Postup : 2018/0239(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0016/2019

Predkladané texty :

A8-0016/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/02/2019 - 9.5

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0066

ODPORÚČANIE     ***
PDF 177kWORD 55k
11.1.2019
PE 629.402v02-00 A8-0016/2019

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu

(10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajkyňa: Norica Nicolai

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu

(10784/2018 – C8-0431/2018– 2018/0239(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10784/2018),

  so zreteľom na Dohodu o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu (10788/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0431/2018),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo (A8-0016/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a ostatných zmluvných strán dohody.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Analýza dohody

Cieľom tejto dohody je zabrániť neregulovanému (NNN) rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu. Zmluvnými stranami tejto dohody sú Kanada, Čínska ľudová republika, Dánske kráľovstvo za Faerské ostrovy a Grónsko, Island, Japonsko, Kórejská republika, Nórske kráľovstvo, Ruská federácia, Spojené štáty americké a Európska únia. Za depozitára dohody bola zvolená Kanada, ktorá bude vykonávať funkcie podľa Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z roku 1969.

Spoločný program vedeckého výskumu a monitorovania, ktorý sa zriadi do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody, bude mať za cieľ zvýšiť informovanosť o morských biologických zdrojoch v strednej časti Severného ľadového oceánu a jeho ekosystémoch. Spoločný program, ktorý vypracujú a implementujú zmluvné strany, bude musieť zohľadniť vedecké informácie poskytnuté inými orgánmi a programami, ako aj poznatky pôvodného a miestneho obyvateľstva.

Na základe vedeckých informácií, ktoré sú výsledkom činnosti spoločného programu vedeckého výskumu a monitorovania, zmluvné strany rozhodnú o opatreniach na riadenie prieskumného rybolovu v oblasti pôsobnosti dohody a o tom, či povolia plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkou vykonávať komerčný rybolov. Prieskumný rybolov nesmie ohroziť cieľ dohody a musí mať obmedzené trvanie, pôsobnosť a rozsah, aby sa minimalizoval vplyv na populácie rýb. Všetky povolenia na komerčný rybolov by sa mali zakladať na opatreniach na jeho riadenie vychádzajúcich z vedeckých informácií poskytnutých spoločným programom alebo na základe ochranných opatrení a opatrení týkajúcich sa riadenia, ktoré prijala regionálna alebo subregionálna organizácia pre riadenie rybárstva (ďalej len „RFMO“) vykonávajúca činnosť v oblasti pôsobnosti dohody v súlade s medzinárodným právom a medzinárodnými normami.

K dohode sa môžu pripojiť aj iné štáty, pokiaľ majú o pristúpenie k nej skutočný záujem. Nezmluvné strany sa vyzývajú, aby prijali opatrenia, ktoré sú v súlade s cieľmi tejto dohody, je však právom zmluvných strán prijímať opatrenia voči plavidlám plaviacim sa pod vlajkou krajiny, ktorá nie je zmluvnou stranou dohody a ktorá narúša jej účinné vykonávanie.

Dohoda nadobudne platnosť 30 dní po tom, ako všetky zmluvné strany uložia svoje listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení. Pre všetky ostatné krajiny, ktoré by chceli túto dohodu dodržiavať, nadobudne platnosť 30 dní po tom, ako predložia svoje listiny, pokiaľ už táto dohoda platí pre zakladajúce zmluvné strany. Platnosť dohody uplynie po uplynutí počiatočného obdobia 16 rokov a automaticky sa obnoví o ďalších 5 rokov, pokiaľ žiadna strana nevznesie proti predĺženiu námietku.

Ktorákoľvek zmluvná strana môže od tejto dohody odstúpiť zaslaním oznámenia o svojom rozhodnutí vláde Kanady, ktorá je depozitárom dohody. V oznámení sa uvedie presný dátum odstúpenia, ktorý by mal byť aspoň 6 mesiacov po dátume oznámenia. Odstúpenie od tejto dohody nezbavuje krajinu jej záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva a ostatným zmluvným stranám nebude brániť v uplatňovaní dohody.

Pripomienky a závery spravodajkyne

Vzhľadom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. marca 2017, ako aj na ciele a nástroje tejto dohody sa spravodajkyňa domnieva, že Európska komisia zohľadnila väčšinu stanovísk vyjadrených v uvedenom uznesení.

Treba zdôrazniť, že táto dohoda má dvojaký cieľ, pričom jedným z nich je hlbšie preskúmanie a lepšie pochopenie biodiverzity a ekosystému strednej časti Severného ľadového oceánu a druhým boj proti NNN rybolovu v tejto oblasti a predchádzanie tomuto rybolovu. Tieto dva ciele spolu s moratóriom na komerčný rybolov v tejto oblasti mali pre Európsky parlament mimoriadny význam.

Vzhľadom na roztápanie polárnej ľadovej čiapky a na skutočnosť, že v Severnom ľadovom oceáne možno skúmať čoraz väčšie oblasti, sa podpísaním tejto dohody, ktorá obsahuje niekoľko bezpečnostných opatrení a zahŕňa preventívny prístup vo všetkých fázach, zdrží akékoľvek jednostranné udeľovanie licencií na komerčný rybolov a zabráni sa takémuto udeľovaniu. Je dôležité poznamenať, že finančná hodnota populácií rýb v strednej časti Severného ľadového oceánu môže pre mnohé krajiny predstavovať veľké pokušenie, a preto spravodajkyňa zdôrazňuje, že nejde o úplný zákaz komerčného rybolovu v tejto oblasti, ale skôr o krok vpred smerom k udržateľnému prístupu založenému na vedeckom výskume namiesto nekontrolovanej, na zisk orientovanej hospodárskej súťaže medzi krajinami.

Takisto treba zdôrazniť, že dohoda je v súlade so spoločnou rybárskou politikou a s cieľmi EÚ. Byť súčasťou tejto dohody pomôže EÚ pri presadzovaní a ochrane jej cieľov v oblasti životného prostredia a umožní jej prístup k vedeckým informáciám, opatreniam týkajúcim sa riadenia a všetkým budúcim nástrojom zavedeným pre túto oblasť. Spravodajkyňa zastáva názor, že EÚ by mala prostredníctvom hlasu Komisie, ale aj prostredníctvom činnosti svojich členských štátov pracovať na rozvoji, koordinácii a implementácii RFMO.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu

Referenčné čísla

10784/2018 – C8-0431/2018 – COM(2018)04532018/0239(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

5.10.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

22.10.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

22.10.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ENVI

10.7.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Norica Nicolai

7.9.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Dátum prijatia

10.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tilly Metz

Dátum predloženia

16.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 31. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia