Menetlus : 2018/0239(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0016/2019

Esitatud tekstid :

A8-0016/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/02/2019 - 9.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0066

SOOVITUS     ***
PDF 158kWORD 55k
11.1.2019
PE 629.402v02-00 A8-0016/2019

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitleva kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(10784/2018 – C8‑0431/2018 – 2018/0239(NLE))

Kalanduskomisjon

Raportöör: Norica Nicolai

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitleva kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(10784/2018 – C8‑0431/2018– 2018/0239(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10784/2018),

–  võttes arvesse Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitleva kokkuleppe eelnõu (10788/2018),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 43 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8‑0431/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust (A8-0016/2019),

1.  annab nõusoleku kokkuleppe sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning osalevatele lepinguosalistele.


SELETUSKIRI

Kokkuleppe analüüs

Käesoleva kokkuleppe eesmärk on vältida reguleerimata avamerekalapüüki Põhja-Jäämere keskosas. Käesoleva kokkuleppe osalised on Kanada, Hiina Rahvavabariik, Taani Kuningriik (seoses Fääri saarte ja Gröönimaaga), Island, Jaapan, Korea Vabariik, Norra Kuningriik, Venemaa Föderatsioon, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit. Käesoleva kokkuleppe hoiulevõtjaks valiti Kanada valitsus, mis täidab ülesandeid, mis on ette nähtud 1969. aasta rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioonis.

Kahe aasta jooksul alates käesoleva kokkuleppe jõustumisest loodava teadusuuringute ja seire ühisprogrammi eesmärgiks on suurendada teadmisi Põhja-Jäämere keskosas elavatest liikidest ja selle ökosüsteemidest. Ühisprogrammi töötavad välja ja rakendavad kokkuleppeosalised, kes peavad arvesse võtma teiste asutuste ja programmide teadusteavet ning põlis- ja kohalikke teadmisi.

Kokkuleppeosalised lepivad teadusuuringute ja seire ühisprogrammi tööst kogutud teadusteabe põhjal kokku leppeala katsepüügi majandamismeetmetes ning otsustavad, kas nad lubavad oma lipu all sõitvatel laevadel tegeleda tööndusliku kalapüügiga. Katsepüük ei tohi kahjustada käesoleva kokkuleppe eesmärki ning peab olema kestuselt, ulatuselt ja mahult piiratud, et vähendada mõju kalavarudele. Tööndusliku kalapüügi püügiload peavad põhinema majandamismeetmetel, mis tulenevad teadusteabest, mille on andnud teadusuuringute ja seire ühisprogramm või mis põhineb kaitse- ja majandamismeetmetel, mille on vastu võtnud piirkondlik või allpiirkondlik kalandusorganisatsioon, mis toimib kokkuleppealal kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste standarditega.

Kokkuleppega võivad ühineda muud riigid, kes selle vastu tegelikku huvi tunnevad. Kokkuleppeväliseid riike kutsutakse üles võtma käesoleva kokkuleppe sätetega kooskõlas olevaid meetmeid, kuid kui kokkuleppeväliste riikide lipu all sõitvad laevad kahjustavad kokkuleppe tulemuslikku rakendamist, on kokkuleppeosalistel õigus nende vastu meetmeid võtta.

Käesolev kokkulepe jõustub 30 päeva pärast seda, kui kõik kokkuleppeosalised on oma ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirjad hoiule andnud, ning kõigi teiste huvitatud riikide jaoks jõustub leping 30 päeva pärast seda, kui nad on oma kirjad esitanud, eeldusel et kokkulepe on algsete kokkuleppeosaliste suhtes juba jõustunud. Kokkulepe kaotab kehtivuse pärast esimest 16 aastat ning kui ükski kokkuleppeosaline ei ole pikendamise suhtes vastuväiteid esitanud, pikeneb kokkulepe automaatselt veel 5 aastaks.

Kokkuleppeosaline võib käesolevast kokkuleppest taganeda, saates kokkuleppe hoiulevõtjale Kanada valitsusele oma otsuse kohta kirjaliku teate. Teates täpsustatakse kokkuleppest taganemise kuupäev, mis peab olema vähemalt kuus kuud pärast teate kuupäeva. Käesolevast kokkuleppest taganemine ei vabasta riiki rahvusvahelisest õigusest tulenevatest kohustustest ega takista teisi kokkuleppeosalisi kokkulepet kohaldamast.

Raportööri märkused ja järeldused

Võttes arvesse Euroopa Parlamendi 16. märtsi 2017. aasta resolutsiooni ning nimetatud kokkuleppe eesmärke ja dokumente, on raportöör seisukohal, et Euroopa Komisjon on enamikku nimetatud resolutsioonis avaldatud arvamustest arvesse võtnud.

On oluline rõhutada, et kõnealusel kokkuleppel on kaks eesmärki: esiteks Põhja-Jäämere keskosa bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide täiendav uurimine ja parem mõistmine ning teiseks nimetatud piirkonnas ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemine ja selle ennetamine. Euroopa Parlamendi jaoks on need kaks eesmärki ülimalt tähtsad, nagu ka selle piirkonna tööndusliku kalapüügi moratoorium.

Võttes arvesse jääkatte sulamist ja Põhja-Jäämere uurimist võimaldava ala jätkuvat suurenemist, tähendab allakirjutamine käesolevale kokkuleppele, milles sätestatakse teatavad ohutusmeetmeid ja nähakse ette ettevaatusprintsiip kõigis etappides, töönduslikule kalapüügile ühepoolsete lubade andmise edasilükkumist ja takistamist. Oluline on märkida ka seda, et paljudele riikidele on Põhja-Jäämere keskosas leiduvate kalavarude rahaline väärtus suureks kiusatuseks, ning seepärast rõhutab raportöör, et tegemist ei ole tööndusliku kalapüügi täieliku keelustamisega selles piirkonnas, vaid sammuga kestliku teaduspõhise käsituse suunas, mis peab asendama kontrollimatu kasumile orienteeritud riikidevahelise konkurentsi.

Oluline on ka rõhutada, et kokkulepe on kooskõlas ÜKP ja ELi eesmärkidega. Kokkuleppes osalemine aitab ELil edendada ja kaitsta oma keskkonnaalaseid eesmärke ning annab juurdepääsu teadusteabele, majandamismeetmetele ning kõigile nimetatud piirkonna jaoks kehtestatavatele vahenditele. Raportööride arvates peaks EL nii komisjoni hääle kui ka liikmesriikide töö kaudu aitama piirkondlikke kalandusorganisatsioone arendada, koordineerida ja rakendada.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitleva kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

Viited

10784/2018 – C8-0431/2018 – COM(2018)04532018/0239(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

5.10.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

PECH

22.10.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

22.10.2018

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ENVI

10.7.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Norica Nicolai

7.9.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Tilly Metz

Esitamise kuupäev

16.1.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 31. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika