ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2115/2005 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1386/2007 του Συμβουλίου

16.1.2019 - (COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)) - ***I

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητής: Ricardo Serrão Santos


Διαδικασία : 2018/0304(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0017/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0017/2019
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2115/2005 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1386/2007 του Συμβουλίου

(COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0577),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0391/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της ...[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0017/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Λαμβανομένου υπόψη ότι ορισμένες διατάξεις των μέτρων διατήρησης και επιβολής της εφαρμογής της NAFO τροποποιούνται συχνότερα από τα συμβαλλόμενα μέρη της NAFO και αναμένεται να τροποποιηθούν περισσότερο στο μέλλον, προκειμένου να ενσωματωθούν ταχέως στο δίκαιο της Ένωσης οι μελλοντικές τροποποιήσεις των μέτρων διατήρησης και επιβολής της NAFO, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις ακόλουθες πτυχές: προθεσμίες υποβολής αναφοράς, προθεσμίες υποβολής εκθέσεων· ορισμούς· κατάλογο απαγορευμένων δραστηριοτήτων των ερευνητικών σκαφών· ορισμένους περιορισμούς αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας· υποχρεώσεις που συνδέονται με την απαγόρευση της αλιείας· περιπτώσεις στις οποίες τα είδη που απαριθμούνται στις αλιευτικές δυνατότητες υπάγονται στην κατηγορία των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, καθορισμένες μέγιστες ποσότητες για τη διατήρηση επί του σκάφους ειδών που υπάγονται στην κατηγορία των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων· ορισμένες υποχρεώσεις σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων σε οποιαδήποτε ανάσυρση· μέτρα σχετικά με την αλιεία σελαχιών· μέτρα σχετικά με την αλιεία γαρίδας της Αρκτικής· μεταβολή των βαθών αλίευσης και αναφορές σε περιοχές περιορισμού ή απαγόρευσης αλιείας· διαδικασίες σχετικά με τα σκάφη με άδεια αλιείας τα οποία διατηρούν επ’ αυτών άνω των 50 τόνων ζώντος βάρους συνολικών αλιευμάτων που αλιεύθηκαν εκτός της ζώνης διακανονισμού και εισέρχονται στην περιοχή για να αλιεύσουν ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας, προϋποθέσεις για την έναρξη αλιείας ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας· γεωγραφική και χρονική απαγόρευση αλιείας της γαρίδας της Αρκτικής· μέτρα διατήρησης του καρχαρία, συμπεριλαμβανομένων της υποβολής αναφορών, της απαγόρευσης της αφαίρεσης πτερυγίων καρχαρία επί του πλοίου, της διατήρησης, της μεταφόρτωσης και της εκφόρτωσης· τεχνικά χαρακτηριστικά των μεγεθών ματιών· αναφορές στον χάρτη του αποτυπώματος· και αναφορές στις περιοχές απαγόρευσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων βυθού· διατάξεις σχετικά με τον ορισμό της συνάντησης με είδη-δείκτες ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων (ΕΘΟ) και τα καθήκοντα του παρατηρητή που έχει επιβιβαστεί στο σκάφος· περιεχόμενο της ηλεκτρονικής διαβίβασης, κατάλογο έγκυρων εγγράφων που πρέπει να τηρούνται επί του σκάφους, περιεχόμενο του σχεδίου χωρητικότητας· έγγραφα που πρέπει να τηρούνται επί των σκαφών σχετικά με συμφωνίες ναύλωσης· υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση ημερολογίων αλιείας, ημερολογίων παραγωγής, τα σχέδια στοιβασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων υποβολής αναφοράς και διαβίβασης· δεδομένα των συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS)· διατάξεις για την ηλεκτρονική αναφορά του περιεχομένου των κοινοποιήσεων· υποχρεώσεις του πλοιάρχου αλιευτικού σκάφους κατά την επιθεώρηση· καθήκοντα των επιθεωρητών και των κρατών μελών που διενεργούν επιθεωρήσεις· κατάλογο των παραβιάσεων που συνιστούν σοβαρή παράβαση· καθήκοντα του κράτους μέλους σημαίας και του κράτους μέλους λιμένα· υποχρεώσεις του πλοιάρχου του αλιευτικού σκάφους· απαιτήσεις σχετικά με την είσοδο σε λιμένες και επιθεωρήσεις μη συμβαλλόμενων μερών· κατάλογο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη κατά των σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας· και υποχρεώσεις υποβολής ετήσιας έκθεσης.

(7)  Η μεταφορά στο ενωσιακό δίκαιο οποιωνδήποτε μελλοντικών συστάσεων που τροποποιούν τα μέτρα διατήρησης και επιβολής της εφαρμογής της NAFO πραγματοποιείται μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο τροποποιήσεων του παρόντος μέτρου διατήρησης και επιβολής της εφαρμογής της NAFO με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Αυτό θα σήμαινε στην πράξη ότι το ΕΚ δεν έχει λόγο καθόλου στη NAFO και, στο μέλλον, σε άλλα διεθνή φόρα. Η μεταφορά των συστάσεων της ΠΟΔΑ πρέπει να παραμείνει κοινή αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (συναπόφαση).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  σημειώνει ότι ο ισχύων κανονισμός επισημαίνει την κατάσταση «σε κίνδυνο» των ελασμοβραχίων, όπως οι καρχαρίες και τα σελάχια, και ότι, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης, οι πληθυσμοί καρχαριών και, ως εκ τούτου, τα ενάλια οικοσυστήματα απειλούνται σοβαρά.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  «αποτύπωμα», γνωστό και ως «υφιστάμενες ζώνες αλιείας βυθού»: το τμήμα της ζώνης διακανονισμού στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν αλιεία βυθού και ορίζεται από τις συντεταγμένες του πίνακα 4 και απεικονίζεται στο σχήμα 2 των ΜΔΕ·

(17)  «αποτύπωμα», γνωστό και ως «υφιστάμενες ζώνες αλιείας βυθού»: το τμήμα της ζώνης διακανονισμού στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν αλιεία βυθού και ορίζεται από τις συντεταγμένες του πίνακα 4 και απεικονίζεται στο σχήμα 2 των ΜΔΕ που παρατίθενται στα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  «είδη-δείκτες ΕΘΟ»: τα είδη που είναι ενδεικτικά της ύπαρξης ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, όπως ορίζονται στο μέρος VI του παραρτήματος Ι.Ε των ΜΔΕ·

(21)  «είδη-δείκτες ΕΘΟ»: τα είδη που είναι ενδεικτικά της ύπαρξης ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, όπως ορίζονται στο μέρος VI του παραρτήματος Ι.Ε των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 3 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  «στοιχείο-δείκτης ΕΘΟ»: στοιχείο-δείκτης ΕΘΟ που αναφέρεται σε τοπογραφικά, υδροφυσικά ή γεωλογικά χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν ένδειξη της δυνητικής ύπαρξης ΕΘΟ, όπως ορίζονται στο μέρος VII του παραρτήματος Ι.Ε των ΜΔΕ.

(29)  «στοιχείο-δείκτης ΕΘΟ»: στοιχείο-δείκτης ΕΘΟ που αναφέρεται σε τοπογραφικά, υδροφυσικά ή γεωλογικά χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν ένδειξη της δυνητικής ύπαρξης ΕΘΟ, όπως ορίζονται στο μέρος VII του παραρτήματος Ι.Ε των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 4 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  δεν εκτελούν αλιευτικές δραστηριότητες που δεν συνάδουν με το ερευνητικό τους σχέδιο· ή

α)  δεν εκτελούν αλιευτικές δραστηριότητες που δεν συνάδουν με το ερευνητικό τους σχέδιο, και εκτός της ζώνης διακανονισμού· ή

Αιτιολόγηση

Τα ερευνητικά σκάφη πρέπει να περιλαμβάνουν στα ερευνητικά τους σχέδια όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν, ακόμη και εκτός της ζώνης διακανονισμού. Δεν πρέπει να επιτρέπονται ερευνητικές δραστηριότητες άλλες από εκείνες που περιλαμβάνονται στα ερευνητικά σχέδια.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  δεν αλιεύουν γαρίδα της Αρκτικής στη διαίρεση 3L καθ’ υπέρβαση της κατανομής του κράτους μέλους.

β)  δεν αλιεύουν γαρίδα της Αρκτικής στη διαίρεση 3L καθ’ υπέρβαση της κατανομής του κράτους μέλους σημαίας του σκάφους.

Αιτιολόγηση

Σημειώνεται ότι η μέγιστη ποσότητα γαρίδας της Αρκτικής που μπορεί να αλιευθεί στην περιοχή 3 L είναι αυτή που ορίζεται για το κράτος μέλος σημαίας του ερευνητικού σκάφους.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  κοινοποιεί στην Επιτροπή, με ηλεκτρονική διαβίβαση στον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.Γ των ΜΔΕ, όλα τα ερευνητικά σκάφη που δικαιούνται να φέρουν τη σημαία του και τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί να διεξάγουν ερευνητικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού· και

α)  κοινοποιεί στην Επιτροπή, με ηλεκτρονική διαβίβαση στον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.Γ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 5 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, όλα τα ερευνητικά σκάφη που δικαιούνται να φέρουν τη σημαία του και τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί να διεξάγουν ερευνητικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού· και

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι περιορισμοί αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας εφαρμόζονται ως προς τα αποθέματα που προσδιορίζονται στις ισχύουσες αλιευτικές δυνατότητες και, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι ποσοστώσεις εκφράζονται σε μετρικούς τόνους ζωντανών αλιευμάτων.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι περιορισμοί αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας εφαρμόζονται ως προς τα αποθέματα που προσδιορίζονται στις ισχύουσες αλιευτικές δυνατότητες και, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι ποσοστώσεις εκφράζονται σε μετρικούς τόνους ζωντανών αλιευμάτων.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τα αλιεύματα και την αλιευτική προσπάθεια, οι οποίοι εφαρμόζονται στα αποθέματα, χωρίς σύνδεση του ενός με το άλλο.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  εξασφαλίζει ότι δεν διατηρούνται πλέον κοκκινόψαρα της διαίρεσης 3Μ επί των σκαφών του, μετά την εκτιμώμενη ημερομηνία κατά την οποία έχει αλιευθεί το 100 % των TAC κοκκινόψαρου της διαίρεσης 3M·

γ)  εξασφαλίζει ότι δεν διατηρούνται πλέον κοκκινόψαρα της διαίρεσης 3Μ επί των σκαφών του, μετά την εκτιμώμενη ημερομηνία κατά την οποία έχει αλιευθεί το 100 % των TAC κοκκινόψαρου της διαίρεσης 3M, εκτός εάν το επιτρέπουν οι ΜΔΕ·

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η διαίρεση 3Μ περιλαμβάνει το τμήμα της διαίρεσης 3L που περικλείεται από τις γραμμές που συνδέουν τα σημεία τα οποία περιγράφονται στον πίνακα 1 και απεικονίζονται στο σχήμα 1 (1) των ΜΔΕ.

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η διαίρεση 3Μ περιλαμβάνει το τμήμα της διαίρεσης 3L που περικλείεται από τις γραμμές που συνδέουν τα σημεία τα οποία περιγράφονται στον πίνακα 1 και απεικονίζονται στο σχήμα 1 (1) των ΜΔΕ. που παρατίθενται στο σημείο 6 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κανένα σκάφος δεν αλιεύει γαρίδα της Αρκτικής στη διαίρεση 3M μεταξύ ώρας 00:01 UTC (συντονισμένη παγκόσμια ώρα) της 1ης Ιουνίου και ώρας 24:00 UTC της 31ης Δεκεμβρίου στην περιοχή που περιγράφεται στον πίνακα 2 και απεικονίζεται στο σχήμα 1 (2) των ΜΔΕ.

4.  Κανένα σκάφος δεν αλιεύει γαρίδα της Αρκτικής στη διαίρεση 3M μεταξύ ώρας 00:01 UTC (συντονισμένη παγκόσμια ώρα) της 1ης Ιουνίου και ώρας 24:00 UTC της 31ης Δεκεμβρίου στην περιοχή που περιγράφεται στον πίνακα 2 και απεικονίζεται στο σχήμα 1 (2) των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 7 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όλη η αλιεία γαρίδας της Αρκτικής στη διαίρεση 3L πραγματοποιείται σε βάθη μεγαλύτερα των 200 μέτρων. Η αλιεία στη ζώνη διακανονισμού περιορίζεται σε περιοχή ανατολικά της γραμμής που οριοθετείται από τις συντεταγμένες που περιγράφονται στον πίνακα 3 και απεικονίζεται στο σχήμα 1 (3) των ΜΔΕ.

5.  Όλη η αλιεία γαρίδας της Αρκτικής στη διαίρεση 3L πραγματοποιείται σε βάθη μεγαλύτερα των 200 μέτρων. Η αλιεία στη ζώνη διακανονισμού περιορίζεται σε περιοχή ανατολικά της γραμμής που οριοθετείται από τις συντεταγμένες που περιγράφονται στον πίνακα 3 και απεικονίζεται στο σχήμα 1 (3) των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 8 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τα αδειοδοτημένα σκάφη εκφορτώνουν τα αλιεύματα ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας μόνο σε καθορισμένο λιμένα. Προς τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή περισσότερους λιμένες στην επικράτειά του στους οποίους τα αδειοδοτημένα σκάφη μπορούν να εκφορτώνουν ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας·

β)  τα αδειοδοτημένα σκάφη εκφορτώνουν τα αλιεύματα ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας μόνο σε καθορισμένο λιμένα. Προς τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή περισσότερους λιμένες στους οποίους τα αδειοδοτημένα σκάφη μπορούν να εκφορτώνουν ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας·

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι σημαίνει ότι η ιππόγλωσσα Γροιλανδίας μπορεί να εκφορτώνεται μόνο σε καθορισμένο λιμένα της επικράτειας του κράτους μέλους. Η πρακτική αυτή δεν αποτελεί πάγια πρακτική μέχρι σήμερα και δεν είναι απαραίτητη.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξής του στον λιμένα, το αδειοδοτημένο σκάφος, ή ο αντιπρόσωπός του για λογαριασμό του, ανακοινώνει στην αρμόδια λιμενική αρχή την αναμενόμενη ώρα άφιξής του, την εκτιμώμενη ποσότητα ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας που διατηρείται επί του σκάφους και τις πληροφορίες για τη διαίρεση ή τις διαιρέσεις στις οποίες ελήφθησαν τα αλιεύματα·

δ)  τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξής του στον λιμένα, το αδειοδοτημένο σκάφος, ή ο αντιπρόσωπός του για λογαριασμό του, ανακοινώνει στην αρμόδια λιμενική αρχή ελέγχου της αλιείας την αναμενόμενη ώρα άφιξής του, την εκτιμώμενη συνολική ποσότητα ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας που διατηρείται επί του σκάφους και τις πληροφορίες για τις εκτιμώμενες ποσότητες μεβάση τη διαίρεση ή τις διαιρέσεις στις οποίες ελήφθησαν τα αλιεύματα·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του κειμένου με το ισπανικό σύστημα αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  κάθε κράτος μέλος επιθεωρεί κάθε εκφόρτωση ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας στους λιμένες του και εκπονεί έκθεση επιθεώρησης με τον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα IV.Γ των ΜΔΕ και την αποστέλλει στην Επιτροπή με κοινοποίηση στην ΕΥΕΑ εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης. Στην έκθεση PSC-3 προσδιορίζονται και παρέχονται λεπτομέρειες για τυχόν παράβαση του κανονισμού που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης σε λιμένα. Περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σχετικά με παραβάσεις που διαπιστώθηκαν εν πλω κατά το τρέχον ταξίδι του επιθεωρηθέντος αλιευτικού σκάφους. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες στον ιστότοπο παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης της NAFO.

ε)  κάθε κράτος μέλος επιθεωρεί κάθε εκφόρτωση ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας στους λιμένες του και εκπονεί έκθεση επιθεώρησης με τον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα IV.Γ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 9 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και την αποστέλλει στην Επιτροπή με κοινοποίηση στην ΕΥΕΑ εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης. Στην έκθεση PSC-3 προσδιορίζονται και παρέχονται λεπτομέρειες για τυχόν παράβαση του κανονισμού που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης σε λιμένα. Περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σχετικά με παραβάσεις που διαπιστώθηκαν εν πλω κατά το τρέχον ταξίδι του επιθεωρηθέντος αλιευτικού σκάφους. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες στον ιστότοπο παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης της NAFO.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη, εφόσον είναι δυνατόν:

5.  Τα κράτη μέλη:

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αναλαμβάνουν έρευνα για τον προσδιορισμό τρόπων για να καταστούν τα αλιευτικά εργαλεία περισσότερο επιλεκτικά για την προστασία των καρχαριών

α)  αναλαμβάνουν έρευνα για τον προσδιορισμό τρόπων για να καταστούν τα αλιευτικά εργαλεία περισσότερο επιλεκτικά για την προστασία των καρχαριών και των ειδών ελασμοβραχίων·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διεξάγουν έρευνα σχετικά με βασικές βιολογικές και οικολογικές παραμέτρους, τον κύκλο ζωής, τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς και τα πρότυπα μετανάστευσης, καθώς και τον προσδιορισμό δυνητικών περιοχών ζευγαρώματος, τοκετού και αναπαραγωγής των κύριων ειδών καρχαριών.

β)  διεξάγουν έρευνα σχετικά με βασικές βιολογικές και οικολογικές παραμέτρους, τον κύκλο ζωής, τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς και τα πρότυπα μετανάστευσης, καθώς και τον προσδιορισμό δυνητικών περιοχών ζευγαρώματος, τοκετού και αναπαραγωγής των κύριων ειδών καρχαριών και ελασμοβραχίων.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το μέγεθος των ματιών μετράται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.Α των ΜΔΕ.

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το μέγεθος των ματιών μετράται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.Α των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 10 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  130 mm για όλους τους άλλους βενθικούς ιχθύς, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι.Γ των ΜΔΕ·

δ)  130 mm για όλους τους άλλους βενθικούς ιχθύς, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι.Γ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 9 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κανένα σκάφος δεν χρησιμοποιεί μέσο ή διάταξη που φράζει ή μειώνει το μέγεθος των ματιών. Εντούτοις, τα σκάφη μπορούν να προσαρμόζουν τις διατάξεις που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ.Β των ΜΔΕ (επιτρεπόμενα προστατευτικά φύλλα άνω πλευράς/αλυσίδες με εγκάρσιο πείρο για την αλιεία γαρίδας) στην άνω πλευρά του σάκου με τρόπο που να μη φράζει τα ανοίγματα των ματιών του σάκου, συμπεριλαμβανομένων των τεμαχίων επιμήκυνσης. Ιστιόπανα, δίχτυα και άλλα υλικά επιτρέπεται να προσαρμόζονται στο κάτω μέρος του σάκου μόνο στον βαθμό που απαιτείται για να προλαμβάνεται ή να ελαχιστοποιείται η φθορά του.

2.  Κανένα σκάφος δεν χρησιμοποιεί μέσο ή διάταξη που φράζει ή μειώνει το μέγεθος των ματιών. Εντούτοις, τα σκάφη μπορούν να προσαρμόζουν τις διατάξεις που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ.Β των ΜΔΕ (επιτρεπόμενα προστατευτικά φύλλα άνω πλευράς/αλυσίδες με εγκάρσιο πείρο για την αλιεία γαρίδας) που παρατίθενται στο σημείο 12 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού στην άνω πλευρά του σάκου με τρόπο που να μη φράζει τα ανοίγματα των ματιών του σάκου, συμπεριλαμβανομένων των τεμαχίων επιμήκυνσης. Ιστιόπανα, δίχτυα και άλλα υλικά επιτρέπεται να προσαρμόζονται στο κάτω μέρος του σάκου μόνο στον βαθμό που απαιτείται για να προλαμβάνεται ή να ελαχιστοποιείται η φθορά του.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα σκάφη που αλιεύουν γαρίδα της Αρκτικής στις διαιρέσεις 3L ή 3M πρέπει να χρησιμοποιούν πλέγματα ή σχάρες διαλογής με μέγιστη απόσταση των 22 mm. Τα σκάφη που αλιεύουν γαρίδα της Αρκτικής στο τμήμα 3L πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένα με αλυσίδες εναλλαγής με ελάχιστο μήκος 72 cm, όπως μετράται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.Β των ΜΔΕ.

3.  Τα σκάφη που αλιεύουν γαρίδα της Αρκτικής στις διαιρέσεις 3L ή 3M πρέπει να χρησιμοποιούν πλέγματα ή σχάρες διαλογής με μέγιστη απόσταση των 22 mm. Τα σκάφη που αλιεύουν γαρίδα της Αρκτικής στο τμήμα 3L πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένα με αλυσίδες εναλλαγής με ελάχιστο μήκος 72 cm, όπως μετράται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.Β των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 12 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κανένα σκάφος δεν διατηρεί επί του σκάφους ιχθύς μικρότερους από το ελάχιστο μέγεθος που καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι.Δ των ΜΔΕ, οι δε ιχθύες ρίπτονται αμέσως εκ νέου στη θάλασσα.

1.  Κανένα σκάφος δεν διατηρεί επί του σκάφους ιχθύς μικρότερους από το ελάχιστο μέγεθος που καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι.Δ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 913του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, οι δε ιχθύες ρίπτονται αμέσως εκ νέου στη θάλασσα.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι μεταποιημένοι ιχθύες που είναι μικρότεροι από το ισοδύναμο μήκος που καθορίζεται για το συγκεκριμένο είδος στο παράρτημα Ι.Δ των ΜΔΕ θεωρείται ότι προέρχονται από ιχθύς οι οποίοι είναι μικρότεροι από το ελάχιστο μέγεθος ιχθύων που προβλέπεται για το συγκεκριμένο είδος.

2.  Οι μεταποιημένοι ιχθύες που είναι μικρότεροι από το ισοδύναμο μήκος που καθορίζεται για το συγκεκριμένο είδος στο παράρτημα Ι.Δ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 13 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι προέρχονται από ιχθύς οι οποίοι είναι μικρότεροι από το ελάχιστο μέγεθος ιχθύων που προβλέπεται για το συγκεκριμένο είδος.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο χάρτης των υφιστάμενων περιοχών αλιείας βυθού στη ζώνη διακανονισμού που απεικονίζεται στο σχήμα 2 των ΜΔΕ οριοθετείται στη δυτική πλευρά από το όριο της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης του Καναδά και στην ανατολική πλευρά από τις συντεταγμένες που απεικονίζονται στον πίνακα 4 των ΜΔΕ.

Ο χάρτης των υφιστάμενων περιοχών αλιείας βυθού στη ζώνη διακανονισμού που απεικονίζεται στο σχήμα 2 των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 2 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού οριοθετείται στη δυτική πλευρά από το όριο της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης του Καναδά και στην ανατολική πλευρά από τις συντεταγμένες που απεικονίζονται στον πίνακα 4 των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 14 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, κανένα σκάφος δεν ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες βυθού σε οποιαδήποτε από τις περιοχές που απεικονίζονται στο σχήμα 3 των ΜΔΕ και ορίζονται με τη σύνδεση των συντεταγμένων που καθορίζονται στον πίνακα 5 των ΜΔΕ με αριθμητική σειρά και με αφετηρία τη συντεταγμένη 1.

1.  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, κανένα σκάφος δεν ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες βυθού σε οποιαδήποτε από τις περιοχές που απεικονίζονται στο σχήμα 3 των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 1 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και ορίζονται με τη σύνδεση των συντεταγμένων που καθορίζονται στον πίνακα 5 των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 16 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού με αριθμητική σειρά και με αφετηρία τη συντεταγμένη 1.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, κανένα σκάφος δεν ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες βυθού στην περιοχή της διαίρεσης 3Ο που απεικονίζεται στο σχήμα 4 των ΜΔΕ και ορίζεται με τη σύνδεση των συντεταγμένων που καθορίζονται στον πίνακα 6 των ΜΔΕ με αριθμητική σειρά και με αφετηρία τη συντεταγμένη 1.

2.  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, κανένα σκάφος δεν ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες βυθού στην περιοχή της διαίρεσης 3Ο που απεικονίζεται στο σχήμα 4 των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 17 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και ορίζεται με τη σύνδεση των συντεταγμένων που καθορίζονται στον πίνακα 6 των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 18 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού με αριθμητική σειρά και με αφετηρία τη συντεταγμένη 1.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, κανένα σκάφος δεν ασκεί δραστηριότητες αλιείας βυθού στις περιοχές 1-13 που απεικονίζονται στο σχήμα 5 των ΜΔΕ και ορίζονται με τη σύνδεση των συντεταγμένων που καθορίζονται στον πίνακα 7 των ΜΔΕ με αριθμητική σειρά και με αφετηρία τη συντεταγμένη 1.

3.  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, κανένα σκάφος δεν ασκεί δραστηριότητες αλιείας βυθού στις περιοχές 1-13 που απεικονίζονται στο σχήμα 5 των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 19 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και ορίζονται με τη σύνδεση των συντεταγμένων που καθορίζονται στον πίνακα 7 των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 20 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού με αριθμητική σειρά και με αφετηρία τη συντεταγμένη 1.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, κανένα σκάφος δεν ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες βυθού στην περιοχή 14 που απεικονίζεται στο σχήμα 5 των ΜΔΕ και ορίζεται με τη σύνδεση των ακόλουθων συντεταγμένων που καθορίζονται στον πίνακα 7 των ΜΔΕ με αριθμητική σειρά και με αφετηρία τη συντεταγμένη 1.

4.  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, κανένα σκάφος δεν ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες βυθού στην περιοχή 14 που απεικονίζεται στο σχήμα 5 των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 19 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και ορίζεται με τη σύνδεση των ακόλουθων συντεταγμένων που καθορίζονται στον πίνακα 7 των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 20 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού με αριθμητική σειρά και με αφετηρία τη συντεταγμένη 1.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι εξερευνητικές αλιευτικές δραστηριότητες βυθού υπόκεινται σε προηγούμενη εξερεύνηση που διεξάγεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο εξερευνητικής αλιείας που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.Ε των ΜΔΕ.

1.  Οι εξερευνητικές αλιευτικές δραστηριότητες βυθού υπόκεινται σε προηγούμενη εξερεύνηση που διεξάγεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο εξερευνητικής αλιείας που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.Ε των ΜΔΕ που περιέχονται στο σημείο 21 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  γνωστοποιούν στην Επιτροπή την «Κοινοποίηση πρόθεσης διεξαγωγής εξερευνητικής αλιείας βυθού» σύμφωνα με το παράρτημα Ι.Ε των ΜΔΕ, μαζί με την αξιολόγηση που απαιτείται βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 1·

α)  γνωστοποιούν στην Επιτροπή την «Κοινοποίηση πρόθεσης διεξαγωγής εξερευνητικής αλιείας βυθού» σύμφωνα με το παράρτημα Ι.Ε των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 22 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, μαζί με την αξιολόγηση που απαιτείται βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 1·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  υποβάλλουν στην Επιτροπή «Έκθεση αλιευτικού ταξιδιού εξερευνητικής αλιείας βυθού» σύμφωνα με το παράρτημα I.E των ΜΔΕ εντός 2 μηνών από την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων εξερευνητικής αλιείας βυθού.

δ)  υποβάλλουν στην Επιτροπή «Έκθεση αλιευτικού ταξιδιού εξερευνητικής αλιείας βυθού» σύμφωνα με το παράρτημα I.E των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 23 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού εντός 2 μηνών από την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων εξερευνητικής αλιείας βυθού.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  καλύπτει τα στοιχεία σύμφωνα με το παράρτημα Ι.Ε των ΜΔΕ.

β)  καλύπτει τα στοιχεία για αξιολόγηση των προτεινόμενων εξερευνητικών αλιευτικών δραστηριοτήτων βυθού σύμφωνα με το παράρτημα Ι.Ε των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 24 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από τους πλοιάρχους σκαφών που έχουν το δικαίωμα να φέρουν τη σημαία του και διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες βυθού στη ζώνη διακανονισμού να προσδιορίζουν ποσοτικά τα αλιεύματα των ειδών-δεικτών ΕΘΟ, όταν κατά τη διάρκεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων διαπιστώνονται στοιχεία για ύπαρξη ειδών-δεικτών ΕΘΟ, σύμφωνα με το παράρτημα I.E των ΜΔΕ.

2.  Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από τους πλοιάρχους σκαφών που έχουν το δικαίωμα να φέρουν τη σημαία του και διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες βυθού στη ζώνη διακανονισμού να προσδιορίζουν ποσοτικά τα αλιεύματα των ειδών-δεικτών ΕΘΟ, όταν κατά τη διάρκεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων διαπιστώνονται στοιχεία για ύπαρξη ειδών-δεικτών ΕΘΟ, σύμφωνα με το παράρτημα I.E των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 25 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εντοπίζει τα κοράλλια, τους σπόγγους και άλλους οργανισμούς στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ταξινόμησης, χρησιμοποιώντας το «Έντυπο συλλογής δεδομένων εξερευνητικής αλιείας» σύμφωνα με το παράρτημα Ι.Ε των ΜΔΕ· και

α)  εντοπίζει τα κοράλλια, τους σπόγγους και άλλους οργανισμούς στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ταξινόμησης, χρησιμοποιώντας το «Έντυπο συλλογής δεδομένων εξερευνητικής αλιείας» σύμφωνα με το παράρτημα Ι.Ε των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 26 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού· και

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  κατάλογο των σκαφών που δικαιούνται να φέρουν τη σημαία του και στα οποία μπορεί να επιτρέπει να διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού, εφεξής καλούμενα «κοινοποιηθέντα σκάφη», σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα II.Γ1 των ΜΔΕ·

α)  κατάλογο των σκαφών που δικαιούνται να φέρουν τη σημαία του και στα οποία μπορεί να επιτρέπει να διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού, εφεξής καλούμενα «κοινοποιηθέντα σκάφη», σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα II.Γ1 των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 27 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κατά διαστήματα, κάθε διαγραφή από τον κατάλογο των κοινοποιηθέντων σκαφών, χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με τον μορφότυπο που προβλέπεται στο παράρτημα II.Γ2 των ΜΔΕ.

β)  κατά διαστήματα, κάθε διαγραφή από τον κατάλογο των κοινοποιηθέντων σκαφών, χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με τον μορφότυπο που προβλέπεται στο παράρτημα II.Γ2 των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 28 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την ατομική άδεια διεξαγωγής αλιευτικών δραστηριοτήτων στη ζώνη διακανονισμού την οποία έχει χορηγήσει σε κάθε σκάφος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κοινοποιηθέντων σκαφών, εφεξής καλούμενο «αδειοδοτημένο σκάφος», στον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα II.Γ3 των ΜΔΕ και το αργότερο 20 ημέρες πριν από την έναρξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το ημερολογιακό έτος·

α)  την ατομική άδεια διεξαγωγής αλιευτικών δραστηριοτήτων στη ζώνη διακανονισμού την οποία έχει χορηγήσει σε κάθε σκάφος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κοινοποιηθέντων σκαφών, εφεξής καλούμενο «αδειοδοτημένο σκάφος», στον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα II.Γ3 των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 29 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, και το αργότερο 20 ημέρες πριν από την έναρξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το ημερολογιακό έτος·

Κάθε άδεια προσδιορίζει ιδίως τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ισχύος και τα είδη για τα οποία επιτρέπεται η κατευθυνόμενη αλιεία, εκτός εάν εξαιρούνται σύμφωνα με το παράρτημα II.Γ3 των ΜΔΕ. Εάν το σκάφος σκοπεύει να αλιεύσει ρυθμιζόμενα είδη που αναφέρονται στις αλιευτικές δυνατότητες, προσδιορίζεται το απόθεμα που αντιστοιχεί στο ρυθμιζόμενο είδος και στη συγκεκριμένη περιοχή.

Κάθε άδεια προσδιορίζει ιδίως τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ισχύος και τα είδη για τα οποία επιτρέπεται η κατευθυνόμενη αλιεία, εκτός εάν εξαιρούνται σύμφωνα με το παράρτημα II.Γ3 των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 29 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Εάν το σκάφος σκοπεύει να αλιεύσει ρυθμιζόμενα είδη που αναφέρονται στις αλιευτικές δυνατότητες, προσδιορίζεται το απόθεμα που αντιστοιχεί στο ρυθμιζόμενο είδος και στη συγκεκριμένη περιοχή.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την αναστολή της άδειας, στον μορφότυπο που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ.Γ4 των ΜΔΕ, χωρίς καθυστέρηση, σε περίπτωση ανάκλησης της σχετικής άδειας ή οποιασδήποτε τροποποίησης του περιεχομένου της, όταν η ανάκληση ή η τροποποίηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος·

β)  την αναστολή της άδειας, στον μορφότυπο που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ.Γ4 των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 30 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, χωρίς καθυστέρηση, σε περίπτωση ανάκλησης της σχετικής άδειας ή οποιασδήποτε τροποποίησης του περιεχομένου της, όταν η ανάκληση ή η τροποποίηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον 3-ψήφιο κωδικό για κάθε είδος που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.Γ των ΜΔΕ·

β)  τον 3-ψήφιο κωδικό για κάθε είδος που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.Γ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 31 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τον κωδικό μορφής παρουσίασης του προϊόντος, όπως παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.ΙΑ των ΜΔΕ.

ε)  τον κωδικό μορφής παρουσίασης του προϊόντος, όπως παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.ΙΑ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 32 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε αλιευτικό σκάφος τηρεί ημερολόγιο αλιείας που διατηρείται επί του σκάφους επί 12 τουλάχιστον μήνες και σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.Α των ΜΔΕ:

2.  Κάθε αλιευτικό σκάφος τηρεί ημερολόγιο αλιείας που διατηρείται επί του σκάφους επί 12 τουλάχιστον μήνες και σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.Α των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 33 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού:

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  διατηρείται επί του σκάφους έως ότου το σκάφος εκφορτωθεί εντελώς.

δ)  διατηρείται επί του σκάφους έως την πλήρη εκφόρτωση όλων των αλιευμάτων από το σκάφος.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κάθε αλιευτικό σκάφος διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο οικείο ΚΠΑ αναφορές, σύμφωνα με τον μορφότυπο και το περιεχόμενο που καθορίζονται για κάθε τύπο αναφοράς που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.Δ και στο παράρτημα ΙΙ.Γ των ΜΔΕ, όσον αφορά τα εξής:

6.  Κάθε αλιευτικό σκάφος διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο οικείο ΚΠΑ αναφορές, σύμφωνα με τον μορφότυπο και το περιεχόμενο που καθορίζονται για κάθε τύπο αναφοράς που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.Δ και στο παράρτημα ΙΙ.Γ των ΜΔΕ που παρατίθενται στα σημεία 34 και 35 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τα εξής:

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 6 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  αλιεύματα ειδών που απαριθμούνται στον κατάλογο ειδών του παραρτήματος Ι.Γ των ΜΔΕ, για τα οποία το συνολικό βάρος ζώντων αλιευμάτων επί του σκάφους είναι μικρότερο από 100 χιλιόγραμμα, μπορούν να αναφέρονται με τον τριψήφιο αλφαριθμητικό κωδικό MZZ (είδη θαλάσσης που δεν προσδιορίζονται), εκτός από την περίπτωση των καρχαριών. Όλοι οι καρχαρίες πρέπει να αναφέρονται σε επίπεδο είδους με τον αντίστοιχο τριψήφιο αλφαριθμητικό κωδικό, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Όταν δεν είναι δυνατή η αναφορά ανά συγκεκριμένο είδος, τα είδη καρχαρία καταγράφονται είτε ως μεγάλοι καρχαρίες (SHX) είτε ως σκυλόψαρα (DGX), ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τους τριψήφιους αλφαριθμητικούς κωδικούς που παρουσιάζονται στο παράρτημα Ι. Γ των ΜΔΕ.

ζ)  αλιεύματα ειδών που απαριθμούνται στον κατάλογο ειδών του παραρτήματος Ι.Γ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 31 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, για τα οποία το συνολικό βάρος ζώντων αλιευμάτων επί του σκάφους είναι μικρότερο από 100 χιλιόγραμμα, μπορούν να αναφέρονται με τον τριψήφιο αλφαριθμητικό κωδικό MZZ (είδη θαλάσσης που δεν προσδιορίζονται), εκτός από την περίπτωση των καρχαριών. Όλοι οι καρχαρίες πρέπει να αναφέρονται σε επίπεδο είδους με τον αντίστοιχο τριψήφιο αλφαριθμητικό κωδικό, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Όταν δεν είναι δυνατή η αναφορά ανά συγκεκριμένο είδος, τα είδη καρχαρία καταγράφονται είτε ως μεγάλοι καρχαρίες (SHX) είτε ως σκυλόψαρα (DGX), ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τους τριψήφιους αλφαριθμητικούς κωδικούς που παρουσιάζονται στο παράρτημα Ι. Γ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 31 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αναφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 μπορούν να ακυρωθούν χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.ΣΤ (8) των ΜΔΕ. Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις αναφορές αποτελέσει αντικείμενο διόρθωσης, αποστέλλεται νέα αναφορά χωρίς καθυστέρηση μετά την αναφορά ακύρωσης εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

Οι αναφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 μπορούν να ακυρωθούν χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.ΣΤ (8) των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 35 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις αναφορές αποτελέσει αντικείμενο διόρθωσης, αποστέλλεται νέα αναφορά χωρίς καθυστέρηση μετά την αναφορά ακύρωσης εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το οικείο ΚΠΑ να διαβιβάζει ηλεκτρονικά τις αναφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 6, αμέσως μετά την παραλαβή τους, στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO, σύμφωνα με τον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.Δ των ΜΔΕ, με κοινοποίηση στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΑ.

8.  Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το οικείο ΚΠΑ να διαβιβάζει ηλεκτρονικά τις αναφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 6, αμέσως μετά την παραλαβή τους, στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO, σύμφωνα με τον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.Δ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 34 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, με κοινοποίηση στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΑ.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες του ημερολογίου υποβάλλονται στην Επιτροπή είτε σε επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης XML (Extensible Markup Language) είτε σε μορφότυπο αρχείου Microsoft Excel, εντός 60 ημερών από τη λήξη κάθε αλιευτικού ταξιδίου, και ότι περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ.ΙΔ των ΜΔΕ.

β)  εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες του ημερολογίου υποβάλλονται στην Επιτροπή είτε σε επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης XML (Extensible Markup Language) είτε σε μορφότυπο αρχείου Microsoft Excel, εντός 60 ημερών από τη λήξη κάθε αλιευτικού ταξιδίου, και ότι περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ.ΙΔ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 36 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τα δεδομένα στίγματος VMS που διαβιβάζονται στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO είναι σύμφωνα με τον μορφότυπο ανταλλαγής δεδομένων που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ.Ε των ΜΔΕ και περιγράφονται περαιτέρω στο παράρτημα ΙΙ.Δ των ΜΔΕ.

β)  τα δεδομένα στίγματος VMS που διαβιβάζονται στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO είναι σύμφωνα με τον μορφότυπο ανταλλαγής δεδομένων στο παράρτημα ΙΙ.Ε των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 37 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και περιγράφονται περαιτέρω στο παράρτημα ΙΙ.Δ των ΜΔΕ, που παρατίθενται στο σημείο 34 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  για την αλιεία κατά τη διάρκεια περιόδου απαγόρευσης σε θαλάσσια όρη που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, καταγράφουν στο τμήμα παρατηρήσεων της έκθεσης παρατηρητών που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.ΙΓ των ΜΔΕ, για κάθε ανάσυρση, όλες τις ποσότητες όλων των ειδών-δεικτών ΕΘΟ που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.Ε των ΜΔΕ·

δ)  για την αλιεία κατά τη διάρκεια περιόδου απαγόρευσης σε θαλάσσια όρη που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, καταγράφουν στο τμήμα παρατηρήσεων της έκθεσης παρατηρητών που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.ΙΓ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 38 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, για κάθε ανάσυρση, όλες τις ποσότητες όλων των ειδών-δεικτών ΕΘΟ που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.Ε των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 25 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  το συντομότερο δυνατό μετά την έξοδο από τη ζώνη διακανονισμού και, το αργότερο, κατά την άφιξη του σκάφους στον λιμένα, υποβάλλουν στο κράτος μέλος σημαίας την έκθεση, όπως παρατίθεται στο παράρτημα II.ΙΓ των ΜΔΕ, σε ηλεκτρονική μορφή και, σε περίπτωση επιθεώρησης στον λιμένα, στην τοπική αρχή λιμενικής επιθεώρησης. Το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει την έκθεση στην Επιτροπή, σε μορφότυπο αρχείου Microsoft Excel, εντός 25 ημερών από την άφιξη του σκάφους στον λιμένα. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αυτή στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO.

η)  το συντομότερο δυνατό μετά την έξοδο από τη ζώνη διακανονισμού και, το αργότερο, κατά την άφιξη του σκάφους στον λιμένα, υποβάλλουν στο κράτος μέλος σημαίας την έκθεση, όπως παρατίθεται στο παράρτημα II.ΙΓ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 38 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, σε ηλεκτρονική μορφή και, σε περίπτωση επιθεώρησης στον λιμένα, στην τοπική αρχή λιμενικής επιθεώρησης. Το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει την έκθεση στην Επιτροπή, σε μορφότυπο αρχείου Microsoft Excel, εντός 25 ημερών από την άφιξη του σκάφους στον λιμένα. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αυτή στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εκτός από τα καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3, διαβιβάζει καθημερινά, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.Ζ των ΜΔΕ, την έκθεση παρατηρητή (OBR) στο ΚΠΑ του κράτους μέλους σημαίας, το οποίο στη συνέχεια, το αργότερο στις 12:00 UTC της ημέρας που ακολουθεί την παραλαβή της, τη διαβιβάζει στην Επιτροπή, η οποία θα την αποστείλει στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO· και

α)  εκτός από τα καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3, διαβιβάζει καθημερινά, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.Ζ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 39 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, την έκθεση παρατηρητή (OBR) στο ΚΠΑ του κράτους μέλους σημαίας, το οποίο στη συνέχεια, το αργότερο στις 12:00 UTC της ημέρας που ακολουθεί την παραλαβή της, τη διαβιβάζει στην Επιτροπή, η οποία θα την αποστείλει στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO· και

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 10 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  σύμφωνα με το παράρτημα II.ΣΤ (3) των ΜΔΕ, διαβιβάζει καθημερινά την αναφορά CAT στο ΚΠΑ του κράτους μέλους σημαίας και διασφαλίζει ότι τα αλιεύματα που αναφέρθηκαν αντιστοιχούν στις καταχωρίσεις στο ημερολόγιο. Το ΚΠΑ με τη σειρά του, το αργότερο στις 12:00 UTC της ημέρας μετά την παραλαβή της, διαβιβάζει την αναφορά στην Επιτροπή, η οποία θα την αποστείλει στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO· και

α)  σύμφωνα με το παράρτημα II.ΣΤ (3) των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 40 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, διαβιβάζει καθημερινά την αναφορά CAT στο ΚΠΑ του κράτους μέλους σημαίας και διασφαλίζει ότι τα αλιεύματα που αναφέρθηκαν αντιστοιχούν στις καταχωρίσεις στο ημερολόγιο. Το ΚΠΑ με τη σειρά του, το αργότερο στις 12:00 UTC της ημέρας μετά την παραλαβή της, διαβιβάζει την αναφορά στην Επιτροπή, η οποία θα την αποστείλει στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO· και

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Όλες οι εκθέσεις επιθεώρησης, επιτήρησης και έρευνας που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο VII και οι συναφείς εικόνες ή αποδείξεις θεωρούνται εμπιστευτικές, σύμφωνα με το παράρτημα II.B των ΜΔΕ.

10.  Όλες οι εκθέσεις επιθεώρησης, επιτήρησης και έρευνας που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο VII και οι συναφείς εικόνες ή αποδείξεις θεωρούνται εμπιστευτικές, σύμφωνα με το παράρτημα II.B των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 41 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  συμπληρώνει το έντυπο έκθεσης επιτήρησης που παρατίθεται στο παράρτημα IV.A των ΜΔΕ. Εάν ο επιθεωρητής έχει πραγματοποιήσει ογκομετρική εκτίμηση ή ανάλυση της σύνθεσης αλιευμάτων σχετικά με το περιεχόμενο μιας ανάσυρσης, η έκθεση επιτήρησης περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση της ανάσυρσης και αναφέρει τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την ογκομετρική εκτίμηση·

α)  συμπληρώνει το έντυπο έκθεσης επιτήρησης σύμφωνα με το παράρτημα IV.A των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 42 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού· Εάν ο επιθεωρητής έχει πραγματοποιήσει ογκομετρική εκτίμηση ή ανάλυση της σύνθεσης αλιευμάτων σχετικά με το περιεχόμενο μιας ανάσυρσης, η έκθεση επιτήρησης περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση της ανάσυρσης και αναφέρει τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την ογκομετρική εκτίμηση·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  επιδεικνύουν, στο σκάφος επιθεώρησης και στο σκάφος επιβίβασης, τον επισείοντα που απεικονίζεται στο παράρτημα IV.E των ΜΔΕ·

β)  επιδεικνύουν, στο σκάφος επιθεώρησης και στο σκάφος επιβίβασης, τον επισείοντα που απεικονίζεται στο παράρτημα IV.E των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 43 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  παρέχει σκάλα επιβίβασης σύμφωνα με το παράρτημα IV.Γ των ΜΔΕ·

γ)  παρέχει σκάλα επιβίβασης σύμφωνα με το παράρτημα IV.Γ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 44 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  δεν παρεμβαίνει σε καμία επαφή μεταξύ των επιθεωρητών και του παρατηρητή·

η)  δεν παρεμβαίνει σε καμία επαφή μεταξύ των επιθεωρητών και του παρατηρητή και διαθέτει για τον σκοπό αυτό καθορισμένο χώρο ή περιοχή·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε οι επιθεωρητές του να συμπληρώνουν μια έκθεση επιθεώρησης με τον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα IV.B των ΜΔΕ σε σχέση με κάθε επιθεώρηση.

1.  Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε οι επιθεωρητές του να συμπληρώνουν μια έκθεση επιθεώρησης με τον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα IV.B των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 45 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, σε σχέση με κάθε επιθεώρηση.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κατά τη σύγκριση των καταχωρίσεων στο ημερολόγιο παραγωγής με τις καταχωρίσεις στο ημερολόγιο αλιείας, οι επιθεωρητές μετατρέπουν το βάρος παραγωγής σε ζων βάρος, με βάση τους συντελεστές μετατροπής που χρησιμοποιούνται από τον πλοίαρχο·

β)  κατά τη σύγκριση των καταχωρίσεων στο ημερολόγιο παραγωγής με τις καταχωρίσεις στο ημερολόγιο αλιείας, οι επιθεωρητές μετατρέπουν το βάρος παραγωγής σε ζων βάρος, με βάση τους συντελεστές μετατροπής που ορίζονται στα παραρτήματα XIII, XIV και XV του κανονισμού ΕΕ αριθ. 404/2011· για τα είδη και τις μορφές που δεν καλύπτονται από τα εν λόγω παραρτήματα, εφαρμόζονται οι συντελεστές μετατροπής που χρησιμοποιούνται από τον πλοίαρχο·

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  κατά περίπτωση, επιθέτουν με ασφαλή τρόπο τη σφραγίδα επιθεώρησης που απεικονίζεται στη σφραγίδα επιθεώρησης NAFO η οποία παρατίθεται στο παράρτημα IV.ΣΤ των ΜΔΕ, και καταγράφουν δεόντως στην έκθεση επιθεώρησης τα μέτρα που ελήφθησαν και τον αύξοντα αριθμό κάθε σφραγίδας·

δ)  κατά περίπτωση, επιθέτουν με ασφαλή τρόπο τη σφραγίδα επιθεώρησης που απεικονίζεται στη σφραγίδα επιθεώρησης NAFO η οποία παρατίθεται στο παράρτημα IV.ΣΤ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 46 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, και καταγράφουν δεόντως στην έκθεση επιθεώρησης τα μέτρα που ελήφθησαν και τον αύξοντα αριθμό κάθε σφραγίδας·

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εντός 24 ωρών από τη διαπίστωση της παράβασης, διαβιβάζει γραπτή κοινοποίηση της παράβασης που ανέφεραν οι επιθεωρητές του στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΑ, η οποία με τη σειρά της τη διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας συμβαλλόμενου μέρους ή του κράτους μέλους, εάν διαφέρει από το κράτος μέλος επιθεώρησης, καθώς και τον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO. Η γραπτή κοινοποίηση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναγράφονται στο σημείο 15 της έκθεσης επιθεώρησης του παραρτήματος IV.B των ΜΔΕ· αναφέρει τα σχετικά μέτρα και περιγράφει λεπτομερώς τη βάση για την έκδοση της ανακοίνωσης παράβασης και τα αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη της κοινοποίησης· και, όπου είναι δυνατόν, συνοδεύεται από εικόνες των εργαλείων, των αλιευμάτων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων σχετικών με την παράβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου·

α)  εντός 24 ωρών από τη διαπίστωση της παράβασης, διαβιβάζει γραπτή κοινοποίηση της παράβασης που ανέφεραν οι επιθεωρητές του στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΑ, η οποία με τη σειρά της τη διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας συμβαλλόμενου μέρους ή του κράτους μέλους, εάν διαφέρει από το κράτος μέλος επιθεώρησης, καθώς και τον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO. Η γραπτή κοινοποίηση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναγράφονται στο σημείο 15 της έκθεσης επιθεώρησης του παραρτήματος IV.B των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 45 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού· αναφέρει τα σχετικά μέτρα και περιγράφει λεπτομερώς τη βάση για την έκδοση της ανακοίνωσης παράβασης και τα αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη της κοινοποίησης· και, όπου είναι δυνατόν, συνοδεύεται από εικόνες των εργαλείων, των αλιευμάτων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων σχετικών με την παράβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου·

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  παρακώλυση, εκφοβισμός, παρεμβολή ή παρεμπόδιση των επιθεωρητών ή των παρατηρητών από την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

ιβ)  παρακώλυση, εκφοβισμός, παρεμβολή ή παρεμπόδιση των επιθεωρητών ή των παρατηρητών από την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή άσκηση έμμεσων πιέσεων, π.χ. παρεμπόδιση της επαρκούς ανάπαυσής τους ή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή·

Αιτιολόγηση

Οι παρατηρητές περνούν μακρές περιόδους στα αλιευτικά σκάφη και οι προσπάθειες για την παρεμπόδιση της ανάπαυσής τους ή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή, χωρίς εμφανή παρεμπόδιση της εργασίας τους, συνιστούν έμμεσο τρόπο υπονόμευσης της ικανότητάς τους να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στις εκφορτώσεις, τις μεταφορτώσεις ή στη χρήση λιμένων κρατών μελών από αλιευτικά σκάφη που δικαιούνται να φέρουν τη σημαία άλλου συμβαλλόμενου μέρους της NAFO και διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού. Οι διατάξεις ισχύουν για τα ιχθυαποθέματα που αλιεύονται στη ζώνη διακανονισμού ή τα αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από τα εν λόγω ιχθυαποθέματα και τα οποία δεν έχουν προηγουμένως εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί σε λιμένα.

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στις εκφορτώσεις, τις μεταφορτώσεις ή στη χρήση λιμένων κρατών μελών από αλιευτικά σκάφη που δικαιούνται να φέρουν τη σημαία άλλου συμβαλλόμενου μέρους της NAFO και διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού. Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα αλιεύματα στη ζώνη διακανονισμού ή τα αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από τα εν λόγω αλιεύματα και τα οποία δεν έχουν προηγουμένως εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί σε λιμένα.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις εφαρμόζονται σε όλους τους αλιευτικούς πόρους και όχι μόνο στα ψάρια.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το κράτος μέλος λιμένα καθορίζει ελάχιστη προθεσμία για την υποβολή προηγούμενου αιτήματος. Η προθεσμία για την υποβολή προηγούμενου αιτήματος είναι 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξης. Εντούτοις, σε συμφωνία με την Επιτροπή, το κράτος μέλος λιμένα δύναται να προβλέψει διαφορετική προθεσμία για την υποβολή προηγούμενου αιτήματος, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το είδος των αλιευτικών προϊόντων ή την απόσταση μεταξύ των αλιευτικών πεδίων και των λιμένων του. Το κράτος μέλος λιμένα παρέχει στην Επιτροπή την πληροφορία σχετικά με την προθεσμία για την υποβολή προηγούμενου αιτήματος, την οποία θα δημοσιεύσει στον ιστότοπο παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης της NAFO, σε μορφότυπο PDF.

2.  Το κράτος μέλος λιμένα καθορίζει ελάχιστη προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών πριν από την άφιξη για την υποβολή προηγούμενου αιτήματος. Εντούτοις, σε συμφωνία με την Επιτροπή, το κράτος μέλος λιμένα δύναται να προβλέψει διαφορετική προθεσμία για την υποβολή προηγούμενου αιτήματος, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το είδος των αλιευτικών προϊόντων ή την απόσταση μεταξύ των αλιευτικών πεδίων και των λιμένων του. Το κράτος μέλος λιμένα παρέχει στην Επιτροπή την πληροφορία σχετικά με την προθεσμία για την υποβολή προηγούμενου αιτήματος, την οποία θα δημοσιεύσει στον ιστότοπο παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης της NAFO, σε μορφότυπο PDF.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  αν δεν παραληφθεί η επιβεβαίωση εντός 14 ημερών από την εκφόρτωση, το κράτος λιμένα μπορεί να κατασχέσει τους ιχθείς και να τους διαθέσει σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.

γ)  αν δεν παραληφθεί η επιβεβαίωση εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση των εργασιών εκφόρτωσης, το κράτος λιμένα μπορεί να κατασχέσει τους ιχθείς και να τους διαθέσει σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Το κράτος μέλος λιμένα γνωστοποιεί αμελλητί στον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους την απόφασή του σχετικά με το εάν θα επιτρέψει ή αν θα αρνηθεί τον κατάπλου στον λιμένα ή εάν το σκάφος βρίσκεται σε λιμάνι, την εκφόρτωση, τη μεταφόρτωση και άλλη χρήση του λιμένα. Εάν εγκριθεί η είσοδος τους σκάφους, το κράτος μέλος λιμένα επιστρέφει στον πλοίαρχο αντίγραφο του εντύπου προηγούμενου αιτήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα του παραρτήματος ΙΙ.ΙΒ των ΜΔΕ με το μέρος Γ δεόντως συμπληρωμένο. Το αντίγραφο αυτό αποστέλλεται επίσης στην Επιτροπή για να αναρτηθεί χωρίς καθυστέρηση στον ιστότοπο παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης της NAFO. Σε περίπτωση άρνησης, το κράτος μέλος λιμένα κάνει επίσης κοινοποίηση στο συμβαλλόμενο μέρος σημαίας NAFO.

8.  Το κράτος μέλος λιμένα γνωστοποιεί αμελλητί στον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους την απόφασή του σχετικά με το εάν θα επιτρέψει ή αν θα αρνηθεί τον κατάπλου στον λιμένα ή εάν το σκάφος βρίσκεται σε λιμάνι, την εκφόρτωση, τη μεταφόρτωση και άλλη χρήση του λιμένα. Εάν εγκριθεί η είσοδος τους σκάφους, το κράτος μέλος λιμένα επιστρέφει στον πλοίαρχο αντίγραφο του εντύπου προηγούμενου αιτήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα του παραρτήματος ΙΙ.ΙΒ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 47 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, με το μέρος Γ δεόντως συμπληρωμένο. Το αντίγραφο αυτό αποστέλλεται επίσης στην Επιτροπή για να αναρτηθεί χωρίς καθυστέρηση στον ιστότοπο παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης της NAFO. Σε περίπτωση άρνησης, το κράτος μέλος λιμένα κάνει επίσης κοινοποίηση στο συμβαλλόμενο μέρος σημαίας NAFO.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11.  Οι επιθεωρήσεις πρέπει να είναι συνεπείς με το παράρτημα IV.Η των ΜΔΕ από επιθεωρητές εξουσιοδοτημένους από το κράτος μέλος λιμένα οι οποίοι υποβάλλουν έγγραφα ταυτότητας στον πλοίαρχο του σκάφους πριν από την επιθεώρηση.

11.  Οι επιθεωρήσεις πρέπει να είναι συνεπείς με το παράρτημα IV.Η των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 48 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και να διενεργούνται από επιθεωρητές εξουσιοδοτημένους από το κράτος μέλος λιμένα οι οποίοι υποβάλλουν έγγραφα ταυτότητας στον πλοίαρχο του σκάφους πριν από την επιθεώρηση.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 13 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα αλιεύματα που παρέχονται στα έντυπα προηγούμενου αιτήματος προαναγγελίας ελέγχου από το κράτος λιμένα του παραρτήματος II.ΙΒ των ΜΔΕ·

iii)  όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα αλιεύματα που παρέχονται στα έντυπα προηγούμενου αιτήματος προαναγγελίας ελέγχου από το κράτος λιμένα του παραρτήματος II.ΙΒ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 47 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 16 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

16.  Κάθε επιθεώρηση τεκμηριώνεται με τη συμπλήρωση του εντύπου επιθεώρησης ελέγχου από το κράτος λιμένα (PSC-3), όπως προβλέπεται στο παράρτημα IV.Γ των ΜΔΕ. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της έκθεσης επιθεώρησης σχετικά με τον έλεγχο από το κράτος λιμένα και ο χειρισμός της, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

16.  Κάθε επιθεώρηση τεκμηριώνεται με τη συμπλήρωση του εντύπου επιθεώρησης ελέγχου από το κράτος λιμένα (PSC-3), στο παράρτημα IV.Γ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 49 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της έκθεσης επιθεώρησης σχετικά με τον έλεγχο από το κράτος λιμένα και ο χειρισμός της, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το κράτος μέλος του αλιευτικού σκάφους που προτίθεται να εκφορτώσει ή να μεταφορτώσει ή όταν το σκάφος έχει αναλάβει εργασίες μεταφόρτωσης εκτός λιμένα επιβεβαιώνει με επιστροφή αντιγράφου του εντύπου, έντυπο προηγούμενου αιτήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα, παράρτημα II.ΙΒ των ΜΔΕ, το οποίο διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 5 με το μέρος Β δεόντως συμπληρωμένο, αναφέροντας ότι:

2.  Το κράτος μέλος του αλιευτικού σκάφους που προτίθεται να εκφορτώσει ή να μεταφορτώσει ή όταν το σκάφος έχει αναλάβει εργασίες μεταφόρτωσης εκτός λιμένα επιβεβαιώνει με επιστροφή αντιγράφου του εντύπου, έντυπο προηγούμενου αιτήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα, παράρτημα II.ΙΒ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 47 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, το οποίο διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 5 με το μέρος Β δεόντως συμπληρωμένο, αναφέροντας ότι:

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο πλοίαρχος ή ο αντιπρόσωπος κάθε αλιευτικού σκάφους που προτίθεται να καταπλεύσει στον λιμένα διαβιβάζει την αίτηση εισόδου στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους λιμένα εντός της περιόδου αιτήματος που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2. Το αίτημα αυτό συνοδεύεται από το έντυπο προηγούμενου αιτήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα, παράρτημα ΙΙ.ΙΒ μέρος Α των ΜΔΕ, το οποίο συμπληρώνεται δεόντως ως εξής:

1.  Ο πλοίαρχος ή ο αντιπρόσωπος κάθε αλιευτικού σκάφους που προτίθεται να καταπλεύσει στον λιμένα διαβιβάζει την αίτηση εισόδου στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους λιμένα εντός της περιόδου αιτήματος που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2. Το αίτημα αυτό συνοδεύεται από το έντυπο προηγούμενου αιτήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα, παράρτημα ΙΙ.ΙΒ μέρος Α των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 47 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, το οποίο συμπληρώνεται δεόντως ως εξής:

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο πλοίαρχος ή ο πράκτορας μπορεί να ακυρώσει προηγούμενο αίτημα, ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές του λιμένα στον οποίο προτίθεντο να καταπλεύσουν. Το αίτημα συνοδεύεται από αντίγραφο του αρχικού εντύπου προηγούμενου αιτήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα, του παραρτήματος ΙΙ.ΙΒ των ΜΔΕ στο οποίο έχει αναγραφεί η λέξη «cancelled» κατά μήκος.

2.  Ο πλοίαρχος ή ο πράκτορας μπορεί να ακυρώσει προηγούμενο αίτημα, ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές του λιμένα στον οποίο προτίθεντο να καταπλεύσουν. Το αίτημα συνοδεύεται από αντίγραφο του αρχικού εντύπου προηγούμενου αιτήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα, του παραρτήματος ΙΙ.ΙΒ των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 47 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, στο οποίο έχει αναγραφεί η λέξη «cancelled» κατά μήκος.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όλες οι εκθέσεις επιθεώρησης και έρευνας και οι σχετικές εικόνες ή αποδεικτικά στοιχεία και τα έντυπα που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο αντιμετωπίζονται από τα κράτη μέλη, τις αρμόδιες αρχές, τους χειριστές, τους πλοιάρχους των πλοίων και το πλήρωμα ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.Β των ΜΔΕ.

Όλες οι εκθέσεις επιθεώρησης και έρευνας και οι σχετικές εικόνες ή αποδεικτικά στοιχεία και τα έντυπα που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο αντιμετωπίζονται από τα κράτη μέλη, τις αρμόδιες αρχές, τους χειριστές, τους πλοιάρχους των πλοίων και το πλήρωμα ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.Β των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 41 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  διαβιβάζει αμέσως τις πληροφορίες στην Επιτροπή χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο της έκθεσης επιτήρησης που παρατίθεται στο παράρτημα IV.Α των ΜΔΕ·

α)  διαβιβάζει αμέσως τις πληροφορίες στην Επιτροπή χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο της έκθεσης επιτήρησης στο παράρτημα IV.Α των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 42 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή τις διαπιστώσεις του επιθεωρητή χρησιμοποιώντας το έντυπο έκθεσης επιθεώρησης που παρατίθεται στο παράρτημα IV.B των ΜΔΕ· και

i)  διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή τις διαπιστώσεις του επιθεωρητή χρησιμοποιώντας το έντυπο έκθεσης επιθεώρησης του παραρτήματος IV.B των ΜΔΕ που παρατίθενται στο σημείο 43 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού· και

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 53 όσον αφορά:

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού με σκοπό την προσαρμογή του στα μέτρα που θέσπισε η NAFO όσον αφορά τα ακόλουθα:

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  το παράρτημα·

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 54

διαγράφεται

Εφαρμογή ορισμένων τμημάτων και παραρτημάτων των ΜΔΕ

 

1.  Τα μέρη και τα παραρτήματα των ΜΔΕ που αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη και είναι εκτελεστέα έναντι φυσικών και νομικών προσώπων, την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 2:

 

α) άρθρο 3 παράγραφοι 17, 21 και 29·

 

β) άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο α)·

 

γ) άρθρο 9 παράγραφοι 1, 4 και 5·

 

δ) άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο ε)·

 

ε) άρθρο 13 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχείο δ)·

 

στ) άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3·

 

ζ) άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2·

 

η) άρθρο 17·

 

θ) άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 4·

 

ι) άρθρο 19 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχεία α) και δ)·

 

ια) άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

 

ιβ) άρθρο 21 παράγραφος 2 και παράγραφος 4 στοιχείο α)·

 

ιγ) άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), παράγραφος 5 στοιχείο α)·

 

ιδ) άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχεία α) και β)·

 

ιε) άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχεία β) και ε)·

 

ιστ) άρθρο 25 παράγραφοι 2 και 6, παράγραφος 6 στοιχείο ζ), παράγραφοι 7 και 8 και παράγραφος 9 στοιχείο β)·

 

ιζ) άρθρο 26 παράγραφος 9 στοιχείο β)·

 

ιη) άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχεία δ) και η)·

 

ιθ) άρθρο 28 παράγραφος 9 στοιχείο α) και παράγραφος 10 στοιχείο α)·

 

κ) άρθρο 29 παράγραφος 10·

 

κα) άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

 

κβ) άρθρο 32 στοιχείο β)·

 

κγ) άρθρο 33 στοιχείο γ)·

 

κδ) άρθρο 34 παράγραφος 1·

 

κε) άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και παράγραφος 2 στοιχείο α)·

 

κστ) άρθρο 40 παράγραφοι 8 και 11, παράγραφος 13 στοιχείο α) σημείο iii) και παράγραφος 16·

 

κζ) άρθρο 41 παράγραφος 2·

 

κη) άρθρο 42 παράγραφος 1, παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και παράγραφος 2·

 

κθ) άρθρο 43·

 

λ) άρθρο 44· και

 

λα) άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ).

 

2.  Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα μέρη και τα παραρτήματα των ΜΔΕ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

 

Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταγενέστερες τροποποιήσεις των μερών και των παραρτημάτων των ΜΔΕ που έχουν ήδη δημοσιευθεί, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, εντός ενός μηνός από όταν οι αλλαγές αυτές καθίστανται δεσμευτικές για την Ένωση και τα κράτη μέλη.

 

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα

 

[κάθε στοιχείο [πρέπει] να συμπληρωθεί με το περιεχόμενο του μέτρου που αναφέρεται]

 

(1) πίνακας 4 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 17) του άρθρου 3·

 

(2) σχήμα 2 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 17) του άρθρου 3·

 

(3) τμήμα VI του παραρτήματος Ι.Ε των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 21 του άρθρου 3·

 

(4) τμήμα VII του παραρτήματος Ι.Ε των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 29 του άρθρου 3·

 

(5) μορφότυπος που καθορίζεται στο παράρτημα II.Γ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 4 παράγραφος 3)·

 

(6) πίνακας 1 και σχήμα 1 (1) των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1·

 

(7) πίνακας 2 και σχήμα 1 (2) των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4·

 

(8) πίνακας 3 και σχήμα 1 (3) των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5·

 

(9) μορφότυπος που ορίζεται στο παράρτημα IV.Γ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1) στοιχείο ε)·

 

(10) παράρτημα ΙΙΙ.Α των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1·

 

(11) παράρτημα Ι.Γ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο δ)·

 

(12) παράρτημα ΙΙΙ.Β των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3·

 

(13) παράρτημα Ι.Δ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2·

 

(14) πίνακας 4 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 17·

 

(15) σχήμα 3 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1·

 

(16) πίνακας 5 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1·

 

(17) σχήμα 4 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2·

 

(18) πίνακας 6 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2·

 

(19) σχήμα 5 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 3 και 4·

 

(20) πίνακας 7 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 3 και 4·

 

(21) πρωτόκολλο εξερευνητικής αλιείας στο παράρτημα I.E των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1·

 

(22) «Κοινοποίηση πρόθεσης διεξαγωγής εξερευνητικής αλιείας βυθού» στο παράρτημα I.E των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο α)·

 

(23) «Έκθεση αλιευτικού ταξιδιού εξερευνητικής αλιείας βυθού» στο παράρτημα I.E των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο δ)·

 

(24) στοιχεία για αξιολόγηση των προτεινόμενων εξερευνητικών αλιευτικών δραστηριοτήτων βυθού στο παράρτημα I.E των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

 

(25) κατάλογος των ειδών-δεικτών ΕΘΟ στο παράρτημα Ι.Ε των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 και και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο δ)·

 

(26) «Έντυπο συλλογής δεδομένων εξερευνητικής αλιείας» στο παράρτημα I.E των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχείο α)·

 

(27) μορφότυπος που προβλέπεται για τον κατάλογο σκαφών στο παράρτημα II.Γ1 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

 

(28) μορφότυπος που προβλέπεται για την διαγραφή από τον κατάλογο σκαφών στο παράρτημα II.Γ2 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

 

(29) μορφότυπος που ορίζεται για την ατομική άδεια που χορηγείται για κάθε σκάφος στο παράρτημα II.Γ3 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχείο α)·

 

(30) μορφότυπος που προβλέπεται για την αναστολή της άδειας στο παράρτημα II.Γ4 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχείο α)·

 

(31) κατάλογος ειδών στο παράρτημα Ι.Γ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 21 παράγραφος 6 στοιχείο ζ)·

 

(32) κατάλογος κωδικών μορφής παρουσίασης του προϊόντος στο παράρτημα II.ΙΑ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε)·

 

(33) υπόδειγμα ημερολογίου αλιείας στο παράρτημα II.A των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2·

 

(34) μορφότυπος αναφοράς αλιευμάτων στο παράρτημα II.Δ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφοι 6 και 8·

 

(35) μορφότυπος ακύρωσης αναφοράς αλιευμάτων στο παράρτημα II.ΣΤ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφοι 6 και 7·

 

(36) παράρτημα ΙΙ.ΙΔ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 9 στοιχείο β)·

 

(37) μορφότυπος ανταλλαγής δεδομένων στο παράρτημα II.Ε των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 9 στοιχείο β)·

 

(38) έκθεση παρατηρητών στο παράρτημα II.ΙΓ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχεία δ) και η)·

 

(39) έκθεση στο παράρτημα ΙΙ.Ζ των ΜΔΕ που διαβιβάζει καθημερινά ο παρατηρητής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 9 στοιχείο α)·

 

(40) αναφορά CAT στο παράρτημα ΙΙ.ΣΤ (3) των ΜΔΕ που διαβιβάζει καθημερινά ο πλοίαρχος του σκάφους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 10 στοιχείο α)·

 

(41) κανόνες περί εμπιστευτικότητας στο παράρτημα ΙΙΙ.Β των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 10 και στο άρθρο 44·

 

(42) έντυπο έκθεσης επιτήρησης στο παράρτημα IV.A των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

 

(43) εικόνα του επισείοντα στο παράρτημα II.Ε των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 32 στοιχείο β)·

 

(44) κανόνες σχετικά με την παροχή σκάλας επιβίβασης στο παράρτημα IV.Ζ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 33 στοιχείο γ)·

 

(45) έντυπο έκθεσης επιθεώρησης στο παράρτημα IV.Β των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1, στο άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο α) και στο άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

 

(46) σφραγίδα επιθεώρησης NAFO στο παράρτημα IV.ΣΤ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

 

(47) έντυπο προηγούμενου αιτήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα στο παράρτημα II.ΙΒ των ΜΔΕ που αναφέρονται στα άρθρα 40 παράγραφοι 8 και 13 στοιχείο α) περίπτωση (iii), 41 παράγραφος 2 καθώς και 42 παράγραφοι 1 και 2·

 

(48) παράρτημα IV.H των ΜΔΕ σχετικά με τις επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 11·

 

(49) έντυπο επιθεώρησης ελέγχου από το κράτος λιμένα στο παράρτημα IV.Γ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 16.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1) Περιεχόμενο της πρότασης

Στις 7 Αυγούστου 2018, η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση κανονισμού για τη μεταφορά στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μέτρων διατήρησης και επιβολής της εφαρμογής (ΜΔΕ) που θεσπίστηκαν από την Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO), της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι συμβαλλόμενο μέρος από το 1979. Η NAFO είναι η περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό. Τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της NAFO εφαρμόζονται αποκλειστικά στη ζώνη διακανονισμού της ανοικτής θάλασσας. Επί του παρόντος, η Ένωση έχει επιτρέψει σε 35 σκάφη να αλιεύουν στη ζώνη διακανονισμού NAFO με εκφορτώσεις που περιορίζονται στους λιμένες του Aveiro στην Πορτογαλία και του Vigo στην Ισπανία.

Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της NAFO είναι μέλη της επιτροπής NAFO, η οποία, σύμφωνα με τη σύμβαση NAFO, επιδιώκει να θεσπίσει μέτρα διατήρησης και επιβολής της νομοθεσίας με συναίνεση ή, κατ’ εξαίρεση, με πλειοψηφία των δύο τρίτων. Η Ένωση εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις της επιτροπής NAFO από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει πενταετή θητεία και ακολουθεί τις οδηγίες διαπραγμάτευσης που εξέδωσε το Συμβούλιο. Στις ετήσιες συνεδριάσεις της αντιπροσωπείας της Ένωσης στη NAFO συμμετέχουν η Επιτροπή, το Συμβούλιο και οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μερών.

Η σύμβαση NAFO ορίζει ότι τα μέτρα διατήρησης που εγκρίνονται από την επιτροπή NAFO είναι δεσμευτικά και ότι τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να τα εφαρμόσουν. Στις ετήσιες συνεδριάσεις της, η επιτροπή NAFO θεσπίζει νέα μέτρα τα οποία ο εκτελεστικός γραμματέας της NAFO κοινοποιεί στα συμβαλλόμενα μέρη μετά τη συνεδρίαση, ως αποφάσεις της επιτροπής NAFO. Αφού λάβει κοινοποίηση, η Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση νέων μέτρων, μαζί με την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος τους.

Το άρθρο 3 παράγραφος 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι η Ένωση πρέπει να σέβεται αυστηρά με το διεθνές δίκαιο, κάτι που περιλαμβάνει και τη συμμόρφωση με τα μέτρα διατήρησης και επιβολής της εφαρμογής της NAFO.

Η παρούσα πρόταση αφορά τα μέτρα που θέσπισε η NAFO από το 2008 και την έναρξη ισχύος της τροποποιημένης σύμβασης NAFO στις 18 Μαΐου 2017.

2) Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση κανονισμού για τη μεταφορά στο δίκαιο της Ένωσης των πλέον πρόσφατων μέτρων διατήρησης και επιβολής της νομοθεσίας της NAFO.

Υπενθυμίζει ότι, μολονότι το μέγεθος του στόλου της Ένωσης που επιτρέπεται να αλιεύει στη ζώνη διακανονισμού της NAFO είναι μειωμένο, με συνολικά 35 σκάφη επί του παρόντος, οι ποσότητες των αλιευμάτων είναι, ωστόσο, σημαντικές σε σχέση με το μέγεθος του στόλου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο της NAFO, τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης (που ανήκουν σε έξι διαφορετικές χώρες) κατέγραψαν συνολικά αλιεύματα 50.936 τόνων το 2017. Η Πορτογαλία και η Ισπανία αντιπροσωπεύουν από κοινού σχεδόν το 80 % του συνολικού βάρους των αλιευμάτων της Ένωσης (38,18 % ή 19.448 τόνοι και 41,63 % ή 21.207 τόνοι, αντίστοιχα).

Ο εισηγητής τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται και παρακολουθούνται τα βέλτιστα μέτρα διατήρησης για την αλιεία στα εν λόγω ύδατα, δεδομένου ότι ορισμένα είδη-στόχοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη διαχείριση, ιδίως όσα έχουν μακροχρόνιο κύκλο ζωής. Επιπλέον, οι τράτες είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο αλιευτικό εργαλείο, το οποίο βλάπτει τον θαλάσσιο πυθμένα και, ως εκ τούτου, τους οικοτόπους.

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους αλιευτικούς στόλους της Ένωσης, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο ότι η εκμετάλλευση ενός πόρου θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο σε άλλους πόρους και είδη και, ως εκ τούτου, ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της NAFO, και ιδίως όταν εγκρίνει μέτρα διατήρησης της NAFO, να θεσπίσει μέτρα για τη μείωση ή, ενδεχομένως, την πλήρη απαγόρευση των απορρίψεων. Οι ίδιοι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται τα ενωσιακά σκάφη, προκειμένου να αποφεύγονται οι ανισότητες και να ευθυγραμμιστούν οι κανόνες σχετικά με τις υποχρεωτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες των ενωσιακών σκαφών στις άλλες γεωγραφικές περιοχές.

Τέλος, ο εισηγητής τονίζει ότι οι τροποποιήσεις των μέτρων διατήρησης και επιβολής της εφαρμογής πρέπει να μεταφερθούν αμέσως στο δίκαιο της Ένωσης και, ως εκ τούτου, δεν κατατίθεται καμία τροπολογία στον πλήρη κατάλογο των 30 κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προτείνονται στο άρθρο 52. Αναγνωρίζοντας ότι αυτό θα διευκολύνει την ταχεία μεταφορά στο δίκαιο της Ένωσης των πλέον πρόσφατων μέτρων διατήρησης και επιβολής της εφαρμογής της NAFO, θεωρεί ότι θα πρέπει να βρεθεί ένα μέσο ώστε να αποφεύγεται η προσφυγή σε τόσες πολλές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνει την Επιτροπή ότι η Επιτροπή Αλιείας θα μεριμνήσει ώστε οι προς υποβολή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα περιορίζονται αυστηρά στην έγκριση τροποποιήσεων των μέτρων διατήρησης και επιβολής της νομοθεσίας της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 2 της πρότασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

7.8.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

10.9.2018

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Ricardo Serrão Santos

4.9.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tilly Metz

Ημερομηνία κατάθεσης

16.1.2019

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιανουαρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου