosítására.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  E rendelet – és különösen a 6a. cikk – hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében, a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság közli a Bizottsággal az engedélyezési eljárás megkezdésének és az átfogó határozat időpontját, a 6. cikkben meghatározottak szerint.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kérelem benyújtását megelőző szakasz, amely az engedélyezési eljárás kezdetétől a teljes kérelemnek a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő benyújtásáig terjedő időszakot foglalja magában, főszabály szerint nem haladja meg a két évet.

(2)  A kérelem benyújtását megelőző szakasz, amely az engedélyezési eljárás kezdetétől a teljes kérelemnek a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő benyújtásáig terjedő időszakot foglalja magában, főszabály szerint nem haladja meg a 18 hónapot.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az engedélyezési eljárás megindítása érdekében a projektgazda írásban értesíti a projekttel érintett tagállamok kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóságát, mellékelve a projekt részletes leírását. A kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság legkésőbb a fent említett értesítés kézhezvételének napjától számított két hónapon belül írásban tudomásul veszi vagy, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt állapota alapján az engedélyezési eljárás még nem indítható el, elutasítja az értesítést. Ha a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság úgy dönt, hogy elutasítja az értesítést, döntését megindokolja. Az engedélyezési eljárás kezdete az a nap, amikor a hatáskörrel rendelkező hatóság tudomásul veszi az értesítést. Két vagy több érintett tagállam esetében az engedélyezési eljárás kezdete az a nap, amikor az utolsó hatáskörrel rendelkező hatóság is elfogadja az értesítést.

(3)  Az engedélyezési eljárás megindítása érdekében a projektgazda írásban értesíti a projekttel érintett tagállamok kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóságát vagy adott esetben a közös illetékes hatóságot, mellékelve a projekt részletes leírását. A kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság legkésőbb a fent említett értesítés kézhezvételének napjától számított egy hónapon belül írásban elfogadja vagy, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt állapota alapján az engedélyezési eljárás még nem indítható el, elutasítja az értesítést. Ha a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság úgy dönt, hogy elutasítja az értesítést, döntését megindokolja. Az engedélyezési eljárás kezdete az a nap, amikor a hatáskörrel rendelkező hatóság tudomásul veszi az értesítést. Két vagy több érintett tagállam esetében az engedélyezési eljárás kezdete az a nap, amikor az utolsó hatáskörrel rendelkező hatóság is elfogadja az értesítést.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az engedélyezési eljárás kezdetétől számított három hónapon belül a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság a projektgazdával és más érintett hatóságokkal szoros együttműködésben, valamint a projektgazda által a (3) bekezdésben említett értesítés alapján benyújtott információkra is figyelemmel, az alábbiakat tartalmazó részletes kérelmezési vázlatot készít és közöl a projektgazdával:

(4)  Az engedélyezési eljárás kezdetétől számított két hónapon belül a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság – vagy adott esetben a közös illetékes hatóság – a projektgazdával és más érintett hatóságokkal szoros együttműködésben, valamint a projektgazda által a (3) bekezdésben említett értesítés alapján benyújtott információkra is figyelemmel, az alábbiakat tartalmazó részletes kérelmezési vázlatot készít és közöl a projektgazdával:

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  a felelős illetékes hatóság a megfelelő közigazgatási szinten, a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság által az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban történő átruházás esetén;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a meghozandó határozatokat és véleményeket;

i.  a meghozandó határozatokat, engedélyeket, véleményeket és értékeléseket;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a várhatóan érintett hatóságokat, érdekelt feleket és lakossági csoportokat;

ii.  a várhatóan érintett és/vagy megkérdezett hatóságokat, érdekelt feleket és lakossági csoportokat;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  a főbb elérendő eredményeket és ezek határidejét, tekintettel a meghozandó átfogó határozatra;

iv.  a főbb elérendő eredményeket és ezek határidejét, tekintettel a meghozandó átfogó határozatra, valamint a teljes ütemezett időkeretet;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A projektgazda a részletes kérelmezési vázlat alapján az annak kézhezvételétől számított 21 hónapon belül benyújtja a kérelmet. Ezen időtartam lejártát követően a részletes kérelmezési vázlat a továbbiakban nem alkalmazható, kivéve, ha a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság ezen időtartam meghosszabbítása mellett dönt a projektgazda indokolt kérése alapján.

(6)  A projektgazda a részletes kérelmezési vázlat alapján az annak kézhezvételétől számított 15 hónapon belül benyújtja a kérelmet. Ezen időtartam lejártát követően a részletes kérelmezési vázlat a továbbiakban nem alkalmazható, kivéve, ha a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság ezen időtartam legfeljebb 6 hónappal történő meghosszabbítása mellett dönt saját kezdeményezésére vagy a projektgazda indokolt kérése alapján.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság megvizsgálja a kérelmet, és a teljes kérelem (7) bekezdés szerinti benyújtásának napjától számított egy éven belül átfogó határozatot hoz. A tagállamok indokolt esetben rövidebb időtartamot is megállapíthatnak.

(8)  A kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság megvizsgálja a kérelmet, és a teljes kérelem (7) bekezdés szerinti benyújtásának napjától számított 6 hónapon belül átfogó, kötelező erejű határozatot hoz, kivéve, ha a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság ezen időtartam legfeljebb 3 hónappal történő meghosszabbítása mellett dönt saját kezdeményezésére, megindokolva döntését. A tagállamok indokolt esetben rövidebb időtartamot is megállapíthatnak.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

Engedélyezési eljárás és pénzügyi támogatás az EU-tól

 

(1)  Az e rendelet 6. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően a projekt előrehaladását figyelembe kell venni a projekteknek az [Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló] (EU).../... rendelet 13. cikkében meghatározott feltételek szerinti értékelésekor.

 

(2)  A 6. cikkben meghatározott lépések és határidők tekintetében bekövetkezett késedelmek alapot adnak a projekt előrehaladásának felülvizsgálatára és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében az Unió által adott pénzügyi támogatás felülvizsgálatára, az (EU).../... rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint, és a pénzügyi támogatás csökkentéséhez vagy megszüntetéséhez vezethetnek.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A két vagy több tagállam által végrehajtott projektek esetében az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai összehangolják menetrendjüket és megállapodnak egy közös ütemtervben.

(1)  A két vagy több tagállam, illetve egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország által végrehajtott projektek esetében az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai összehangolják menetrendjüket és megállapodnak egy közös ütemtervben.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Ezekben az esetekben az engedélyezési eljárás megkönnyítése érdekében két vagy több tagállam, illetve egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóságai közös megegyezéssel létrehozhatnak egy közös illetékes hatóságot, ahogy azt az 5. cikk (5) bekezdése előírja.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az 1315/2013/EU rendelet 45. cikkében említett európai koordinátort fel kell hatalmazni a határokon átnyúló közös érdekű projektekre vonatkozó engedélyezési eljárás szoros nyomon követésére és a hatáskörrel rendelkező érintett hatóságok közötti kapcsolattartás elősegítésére.

(2)  Az 1315/2013/EU rendelet 45. cikkében említett európai koordinátort fel kell hatalmazni a határokon átnyúló közös érdekű projektekre vonatkozó engedélyezési eljárás nyomon követésére és a hatáskörrel rendelkező érintett hatóságok közötti, vagy adott esetben a közös illetékes hatósággal való kapcsolattartás és együttműködés elősegítésére.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az e rendelet szerinti határidők betartására vonatkozó kötelezettség sérelme nélkül az átfogó határozat meghozatalára vonatkozó határidő be nem tartása esetén a hatáskörrel rendelkező hatóság haladéktalanul értesíti az érintett európai koordinátort az engedélyezési eljárás lehető leghamarabb történő befejezése érdekében meghozott vagy meghozandó intézkedésekről. Az európai koordinátor kérheti a hatáskörrel rendelkező hatóságot, hogy rendszeresen számoljon be az elért eredményekről.

(3)  Az e rendelet szerinti határidők betartására vonatkozó kötelezettség sérelme nélkül az átfogó határozat meghozatalára vonatkozó határidő be nem tartása esetén a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság haladéktalanul értesíti a Bizottságot, és adott esetben az érintett európai koordinátort az engedélyezési eljárás lehető leghamarabb történő befejezése érdekében meghozott vagy meghozandó intézkedésekről. A Bizottság, és adott esetben az európai koordinátor kérheti a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóságot, hogy rendszeresen számoljon be az elért eredményekről.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha a közbeszerzési eljárásokat a részt vevő tagállamok által létrehozott közös jogalany folytatja le, e jogalany a részt vevő tagállamok egyikének nemzeti rendelkezéseit alkalmazza, és – az említett irányelvektől eltérve – e rendelkezések a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 57. cikke (5) bekezdésének a) pontjával vagy adott esetben a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikke (5) bekezdésének a) pontjával összhangban meghatározott rendelkezések, kivéve, ha a részt vevő tagállamok között létrejött megállapodás ettől eltérően rendelkezik. Az említett megállapodásnak minden esetben egyetlen nemzeti jogi szabályozás alkalmazását kell előírnia a közbeszerzési eljárások közös jogalany általi lefolytatásának esetére.

(2)  Ha a közbeszerzési eljárásokat a részt vevő tagállamok által létrehozott közös jogalany folytatja le, e jogalany – valamint adott esetben leányvállalatai – a részt vevő tagállamok egyikének nemzeti rendelkezéseit alkalmazza, és – az említett irányelvektől eltérve – e rendelkezések a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 57. cikke (5) bekezdésének a) pontjával vagy adott esetben a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikke (5) bekezdésének a) pontjával összhangban meghatározott rendelkezések, kivéve, ha a részt vevő tagállamok között létrejött megállapodás ettől eltérően rendelkezik. Az említett megállapodásnak minden esetben egyetlen nemzeti jogi szabályozás alkalmazását kell előírnia a közbeszerzési eljárások közös jogalany – valamint adott esetben leányvállalatai –általi lefolytatásának esetére, a teljes projekt vonatkozásában.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egy projektgazda vagy tagállam kérésére az Unió a vonatkozó uniós finanszírozási programokkal összhangban és a többéves pénzügyi keret sérelme nélkül technikai segítségnyújtást biztosít e rendelet végrehajtásához és a közös érdekű projektek végrehajtásának megkönnyítéséhez.

Egy projektgazda vagy tagállam kérésére az Unió a vonatkozó uniós finanszírozási programokkal összhangban és a többéves pénzügyi keret sérelme nélkül technikai segítségnyújtást, tanácsadást és pénzügyi támogatást biztosít e rendelet végrehajtásához és a közös érdekű projektek végrehajtásának megkönnyítéséhez a folyamat minden egyes szakaszában.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

 

Azonban a 4., 5., 6. és 7. cikket egy adott tagállamban attól a naptól kell alkalmazni, amikor az adott tagállam a 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően kijelölte a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóságot.

 

A Bizottság a Hivatalos Lapban közleményt tesz közzé, amikor e rendelkezések valamely tagállamban alkalmazandóvá válnak.


INDOKOLÁS

Az Uniónak olyan korszerű és hatékony, európai szintű infrastruktúra-hálózatra van szüksége, amely összekapcsolja polgárait és vállalkozásait és támogatja az egységes piacot. E célból az európai intézmények meghatározták a transzeurópai közlekedési hálózatokat (TEN-T), amelyek átfogó, de elsősorban törzshálózatot alkotnak, az Unió valódi gerincoszlopát. Ebben a hálózatban megkülönböztetjük a közös érdekű projekteket, amelyek e rendelet tárgyát képezik, és magas európai hozzáadott értéket biztosítanak.

A TEN-T hálózatok megvalósítása elengedhetetlen ahhoz, hogy az Unió fenntartható és tartós gazdasági növekedést tudjon elérni, miközben a fokozódó globális verseny közepette is biztosítja versenyképességét. Az Unió és a tagállamok 2030-ra vállalták a törzshálózat kiépítését. A becslések szerint ez további 4500 milliárd EUR-t, vagyis az uniós GDP 1,8%-át generálja majd, és 2030-ig 13 millió állásévet fog jelenteni.

A RENDELET INDOKAI ÉS ÉRDEKEI

Ha nem tesznek semmit az ütem felgyorsítása érdekében, ez a 2030. évi célkitűzés nem teljesül. A TEN-T törzshálózati infrastruktúra megvalósítása komoly nehézségekbe ütközik, amelyek kétféle jellegűek:

–  Egy részük pénzügyi jellegű: a tagállamok költségvetési hiányával és az erősen megszorított európai költségvetéssel szemben hatalmas beruházási igény mutatkozik. A becslések szerint 2021 és 2030 között 500 milliárd EUR beruházásra van szükség a TEN-T törzshálózat befejezéséhez, és mintegy 1 500 milliárd EUR értékben az átfogó TEN-T hálózat 2050-ig történő kiépítéséhez.

–  Másik részük szabályozási és működési jellegű: e rendelet célja, hogy csökkentse azokat a szabályozási akadályokat, amelyek nagy nehézséget jelentenek a projektgazdák számára és a TEN-T végrehajtása szempontjából. Az előadó szeretné kiemelni, hogy a projektekhez szükséges tanulmányok, értékelések és konzultációk évről évre egyre összetettebbé és sokrétűbbé válása nehezebbé tette azok végrehajtását. A nagyszabású infrastrukturális projektek esetében például a kidolgozási szakasz és a végrehajtásra vonatkozó dokumentáció lezárása között átlagosan nyolc év telik el. A meghosszabbított határidők jelentős bizonytalanságot eredményeznek a gazdasági szereplők számára, rendkívüli mértékben megnövelik a tanulmányok költségeit és a munka végső költségeit, valamint a fellebbezések számát. E tényezők visszatartják a projektgazdákat, de partnereiket is, különösen a pénzügyi partnereket, tekintettel ezen eljárások hosszú és véletlenszerű jellegére és eredményeire. Ez a helyzet olyannyira súlyossá vált, hogy a fejlesztők számára akár visszatartó erővel bírhat, egyes projektek kidolgozására sor sem kerül, mivel túl bizonytalannak ítélik azokat az eljárások összetettsége miatt.

A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ JAVASLATOK

Ebben az összefüggésben az előadó üdvözli a Bizottság rendeletre irányuló javaslatát, amelynek célja a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) törzshálózatához kapcsolódó közös érdekű projektek engedélyezésére és végrehajtására vonatkozó adminisztratív eljárások jobb megszervezése és lerövidítése. Ez a racionalizálás nem érinti az adminisztratív és szabályozási alakiságok jellegét és tartalmát, amelyek mindig a tagállamok hatáskörébe tartoznak, a szubszidiaritás elvének megfelelően. Viszont a szervezés, a határidők, az egyszerűsítés és az egyablakos ügyintézés bevezetése a rendelet által bevezetett olyan rendelkezések, amelyek jelentősen csökkentik a bizonytalanságokat és a költségeket.

  Határidők

Az előadó ezért örömmel fogadja és megerősíti az engedélyezési eljárás minden szakaszában egyértelmű és pontos határidők bevezetését. Emellett a teljes eljárásra maximális időtartamot vezettek be, amelyet az előadó három évnél rövidebb időtartamban határozott meg, ami jelentős javulást jelent a jelenlegi helyzethez képest.

  Egyedüli illetékes hatóság

A kívánt racionalizálás ezt követően a projektgazdák egyablakos ügyintézési pontjának valamennyi tagállamban történő létrehozását érinti, egy egyedüli illetékes hatóság kijelölése révén, amely az összes engedélyezési eljárással foglalkozik majd, és az egyetlen, amely egységes átfogó határozatot hoz. Az előadó azonban figyelembe veszi annak lehetőségét, hogy a tagállamok ezt a hatáskört átruházzák egy másik hatóságra, amennyiben ez relevánsabb szint a döntéshozatal szempontjából, feltéve, hogy az egyedüli illetékes hatóság és a szponzorok számára az egyetlen kapcsolattartó pont elve fennmarad.

  Határokon átnyúló projektek

Emellett a tagállamok közötti közös jogalany által végzett, határokon átnyúló projektek esetében az előadó a Bizottság javaslatát megerősítette azáltal, hogy egyetlen alkalmazandó jogot ír elő a közös vállalkozás, vagy leányvállalatai, teljes projektjére.

  Soron kívüli elbírálás

Az előadó továbbá kiemeli a közös érdekű projektek alapvető fontosságát (az e rendelet hatálya alá tartozó egyedüli projektek), valamint az uniós célkitűzések eléréséhez szükséges magas európai hozzáadott értéket, így a tagállamok által a jogi kereten belül számukra biztosított elsőbbségi elbánást.

  Összehangolás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel

Az előadó ezen túlmenően új rendelkezést vezet be e rendeletben, amely figyelembe veszi az e rendeletben meghatározott határidők betartását az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz benyújtott projektek kiválasztásának egyik kritériumaként.

Az előadó meg van győződve arról, hogy egy ilyen rendelet jelentősen hozzájárulhat a TEN-T hálózatok hatékony uniós megvalósításához, a késedelmek kockázatának csökkentése, a projektgazdák és a befektetők számára az alkalmazandó eljárások időtartama alatt nyújtott bizonyosság növelése, valamint végső soron a magánbefektetők részvételének megerősítése révén. A rendelet gyors elfogadása azt is lehetővé tenné, hogy 2020-tól kezdődően az új közösségi foglalkoztatási ösztönző program keretében finanszírozott közös érdekű projektek is támogatásban részesüljenek.


VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (19.11.2018)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

a transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

A vélemény előadója: Demetris Papadakis

RÖVID INDOKOLÁS

Mivel az EU arra törekszik, hogy világelsővé váljon az innováció, a digitalizálás és a dekarbonizáció terén, az Európai Bizottság három jogalkotási „mobilitási csomagot” fogadott el, amelyek elsődleges célja a közlekedés biztonságosabbá, hozzáférhetőbbé és tisztábbá tétele, biztosítva ugyanakkor az európai ipar versenyképességét és a munkahelyeket. A transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) megvalósításának előmozdítására irányuló intézkedések ésszerűsítéséről szóló rendeletre irányuló javaslat a harmadik, „Európa mozgásban” elnevezésű mobilitási csomag részét képezi.

A hatékony, intelligens és fenntartható szállítás elengedhetetlen az EU belső piacának hatékony működéséhez, és fontos elem a versenyképesség biztosításához, az új üzleti és foglalkoztatási lehetőségek megteremtéséhez, a környezet védelméhez és az éghajlatváltozás az alacsony kibocsátású mobilitás előmozdítása révén történő mérsékléséhez. Ezért fontos a jelentős uniós hozzáadott értékkel rendelkező közlekedési infrastrukturális beruházások fellendítése, különösen a TEN-T fejlesztése révén.

A TEN-T két tervezési szintje az átfogó hálózat (az összes európai régióra kiterjed, 2050-ig kell megvalósítani) és a törzshálózat (a legfontosabb összeköttetések, 2030-ig kell megvalósítani).

A TEN-T hálózat megvalósítása – különös tekintettel a határokon átnyúló kapcsolatokra és a megállapított időkereteken belül – csökkenteni fogja a szűk keresztmetszeteket, áthidalja a hiányzó összeköttetéseket, különösen a határokon átnyúló szakaszokon, valamint javítja a különböző közlekedési módok közötti interoperabilitást.

Aggályok merültek fel azonban amiatt, hogy a késedelmet és a jogi bizonytalanságot érintő, azonosított problémák miatt a TEN-T törzshálózat kiépítésének 2030. évi határideje nem teljesül.

A Bizottság javaslatának általános célja a késedelmek és a TEN-T projektek hatékony végrehajtását érintő nagyfokú bizonytalanság kezelése. A problémák hátterében álló, azonosított okok az alábbiak:

i)  az engedélyezési eljárások több szakaszban és több hatóság közreműködésével zajlanak;

ii)  a határidők vagy azok érvényesítésének hiánya;

iii)  eltérő közbeszerzési eljárások a határokon átnyúló TEN-T projektek esetében;

iv)  a határokon átnyúló projektek megvalósításával kapcsolatos koordinációs kihívások;

iv)  az állami támogatásokra vonatkozó eljárásokkal kapcsolatban észlelt bizonytalanságok.

A Bizottság javaslata ezért a következőkre összpontosít:

–  a határokon átnyúló projektekre vonatkozó közbeszerzési eljárások fokozott összehangolása,

–  egyszerűsítés és határidők meghatározása az engedélyezési szabályok tekintetében,

–  a dokumentumok és adminisztratív eljárások egyszerűsítése valamennyi közlekedési mód esetében,

–  az infrastrukturális projektek során tapasztalt késedelmek csökkentése,

–  a magánbefektetők bevonásának megkönnyítése,

–  a nyilvános konzultációkra vonatkozó szabályok pontosítása.

A TEN-T hálózat elengedhetetlen az európai régiók fenntartható fejlesztéséhez. Az előadó hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a TEN-T figyelembe vegye a külső és szigeti régiókat, a legkülső régiókat és a szomszédos határokon átnyúló régiókat. Ezért az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) fontos eszköz e téren.

Az előadó elismeri az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz hozzáadott értékét a TEN-T vonatkozásában, mivel az a fenntartható növekedés és foglalkoztatás, valamint a társadalmi, gazdasági és területi kohézió tekintetében multiplikátorhatást gyakorol. Az uniós finanszírozás hatásának maximalizálása érdekében az előadó támogatja a magán- és állami finanszírozási rendszerek optimális felhasználását, tekintettel többek közt az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és a Horizont 2020 az Európai Stratégiai Beruházási Alappal és más pénzügyi eszközökkel való ötvözésére.

Az előadó hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a Bizottság, az európai koordinátorok és a többi érdekelt fél egyformán fontosnak tekintse a kisebb és a nagyobb TEN-T projekteket, illetve az ezek révén adott esetben keletkező rövid, közép- és hosszú távú előnyöket.

Az Európai Bizottság becslése szerint a TEN-T törzshálózat megvalósításához szükséges beruházások 2021 és 2030 között mintegy 500 milliárd EUR-t tesznek majd ki, 2030-ig évi 13 millió munkahely létrehozásához járulnak hozzá, valamint az EU GDP-jének 1,8%-át kitevő többletbevételt generálnak.

Az előadó elismeri továbbá, hogy fontos megőrizni a TEN-T tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos környezetvédelmi szempontokat az alacsony kibocsátású közlekedés előmozdítása és az alacsony üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó célkitűzések teljesítése révén. Emellett a közlekedés tekintetében az egészségügyi és társadalmi jólétre vonatkozó valamennyi szempontot egyformán védeni kell.

A TEN-T projektek hatékony végrehajtásának alapja emellett az érdekelt felek a közlekedési infrastruktúra már igen korai tervezési szakaszába való bevonása és a nyilvánossággal, a civil társadalmi szervezetekkel és az érintett helyi hatóságokkal hatékony és kellő időben folytatott konzultációk megszervezése. A nemzeti, regionális és helyi szintű szociális és civil párbeszéd kulcsfontosságú hozzájárulást nyújthat a közlekedési infrastrukturális projektek társadalmi elfogadottságának megerősítéséhez, a hitelesség növeléséhez és a konfliktusok csökkentéséhez a projekt későbbi szakaszaiban.

Az előadó szerint annak biztosítása révén, hogy a projekt hatékonyan hozzájárul a regionális és helyi fejlődéshez, a projekt megítélése automatikusan javul és azt az emberek helyi szinten egyre inkább magukénak tekintik, mint a közérdeket szolgáló kezdeményezést.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a TEN-T kiépítése átfogó előnyökkel jár az uniós polgárok mindennapi életére nézve. E tekintetben fontos, hogy a tagállamok nemzeti infrastruktúraprojektekről a TEN-T célkitűzésekkel összhangban határozzanak, hogy olyan, integrált perspektívát biztosítsanak, amely nagyobb és fokozott mobilitást tesz lehetővé valamennyi uniós polgár számára, ami kulcsfontosságú tényező a társadalmi befogadás és a környezetvédelem szempontjából.

MÓDOSÍTÁS:

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 172. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 171. cikke (2) bekezdésére és 172.cikkére,

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet22 közös keretet határoz meg a belső piac fejlesztését szolgáló korszerű, interoperábilis hálózatok létrehozására vonatkozóan. A transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T) szerkezete kétrétegű: az átfogó hálózat biztosítja az Unió valamennyi régiójának összeköttetését, míg a törzshálózat a hálózatnak az Unió szempontjából legfontosabb stratégiai jelentőségű elemeiből áll. Az 1315/2013/EU rendelet a megvalósításra vonatkozó kötelező megvalósítási célokat határoz meg a törzshálózat 2030-ig és az átfogó hálózat 2050-ig történő befejezésének előírásával.

(1)  Az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet közös keretet határoz meg a belső piac fejlesztését szolgáló korszerű, interoperábilis hálózatok létrehozására vonatkozóan, amelynek során figyelembe kell venni a közlekedési ágazat és az új technológiák jövőbeli fejlesztési dinamikáját. A transzeurópai közlekedési hálózatok tervezése (TEN-T), tervezésének, fejlesztésének és üzemeltetésének célja a személyek és áruk intelligens, biztonságos és fenntartható mobilitásának fejlesztése, biztosítva az Unió valamennyi régiója – beleértve a távoli, szigeti és legkülső régiókat is – hozzáférését és összeköttetését, valamint hozzájárulva a további gazdasági növekedéshez és versenyképességhez, továbbra is törekedve a környezetvédelmi, társadalmi és fenntartható fejlesztési célok megvalósítására. A TEN-T szerkezete kétrétegű: az átfogó hálózat biztosítja az Unió valamennyi régiójának összeköttetését, míg a törzshálózat a hálózatnak az Unió szempontjából legfontosabb stratégiai jelentőségű elemeiből áll. Az 1315/2013/EU rendelet a megvalósításra vonatkozó kötelező megvalósítási célokat határoz meg a törzshálózat 2030-ig és az átfogó hálózat 2050-ig történő befejezésének előírásával, olyan, intelligens, biztonságos és fenntartható mobilitás megvalósításának céljával, amely támogatja a városi, városkörnyéki és vidéki területek fejlesztését és összekapcsolódását, elősegítve a gazdasági fejlődést és a kohéziót.

__________________

__________________

22 Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 1. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 1. o.).

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A szükségesség és a kötelező határidők ellenére a tapasztalatok azt mutatták, hogy a TEN-T megvalósítására irányuló beruházások közül sok szembesül bonyolult engedélyezési eljárásokkal, határokon átnyúló közbeszerzési eljárásokkal és egyéb eljárásokkal. E helyzet veszélyezteti a projektek időben történő végrehajtását és sok esetben jelentős késedelmet és költségnövekedést okoz. E problémák orvoslása és a TEN-T szinkronizált megvalósításának lehetővé tétele érdekében összehangolt fellépésre van szükség uniós szinten.

(2)  A szükségesség és a kötelező határidők ellenére a tapasztalatok azt mutatták, hogy a TEN-T megvalósítására irányuló beruházások közül sok szembesül lassú és nehézkes engedélyezési eljárásokkal, határokon átnyúló közbeszerzési eljárásokkal és egyéb bonyolult eljárásokkal. E helyzet veszélyezteti a projektek időben történő végrehajtását és sok esetben jelentős késedelmet és költségnövekedést okoz, valamint bizonytalanságot a projektgazdák és potenciális magánbefektetők számára. E problémák orvoslása és a TEN-T szinkronizált megvalósításának lehetővé tétele érdekében összehangolt fellépésre van szükség uniós szinten. E tekintetben a tagállamoknak nemzeti infrastrukturális terveikről a TEN-T célkitűzéseinek megfelelően kell dönteniük.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Számos tagállam jogi keretrendszere elsőbbséget biztosít bizonyos projektkategóriáknak azok gazdaság szempontjából betöltött stratégiai jelentősége alapján. Az elsőbbségi elbánást rövidebb határidők, párhuzamos eljárások vagy korlátozott fellebbezési határidők jellemzik, biztosítva ugyanakkor, hogy az egyéb horizontális szakpolitikák célkitűzései szintén megvalósuljanak. Ilyen keret nemzeti jogi keretrendszeren belüli fennállása esetén annak automatikusan alkalmazandónak kell lennie az 1315/2013/EU rendelet alapján közös érdekű projektekként elismert uniós projektekre.

(3)  Számos tagállam jogi keretrendszere elsőbbséget biztosít bizonyos projektkategóriáknak, amelyekre azok nagyobb európai hozzáadott értéke és a gazdaság szempontjából betöltött stratégiai jelentősége alapján gyorsított eljárásokat alkalmaznak. Az elsőbbségi elbánást a megszerzendő engedélyek számának csökkenése, rövidebb határidők, párhuzamos, egyszerűsített eljárások vagy korlátozott időkeretek jellemzik az engedélyezési eljárás lefolytatását vagy a fellebbezéseket illetően, biztosítva ugyanakkor, hogy az egyéb horizontális szakpolitikák célkitűzései szintén megvalósuljanak. Ilyen keret nemzeti jogi keretrendszeren belüli fennállása esetén annak automatikusan alkalmazandónak kell lennie az 1315/2013/EU rendelet alapján közös érdekű projektekként elismert uniós projektekre, hogy az ilyen projektek legfontosabb célkitűzései páneurópai szinten valósulhassanak meg.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A környezeti hatásvizsgálatok hatékonyságának javítása és a döntéshozatali folyamat egyszerűsítése érdekében azokra az esetekre vonatkozóan, amelyekkel összefüggésben a törzshálózati projektek környezeti kérdéséivel kapcsolatos vizsgálatot a 2014/52/EU irányelvvel módosított 2011/92/EU irányelv és más uniós jogszabályok, mint például a 92/43/EGK irányelv, a 2009/147/EK irányelv, a 2000/60/EK irányelv, a 2008/98/EK irányelv, a 2010/75/EU irányelv, a 2012/18/EU irányelv és a 2011/42/EU irányelv egyidejűleg teszik kötelezővé, a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy olyan összevont eljárást írjanak elő, amely kielégíti az említett irányelvekben foglalt követelményeket.

(4)  A környezeti hatásvizsgálatok hatékonyságának javítása, és a döntéshozatali folyamat egyszerűsítése érdekében azokra az esetekre vonatkozóan, amelyekkel összefüggésben a törzshálózati projektek környezeti kérdéséivel kapcsolatos vizsgálatot a 2014/52/EU irányelvvel módosított 2011/92/EU irányelv és más uniós jogszabályok, mint például a 92/43/EGK irányelv, a 2009/147/EK irányelv, a 2000/60/EK irányelv, a 2008/98/EK irányelv, a 2010/75/EU irányelv, a 2012/18/EU irányelv és a 2011/42/EU irányelv egyidejűleg teszik kötelezővé – hozzáigazítva a vizsgálatokat a tiszta levegővel kapcsolatos, 2030. évi célkitűzésekhez – a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy olyan összevont eljárást írjanak elő, amely kielégíti az említett irányelvekben foglalt követelményeket. Ezen túlmenően a környezeti hatások korai felmérése és az illetékes hatósággal a környezeti vizsgálatok tartalmáról folytatott korai vita csökkentheti az engedélyezési szakaszban bekövetkező késedelmeket, és általában javíthatja az értékelések minőségét. A környezeti hatásvizsgálatok mellett a foglalkoztatás, az uniós kohézió, az egészségügy (balesetek csökkentése), az életminőség, a helyi előnyök és a társadalmi befogadás tekintetében is szükség van a társadalmi hatások alapos értékelésére.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A törzshálózati projekteket összevont engedélyezési eljárásokkal kell elősegíteni, hogy lehetővé váljon az eljárás egészének zökkenőmentes lebonyolítása, és hogy a beruházók egyablakos ügyintézési lehetőséghez jussanak. A tagállamoknak egy hatáskörrel rendelkező hatóságot kell kijelölniük nemzeti jogi keretrendszerükkel és közigazgatási szerkezetükkel összhangban.

(5)  A törzshálózati projekteket – mind a nagyméretű, mind a kisebb TEN-T projekteket – összevont engedélyezési eljárásokkal kell elősegíteni, hogy lehetővé váljon az eljárás egészének zökkenőmentes, átlátható és koherens lebonyolítása, és hogy a beruházók egyablakos ügyintézési lehetőséghez jussanak. A tagállamoknak egy hatáskörrel rendelkező hatóságot kell kijelölniük nemzeti jogi keretrendszerükkel és közigazgatási szerkezetükkel összhangban.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Egy valamennyi engedélyezési eljárást összefogó, kizárólagos hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság létrehozása (egyablakos ügyintézési rendszer) várhatóan egyszerűsíti az eljárásokat, fokozza hatékonyságukat, és növeli átláthatóságukat. Ez adott esetben várhatóan a tagállamok közötti szorosabb együttműködést is kialakít. Az eljárásoknak elő kell mozdítaniuk a beruházók és a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság közötti valódi együttműködést, és ezért lehetővé kell tenniük a tárgykijelölést az engedélyezési eljárás kérelem benyújtását megelőző szakaszában. E tárgykijelölésnek a részletes kérelmezési vázlat részét kell képeznie, és a 2014/52/EU irányelvvel módosított 2011/92/EU irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárást kell alkalmaznia.

(6)  Egy valamennyi engedélyezési eljárást összefogó, kizárólagos hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság létrehozása (egyablakos ügyintézési rendszer) várhatóan egyszerűsíti az eljárások elfogadását, csökkenti annak költségeit, fokozza hatékonyságát és koordinációját, és növeli átláthatóságát és gyorsaságát, lehetővé téve a projektek hatékony végrehajtását és a kitűzött célok elérését. Ez várhatóan fokozza a tagállamok közötti együttműködést és előmozdítja az e célkitűzés különböző eszközei közötti szinergiát, mivel a TEN-T ösztönzése hozzá fog járulni az európai egységes piacon a vállalkozások versenyképességének javításához, előnyben részesítve a Közösségen belüli kereskedelmet. Az eljárásoknak elő kell mozdítaniuk a beruházók és a kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság közötti valódi együttműködést, és ezért lehetővé kell tenniük a tárgykijelölést az engedélyezési eljárás kérelem benyújtását megelőző szakaszában. E tárgykijelölésnek a részletes kérelmezési vázlat részét kell képeznie, és a 2014/52/EU irányelvvel módosított 2011/92/EU irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárást kell alkalmaznia.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az e rendeletben meghatározott eljárás nem érinti a nemzetközi és uniós jogban meghatározott követelmények teljesítését, ideértve a környezet és az emberi egészség védelmével kapcsolatos rendelkezéseket is.

(7)  Az e rendeletben meghatározott eljárás nem érinti a nemzetközi és uniós jogban meghatározott követelmények teljesítését, ideértve a környezet és az emberi egészség a fenntartható, alacsony kibocsátású közlekedés előmozdításával és az üvegházhatású gázok kibocsátásának alacsony szintre való csökkentésére irányuló célkitűzés teljesítésével történő védelmével kapcsolatos rendelkezéseket is.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Tekintettel a TEN-T törzshálózat befejezésének sürgető jellegére, az engedélyezési eljárások egyszerűsítése mellett meg kell határozni azt a határidőt, amelyen belül a hatáskörrel rendelkező felelős hatóságoknak meg kell hozniuk a projekt építésével kapcsolatos átfogó határozatot. E határidő, amelynek célja, hogy az eljárások hatékonyabb lebonyolítására ösztönözzön, semmiféleképpen nem korlátozhatja a környezetvédelemre és a lakossági részvételre vonatkozó szigorú uniós előírásokat.

(8)  Tekintettel a TEN-T törzshálózat befejezésének sürgető jellegére, az engedélyezési eljárások egyszerűsítése mellett meg kell határozni azt a határidőt, amelyen belül a hatáskörrel rendelkező felelős hatóságoknak meg kell hozniuk a projekt építésével kapcsolatos átfogó határozatot. E határidő, amelynek célja az eljárások hatékonyabb lebonyolításának biztosítása, semmiféleképpen nem korlátozhatja a környezetvédelemre és a lakossági részvételre vonatkozó szigorú uniós előírásokat.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A nyilvánossággal, a civil társadalmi szervezetekkel, valamint az érintett regionális és helyi hatóságokkal az előzetes tervezés legkorábbi szakaszától kezdve folytatott hatékony és széles körű konzultációs eljárások bevezetése megoldást kínál a projektek engedélyezési és végrehajtási folyamatai késedelmének problémájára, és biztosítja a projektek helyi előnyeit.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A határokon átnyúló TEN-T infrastrukturális projektek különös kihívásokkal néznek szembe az engedélyezési eljárások koordinációját illetően. Az európai koordinátorokat fel kell hatalmazni ezen eljárások nyomon követésére és azok szinkronizálásának és befejezésének elősegítésére.

(10)  A határokon átnyúló TEN-T infrastrukturális projektek különös kihívásokkal néznek szembe az engedélyezési eljárások koordinációját illetően. Annak érdekében, hogy el lehessen kerülni e projektek határokon átnyúló végrehajtásának késedelmét, a helyi és regionális hatóságok által segített európai koordinátorok felhatalmazást kapnak ezen eljárások nyomon követésére és ezek szinkronizálásának és befejezésének elősegítésére, megerősítve a végrehajtási együttműködést, és építve a határokon átnyúló területeken megvalósuló fenntartható mobilitásra vonatkozó INTERREG projektekre.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A határokon átnyúló közös érdekű projektek keretében a közbeszerzést a Szerződéssel, valamint a 2014/25/EU irányelvvel és/vagy a 2014/24/EU irányelvvel összhangban kell lefolytatni. A határokon átnyúló közös érdekű törzshálózati projektek hatékony megvalósításának biztosítása érdekében a közös jogalany által lefolytatott közbeszerzésnek egyetlen nemzeti jogi szabályozás hatálya alá kell tartoznia. Az Unió közbeszerzési jogszabályaitól eltérve főszabály szerint azon tagállam nemzeti szabályainak kell alkalmazandónak lenniük, amelyben a közös jogalany székhelye található. Lehetségesnek kell maradnia, hogy az alkalmazandó jogi szabályozást kormányközi megállapodás határozza meg.

(11)  A határokon átnyúló közös érdekű projektek keretében a közbeszerzést a Szerződéssel, valamint a 2014/25/EU irányelvvel és/vagy a 2014/24/EU irányelvvel összhangban kell lefolytatni. A határokon átnyúló közös érdekű törzshálózati projektek hatékony megvalósításának biztosítása érdekében a közös jogalany által lefolytatott közbeszerzésnek egyetlen nemzeti jogi szabályozás hatálya alá kell tartoznia. Az Unió közbeszerzési jogszabályaitól eltérve főszabály szerint azon tagállam nemzeti szabályainak kell alkalmazandónak lenniük, amelyben a közös jogalany székhelye található, vagy az alkalmazandó jogi szabályozást kormányközi megállapodásban kell meghatározni.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A Bizottság nem vesz részt szisztematikusan az egyes projektek engedélyezésében. Egyes esetekben azonban a projekt-előkészítés bizonyos vonatkozásai uniós szintű engedélyezést igényelnek. Ha a Bizottság részt vesz az eljárásban, elsőbbséget biztosít a közös érdekű uniós projekteket, és biztonságot nyújt a projektgazdák számára. Egyes esetekben az állami támogatás jóváhagyására lehet szükség. Az állami támogatások ellenőrzési eljárásainak lefolytatására alkalmazott bevált gyakorlatok kódexével összhangban a tagállamok kérhetik a Bizottságot, hogy a TEN-T törzshálózatával kapcsolatos, általuk prioritásnak tekintett közös érdekű projektekkel kiszámíthatóbb határidőkkel foglalkozzon az ügyportfólió-megközelítés vagy a kölcsönösen elfogadott tervezés alapján.

(12)  A Bizottság nem vesz részt szisztematikusan az egyes projektek engedélyezésében. Egyes esetekben azonban a projekt-előkészítés bizonyos vonatkozásai uniós szintű engedélyezést igényelnek. Ha a Bizottság részt vesz az eljárásban, elsőbbséget biztosít a közös érdekű uniós projekteket, és biztonságot nyújt a projektgazdák számára. Egyes esetekben az állami támogatás jóváhagyására lehet szükség, míg gyors értékelési eljárást fogadnak el azokban az esetekben, amikor a projekt megfelel az állami támogatási szabályoknak, fokozva a jogbiztonságot és a beruházás kiszámíthatóságát. Az állami támogatások ellenőrzési eljárásainak lefolytatására alkalmazott bevált gyakorlatok kódexével összhangban a tagállamok kérhetik a Bizottságot, hogy a TEN-T törzshálózatával kapcsolatos, általuk prioritásnak tekintett közös érdekű projektekkel kiszámíthatóbb határidőkkel foglalkozzon az ügyportfólió-megközelítés vagy a kölcsönösen elfogadott tervezés alapján. A sikeres transzeurópai közlekedési hálózat biztosítása érdekében a Bizottságnak elő kell segítenie a bevált gyakorlatok cseréjét.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A TEN-T törzshálózattal kapcsolatos infrastrukturális projektek végrehajtását olyan bizottsági iránymutatásokkal is elő kell segíteni, amelyek nagyobb egyértelműséget biztosítanak bizonyos típusú projektek végrehajtását illetően, tiszteletben tartva ugyanakkor az uniós vívmányokat. A Cselekvési terv a természetért, az emberekért és a gazdaságért23 például ilyen iránymutatást ír elő, hogy az nagyobb egyértelműséget teremtsen a madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv tiszteletben tartására figyelemmel. A közös érdekű projektek számára elérhetővé kell tenni a közbeszerzéssel kapcsolatos közvetlen támogatást a közpénzek gazdaságilag legelőnyösebb elköltésének biztosítása érdekében.24 Emellett megfelelő technikai segítségnyújtást kell biztosítani a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret számára a közös érdekű TEN-T projektek pénzügyi támogatása céljából kidolgozott mechanizmusok keretében.

(13)  A TEN-T törzshálózattal kapcsolatos infrastrukturális projektek végrehajtását olyan bizottsági iránymutatásokkal is elő kell segíteni, amelyek nagyobb egyértelműséget biztosítanak bizonyos típusú projektek végrehajtását illetően, tiszteletben tartva ugyanakkor az uniós vívmányokat, a fejlesztési szükségleteket és az EU éghajlatváltozással kapcsolatos céljait. A Cselekvési terv a természetért, az emberekért és a gazdaságért23 például ilyen iránymutatást ír elő, hogy az nagyobb egyértelműséget teremtsen a madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv tiszteletben tartására figyelemmel. A nagy infrastrukturális projektekre vonatkozó közbeszerzési szempontok önkéntes előzetes értékelésére létrehozott mechanizmust valamennyi TEN-T projekt esetében rendelkezésre kell bocsátani. Az eszközök kombinációja (helpdesk, értesítési mechanizmus és információcsere) révén a nemzeti, regionális és helyi hatóságok és projektgazdák jelentős mértékben profitálnak majd a meglévő szakértelemből, és a közpénzeket a gazdaságilag legelőnyösebb módon használják fel24. Emellett megfelelő technikai segítségnyújtást kell biztosítani a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret számára a közös érdekű TEN-T projektek pénzügyi támogatása céljából kidolgozott mechanizmusok keretében, ily módon hozzájárulva a Bizottság multimodális célkitűzéseihez.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 final.

23 COM(2017) 198 final.

24 COM(2017) 573 final

24 COM(2017) 573 final

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A Bizottságnak javaslatot kell tennie egy olyan keretre, amely további forrásokat biztosít az uniós hozzáadott értékkel rendelkező projektek számára anélkül, hogy csökkentené a kohéziós politikai eszközökre vonatkozó költségvetési előirányzatokat.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  „kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság”: az a hatóság, amelyet a tagállam az ebből a rendeletből következő feladatok teljesítéséért felelős hatóságként kijelöl;

d)  „kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság”: olyan meglévő vagy újonnan létrehozott hatóság, amelyet egy tagállam a megfelelő közigazgatási szinten a projektgazdák számára kapcsolattartó pontként határoz meg, és amely szorosan együttműködik a megfelelő európai koordinátorokkal, és elősegíti e rendelet végrehajtását;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A közös érdekű projektekhez kapcsolódó hatékony közigazgatási eljárások biztosítása érdekében a projektgazdák és valamennyi érintett hatóság gondoskodik arról, hogy e projektek – az odaítélt források tekintetében is – a jogilag lehetséges leggyorsabb elbánásban részesüljenek.

(3)  A közös érdekű projektekhez kapcsolódó gyors és hatékony közigazgatási eljárások biztosítása érdekében a projektgazdák és valamennyi érintett hatóság gondoskodik arról, hogy e projektek – az odaítélt források tekintetében is – a jogilag lehetséges leggyorsabb, leghatékonyabb és legeredményesebb elbánásban részesüljenek.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 6. cikkben meghatározott határidők betartása és a közös érdekű projektek megvalósításával kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése érdekében az alkalmazandó nemzeti és uniós jog alapján lefolytatandó valamennyi közigazgatási eljárást össze kell vonni, és azokban egyetlen átfogó határozatot kell hozni.

(1)  A 6. cikkben meghatározott határidők betartása, a rendelkezésre álló eszközök közötti szinergia előmozdítása és a közös érdekű projektek megvalósításával kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése érdekében az alkalmazandó nemzeti és uniós jog alapján lefolytatandó valamennyi közigazgatási eljárást össze kell vonni, és azokban egyetlen átfogó határozatot kell hozni.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Azokra a közös érdekű projektekre vonatkozóan, amelyekkel összefüggésben a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatát a 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és más uniós jogszabályok egyidejűleg teszik kötelezővé, a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a 2011/92/EU irányelv 2. cikkének (3) bekezdése értelmében vett összevont eljárásokat írjanak elő.

(2)  Azokra a közös érdekű projektekre vonatkozóan, amelyekkel összefüggésben a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatát a 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és más uniós jogszabályok egyidejűleg teszik kötelezővé, a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a 2011/92/EU irányelv 2. cikkének (3) bekezdése értelmében vett összevont eljárásokat írjanak elő. A tagállamoknak foglalkozniuk kell a határokon átnyúló projektekkel kapcsolatos lehetséges környezeti hatások összetettségével is, ideértve adott esetben a vízkészletekre vagy a NATURA 2000 védett területekre kifejtett hatásokat is. Speciális támogatás szükséges a vízi közlekedési ágazatban megvalósuló projektekhez – beleértve a tengeri kikötőket, a belvízi kikötőket és a belvízi víziutakat –, mivel ez az ágazat a vízkészletektől függ. Az ilyen projekteket a vízügyi keretirányelv követelményeinek összefüggésében kell értékelni.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a felelős hatóság a határokon átnyúló projektek esetében egyeztet a tagállamokkal

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – b pont – i v pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  a főbb elérendő eredményeket és ezek határidejét, tekintettel a meghozandó átfogó határozatra;

iv.  a főbb elérendő eredményeket és ezek határidejét, tekintettel a meghozandó átfogó határozatra, valamint a teljes ütemezett időkeretet;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság megvizsgálja a kérelmet, és a teljes kérelem (7) bekezdés szerinti benyújtásának napjától számított egy éven belül átfogó határozatot hoz. A tagállamok indokolt esetben rövidebb időtartamot is megállapíthatnak.

(8)  A kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság megvizsgálja a kérelmet, és a teljes kérelem (7) bekezdés szerinti benyújtásának napjától számított egy éven belül átfogó határozatot hoz. A tagállamok indokolt esetben rövidebb időtartamot is megállapíthatnak, valamint a határidők be nem tartása esetében szankciókat alkalmazhatnak.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az 1315/2013/EU rendelet 45. cikkében említett európai koordinátort fel kell hatalmazni a határokon átnyúló közös érdekű projektekre vonatkozó engedélyezési eljárás szoros nyomon követésére és a hatáskörrel rendelkező érintett hatóságok közötti kapcsolattartás elősegítésére.

(2)  Az 1315/2013/EU rendelet 45. cikkében említett európai koordinátor, valamint a helyi és regionális hatóságok képviselői felhatalmazást kapnak a határokon átnyúló közös érdekű projektekre vonatkozó engedélyezési eljárás szoros nyomon követésére és a hatáskörrel rendelkező érintett hatóságok közötti kapcsolattartás elősegítésére.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egy projektgazda vagy tagállam kérésére az Unió a vonatkozó uniós finanszírozási programokkal összhangban és a többéves pénzügyi keret sérelme nélkül technikai segítségnyújtást biztosít e rendelet végrehajtásához és a közös érdekű projektek végrehajtásának megkönnyítéséhez.

Egy projektgazda vagy tagállam kérésére az Unió a vonatkozó uniós finanszírozási programokkal összhangban és a többéves pénzügyi keret sérelme nélkül célzott technikai segítségnyújtást biztosít e rendelet végrehajtásához és a közös érdekű projektek végrehajtásának megkönnyítéséhez.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A TEN-T infrastruktúra fenntarthatóságának és teljesítményének biztosítása érdekében különleges segítségre van szükség a hálózat karbantartásának biztosításához is. E tekintetben a Bizottságnak és a tagállamoknak az EBB-vel együtt új finanszírozási rendszereket kell tanulmányozniuk a hálózat karbantartására irányuló beruházások megkönnyítése érdekében.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A transzeurópai közlekedési hálózat megvalósítását előmozdító egyszerűsítő intézkedések

Hivatkozások

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

11.6.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Demetris Papadakis

20.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

9.10.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

15.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

5

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Raymond Finch, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Martina Anderson, Daniel Buda, Ivana Maletić, Tonino Picula, Bronis Ropė, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Mircea Diaconu, David Martin

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

30

+

ALDE

Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, David Martin, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

5

-

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

EFDD

Raymond Finch

ENF

Steeve Briois

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

GUE/NGL

Martina Anderson

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A transzeurópai közlekedési hálózat megvalósítását előmozdító egyszerűsítő intézkedések

Hivatkozások

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

17.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

REGI

11.6.2018

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Dominique Riquet

6.7.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.10.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

6

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Pascal Durand, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Benyújtás dátuma

15.1.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Roberts Zīle

ENF

Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

4

0

ECR

Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 29.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat