Postup : 2018/0138(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0015/2019

Predkladané texty :

A8-0015/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 16.7

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0109

SPRÁVA     ***I
PDF 316kWORD 128k
14.1.2019
PE 627.834v02-00 A8-0015/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zefektívnení opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete

(COM (2018) 0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138 (COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Dominique Riquet

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zefektívnení opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0277),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0192/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality českým Senátom, nemeckým Spolkovým snemom, írskym parlamentom a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výbor pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0015/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/201322 sa stanovuje spoločný rámec pre vytvorenie najmodernejších interoperabilných sietí na účely rozvoja vnútorného trhu. Transeurópske dopravné siete (TEN-T) majú dvojúrovňovú štruktúru: súhrnnou sieťou sa zabezpečuje prepojenie všetkých regiónov Únie, pričom základná sieť pozostáva z tých prvkov siete, ktoré majú pre Úniu najväčší strategický význam. V nariadení (EÚ) č. 1315/2013 sa pre realizáciu siete vymedzujú záväzné ciele dokončenia, pričom základná sieť sa má dokončiť do roku 2030 a súhrnná sieť do roku 2050.

(1)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/201322 sa stanovuje spoločný rámec pre vytvorenie interoperabilných sietí v Únii zahŕňajúcich dvojúrovňovú štruktúru, ktoré by slúžili občanom a prispievali by k rozvoju vnútorného trhu a k sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti Únie. Transeurópske dopravné siete (TEN-T) majú dvojúrovňovú štruktúru: základná sieť pozostáva z tých prvkov siete, ktoré majú pre Úniu najväčší strategický význam, zatiaľ čo súhrnnou sieťou sa zabezpečuje prepojenie všetkých regiónov Únie. Základná sieť by mala slúžiť ako cezhraničný a multimodálny urýchľovač pre jednotnú európsku oblasť dopravy a mobility. V nariadení (EÚ) č. 1315/2013 sa pre realizáciu siete vymedzujú záväzné ciele dokončenia, pričom základná sieť sa má dokončiť do roku 2030 a súhrnná sieť do roku 2050. Okrem toho sa nariadenie (EÚ) č. 1315/2013 zameriava na cezhraničné prepojenia, ktoré zlepšia interoperabilitu medzi rôznymi druhmi dopravy a prispejú k multimodálnej integrácii dopravy v Únii, pričom by sa zároveň mala zohľadniť rozvojová dynamika odvetvia dopravy a nových technológií v budúcnosti.

__________________

__________________

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Bez ohľadu na potrebu a záväzné lehoty zo skúseností vyplynulo, že veľa investícií zameraných na dokončenie siete TEN-T naráža na zložité postupy udeľovania povolení, postupy cezhraničného obstarávania a iné postupy. Táto situácia ohrozuje včasnú realizáciu projektov v mnohých prípadoch vedie k značným oneskoreniamvyšším nákladom. Na účely vyriešenia týchto problémov a umožnenia synchronizovaného dokončenia siete TEN-T sú potrebné harmonizované opatrenia na úrovni Únie.

(2)  Bez ohľadu na potrebu a záväzné lehoty zo skúseností vyplynulo, že veľa investícií zameraných na dokončenie siete TEN-T naráža na početné, pomalé, nejasné a zložité postupy udeľovania povolení, postupy cezhraničného obstarávania a iné postupy. Táto situácia ohrozuje včasnú realizáciu projektov, v mnohých prípadoch má za následok značné oneskoreniavyššie náklady, vytvára neistotu pre predkladateľov projektov a potenciálnych súkromných investorov a môže dokonca viesť k upusteniu od projektov uprostred procesu. Za takýchto podmienok si synchronizované dokončenie siete TEN-T v lehote stanovenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 vyžaduje harmonizované opatrenia na úrovni Únie. Navyše by členské štáty mali o svojich vnútroštátnych infraštruktúrnych plánoch rozhodovať v súlade s cieľmi TEN-T.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Toto nariadenie sa uplatňuje len na tie projekty Únie, ktoré sa na základe nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 uznávajú ako projekty spoločného záujmu, pokiaľ ide o základnú sieť transeurópskej dopravnej siete. Členský štát tiež môže rozhodnúť o rozšírení rozsahu pôsobnosti na súhrnnú sieť.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V právnych rámcoch mnohých členských štátov sa umožňuje prioritné zaobchádzanie s určitými kategóriami projektov, a to vzhľadom na ich strategický význam pre hospodárstvo. Pre prioritné zaobchádzanie sú typické kratšie lehoty, súbežné postupy alebo obmedzené lehoty na odvolania, čím sa zabezpečuje aj dosahovanie cieľov iných horizontálnych politík. Ak takýto rámec existuje vo vnútroštátnom právnom rámci, mal by sa automaticky uplatňovať aj na projekty Únie uznávané ako projekty spoločného záujmu podľa nariadenia (EÚ) č. 1315/2013.

(3)  V právnych systémoch mnohých členských štátov sa umožňuje prioritné zaobchádzanie s určitými kategóriami projektov, a to vzhľadom na ich strategický význam pre Úniu. Pre prioritné zaobchádzanie sú typické kratšie lehoty, súbežné a/alebo zjednodušené postupy alebo obmedzené lehoty na dokončenie postupu povoľovania alebo na odvolania, čím sa zabezpečuje aj dosahovanie cieľov iných horizontálnych politík. Ak takéto pravidlá týkajúce sa prioritného zaobchádzania existujú vo vnútroštátnom právnom rámci, mali by sa automaticky uplatňovať aj na projekty Únie uznávané ako projekty spoločného záujmu podľa nariadenia (EÚ) č. 1315/2013. Členské štáty, ktoré takéto pravidlá týkajúce sa prioritného zaobchádzania nemajú, by ich mali prijať.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  S cieľom zlepšiť účinnosť environmentálnych hodnotení a zjednodušiť proces rozhodovania v prípadoch, keď povinnosť vykonať hodnotenia týkajúce sa environmentálnych otázok súvisiacich s projektmi základnej siete vyplýva súbežne zo smernice 2011/92/EÚ zmenenej smernicou 2014/52/EÚ a z iných právnych predpisov Únie, ako napríklad smernice 92/43/EHS, smernice 2009/147/ES, smernice 2000/60/ES, smernice 2008/98/ES, smernice 2010/75/EÚ, smernice 2012/18/EÚ a smernice 2011/42/ES, by členské štáty mali zabezpečiť spoločný postup spĺňajúci požiadavky týchto smerníc.

(4)  S cieľom zlepšiť účinnosť environmentálnych hodnotení a zjednodušiť proces rozhodovania v prípadoch, keď povinnosť vykonať hodnotenia týkajúce sa environmentálnych otázok súvisiacich s projektmi základnej siete vyplýva súbežne zo smernice 2011/92/EÚ zmenenej smernicou 2014/52/EÚ a z iných právnych predpisov Únie, ako napríklad smernice 92/43/EHS, smernice 2009/147/ES, smernice 2000/60/ES, smernice 2008/98/ES, smernice 2010/75/EÚ, smernice 2012/18/EÚ a smernice 2011/42/ES, by členské štáty mali zabezpečiť spoločný postup spĺňajúci požiadavky týchto smerníc. Okrem toho skoré určenie rozsahu vplyvu na životné prostredie a včasná diskusia s príslušným orgánom o obsahu environmentálnych hodnotení môžu skrátiť oneskorenia počas fázy povoľovania a vo všeobecnosti zvýšiť kvalitu hodnotení.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Vzhľadom na početné environmentálne hodnotenia vyplývajúce z rôznych európskych smerníc a vnútroštátneho práva, ktoré sú potrebné na udelenie povolenia pre projekty spoločného záujmu v rámci základnej siete TEN-T, by Únia mala zaviesť spoločný, zjednodušený a centralizovaný postup, ktorý by napĺňal požiadavky týchto smerníc, čím by sa prispelo k dosiahnutiu cieľov tohto nariadenia zameraných na ďalšie zefektívnenie opatrení.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Projekty základnej siete by sa mali podporiť integrovanými postupmi udeľovania povolení, čím by sa umožnilo jasné riadenie celého postupu a zabezpečilo by sa jednotné kontaktné miesto pre investorov. Členské štáty by mali určiť príslušný orgán v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi rámcami a administratívnymi usporiadaniami.

(5)  Členské štáty by mali určiť jediný príslušný orgán v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi rámcami a administratívnymi usporiadaniami, aby projekty základnej siete profitovali z integrácie postupov udeľovania povolení a jednotného kontaktného miesta pre investorov, čím by sa umožnilo jasné a efektívne riadenie celého postupu. V prípade potreby môže tento orgán delegovať svoje záväzky, povinnosti a úlohy na iný orgán na príslušnej regionálnej, miestnej alebo inej administratívnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Zriadením jediného príslušného orgánu na vnútroštátnej úrovni, ktorým by sa integrovali všetky postupy udeľovania povolení (jednotné kontaktné miesto), by sa znížila zložitosť a zvýšila efektívnosť a transparentnosť postupov. Zároveň by sa tým podľa potreby posilnila spolupráca medzi členskými štátmi. Týmito postupmi by sa mala podporovať skutočná spolupráca medzi investormi a jednotným príslušným orgánom, a teda by sa umožnilo preskúmanie postupu udeľovania povolení v etape pred podaním žiadosti. Takéto preskúmanie by sa začlenilo do podrobného vysvetlenia žiadosti a vychádzalo by z postupu stanoveného v článku 5 ods. 2 smernice 2011/92/EÚ zmenenej smernicou 2014/52/EÚ.

(6)  Zriadením jediného príslušného orgánu na vnútroštátnej úrovni, ktorým by sa integrovali všetky postupy udeľovania povolení (jednotné kontaktné miesto), by sa znížila zložitosť, zlepšila efektívnosť a koordinácia a zvýšila transparentnosť a rýchlosť postupov a prijímania rozhodnutí. Zároveň by sa tým podľa potreby posilnila spolupráca medzi členskými štátmi. Týmito postupmi by sa mala podporovať skutočná spolupráca medzi investormi a jednotným príslušným orgánom, a teda by sa umožnilo preskúmanie postupu udeľovania povolení v etape pred podaním žiadosti. Takéto preskúmanie by sa začlenilo do podrobného vysvetlenia žiadosti a vychádzalo by z postupu stanoveného v článku 5 ods. 2 smernice 2011/92/EÚ zmenenej smernicou 2014/52/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Ak sa projekty spoločného záujmu považujú za prioritné projekty Únie, mohol by sa zriadiť spoločný príslušný orgán, na ktorom sa dohodnú jednotlivé príslušné orgány z dvoch alebo viacerých členských štátov alebo členských štátov a tretích krajín, s cieľom splniť povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Recital 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vzhľadom na naliehavosť dokončenia základnej siete TEN-T by zjednodušenie postupov udeľovania povolení malo byť doplnené lehotou, do ktorej by príslušné zodpovedné orgány mali prijať komplexné rozhodnutie o výstavbe projektu. Táto lehota by mala podporovať efektívnejšie vykonávanie postupov a za žiadnych okolností by nemala znížiť prísne normy Únie na ochranu životného prostredia a účasť verejnosti.

(8)  Vzhľadom na naliehavosť dokončenia základnej siete TEN-T do roku 2030 by zjednodušenie postupov udeľovania povolení malo byť doplnené lehotou, do ktorej by príslušné zodpovedné orgány mali prijať komplexné rozhodnutie o výstavbe projektu. Táto lehota by mala zabezpečiť efektívnejšie vykonávanie postupov a za žiadnych okolností by nemala znížiť prísne normy Únie na ochranu životného prostredia, transparentnosť a účasť verejnosti. Projekty by sa mali vyhodnocovať z hľadiska kritérií pripravenosti uplatňovaných pri výbere projektov podľa Nástroja na prepájanie Európy. Pri takomto vyhodnocovaní by sa malo zohľadňovať dodržiavanie lehôt stanovených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Pokiaľ ide o koordináciu postupov udeľovania povolení, cezhraničné infraštruktúrne projekty siete TEN-T narážajú na osobitné problémy. Európski koordinátori by mali dostať oprávnenie na monitorovanie týchto postupov a uľahčovanie ich synchronizácie a dokončenia.

(10)  Pokiaľ ide o koordináciu postupov udeľovania povolení, cezhraničné infraštruktúrne projekty siete TEN-T narážajú na osobitné problémy. Európski koordinátori uvedení v článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 by mali dostať oprávnenie na monitorovanie týchto postupov a uľahčovanie ich synchronizácie a dokončenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie lehôt stanovených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Komisia sa nezapája do povoľovania jednotlivých projektov systematicky. V niektorých prípadoch však určité aspekty prípravy projektu podliehajú schváleniu na úrovni Únie. V prípade, ak sa Komisia do postupov zapája, poskytuje prioritné zaobchádzanie s projektmi spoločného záujmu Únie a zabezpečuje istotu pre predkladateľov projektov. V niektorých prípadoch môže byť potrebný súhlas so štátnou pomocou. V súlade s kódexom najlepšej praxe pre uskutočňovanie konaní vo veci kontroly štátnej pomoci môžu členské štáty požiadať Komisiu, aby sa zaoberala projektmi spoločného záujmu v rámci základnej siete TEN-T, ktoré považujú za prioritné, s predvídateľnejšími lehotami v rámci portfóliového prístupu k prípadom alebo na základe vzájomne dohodnutého plánovania.

(12)  Komisia sa nezapája do povoľovania jednotlivých projektov systematicky. V niektorých prípadoch však určité aspekty prípravy projektu podliehajú schváleniu na úrovni Únie. V prípade, ak sa Komisia do postupov zapája, poskytuje prioritné zaobchádzanie s projektmi spoločného záujmu Únie a zabezpečuje istotu pre predkladateľov projektov. V niektorých prípadoch môže byť potrebný súhlas so štátnou pomocou. Bez toho, aby boli dotknuté lehoty stanovené v tomto nariadení, a v súlade s kódexom najlepšej praxe pre uskutočňovanie konaní vo veci kontroly štátnej pomoci by členské štáty mali mať možnosť požiadať Komisiu, aby sa zaoberala projektmi spoločného záujmu v rámci základnej siete TEN-T, ktoré považujú za prioritné, s predvídateľnejšími lehotami v rámci portfóliového prístupu k prípadom alebo na základe vzájomne dohodnutého plánovania.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Realizácia infraštruktúrnych projektov v rámci základnej siete TEN-T by mala byť podporená aj usmerneniami Komisie, ktorými sa zabezpečí väčšia zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o realizáciu určitých druhov projektov pri súčasnom dodržaní acquis Únie. V akčnom plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo23 sa napríklad predpokladá, že pomocou takýchto usmernení sa zaručí väčšia zrozumiteľnosť z hľadiska dodržiavania smerníc o vtákoch a biotopoch. Na projekty spoločného záujmu by sa s cieľom zaistiť najlepšie využitie verejných peňazí mala zabezpečiť priama podpora súvisiaca s verejným obstarávaním24. Okrem toho by sa mala sprístupniť vhodná technická pomoc v rámci mechanizmov vytvorených pre viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 s cieľom poskytnúť finančnú podporu pre projekty spoločného záujmu siete TEN-T.

(13)  Realizácia infraštruktúrnych projektov v rámci základnej siete TEN-T by mala byť podporená aj usmerneniami Komisie, ktorými sa zabezpečí väčšia zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o realizáciu určitých druhov projektov pri súčasnom dodržaní acquis Únie. V akčnom plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo23 sa napríklad predpokladá, že pomocou takýchto usmernení sa zaručí väčšia zrozumiteľnosť z hľadiska dodržiavania smerníc o vtákoch a biotopoch. Na projekty spoločného záujmu by sa s cieľom zaistiť minimalizáciu externých nákladov a najlepšie využitie verejných peňazí mala zabezpečiť priama podpora súvisiaca s verejným obstarávaním24. Okrem toho by sa mala sprístupniť vhodná technická pomoc v rámci mechanizmov vytvorených pre viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 s cieľom poskytnúť finančnú podporu pre projekty spoločného záujmu siete TEN-T.

__________________

__________________

23 COM(2017) 198 final.

23 COM(2017) 198 final.

24 COM(2017) 573 final.

24 COM(2017) 573 final.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Z dôvodov právnej istoty by administratívne postupy, ktoré sa začali pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, nemali podliehať ustanoveniam tohto nariadenia,

(15)  Z dôvodov právnej istoty by administratívne postupy, ktoré sa začali pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, nemali podliehať ustanoveniam tohto nariadenia, pokiaľ sa na základe vzájomnej dohody medzi dotknutými stranami nerozhodne inak.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky vzťahujúce sa na administratívne postupy, podľa ktorých postupujú príslušné orgány členských štátov v súvislosti s povoľovaním a realizáciou všetkých projektov spoločného záujmu v rámci základnej siete transeurópskej dopravnej siete.

V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky vzťahujúce sa na administratívne postupy, podľa ktorých postupujú príslušné orgány členských štátov v súvislosti s povoľovaním a realizáciou všetkých projektov spoločného záujmu v rámci základnej siete transeurópskej dopravnej siete týkajúcich sa nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 vrátane vopred vybraných projektov uvedených v časti III prílohy k nariadeniu o zriadení Nástroja na prepájanie Európy 2021 – 2027.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že rozšíria uplatňovanie všetkých ustanovení tohto nariadenia ako bloku na projekty spoločného záujmu v rámci súhrnnej siete transeurópskej dopravnej siete.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „komplexné rozhodnutie“ je rozhodnutie alebo súbor rozhodnutí prijatých orgánom alebo orgánmi členského štátu, nezahŕňajúc súdy ani tribunály, ktoré určia, či sa predkladateľovi projektu udelí povolenie na stavbu dopravnej infraštruktúry potrebnej na dokončenie projektu bez toho, aby bolo dotknuté nejaké rozhodnutie prijaté v súvislosti s administratívnym odvolacím konaním;

a)  „komplexné rozhodnutie“ je rozhodnutie alebo súbor rozhodnutí prijatých jediným príslušným orgánom členského štátu a prípadne spoločným príslušným orgánom, nezahŕňajúc súdy ani tribunály, ktorý určí, či sa predkladateľovi projektu udelí povolenie na stavbu dopravnej infraštruktúry potrebnej na dokončenie projektu bez toho, aby bolo dotknuté nejaké rozhodnutie prijaté v súvislosti s administratívnym odvolacím konaním;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „postupy udeľovania povolení“ sú všetky postupy, podľa ktorých treba postupovať, alebo každý krok, ktorý treba podniknúť pred orgánmi členského štátu, podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva na to, aby predkladateľ projektu mohol projekt realizovať;

b)  „postupy udeľovania povolení“ sú všetky postupy, podľa ktorých treba postupovať, alebo každý krok, ktorý treba podniknúť pred príslušnými orgánmi členského štátu, podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva na to, aby predkladateľ projektu mohol projekt realizovať, a ktoré začínajú dátumom podpisu uznania oznámenia o spise jediným príslušným orgánom členského štátu;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „predkladateľ projektu“ je žiadateľ o povolenie súkromného projektu alebo verejný orgán, ktorý je iniciátorom projektu;

c)  „predkladateľ projektu“ je každá fyzická osoba alebo verejná či súkromná právnická osoba žiadajúca o povolenie na začatie projektu;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „jediný príslušný orgán“ je orgán, ktorý členský štát určil ako orgán zodpovedný za plnenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia;

d)  „jediný príslušný orgán“ je orgán, ktorý členský štát určil v súlade so svojím vnútroštátnym právom ako orgán zodpovedný za plnenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  „spoločný príslušný orgán“ je orgán zriadený na základe vzájomnej dohody medzi jednotlivými príslušnými orgánmi z dvoch alebo viacerých členských štátov alebo z jedného alebo viacerých členských štátov a z jednej alebo viacerých tretích krajín, ktorý je zodpovedný za uľahčovanie postupov udeľovania povolení v súvislosti s cezhraničnými projektmi spoločného záujmu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý projekt spoločného záujmu v rámci základnej siete TEN-T podlieha integrovanému postupu udeľovania povolenia, ktorý riadi jediný príslušný orgán určený každým členským štátom v súlade s článkami 5 a 6.

1.  Každý projekt spoločného záujmu v rámci základnej siete TEN-T vrátane predbežne vybraných oddielov v časti III prílohy k nariadeniu o zriadení Nástroja na prepájanie Európy podlieha integrovanému postupu udeľovania povolenia, ktorý riadi jediný príslušný orgán určený každým členským štátom v súlade s článkami 5 a 6.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  S cieľom zabezpečiť efektívne administratívne postupy týkajúce sa projektov spoločného záujmu predkladatelia projektov a všetky dotknuté orgány zabezpečia, aby sa tieto projekty vybavovali najrýchlejšie, ako je to z právneho hľadiska pri týchto projektoch možné, a to aj pokiaľ ide o pridelené zdroje.

3.  S cieľom zabezpečiť efektívne a účinné administratívne postupy týkajúce sa projektov spoločného záujmu predkladatelia projektov a všetky dotknuté orgány zabezpečia, aby sa tieto projekty vybavovali najrýchlejšie, ako je to z právneho hľadiska pri týchto projektoch možné, a to aj pokiaľ ide o vyhodnotenie kritérií pripravenosti uplatňovaných pri výbere projektov a pridelené zdroje.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S cieľom splniť časové lehoty stanovené v článku 6 a znížiť administratívnu záťaž súvisiacu s dokončením projektov spoločného záujmu sa všetky administratívne postupy vyplývajúce z uplatniteľného práva, či už vnútroštátneho, alebo práva Únie, integrujú a vedú k jedinému komplexnému rozhodnutiu.

1.  S cieľom splniť časové lehoty stanovené v článku 6 a znížiť administratívnu záťaž súvisiacu s dokončením projektov spoločného záujmu sa všetky postupy udeľovania povolení vyplývajúce z uplatniteľného práva vrátane príslušných environmentálnych hodnotení na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Únie integrujú a vedú k jedinému komplexnému rozhodnutiu, a to bez toho, aby boli dotknuté požiadavky podľa práva Únie v oblasti transparentnosti, účasti verejnosti, životného prostredia a bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade projektov spoločného záujmu, pri ktorých povinnosť vykonať posúdenia vplyvov na životné prostredie vyplýva súbežne zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ a iných právnych predpisov Únie, členské štáty zabezpečia spoločné postupy v zmysle článku 2 ods. 3 smernice 2011/92/EÚ.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté lehoty stanovené v článku 6 tohto nariadenia, zabezpečia členské štáty v prípade projektov spoločného záujmu, pri ktorých povinnosť vykonať posúdenia vplyvov na životné prostredie vyplýva súbežne zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ a iných právnych predpisov Únie, spoločné postupy v zmysle článku 2 ods. 3 smernice 2011/92/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do … (Úrad pre publikácie: vložte dátum jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia) každý členský štát určí jediný príslušný orgán, ktorý bude zodpovedať za uľahčovanie procesu udeľovania povolení, pričom nesie zodpovednosť aj za prijatie komplexného rozhodnutia.

1.  Do … (jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia) a v každom prípade najneskôr do 31. decembra 2020 každý členský štát určí jediný príslušný orgán, ktorý bude zodpovedať za uľahčovanie postupov udeľovania povolení potrebných na prijatie komplexného rozhodnutia v súlade s odsekom 3 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zodpovednosť jediného príslušného orgánu uvedeného v odseku 1 a/alebo úlohy, ktoré s tým súvisia, sa môžu delegovať na iný orgán alebo môžu byť vykonané iným orgánom na vhodnej administratívnej úrovni v prípade projektu spoločného záujmu alebo konkrétnej kategórie projektov spoločného záujmu za týchto podmienok:

Na podnet jediného príslušného orgánu sa jeho záväzky, povinnosti a/alebo súvisiace úlohy uvedené v odseku 1 môžu so súhlasom členského štátu delegovať na iný orgán môžu byť vykonané iným orgánom na vhodnej regionálnej, miestnej alebo inej administratívnej úrovni v prípade projektu spoločného záujmu alebo konkrétnej kategórie projektov spoločného záujmu, s výnimkou prijímania komplexného rozhodnutia stanoveného v odseku 3 tohto článku, za týchto podmienok:

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  za projekt spoločného záujmu zodpovedá len jeden orgán;

a)  za každý projekt spoločného záujmu zodpovedá len jeden príslušný orgán;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  daný orgán je jediným kontaktným miestom pre predkladateľa projektu v postupe vedúcemu ku komplexnému rozhodnutiu o danom projekte spoločného záujmu a

b)  daný príslušný orgán je jediným kontaktným miestom pre predkladateľa projektu v postupe vedúcemu ku komplexnému rozhodnutiu o danom projekte spoločného záujmu a

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  daný orgán koordinuje predkladanie všetkých podstatných dokumentov a informácií.

c)  daný príslušný orgán koordinuje predkladanie všetkých podstatných dokumentov a informácií.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komplexné rozhodnutie vydané jediným príslušným orgánom je jediné právne záväzné rozhodnutie vyplývajúce zo zákonného postupu udeľovania povolení. Ak sa projekt dotýka aj iných orgánov, môžu do postupu prispieť poskytnutím stanoviska v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Jediný príslušný orgán toto stanovisko vezme do úvahy.

Komplexné rozhodnutie vydané jediným príslušným orgánom je jediné právne záväzné rozhodnutie vyplývajúce z postupu udeľovania povolení. Bez toho, aby boli dotknuté lehoty stanovené v článku 6 tohto nariadenia, ak sa projekt dotýka aj iných orgánov, môžu do postupu prispieť poskytnutím stanoviska v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Od jediného príslušného orgánu sa vyžaduje, aby tieto stanoviská zohľadnil, najmä ak sa týkajú požiadaviek stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ a v smernici Rady 92/43/EHS .

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pri prijímaní komplexného rozhodnutia jediný príslušný orgán zaistí, aby sa dodržiavali zodpovedajúce požiadavky podľa medzinárodného práva a práva Únie, a riadne zdôvodní svoje rozhodnutie.

4.  Pri prijímaní komplexného rozhodnutia jediný príslušný orgán zaistí, aby sa dodržiavali zodpovedajúce požiadavky podľa medzinárodného práva a práva Únie, a riadne zdôvodní svoje rozhodnutie na základe uplatniteľných právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak sa v súvislosti s projektom spoločného záujmu vyžaduje, aby boli rozhodnutia prijaté v dvoch alebo viacerých členských štátoch, príslušné orgány urobia potrebné kroky pre efektívnu a účinnú vzájomnú spoluprácu a koordináciu. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vyplývajúce z platného práva Únie a medzinárodného práva, sa členské štáty pokúsia zabezpečiť spoločné postupy, najmä v súvislosti s posúdením vplyvov na životné prostredie.

5.  Ak sa v súvislosti s projektom spoločného záujmu vyžaduje, aby boli rozhodnutia prijaté v dvoch alebo viacerých členských štátoch alebo v jednom alebo viacerých členských štátoch a v jednej alebo viacerých tretích krajinách, príslušné orgány urobia potrebné kroky pre efektívnu a účinnú vzájomnú spoluprácu a koordináciu alebo môžu zriadiť spoločný príslušný orgán bez toho, aby boli dotknuté lehoty stanovené v článku 6, ktorý by bol zodpovedný za uľahčenie postupu udeľovania povolenia. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vyplývajúce z platného práva Únie a medzinárodného práva, sa členské štáty pokúsia zabezpečiť spoločné postupy, najmä v súvislosti s posúdením vplyvov na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tohto nariadenia, najmä článku 6a, jediný príslušný orgán informuje Komisiu o dátume začatia postupu udeľovania povolení a o komplexnom rozhodnutí v zmysle článku 6.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Etapa pred podaním žiadosti, ktorá sa vzťahuje na obdobie od začiatku postupu udeľovania povolenia až po predloženie úplnej žiadosti jedinému príslušnému orgánu, v zásade nesmie prekročiť dva roky.

2.  Etapa pred podaním žiadosti, ktorá sa vzťahuje na obdobie od začiatku postupu udeľovania povolenia až po predloženie úplnej žiadosti jedinému príslušnému orgánu, v zásade nesmie prekročiť 18 mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  S cieľom začať postup udeľovania povolenia predkladateľ projektu písomne oznámi jedinému príslušnému orgánu dotknutých členských štátov existenciu projektu, pričom uvedie jeho podrobný opis. Jediný príslušný orgán najneskôr do dvoch mesiacov od prijatia daného oznámenia toto oznámenie buď uzná alebo ho písomne zamietne, ak sa domnieva, že projekt nie je dostatočne zrelý na začatie postupu udeľovania povolenia. Ak sa jediný príslušný orgán rozhodne oznámenie zamietnuť, svoje rozhodnutie odôvodní. Dátum podpisu uznania oznámenia príslušným orgánom slúži ako dátum začatia postupu udelenia povolenia. Ak ide o dva alebo viac členských štátov, ako dátum začatia postupu udelenia povolenia slúži dátum prijatia posledného oznámenia príslušným orgánom.

3.  S cieľom začať postup udeľovania povolenia predkladateľ projektu písomne oznámi jedinému príslušnému orgánu dotknutých členských štátov, prípadne spoločnému príslušnému orgánu existenciu projektu, pričom uvedie jeho podrobný opis. Jediný príslušný orgán najneskôr do jedného mesiaca od prijatia daného oznámenia toto oznámenie buď prijme alebo ho písomne zamietne, ak sa domnieva, že projekt nie je dostatočne pripravený na začatie postupu udeľovania povolenia. Ak sa jediný príslušný orgán rozhodne oznámenie zamietnuť, svoje rozhodnutie odôvodní. Dátum podpisu uznania oznámenia príslušným orgánom slúži ako dátum začatia postupu udelenia povolenia. Ak ide o dva alebo viac členských štátov, ako dátum začatia postupu udelenia povolenia slúži dátum prijatia posledného oznámenia príslušným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Do troch mesiacov od začatia postupu udeľovania povolenia jediný príslušný orgán v úzkej spolupráci s predkladateľom projektu a inými dotknutými orgánmi a s ohľadom na informácie predložené predkladateľom projektu na základe oznámenia uvedeného v odseku 3 vypracuje podrobný opis žiadosti, o ktorom informuje predkladateľa projektu a ktorý obsahuje:

4.  Do dvoch mesiacov od začatia postupu udeľovania povolenia jediný príslušný orgán, prípadne spoločný príslušný orgán v úzkej spolupráci s predkladateľom projektu a inými dotknutými orgánmi a s ohľadom na informácie predložené predkladateľom projektu na základe oznámenia uvedeného v odseku 3 vypracuje podrobný opis žiadosti, o ktorom informuje predkladateľa projektu a ktorý obsahuje:

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-a)  zodpovedný príslušný orgán na vhodnej administratívnej úrovni, a to v prípade delegovania jediným príslušným orgánom v súlade s článkom 5 ods. 2;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  rozhodnutia a stanoviská, ktoré sa majú získať;

i)  rozhodnutia, povolenia, stanoviskáhodnotenia, ktoré sa majú získať;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  orgány, zainteresované strany a verejnosť, ktorých sa žiadosť pravdepodobne týka;

ii)  orgány, zainteresované strany a verejnosť, ktorých sa žiadosť pravdepodobne týka a/alebo s ktorými sa pravdepodobne uskutočnia konzultácie;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – písmeno b – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iv)  hlavné medzníky, ktoré sa majú dosiahnuť, a ich lehoty v súvislosti s komplexným rozhodnutím, ktoré sa má prijať;

iv)  hlavné medzníky, ktoré sa majú dosiahnuť, a ich lehoty v súvislosti s komplexným rozhodnutím, ktoré sa má prijať, a celkový plánovaný časový rámec;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Predkladateľ projektu predloží spis žiadosti na základe podrobného opisu žiadosti v rámci lehoty 21 mesiacov od prijatia daného podrobného opisu žiadosti. Po uplynutí tejto lehoty sa podrobný opis žiadosti už nepovažuje za platný, pokiaľ sa jednotný príslušný orgán nerozhodne predĺžiť uvedenú lehotu na základe odôvodnenej žiadosti predkladateľa projektu.

6.  Predkladateľ projektu predloží spis žiadosti na základe podrobného opisu žiadosti v rámci lehoty 15 mesiacov od prijatia daného podrobného opisu žiadosti. Po uplynutí tejto lehoty sa podrobný opis žiadosti už nepovažuje za platný, pokiaľ sa jediný príslušný orgán nerozhodne z vlastného podnetu predĺžiť uvedenú lehotu o maximálne 6 mesiacov na základe odôvodnenej žiadosti predkladateľa projektu.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Jediný príslušný orgán žiadosť vyhodnotí a v lehote jedného roka od dátumu predloženia úplného spisu žiadosti v súlade s odsekom 7 prijme komplexné rozhodnutie. Členské štáty môžu podľa potreby stanoviť kratšiu lehotu.

8.  Jediný príslušný orgán žiadosť vyhodnotí a v lehote 6 mesiacov od dátumu predloženia úplného spisu žiadosti v súlade s odsekom 7 prijme komplexné a záväzné rozhodnutie, pokiaľ sa tento orgán nerozhodne z vlastného podnetu predĺžiť toto obdobie o maximálne 3 mesiace, pričom svoje rozhodnutie zdôvodní. Členské štáty môžu podľa potreby stanoviť kratšiu lehotu.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6 a

 

Postup udeľovania povolení a finančná pomoc Únie

 

1.  V súlade s postupom uvedeným v článku 6 tohto nariadenia sa pri vyhodnocovaní projektov z hľadiska kritérií pripravenosti uplatňovaných pri výbere projektov podľa článku 13 nariadenia (EÚ) .../... [o zriadení Nástroja na prepájanie Európy] zohľadňuje napredovanie projektu.

 

2.  Oneskorenia v súvislosti s etapami a lehotami stanovenými v článku 6 sú dôvodom na preskúmanie napredovania projektu a prehodnotenie finančnej pomoci, ktorú poskytla Únia v rámci Nástroja na prepájanie Európy, ako sa uvádza v článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) .../... [NPE], a môžu viesť k zníženiu alebo zrušeniu finančnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade projektov, na ktorých sa podieľajú dva alebo viaceré členské štáty, príslušné orgány dotknutých členských štátov zosúladia svoje harmonogramy a dohodnú sa na spoločnom pláne.

1.  V prípade projektov, na ktorých sa podieľajú dva alebo viaceré členské štáty alebo jeden alebo viaceré členské štáty a jedna alebo viaceré tretie krajiny, príslušné orgány dotknutých členských štátov zosúladia svoje harmonogramy a dohodnú sa na spoločnom pláne.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V takých prípadoch môžu jediné príslušné orgány z dvoch alebo viacerých členských štátov alebo z jedného alebo viacerých členských štátov a z jednej alebo viacerých tretích krajín v záujme uľahčenia postupu udeľovania povolení na základe vzájomnej dohody zriadiť spoločný príslušný orgán, ako sa uvádza v článku 5 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Európsky koordinátor uvedený v článku 45 nariadenia (EÚ)² č. 1315/2013 je oprávnený pozorne sledovať postup udeľovania povolení na cezhraničné projekty spoločného záujmu a umožňovať kontakty medzi zapojenými príslušnými orgánmi.

2.  Európsky koordinátor uvedený v článku 45 nariadenia (EÚ)² č. 1315/2013 je oprávnený sledovať postup udeľovania povolení na cezhraničné projekty spoločného záujmu a umožňovať kontakty a spoluprácu medzi zapojenými príslušnými orgánmi alebo podľa potreby so spoločným príslušným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť dodržiavať lehoty podľa tohto nariadenia, ak sa lehota na komplexné rozhodnutie nedodrží, príslušný orgán okamžite informuje dotknutého európskeho koordinátora o opatreniach, ktoré sa prijali alebo prijmú na dokončenie postupu udeľovania povolenia s čo najkratším oneskorením. Európsky koordinátor môže príslušný orgán požiadať o pravidelné podávanie správ o dosiahnutom pokroku.

3.  Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť dodržiavať lehoty podľa tohto nariadenia, ak sa lehota na komplexné rozhodnutie nedodrží, jediný príslušný orgán okamžite informuje Komisiu a prípadne aj dotknutého európskeho koordinátora o opatreniach, ktoré sa prijali alebo prijmú na dokončenie postupu udeľovania povolenia s čo najkratším oneskorením. Komisia a prípadne aj európsky koordinátor môže jediný príslušný orgán požiadať o pravidelné podávanie správ o dosiahnutom pokroku.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade, že postup obstarávania vykonáva spoločný subjekt zriadený zúčastnenými členskými štátmi, takýto subjekt uplatňuje vnútroštátne ustanovenia jedného z týchto členských štátov a odchylne od týchto smerníc sú danými ustanoveniami ustanovenia určené v súlade s článkom 57 ods. 5 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ alebo s článkom 39 ods. 5 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ podľa toho, ktorá zo smerníc sa uplatňuje, pokiaľ sa nestanovuje inak v dohode medzi zúčastnenými členskými štátmi. Takouto dohodou sa v prípade postupov obstarávania zo strany spoločného subjektu v každom prípade zabezpečuje uplatňovanie spoločných vnútroštátnych právnych predpisov.

2.  V prípade, že postup obstarávania vykonáva spoločný subjekt zriadený zúčastnenými členskými štátmi, takýto subjekt a prípadne aj jeho dcérske spoločnosti uplatňujú vnútroštátne ustanovenia jedného z týchto členských štátov a odchylne od týchto smerníc sú danými ustanoveniami ustanovenia určené v súlade s článkom 57 ods. 5 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ alebo s článkom 39 ods. 5 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ podľa toho, ktorá zo smerníc sa uplatňuje, pokiaľ sa nestanovuje inak v dohode medzi zúčastnenými členskými štátmi. Takouto dohodou sa pri postupoch obstarávania zo strany spoločného subjektu a prípadne jeho dcérskych spoločností v každom prípade zabezpečuje uplatňovanie spoločných vnútroštátnych právnych predpisov na celý projekt.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť predkladateľa projektu alebo členského štátu, v súlade s príslušnými programami financovania Únie a bez toho, aby bol dotknutý viacročný finančný rámec Únia sprístupní technickú pomoc na účely vykonávania tohto nariadenia a uľahčenie realizácie projektov spoločného záujmu.

Na žiadosť predkladateľa projektu alebo členského štátu, v súlade s príslušnými programami financovania Únie a bez toho, aby bol dotknutý viacročný finančný rámec Únia sprístupní technickú, poradenskú a finančnú pomoc na účely vykonávania tohto nariadenia a uľahčenie realizácie projektov spoločného záujmu v každej etape procesu.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Články 4, 5, 6 a 7 sa však v konkrétnom členskom štáte uplatňujú až od dátumu, keď tento členský štát v súlade s článkom 5 ods. 1 určí jediný príslušný orgán.

 

Komisia uverejní oznámenie v úradnom vestníku, keď sa tieto ustanovenia stanú v členskom štáte uplatniteľné.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Únia potrebuje modernú a efektívnu sieť infraštruktúry na úrovni EÚ, ktorá prepojí občanov a podniky a podporí jednotný trh. S týmto cieľom európske inštitúcie vymedzili transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T), ktorú tvorí súhrnná sieť, ale predovšetkým základná sieť, ktorá je skutočnou chrbtovou kosťou Únie. V rámci uvedenej siete sa realizujú projekty spoločného záujmu, ktoré sú predmetom tohto nariadenia a prinášajú značnú európsku pridanú hodnotu.

Je nevyhnutné dobudovať sieť TEN-T, aby sa tak zabezpečil trvalý a udržateľný hospodársky rozvoj Únie a jej konkurencieschopnosť vzhľadom na silnejúcu celosvetovú konkurenciu. Ako termín dokončenia základnej siete stanovila Únia spolu s členskými štátmi rok 2030. Očakáva sa, že len toto dokončenie prinesie do roku 2030 ďalších 4 500 miliárd EUR, resp. 1,8 % HDP EÚ, a prispeje k vzniku 13 miliónov pracovných rokov.

DÔVODY A ÚČEL NARIADENIA

Ak sa realizácia tohto cieľa nijakým spôsobom neurýchli, do roku 2030 sa ho nepodarí dosiahnuť. Realizácia infraštruktúr základnej siete TEN-T naráža na závažné problémy v dvoch smeroch:

–  V prvom smere ide o finančné problémy: vzhľadom na rozpočtové obmedzenia v členských štátoch a značne okresaný európsky rozpočet sú investičné potreby nesmierne vysoké. Predpokladá sa, že na dokončenie základnej siete TEN-T budú v rokoch 2021 až 2030 potrebné investície vo výške 500 miliárd EUR, pričom táto suma narastie na približne 1 500 miliárd EUR, ak sa zahrnie aj súhrnná sieť TEN-T, ktorá by sa mala dokončiť v roku 2050.

–  V druhom smere ide o regulačné a prevádzkové problémy. Toto nariadenie si kladie za cieľ znížiť regulačné prekážky, ktoré spôsobujú veľké ťažkosti jednak predkladateľom projektov, jednak z hľadiska realizácie siete TEN-T. Spravodajca by predovšetkým rád zdôraznil, že postupom času sa zvyšuje zložitosť a početnosť potrebných projektových štúdií, hodnotení a konzultácií, čo len sťažuje vykonávanie projektov. Napríklad pri projektoch veľkých infraštruktúr ubehne od fázy vypracovania dokumentácie po jej ukončenie a odovzdanie na realizáciu v priemere osem rokov. Takéto predlžovanie lehôt prináša prevádzkovateľom obrovskú neistotu, značné zvýšenie nákladov na štúdie a konečnej ceny prác a čoraz viac odvolaní. Tieto aspekty odrádzajú predkladateľov projektov, ale aj ich partnerov, najmä finančných partnerov, vzhľadom na zdĺhavý a neistý charakter postupov a ich výsledkov. Situácia sa vyhrotila natoľko, že pre predkladateľov projektov môže byť až neúnosná, pretože niektoré projekty sú vzhľadom na zložitosť postupov vyhodnotené ako príliš neisté, a teda sú odsúdené na neúspech ešte pred ich vypracovaním.

NÁVRHY PREDLOŽENÉ V SPRÁVE

V tomto duchu spravodajca víta predložený návrh nariadenia Komisie, ktorého zámerom je lepšia organizácia a skrátenie administratívnych postupov pre povoľovanie a vykonávanie projektov spoločného záujmu týkajúcich sa základnej siete transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Týmto zefektívnením nie je dotknutá povaha ani obsah administratívnych a regulačných formalít, za ktoré v súlade so zásadou subsidiarity stále zodpovedajú členské štáty. Naopak, nariadením sa zavádzajú ustanovenia o organizácii, lehotách, zjednodušení a zavedení jednotného kontaktného miesta, ktoré majú citeľne znížiť neistotu a náklady.

  Lehoty

Spravodajca teda s potešením víta a ďalej konsoliduje zavedenie jasných a presných lehôt pre každú etapu postupu udeľovania povolenia. Zároveň zavádza maximálne trvanie celého tohto postupu, ktoré neprekročí tri roky, čo predstavuje výrazné zlepšenie oproti súčasnému stavu.

  Jediný príslušný orgán

Ďalšie zefektívnenie sa docieli stanovením jednotného kontaktného miesta v každom členskom štáte, keď sa pre predkladateľov projektov určí jediný príslušný orgán, ktorý bude mať na starosti všetky postupy udeľovania povolenia a bude jediným orgánom, ktorý bude vydávať jednotné komplexné rozhodnutie. Spravodajca však zohľadňuje možnosť, aby členské štáty túto právomoc delegovali na iný orgán, pokiaľ ide o vhodnejšiu úroveň na prijímanie rozhodnutí, avšak pod podmienkou zachovania zásady jediného príslušného orgánu a jednotného kontaktného miesta pre predkladateľov.

  Cezhraničné projekty

Takisto pri postupoch verejného obstarávania pri cezhraničných projektoch, ktoré vykonáva spoločný subjekt zriadený členskými štátmi, spravodajca posilnil návrh Komisie tým, že pre spoločný subjekt vrátane jeho dcérskych spoločností stanovil jednotné uplatniteľné právo na celý projekt.

  Prioritné zaobchádzanie

Spravodajca tiež vyzdvihuje zásadný význam projektov spoločného záujmu (toto nariadenie sa zameriava výlučne na tieto projekty) a ich výraznú európsku pridanú hodnotu z hľadiska realizácie cieľov Únie. V právnych rámcoch členských štátov by im teda malo byť priznané prioritné zaobchádzanie.

  Súlad s NPE

Okrem toho spravodajca zavádza v tomto nariadení nové ustanovenie, ktorým sa zohľadňuje dodržiavanie lehôt stanovených týmto nariadením ako jedno z kritérií výberu projektov v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE).

Spravodajca je presvedčený, že takéto nariadenie môže zásadne prispieť k úspešnému dokončeniu siete TEN-T v Únii, pretože zníži riziko oneskorenia, zvýši mieru istoty pre predkladateľov projektov a investorov, pokiaľ ide o dĺžku uplatniteľných postupov, a posilní in fine zapojenie sa súkromných investorov. Rýchlym prijatím tohto nariadenia by sa okrem iného umožnilo, aby z neho od roku 2020 mohli ťažiť projekty spoločného záujmu financované z nového programu NPE II.


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (19.11.2018)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zefektívnení opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete

(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Demetris Papadakis

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Keďže EÚ sa usiluje o vedúce postavenie v oblasti inovácií, digitalizácie a dekarbonizácie, prijala Európska komisia tri legislatívne balíky v oblasti mobility, ktorých hlavným cieľom je zaistiť bezpečnejšiu, dostupnejšiu a čistejšiu dopravu a zároveň zabezpečiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a pracovné miesta. Navrhované nariadenie o zefektívnení opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) je súčasťou tretieho balíka v oblasti mobility nazvaného Európa v pohybe.

Efektívna, inteligentná a udržateľná doprava má zásadný význam z hľadiska účinného fungovania vnútorného trhu EÚ a zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní konkurencieschopnosti, vytváraní nových príležitostí v oblasti podnikania a zamestnania, ochrane životného prostredia a zmierňovaní zmeny klímy, a to tým, že podporuje nízkoemisnú mobilitu. Je preto dôležité, aby sa posilnili investície do dopravnej infraštruktúry s významnou pridanou hodnotou EÚ, najmä prostredníctvom rozvoja TEN-T.

TEN-T pozostáva z dvoch úrovní plánovania – zo súhrnnej siete (ktorá pokrýva všetky európske regióny a mala by sa realizovať do roku 2050) a zo základnej siete (ktorá sa vzťahuje na najdôležitejšie prepojenia a mala by sa realizovať do roku 2030).

Realizácia siete TEN-T s osobitným dôrazom na cezhraničné prepojenia v rámci stanovených časových rámcov zníži počet úzkych miest, zabezpečí chýbajúce prepojenia, a to najmä na cezhraničných úsekoch, a zlepší interoperabilitu medzi jednotlivými druhmi dopravy.

Existujú však obavy, že v dôsledku problémov zistených v súvislosti s omeškaniami a právnou neistotou sa lehotu na dokončenie základnej siete TEN-T stanovenú na rok 2030 nepodarí dodržať.

Celkovým cieľom návrhu Komisie je riešiť oneskorenia a vysokú úroveň neistoty, ktoré vplývajú na účinnú realizáciu projektov TEN-T. Zistené príčiny problémov sú:

i)  viaceré etapy v rámci postupov udeľovania povolení a viaceré orgány zapojené do nich,

ii)  chýbajúce alebo neuplatňované lehoty,

iii)  odlišné postupy verejného obstarávania v prípade cezhraničných projektov TEN-T,

iv)  problémy s koordináciou pri realizácii cezhraničných projektov a

v)  vnímané neistoty súvisiace s postupmi štátnej pomoci.

Návrh Komisie sa preto zameriava na:

-  zvýšenú koordináciu postupov verejného obstarávania v prípade cezhraničných projektov,

-  zjednodušenie a stanovenie lehôt pre pravidlá týkajúce sa udeľovania povolení,

-  zjednodušenie dokumentov a administratívnych postupov v rámci všetkých druhov dopravy,

-  zníženie oneskorení pri infraštruktúrnych projektoch,

-  zjednodušenie zapojenia súkromných investorov,

-  objasnenie pravidiel týkajúcich sa verejných konzultácií.

Sieť TEN-T je rozhodujúca pre udržateľný rozvoj európskych regiónov. Spravodajca zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby sa v rámci TEN-T zohľadňovali okrajové a ostrovné regióny, najvzdialenejšie regióny a susediace cezhraničné regióny. Dôležitým nástrojom v tomto ohľade je preto Nástroj na prepájanie Európy (NPE).

Spravodajca uznáva pridanú hodnotu NPE vo vzťahu k TEN-T, keďže tu dochádza k pákovému efektu na udržateľný rast a zamestnanosť, ako aj na sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť. S cieľom maximalizovať účinok financovania EÚ spravodajca podporuje optimálne využívanie súkromných a verejných systémov financovania, a to aj so zreteľom na kombinované financovanie jednak z NPE a programu Horizont 2020 a jednak z Európskeho fondu pre strategické investície a ďalších finančných nástrojov.

Spravodajca zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia, európski koordinátori a ďalšie zainteresované strany prisudzovali rovnakú dôležitosť projektom TEN-T veľkého i menšieho rozsahu a krátkodobým, strednodobým i dlhodobým prínosom, ktoré môžu z týchto projektov vzísť.

Európska komisia odhaduje, že investície potrebné na realizáciu základnej siete TEN-T budú v rokoch 2021 až 2030 predstavovať približne 500 miliárd EUR, čo do roku 2030 prispeje k tvorbe 13 miliónov pracovných miest ročne a k vytvoreniu ďalších príjmov vo výške 1,8 % HDP EÚ.

Okrem toho spravodajca uznáva dôležitosť ochrany environmentálnych aspektov spojených s plánovaním a vykonávaním TEN-T prostredníctvom podpory nízkoemisnej dopravy a napĺňania cieľov spojených s nízkymi emisiami skleníkových plynov. Popritom by sa mali rovnako chrániť všetky aspekty týkajúce sa zdravia a sociálneho blahobytu vo vzťahu k doprave.

Účinné vykonávanie projektov TEN-T takisto závisí od zapojenia zainteresovaných strán už od veľmi skorej fázy plánovania dopravnej infraštruktúry a od účinného a včasného organizovania konzultácií s verejnosťou, organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými miestnymi orgánmi. Sociálny a občiansky dialóg na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni môže kľúčovým spôsobom prispieť k posilneniu prijímania projektov dopravnej infraštruktúry verejnosťou, ako aj k zvýšeniu dôveryhodnosti a zníženiu konfliktov v neskorších fázach projektu.

Spravodajca uvádza, že zabezpečením toho, že projekt účinne prispeje k regionálnemu a miestnemu rozvoju, sa automaticky zlepší vnímanie projektu a zvýši sa pocit spoločného prospechu a zodpovednosti na miestnej úrovni.

Spravodajca zdôrazňuje celkové prínosy, ktoré pre každodenný život občanov EÚ vyplývajú z dokončenia TEN-T. V tejto súvislosti je dôležité, aby členské štáty rozhodli o svojich národných plánoch v oblasti infraštruktúry v súlade s cieľmi TEN-T a zabezpečil sa tak integrovaný prístup, ktorý umožní väčšiu a posilnenú mobilitu pre všetkých občanov EÚ, čo je rozhodujúcim faktorom pri sociálnom začleňovaní a ochrane životného prostredia.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 172,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 171 ods. 2 a článok 172,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 sa stanovuje spoločný rámec pre vytvorenie najmodernejších interoperabilných sietí na účely rozvoja vnútorného trhu. Transeurópske dopravné siete (TEN-T) majú dvojúrovňovú štruktúru: súhrnnou sieťou sa zabezpečuje prepojenie všetkých regiónov Únie, pričom základná sieť pozostáva z tých prvkov siete, ktoré majú pre Úniu najväčší strategický význam. V nariadení (EÚ) č. 1315/2013 sa pre realizáciu siete vymedzujú záväzné ciele dokončenia, pričom základná sieť sa má dokončiť do roku 2030 a súhrnná sieť do roku 2050.

1.  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 sa stanovuje spoločný rámec pre vytvorenie najmodernejších interoperabilných sietí na účely rozvoja vnútorného trhu, pričom do úvahy by sa mala brať aj rozvojová dynamika odvetvia dopravy a nových technológií v budúcnosti. Cieľom plánovania, rozvoja a prevádzky transeurópskych dopravných sietí (ΤΕΝ-T) je rozvíjať inteligentnú, bezpečnú a udržateľnú mobilitu osôb a tovaru, zabezpečiť pritom dostupnosť a prepojenie všetkých regiónov Únie vrátane vzdialených, ostrovných a najvzdialenejších regiónov a prispievať k ďalšiemu hospodárskemu rastu a konkurencieschopnosti a zároveň sledovať environmentálne a sociálne ciele a ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. TEN-T majú dvojúrovňovú štruktúru: súhrnnou sieťou sa zabezpečuje prepojenie všetkých regiónov Únie, pričom základná sieť pozostáva z tých prvkov siete, ktoré majú pre Úniu najväčší strategický význam. V nariadení (EÚ) č. 1315/2013 sa pre realizáciu siete vymedzujú záväzné ciele dokončenia, pričom základná sieť sa má dokončiť do roku 2030 a súhrnná sieť do roku 2050, a zámerom je dosiahnuť inteligentnú, bezpečnú a udržateľnú mobilitu, ktorá podporí rozvoj a prepojenosť medzi mestskými, prímestskými a vidieckymi oblasťami v prospech hospodárskeho rozvoja a súdržnosti.

__________________

__________________

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Bez ohľadu na potrebu a záväzné lehoty zo skúseností vyplynulo, že veľa investícií zameraných na dokončenie siete TEN-T naráža na zložité postupy udeľovania povolení, postupy cezhraničného obstarávania a iné postupy. Táto situácia ohrozuje včasnú realizáciu projektov a v mnohých prípadoch vedie k značným oneskoreniam a vyšším nákladom. Na účely vyriešenia týchto problémov a umožnenia synchronizovaného dokončenia siete TEN-T sú potrebné harmonizované opatrenia na úrovni Únie.

(2)  Bez ohľadu na potrebu a záväzné lehoty zo skúseností vyplynulo, že veľa investícií zameraných na dokončenie siete TEN-T naráža na pomalé a ťažkopádne postupy udeľovania povolení, postupy cezhraničného obstarávania a iné zložité postupy. Táto situácia ohrozuje včasnú realizáciu projektov a v mnohých prípadoch vedie k značným oneskoreniam a vyšším nákladom, ako aj k neistote u predkladateľov projektov a potenciálnych súkromných investorov. Na účely vyriešenia týchto problémov a umožnenia synchronizovaného dokončenia siete TEN-T sú potrebné harmonizované opatrenia na úrovni Únie. V tejto súvislosti by členské štáty mali o svojich vnútroštátnych infraštruktúrnych plánoch rozhodovať v súlade s cieľmi TEN-T.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V právnych rámcoch mnohých členských štátov sa umožňuje prioritné zaobchádzanie s určitými kategóriami projektov, a to vzhľadom na ich strategický význam pre hospodárstvo. Pre prioritné zaobchádzanie typické kratšie lehoty, súbežné postupy alebo obmedzené lehoty na odvolania, čím sa zabezpečuje aj dosahovanie cieľov iných horizontálnych politík. Ak takýto rámec existuje vo vnútroštátnom právnom rámci, mal by sa automaticky uplatňovať aj na projekty Únie uznávané ako projekty spoločného záujmu podľa nariadenia (EÚ) č. 1315/2013.

(3)  V právnych rámcoch mnohých členských štátov sa umožňuje prioritné zaobchádzanie s určitými kategóriami projektov, v prípade ktorých sa využíva zrýchlené konanie, a to vzhľadom na ich vyššiu európsku pridanú hodnotu a strategický význam pre hospodárstvo. Pre prioritné zaobchádzanie je typické zníženie počtu povolení, ktoré treba získať, kratšie lehoty, súbežné zjednodušené postupy alebo obmedzené lehoty na dokončenie postupu na získanie povolenia alebo na odvolania, čím sa zabezpečuje aj dosahovanie cieľov iných horizontálnych politík. Ak takýto rámec existuje vo vnútroštátnom právnom rámci, mal by sa automaticky uplatňovať aj na projekty Únie uznávané ako projekty spoločného záujmu podľa nariadenia (EÚ) č. 1315/2013, aby sa zabezpečilo, že kľúčové ciele týchto projektov sa dosiahnu na celoeurópskej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  S cieľom zlepšiť účinnosť environmentálnych hodnotení a zjednodušiť proces rozhodovania v prípadoch, keď povinnosť vykonať hodnotenia týkajúce sa environmentálnych otázok súvisiacich s projektmi základnej siete vyplýva súbežne zo smernice 2011/92/EÚ zmenenej smernicou 2014/52/EÚ a z iných právnych predpisov Únie, ako napríklad smernice 92/43/EHS, smernice 2009/147/ES, smernice 2000/60/ES, smernice 2008/98/ES, smernice 2010/75/EÚ, smernice 2012/18/EÚ a smernice 2011/42/ES, by členské štáty mali zabezpečiť spoločný postup spĺňajúci požiadavky týchto smerníc.

(4)  S cieľom zlepšiť účinnosť environmentálnych hodnotení a zjednodušiť proces rozhodovania v prípadoch, keď povinnosť vykonať hodnotenia týkajúce sa environmentálnych otázok súvisiacich s projektmi základnej siete a zosúladiť ich s cieľmi v oblasti čistého ovzdušia na rok 2030 vyplýva súbežne zo smernice 2011/92/EÚ zmenenej smernicou 2014/52/EÚ a z iných právnych predpisov Únie, ako napríklad smernice 92/43/EHS, smernice 2009/147/ES, smernice 2000/60/ES, smernice 2008/98/ES, smernice 2010/75/EÚ, smernice 2012/18/EÚ a smernice 2011/42/ES, by členské štáty mali zabezpečiť spoločný postup spĺňajúci požiadavky týchto smerníc. Okrem toho skoré určenie rozsahu vplyvu na životné prostredie a včasná diskusia s príslušným orgánom o obsahu environmentálnych hodnotení môžu skrátiť oneskorenia počas fázy udeľovania povolení a vo všeobecnosti zlepšiť kvalitu hodnotení. Okrem environmentálneho hodnotenia sa vyžaduje aj dôkladné posúdenie sociálnych vplyvov, pokiaľ ide o zamestnanosť, súdržnosť EÚ, zdravie (zníženie nehôd), kvalitu života, prínosy na miestnej úrovni a sociálne začlenenie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Projekty základnej siete by sa mali podporiť integrovanými postupmi udeľovania povolení, čím by sa umožnilo jasné riadenie celého postupu a zabezpečilo by sa jednotné kontaktné miesto pre investorov. Členské štáty by mali určiť príslušný orgán v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi rámcami a administratívnymi usporiadaniami.

(5)  Projekty základnej siete TEN-T, či už veľkého alebo menšieho rozsahu, sa musia podporiť integrovanými postupmi udeľovania povolení, čím sa umožní jasné, transparentné a súdržné riadenie celého postupu a zabezpečí jednotné kontaktné miesto pre investorov. Členské štáty by mali určiť príslušný orgán v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi rámcami a administratívnymi usporiadaniami.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Zriadením jediného príslušného orgánu na vnútroštátnej úrovni, ktorým by sa integrovali všetky postupy udeľovania povolení (jednotné kontaktné miesto), by sa znížila zložitosť a zvýšila efektívnosť a transparentnosť postupov. Zároveň by sa tým podľa potreby posilnila spolupráca medzi členskými štátmi. Týmito postupmi by sa mala podporovať skutočná spolupráca medzi investormi a jednotným príslušným orgánom, a teda by sa umožnilo preskúmanie postupu udeľovania povolení v etape pred podaním žiadosti. Takéto preskúmanie by sa začlenilo do podrobného vysvetlenia žiadosti a vychádzalo by z postupu stanoveného v článku 5 ods. 2 smernice 2011/92/EÚ zmenenej smernicou 2014/52/EÚ.

(6)  Zriadením jediného príslušného orgánu na vnútroštátnej úrovni, ktorým by sa integrovali všetky postupy udeľovania povolení (jednotné kontaktné miesto), by sa znížila zložitosť, znížili náklady a zvýšila efektívnosť, koordinácia, transparentnosť a rýchlosť schvaľovania postupov, čo by umožnilo efektívne vykonávanie projektov a dosahovanie stanovených cieľov. Zároveň by sa tým posilnila spolupráca medzi členskými štátmi a podporila by sa synergia medzi rôznymi nástrojmi pre tento cieľ, keďže podnecovanie TEN-T prispeje k zlepšovaniu konkurencieschopnosti firiem na jednotnom európskom trhu a prinesie výhody obchodu v rámci Spoločenstva. Týmito postupmi by sa mala podporovať skutočná spolupráca medzi investormi a jednotným príslušným orgánom, a teda by sa umožnilo preskúmanie postupu udeľovania povolení v etape pred podaním žiadosti. Takéto preskúmanie by sa začlenilo do podrobného vysvetlenia žiadosti a vychádzalo by z postupu stanoveného v článku 5 ods. 2 smernice 2011/92/EÚ zmenenej smernicou 2014/52/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Postup stanovený v tomto nariadení by nemal mať vplyv na plnenie požiadaviek vymedzených v medzinárodnom práve a práve Únie vrátane ustanovení na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí.

(7)  Postup stanovený v tomto nariadení by nemal mať vplyv na plnenie požiadaviek vymedzených v medzinárodnom práve a práve Únie vrátane ustanovení na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí, a to prostredníctvom podpory udržateľnej nízkoemisnej dopravy a plnenia cieľa obmedzenia emisií skleníkových plynov na nízku úroveň.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vzhľadom na naliehavosť dokončenia základnej siete TEN-T by zjednodušenie postupov udeľovania povolení malo byť doplnené lehotou, do ktorej by príslušné zodpovedné orgány mali prijať komplexné rozhodnutie o výstavbe projektu. Táto lehota by mala podporovať efektívnejšie vykonávanie postupov a za žiadnych okolností by nemala znížiť prísne normy Únie na ochranu životného prostredia a účasť verejnosti.

(8)  Vzhľadom na naliehavosť dokončenia základnej siete TEN-T by zjednodušenie postupov udeľovania povolení malo byť doplnené lehotou, do ktorej by príslušné zodpovedné orgány mali prijať komplexné rozhodnutie o výstavbe projektu. Táto lehota by mala zaistiť efektívnejšie vykonávanie postupov a za žiadnych okolností by nemala znížiť prísne normy Únie na ochranu životného prostredia a účasť verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Zavedenie účinných a rozsiahlych postupov konzultácie s verejnosťou, organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými regionálnymi a miestnymi orgánmi od najskorších fáz predbežného plánovania bude zamerané na riešenie oneskorení pri postupoch udeľovania povolení a realizácie projektov a zaručí prínos projektov na miestnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Pokiaľ ide o koordináciu postupov udeľovania povolení, cezhraničné infraštruktúrne projekty siete TEN-T narážajú na osobitné problémy. Európski koordinátori by mali dostať oprávnenie na monitorovanie týchto postupov a uľahčovanie ich synchronizácie a dokončenia.

(10)  Pokiaľ ide o koordináciu postupov udeľovania povolení, cezhraničné infraštruktúrne projekty siete TEN-T narážajú na osobitné problémy. S cieľom vyhnúť sa oneskoreniam pri cezhraničnom vykonávaní týchto projektov sú európski koordinátori, ktorým pomáhajú miestne a regionálne orgány, oprávnení na monitorovanie týchto postupov a uľahčovanie ich synchronizácie a dokončenia posilňovaním výkonnej spolupráce a vychádzaním z projektov INTERREG pre udržateľnú mobilitu v cezhraničných oblastiach.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Verejné obstarávanie v cezhraničných projektoch spoločného záujmu by sa malo vykonávať v súlade so zmluvou a smernicou 2014/25/EÚ a/alebo smernicou 2014/24/EÚ. V záujme zaistenia účinného dokončenia cezhraničných projektov základnej siete spoločného záujmu by malo verejné obstarávanie vykonávané spoločným subjektom podliehať jednotným vnútroštátnym právnym predpisom. Odchylne od právnych predpisov Únie v oblasti verejného obstarávania by sa ako platné vnútroštátne pravidlá mali v zásade uplatňovať pravidlá členského štátu, kde má spoločný subjekt svoje sídlo. Mala by zostať možnosť vymedziť platné právne predpisy v medzivládnej dohode.

(11)  Verejné obstarávanie v cezhraničných projektoch spoločného záujmu by sa malo vykonávať v súlade so zmluvou a smernicou 2014/25/EÚ a/alebo smernicou 2014/24/EÚ. V záujme zaistenia účinného dokončenia cezhraničných projektov základnej siete spoločného záujmu by malo verejné obstarávanie vykonávané spoločným subjektom podliehať jednotným vnútroštátnym právnym predpisom. Odchylne od právnych predpisov Únie v oblasti verejného obstarávania by sa ako platné vnútroštátne pravidlá mali v zásade uplatňovať pravidlá členského štátu, kde má spoločný subjekt svoje sídlo, alebo by sa platné právne predpisy mali vymedziť v medzivládnej dohode.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Komisia sa nezapája do povoľovania jednotlivých projektov systematicky. V niektorých prípadoch však určité aspekty prípravy projektu podliehajú schváleniu na úrovni Únie. V prípade, ak sa Komisia do postupov zapája, poskytuje prioritné zaobchádzanie s projektmi spoločného záujmu Únie a zabezpečuje istotu pre predkladateľov projektov. V niektorých prípadoch môže byť potrebný súhlas so štátnou pomocou. V súlade s kódexom najlepšej praxe pre uskutočňovanie konaní vo veci kontroly štátnej pomoci môžu členské štáty požiadať Komisiu, aby sa zaoberala projektmi spoločného záujmu v rámci základnej siete TEN-T, ktoré považujú za prioritné, s predvídateľnejšími lehotami v rámci portfóliového prístupu k prípadom alebo na základe vzájomne dohodnutého plánovania.

(12)  Komisia sa nezapája do povoľovania jednotlivých projektov systematicky. V niektorých prípadoch však určité aspekty prípravy projektu podliehajú schváleniu na úrovni Únie. V prípade, ak sa Komisia do postupov zapája, poskytuje prioritné zaobchádzanie s projektmi spoločného záujmu Únie a zabezpečuje istotu pre predkladateľov projektov. V niektorých prípadoch môže byť potrebný súhlas so štátnou pomocou, zatiaľ čo v prípadoch, keď je projekt v súlade s pravidlami štátnej pomoci, bude prijatý rýchly postup hodnotenia, čo zvýši právnu istotu a predvídateľnosť investície. V súlade s kódexom najlepšej praxe pre uskutočňovanie konaní vo veci kontroly štátnej pomoci môžu členské štáty požiadať Komisiu, aby sa zaoberala projektmi spoločného záujmu v rámci základnej siete TEN-T, ktoré považujú za prioritné, s predvídateľnejšími lehotami v rámci portfóliového prístupu k prípadom alebo na základe vzájomne dohodnutého plánovania. Komisia tiež bude musieť zabezpečiť podporu výmeny najlepších postupov s cieľom zaistiť úspešnú transeurópsku dopravnú sieť.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Realizácia infraštruktúrnych projektov v rámci základnej siete TEN-T by mala byť podporená aj usmerneniami Komisie, ktorými sa zabezpečí väčšia zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o realizáciu určitých druhov projektov, pri súčasnom dodržaní acquis Únie. V akčnom plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo sa napríklad predpokladá, že pomocou takýchto usmernení sa zaručí väčšia zrozumiteľnosť z hľadiska dodržiavania smerníc o vtákoch a biotopoch. Na projekty spoločného záujmu by sa s cieľom zaistiť najlepšie využitie verejných peňazí mala zabezpečiť priama podpora súvisiaca s verejným obstarávaním. Okrem toho by sa mala sprístupniť vhodná technická pomoc v rámci mechanizmov vytvorených pre viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 s cieľom poskytnúť finančnú podporu pre projekty spoločného záujmu siete TEN-T.

(13)  Realizácia infraštruktúrnych projektov v rámci základnej siete TEN-T by mala byť podporená aj usmerneniami Komisie, ktorými sa zabezpečí väčšia zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o realizáciu určitých druhov projektov, pri súčasnom dodržaní acquis Únie, uspokojovaní potrieb rozvoja a plnení cieľov EÚ v oblasti zmeny klímy. V akčnom plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo sa napríklad predpokladá, že pomocou takýchto usmernení sa zaručí väčšia zrozumiteľnosť z hľadiska dodržiavania smerníc o vtákoch a biotopoch. Pre všetky projekty TEN-T by sa mal zabezpečiť zavedený dobrovoľný mechanizmus ex-ante posúdenia aspektov týkajúcich sa verejného obstarávania v súvislosti s veľkými projektmi v oblasti infraštruktúry. Pomocou kombinácie nástrojov (helpdesk, mechanizmus oznamovania a výmeny informácií) získajú vnútroštátne, regionálne a miestne orgány a predkladatelia projektov značný úžitok z existujúcich odborných znalostí a zabezpečí sa najlepšie využitie verejných peňazí. Okrem toho by sa mala sprístupniť vhodná technická pomoc v rámci mechanizmov vytvorených pre viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 s cieľom poskytnúť finančnú podporu pre projekty spoločného záujmu siete TEN-T, a tak prispieť k cieľom Komisie v oblasti multimodálnej dopravy.

__________________

__________________

23 COM(2017)0198 final.

23 COM(2017)0198 final.

24 COM(2017)0573 final.

24 COM(2017)0573 final.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Komisia by mala navrhnúť rámec na nájdenie dodatočných zdrojov pre projekty s pridanou hodnotou Únie bez toho, aby sa znížili rozpočtové prostriedky na nástroje politiky súdržnosti.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „jediný príslušný orgán“ je orgán, ktorý členský štát určil ako orgán zodpovedný za plnenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia;

d)  „jediný príslušný orgán“ je existujúci alebo novozriadený orgán určený členským štátom na vhodnej správnej úrovni, ktorý koná ako kontaktné miesto pre predkladateľov projektov, úzko spolupracuje s príslušnými európskymi koordinátormi a uľahčuje vykonávanie tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  S cieľom zabezpečiť efektívne administratívne postupy týkajúce sa projektov spoločného záujmu predkladatelia projektov a všetky dotknuté orgány zabezpečia, aby sa tieto projekty vybavovali najrýchlejšie, ako je to z právneho hľadiska pri týchto projektoch možné, a to aj pokiaľ ide o pridelené zdroje.

3.  S cieľom zabezpečiť rýchle a efektívne administratívne postupy týkajúce sa projektov spoločného záujmu predkladatelia projektov a všetky dotknuté orgány zabezpečia, aby sa tieto projekty vybavovali najrýchlejšie, najefektívnejšie a najúčinnejšie, ako je to z právneho hľadiska pri týchto projektoch možné, a to aj pokiaľ ide o pridelené zdroje.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S cieľom splniť časové lehoty stanovené v článku 6 a znížiť administratívnu záťaž súvisiacu s dokončením projektov spoločného záujmu sa všetky administratívne postupy vyplývajúce z uplatniteľného práva, či už vnútroštátneho, alebo práva Únie, integrujú a vedú k jedinému komplexnému rozhodnutiu.

1.  S cieľom splniť časové lehoty stanovené v článku 6, podporovať synergiu medzi dostupnými nástrojmi a znížiť administratívnu záťaž súvisiacu s dokončením projektov spoločného záujmu sa všetky administratívne postupy vyplývajúce z uplatniteľného práva, či už vnútroštátneho, alebo práva Únie, integrujú a vedú k jedinému komplexnému rozhodnutiu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade projektov spoločného záujmu, pri ktorých povinnosť vykonať posúdenia vplyvov na životné prostredie vyplýva súbežne zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ a iných právnych predpisov Únie, členské štáty zabezpečia spoločné postupy v zmysle článku 2 ods. 3 smernice 2011/92/EÚ.

2.  V prípade projektov spoločného záujmu, pri ktorých povinnosť vykonať posúdenia vplyvov na životné prostredie vyplýva súbežne zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ a iných právnych predpisov Únie, členské štáty zabezpečia spoločné postupy v zmysle článku 2 ods. 3 smernice 2011/92/EÚ. Členské štáty sa zaoberajú aj komplikáciami týkajúcimi sa možných environmentálnych vplyvov v cezhraničných projektoch, a to aj prípadne vplyvov na vodné zdroje alebo na chránené oblasti sústavy Natura 2000. V súvislosti s projektmi v odvetví vodnej dopravy, ktorá zahŕňa námorné prístavy, vnútrozemské prístavy a vnútrozemské vodné cesty, sa vyžaduje špeciálna podpora, a to z dôvodu závislosti tohto odvetvia od vodných zdrojov. Takéto projekty treba posudzovať v kontexte požiadaviek rámcovej smernice o vode.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  zodpovedný orgán koordinuje cezhraničné projekty s členskými štátmi;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – písmeno b – bod i v

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iv)  hlavné medzníky, ktoré sa majú dosiahnuť, a ich lehoty v súvislosti s komplexným rozhodnutím, ktoré sa má prijať;

iv)  hlavné medzníky, ktoré sa majú dosiahnuť, a ich lehoty v súvislosti s komplexným rozhodnutím, ktoré sa má prijať, a celkový plánovaný časový rámec;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Jediný príslušný orgán žiadosť vyhodnotí a v lehote jedného roka od dátumu predloženia úplného spisu žiadosti v súlade s odsekom 7 prijme komplexné rozhodnutie. Členské štáty môžu podľa potreby stanoviť kratšiu lehotu.

8.  Jediný príslušný orgán žiadosť vyhodnotí a v lehote jedného roka od dátumu predloženia úplného spisu žiadosti v súlade s odsekom 7 prijme komplexné rozhodnutie. Členské štáty môžu podľa potreby stanoviť kratšiu lehotu a v prípade zmeškaných lehôt uplatniť sankcie.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Európsky koordinátor uvedený v článku 45 nariadenia (EÚ)² č. 1315/2013 je oprávnený pozorne sledovať postup udeľovania povolení na cezhraničné projekty spoločného záujmu a umožňovať kontakty medzi zapojenými príslušnými orgánmi.

2.  Európsky koordinátor uvedený v článku 45 nariadenia (EÚ)² č. 1315/2013 a zástupcovia miestnych a regionálnych orgánov sú oprávnení pozorne sledovať postup udeľovania povolení na cezhraničné projekty spoločného záujmu a umožňovať kontakty medzi zapojenými príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť predkladateľa projektu alebo členského štátu, v súlade s príslušnými programami financovania Únie a bez toho, aby bol dotknutý viacročný finančný rámec Únia sprístupní technickú pomoc na účely vykonávania tohto nariadenia a uľahčenie realizácie projektov spoločného záujmu.

Na žiadosť predkladateľa projektu alebo členského štátu, v súlade s príslušnými programami financovania Únie a bez toho, aby bol dotknutý viacročný finančný rámec Únia sprístupní cielenú technickú pomoc na účely vykonávania tohto nariadenia a uľahčenie realizácie projektov spoločného záujmu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Osobitná pomoc je potrebná aj na zabezpečenie údržby siete s cieľom zaistiť udržateľnosť a výkonnosť infraštruktúry TEN-T. V tejto súvislosti by Komisia a členské štáty mali spolu s EIB preskúmať nové systémy financovania s cieľom uľahčiť investície do údržby siete.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zefektívnenie opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete

Referenčné čísla

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

11.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Demetris Papadakis

20.6.2018

Prerokovanie vo výbore

9.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

15.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Raymond Finch, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Daniel Buda, Ivana Maletić, Tonino Picula, Bronis Ropė, Milan Zver

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mircea Diaconu, David Martin

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, David Martin, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

5

-

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

EFDD

Raymond Finch

ENF

Steeve Briois

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

GUE/NGL

Martina Anderson

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zefektívnenie opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete

Referenčné čísla

COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)

Dátum predloženia EP

17.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

REGI

11.6.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Dominique Riquet

6.7.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

37

6

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Durand, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Dátum predloženia

15.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Roberts Zīle

ENF

Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

4

0

ECR

Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 29. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia