Procedură : 2018/0138(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0015/2019

Texte depuse :

A8-0015/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/02/2019 - 16.7

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0109

RAPORT     ***I
PDF 307kWORD 133k
14.1.2019
PE 627.834v02-00 A8-0015/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport

(COM (2018) 0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138 (COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Dominique Riquet

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0277),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 172 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0192/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Senatul Cehiei, Bundestagul german, Parlamentul irlandez și Parlamentul suedez în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisia pentru dezvoltare regională (A8-0015/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului22 stabilește un cadru comun pentru crearea unor rețele interoperabile de ultimă generație pentru dezvoltarea pieței interne. Rețelele transeuropene de transport (TEN-T) au o structură pe două niveluri: rețeaua globală asigură conectivitatea tuturor regiunilor din Uniune, în timp ce rețeaua centrală este formată din acele elemente ale rețelei care au cea mai mare importanță strategică pentru Uniune. Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 definește obiective obligatorii referitoare la finalizarea implementării, rețeaua centrală urmând să fie finalizată până în 2030, iar rețeaua globală, până în 2050.

(1)  Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului22 stabilește un cadru comun pentru crearea unor rețele interoperabile cu o structură pe două niveluri, în Uniune, în slujba cetățenilor, pentru dezvoltarea pieței interne, precum și pentru coeziunea socială, economică și teritorială a Uniunii. Rețelele transeuropene de transport (TEN-T) au o structură pe două niveluri: rețeaua centrală este formată din acele elemente ale rețelei care au cea mai mare importanță strategică pentru UE, iar rețeaua globală asigură conectivitatea tuturor regiunilor din Uniune. rețeaua centrală ar trebui să servească drept accelerator transfrontalier și multimodal pentru un spațiu unic al transporturilor și al mobilității europene. Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 definește obiective obligatorii referitoare la finalizarea implementării, rețeaua centrală urmând să fie finalizată până în 2030, iar rețeaua globală, până în 2050. De asemenea, Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 acordă o atenție deosebită conexiunilor transfrontaliere, care vor îmbunătăți interoperabilitatea între diferitele moduri de transport și vor contribui la o integrare multimodală a transporturilor Uniunii, și ar trebui să țină seama și de dinamica de dezvoltare a sectorului transporturilor și de noile tehnologii ale viitorului.

__________________

__________________

22 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

22 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În pofida necesității și a termenelor-limită obligatorii, experiența a arătat că multe investiții care vizează finalizarea TEN-T se confruntă cu proceduri de acordare de autorizații, proceduri de achiziții transfrontaliere și alte proceduri complexe. Această situație pune în pericol implementarea la timp a proiectelor și, în multe cazuri, conduce la întârzieri semnificative și la costuri mai mari. Pentru a aborda aceste aspecte și a face posibilă finalizarea sincronizată a TEN-T, este necesară o acțiune armonizată la nivelul Uniunii.

(2)  În pofida necesității și a termenelor-limită obligatorii, experiența a arătat că multe investiții care vizează finalizarea TEN-T se confruntă cu proceduri de acordare de autorizații și cu proceduri de achiziții transfrontaliere multiple, lente, neclare și complexe, precum și cu alte proceduri. Această situație pune în pericol implementarea la timp a proiectelor și, în multe cazuri, conduce la întârzieri semnificative și la costuri mai mari, generează incertitudine pentru promotorii de proiecte și poate să determine chiar și abandonarea de proiecte în plină desfășurare. În aceste condiții, finalizarea sincronizată a TEN-T în termenul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului necesită o acțiune armonizată la nivelul Uniunii. Mai mult, statele membre ar trebui să decidă asupra propriilor planuri naționale de infrastructură în concordanță cu obiectivele TEN-T.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Prezentul regulament se aplică numai proiectelor Uniunii recunoscute ca proiecte de interes comun, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 privind rețeaua centrală a rețelei transeuropene de transport. De asemenea, un stat membru poate decide să extindă domeniul de aplicare la rețeaua globală.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În cadrele juridice ale multor state membre, se acordă un tratament prioritar anumitor categorii de proiecte, pe baza importanței lor strategice pentru economie. Tratamentul prioritar se caracterizează prin termene mai scurte, proceduri simultane sau perioade limitate de timp pentru recurs, asigurându-se în același timp atingerea obiectivelor altor politici orizontale. Atunci când un astfel de cadru există într-un context juridic național, acesta ar trebui să se aplice automat proiectelor Uniunii recunoscute ca proiecte de interes comun în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1315/2013.

(3)  În sistemele juridice ale multor state membre, se acordă un tratament prioritar anumitor categorii de proiecte, pe baza importanței lor strategice pentru Uniune. Tratamentul prioritar se caracterizează prin termene mai scurte, proceduri simultane și/sau simplificate sau perioade limitate de timp pentru încheierea procedurii de autorizare sau pentru recurs, asigurându-se în același timp atingerea obiectivelor altor politici orizontale. Atunci când într-un context juridic național există astfel de norme privind tratamentul prioritar, acestea ar trebui să se aplice automat proiectelor Uniunii recunoscute ca proiecte de interes comun în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1315/2013. Statele membre care nu au astfel de norme privind tratamentul prioritar ar trebui să le adopte.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Pentru a îmbunătăți eficacitatea evaluărilor de mediu și pentru a raționaliza procesul decizional, în cazul în care obligația de a efectua evaluări legate de aspectele de mediu ale proiectelor rețelei centrale rezultă simultan din Directiva 2011/92/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/52/UE, și din alte acte legislative ale Uniunii, cum ar fi Directiva 92/43/CEE, Directiva 2009/147/CE, Directiva 2000/60/CE, Directiva 2008/98/CE, Directiva 2010/75/UE, Directiva 2012/18/UE și Directiva 2011/42/CE, statele membre ar trebui să se asigure că este prevăzută o procedură comună care să respecte cerințele acestor directive.

(4)  Pentru a îmbunătăți eficacitatea evaluărilor de mediu și pentru a raționaliza procesul decizional, în cazul în care obligația de a efectua evaluări legate de aspectele de mediu ale proiectelor rețelei centrale rezultă simultan din Directiva 2011/92/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/52/UE, și din alte acte legislative ale Uniunii, cum ar fi Directiva 92/43/CEE, Directiva 2009/147/CE, Directiva 2000/60/CE, Directiva 2008/98/CE, Directiva 2010/75/UE, Directiva 2012/18/UE și Directiva 2011/42/CE, statele membre ar trebui să se asigure că este prevăzută o procedură comună care să respecte cerințele acestor directive. În plus, examinarea din timp a impactului asupra mediului și discuțiile purtate într-o fază timpurie cu autoritatea competentă cu privire la conținutul evaluărilor de mediu ar putea reduce întârzierile pe durata procedurii de autorizare și, în general, ar îmbunătăți calitatea evaluărilor.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Având în vedere numărul mare de evaluări de mediu care rezultă din numeroasele directive europene sau din norme naționale și care sunt necesare pentru acordarea de autorizații pentru proiectele de interes comun din cadrul rețelei centrale TEN-T, ar fi de dorit ca Uniunea să stabilească o procedură comună, simplificată și centralizată care să respecte cerințele prevăzute de aceste directive, pentru a contribui la realizarea obiectivelor urmărite de prezentul regulament în vederea unei mai mari raționalizări a măsurilor.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Proiectele rețelei centrale ar trebui să fie sprijinite prin proceduri integrate de acordare de autorizații, pentru a permite o gestionare clară a procedurii generale și pentru a oferi un punct unic de intrare pentru investitori. Statele membre ar trebui să desemneze o autoritate competentă în conformitate cu cadrele juridice naționale și cu structurile administrative proprii.

(5)  Statele membre ar trebui să desemneze o autoritate competentă unică în conformitate cu cadrele juridice naționale și cu structurile administrative proprii pentru a se asigura că proiectele privind rețeaua centrală vor beneficia de integrarea procedurilor de autorizare și vor avea un punct de contact unic pentru investitori, care să permită o gestionare eficientă și clară a procedurii generale. Dacă este necesar, autoritatea competentă unică își poate delega responsabilitățile, obligațiile și sarcinile către o altă autoritate la nivelul regional, local sau administrativ adecvat.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Înființarea unei singure autorități competente la nivel național care să integreze toate procedurile de acordare de autorizații (ghișeul unic) ar trebui să reducă complexitatea, să îmbunătățească eficiența și să sporească transparența procedurilor. De asemenea, acest lucru ar trebui să ducă și la consolidarea cooperării dintre statele membre, după caz. Procedurile ar trebui să promoveze o cooperare reală între investitori și autoritatea competentă unică și, prin urmare, ar trebui să permită delimitarea în etapa anterioară depunerii cererii din cadrul procedurii de acordare de autorizații. Această delimitare ar trebui să fie integrată în descrierea detaliată a cererii și să respecte procedura prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2011/92/UE, astfel cum a fost modificat prin Directiva 2014/52/UE.

(6)  Înființarea unei singure autorități competente la nivel național care să integreze toate procedurile de acordare de autorizații (ghișeul unic) ar trebui să reducă complexitatea, să îmbunătățească eficiența și coordonarea și să sporească transparența și rapiditatea procedurilor și a adoptării deciziilor. De asemenea, acest lucru ar trebui să ducă și la consolidarea cooperării dintre statele membre, după caz. Procedurile ar trebui să promoveze o cooperare reală între investitori și autoritatea competentă unică și, prin urmare, ar trebui să permită delimitarea în etapa anterioară depunerii cererii din cadrul procedurii de acordare de autorizații. Această delimitare ar trebui să fie integrată în descrierea detaliată a cererii și să respecte procedura prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2011/92/UE, astfel cum a fost modificat prin Directiva 2014/52/UE.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  În cazul în care proiectele de interes comun sunt considerate proiecte prioritare ale Uniunii, ar putea fi instituită o autoritate competentă comună, asupra căreia au convenit autoritățile unice competente din două sau mai multe state membre sau din state membre și țări terțe, pentru a îndeplini sarcinile care decurg din prezentul regulament.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Având în vedere necesitatea urgentă de a finaliza rețeaua centrală TEN-T, simplificarea procedurilor de acordare de autorizații ar trebui să fie însoțită de un termen-limită în care autoritățile competente responsabile ar trebui să ia o decizie globală privind construcția proiectului. Acest termen-limită ar trebui să determine o gestionare mai eficientă a procedurilor și în niciun caz nu ar trebui să compromită standardele înalte ale Uniunii privind protecția mediului și participarea publicului.

(8)  Având în vedere necesitatea urgentă de a finaliza rețeaua centrală TEN-T până în 2030, simplificarea procedurilor de acordare de autorizații ar trebui să fie însoțită de un termen-limită în care autoritățile competente responsabile ar trebui să ia o decizie globală privind construcția proiectului. Acest termen-limită ar trebui să asigure o gestionare mai eficientă a procedurilor și în niciun caz nu ar trebui să compromită standardele înalte ale Uniunii privind protecția mediului, transparență și participarea publicului. Proiectele ar trebui evaluate din punctul de vedere al criteriilor de maturitate stabilite de Mecanismul pentru interconectarea Europei. La efectuarea unor astfel de evaluări ar trebui să se țină seama de respectarea termenelor stabilite în prezentul regulament.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Proiectele transfrontaliere de infrastructură TEN-T se confruntă cu dificultăți deosebite în ceea ce privește coordonarea procedurilor de acordare de autorizații. Coordonatorii europeni ar trebui să fie împuterniciți să monitorizeze aceste proceduri și să faciliteze sincronizarea și finalizarea lor.

(10)  Proiectele transfrontaliere de infrastructură TEN-T se confruntă cu dificultăți deosebite în ceea ce privește coordonarea procedurilor de acordare de autorizații. Coordonatorii europeni menționați la articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 ar trebui să fie împuterniciți să monitorizeze aceste proceduri și să faciliteze sincronizarea și finalizarea lor pentru a asigura respectarea termenelor limită prevăzute de prezentul regulament.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Comisia nu este implicată în mod sistematic în autorizarea proiectelor individuale. Cu toate acestea, în anumite cazuri, anumite aspecte ale pregătirii proiectului sunt supuse autorizării la nivelul Uniunii. În cazul în care Comisia este implicată în proceduri, aceasta va trata în regim de prioritate proiectele Uniunii de interes comun și va asigura certitudine pentru promotorii de proiecte. În anumite cazuri, ar putea fi necesară aprobarea ajutoarelor de stat. Conform Codului celor mai bune practici de desfășurare a procedurilor de control al ajutoarelor de stat, statele membre pot solicita Comisiei să se ocupe de proiectele de interes comun privind rețeaua centrală TEN-T pe care acestea le consideră prioritare, cu termene mai previzibile în cadrul abordării la nivel de portofoliu sau al planificării agreate de comun acord.

(12)  Comisia nu este implicată în mod sistematic în autorizarea proiectelor individuale. Cu toate acestea, în anumite cazuri, anumite aspecte ale pregătirii proiectului sunt supuse autorizării la nivelul Uniunii. În cazul în care Comisia este implicată în proceduri, aceasta va trata în regim de prioritate proiectele Uniunii de interes comun și va asigura certitudine pentru promotorii de proiecte. În anumite cazuri, ar putea fi necesară aprobarea ajutoarelor de stat. Fără a afecta termenele-limită stabilite de prezentul regulament, conform Codului celor mai bune practici de desfășurare a procedurilor de control al ajutoarelor de stat, statele membre ar trebui să poată solicita Comisiei să se ocupe de proiectele de interes comun privind rețeaua centrală TEN-T pe care acestea le consideră prioritare, cu termene mai previzibile în cadrul abordării la nivel de portofoliu sau al planificării agreate de comun acord.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Implementarea proiectelor de infrastructură privind rețeaua centrală TEN-T ar trebui sprijinită, de asemenea, prin orientări ale Comisiei care să clarifice implementarea anumitor tipuri de proiecte, respectând în același timp acquis-ul Uniunii. De exemplu, Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie23 prevede astfel de orientări care să ofere mai multă claritate în vederea respectării Directivelor privind păsările și habitatele. Sprijinul direct privind achizițiile publice ar trebui pus la dispoziție pentru proiecte de interes comun în scopul de a se asigura cel mai bun raport calitate-preț pentru utilizarea banilor publici24. În plus, ar trebui să se pună la dispoziție asistență tehnică adecvată în cadrul mecanismelor elaborate pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, în scopul de a oferi sprijin financiar proiectelor TEN-T de interes comun.

(13)  Implementarea proiectelor de infrastructură privind rețeaua centrală TEN-T ar trebui sprijinită, de asemenea, prin orientări ale Comisiei care să clarifice implementarea anumitor tipuri de proiecte, respectând în același timp acquis-ul Uniunii. De exemplu, Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie23 prevede astfel de orientări care să ofere mai multă claritate în vederea respectării Directivelor privind păsările și habitatele. Sprijinul direct privind achizițiile publice ar trebui pus la dispoziție pentru proiecte de interes comun în scopul de a se asigura reducerea la minimum a costurilor externe și cel mai bun raport calitate-preț pentru utilizarea banilor publici24. În plus, ar trebui să se pună la dispoziție asistență tehnică adecvată în cadrul mecanismelor elaborate pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, în scopul de a oferi sprijin financiar proiectelor TEN-T de interes comun.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 final.

COM(2017)0198.

24 COM(2017) 573 final

COM(2017)0573.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Din motive de securitate juridică, procedurile administrative care au început anterior intrării în vigoare a prezentului regulament nu ar trebui să facă obiectul dispozițiilor prezentului regulament,

(15)  Din motive de securitate juridică, procedurile administrative care au început anterior intrării în vigoare a prezentului regulament nu ar trebui să facă obiectul dispozițiilor prezentului regulament, cu excepția cazului în care, printr-un acord între părțile implicate, se ia o altă decizie.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește cerințele aplicabile procedurilor administrative desfășurate de autoritățile competente ale statelor membre în ceea ce privește autorizarea și implementarea tuturor proiectelor de interes comun privind rețeaua centrală a rețelei transeuropene de transport.

Prezentul regulament stabilește cerințele aplicabile procedurilor administrative desfășurate de autoritățile competente ale statelor membre în ceea ce privește autorizarea și implementarea tuturor proiectelor de interes comun privind rețeaua centrală a rețelei transeuropene de transport referitoare la Regulamentul (UE) nr. 1315/2013, inclusiv a proiectelor preselectate din partea III a anexei la Regulamentul de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei 2021-2027.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre pot decide extinderea aplicării tuturor dispozițiilor prezentului regulament, în bloc, la proiecte de interes comun privind rețeaua globală a rețelei transeuropene de transport.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „decizie globală” înseamnă decizia sau ansamblul deciziilor luate de o autoritate sau de autorități ale unui stat membru, cu excepția instanțelor judecătorești, care stabilește dacă unui promotor de proiect i se acordă sau nu autorizația pentru construcția infrastructurii de transport necesare pentru finalizarea proiectului, fără a aduce atingere niciunei decizii luate în contextul unei căi de atac administrative;

(a)  „decizie globală” înseamnă decizia sau ansamblul deciziilor luate de autoritatea competentă unică a unui stat membru și, unde este cazul, de autoritatea competentă comună, dar cu excepția instanțelor judecătorești, care stabilește dacă unui promotor de proiect i se acordă sau nu autorizația pentru construcția infrastructurii de transport necesare pentru finalizarea proiectului, fără a aduce atingere niciunei decizii luate în contextul unei căi de atac administrative;

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „proceduri de acordare de autorizații” înseamnă orice procedură sau etapă care trebuie urmată în fața autorităților unui stat membru, în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale, înainte ca promotorul proiectului să poată implementa proiectul;

(b)  „proceduri de acordare de autorizații” înseamnă orice procedură sau etapă care trebuie urmată în fața autorităților competente ale unui stat membru, în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale, înainte ca promotorul proiectului să poată implementa proiectul și începând de la data la care autoritatea competentă unică a statului membru semnează acceptarea notificării dosarului;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „promotorul proiectului” înseamnă persoana care depune o cerere de autorizație pentru dezvoltarea unui proiect privat sau autoritatea publică inițiatoare a unui proiect;

(c)  „promotorul proiectului” înseamnă orice persoană fizică sau juridică publică sau privată care solicită autorizația de a începe un proiect.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „autoritate competentă unică” înseamnă autoritatea pe care statul membru o desemnează ca fiind responsabilă pentru îndeplinirea sarcinilor care decurg din prezentul regulament;

(d)  „autoritate competentă unică” înseamnă autoritatea pe care statul membru o desemnează, în conformitate legislația sa națională, ca fiind responsabilă pentru îndeplinirea sarcinilor care decurg din prezentul regulament;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  „autoritate competentă comună” înseamnă o autoritate instituită de comun acord de autoritățile unice competente din două sau mai multe state membre sau din unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe care este responsabilă de facilitarea procedurilor de acordare a autorizațiilor pentru proiectele transfrontaliere de interes comun.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare proiect de interes comun privind rețeaua centrală TEN-T face obiectul unei proceduri integrate de acordare de autorizații, gestionată de o autoritate competentă unică desemnată de fiecare stat membru în conformitate cu articolele 5 și 6.

1.  Fiecare proiect de interes comun privind rețeaua centrală TEN-T, inclusiv tronsoanele identificate în prealabil în partea III din anexa la Regulamentul de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, face obiectul unei proceduri integrate de acordare de autorizații, gestionată de o autoritate competentă unică desemnată de fiecare stat membru în conformitate cu articolele 5 și 6.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pentru a asigura proceduri administrative eficiente privind proiectele de interes comun, promotorii de proiecte și toate autoritățile implicate se asigură că proiectele sunt tratate cât mai rapid posibil din punct de vedere legal, inclusiv în ceea ce privește resursele alocate.

3.  Pentru a asigura proceduri administrative eficiente și eficace privind proiectele de interes comun, promotorii de proiecte și toate autoritățile implicate se asigură că proiectele sunt tratate cât mai rapid posibil din punct de vedere legal, inclusiv în ceea ce privește evaluarea criteriilor de maturitate pentru selectarea proiectelor și resursele alocate.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a respecta termenele-limită stabilite la articolul 6 și pentru a reduce sarcina administrativă aferentă realizării proiectelor de interes comun, toate procedurile administrative care rezultă din legislația aplicabilă atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii sunt integrate și au ca rezultat o singură decizie globală.

1.  Pentru a respecta termenele-limită stabilite la articolul 6 și pentru a reduce sarcina administrativă aferentă realizării proiectelor de interes comun, toate procedurile de acordare a autorizațiilor care rezultă din legislația aplicabilă, inclusiv evaluările de mediu relevante, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii sunt integrate și au ca rezultat o singură decizie globală, fără a aduce atingere transparenței, participării publice și cerințelor de mediu sau de siguranță prevăzute de legislația Uniunii.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul proiectelor de interes comun pentru care obligația de a efectua evaluări ale efectelor asupra mediului rezultă simultan din Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului și din alte dispoziții ale dreptului Uniunii, statele membre se asigură că sunt prevăzute proceduri comune în sensul articolului 2 alineatul (3) din Directiva 2011/92/UE.

2.  Fără a aduce atingere termenelor-limită stabilite la articolul 6 din prezentul regulament, în cazul proiectelor de interes comun pentru care obligația de a efectua evaluări ale efectelor asupra mediului rezultă simultan din Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului și din alte dispoziții ale dreptului Uniunii, statele membre se asigură că sunt prevăzute proceduri comune în sensul articolului 2 alineatul (3) din Directiva 2011/92/UE.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la ... (OP, vă rugăm să introduceți data intrării în vigoare a prezentului regulament), fiecare stat membru desemnează o autoritate competentă unică a cărei responsabilitate este de a facilita procesul de acordare de autorizații, inclusiv luarea deciziei globale.

1.  Până la ... (un an după data intrării în vigoare a prezentului regulament) și în niciun caz mai târziu de 31 decembrie 2020, fiecare stat membru desemnează o autoritate competentă unică a cărei responsabilitate este de a facilita procedurile necesare pentru luarea deciziei globale, în conformitate cu alineatul (3) de la prezentul articol.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Responsabilitatea autorității competente unice menționate la alineatul (1) și/sau sarcinile acesteia pot fi delegate către sau executate de către o altă autoritate, la nivelul administrativ corespunzător, pentru fiecare proiect de interes comun sau pentru fiecare categorie specifică de proiecte de interes comun, cu respectarea următoarelor condiții:

La inițiativa autorității competente unice, responsabilitățile, obligațiile și/sau sarcinile sale menționate la alineatul (1) pot ca, în acord cu statul membru, să fie delegate și executate de către o altă autoritate, la nivelul administrativ regional, local sau la un alt nivel corespunzător, pentru fiecare proiect de interes comun sau pentru fiecare categorie specifică de proiecte de interes comun, cu excepția adoptării deciziei globale, astfel cum este menționată la alineatul (3) de la prezentul articol, cu respectarea următoarelor condiții:

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o singură autoritate este responsabilă pentru fiecare proiect de interes comun;

(a)  o singură autoritate competentă este responsabilă pentru fiecare proiect de interes comun;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  autoritatea este punctul unic de contact pentru promotorul proiectului în cadrul procedurii care duce la luarea unei decizii globale pentru un anumit proiect de interes comun și

(b)  autoritatea competentă este punctul unic de contact pentru promotorul proiectului în cadrul procedurii care duce la luarea unei decizii globale pentru un anumit proiect de interes comun; și

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  autoritatea coordonează prezentarea tuturor documentelor și informațiilor relevante.

(c)  autoritatea competentă coordonează prezentarea tuturor documentelor și informațiilor relevante.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Decizia globală emisă de autoritatea competentă unică este singura decizie obligatorie din punct de vedere juridic care rezultă din procedura legală de acordare de autorizații. Atunci când în proiect sunt implicate alte autorități, acestea își pot da avizul reprezentând contribuția la procedură, în conformitate cu legislația națională. Avizul respectiv este luat în considerare de autoritatea competentă unică.

Decizia globală emisă de autoritatea competentă unică este singura decizie obligatorie din punct de vedere juridic care rezultă din procedura de acordare de autorizații. Fără a aduce atingere termenelor-limită stabilite la articolul 6 din prezentul regulament, atunci când în proiect sunt implicate alte autorități, acestea își pot da avizul reprezentând contribuția la procedură, în conformitate cu legislația națională. Avizele respective trebuie să fie luate în considerare de autoritatea unică competentă, în special dacă acestea se referă la cerințele prevăzute de Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de Directiva 92/43/CEE a Consiliului.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Atunci când ia decizia globală, autoritatea competentă unică se asigură că sunt respectate cerințele relevante din dreptul internațional și din dreptul Uniunii și își justifică decizia în mod corespunzător.

4.  Atunci când ia decizia globală, autoritatea competentă unică se asigură că sunt respectate cerințele relevante din dreptul internațional și din dreptul Uniunii și își justifică decizia în mod corespunzător, în baza prevederilor legale.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Dacă un proiect de interes comun prevede luarea de decizii în două sau mai multe state membre, autoritățile competente respective iau toate măsurile necesare pentru a coopera și a se coordona între ele în mod eficient și eficace. Fără a aduce atingere obligațiilor care decurg din dreptul Uniunii și din dreptul internațional aplicabile, statele membre fac tot posibilul pentru a prevedea proceduri comune, în special cu privire la evaluarea impactului asupra mediului.

5.  Dacă un proiect de interes comun prevede luarea de decizii în două sau mai multe state membre sau în unul sau mai multe state membre și în una sau mai multe țări terțe, autoritățile competente respective iau toate măsurile necesare pentru a coopera și a se coordona între ele în mod eficient și eficace sau pot înființa o autoritate competentă unică, fără a aduce atingere termenelor stabilite la articolul (6), care să fie însărcinată cu facilitarea procedurii de acordare a autorizațiilor. Fără a aduce atingere obligațiilor care decurg din dreptul Uniunii internațional și din dreptul național aplicabile, statele membre fac tot posibilul pentru a prevedea proceduri comune, în special cu privire la evaluarea impactului asupra mediului.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Pentru a asigura punerea în aplicare eficace a prezentului regulament și, în special, a articolului 6a, autoritatea competentă unică transmite Comisiei data de începere a procedurii de acordare a autorizațiilor și decizia globală, astfel cum se prevede la articolul 6.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Etapa anterioară depunerii cererii, definită drept perioada dintre inițierea procedurii de acordare de autorizații și depunerea dosarului de cerere complet la autoritatea competentă unică, nu depășește, în principiu, doi ani.

2.  Etapa anterioară depunerii cererii, definită drept perioada dintre inițierea procedurii de acordare de autorizații și depunerea dosarului de cerere complet la autoritatea competentă unică, nu depășește, în principiu, 18 luni.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pentru a iniția procedura de acordare de autorizații, promotorul proiectului notifică în scris proiectul autorității competente unice a statelor membre implicate și include o descriere detaliată a proiectului. În termen de cel mult două luni de la primirea notificării menționate mai sus, autoritatea competentă unică acceptă sau, în cazul în care nu consideră că proiectul este suficient de avansat pentru a demara procedura de acordare de autorizații, respinge în scris notificarea. În cazul în care autoritatea competentă unică decide să respingă notificarea, aceasta își justifică decizia. Data la care autoritatea competentă semnează decizia de acceptare a notificării reprezintă data inițierii procedurii de acordare de autorizații. În cazul în care sunt implicate două sau mai multe state membre, data la care autoritatea competentă implicată a acceptat ultima notificare reprezintă data inițierii procedurii de acordare de autorizații.

3.  Pentru a iniția procedura de acordare de autorizații, promotorul proiectului notifică în scris proiectul autorității competente unice a statelor membre implicate sau, după caz, autorității competente comune și include o descriere detaliată a proiectului. În termen de cel mult o lună de la primirea notificării menționate mai sus, autoritatea competentă unică acceptă sau, în cazul în care nu consideră că proiectul este suficient de avansat pentru a demara procedura de acordare de autorizații, respinge în scris notificarea. În cazul în care autoritatea competentă unică decide să respingă notificarea, aceasta își justifică decizia. Data la care autoritatea competentă semnează decizia de acceptare a notificării reprezintă data inițierii procedurii de acordare de autorizații. În cazul în care sunt implicate două sau mai multe state membre, data la care autoritatea competentă implicată a acceptat ultima notificare reprezintă data inițierii procedurii de acordare de autorizații.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În termen de trei luni de la inițierea procedurii de acordare de autorizații, autoritatea competentă unică , în strânsă cooperare cu promotorul proiectului și cu alte autorități implicate și ținând seama de informațiile transmise de promotorul proiectului pe baza notificării menționate la alineatul (3), stabilește și comunică promotorului proiectului o descriere detaliată a cererii, care include:

4.  În termen de două luni de la inițierea procedurii de acordare de autorizații, autoritatea competentă unică sau, după caz, autoritatea competentă comună, în strânsă cooperare cu promotorul proiectului și cu alte autorități implicate și ținând seama de informațiile transmise de promotorul proiectului pe baza notificării menționate la alineatul (3), stabilește și comunică promotorului proiectului o descriere detaliată a cererii, care include:

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  autoritatea competentă responsabilă, la nivelul administrativ corespunzător, în cazul unei delegări din partea autorității competente unice, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2);

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  deciziile și avizele care trebuie obținute;

(i)  deciziile, autorizațiile, avizele și evaluările care trebuie obținute;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  autoritățile, părțile interesate și publicul care ar putea fi vizat;

(ii)  autoritățile, părțile interesate și publicul care ar putea fi vizat și/sau consultat;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  etapele principale care trebuie urmate în vederea emiterii deciziei globale și termenele aferente;

(iv)  etapele principale care trebuie urmate în vederea emiterii deciziei globale și termenele aferente și calendarul global prevăzut;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Promotorul proiectului depune dosarul de cerere pe baza descrierii detaliate a cererii în termen de 21 de luni de la primirea respectivei descrieri detaliate a cererii. După expirarea acestei perioade, descrierea detaliată a cererii nu mai este considerată valabilă, cu excepția cazului în care autoritatea competentă unică decide să prelungească această perioadă, pe baza unei cereri justificate din partea promotorului proiectului.

6.  Promotorul proiectului depune dosarul de cerere pe baza descrierii detaliate a cererii în termen de 15 de luni de la primirea respectivei descrieri detaliate a cererii. După expirarea acestei perioade, descrierea detaliată a cererii nu mai este considerată valabilă, cu excepția cazului în care autoritatea competentă unică decide să prelungească această perioadă, cu cel mult șase luni, din proprie inițiativă sau pe baza unei cereri justificate din partea promotorului proiectului.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Autoritatea competentă unică evaluează cererea și adoptă o decizie globală în termen de un an de la data depunerii dosarului complet de cerere în conformitate cu alineatul (7). Statele membre pot stabili un termen-limită mai scurt, dacă este cazul.

8.  Autoritatea competentă evaluează cererea și adoptă o decizie globală obligatorie în termen de șase luni de la data depunerii dosarului complet de cerere în conformitate cu alineatul (7), cu excepția cazului în care autoritatea competentă decide, din proprie inițiativă, să prelungească această perioadă cu maximum trei luni, justificându-și decizia. Statele membre pot stabili un termen-limită mai scurt, dacă este cazul.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6 a

 

Procedura de acordare a autorizației și asistența financiară a Uniunii

 

1.  În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 din prezentul regulament, stadiul de evoluție al proiectului este luat în considerare la evaluarea proiectelor în conformitate cu criteriile de maturitate ale proiectelor stabilite la articolul 13 din Regulamentul (UE).../... [privind instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei]

 

2.  Întârzierile înregistrate în privința etapelor și termenelor prevăzute la articolul 6 justifică o anchetă a stadiului în care se află proiectul și o revizuire a asistenței financiare primite de Uniune în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, astfel cum se prevede la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr..../... [MIE] și ar putea conduce la o reducere sau la retragerea asistenței financiare.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul proiectelor care implică două sau mai multe state membre, autoritățile competente ale statelor membre în cauză își aliniază calendarele și stabilesc un program comun.

1.  În cazul proiectelor care implică două sau mai multe state membre sau unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe, autoritățile competente ale statelor membre în cauză își aliniază calendarele și stabilesc un program comun.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În astfel de cazuri, pentru a facilita procedura de acordare a autorizației, autoritățile competente unice din două sau mai multe state membre sau din unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe pot, de comun acord, să înființeze o autoritate competentă comună, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (5).

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Coordonatorul european menționat la articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 este împuternicit să urmărească îndeaproape procedura de acordare de autorizații pentru proiectele transfrontaliere de interes comun și să faciliteze contactele dintre autoritățile competente implicate.

2.  Coordonatorul european menționat la articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 este împuternicit să urmeze procedura de acordare de autorizații pentru proiectele transfrontaliere de interes comun și să faciliteze contactele și cooperarea dintre autoritățile competente implicate sau, după caz, cu autoritatea competentă comună.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Fără a aduce atingere obligației de a respecta termenele-limită prevăzute de prezentul regulament, în cazul în care nu se respectă termenul-limită pentru luarea deciziei globale, autoritatea competentă informează de îndată coordonatorul european în cauză cu privire la măsurile luate sau care urmează să fie luate pentru a încheia procedura de acordare de autorizații cu cea mai mică întârziere posibilă. Coordonatorul european poate solicita autorității competente să raporteze periodic cu privire la progresele înregistrate.

3.  Fără a aduce atingere obligației de a respecta termenele-limită prevăzute de prezentul regulament, în cazul în care nu se respectă termenul-limită pentru luarea deciziei globale, autoritatea competentă unică informează de îndată Comisia și, după caz, coordonatorul european în cauză cu privire la măsurile luate sau care urmează să fie luate pentru a încheia procedura de acordare de autorizații cu cea mai mică întârziere posibilă. Comisia și, după caz, coordonatorul european pot solicita autorității competente unice să raporteze periodic cu privire la progresele înregistrate.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care procedurile de achiziție sunt efectuate de o entitate comună înființată de statele membre participante, entitatea în cauză aplică dispozițiile naționale ale unuia dintre statele membre respective și, prin derogare de la directivele menționate, dispozițiile respective sunt dispozițiile stabilite în conformitate cu articolul 57 alineatul (5) litera (a) din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului sau cu articolul 39 alineatul (5) litera (a) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului, după caz, cu excepția cazului în care un acord între statele membre participante prevede altfel. Un astfel de acord prevede, în orice caz, aplicarea unei singure legislații naționale în cazul procedurilor de achiziție efectuate de o entitate comună.

2.  În cazul în care procedurile de achiziție sunt efectuate de o entitate comună înființată de statele membre participante, entitatea în cauză, precum și, după caz, filialele sale, aplică dispozițiile naționale ale unuia dintre statele membre respective și, prin derogare de la directivele menționate, dispozițiile respective sunt dispozițiile stabilite în conformitate cu articolul 57 alineatul (5) litera (a) din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului sau cu articolul 39 alineatul (5) litera (a) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului, după caz, cu excepția cazului în care un acord între statele membre participante prevede altfel. Un astfel de acord prevede, în orice caz, aplicarea unei singure legislații naționale pentru procedurile de achiziție efectuate de o entitate comună și, după caz, de filialele sale, de-a lungul întregului proiect.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La cererea unui promotor de proiect sau a unui stat membru, în conformitate cu programele de finanțare relevante ale Uniunii și fără a aduce atingere cadrului financiar multianual, Uniunea pune la dispoziție asistență tehnică pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și pentru a facilita implementarea proiectelor de interes comun.

La cererea unui promotor de proiect sau a unui stat membru, în conformitate cu programele de finanțare relevante ale Uniunii și fără a aduce atingere cadrului financiar multianual, Uniunea pune la dispoziție asistență tehnică, financiară și servicii de consultanță pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și pentru a facilita implementarea proiectelor de interes comun pe fiecare etapă a procesului.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Cu toate acestea, articolele 4, 5, 6 și 7 se aplică într-un anumit stat membru de la data la care statul membru respectiv a desemnat autoritatea competentă unică în conformitate cu articolul 5 alineatul (1).

 

Comisia va publica în Jurnalul Oficial un anunț atunci când aceste dispoziții devin aplicabile într-un stat membru.


EXPUNERE DE MOTIVE

Uniunea are nevoie de o rețea de infrastructuri moderne și eficiente, la scară europeană, care să conecteze cetățenii și unitățile sale economice și să sprijine piața unică. În acest scop, instituțiile europene au definit rețelele transeuropene de transport (TEN-T), care cuprind o rețea globală, dar, mai ales, o rețea centrală, o adevărată coloană vertebrală a Uniunii. Din această rețea fac parte proiectele de interes comun, care fac obiectul prezentului regulament și asigură o mare valoare adăugată europeană.

Realizarea rețelelor TEN-T este esențială pentru a permite o creștere economică susținută și durabilă pentru Uniune, asigurând, în același timp, competitivitatea sa în contextul creșterii concurenței la nivel mondial. Uniunea și statele membre și-au impus drept termen-limită pentru finalizarea rețelei centrale anul 2030. Se estimează că finalizarea acestei rețele va genera încă 4 500 de miliarde EUR sau 1,8 % din PIB-ul UE și va însuma 13 milioane de ani-muncă până în 2030.

CONTEXT ȘI MOTIVAREA ADOPTĂRII REGULAMENTULUI

În cazul în care nu se întreprind acțiuni pentru a accelera ritmul, acest obiectiv stabilit pentru 2030 nu va fi îndeplinit. Există dificultăți serioase de două tipuri în ceea ce privește implementarea infrastructurilor rețelei centrale TEN-T:

–  prima este de ordin financiar: având în vedere austeritatea bugetară din statele membre și bugetul european foarte limitat, nevoile de investiții sunt foarte mari. Se estimează că, în perioada 2021-2030, sunt necesare investiții în valoare de 500 de miliarde EUR pentru a finaliza rețeaua centrală TEN-T și, până în 2050, de aproximativ 1 500 de miliarde EUR pentru finalizarea rețelei globale TEN-T.

–  a doua este de reglementare și de natură operațională. Prezentul regulament vizează reducerea barierelor de reglementare care îngreunează foarte mult activitatea promotorilor de proiecte și realizarea TEN-T. Raportorul subliniază, în mod special, că, de-a lungul anilor, complexitatea tot mai mare și multitudinea de studii, evaluări și consultări necesare pentru proiecte au îngreunat punerea acestora în aplicare. De exemplu, proiectele majore de infrastructură înregistrează o medie de opt ani între faza de generare și închiderea dosarului de punere în practică. Termenele prelungite creează o incertitudine apreciabilă pentru operatori, duc la o creștere accentuată a costurilor studiilor și a costului final al lucrărilor, precum și la un număr mare de contestații. Aceste elemente îi descurajează pe promotorii de proiecte, dar și pe partenerii lor, în special pe cei financiari, având în vedere natura îndelungată și aleatorie a acestor proceduri și a rezultatelor lor. În prezent, situația este atât de critică, încât amenință să devină prohibitivă pentru dezvoltatori, unele proiecte neconcretizându-se niciodată din cauză că sunt considerate prea incerte, dată fiind complexitatea procedurilor.

PROPUNERILE PE CARE RAPORTUL LE AVANSEAZĂ

În acest context, raportorul salută prezenta propunere de regulament al Comisiei care vizează o mai bună organizare și o reducere a procedurilor administrative pentru autorizarea și punerea în aplicare a proiectelor de interes comun privind rețeaua centrală a rețelei transeuropene de transport (TEN-T). Această simplificare nu afectează natura și conținutul formalităților administrative și de reglementare, care sunt întotdeauna de competența statelor membre, în conformitate cu principiul subsidiarității. Pe de altă parte, organizarea, termenele, simplificarea și introducerea unui ghișeu unic sunt dispoziții introduse de regulament pentru a reduce în mod semnificativ incertitudinile și costurile.

  Termenele

Așadar, raportorul salută și susține introducerea de termene clare și precise pentru fiecare etapă a procedurii de acordare a autorizației. De asemenea, a fost introdusă o durată maximă pentru întreaga procedură - redusă la mai puțin de trei ani de către raportor -, ceea ce reprezintă o îmbunătățire semnificativă în comparație cu situația actuală.

  Autoritatea competentă unică

Simplificarea vizată cuprinde și stabilirea în fiecare stat membru a unui ghișeu unic pentru promotorii de proiecte prin desemnarea unei autorități competente unice, care se va ocupa de toate procedurile de acordare a autorizațiilor și care va fi singura autoritate capabilă să adopte decizia globală unică. Totuși, raportorul ia în considerare posibilitatea ca statele membre să delege această competență unei alte autorități dacă ar exista un nivel mai adecvat de luare a deciziilor, cu condiția menținerii principiului unei autorități competente unice și a unui punct de contact unic pentru promotori.

  Proiectele transfrontaliere

În ceea ce privește procedurile de achiziții publice pentru proiectele transfrontaliere desfășurate de o entitate comună între state membre, raportorul a întărit propunerea Comisiei prevăzând o legislație unică aplicabilă întregului proiect pentru entitatea comună, inclusiv filialelor sale.

  Tratamentul prioritar

De asemenea, raportorul subliniază importanța fundamentală a proiectelor de interes comun (singurele proiecte care fac obiectul prezentului regulament) și valoarea adăugată europeană ridicată pe care acestea o aduc pentru realizarea obiectivelor Uniunii și, prin urmare, tratamentul prioritar pe care statele membre ar trebui să îl prevadă pentru aceste proiecte în cadrul lor legislativ.

  Coerența cu Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE)

De asemenea, raportorul introduce o nouă dispoziție în regulament, care ia în considerare respectarea termenelor-limită stabilite de prezentul regulament drept unul dintre criteriile de selectare a proiectelor prezentate în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE).

Raportorul este convins că un astfel de regulament poate contribui în mod semnificativ la realizarea eficace a rețelelor TEN-T în Uniune, reducând riscul de întârzieri, crescând nivelul de certitudine pentru promotorii de proiecte și investitori pe durata procedurilor aplicabile și stimulând, în cele din urmă, participarea investitorilor privați. Adoptarea rapidă a regulamentului ar permite, printre altele, ca proiectele de interes comun finanțate în cadrul noului program MIE II, începând din 2020, să beneficieze de pe urma noilor dispoziții.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (19.11.2018)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

Raportor pentru aviz: Demetris Papadakis

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pe măsură ce UE se străduiește să devină lider mondial în materie de inovare, digitizare și decarbonizare, Comisia Europeană a adoptat trei „pachete de mobilitate” legislative al căror obiectiv principal este ca transportul să devină mai sigur, mai accesibil și mai curat, asigurând totodată competitivitatea industriei europene și locuri de muncă. Propunerea de regulament privind simplificarea măsurilor pentru promovarea realizării rețelei transeuropene (TEN-T) se încadrează în cel de-al treilea pachet privind mobilitatea „Europa în mișcare”.

Transporturile eficiente, inteligente și sustenabile sunt esențiale pentru funcționarea eficace a pieței interne a UE și sunt importante pentru asigurarea competitivității, crearea de noi oportunități pentru mediul de afaceri și ocuparea forței de muncă, protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice prin promovarea unei mobilități cu emisii scăzute. Prin urmare, este important să se stimuleze investițiile în infrastructura de transport cu o valoare adăugată semnificativă la nivelul UE, în special prin dezvoltarea TEN-T. TEN-T cuprinde două niveluri de planificare:

rețeaua globală (care acoperă toate regiunile europene și ar trebui pusă în aplicare până în 2050) și rețeaua centrală (cu cele mai importante conexiuni și care ar trebui implementate până în 2030).

Implementarea rețelei TEN-T în termenele stabilite, cu un accent deosebit pe conexiunile transfrontaliere, va reduce blocajele, va acoperi legăturile care lipsesc, în special în secțiunile transfrontaliere, și va îmbunătăți interoperabilitatea între diferitele moduri de transport.

Cu toate acestea, există preocupări legate de faptul că, din cauza problemelor constatate în ceea ce privește întârzierile și incertitudinile juridice, termenul stabilit de 2030 pentru finalizarea rețelei centrale TEN-T nu va fi respectat.

Obiectivul general al propunerii Comisiei este de a aborda întârzierile și gradul ridicat de incertitudine care afectează implementarea eficace a proiectelor TEN-T. Factorii problematici identificați sunt:

(i)  multiplele etape și autorități implicate în procedurile de acordare de autorizații;

(ii)  lipsa termenelor-limită sau nerespectarea acestora;

(iii)  diferitele proceduri de achiziții publice pentru proiectele TEN-T transfrontaliere;

(iv)  dificultățile de coordonare pentru realizarea de proiecte transfrontaliere și

(iv)  incertitudinile percepute în legătură cu procedurile privind ajutoarele.

Prin urmare, propunerea Comisiei se axează pe:

-  o mai bună coordonare a diferitelor proceduri de achiziții publice pentru proiecte transfrontaliere;

-  simplificarea normelor de acordare de autorizații și stabilirea unor termene de acordare a acestora;

-  simplificarea documentelor și a procedurilor administrative pentru toate modurile de transport;

-  reducerea întârzierilor înregistrate în cadrul proiectelor de infrastructură;

-  facilitarea implicării investitorilor privați;

-  clarificarea normelor privind consultările publice.

Rețeaua TEN-T este esențială pentru o dezvoltare durabilă a regiunilor europene. Raportorul subliniază necesitatea de a se asigura că TEN-T va lua în considerare regiunile periferice și insulare, regiunile ultraperiferice și regiunile transfrontaliere învecinate. Prin urmare, mecanismul Conectarea Europei (MCE) reprezintă un instrument important în această direcție.

Raportorul recunoaște valoarea adăugată a MCE în ceea ce privește TEN-T, întrucât există un efect de pârghie asupra creșterii durabile și a creării de locuri de muncă, precum și asupra coeziunii sociale, economice și teritoriale. Pentru a maximiza efectul finanțării UE, raportorul sprijină utilizarea optimă a sistemelor de finanțare publice și private, având în vedere, de asemenea, combinarea MCE și a programului Orizont 2020 cu Fondul european pentru investiții strategice și cu alte instrumente financiare.

Raportorul subliniază că este necesar ca Comisia, coordonatorii europeni și celelalte părți interesate implicate să acorde importanță în egală măsură proiectelor TEN-T la scară mare și la scară mai mică, precum și beneficiilor pe termen scurt, mediu și lung care pot fi generate de respectivele proiecte.

Comisia Europeană a estimat că investițiile necesare pentru realizarea rețelei centrale TEN-T se vor ridica la aproximativ 500 miliarde EUR între 2021 și 2030, contribuind la crearea a 13 milioane de locuri de muncă pe an până în 2030 și la generarea de venituri suplimentare de 1,8 % din PIB-ul UE.

În plus, raportorul recunoaște importanța protejării aspectelor de mediu legate de planificarea și punerea în aplicare a TEN-T prin promovarea transportului cu emisii scăzute de dioxid de carbon și a obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. În plus, toate aspectele privind sănătatea și bunăstarea socială în raport cu transporturile ar trebui să fie protejate în mod egal.

Implementarea efectivă a proiectelor TEN-T se bazează, de asemenea, pe implicarea părților interesate din faza de planificare inițială a infrastructurii de transport și pe organizarea de consultări cu publicul, organizațiile societății civile și autoritățile locale relevante într-un mod eficient și în timp util. Dialogul social și civic la nivel național, regional și local poate contribui în mod esențial la stimularea acceptării de către public a proiectelor de infrastructură de transport, la câștigarea credibilității și la reducerea conflictelor în etapele ulterioare ale proiectului.

Raportorul afirmă că, asigurând că proiectul contribuie efectiv la dezvoltarea regională și locală, percepția asupra proiectului se va îmbunătăți în mod automat și sentimentul interesului comun și al apartenenței la nivel local va crește.

Raportorul subliniază avantajele generale pentru viața de zi cu zi a cetățenilor UE care decurg din finalizarea TEN-T. În această privință, este important ca statele membre să decidă cu privire la planurile lor naționale de infrastructură în conformitate cu obiectivele TEN-T, cu scopul de a oferi o perspectivă integrată care să permită creșterea și îmbunătățirea mobilității pentru toți cetățenii UE - un factor esențial pentru incluziunea socială și protecția mediului.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 172,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 171 alineatul (2) și articolul 172,

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului22 stabilește un cadru comun pentru crearea unor rețele interoperabile de ultimă generație pentru dezvoltarea pieței interne. Rețelele transeuropene de transport (TEN-T) au o structură pe două niveluri: rețeaua globală asigură conectivitatea tuturor regiunilor din Uniune, în timp ce rețeaua centrală este formată din acele elemente ale rețelei care au cea mai mare importanță strategică pentru Uniune. Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 definește obiective obligatorii referitoare la finalizarea implementării, rețeaua centrală urmând să fie finalizată până în 2030, iar rețeaua globală, până în 2050.

(1)  Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului22 stabilește un cadru comun pentru crearea unor rețele interoperabile de ultimă generație pentru dezvoltarea pieței interne care ar trebui să țină cont și de evoluția dinamică a sectorului de transport și a noilor tehnologii în viitor. Planificarea, dezvoltarea și exploatarea rețelelor transeuropene de transport (ΤΕΝ-Τ) vizează dezvoltarea unei mobilități inteligente, sigure și durabile a persoanelor și a bunurilor, asigurând accesibilitatea și conectivitatea tuturor regiunilor din Uniune, inclusiv regiunile îndepărtate, insulare și ultraperiferice și contribuind la continuarea creșterii economice și a competitivității, urmărind în același timp obiectivele de mediu, sociale și de dezvoltare durabilă. TEN-T au o structură pe două niveluri: rețeaua globală asigură conectivitatea tuturor regiunilor din Uniune, în timp ce rețeaua centrală este formată din acele elemente ale rețelei care au cea mai mare importanță strategică pentru Uniune. Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 definește obiective obligatorii referitoare la finalizarea implementării, rețeaua centrală urmând să fie finalizată până în 2030, iar rețeaua globală, până în 2050, cu obiectivul de a realiza o mobilitate inteligentă, sigură și sustenabilă, care să contribuie la dezvoltare, și conectivitatea între zonele urbane, periurbane și rurale, favorizând dezvoltarea economică și coeziunea.

__________________

__________________

22 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

22 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În pofida necesității și a termenelor-limită obligatorii, experiența a arătat că multe investiții care vizează finalizarea TEN-T se confruntă cu proceduri de acordare de autorizații, proceduri de achiziții transfrontaliere și alte proceduri complexe. Această situație pune în pericol implementarea la timp a proiectelor și, în multe cazuri, conduce la întârzieri semnificative și la costuri mai mari. Pentru a aborda aceste aspecte și a face posibilă finalizarea sincronizată a TEN-T, este necesară o acțiune armonizată la nivelul Uniunii.

(2)  În pofida necesității și a termenelor-limită obligatorii, experiența a arătat că multe investiții care vizează finalizarea TEN-T se confruntă cu proceduri greoaie si lente de acordare de autorizații, proceduri de achiziții transfrontaliere și alte proceduri complexe. Această situație pune în pericol implementarea la timp a proiectelor și, în multe cazuri, conduce la întârzieri semnificative și la costuri mai mari, precum și la incertitudine pentru promotorii de proiecte și pentru potențialii investitori privați. Pentru a aborda aceste aspecte și a face posibilă finalizarea sincronizată a TEN-T, este necesară o acțiune armonizată la nivelul Uniunii. În acest sens, statele membre ar trebui să decidă asupra propriilor planuri naționale de infrastructură în conformitate cu obiectivele TEN-T.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În cadrele juridice ale multor state membre, se acordă un tratament prioritar anumitor categorii de proiecte, pe baza importanței lor strategice pentru economie. Tratamentul prioritar se caracterizează prin termene mai scurte, proceduri simultane sau perioade limitate de timp pentru recurs, asigurându-se în același timp atingerea obiectivelor altor politici orizontale. Atunci când un astfel de cadru există într-un context juridic național, acesta ar trebui să se aplice automat proiectelor Uniunii recunoscute ca proiecte de interes comun în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1315/2013.

(3)  În cadrele juridice ale multor state membre, se acordă un tratament prioritar anumitor categorii de proiecte care beneficiază de procedurile accelerate, pe baza valorii adăugate europene mai mari și a importanței lor strategice pentru economie. Tratamentul prioritar se caracterizează prin reducerea numărului de autorizații care urmează să fie obținute, termene mai scurte, proceduri simultane, simplificate sau perioade limitate de timp pentru finalizarea procedurii de autorizare sau pentru recurs, asigurându-se în același timp atingerea obiectivelor altor politici orizontale. Atunci când un astfel de cadru există într-un context juridic național, acesta ar trebui să se aplice automat proiectelor Uniunii recunoscute ca proiecte de interes comun în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 pentru a putea îndeplini obiectivele majore ale acestor programe la nivel european.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Pentru a îmbunătăți eficacitatea evaluărilor de mediu și pentru a raționaliza procesul decizional, în cazul în care obligația de a efectua evaluări legate de aspectele de mediu ale proiectelor rețelei centrale rezultă simultan din Directiva 2011/92/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/52/UE, și din alte acte legislative ale Uniunii, cum ar fi Directiva 92/43/CEE, Directiva 2009/147/CE, Directiva 2000/60/CE, Directiva 2008/98/CE, Directiva 2010/75/UE, Directiva 2012/18/UE și Directiva 2011/42/CE, statele membre ar trebui să se asigure că este prevăzută o procedură comună care să respecte cerințele acestor directive.

(4)  Pentru a îmbunătăți eficacitatea evaluărilor de mediu și pentru a raționaliza procesul decizional, în cazul în care obligația de a efectua evaluări legate de aspectele de mediu ale proiectelor rețelei centrale, aliniindu-le la obiectivele privind aerul curat până în 2030, rezultă simultan din Directiva 2011/92/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/52/UE, și din alte acte legislative ale Uniunii, cum ar fi Directiva 92/43/CEE, Directiva 2009/147/CE, Directiva 2000/60/CE, Directiva 2008/98/CE, Directiva 2010/75/UE, Directiva 2012/18/UE și Directiva 2011/42/CE, statele membre ar trebui să se asigure că este prevăzută o procedură comună care să respecte cerințele acestor directive. În plus, examinarea din timp a impactului asupra mediului și discuțiile purtate într-o fază timpurie cu autoritatea competentă cu privire la conținutul evaluărilor de mediu ar putea reduce întârzierile pe durata procedurii de autorizare și, în general, ar îmbunătăți calitatea evaluărilor. Pe lângă evaluările de mediu, este necesară și o evaluare aprofundată a impactului social în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, coeziunea UE, sănătatea (reducerea numărului de accidente), calitatea vieții, beneficiile locale și incluziunea socială.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Proiectele rețelei centrale ar trebui să fie sprijinite prin proceduri integrate de acordare de autorizații, pentru a permite o gestionare clară a procedurii generale și pentru a oferi un punct unic de intrare pentru investitori. Statele membre ar trebui să desemneze o autoritate competentă în conformitate cu cadrele juridice naționale și cu structurile administrative proprii.

(5)  Proiectele rețelei centrale - proiectele TEN-T la scară mare sau la scară mai mică - trebuie să fie sprijinite prin proceduri integrate de acordare de autorizații, pentru a permite o gestionare clară, transparentă și coerentă a procedurii generale și pentru a oferi un punct unic de intrare pentru investitori. Statele membre ar trebui să desemneze o autoritate competentă în conformitate cu cadrele juridice naționale și cu structurile administrative proprii.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Înființarea unei singure autorități competente la nivel național care să integreze toate procedurile de acordare de autorizații (ghișeul unic) ar trebui să reducă complexitatea, să îmbunătățească eficiența și să sporească transparența procedurilor. De asemenea, acest lucru ar trebui să ducă și la consolidarea cooperării dintre statele membre, după caz. Procedurile ar trebui să promoveze o cooperare reală între investitori și autoritatea competentă unică și, prin urmare, ar trebui să permită delimitarea în etapa anterioară depunerii cererii din cadrul procedurii de acordare de autorizații. Această delimitare ar trebui să fie integrată în descrierea detaliată a cererii și să respecte procedura prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2011/92/UE, astfel cum a fost modificat prin Directiva 2014/52/UE.

(6)  Înființarea unei singure autorități competente la nivel național care să integreze toate procedurile de acordare de autorizații (ghișeul unic) ar trebui să reducă complexitatea și prețul, să îmbunătățească eficiența și coordonarea și să sporească transparența procedurilor și viteza adoptării acestora pentru a permite punerea eficientă în aplicare a proiectelor și atingerea obiectivelor prevăzute. De asemenea, acest lucru ar trebui să ducă și la consolidarea cooperării dintre statele membre și la promovarea sinergiilor între diferitele instrumente pentru atingerea acestui obiectiv, în timp ce dinamizarea TEN-T va contribui la creșterea competitivității întreprinderilor pe piața unică europeană, favorizând schimburile comerciale intracomunitare. Procedurile ar trebui să promoveze o cooperare reală între investitori și autoritatea competentă unică și, prin urmare, ar trebui să permită delimitarea în etapa anterioară depunerii cererii din cadrul procedurii de acordare de autorizații. Această delimitare ar trebui să fie integrată în descrierea detaliată a cererii și să respecte procedura prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2011/92/UE, astfel cum a fost modificat prin Directiva 2014/52/UE.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Procedura stabilită de prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere îndeplinirii cerințelor definite în dreptul internațional și în dreptul Uniunii, inclusiv dispozițiilor privind protecția mediului și a sănătății umane.

(7)  Procedura stabilită de prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere îndeplinirii cerințelor definite în dreptul internațional și în dreptul Uniunii, inclusiv dispozițiilor privind protecția mediului și a sănătății umane prin promovarea unui transport durabil și cu emisii scăzute și prin îndeplinirea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la niveluri scăzute.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Având în vedere necesitatea urgentă de a finaliza rețeaua centrală TEN-T, simplificarea procedurilor de acordare de autorizații ar trebui să fie însoțită de un termen-limită în care autoritățile competente responsabile ar trebui să ia o decizie globală privind construcția proiectului. Acest termen-limită ar trebui să determine o gestionare mai eficientă a procedurilor și în niciun caz nu ar trebui să compromită standardele înalte ale Uniunii privind protecția mediului și participarea publicului.

(8)  Având în vedere necesitatea urgentă de a finaliza rețeaua centrală TEN-T, simplificarea procedurilor de acordare de autorizații ar trebui să fie însoțită de un termen-limită în care autoritățile competente responsabile ar trebui să ia o decizie globală privind construcția proiectului. Acest termen-limită ar trebui să asigure o gestionare mai eficientă a procedurilor și în niciun caz nu ar trebui să compromită standardele înalte ale Uniunii privind protecția mediului și participarea publicului.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  În stabilirea de proceduri de consultare eficiente și ample cu publicul, organizațiile societății civile și autoritățile regionale și locale relevante din primele faze ale planificării preliminare vor aborda întârzierile legate de procesele de autorizare și de implementare a proiectelor și vor garanta beneficiile locale ale proiectelor.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Proiectele transfrontaliere de infrastructură TEN-T se confruntă cu dificultăți deosebite în ceea ce privește coordonarea procedurilor de acordare de autorizații. Coordonatorii europeni ar trebui să fie împuterniciți să monitorizeze aceste proceduri și să faciliteze sincronizarea și finalizarea lor.

(10)  Proiectele transfrontaliere de infrastructură TEN-T se confruntă cu dificultăți deosebite în ceea ce privește coordonarea procedurilor de acordare de autorizații. Pentru a evita întârzierile în implementarea transfrontalieră a acestor proiecte, coordonatorii europeni, asistați de autoritățile locale și regionale, sunt împuterniciți să monitorizeze aceste proceduri și să faciliteze sincronizarea și finalizarea lor, consolidând cooperarea executivă și sprijinindu-se pe proiectele INTERREG privind mobilitatea sustenabilă în zonele transfrontaliere.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Achizițiile publice în cadrul proiectelor transfrontaliere de interes comun ar trebui să se desfășoare în conformitate cu tratatul și cu Directiva 2014/25/UE și/sau cu Directiva 2014/24/UE. Pentru a asigura finalizarea eficientă a proiectelor transfrontaliere de interes comun privind rețeaua centrală, achizițiile publice efectuate de o entitate comună ar trebui să facă obiectul unei singure legislații naționale. Prin derogare de la legislația Uniunii în domeniul achizițiilor publice, normele naționale aplicabile ar trebui, în principiu, să fie cele ale statului membru în care entitatea comună își are sediul social. Ar trebui să fie posibilă în continuare definirea, într-un acord interguvernamental, a legislației aplicabile.

(11)  Achizițiile publice în cadrul proiectelor transfrontaliere de interes comun ar trebui să se desfășoare în conformitate cu tratatul și cu Directiva 2014/25/UE și/sau cu Directiva 2014/24/UE. Pentru a asigura finalizarea eficientă a proiectelor transfrontaliere de interes comun privind rețeaua centrală, achizițiile publice efectuate de o entitate comună ar trebui să facă obiectul unei singure legislații naționale. Prin derogare de la legislația Uniunii în domeniul achizițiilor publice, normele naționale aplicabile ar trebui, în principiu, să fie cele ale statului membru în care entitatea comună își are sediul social sau ar trebui definită, într-un acord interguvernamental, legislația aplicabilă.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Comisia nu este implicată în mod sistematic în autorizarea proiectelor individuale. Cu toate acestea, în anumite cazuri, anumite aspecte ale pregătirii proiectului sunt supuse autorizării la nivelul Uniunii. În cazul în care Comisia este implicată în proceduri, aceasta va trata în regim de prioritate proiectele Uniunii de interes comun și va asigura certitudine pentru promotorii de proiecte. În anumite cazuri, ar putea fi necesară aprobarea ajutoarelor de stat. Conform Codului celor mai bune practici de desfășurare a procedurilor de control al ajutoarelor de stat, statele membre pot solicita Comisiei să se ocupe de proiectele de interes comun privind rețeaua centrală TEN-T pe care acestea le consideră prioritare, cu termene mai previzibile în cadrul abordării la nivel de portofoliu sau al planificării agreate de comun acord.

(12)  Comisia nu este implicată în mod sistematic în autorizarea proiectelor individuale. Cu toate acestea, în anumite cazuri, anumite aspecte ale pregătirii proiectului sunt supuse autorizării la nivelul Uniunii. În cazul în care Comisia este implicată în proceduri, aceasta va trata în regim de prioritate proiectele Uniunii de interes comun și va asigura certitudine pentru promotorii de proiecte. În anumite cazuri, ar putea fi necesară aprobarea ajutoarelor de stat, în timp ce o procedură de evaluare rapidă va fi adoptată în cazurile în care un proiect este conform cu normele privind ajutoarele de stat, ceea ce ar întări securitatea juridică și previzibilitatea investiției. Conform Codului celor mai bune practici de desfășurare a procedurilor de control al ajutoarelor de stat, statele membre pot solicita Comisiei să se ocupe de proiectele de interes comun privind rețeaua centrală TEN-T pe care acestea le consideră prioritare, cu termene mai previzibile în cadrul abordării la nivel de portofoliu sau al planificării agreate de comun acord. De asemenea, Comisia va trebui să asigure promovarea schimbului de bune practici pentru a garanta succesul rețelei transeuropene de transport.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Implementarea proiectelor de infrastructură privind rețeaua centrală TEN-T ar trebui sprijinită, de asemenea, prin orientări ale Comisiei care să clarifice implementarea anumitor tipuri de proiecte, respectând în același timp acquis-ul Uniunii. De exemplu, Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie23 prevede astfel de orientări care să ofere mai multă claritate în vederea respectării Directivelor privind păsările și habitatele. Sprijinul direct privind achizițiile publice ar trebui pus la dispoziție pentru proiecte de interes comun în scopul de a se asigura cel mai bun raport calitate-preț pentru utilizarea banilor publici24. În plus, ar trebui să se pună la dispoziție asistență tehnică adecvată în cadrul mecanismelor elaborate pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, în scopul de a oferi sprijin financiar proiectelor TEN-T de interes comun.

(13)  Implementarea proiectelor de infrastructură privind rețeaua centrală TEN-T ar trebui sprijinită, de asemenea, prin orientări ale Comisiei care să clarifice implementarea anumitor tipuri de proiecte, respectând în același timp acquis-ul Uniunii, nevoile de dezvoltare și obiectivele UE privind schimbările climatice. De exemplu, Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie23 prevede astfel de orientări care să ofere mai multă claritate în vederea respectării Directivelor privind păsările și habitatele. Mecanismul de evaluare voluntară ex ante a aspectelor legate de achizițiile publice pentru proiectele mari de infrastructură ar trebui pus la dispoziție pentru toate proiectele TEN-T. Printr-o combinație de instrumente (asistența tehnică, mecanismul de notificare și schimbul de informații), autoritățile naționale, regionale și locale și promotorii de proiecte vor beneficia în mod considerabil de expertiza existentă și vor obține cea mai bună valoare pentru banii publici24. În plus, ar trebui să se pună la dispoziție asistență tehnică adecvată în cadrul mecanismelor elaborate pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, în scopul de a oferi sprijin financiar proiectelor TEN-T de interes comun, contribuind astfel la realizarea obiectivelor Comisiei privind multimodalitatea.

__________________

__________________

COM(2017)0198.

COM(2017)0198.

COM(2017)0573.

COM(2017)0573.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Comisia ar trebui să propună un cadru pentru găsirea unor resurse suplimentare pentru proiectele cu valoare adăugată la nivelul Uniunii, fără a reduce creditele bugetare pentru instrumentele politicii de coeziune.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „autoritate competentă unică” înseamnă autoritatea pe care statul membru o desemnează ca fiind responsabilă pentru îndeplinirea sarcinilor care decurg din prezentul regulament;

(d)  „autoritate competentă unică” înseamnă o autoritate existentă sau recent înființată, identificată de un stat membru la nivelul administrativ adecvat, care acționează ca punct de contact pentru promotorii de proiecte, colaborează îndeaproape cu coordonatorii europeni respectivi și facilitează punerea în aplicare a prezentului regulament;

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pentru a asigura proceduri administrative eficiente privind proiectele de interes comun, promotorii de proiecte și toate autoritățile implicate se asigură că proiectele sunt tratate cât mai rapid posibil din punct de vedere legal, inclusiv în ceea ce privește resursele alocate.

3.  Pentru a asigura proceduri administrative rapide și eficiente privind proiectele de interes comun, promotorii de proiecte și toate autoritățile implicate se asigură că proiectele sunt tratate cât mai rapid, eficace și eficient posibil din punct de vedere legal, inclusiv în ceea ce privește resursele alocate.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a respecta termenele-limită stabilite la articolul 6 și pentru a reduce sarcina administrativă aferentă realizării proiectelor de interes comun, toate procedurile administrative care rezultă din legislația aplicabilă atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii sunt integrate și au ca rezultat o singură decizie globală.

1.  Pentru a respecta termenele-limită stabilite la articolul 6, pentru a promova sinergiile între instrumentele disponibile și pentru a reduce sarcina administrativă aferentă realizării proiectelor de interes comun, toate procedurile administrative care rezultă din legislația aplicabilă atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii sunt integrate și au ca rezultat o singură decizie globală.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul proiectelor de interes comun pentru care obligația de a efectua evaluări ale efectelor asupra mediului rezultă simultan din Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului și din alte dispoziții ale dreptului Uniunii, statele membre se asigură că sunt prevăzute proceduri comune în sensul articolului 2 alineatul (3) din Directiva 2011/92/UE.

2.  În cazul proiectelor de interes comun pentru care obligația de a efectua evaluări ale efectelor asupra mediului rezultă simultan din Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului și din alte dispoziții ale dreptului Uniunii, statele membre se asigură că sunt prevăzute proceduri comune în sensul articolului 2 alineatul (3) din Directiva 2011/92/UE. Statele membre abordează, de asemenea, aspectele complexe legate de posibilele efecte asupra mediului în cadrul proiectelor transfrontaliere, inclusiv, după caz, impactul asupra resurselor de apă sau asupra zonelor protejate din rețeaua NATURA 2000. Este necesar un sprijin specializat pentru proiectele din sectorul transportului pe apă, care includ porturile maritime, porturile interioare și căile navigabile interioare, având în vedere dependența sectorului respectiv de resursele de apă. Astfel de proiecte trebuie evaluate în contextul cerințelor Directivei-cadru privind apa.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  autoritatea responsabilă asigură coordonarea cu statele membre în cadrul proiectelor la nivel transfrontalier

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  etapele principale care trebuie urmate în vederea emiterii deciziei globale și termenele aferente;

(iv)  etapele principale care trebuie urmate în vederea emiterii deciziei globale, termenele aferente și calendarul global prevăzut;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Autoritatea competentă unică evaluează cererea și adoptă o decizie globală în termen de un an de la data depunerii dosarului complet de cerere în conformitate cu alineatul (7). Statele membre pot stabili un termen-limită mai scurt, dacă este cazul.

8.  Autoritatea competentă unică evaluează cererea și adoptă o decizie globală în termen de un an de la data depunerii dosarului complet de cerere în conformitate cu alineatul (7). Statele membre pot stabili un termen-limită mai scurt, dacă este cazul, și pot aplica sancțiuni în cazul unor termene nerespectate.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Coordonatorul european menționat la articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 este împuternicit să urmărească îndeaproape procedura de acordare de autorizații pentru proiectele transfrontaliere de interes comun și să faciliteze contactele dintre autoritățile competente implicate.

2.  Coordonatorul european menționat la articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 și reprezentanți ai autorităților locale și regionale sunt împuterniciți să urmărească îndeaproape procedura de acordare de autorizații pentru proiectele transfrontaliere de interes comun și să faciliteze contactele dintre autoritățile competente implicate.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La cererea unui promotor de proiect sau a unui stat membru, în conformitate cu programele de finanțare relevante ale Uniunii și fără a aduce atingere cadrului financiar multianual, Uniunea pune la dispoziție asistență tehnică pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și pentru a facilita implementarea proiectelor de interes comun.

La cererea unui promotor de proiect sau a unui stat membru, în conformitate cu programele de finanțare relevante ale Uniunii și fără a aduce atingere cadrului financiar multianual, Uniunea pune la dispoziție asistență tehnică specifică pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și pentru a facilita implementarea proiectelor de interes comun.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

De asemenea, asistența specială este necesară pentru a asigura întreținerea rețelei cu scopul de a garanta sustenabilitatea și performanța infrastructurii TEN-T. În acest sens, invită Comisia și statele membre să studieze, împreună cu BEI, noi sisteme de finanțare pentru a facilita investițiile pentru întreținerea rețelei.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Măsuri de simplificare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport

Referințe

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

REGI

11.6.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Demetris Papadakis

20.6.2018

Examinare în comisie

9.10.2018

 

 

 

Data adoptării

15.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Raymond Finch, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Membri supleanți prezenți la votul final

Martina Anderson, Daniel Buda, Ivana Maletić, Tonino Picula, Bronis Ropė, Milan Zver

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Mircea Diaconu, David Martin

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

30

+

ALDE

Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver

S&D

Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, David Martin, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

5

-

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

EFDD

Raymond Finch

ENF

Steeve Briois

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

GUE/NGL

Martina Anderson

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Măsuri de simplificare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport

Referințe

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Data prezentării la PE

17.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

REGI

11.6.2018

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Raportori

Data numirii

Dominique Riquet

6.7.2018

 

 

 

Examinare în comisie

9.10.2018

 

 

 

Data adoptării

10.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

6

4

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pascal Durand, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Data depunerii

15.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Roberts Zīle

ENF

Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

4

0

ECR

Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 29 ianuarie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate