Procedura : 2018/0239(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0016/2019

Teksty złożone :

A8-0016/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/02/2019 - 9.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0066

ZALECENIE     ***
PDF 178kWORD 56k
11.1.2019
PE 629.402v02-00 A8-0016/2019

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego

(10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawczyni: Norica Nicolai

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego

(10784/2018 – C8-0431/2018– 2018/0239(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (10784/2018),

  uwzględniając projekt umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego (10788/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0431/2018),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa (A8-0016/2019),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz innych państw będących stronami umowy.


UZASADNIENIE

Analiza umowy

Celem przedmiotowej umowy jest zapobieganie nieuregulowanym połowom (NNN) na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego. Stronami tej umowy są Kanada, Chińska Republika Ludowa, Królestwo Danii w odniesieniu do Wysp Owczych i Grenlandii, Islandia, Japonia, Republika Korei, Królestwo Norwegii, Federacja Rosyjska, Stany Zjednoczone Ameryki oraz Unia Europejska. Rząd Kanady został wybrany na depozytariusza umowy i będzie pełnić funkcje przewidziane w Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r.

Wspólny program badań naukowych i monitorowania, który zostanie opracowany w ciągu dwóch lat od wejścia w życie przedmiotowej umowy, będzie miał na celu pogłębienie wiedzy na temat żywych zasobów morza w środkowej części Oceanu Arktycznego i jego ekosystemów. Strony umowy opracują i wdrożą wspólny program, w którym należy uwzględnić informacje naukowe dostarczone przez inne organy i programy, jak również wiedzę tradycyjną i lokalną.

W oparciu o informacje naukowe uzyskane w wyniku prac prowadzonych w ramach wspólnego programu badań naukowych i monitorowania strony umowy podejmują decyzję o zastosowaniu środków zarządzania w odniesieniu do zwiadów rybackich na obszarze objętym umową oraz o tym, czy zezwolą statkom pływającym pod ich banderą na prowadzenie połowów przemysłowych. Zwiad rybacki nie może podważać celu umowy i jest ograniczony pod względem czasu trwania, zakresu i skali w celu zminimalizowania wpływu na stada. Każde zezwolenie na połowy przemysłowe powinno opierać się na środkach zarządzania wynikających z informacji naukowych uzyskanych w wyniku wspólnego programu lub na środkach ochrony i zarządzania przyjętych przez regionalną lub subregionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), która działała na obszarze objętym umową zgodnie z prawem międzynarodowym i normami międzynarodowymi.

Umowa jest otwarta dla innych państw, które chcą do niej przystąpić, o ile przystąpienie takie leży faktycznie w ich interesie. Państwa niebędące stronami umowy są proszone o podjęcie środków zgodnych z celami przedmiotowej umowy, jednak to strony umowy mają prawo podejmować środki wobec statków pływających pod banderą państwa niebędącego stroną umowy, co utrudnia skuteczne wykonanie umowy.

Umowa wchodzi w życie 30 dni po złożeniu przez wszystkie strony aktów ratyfikacyjnych, aktów przyjęcia i zatwierdzenia, a w odniesieniu do wszystkich pozostałych krajów, które chciałyby przystąpić do umowy, wejdzie ona w życie 30 dni po przedłożeniu przez nie aktów, z zastrzeżeniem że umowa ta obowiązuje już w stosunku do jej pierwotnych stron. Umowa wygasa po upływie wstępnego okresu 16 lat i zostanie automatycznie przedłużona na kolejne 5 lat, jeżeli żadna ze stron nie wyrazi sprzeciwu wobec przedłużenia.

Każda ze stron może odstąpić od przedmiotowej umowy, informując o swojej decyzji rząd Kanady, depozytariusza umowy. W powiadomieniu określa się dokładną datę odstąpienia, która powinna wypadać co najmniej 6 miesięcy od daty powiadomienia. Odstąpienie od umowy nie zwolni danego kraju z zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego i nie powstrzyma pozostałych stron od dalszego stosowania umowy.

Uwagi i wnioski sprawozdawczyni

Biorąc pod uwagę rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 16 marca 2017 r. oraz cele i instrumenty przedmiotowej umowy, zdaniem sprawozdawczyni Komisja Europejska wzięła pod uwagę większość opinii wyrażonych w tej rezolucji.

Należy podkreślić, że niniejsza umowa ma podwójny cel: jednym aspektem jest dalsze badanie i lepsze zrozumienie różnorodności biologicznej i ekosystemu środkowej części Oceanu Arktycznego, a drugim – przeciwdziałanie i zapobieganie nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom na tym obszarze. Te dwa cele, wraz z moratorium na prowadzenie połowów przemysłowych na tym obszarze, miały ogromne znaczenie dla Parlamentu Europejskiego.

Uwzględniając topnienie pokrywy lodowej i coraz większe obszary dostępne do prowadzenia badań w Oceanie Arktycznym, podpisanie tej umowy, która przewiduje pewne środki bezpieczeństwa i obejmuje podejście ostrożnościowe na wszystkich etapach, przyczyni się do odroczenia przyznawania wszelkich jednostronnych licencji na połowy przemysłowe, a nawet zapobiegnie ich przyznawaniu. Należy zauważyć, że wartość finansowa zasobów rybnych znajdujących się w środkowej części Oceanu Arktycznego może być bardzo dużą pokusą dla wielu państw, w związku z czym sprawozdawczyni podkreśla, że nie wprowadzono całkowitego zakazu prowadzenia połowów przemysłowych na tym obszarze, lecz umowa stanowi krok w kierunku zrównoważonego podejścia opartego na badaniach naukowych, zamiast nieprzemyślanej, nastawionej na zysk konkurencji między krajami.

Należy również podkreślić, że umowa jest zgodna z WPRyb i z celami UE. Jako strona umowy UE będzie mogła lepiej promować i chronić cele środowiskowe i zapewni sobie dostęp do informacji naukowych, środków zarządzania i wszystkich przyszłych instrumentów wprowadzonych dla tego obszaru. Zdaniem sprawozdawczyni Unia Europejska, za pośrednictwem stanowisk zajmowanych przez Komisję, ale również w ramach prac jej państw członkowskich, powinna dążyć do stworzenia, koordynacji i funkcjonowania regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego

Odsyłacze

10784/2018 – C8-0431/2018 – COM(2018)04532018/0239(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

5.10.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

22.10.2018

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

22.10.2018

 

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

       Data decyzji

ENVI

10.7.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Norica Nicolai

7.9.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Data przyjęcia

10.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Tilly Metz

Data złożenia

16.1.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności