Menettely : 2018/0239(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0016/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0016/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/02/2019 - 9.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0066

SUOSITUS     ***
PDF 159kWORD 55k
11.1.2019
PE 629.402v02-00 A8-0016/2019

esityksestä neuvoston päätökseksi sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(10784/2018 – C8‑0431/2018 – 2018/0239(NLE))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Norica Nicolai

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(10784/2018 – C8‑0431/2018– 2018/0239(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10784/2018),

–  ottaa huomioon sopimuksen sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa (10788/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0431/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen (A8-0016/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja sopimuksen osapuolina olevien muiden valtioiden hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Sopimuksen tarkastelu

Tämän sopimuksen tavoitteena on ehkäistä sääntelemätön aavan meren kalastus (LIS-kalastus) Pohjoisen jäämeren keskiosassa. Sopimuksen osapuolia ovat Kanada, Kiinan kansantasavalta, Tanskan kuningaskunta Färsaarten ja Grönlannin osalta, Islanti, Japani, Korean tasavalta, Norjan kuningaskunta, Venäjän federaatio, Amerikan yhdysvallat ja Euroopan unioni. Kanadan hallitus valittiin tämän sopimuksen tallettajaksi, ja se hoitaa vuonna 1969 tehdyssä valtiosopimusoikeutta koskevassa Wienin yleissopimuksessa määrätyt tehtävät.

Tieteellisen tutkimuksen ja seurannan yhteinen ohjelma perustetaan kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta, sen tavoitteena on lisätä tietämystä Pohjoisen jäämeren keskiosan elollisista luonnonvaroista ja sen ekosysteemeistä. Sopimuspuolet laativat ja panevat täytäntöön yhteisen ohjelman, ja siinä on otettava huomioon muiden elinten ja ohjelmien antamat tieteelliset tiedot sekä alkuperäinen ja paikallinen tietämys.

Tieteellisen tutkimuksen ja seurannan yhteisen ohjelman työstä saatujen tieteellisten tietojen pohjalta osapuolet päättävät hoitotoimenpiteistä sopimusalueella harjoitettavaa koekalastusta varten ja siitä, sallivatko ne lippunsa alla purjehtiville aluksille kaupallisen kalastuksen harjoittamisen. Koekalastus ei saa vaikeuttaa tämän sopimuksen tavoitteen saavuttamista, ja sen kestoa, laajuutta ja intensiteettiä rajoitetaan, jotta kalakantoihin ja ekosysteemeihin kohdistuisi mahdollisimman pienet vaikutukset. Kaupallista kalastusta koskevan luvan olisi perustuttava hoitotoimenpiteisiin, jotka ovat peräisin yhteisestä ohjelmasta saatuihin tieteellisiin tietoihin tai jotka perustuvat säilyttämis- ja hoitotoimenpiteisiin, jotka on hyväksynyt alueellinen tai osa-alueellinen kalastuksenhoitojärjestö, joka toimii sopimusalueella kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten normien mukaisesti.

Sopimukseen voivat liittyä muut valtiot edellyttäen, että siihen liittyminen on todella näiden maiden etujen mukaista. Muita kuin sopimuspuolia kehotetaan toteuttamaan toimenpiteitä, jotka ovat yhdenmukaisia tämän sopimuksen tavoitteiden kanssa, mutta sopimuspuolilla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin muun kuin sopimuspuolena olevan, tehokasta täytäntöönpanoa heikentävän valtion lipun alla purjehtivia aluksia vastaan.

Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun kaikki sopimuspuolet ovat tallettaneet ratifiointi- ja hyväksymisasiakirjansa, ja kaikkien muiden sellaisten maiden osalta, jotka haluavat liittyä sopimukseen, se tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun ne ovat toimittaneet asiakirjansa edellyttäen, että sopimus on jo voimassa alkuperäisten sopimuspuolten osalta. Sopimuksen voimassaolo päättyy 16 ensimmäisen vuoden jälkeen, ja se uusitaan automaattisesti viidellä vuodella, ellei mikään sopimuspuoli ole esittänyt vastalausetta voimassaolon jatkamiselle.

Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen lähettämällä ilmoituksen päätöksestään Kanadan hallitukselle, joka on sopimuksen tallettaja. Ilmoituksessa on eriteltävä irtisanomisen tarkka päivämäärä, jonka olisi oltava vähintään kuusi kuukautta ilmoituksen tekemisestä. Sopimuksesta irtautuminen ei vapauta maata kansainvälisen oikeuden mukaisista velvoitteistaan eikä estä muita sopimuspuolia jatkamasta sopimuksen noudattamista.

Esittelijän kommentit ja johtopäätökset

Ottaen huomioon 16. maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman sekä tämän sopimuksen tavoitteet ja asiakirjat esittelijä katsoo, että komissio on ottanut huomioon useimmat kyseisessä päätöslauselmassa esitetyt näkemykset.

On tärkeää korostaa, että sopimuksella on kaksi tavoitetta, joista toinen on Pohjoisen jäämeren ekosysteemin ja biologisen monimuotoisuuden tutkimisen jatkaminen ja niiden parempi ymmärtäminen ja toinen LIS-kalastuksen torjuminen ja estäminen kyseisellä alueella. Nämä kaksi tavoitetta ja kaupallisen kalastuksen keskeyttäminen kyseisellä alueella olivat äärimmäisen tärkeitä Euroopan parlamentille.

Kun otetaan huomioon, että napajäätikkö sulaa ja hyödynnettävissä olevat alueet Pohjoisella jäämerellä kasvavat jatkuvasti, allekirjoittamalla tämä sopimus, jossa määrätään joistakin turvatoimista ja johon sisältyy ennalta varautumiseen perustuva lähestymistapa kaikissa vaiheissa, lykätään mahdollista yksipuolista kalastusluvan myöntämistä ja se estetään. On tärkeä huomata, että Pohjoisen jäämeren keskiosasta löydettyjen kalakantojen taloudellinen arvo voi olla suuri houkutus useille maille, joten tämän vuoksi esittelijä korostaa, että kyseessä ei ole kaupallista kalastusta koskeva täyskielto vaan askel eteenpäin kohti kestävää, tieteeseen pohjautuvaa lähestymistapaa käsistä riistäytyneen, voitontavoitteluun perustuvan maiden välisen kilpailun sijaan.

On myös tärkeää korostaa, että sopimus on yhteisen kalastuspolitiikan linjan ja EU:n tavoitteiden mukainen. Tämän sopimuksen sopimuspuolena oleminen auttaa EU:ta edistämään ja suojelemaan ympäristötavoitteitaan ja se voi hyödyntää tieteellistä tietoa, hoitotoimenpiteitä ja kaikkia tulevia kyseisellä alueella käyttöön otettavia välineitä. Esittelijä katsoo, että EU:n olisi komission kautta ja myös sen jäsenvaltioiden tekemän työn avulla pyrittävä alueellisen kalastuksenhoitojärjestön kehittämiseen, koordinoimiseen ja toteuttamiseen.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus neuvoston päätökseksi sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

Viiteasiakirjat

10784/2018 – C8-0431/2018 – COM(2018)04532018/0239(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

5.10.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

22.10.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

22.10.2018

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

10.7.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Norica Nicolai

7.9.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Tilly Metz

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö