Eljárás : 2018/0239(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0016/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0016/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 12/02/2019 - 9.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0066

AJÁNLÁS     ***
PDF 168kWORD 55k
11.1.2019
PE 629.402v02-00 A8-0016/2019

a Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

Halászati Bizottság

Előadó: Norica Nicolai

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(10784/2018 – C8-0431/2018– 2018/0239(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (10784/2018),

  tekintettel a Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás tervezetére (10788/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0431/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására (A8-0016/2019),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a megállapodás egyéb részes felei kormányainak és parlamentjeinek.


INDOKOLÁS

A megállapodás elemzése

E megállapodás célja, hogy Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén megakadályozza a szabályozatlan halászatot (jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat). E megállapodás részes felei Kanada, a Kínai Népköztársaság, a Feröer-szigetek és Grönland tekintetében a Dán Királyság, Izland, Japán, a Koreai Köztársaság, a Norvég Királyság, az Orosz Föderáció, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió. A megállapodás letéteményesének Kanada kormányát választották, amely a szerződések jogáról szóló 1969. évi bécsi egyezmény szerinti feladatokat fogja ellátni.

Az e megállapodás hatálybalépésétől számított két éven belül létrehozandó közös tudományos kutatási és monitoringprogram célja a Jeges-tenger középső térségében és ökoszisztémáiban található tengeri biológiai erőforrásokra vonatkozó ismeretek bővítése. A közös programot a részes felek dolgozzák ki és hajtják végre, és annak figyelembe kell vennie az egyéb testületek és programok által nyújtott tudományos információkat, valamint az őslakosok és helyi lakosok ismereteit.

A közös tudományos kutatási és monitoringprogram munkájából származó tudományos információk alapján a részes felek döntenek a megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatandó felderítő halászatra vonatkozó gazdálkodási intézkedésekről, valamint arról, hogy engedélyezik-e a lobogójuk alatt közlekedő hajók számára, hogy kereskedelmi halászatot folytassanak. A felderítő halászat nem áshatja alá a megállapodás célkitűzését, és az állományokra gyakorolt hatás minimálisra csökkentése érdekében annak időtartamát, alkalmazási körét és mértékét korlátozni kell. Minden kereskedelmi halászati engedélyt a közös programból származó tudományos információk alapján hozott gazdálkodási intézkedésekre, vagy a megállapodás hatálya alá tartozó területen a nemzetközi joggal és a nemzetközi előírásokkal összhangban működő regionális vagy szubregionális halászati gazdálkodási szervezet által elfogadott állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedésekre kell alapozni.

A megállapodás más államok belépése számára is nyitva áll, amennyiben az említett országoknak valódi érdeke fűződik a csatlakozáshoz. A nem részes feleket felkérik olyan intézkedések meghozatalára, amelyek összhangban vannak e megállapodás célkitűzéseivel, mindazonáltal a részes feleknek jogában áll, hogy az eredményes végrehajtást akadályozó nem részes felek lobogója alatt közlekedő hajókkal szemben intézkedéseket foganatosítsanak.

A megállapodás 30 nappal azt követően lép hatályba, hogy valamennyi részes fél letétbe helyezte a megerősítő, elfogadó és jóváhagyó okiratait, és minden olyan ország számára, amely csatlakozni kíván a megállapodáshoz, 30 nappal azt követően lép hatályba, hogy benyújtották okirataikat, feltéve, hogy a megállapodás a kezdeti részes felek számára már hatályba lépett. A megállapodás 16 éves kezdeti időszak után jár le, és automatikusan újabb 5 évre meghosszabbodik, amennyiben egyik részes fél sem emel kifogást a meghosszabbítás ellen.

A megállapodást bármely részes fél felmondhatja, ehhez határozatáról értesítést kell küldenie a kanadai kormánynak, a megállapodás letéteményesének. Az értesítésben meg kell adni a felmondás pontos időpontját, amelynek az értesítéstől számított legalább hat hónappal későbbre kell esnie. A megállapodás felmondása nem mentesíti az országot nemzetközi jogi kötelezettségei alól, és nem akadályozza meg a többi felet abban, hogy továbbra is alkalmazzák a megállapodást.

Az előadó észrevételei és következtetései

Tekintettel az Európai Parlament 2017. március 16-i állásfoglalására, valamint e megállapodás célkitűzéseire és eszközeire, az előadók azon a véleményen vannak, hogy az Európai Bizottság figyelembe vette az állásfoglalásban kifejtett vélemények többségét.

Fontos hangsúlyozni, hogy e megállapodásnak kettős célja van, az egyik a Jeges-tenger középső térsége biológiai sokféleségének és ökoszisztémájának további feltárása és jobb megértése, valamint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem és az ilyen halászat megelőzése. E két célkitűzés, valamint az e területen folytatott kereskedelmi halászatra vonatkozó moratórium kiemelkedő fontosságú az Európai Parlament számára.

Tekintettel a jégsapka olvadására és arra, hogy a Jeges-tenger egyre nagyobb területe válik kutathatóvá, e megállapodás aláírása – amely biztonsági intézkedéseket tartalmaz és valamennyi szakaszban elővigyázatossági megközelítést alkalmaz – elhalasztja és megelőzi az egyoldalú kereskedelmi halászati engedélyezés lehetőségét. Fontos megjegyezni, hogy a Jeges-tenger középső térségében található halállomány pénzügyi értéke nagy kísértést jelenthet számos ország számára, és ezért az előadó hangsúlyozza, hogy a megállapodás nem vonja magával a kereskedelmi halászat teljes körű tilalmát a térségben, hanem az országok közötti irányíthatatlan és nyereségorientált versenytől egy fenntartható, tudományos alapú megközelítés felé tett lépést testesít meg.

Továbbá fontos hangsúlyozni, hogy a megállapodás összhangban van a közös halászati politikával és az EU célkitűzéseivel. A megállapodás segíti az EU-t – a megállapodás részes feleként – környezetvédelmi célkitűzéseinek előmozdításában és védelmében, valamint hozzáférést biztosít a tudományos információkhoz, a gazdálkodási intézkedésekhez és a térség tekintetében hatályba léptetett valamennyi jövőbeli eszközhöz. Az előadók véleménye szerint az EU-nak – a Bizottságon keresztül közvetített álláspont és a tagállamok munkássága révén – törekednie kell egy regionális halászati gazdálkodási szervezet kialakítására, koordinálására és végrehajtására.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat a Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra

Hivatkozások

10784/2018 – C8-0431/2018 – COM(2018)04532018/0239(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

5.10.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

22.10.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

22.10.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

10.7.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Norica Nicolai

7.9.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Tilly Metz

Benyújtás dátuma

16.1.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 31.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat