Förfarande : 2018/0239(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0016/2019

Ingivna texter :

A8-0016/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/02/2019 - 9.5

Antagna texter :

P8_TA(2019)0066

REKOMMENDATION     ***
PDF 161kWORD 55k
11.1.2019
PE 629.402v02-00 A8-0016/2019

om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet

(10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Norica Nicolai

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet

(10784/2018 – C8-0431/2018– 2018/0239(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (10784/2018),

  med beaktande av utkastet till avtal om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet (10788/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0431/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A8-0016/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas och de övriga avtalsslutande parternas regeringar och parlament.


MOTIVERING

Analys av avtalet

Syftet med detta avtal är att förhindra oreglerat fiske i den del av centrala Norra ishavet som utgörs av fritt hav. De avtalsslutande parterna i detta avtal är Kanada, Folkrepubliken Kina, Konungariket Danmark med avseende på Färöarna och Grönland, Island, Japan, Republiken Korea, Konungariket Norge, Ryska federationen, Förenta staterna och Europeiska unionen. Den kanadensiska regeringen valdes till depositarie för avtalet och kommer att utföra de uppgifter som fastställs i Wienkonventionen om traktaträtten från 1969.

Det gemensamma programmet för vetenskaplig forskning och övervakning, som kommer att inrättas inom två år efter detta avtals ikraftträdande, kommer att ha som mål att öka kunskapen om levande marina resurser i centrala Norra ishavet och dess ekosystem. Det gemensamma programmet kommer att utarbetas och genomföras av parterna och måste ta hänsyn till den vetenskapliga information som tillhandahålls av andra organ och program samt till inhemsk och lokal kunskap.

På grundval av den vetenskapliga information som härrör från arbetet inom det gemensamma programmet för vetenskaplig forskning och övervakning ska parterna besluta om förvaltningsåtgärder för undersökande fiske inom avtalsområdet och om huruvida de ska ge fartyg som för deras flagg tillstånd att bedriva kommersiellt fiske. Det undersökande fisket ska inte undergräva avtalets syfte och ska begränsas i fråga om varaktighet, räckvidd och omfattning för att minimera inverkan på fiskbestånden. Alla kommersiella fisketillstånd bör baseras på förvaltningsåtgärder som grundar sig på den vetenskapliga information som härrör från det gemensamma programmet eller på åtgärder för bevarande och förvaltning som antagits av en regional eller subregional fiskeriförvaltningsorganisation som kommer att vara verksam inom avtalsområdet i enlighet med internationell rätt och internationella normer.

Avtalet är öppet för andra stater, förutsatt att dessa länder har ett reellt intresse av att ansluta sig till det. Icke-parter uppmanas att vidta åtgärder som är förenliga med målen i detta avtal, men det är parternas rätt att vidta åtgärder mot fartyg som för flagg från ett land som inte är part i avtalet och som underminerar det effektiva genomförandet.

Detta avtal ska träda i kraft 30 dagar efter det att alla parter har deponerat sina ratifikations-, godtagande- och godkännandeinstrument, och för alla andra länder som önskar ansluta sig kommer avtalet att träda i kraft 30 dagar efter det att de har överlämnat sina instrument, förutsatt att avtalet redan är i kraft för de ursprungliga parterna. Avtalet löper ut efter en inledande period på 16 år och kommer automatiskt att förlängas med ytterligare 5 år om ingen part har gjort några invändningar mot en förlängning.

En part kan frånträda detta avtal genom att sända ett meddelande om sitt beslut till den kanadensiska regeringen, som är depositarie för detta avtal. I meddelandet ska det exakta datumet för frånträdet anges, vilket bör ligga minst sex månader efter anmälan. Frånträdet från detta avtal befriar inte landet från dess skyldigheter enligt internationell rätt och kommer inte att hindra de andra parterna från att fortsätta att tillämpa avtalet.

Föredragandens kommentarer och slutsatser

Med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 16 mars 2017 samt detta avtals mål och instrument anser föredraganden att Europeiska kommissionen har tagit hänsyn till de flesta av de åsikter som uttrycktes i nämnda resolution.

Det är viktigt att understryka att detta avtal har ett dubbelt syfte, nämligen att ytterligare utforska och bättre förstå den biologiska mångfalden och ekosystemet i centrala Norra ishavet samt att bekämpa och förebygga IUU-fiske i det området. Dessa två mål var av yttersta vikt för Europaparlamentet, tillsammans med ett moratorium för kommersiellt fiske i detta område.

Med tanke på polarisens avsmältning och de ständigt växande områdena för utforskning i Norra ishavet, kommer undertecknandet av detta avtal, som fastställer vissa säkerhetsåtgärder och inkluderar försiktighetsprincipen i alla skeden, att skjuta upp och förhindra eventuella ensidiga kommersiella fiskelicenser. Det är viktigt att notera att det ekonomiska värdet av de fiskbestånd som påträffas i centrala Norra ishavet kan vara en mycket stor frestelse för många länder, och föredraganden betonar därför att detta inte är ett fullständigt förbud mot kommersiellt fiske i området, men att det är ett steg i riktning mot en hållbar och vetenskapligt baserad strategi i stället för en okontrollerbar och vinstdriven konkurrens mellan länder.

Det är också viktigt att betona att avtalet är i linje med den gemensamma fiskeripolitiken och EU:s mål. I egenskap av avtalsslutande part kommer EU att kunna främja och skydda sina miljömål och ge tillgång till vetenskaplig information, förvaltningsåtgärder och alla framtida instrument som inrättats för området. Föredraganden anser att EU, genom kommissionen men också genom medlemsstaternas insatser, bör arbeta i riktning mot att utveckla, samordna och genomföra en regional fiskeriförvaltningsorganisation.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet

Referensnummer

10784/2018 – C8-0431/2018 – COM(2018)04532018/0239(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

5.10.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

22.10.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

22.10.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

10.7.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Norica Nicolai

7.9.2018

 

 

 

Behandling i utskott

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Antagande

10.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Tilly Metz

Ingivande

16.1.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 31 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy