Postup : 2018/0239(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0016/2019

Předložené texty :

A8-0016/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/02/2019 - 9.5

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0066

DOPORUČENÍ     ***
PDF 172kWORD 56k
11.1.2019
PE 629.402v02-00 A8-0016/2019

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody jménem Evropské unie o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu

(10784/2018 – C8‑0431/2018 – 2018/0239(NLE))

Výbor pro rybolov

Zpravodajka: Norica Nicolai

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody jménem Evropské unie o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu

(10784/2018 – C8‑0431/2018– 2018/0239(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10784/2018),

–  s ohledem na návrh dohody o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu (10788/2018),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8‑0431/2018),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov (A8-0016/2019),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a ostatních smluvních stran této dohody.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Analýza dohody

Cílem této dohody je zabránit neregulovanému rybolovu (rybolov NNN) na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu. Stranami této dohody jsou Čínská lidová republika, Dánské království za Faerské ostrovy a Grónsko, Island, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Norské království, Ruská federace, Spojené státy americké a Evropská unie. Kanadská vláda byla zvolena depozitářem dohody a bude plnit úkoly stanovené ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu z roku 1969.

Společný program vědeckého výzkumu a monitorování, který bude zřízen do dvou let od vstupu této dohody v platnost, bude mít za cíl rozšířit poznatky o živých mořských zdrojích ve střední části Severního ledového oceánu a o tamních ekosystémech. Tento společný program vypracují a provedou smluvní strany a musí v něm být zohledněny vědecké informace poskytnuté dalšími orgány a programy, jakož i znalosti původních a místních obyvatel.

Smluvní strany na základě vědeckých informací získaných z činnosti společného programu vědeckého výzkumu a monitorování rozhodnou o opatřeních k řízení průzkumného rybolovu v oblasti působnosti dohody a o tom, zda plavidlům plujícím pod jejich vlajkou povolí komerční rybolov. Průzkumný rybolov nesmí ohrožovat cíl této dohody a je omezen co do trvání, rozsahu a množství, aby se minimalizovaly dopady na rybí populace. Veškerá povolení komerčního rybolovu by měla vycházet z opatření k jeho řízení založených na vědeckých informacích, jež byly získány v rámci společného programu, nebo vycházet z opatření k zachování a řízení rybolovu přijatých některou regionální nebo subregionální organizací pro řízení rybolovu, která vykonává činnost v oblasti působnosti dohody v souladu s mezinárodním právem a mezinárodními normami.

K dohodě mohou přistoupit i jiné státy, pokud o to mají skutečný zájem. Třetí strany se vyzývají k přijetí opatření, která jsou v souladu s cíli této dohody, ale je právem smluvních stran přijmout opatření proti plavidlům plujícím pod vlajkou třetí země, která ohrožují účinné provádění.

Dohoda vstoupí v platnost 30 dní poté, co všechny smluvní strany uloží své listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení a v případě všech ostatních zemí, které se chtějí dohodou řídit, vstoupí v platnost 30 dnů poté, co předloží svou listinu, pokud je již dohoda v platnosti pro zakládající strany. Platnost dohody uplyne po počátečním období 16 let a bude automaticky prodloužena o dalších 5 let, pokud žádná smluvní strana neuvede námitku proti prodloužení.

Kterákoliv smluvní strana může od této dohody odstoupit tím, že zašle písemné oznámení o svém rozhodnutí kanadské vládě, která je depozitářem dohody. V oznámení musí být uvedeno přesné datum odstoupení, které by mělo nastat nejméně 6 měsíců po zaslání oznámení. Odstoupení od této dohody nezbaví zemi závazků podle mezinárodního práva a nezabrání ostatním smluvním stranám v dalším uplatňování této dohody.

Připomínky a závěry zpravodajky

Vzhledem k usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. března 2017 a k cílům a nástrojům této dohody zastává zpravodajka názor, že Evropská komise zohlednila většinu stanovisek vyjádřených v uvedeném usnesení.

Je důležité zdůraznit, že tato dohoda má dva cíle, z nichž jedním je další průzkum a lepší porozumění biologické rozmanitosti a ekosystémům ve střední části Severního ledového oceánu a druhým boj proti rybolovu NNN v této oblasti a jeho prevence. Tyto dva cíle považuje Evropský parlament za mimořádně důležité, a to spolu s moratoriem na komerční rybolov v této oblasti.

Vzhledem k tání ledové pokrývky a ke stále se zvětšujícím oblastem, které umožňují průzkum Severního ledového oceánu, pozdrží podepsání této dohody, která stanoví určitá bezpečnostní opatření a zahrnuje ve všech fázích přístup předběžné opatrnosti, jakékoliv jednostranné udělování licencí ke komerčnímu rybolovu a zabrání mu. Je důležité upozornit, že finanční hodnota rybích populací nacházejících se ve střední části Severního ledového oceánu může pro řadu zemí přestavovat obrovské pokušení, a zpravodajka proto zdůrazňuje, že se nejedná o úplný zákaz komerčního rybolovu v oblasti, nýbrž o krok vpřed k udržitelnému přístupu založenému na vědeckém zkoumání, nikoliv k hospodářské soutěži mezi jednotlivými zeměmi, která se vymkne kontrole a bude motivována ziskem.

Rovněž je důležité zdůraznit, že dohoda je v souladu se společnou rybářskou politikou a cíli EU. Účast na této dohodě pomůže EU prosazovat a chránit její cíle v oblasti životního prostředí a Unie tak získá přístup k vědeckým informacím, k opatřením pro řízení rybolovu a ke všem budoucím nástrojům zavedeným pro tuto oblast. Zpravodajka se domnívá, že EU by prostřednictvím hlasu Komise i činnosti svých členských států měla usilovat o rozvoj, koordinaci a zavedení regionální organizace pro řízení rybolovu.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody jménem Evropské unie o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu

Referenční údaje

10784/2018 – C8-0431/2018 – COM(2018)04532018/0239(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

5.10.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

22.10.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

22.10.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

10.7.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Norica Nicolai

7.9.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Datum přijetí

10.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tilly Metz

Datum předložení

16.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 31. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí