Διαδικασία : 2018/0239(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0016/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0016/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0066

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 184kWORD 57k
11.1.2019
PE 629.402v02-00 A8-0016/2019

για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό

(10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγήτρια: Norica Nicolai

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό

(10784/2018 – C8-0431/2018– 2018/0239(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10784/2018),

  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό (10788/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0431/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0016/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των άλλων συμβαλλόμενων στη συμφωνία μερών.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ανάλυση της συμφωνίας

Στόχος της εν λόγω συμφωνίας είναι η αποτροπή της άναρχης αλιείας (ΠΛΑ) στο τμήμα ανοικτής θάλασσας του κεντρικού Αρκτικού Ωκεανού. Τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας είναι ο Καναδάς, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, το Βασίλειο της Δανίας ως προς τις Νήσους Φερόε και τη Γροιλανδία, η Ισλανδία, η Ιαπωνία, η Δημοκρατία της Κορέας, το Βασίλειο της Νορβηγίας, η Ρωσική Ομοσπονδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση του Καναδά επελέγη ως θεματοφύλακας της συμφωνίας και θα εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στη Σύμβαση της Βιέννης του 1969 περί του δικαίου των συνθηκών.

Το κοινό πρόγραμμα επιστημονικής έρευνας και παρακολούθησης, το οποίο θα συσταθεί εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, θα έχει ως στόχο την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τους έμβιους θαλάσσιους πόρους του κεντρικού Αρκτικού Ωκεανού και των οικοσυστημάτων του. Το κοινό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί από τα συμβαλλόμενα μέρη και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα επιστημονικά στοιχεία που παρέχονται από άλλους φορείς και προγράμματα, καθώς και τις γνώσεις των αυτόχθονων και των τοπικών πληθυσμών.

Με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που προκύπτουν από το έργο του κοινού προγράμματος επιστημονικής έρευνας και παρακολούθησης, τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της πειραματικής αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας και κατά πόσον θα επιτρέπουν σε σκάφη που φέρουν τη σημαία τους να διεξάγουν εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες. Η πειραματική αλιεία δεν υπονομεύει τον στόχο της συμφωνίας και είναι περιορισμένης διάρκειας, εμβέλειας και κλίμακας, ώστε να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος στα αποθέματα. Κάθε άδεια εμπορικής αλιείας θα πρέπει να βασίζεται στα μέτρα διαχείρισης που προκύπτουν από τα επιστημονικά στοιχεία τα οποία παρέχει το κοινό πρόγραμμα ή στα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που έχουν εγκριθεί από περιφερειακή ή υποπεριφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), η οποία θα λειτουργεί στην περιοχή της συμφωνίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα.

Η συμφωνία είναι ανοικτή ως προς την προσχώρηση άλλων κρατών, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω χώρες έχουν πραγματικό συμφέρον να προσχωρήσουν σε αυτήν. Τα μη συμβαλλόμενα μέρη καλούνται να λαμβάνουν μέτρα που συνάδουν με τους στόχους της παρούσας συμφωνίας, αλλά τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέτρα κατά σκαφών τα οποία φέρουν τη σημαία μη συμβαλλόμενων μερών και υπονομεύουν την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας.

Η συμφωνία τίθεται σε ισχύ 30 ημέρες αφότου όλα τα συμβαλλόμενα μέρη καταθέσουν τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής και έγκρισης, ενώ για όλες τις άλλες χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν η συμφωνία τίθεται σε ισχύ 30 ημέρες μετά την υποβολή των οικείων εγγράφων, με την προϋπόθεση ότι η συμφωνία ισχύει ήδη για τα αρχικά συμβαλλόμενα μέρη. Η συμφωνία λήγει έπειτα από μια αρχική περίοδο 16 ετών και θα ανανεωθεί αυτομάτως για 5 ακόμη έτη, εάν κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει διατυπώσει αντιρρήσεις ως προς την παράταση.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να αποχωρήσει από την εν λόγω συμφωνία αποστέλλοντας κοινοποίηση της απόφασής του στην κυβέρνηση του Καναδά, η οποία αποτελεί τον θεματοφύλακα της συμφωνίας. Στην κοινοποίηση προσδιορίζεται η ακριβής ημερομηνία της αποχώρησης, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 μήνες μετά την κοινοποίηση. Η αποχώρηση από τη συμφωνία δεν απαλλάσσει τη χώρα από τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου και δεν εμποδίζει τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη να συνεχίσουν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Παρατηρήσεις και συμπεράσματα της εισηγήτριας

Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2017, καθώς και τους στόχους και τα μέσα της εν λόγω συμφωνίας, η εισηγήτρια είναι της γνώμης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει υπόψη την πλειονότητα των απόψεων που διατυπώνονται στο συγκεκριμένο ψήφισμα.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η συμφωνία έχει διττό στόχο, δηλαδή, αφενός την περαιτέρω διερεύνηση και την καλύτερη κατανόηση της βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος του κεντρικού Αρκτικού Ωκεανού και αφετέρου την καταπολέμηση και την αποτροπή της ΠΛΑ στην εν λόγω περιοχή. Οι δύο αυτοί στόχοι ήταν υψίστης σημασίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνδυασμό με την αναστολή της εμπορικής αλιείας στη συγκεκριμένη περιοχή.

Λαμβάνοντας υπόψη την τήξη των πολικών πάγων και τις συνεχώς αναπτυσσόμενες περιοχές που είναι διαθέσιμες για εξερεύνηση στον Αρκτικό Ωκεανό, η υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, η οποία προβλέπει ορισμένα μέτρα ασφαλείας και περιλαμβάνει την προληπτική προσέγγιση σε όλα τα στάδια, θα αναβάλει και θα αποτρέψει οποιαδήποτε μονομερή άδεια εμπορικής αλιείας. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η οικονομική αξία των ιχθυαποθεμάτων που εντοπίζονται στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό μπορεί να αποτελεί ιδιαίτερα έντονο πειρασμό για πολλές χώρες και, ως εκ τούτου, η εισηγήτρια τονίζει ότι η συμφωνία δεν ισοδυναμεί με πλήρη απαγόρευση της εμπορικής αλιείας στην περιοχή, αλλά αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης, επιστημονικής προσέγγισης αντί ενός ανεξέλεγκτου κερδοσκοπικού ανταγωνισμού μεταξύ χωρών.

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι η συμφωνία συνάδει με την ΚΑλΠ και με τους στόχους της ΕΕ. Η συμμετοχή στη συμφωνία θα βοηθήσει την ΕΕ να προωθήσει και να προστατεύσει τους περιβαλλοντικούς στόχους της, ενώ επίσης θα αποτελέσει οδό πρόσβασης προς τα επιστημονικά στοιχεία, τα μέτρα διαχείρισης και όλα τα μελλοντικά μέσα που θα τεθούν σε εφαρμογή για την εν λόγω περιοχή. Η εισηγήτρια είναι της γνώμης ότι η ΕΕ, μέσω της φωνής της Επιτροπής, αλλά και μέσω του έργου των κρατών μελών της, θα πρέπει να εργαστεί για την ανάπτυξη, τον συντονισμό και την εφαρμογή περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό

Έγγραφα αναφοράς

10784/2018 – C8-0431/2018 – COM(2018)04532018/0239(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

5.10.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

22.10.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

22.10.2018

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

10.7.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Norica Nicolai

7.9.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tilly Metz

Ημερομηνία κατάθεσης

16.1.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου