Postopek : 2018/0239(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0016/2019

Predložena besedila :

A8-0016/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/02/2019 - 9.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0066

PRIPOROČILO     ***
PDF 167kWORD 55k
11.1.2019
PE 629.402v02-00 A8-0016/2019

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu v imenu Evropske unije

(10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

Odbor za ribištvo

Poročevalka: Norica Nicolai

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu v imenu Evropske unije

(10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (10784/2018),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu (10788/2018),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0431/2018),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A8-0016/2019),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in ostalim pogodbenicam sporazuma.


OBRAZLOŽITEV

Analiza sporazuma

Cilj tega sporazuma je preprečiti nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov na območju odprtega morja v osrednjem Arktičnem oceanu. Pogodbenice sporazuma so Kanada, Ljudska republika Kitajska, Kraljevina Danska v zvezi s Ferskimi otoki in Grenlandijo, Islandija, Japonska, Republika Koreja, Kraljevina Norveška, Ruska federacija, Združene države Amerike in Evropska unija. Vlada Kanade je bila izbrana za depozitarja sporazuma in bo opravljala naloge, kot so določene v Dunajski konvenciji o pravu mednarodnih pogodb iz leta 1969.

Cilj skupnega programa znanstvenih raziskav in spremljanja, ki bo vzpostavljen v dveh letih od začetka veljavnosti sporazuma, bo povečanje znanja o živih morskih virih osrednjega Arktičnega oceana in njegovih ekosistemih. Skupni program, ki ga bodo razvile in izvajale pogodbenice, mora upoštevati znanstvene informacije, ki jih zagotovijo drugi organi in programi, ter znanje domorodnega in lokalnega prebivalstva.

Na podlagi znanstvenih informacij, pridobljenih v okviru skupnega programa za znanstvene raziskave in spremljanje, se pogodbenice odločijo o ukrepih upravljanja za raziskovalni ribolov na območju sporazuma in dovoljenju plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo, za izvajanje komercialnega ribolova. Raziskovalni ribolov ne sme ogrožati cilja sporazuma, njegovo trajanje, obseg in intenzivnost pa so omejeni, da bi se zmanjšali njegovi vplivi na staleže. Vsa dovoljenja za komercialni ribolov morajo temeljiti na ukrepih upravljanja, ki izhajajo iz znanstvenih informacij, pridobljenih v okviru skupnega programa, ali na ukrepih za ohranjanje in upravljanje, ki jih sprejme regionalna ali podregionalna organizacija za upravljanje ribištva, ki deluje na območju sporazuma v skladu z mednarodnim pravom in mednarodnimi standardi.

Sporazumu se lahko pridružijo tudi druge države z dejanskim interesom, da pristopijo k njemu. Nepogodbenice se spodbujajo, da sprejmejo ukrepe, skladne s cilji tega sporazuma, vendar imajo pogodbenice pravico, da sprejmejo ukrepe proti plovilom, ki plujejo pod zastavo države nepogodbenice in ogrožajo učinkovito izvajanje sporazuma.

Sporazum začne veljati 30 dni po tem, ko vse pogodbenice deponirajo svoje listine o ratifikaciji, sprejetju in odobritvi, za vse druge države, ki želijo pristopiti k sporazumu, pa 30 dni po tem, ko predložijo svoje listine, če sporazum že velja za prvotne pogodbenice. Sporazum preneha veljati po začetnem 16-letnem obdobju veljavnosti in se samodejno podaljša za nadaljnjih 5 let, če nobena pogodbenica temu ne ugovarja.

Vsaka pogodbenica lahko odstopi od sporazuma tako, da o svoji odločitvi uradno obvesti vlado Kanade, depozitarja sporazuma. V obvestilu mora biti naveden točen datum odstopa, ki je najmanj šest mesecev po uradnem obvestilu. Odstop od sporazuma države ne odvezuje obveznosti iz mednarodnega prava in drugim pogodbenicam ne preprečuje nadaljnje uporabe sporazuma.

Pripombe in ugotovitve poročevalke

Glede na resolucijo Evropskega parlamenta z dne 16. marca 2017 ter cilje in instrumente tega sporazuma poročevalka meni, da je Evropska komisija upoštevala večino mnenj iz navedene resolucije.

Pomembno je poudariti, da ima ta sporazum dvojni cilj, in sicer na eni strani nadaljnje raziskovanje in boljše razumevanje biotske raznovrstnosti in ekosistema osrednjega Arktičnega oceana ter na drugi strani odpravo nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova na tem območju. Oba cilja sta, skupaj z moratorijem na komercialni ribolov na tem območju, za Evropski parlament zelo pomembna.

Če upoštevamo taljenje ledeniške kape in vse večje površine, kjer je možno raziskovanje v Arktičnem oceanu, se s podpisom tega sporazuma, ki zagotavlja nekaj varnostnih ukrepov in vključuje previdnostni pristop v vseh fazah, odložijo in preprečijo morebitna enostranska dovoljenja za komercialni ribolov. Treba je opozoriti, da bi lahko bila finančna vrednost staležev rib, odkritih v osrednjem Arktičnem oceanu, zelo velika skušnjava za številne države, zato poročevalka poudarja, da ne gre za popolno prepoved komercialnega ribolova na tem območju, temveč za korak v smeri trajnostnega pristopa, ki temelji na znanosti, namesto k pristopu brez nadzora, ki ga bo vodilo pridobitništvo in konkurenca med državami.

Pomembno je tudi poudariti, da je sporazum v skladu s skupno ribiško politiko in cilji EU. EU bo kot pogodbenica spodbujala in varovala svoje okoljske cilje ter bo imela dostop do znanstvenih informacij, ukrepov upravljanja in vseh instrumentov za to območje. Poročevalka meni, da bi si morala EU s pomočjo Komisije, pa tudi z delom držav članic, prizadevati za ustanovitev, koordinacijo in izvajanje regionalne organizacije za upravljanje ribištva.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu v imenu Evropske unije

Referenčni dokumenti

10784/2018 – C8-0431/2018 – COM(2018)04532018/0239(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

5.10.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

PECH

22.10.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

22.10.2018

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ENVI

10.7.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Norica Nicolai

7.9.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Datum sprejetja

10.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Tilly Metz

Datum predložitve

16.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 31. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov