Procedure : 2018/0239(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0016/2019

Ingediende teksten :

A8-0016/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/02/2019 - 9.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0066

AANBEVELING     ***
PDF 166kWORD 54k
11.1.2019
PE 629.402v02-00 A8-0016/2019

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee

(10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

Commissie visserij

Rapporteur: Norica Nicolai

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee

(10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (10784/2018),

–  gezien de ontwerpovereenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee (10788/2018),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0431/2018),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie visserij (A8-0016/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de overige partijen bij de overeenkomst.


TOELICHTING

Beoordeling van de overeenkomst

Doel van deze overeenkomst is ongereglementeerde visserij (IOO) op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee te voorkomen. De partijen bij deze overeenkomst zijn Canada, de Volksrepubliek China, het Koninkrijk Denemarken voor wat de Faeröer en Groenland betreft, IJsland, Japan, de Republiek Korea, het Koninkrijk Noorwegen, de Russische Federatie, de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie. De regering van Canada is gekozen als depositaris van de overeenkomst en zal zich van de taken kwijten waarin het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 1969 voorziet.

Het gezamenlijk programma voor wetenschappelijk onderzoek en toezicht dat binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst zal worden vastgesteld, heeft tot doel de kennis van de visbestanden in het centrale deel van de Noordelijke IJszee en de bijbehorende ecosystemen te verbeteren. Het gezamenlijk programma zal door de partijen worden ontwikkeld en uitgevoerd, en moet rekening houden met de wetenschappelijke informatie die wordt aangeleverd door andere organen en programma's, alsmede inheemse en lokale kennis.

Op basis van de wetenschappelijke informatie die voortvloeit uit het werk van het gezamenlijk programma voor wetenschappelijk onderzoek en toezicht besluiten de partijen welke beheersprogramma's er worden vastgesteld voor experimentele visserij in het onder de overeenkomst vallende gebied en of zij vaartuigen die hun vlag voeren, toestaan om commerciële visserij te bedrijven. De experimentele visserij mag het doel van de overeenkomst niet ondergraven en wordt qua duur, omvang en schaal beperkt om de impact op de visbestanden zo gering mogelijk te houden. Vergunningen voor commerciële visserij dienen te berusten op de beheersmaatregelen die zijn genomen op basis van de via het gezamenlijk programma verkregen wetenschappelijke informatie, of op de behouds- en beheersmaatregelen die zijn vastgesteld door een regionale of subregionale organisatie voor visserijbeheer (ROVB) welke overeenkomstig het internationaal recht en internationale normen in het onder de overeenkomst vallende gebied actief is.

De overeenkomst staat open voor andere landen, vooropgesteld dat deze een werkelijk belang hebben bij toetreding. Staten die geen partij zijn worden verzocht maatregelen te nemen die aansluiten bij de doelstellingen van deze overeenkomst, maar de partijen hebben het recht om maatregelen te treffen tegen vaartuigen die varen onder de vlag van een staat die geen partij is als deze laatste de doeltreffende uitvoering van de overeenkomst ondermijnt.

De overeenkomst treedt in werking 30 dagen nadat alle partijen hun akten van ratificatie, aanvaarding of goedkeuring hebben gedeponeerd. Voor alle overige landen die tot de overeenkomst willen toetreden treedt de overeenkomst in werking 30 dagen nadat zij hun akten hebben ingediend, aangezien de overeenkomst reeds voor de oorspronkelijke partijen in werking is getreden. De overeenkomst loopt na een eerste looptijd van 16 jaar ten einde, en wordt automatisch voor vijf jaar verlengd als geen van de partijen bezwaar aantekent tegen de verlenging.

Elke partij kan zich terugtrekken uit de overeenkomst door haar besluit te melden aan de Canadese regering, als depositaris van de overeenkomst. In die melding dient de precieze datum van de terugtrekking te worden genoemd, en deze moet ten minste zes maanden na de datum van de melding vallen. De terugtrekking uit deze overeenkomst ontslaat het land niet van zijn verplichtingen uit hoofde van het internationale recht en verandert niets aan de toepassing van de overeenkomst door de overige partijen.

Opmerkingen en conclusie van de rapporteur

Gezien de resolutie van het Europees Parlement van 16 maart 2017 en de doelstellingen en instrumenten van onderhavige overeenkomst is de rapporteur van mening dat de Europese Commissie de meeste van de in die resolutie genoemde standpunten in aanmerking heeft genomen.

Er zij op gewezen dat deze overeenkomst tweeërlei doel heeft, namelijk nader onderzoek en een beter begrip van de biodiversiteit en het ecosysteem van de centrale Noordelijke IJszee, én bestrijden en voorkomen van IOO in dat gebied. Deze twee doelstellingen stonden voor het Europees Parlement voorop, samen met een moratorium op de commerciële visserij in het bewuste gebied.

Gezien het feit dat de poolkap smelt en er steeds grotere gebieden in de Noordelijke IJszee verkend kunnen worden, zal de ondertekening van deze overeenkomst, die voorziet in bepaalde beschermende maatregelen en in een voorzorgsbenadering in alle fasen, het unilateraal afgeven van vergunningen voor commerciële visserij uitstellen en voorkomen. Het mag niet worden vergeten dat de financiële waarde van de visbestanden in de centrale Noordelijke IJszee voor veel landen uitermate verleidelijk is, en daarom benadrukt de rapporteur dat het hierbij niet gaat om een volledig verbod op commerciële visserij in dit gebied, maar om een stap in de richting van een duurzame, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde aanpak, in plaats van ongeregelde, door winstbejag aangedreven concurrentie tussen landen.

Daarnaast moet worden onderstreept dat de overeenkomst aansluit bij het GVB en bij de doelstellingen van de EU. Als partij bij deze overeenkomst kan de EU haar milieudoelstellingen bevorderen en beschermen en krijgt zij toegang tot de wetenschappelijke informatie, de beheersmaatregelen en alle toekomstige instrumenten die voor het gebied in kwestie worden ingevoerd. De rapporteur is van oordeel dat de EU, bij monde van de Commissie maar ook door middel van het werk van de lidstaten, zou moeten streven naar de ontwikkeling, coördinatie en tenuitvoerlegging van een ROVB.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee

Document- en procedurenummers

10784/2018 – C8-0431/2018 – COM(2018)04532018/0239(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

5.10.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

PECH

22.10.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ENVI

22.10.2018

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ENVI

10.7.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Norica Nicolai

7.9.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Datum goedkeuring

10.1.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

22

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Tilly Metz

Datum indiening

16.1.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid