RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic

11.1.2019 - (10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE)) - ***

Comisia pentru pescuit
Raportoare: Norica Nicolai

Procedură : 2018/0239(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0016/2019
Texte depuse :
A8-0016/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic

(10784/2018 – C8-0431/2018– 2018/0239(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10784/2018),

  având în vedere proiectul de acord de prevenire a pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic (10788/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0431/2018),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit (A8-0016/2019),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale celorlalte părți participante la acord.

EXPUNERE DE MOTIVE

Analiza Acordului

Obiectivul prezentului acord este de a preveni pescuitul nereglementat (INN) în porțiunea de mare liberă din zona centrală a Oceanului Arctic. Părțile la prezentul acord sunt Canada, Republica Populară Chineză, Regatul Danemarcei în ceea ce privește Insulele Feroe și Groenlanda, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Regatul Norvegiei, Federația Rusă, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Guvernul Canadei a fost ales să fie depozitarul acordului și va îndeplini funcțiile prevăzute în Convenția de la Viena din 1969 privind dreptul tratatelor.

Programul comun de cercetare științifică și monitorizare care va fi instituit în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord va avea ca obiectiv îmbunătățirea cunoștințelor privind resursele marine vii din zona centrală a Oceanului Arctic și ecosistemele sale. Programul comun va fi elaborat și pus în aplicare de către părți și trebuie să țină seama de informațiile științifice furnizate de alte organisme și programe, precum și de cunoștințele comunităților indigene și de cele locale.

Pe baza informațiilor științifice rezultate din lucrările programului comun de cercetare științifică și monitorizare, părțile decid cu privire la măsurile de gestionare pentru pescuitul experimental în zona vizată de acord și hotărăsc dacă vor autoriza navele care le arborează pavilionul să desfășoare activități de pescuit comercial. Pescuitul experimental nu subminează obiectivul acordului și este limitat ca durată, domeniu de aplicare și amploare, pentru a reduce la minimum impactul asupra stocurilor. Orice autorizație de pescuit comercial ar trebui să se bazeze pe măsurile de gestionare care decurg din informațiile științifice furnizate de programul comun sau pe măsurile de conservare și gestionare adoptate de o organizație regională sau subregională de gestionare a pescuitului (ORGP), care ar opera în zona vizată de acord în conformitate cu dreptul internațional și cu standardele internaționale.

Acordul este deschis și altor state în vederea aderării, cu condiția ca aceste țări să aibă un interes real în acest sens. Statele care nu sunt părți sunt invitate să ia măsuri coerente cu obiectivele prezentului acord. În același timp, este dreptul părților de a lua măsuri împotriva navelor care arborează pavilionul unei țări care nu este parte la acord și care subminează punerea în aplicare efectivă a acestuia.

Acordul intră în vigoare la 30 de zile după ce toate părțile și-au depus instrumentele de ratificare, acceptare și aprobare și, în cazul tuturor celorlalte țări care ar dori să adere, acordul va intra în vigoare la 30 de zile de la data la care și-au depus instrumentele, în condițiile în care acordul este deja în vigoare pentru părțile inițiale. Acordul expiră după o perioadă inițială de 16 ani și se reînnoiește automat pentru încă 5 ani, în cazul în care nicio parte nu formulează o obiecție cu privire la prelungire.

Orice parte se poate retrage din prezentul acord prin notificarea deciziei sale către Guvernul Canadei, depozitarul acordului. Notificarea precizează data exactă a retragerii, care ar trebui să fie la cel puțin 6 luni de la notificare. Retragerea din prezentul acord nu va exonera țara de obligațiile sale de drept internațional și nu va împiedica celelalte părți să continue să aplice acordul.

Observațiile și concluziile raportoarei

Având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 16 martie 2017 și obiectivele și instrumentele prezentului acord, raportoarea este de părere că Comisia Europeană a luat în considerare majoritatea opiniilor exprimate în rezoluția respectivă.

Este important să se sublinieze faptul că prezentul acord are un dublu obiectiv, cel de a explora în continuare și de a înțelege mai bine biodiversitatea și ecosistemul din zona centrală a Oceanului Arctic, precum și cel de a combate și preveni pescuitul INN în zona respectivă. Aceste două obiective au fost de cea mai mare importanță pentru Parlamentul European, alături de un moratoriu privind pescuitul comercial în zona respectivă.

Având în vedere topirea calotei glaciare și zonele din ce în ce mai extinse care pot fi explorate în Oceanul Arctic, semnarea prezentului acord, care prevede unele măsuri de siguranță și include principiul precauției în toate etapele, va amâna și va preveni orice autorizații unilaterale de pescuit comercial. Este important de remarcat faptul că valoarea financiară a stocurilor de pește din zona centrală a Oceanului Arctic ar putea reprezenta o tentație foarte mare pentru multe țări și, prin urmare, raportoarea subliniază că nu este vorba de o interdicție completă a pescuitului comercial în zonă, ci de un pas înainte către o abordare sustenabilă, bazată pe o abordare științifică, care să substituie o concurență între țări scăpată de sub control și orientată către profit.

De asemenea, este important să se sublinieze faptul că acordul este în conformitate cu PCP și cu obiectivele UE. Participarea la prezentul acord va ajuta UE să își promoveze și să își protejeze obiectivele de mediu și va oferi acces la informațiile științifice, la măsurile de gestionare și la toate instrumentele viitoare introduse pentru zona respectivă. Raportoarea este de părere că UE, prin vocea Comisiei, dar și prin activitatea statelor sale membre, ar trebui să depună eforturi pentru dezvoltarea, coordonarea și punerea în aplicare a unei ORGP.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic

Referințe

10784/2018 – C8-0431/2018 – COM(2018)04532018/0239(NLE)

Data sesizării

5.10.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

PECH

22.10.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ENVI

22.10.2018

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ENVI

10.7.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Norica Nicolai

7.9.2018

 

 

 

Examinare în comisie

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Data adoptării

10.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Tilly Metz

Data depunerii

16.1.2019

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 31 ianuarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate