Menettely : 2018/0304(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0017/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0017/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 16.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0417

MIETINTÖ     ***I
PDF 261kWORD 110k
16.1.2019
PE 627.630v02-00 A8-0017/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja valvontatoimenpiteiden toteuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2115/2005 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1386/2007 kumoamisesta

(COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Ricardo Serrão Santos

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja valvontatoimenpiteiden toteuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2115/2005 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1386/2007 kumoamisesta

(COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0577),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0391/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0017/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, tekee siihen huomattavia muutoksia tai aikoo tehdä siihen huomattavia muutoksia;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Koska NAFOn sopimuspuolet ovat muuttaneet tiettyjä NAFOn säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteitä muita useammin ja koska ne tekevät oletettavasti näin jatkossakin, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti seuraavien tekijöiden osalta, jotta tulevat NAFOn säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteet saatettaisiin nopeasti osaksi unionin lainsäädäntöä: raportoinnin määräajat ja raporttien toimittamiselle asetetut määräajat; määritelmät; luettelo tutkimusaluksilta kielletyistä toimista; tietyt saalis- ja pyyntiponnistusrajoitukset; kalastuksen lopettamiseen liittyvät velvollisuudet; tilanteet, joissa kalastusmahdollisuuksissa luetellut lajit on luokiteltava sivusaaliiksi, ja aluksella pidettävien sivusaaliiksi luokiteltavien lajien enimmäismäärät; tietyt velvoitteet, jos sivusaalisrajat ylittyvät jollakin nostokerralla; rauskun kalastukseen liittyvät toimenpiteet; pohjankatkaravun pyyntiin liittyvät toimenpiteet; kalastussyvyyden muuttaminen ja tiedot rajoitus- tai kalastuskieltoalueista; grönlanninpallaksen kalastuksen aloittamista koskevat edellytykset sellaisten luvan saaneiden alusten osalta, joilla pidettävä sääntelyalueen ulkopuolella pyydetty kokonaissaalis on elopainona mitattuna yli 50 tonnia ja jotka saapuvat sääntelyalueelle kalastamaan grönlanninpallasta; pohjankatkaravun maantieteelliset ja ajalliset kalastuskiellot; haiden säilyttämistoimenpiteet, mukaan lukien raportointi sekä kielto irrottaa hainevät aluksella, pitää haineviä aluksella, jälleenlaivata niitä ja purkaa niitä; silmäkoon tekniset ominaisuudet; tiedot jalanjäljen kartasta, ja pohjakalastustoiminnan aluerajoituksista; haavoittuvien meriekosysteemien indikaattorilajien havaitsemisen määritelmä ja lähetetyn tarkkailijan velvollisuudet; sähköisen toimittamisen sisältö, aluksella kuljetettavien voimassaolevien asiakirjojen luettelo ja kapasiteettikaavioiden sisältö; aluksella säilytettävät rahtausjärjestelyjä koskevat asiakirjat; kalastuspäiväkirjojen, tuotantopäiväkirjojen ja varastointikaavioiden käyttöä koskevat velvoitteet, mukaan lukien raportointi- ja toimittamisvelvollisuudet; alusten satelliittiseurantajärjestelmän tiedot; ilmoitusten sisällön sähköinen raportointi; kalastusaluksen päällikön velvoitteet tarkastuksen aikana tarkastajien ja tarkastavien jäsenvaltioiden velvollisuudet; luettelo vakaviksi katsotuista rikkomuksista; lippujäsenvaltion ja satamajäsenvaltion velvollisuudet; kalastusaluksen päällikön velvollisuudet; satamaan saapumista koskevat vaatimukset ja muun kuin sopimuspuolen tekemät tarkastukset; luettelo toimenpiteistä, joita jäsenvaltioiden on toteutettava LIS-luettelossa mainittavia aluksia vastaan sekä vuotuiset raportointivelvollisuudet.

(7)  NAFOn säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteitä muuttavien tulevien suositusten saattaminen osaksi unionin lainsäädäntöä on tehtävä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Perustelu

Komissio ehdottaa, että tätä NAFOn säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpidettä koskevat tulevat muutokset tehdään delegoiduilla säädöksillä. Tämä merkitsisi käytännössä sitä, että Euroopan parlamentilla ei ole minkäänlaista sananvaltaa NAFOssa eikä tulevaisuudessa muilla kansainvälisillä foorumeilla. Alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen suositusten saattaminen osaksi unionin lainsäädäntöä on kuuluttava Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteiseen toimivaltaan tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä (yhteispäätösmenettely).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Nykyisessä asetuksessa korostetaan, että haiden ja rauskujen kaltaiset rustokalalajit ovat vaarassa ja että luonnon ja luonnonvarojen suojelua koskevan kansainvälisen liiton tietojen mukaan haikantoihin ja näin ollen meriekosysteemeihin kohdistuu vakava uhka.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(17)  ’jalanjäljellä’ eli ’nykyisillä pohjakalastusalueilla’ sitä sääntelyalueen osaa, jolla pohjakalastusta on aiemmin harjoitettu ja joka määritellään taulukossa 4 olevilla koordinaateilla ja esitetään CEM:n kuviossa 2;

(17)  ’jalanjäljellä’ eli ’nykyisillä pohjakalastusalueilla’ sitä sääntelyalueen osaa, jolla pohjakalastusta on aiemmin harjoitettu ja joka määritellään taulukossa 4 olevilla koordinaateilla ja esitetään tämän asetuksen liitteessä olevassa 1 ja 2 kohdassa vahvistetussa CEM:n kuviossa 2;

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(21)  ’haavoittuvan meriekosysteemin indikaattorilajilla’ lajia, joka osoittaa meriekosysteemien haavoittuvuuden CEM:n liitteessä I.E olevan VI osan mukaisesti.

(21)  ’haavoittuvan meriekosysteemin indikaattorilajilla’ lajia, joka osoittaa meriekosysteemien haavoittuvuuden tämän asetuksen liitteessä olevassa 3 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä I.E olevan VI osan mukaisesti.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 29 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(29)  ’haavoittuvan meriekosysteemin indikaattorielementillä’ haavoittuvia meriekosysteemejä mahdollisesti tukevissa topografisissa, hydrofysikaalisissa tai geologisissa ominaisuuksissa tarkoitettua, CEM:n liitteessä I.E olevassa VII osassa eriteltyä haavoittuvan meriekosysteemin indikaattorielementtiä.

(29)  ’haavoittuvan meriekosysteemin indikaattorielementillä’ haavoittuvia meriekosysteemejä mahdollisesti tukevissa topografisissa, hydrofysikaalisissa tai geologisissa ominaisuuksissa tarkoitettua, tämän asetuksen liitteessä olevassa 4 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä I.E olevassa VII osassa eriteltyä haavoittuvan meriekosysteemin indikaattorielementtiä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  harjoittaa kalastustoimintaa, joka on ristiriidassa sen tutkimussuunnitelman kanssa; eikä

a)  harjoittaa kalastustoimintaa, joka on ristiriidassa sen tutkimussuunnitelman kanssa, myös sääntelyalueen ulkopuolella; eikä

Perustelu

Tutkimusalusten on sisällytettävä tutkimussuunnitelmiinsa kaikenlainen kalastustoiminta, myös sääntelyalueen ulkopuolella. Ei pitäisi sallia tutkimustoimintaa, joka ei perustu tutkimussuunnitelmiin.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  pyytää alueella 3L pohjankatkarapua enempää kuin mitä jäsenvaltiolle on jaettu.

b)  pyytää alueella 3L pohjankatkarapua enempää kuin mitä kalastusaluksen lippujäsenvaltiolle on jaettu.

Perustelu

On täsmennettävä, että suurin mahdollinen pohjankatkaravun pyyntimäärä alueella 3L on tutkimusaluksen lippujäsenvaltiolle vahvistettu määrä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  antamalla komissiolle sähköisesti tiedoksi CEM:n liitteessä II.C vahvistetussa muodossa kaikki sen lipun alla purjehtimaan oikeutetut tutkimusalukset, joilla se on antanut luvan harjoittaa tutkimustoimintaa sääntelyalueella; ja

a)  antamalla komissiolle sähköisesti tiedoksi tämän asetuksen liitteessä olevassa 5 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä II.C vahvistetussa muodossa kaikki sen lipun alla purjehtimaan oikeutetut tutkimusalukset, joilla se on antanut luvan harjoittaa tutkimustoimintaa sääntelyalueella; ja

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kaikkia saalis- ja pyyntiponnistusrajoituksia sovelletaan voimassa olevissa kalastusmahdollisuuksissa yksilöityihin kantoihin ja, jollei toisin säädetä, kaikki kiintiöt ilmaistaan tonneina elopainoa.

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kaikkia saalis- ja/tai pyyntiponnistusrajoituksia sovelletaan voimassa olevissa kalastusmahdollisuuksissa yksilöityihin kantoihin ja, jollei toisin säädetä, kaikki kiintiöt ilmaistaan tonneina elopainoa.

Perustelu

Olisi täsmennettävä, että on olemassa saalis- ja pyyntiponnistusrajoituksia, joita sovelletaan kantoihin toisistaan riippumatta.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  varmistettava, että alueella 3M pyydettyä punasimppua ei pidetä sen aluksilla enää sen päivän jälkeen, jona alueella 3M pyydettävän punasimpun TACista arvioidaan käytetyn 100 prosenttia;

c)  varmistettava, että alueella 3M pyydettyä punasimppua ei pidetä sen aluksilla enää sen päivän jälkeen, jona alueella 3M pyydettävän punasimpun TACista arvioidaan käytetyn 100 prosenttia, paitsi jos se on CEM:n mukaan sallittua;

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tätä artiklaa sovellettaessa alueeseen 3M kuluu se alueen 3L osa, joka jää taulukossa 1 kuvatut ja CEM:n kuviossa 1(1) esitetyt pisteet yhdistävien viivojen sisään.

1.  Tätä artiklaa sovellettaessa alueeseen 3M kuluu se alueen 3L osa, joka jää taulukossa 1 kuvatut ja tämän asetuksen liitteessä olevassa 6 kohdassa vahvistetussa CEM:n kuviossa 1(1) esitetyt pisteet yhdistävien viivojen sisään.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Millään aluksella ei saa pyytää pohjankatkarapua alueella 3M 1 päivän kesäkuuta klo 00:01 (UTC, koordinoitu yleisaika) ja 31 päivän joulukuuta klo 24:00 (UTC) välisenä aikana taulukossa 2 kuvatulla ja CEM:n kuviossa 1 (2) esitetyllä alueella.

4.  Millään aluksella ei saa pyytää pohjankatkarapua alueella 3M 1 päivän kesäkuuta klo 00:01 (UTC, koordinoitu yleisaika) ja 31 päivän joulukuuta klo 24:00 (UTC) välisenä aikana taulukossa 2 kuvatulla ja tämän asetuksen liitteessä olevassa 7 kohdassa vahvistetussa CEM:n kuviossa 1 (2) esitetyllä alueella.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Pohjankatkaravun pyynnin on alueella 3L tapahduttava aina yli 200 metrin syvyydessä. Sääntelyalueella pyyntiä saadaan harjoittaa ainoastaan alueella, joka sijaitsee taulukossa 3 kuvatut ja CEM:n kuviossa 1 (3) esitetyt koordinaatit yhdistävän viivan itäpuolella.

5.  Pohjankatkaravun pyynnin on alueella 3L tapahduttava aina yli 200 metrin syvyydessä. Sääntelyalueella pyyntiä saadaan harjoittaa ainoastaan alueella, joka sijaitsee taulukossa 3 kuvatut ja tämän asetuksen liitteessä olevassa 8 kohdassa vahvistetussa CEM:n kuviossa 1 (3) esitetyt koordinaatit yhdistävän viivan itäpuolella.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  luvan saaneista aluksista saadaan purkaa grönlanninpallassaaliista ainoastaan nimetyssä satamassa. Tätä varten kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi alueellansa sijaitseva satama sellaiseksi satamaksi, jossa luvan saaneista aluksista voidaan purkaa grönlanninpallasta;

b)  luvan saaneista aluksista saadaan purkaa grönlanninpallassaaliista ainoastaan nimetyssä satamassa. Tätä varten kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi satama sellaiseksi satamaksi, jossa luvan saaneista aluksista voidaan purkaa grönlanninpallasta;

Perustelu

Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan b alakohta voitaisiin ymmärtää niin, että grönlanninpallasta voidaan purkaa ainoastaan nimetyssä satamassa jäsenvaltion alueella. Tämä ei ole ollut vakiokäytäntö tähän mennessä, eikä se ole tarpeellinen.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  luvan saaneen aluksen tai sen puolesta toimivan edustajan on vähintään 48 tuntia ennen aluksen arvioitua saapumisaikaa satamaan ilmoitettava toimivaltaiselle satamaviranomaiselle aluksen arvioitu saapumisaika, arvio aluksella pidettävän grönlanninpallaksen määrästä ja tiedot pyyntialueesta tai -alueista;

d)  luvan saaneen aluksen tai sen puolesta toimivan edustajan on vähintään 48 tuntia ennen aluksen arvioitua saapumisaikaa satamaan ilmoitettava sataman toimivaltaiselle kalastuksenvalvontaviranomaiselle aluksen arvioitu saapumisaika, arvio aluksella pidettävän grönlanninpallaksen kokonaismäärästä ja tiedot arvioiduista määristä pyyntialueittain;

Perustelu

Tarkistus on tehty tekstin yhdenmukaistamiseksi Espanjan toimivaltajärjestelmän kanssa.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  kunkin jäsenvaltion on tarkastettava jokainen sen satamissa suoritettava grönlanninpallaksen purkaminen sekä laadittava tarkastusraportti CEM:n liitteessä IV.C vahvistetussa muodossa ja lähetettävä se komissiolle ja kopiona EFCAlle 10 työpäivän kuluessa päivästä, jona tarkastus saatiin päätökseen. PSC–3-raportissa on yksilöitävä ja annettava yksityiskohtaiset tiedot satamatarkastuksen aikana mahdollisesti havaituista asetusta koskevista rikkomuksista. Siinä on oltava kaikki saatavilla olevat asiaankuuluvat tiedot tarkastetulla kalastusaluksella asianomaisen merimatkan aikana havaituista rikkomuksista. Komissio julkaisee nämä tiedot NAFOn MCS-sivustolla.

e)  kunkin jäsenvaltion on tarkastettava jokainen sen satamissa suoritettava grönlanninpallaksen purkaminen sekä laadittava tarkastusraportti tämän asetuksen liitteessä olevassa 9 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä IV.C vahvistetussa muodossa ja lähetettävä se komissiolle ja kopiona EFCAlle 14 työpäivän kuluessa päivästä, jona tarkastus saatiin päätökseen. PSC–3-raportissa on yksilöitävä ja annettava yksityiskohtaiset tiedot satamatarkastuksen aikana mahdollisesti havaituista asetusta koskevista rikkomuksista. Siinä on oltava kaikki saatavilla olevat asiaankuuluvat tiedot tarkastetulla kalastusaluksella asianomaisen merimatkan aikana havaituista rikkomuksista. Komissio julkaisee nämä tiedot NAFOn MCS-sivustolla.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan

5.  Jäsenvaltioiden on

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tehtävä tutkimuksia kartoittaakseen tapoja, joilla pyydyksistä voidaan tehdä valikoivampia haiden suojelemiseksi;

a)  tehtävä tutkimuksia kartoittaakseen tapoja, joilla pyydyksistä voidaan tehdä valikoivampia haiden ja rustokalalajien suojelemiseksi;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tehtävä tutkimuksia keskeisistä biologisista ja ekologisista muuttujista, elinkaaresta, käyttäytymispiirteistä, muuttoreiteistä sekä siitä, miten tärkeimpien hailajien poikastuotantoa ja kasvualueita voitaisiin kartoittaa parhaiten.

b)  tehtävä tutkimuksia keskeisistä biologisista ja ekologisista muuttujista, elinkaaresta, käyttäytymispiirteistä, muuttoreiteistä sekä siitä, miten tärkeimpien hailajien ja rustokalalajien poikastuotantoa ja kasvualueita voitaisiin kartoittaa parhaiten.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tätä artiklaa sovellettaessa silmäkoko mitataan CEM:n liitteen III.A mukaisesti.

1.  Tätä artiklaa sovellettaessa silmäkoko mitataan tämän asetuksen liitteessä olevassa 10 kohdassa vahvistetun CEM:n liitteen III.A mukaisesti.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  kaikkien muiden CEM:n liitteessä I.C määriteltyjen pohjakalalajien osalta 130 mm;

d)  kaikkien muiden tämän asetuksen liitteessä olevassa 11 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä I.C määriteltyjen pohjakalalajien osalta 130 mm;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Millään aluksella ei saa käyttää sellaisia välineitä tai laitteita, jotka tukkivat verkon silmiä tai pienentävät niiden kokoa. Alusten troolinperän yläosaan saadaan kuitenkin asentaa troolien yläosan sallittuja suojia ja katkaraputroolien ketjuja koskevan CEM:n liitteessä III.B kuvattuja laitteita, kuten pidennysosia, kunhan ne eivät tuki troolin perän silmiä. Troolinperän alle voidaan kiinnittää purjekangasta, verkkoa tai muuta materiaalia ainoastaan siltä osin kuin se on tarpeen troolinperän vahingoittumisen estämiseksi tai minimoimiseksi.

2.  Millään aluksella ei saa käyttää sellaisia välineitä tai laitteita, jotka tukkivat verkon silmiä tai pienentävät niiden kokoa. Alusten troolinperän yläosaan saadaan kuitenkin asentaa troolien yläosan sallittuja suojia ja katkaraputroolien ketjuja koskevan tämän asetuksen liitteessä olevassa 12 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä III.B kuvattuja laitteita, kuten pidennysosia, kunhan ne eivät tuki troolin perän silmiä. Troolinperän alle voidaan kiinnittää purjekangasta, verkkoa tai muuta materiaalia ainoastaan siltä osin kuin se on tarpeen troolinperän vahingoittumisen estämiseksi tai minimoimiseksi.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Pohjankatkarapua alueella 3L tai 3M pyytävien alusten on käytettävä lajitteluristikoita, joiden tankojen väli on enintään 22 millimetriä. Pohjankatkarapua alueella 3L pyytävissä aluksissa on lisäksi oltava vähintään 72 senttimetrin pituiset CEM:n liitteen III.B mukaisesti mitatut ketjut.

3.  Pohjankatkarapua alueella 3L tai 3M pyytävien alusten on käytettävä lajitteluristikoita, joiden tankojen väli on enintään 22 millimetriä. Pohjankatkarapua alueella 3L pyytävissä aluksissa on lisäksi oltava vähintään 72 senttimetrin pituiset tämän asetuksen liitteessä olevassa 12 kohdassa vahvistetun CEM:n liitteen III.B mukaisesti mitatut ketjut.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Millään aluksella ei saa pitää CEM:n liitteessä I.D vahvistettua vähimmäiskokoa pienempiä kaloja, vaan ne on viipymättä palautettava mereen.

1.  Millään aluksella ei saa pitää tämän asetuksen liitteessä olevassa 13 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä I.D vahvistettua vähimmäiskokoa pienempiä kaloja, vaan ne on viipymättä palautettava mereen.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jalostetun kalan, joka on lyhyempi kuin kyseiselle lajille CEM:n liitteessä I.D vahvistettu vähimmäispituusvastaavuus, katsotaan olevan peräisin kalasta, joka on kyseiselle lajille vahvistettua vähimmäiskokoa pienempi.

2.  Jalostetun kalan, joka on lyhyempi kuin kyseiselle lajille tämän asetuksen liitteessä olevassa 13 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä I.D vahvistettu vähimmäispituusvastaavuus, katsotaan olevan peräisin kalasta, joka on kyseiselle lajille vahvistettua vähimmäiskokoa pienempi.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sääntelyalueella sijaitsevat nykyiset pohjakalastusalueet, joiden kartta on CEM:n kuviossa 2, rajoittuvat länsipuolella Kanadan yksinomaisen talousvyöhykkeen rajaan ja itäpuolella CEM:n taulukossa 4 oleviin koordinaatteihin.

Sääntelyalueella sijaitsevat nykyiset pohjakalastusalueet, joiden kartta on tämän asetuksen liitteessä olevassa 2 kohdassa vahvistetussa CEM:n kuviossa 2, rajoittuvat länsipuolella Kanadan yksinomaisen talousvyöhykkeen rajaan ja itäpuolella tämän asetuksen liitteessä olevassa 14 kohdassa vahvistetussa CEM:n taulukossa 4 oleviin koordinaatteihin.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pohjakalastustoiminnan harjoittaminen on kiellettyä kaikilta aluksilta 31 päivään joulukuuta 2020 asti kaikilla niillä alueilla, jotka esitetään CEM:n kuviossa 3 ja määritellään yhdistämällä CEM:n taulukossa 5 olevat koordinaatit numerojärjestyksessä ja palaten koordinaattiin 1.

1.  Pohjakalastustoiminnan harjoittaminen on kiellettyä kaikilta aluksilta 31 päivään joulukuuta 2020 asti kaikilla niillä alueilla, jotka esitetään tämän asetuksen liitteessä olevassa 1 kohdassa vahvistetussa CEM:n kuviossa 3 ja määritellään yhdistämällä tämän asetuksen liitteessä olevassa 16 kohdassa vahvistetussa CEM:n taulukossa 5 olevat koordinaatit numerojärjestyksessä ja palaten koordinaattiin 1.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Pohjakalastustoiminnan harjoittaminen on kiellettyä kaikilta aluksilta 31 päivään joulukuuta 2020 asti alueella 3O, joka esitetään CEM:n kuviossa 4 ja määritellään yhdistämällä CEM:n taulukossa 6 olevat koordinaatit numerojärjestyksessä ja palaten koordinaattiin 1.

2.  Pohjakalastustoiminnan harjoittaminen on kiellettyä kaikilta aluksilta 31 päivään joulukuuta 2020 asti alueella 3O, joka esitetään tämän asetuksen liitteessä olevassa 17 kohdassa vahvistetussa CEM:n kuviossa 4 ja määritellään yhdistämällä tämän asetuksen liitteessä olevassa 18 kohdassa vahvistetussa CEM:n taulukossa 6 olevat koordinaatit numerojärjestyksessä ja palaten koordinaattiin 1.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Pohjakalastustoiminnan harjoittaminen on kiellettyä kaikilta aluksilta 31 päivään joulukuuta 2020 asti alueilla 1–13, jotka esitetään CEM:n kuviossa 5 ja määritellään yhdistämällä CEM:n taulukossa 7 olevat koordinaatit numerojärjestyksessä ja palaten koordinaattiin 1.

3.  Pohjakalastustoiminnan harjoittaminen on kiellettyä kaikilta aluksilta 31 päivään joulukuuta 2020 asti alueilla 1–13, jotka esitetään tämän asetuksen liitteessä olevassa 19 kohdassa vahvistetussa CEM:n kuviossa 5 ja määritellään yhdistämällä tämän asetuksen liitteessä olevassa 20 kohdassa vahvistetussa CEM:n taulukossa 7 olevat koordinaatit numerojärjestyksessä ja palaten koordinaattiin 1.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Pohjakalastustoiminnan harjoittaminen on kiellettyä kaikilta aluksilta 31 päivään joulukuuta 2018 asti alueella 14, joka esitetään CEM:n kuviossa 5 ja määritellään yhdistämällä CEM:n taulukossa 7 olevat koordinaatit numerojärjestyksessä ja palaten koordinaattiin 1.

4.  Pohjakalastustoiminnan harjoittaminen on kiellettyä kaikilta aluksilta 31 päivään joulukuuta 2018 asti alueella 14, joka esitetään tämän asetuksen liitteessä olevassa 19 kohdassa vahvistetussa CEM:n kuviossa 5 ja määritellään yhdistämällä tämän asetuksen liitteessä olevassa 20 kohdassa vahvistetussa CEM:n taulukossa 7 olevat koordinaatit numerojärjestyksessä ja palaten koordinaattiin 1.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kokeellisen pohjakalastustoiminnan harjoittaminen edellyttää CEM:n liitteessä I.E vahvistetun koekalastuspöytäkirjan mukaisesti tehtävää esikoetta.

1.  Kokeellisen pohjakalastustoiminnan harjoittaminen edellyttää tämän asetuksen liitteessä olevaan 21 kohtaan sisältyvässä CEM:n liitteessä I.E vahvistetun koekalastuspöytäkirjan mukaisesti tehtävää esikoetta.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  annettava komissiolle tiedoksi CEM:n liitteen I.E mukainen ”Ilmoitus aikeesta harjoittaa kokeellista pohjakalastustoimintaa” yhdessä 20 artiklan 1 kohdassa edellytetyn arvioinnin kanssa;

a)  annettava komissiolle tiedoksi tämän asetuksen liitteessä olevassa 22 kohdassa vahvistetun CEM:n liitteen I.E mukainen ”Ilmoitus aikeesta harjoittaa kokeellista pohjakalastustoimintaa” yhdessä 20 artiklan 1 kohdassa edellytetyn arvioinnin kanssa;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  annettava komissiolle CEM:n liitteen I.E mukainen ”Kokeellista pohjakalastusmatkaa koskeva raportti” 2 kuukauden kuluessa kokeellisen pohjakalastustoiminnan päätökseen saattamisesta.

d)  annettava komissiolle tämän asetuksen liitteessä olevassa 23 kohdassa vahvistetun CEM:n liitteen I.E mukainen ”Kokeellista pohjakalastusmatkaa koskeva raportti” 2 kuukauden kuluessa kokeellisen pohjakalastustoiminnan päätökseen saattamisesta.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  käsittelee CEM:n liitteessä I.E tarkoitettuja tekijöitä.

b)  käsittelee tämän asetuksen liitteessä olevassa 24 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä I.E tarkoitettuja tekijöitä, joiden mukaisesti arvioidaan ehdotettua kokeellista pohjakalastustoimintaa.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kunkin jäsenvaltion on vaadittava, että sen lipun alla purjehtimaan oikeutettujen, sääntelyalueella pohjakalastustoimintaa harjoittavien alusten päälliköt ilmoittavat haavoittuvan meriekosysteemin indikaattorilajisaaliiden määrän, kun haavoittuvan meriekosysteemin indikaattorilajeista saadaan CEM:n liitteen I.E mukaista näyttöä kalastustoimien aikana.

2.  Kunkin jäsenvaltion on vaadittava, että sen lipun alla purjehtimaan oikeutettujen, sääntelyalueella pohjakalastustoimintaa harjoittavien alusten päälliköt ilmoittavat haavoittuvan meriekosysteemin indikaattorilajisaaliiden määrän, kun haavoittuvan meriekosysteemin indikaattorilajeista saadaan tämän asetuksen liitteessä olevassa 25 kohdassa vahvistetun CEM:n liitteen I.E mukaista näyttöä kalastustoimien aikana.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  yksilöitävä korallit, sienieläimet ja muut eliöt alimmalla mahdollisella taksonomisella tasolla käyttäen CEM:n liitteessä I.E olevaa ”Koekalalastusta koskevaa tiedonkeruulomaketta”; ja

a)  yksilöitävä korallit, sienieläimet ja muut eliöt alimmalla mahdollisella taksonomisella tasolla käyttäen tämän asetuksen liitteessä olevassa 26 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä I.E olevaa ”Koekalalastusta koskevaa tiedonkeruulomaketta”; ja

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  CEM:n liitteessä II.C1 vahvistetussa muodossa luettelo lippunsa alla purjehtimaan oikeutetuista aluksista, joille se voi antaa luvan harjoittaa kalastustoimintaa sääntelyalueella, jäljempänä ’ilmoitettu alus’;

a)  tämän asetuksen liitteessä olevassa 27 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä II.C1 vahvistetussa muodossa luettelo lippunsa alla purjehtimaan oikeutetuista aluksista, joille se voi antaa luvan harjoittaa kalastustoimintaa sääntelyalueella, jäljempänä ’ilmoitettu alus’;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  aika ajoin ja viipymättä kaikki ilmoitettujen alusten luettelosta tehdyt poistot CEM:n liitteessä II.C2 vahvistetussa muodossa.

b)  aika ajoin ja viipymättä kaikki ilmoitettujen alusten luettelosta tehdyt poistot tämän asetuksen liitteessä olevassa 28 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä II.C2 vahvistetussa muodossa.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  luetteloon kuuluville ilmoitetuille aluksille myöntämänsä yksittäiset luvat harjoittaa kalastustoimintaa sääntelyalueella, jäljempänä ’luvan saanut alus’, CEM:n liitteessä II.C3 vahvistetussa muodossa ja viimeistään 20 päivää ennen kalastustoiminnan aloittamista kyseisenä kalenterivuonna.

a)  luetteloon kuuluville ilmoitetuille aluksille myöntämänsä yksittäiset luvat harjoittaa kalastustoimintaa sääntelyalueella, jäljempänä ’luvan saanut alus’, tämän asetuksen liitteessä olevassa 29 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä II.C3 vahvistetussa muodossa ja viimeistään 20 päivää ennen kalastustoiminnan aloittamista kyseisenä kalenterivuonna.

Kussakin luvassa on yksilöitävä erityisesti voimassaolon alkamis- ja päättymispäivä sekä lajit, joiden kohdennettu kalastus sallitaan, paitsi jos CEM:n liitteessä II.C3 toisin määrätään. Jos alus aikoo kalastaa kalastusmahdollisuuksissa tarkoitettuja säänneltyjä lajeja, mainitussa yksilöinnissä on viitattava kyseiseen kantaan, kun säännelty laji liittyy asianomaiseen alueeseen;

Kussakin luvassa on yksilöitävä erityisesti voimassaolon alkamis- ja päättymispäivä sekä lajit, joiden kohdennettu kalastus sallitaan, paitsi jos tämän asetuksen liitteessä olevassa 29 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä II.C3 toisin määrätään. Jos alus aikoo kalastaa kalastusmahdollisuuksissa tarkoitettuja säänneltyjä lajeja, mainitussa yksilöinnissä on viitattava kyseiseen kantaan, kun säännelty laji liittyy asianomaiseen alueeseen;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  viipymättä tiedot luvan keskeyttämisestä CEM:n liitteessä II.C4 vahvistetussa muodossa, kun asianomainen lupa on poistettu tai sen sisältöä on muutettu luvan voimassaoloaikana;

b)  viipymättä tiedot luvan keskeyttämisestä tämän asetuksen liitteessä olevassa 30 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä II.C4 vahvistetussa muodossa, kun asianomainen lupa on poistettu tai sen sisältöä on muutettu luvan voimassaoloaikana;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kunkin lajin 3-kirjaiminen koodi, sellaisina kuin ne luetellaan CEM:n liitteessä I.C;

b)  kunkin lajin 3-kirjaiminen koodi, sellaisina kuin ne luetellaan tämän asetuksen liitteessä olevassa 31 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä I.C;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  tuotteen jalostusasteen koodi, sellaisina kuin ne luetellaan CEM:n liitteessä II.K.

e)  tuotteen jalostusasteen koodi, sellaisina kuin ne luetellaan tämän asetuksen liitteessä olevassa 32 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä II.K.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jokaisella kalastusaluksella on pidettävä CEM:n liitteen II.A mukaista kalastuspäiväkirjaa, joka on säilytettävä aluksella vähintään 12 kuukautta ja jossa ilmoitetaan

2.  Jokaisella kalastusaluksella on pidettävä tämän asetuksen liitteessä olevassa 33 kohdassa vahvistetun CEM:n liitteen II.A mukaista kalastuspäiväkirjaa, joka on säilytettävä aluksella vähintään 12 kuukautta ja jossa ilmoitetaan

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  joka säilytetään aluksella siihen saakka, kun saaliin purkaminen aluksesta on saatu kokonaisuudessaan päätökseen.

d)  joka säilytetään aluksella siihen saakka, kun kaikkien saaliiden purkaminen aluksesta on saatu kokonaisuudessaan päätökseen.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jokaisen kalastusaluksen on toimitettava sähköisesti KSK:lleen ilmoitukset seuraavista seikoista CEM:n liitteissä II.D ja II.F kunkin ilmoitustyypin osalta vahvistettua muotoa ja sisältöä noudattaen:

6.  Jokaisen kalastusaluksen on toimitettava sähköisesti KSK:lleen ilmoitukset seuraavista seikoista tämän asetuksen liitteessä olevassa 34 ja 35 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteissä II.D ja II.F kunkin ilmoitustyypin osalta vahvistettua muotoa ja sisältöä noudattaen:

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 6 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  CEM:n liitteessä I.C olevassa lajiluettelossa lueteltujen lajien saaliit, joiden kokonaiselopaino aluksella on alle 100 kilogrammaa, voidaan ilmoittaa käyttäen 3-kirjaimista koodia ”MZZ” (meriympäristön lajeja ei eritellä), paitsi kun kyseessä ovat hait. Kaikki hait on ilmoitettava lajien tasolla asianomaisella 3-kirjaimisella koodilla siinä määrin kuin se on mahdollista. Jos lajikohtainen ilmoittaminen ei ole mahdollista, hailajit on kirjattava tapauksen mukaan joko suurina haina (SHX) tai piikkihaina (DGX) CEM:n liitteessä I.C olevia 3-kirjaimisia koodeja käyttäen.

g)  tämän asetuksen liitteessä olevassa 31 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä I.C olevassa lajiluettelossa lueteltujen lajien saaliit, joiden kokonaiselopaino aluksella on alle 100 kilogrammaa, voidaan ilmoittaa käyttäen 3-kirjaimista koodia ”MZZ” (meriympäristön lajeja ei eritellä), paitsi kun kyseessä ovat hait. Kaikki hait on ilmoitettava lajien tasolla asianomaisella 3-kirjaimisella koodilla siinä määrin kuin se on mahdollista. Jos lajikohtainen ilmoittaminen ei ole mahdollista, hailajit on kirjattava tapauksen mukaan joko suurina haina (SHX) tai piikkihaina (DGX) tämän asetuksen liitteessä olevassa 31 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä I.C olevia 3-kirjaimisia koodeja käyttäen.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 6 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset voidaan peruuttaa käyttämällä CEM:n liitteessä II.F (8) olevaa muotoa. Jos jotakin näistä ilmoituksista oikaistava, uusi ilmoitus on lähetettävä viipymättä peruuttamisilmoituksen jälkeen tässä artiklassa vahvistettuja määräaikoja noudattaen.

Edellä 6 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset voidaan peruuttaa käyttämällä tämän asetuksen liitteessä olevassa 35 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä II.F (8) olevaa muotoa. Jos jotakin näistä ilmoituksista oikaistava, uusi ilmoitus on lähetettävä viipymättä peruuttamisilmoituksen jälkeen tässä artiklassa vahvistettuja määräaikoja noudattaen.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen KSK toimittaa sähköisesti 6 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset heti ne saatuaan NAFOn pääsihteerille ja kopiona komissiolle ja EFCAlle CEM:n liitteessä II.D vahvistetussa muodossa.

8.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen KSK toimittaa sähköisesti 6 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset heti ne saatuaan NAFOn pääsihteerille ja kopiona komissiolle ja EFCAlle tämän asetuksen liitteessä olevassa 34 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä II.D vahvistetussa muodossa.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 9 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  varmistettava, että kalastuspäiväkirjan tiedot toimitetaan komissiolle 60 päivän kuluessa kunkin kalastusmatkan päättymisestä joko XML-kielellä tai Microsoft Excel -muodossa ja että ne sisältävät ainakin CEM:n liitteessä II.N olevat tiedot.

b)  varmistettava, että kalastuspäiväkirjan tiedot toimitetaan komissiolle 60 päivän kuluessa kunkin kalastusmatkan päättymisestä joko XML-kielellä tai Microsoft Excel -muodossa ja että ne sisältävät ainakin tämän asetuksen liitteessä olevassa 36 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä II.N olevat tiedot.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 9 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  NAFOn pääsihteerille toimitetut VMS-paikkatiedot noudattavat tiedonvaihtomuotoa, joka vahvistetaan CEM:n liitteessä II.E ja kuvataan tarkemmin sen liitteessä II.D.

b)  NAFOn pääsihteerille toimitetut VMS-paikkatiedot noudattavat tiedonvaihtomuotoa, joka vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä olevassa 37 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä II.E ja kuvataan tarkemmin tämän asetuksen liitteessä olevassa 34 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä II.D.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  merkitsevät 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla suojatuilla merenalaisilla vuorilla kalastettaessa CEM:n liitteessä II.M tarkoitetun tarkkailijaraportin kohtaan ”huomautuksia” kustakin nostokerrasta kaikki CEM:n liitteessä I.E tarkoitettujen haavoittuvan meriekosysteemin indikaattorilajien määrät;

d)  merkitsevät 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla suojatuilla merenalaisilla vuorilla kalastettaessa tämän asetuksen liitteessä olevassa 38 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä II.M tarkoitetun tarkkailijaraportin kohtaan ”huomautuksia” kustakin nostokerrasta kaikki tämän asetuksen liitteessä olevassa 25 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä I.E tarkoitettujen haavoittuvan meriekosysteemin indikaattorilajien määrät;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  toimittavat mahdollisimman pian sääntelyalueelta poistumisen jälkeen ja viimeistään silloin, kun alus saapuu satamaan, CEM:n liitteen II.M mukaisen raportin sähköisessä muodossa lippujäsenvaltiolle ja, jos satamassa tehdään tarkastus, paikalliselle satamavalvontaviranomaiselle. Lippujäsenvaltio toimittaa raportin Microsoft Excel -muodossa 25 päivän kuluessa aluksen saapumisesta satamaan. Komissio lähettää tämän raportin NAFOn pääsihteerille.

h)  toimittavat mahdollisimman pian sääntelyalueelta poistumisen jälkeen ja viimeistään silloin, kun alus saapuu satamaan, tämän asetuksen liitteessä olevassa 38 kohdassa vahvistetun CEM:n liitteen II.M mukaisen raportin sähköisessä muodossa lippujäsenvaltiolle ja, jos satamassa tehdään tarkastus, paikalliselle satamavalvontaviranomaiselle. Lippujäsenvaltio toimittaa raportin Microsoft Excel -muodossa 25 päivän kuluessa aluksen saapumisesta satamaan. Komissio lähettää tämän raportin NAFOn pääsihteerille.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 9 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  27 artiklan 3 kohdassa kuvattujen tehtävien lisäksi toimitettava päivittäin CEM:n liitteen II.G mukainen tarkkailijaraportti, jäljempänä ’OBR’, lippujäsenvaltion KSK:lle, joka toimittaa sen viimeistään vastaanottoa seuravana päivänä klo 12:00 (UTC) komissiolle, joka puolestaan lähettää sen NAFOn pääsihteerille; ja

a)  27 artiklan 3 kohdassa kuvattujen tehtävien lisäksi toimitettava päivittäin CEM:n liitteen II.G mukainen tarkkailijaraportti, jäljempänä ’OBR’, tämän asetuksen liitteessä olevassa 39 kohdassa vahvistetun lippujäsenvaltion KSK:lle, joka toimittaa sen viimeistään vastaanottoa seuravana päivänä klo 12:00 (UTC) komissiolle, joka puolestaan lähettää sen NAFOn pääsihteerille; ja

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 10 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  CEM:n liitteen II.F(3) mukaisesti toimitettava päivittäin CAT-ilmoitus lippujäsenvaltion KSK:lle ja varmistettava, että näin ilmoitettu saalis vastaa kalastuspäiväkirjan merkintöjä. KSK:n on puolestaan toimitettava kyseinen ilmoitus viimeistään sen vastaanottopäivää seuraavana päivänä klo 12:00 (UTC) komissiolle, joka lähettää sen NAFOn pääsihteerille; ja

a)  CEM:n liitteen II.F(3) mukaisesti toimitettava päivittäin CAT-ilmoitus tämän asetuksen liitteessä olevassa 40 kohdassa vahvistetun lippujäsenvaltion KSK:lle ja varmistettava, että näin ilmoitettu saalis vastaa kalastuspäiväkirjan merkintöjä. KSK:n on puolestaan toimitettava kyseinen ilmoitus viimeistään sen vastaanottopäivää seuraavana päivänä klo 12:00 (UTC) komissiolle, joka lähettää sen NAFOn pääsihteerille; ja

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  Kaikkia luvussa VII tarkoitettuja tarkastus-, valvonta- ja tutkimusraportteja sekä niihin liittyviä kuvia tai näyttöä on kohdeltava luottamuksellisina CEM:n liitteen II.B mukaisesti.

10.  Kaikkia luvussa VII tarkoitettuja tarkastus-, valvonta- ja tutkimusraportteja sekä niihin liittyviä kuvia tai näyttöä on kohdeltava luottamuksellisina tämän asetuksen liitteessä olevassa 41 kohdassa vahvistetun CEM:n liitteen II.B mukaisesti.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  täytettävä CEM:n liitteessä IV.A oleva valvontaraporttilomake. Jos tarkastaja on tehnyt nostokerran sisällöstä tilavuusarvioinnin tai saaliin koostumuksen arvioinnin, valvontaraportissa on oltava kaikki asiaankuuluvat tiedot vedon sisällöstä ja tilavuusarvioinnissa käytetystä menetelmästä;

a)  täytettävä tämän asetuksen liitteessä olevassa 42 kohdassa vahvistetun CEM:n liitteen IV.A mukainen valvontaraporttilomake. Jos tarkastaja on tehnyt nostokerran sisällöstä tilavuusarvioinnin tai saaliin koostumuksen arvioinnin, valvontaraportissa on oltava kaikki asiaankuuluvat tiedot vedon sisällöstä ja tilavuusarvioinnissa käytetystä menetelmästä;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  käyttävät CEM:n liitteen IV.E mukaista viiriä tarkastusaluksessa ja nousualuksessa;

b)  käyttävät tämän asetuksen liitteessä olevassa 43 kohdassa vahvistetun CEM:n liitteen IV.E mukaista viiriä tarkastusaluksessa ja nousualuksessa;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  antamalla käyttöön CEM:n liitteen IV.G mukaiset laskuportaat;

c)  antamalla käyttöön tämän asetuksen liitteessä olevassa 44 kohdassa vahvistetun CEM:n liitteen IV.G mukaiset laskuportaat;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  pidättäytymällä häiritsemästä tarkastajien ja tarkkailijan välistä yhteydenpitoa;

h)  pidättäytymällä häiritsemästä tarkastajien ja tarkkailijan välistä yhteydenpitoa ja antamalla tätä tarkoitusta varten käyttöön varattu tila tai alue;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että sen tarkastajat täyttävät kustakin tarkastuksesta tarkastusraportin CEM:n liitteessä IV.B olevalle lomakkeelle.

1.  Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että sen tarkastajat täyttävät kustakin tarkastuksesta tarkastusraportin tämän asetuksen liitteessä olevassa 45 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä IV.B vahvistetulle lomakkeelle.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tarkastajien on muunnettava tuotantopaino elopainoksi aluksen päällikön käyttämiä muuntokertoimia käyttäen, kun tuotantopäiväkirjan merkintöjä verrataan kalastuspäiväkirjan merkintöihin;

b)  tarkastajien on muunnettava tuotantopaino elopainoksi, kun tuotantopäiväkirjan merkintöjä verrataan asetuksen EU N:o 404/2011 liitteissä XIII, XIV ja XV vahvistettuihin kalastuspäiväkirjan merkintöihin; kyseisten liitteiden soveltamisalaan kuulumattomien lajien ja tarjontamuotojen osalta sovelletaan aluksen päällikön käyttämiä muuntokertomia;

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  kiinnittävät lujasti CEM:n liitteessä IV.F olevan NAFOn tarkastussinetin mukaisen tarkastussinetin tarvittaessa ja merkitsevät asianmukaisella tavalla tarkastusraporttiin toteutetut toimet ja kunkin sinetin sarjanumeron;

d)  kiinnittävät lujasti tämän asetuksen liitteessä olevassa 46 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä IV.F olevan NAFOn tarkastussinetin mukaisen tarkastussinetin tarvittaessa ja merkitsevät asianmukaisella tavalla tarkastusraporttiin toteutetut toimet ja kunkin sinetin sarjanumeron;

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  toimitettava 24 tunnin kuluessa rikkomuksen havaitsemisesta tarkastajiensa raportoimaa rikkomusta koskeva kirjallinen ilmoitus komissiolle ja EFCAlle, joka puolestaan toimittaa sen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka lipun alla alus purjehtii, tai jäsenvaltiolle, jos se ei ole sama kuin tarkastava jäsenvaltio, sekä NAFOn pääsihteerille. Kirjallisessa ilmoituksessa on oltava CEM:n liitteen IV.B mukaisen tarkastusraportin kohtaan 15 merkityt tiedot, mainittava asiaankuuluvat toimenpiteet sekä kuvattava yksityiskohtaisesti rikkomusta koskevan ilmoituksen antamisen perusteet ja ilmoitusta tukevat todisteet, ja sen mukana on mahdollisuuksien mukaan oltava kuvia pyydyksistä, saaliista tai muista todisteista, jotka liittyvät tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun rikkomukseen;

a)  toimitettava 24 tunnin kuluessa rikkomuksen havaitsemisesta tarkastajiensa raportoimaa rikkomusta koskeva kirjallinen ilmoitus komissiolle ja EFCAlle, joka puolestaan toimittaa sen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka lipun alla alus purjehtii, tai jäsenvaltiolle, jos se ei ole sama kuin tarkastava jäsenvaltio, sekä NAFOn pääsihteerille. Kirjallisessa ilmoituksessa on oltava tämän asetuksen liitteessä olevassa 45 kohdassa vahvistetun CEM:n liitteen IV.B mukaisen tarkastusraportin kohtaan 15 merkityt tiedot, mainittava asiaankuuluvat toimenpiteet sekä kuvattava yksityiskohtaisesti rikkomusta koskevan ilmoituksen antamisen perusteet ja ilmoitusta tukevat todisteet, ja sen mukana on mahdollisuuksien mukaan oltava kuvia pyydyksistä, saaliista tai muista todisteista, jotka liittyvät tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun rikkomukseen;

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l)  tarkastajien tai tarkkailijoiden estäminen, uhkaaminen tai häiritseminen taikka muunlainen toiminta, jolla tehdään heidän velvollisuuksien suorittaminen mahdottomaksi;

l)  tarkastajien tai tarkkailijoiden estäminen, uhkaaminen tai häiritseminen taikka muunlainen toiminta, jolla tehdään heidän velvollisuuksien suorittaminen mahdottomaksi, mukaan lukien epäsuora painostus, kuten heidän lepäämisensä estäminen tai yksityisyytensä häiritseminen;

Perustelu

Tarkkailijat viettävät pitkiä aikoja kalastusaluksilla, ja vaikka heidän työnsä selvää häirintää ei ole, heidän lepoaikojensa ja yksityisyytensä häirintä on epäsuora keino heikentää heidän työkykyään.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan purkamiseen, jälleenlaivaukseen tai jäsenvaltioiden satamien käyttöön sellaisten kalastusalusten osalta, joilla on oikeus purjehtia toisen NAFOn sopimuspuolen lipun alla ja joilla harjoitetaan kalastustoimintaa sääntelyalueella. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan sääntelyalueella pyydettyihin kaloihin tai tällaisista kaloista peräisin oleviin kalatuotteisiin, joita ei ole aiemmin purettu aluksesta eikä jälleenlaivattu satamassa.

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan purkamiseen, jälleenlaivaukseen tai jäsenvaltioiden satamien käyttöön sellaisten kalastusalusten osalta, joilla on oikeus purjehtia toisen NAFOn sopimuspuolen lipun alla ja joilla harjoitetaan kalastustoimintaa sääntelyalueella. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan sääntelyalueella pyydettyihin saaliisiin tai niistä peräisin oleviin kalatuotteisiin, joita ei ole aiemmin purettu aluksesta eikä jälleenlaivattu satamassa.

Perustelu

Säännöksiä sovelletaan kaikkiin meren luonnonvaroihin eikä vain kaloihin.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Satamajäsenvaltion on vahvistettava ennakkopyynnöille vähimmäismääräaika. Ennakkopyyntöjä koskeva määräaika on 3 työpäivää ennen arvioitua saapumisaikaa. Satamajäsenvaltio voi kuitenkin yhteisymmärryksessä komission kanssa vahvistaa ennakkopyynnöille muun määräajan ottaen huomioon muun muassa saaliin tuotelajin taikka kalavesien ja satamiensa välimatkan. Satamajäsenvaltion on annettava tiedot ennakkopyyntöjä koskevasta määräajasta komissiolle, joka julkaisee tiedot NAFOn MCS-sivustolla pdf-muodossa.

2.  Satamajäsenvaltion on vahvistettava ennakkopyynnöille vähimmäismääräaika 3 työpäivää ennen saapumista. Satamajäsenvaltio voi kuitenkin yhteisymmärryksessä komission kanssa vahvistaa ennakkopyynnöille muun määräajan ottaen huomioon muun muassa saaliin tuotelajin taikka kalavesien ja satamiensa välimatkan. Satamajäsenvaltion on annettava tiedot ennakkopyyntöjä koskevasta määräajasta komissiolle, joka julkaisee tiedot NAFOn MCS-sivustolla pdf-muodossa.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  jos vahvistusta ei ole saatu 14 päivän kuluessa purkamisesta, satamajäsenvaltio voi takavarikoida kalat ja hävittää ne kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

c)  jos vahvistusta ei ole saatu 14 päivän kuluessa purkamisen päättymisestä, satamajäsenvaltio voi takavarikoida kalat ja hävittää ne kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Satamajäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava kalastusaluksen päällikölle, antaako se luvan satamaan saapumiseen vai ei, tai jos alus on jo satamassa, antaako se luvan aluksesta purkamiseen, jälleenlaivaukseen tai sataman muuhun käyttöön. Jos alus saa luvan satamaan saapumiseen, satamajäsenvaltion on palautettava aluksen päällikölle jäljennös CEM:n liitteen II.L mukaisesta satamavaltiovalvonnan ennakkopyyntölomakkeesta, jonka C osa on täytetty asianmukaisesti. Kyseinen jäljennös on myös lähetettävä komissiolle, joka julkaisee sen viipymättä NAFOn MCS-sivustolla. Jos lupa evätään, satamajäsenvaltion on ilmoitettava siitä myös sille NAFOn sopimuspuolelle, jonka lipun alla alus purjehtii.

8.  Satamajäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava kalastusaluksen päällikölle, antaako se luvan satamaan saapumiseen vai ei, tai jos alus on jo satamassa, antaako se luvan aluksesta purkamiseen, jälleenlaivaukseen tai sataman muuhun käyttöön. Jos alus saa luvan satamaan saapumiseen, satamajäsenvaltion on palautettava aluksen päällikölle jäljennös tämän asetuksen liitteessä olevassa 47 kohdassa vahvistetun CEM:n liitteen II.L mukaisesta satamavaltiovalvonnan ennakkopyyntölomakkeesta, jonka C osa on täytetty asianmukaisesti. Kyseinen jäljennös on myös lähetettävä komissiolle, joka julkaisee sen viipymättä NAFOn MCS-sivustolla. Jos lupa evätään, satamajäsenvaltion on ilmoitettava siitä myös sille NAFOn sopimuspuolelle, jonka lipun alla alus purjehtii.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 11 kohta

Komission teksti

Tarkistus

11.  Satamajäsenvaltion valtuutettujen tarkastajien suorittamien tarkastusten on oltava CEM:n liitteen IV.H mukaisia, ja tarkastajien on esitettävä aluksen päällikölle henkilöllisyystodistuksensa ennen tarkastusta.

11.  Satamajäsenvaltion valtuutettujen tarkastajien suorittamien tarkastusten on oltava tämän asetuksen liitteessä olevassa 48 kohdassa vahvistetun CEM:n liitteen IV.H mukaisia, ja tarkastajien on esitettävä aluksen päällikölle henkilöllisyystodistuksensa ennen tarkastusta.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 13 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  kaikki CEM:n liitteen II.L mukaisissa satamavaltiovalvonnan ennakkopyyntölomakkeissa ilmoitetut saalistiedot;

iii)  kaikki tämän asetuksen liitteessä olevassa 47 kohdassa vahvistetun CEM:n liitteen II.L mukaisissa satamavaltiovalvonnan ennakkopyyntölomakkeissa ilmoitetut saalistiedot;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 16 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

16.  Jokainen tarkastus on dokumentoitava täyttämällä CEM:n liitteen IV.C mukainen lomake PSC 3 (satamavaltiovalvonnan tarkastuslomake). Satamavaltiovalvonnan tarkastusraportin laatiminen ja käsittely sisältävät seuraavat toimet:

16.  Jokainen tarkastus on dokumentoitava täyttämällä tämän asetuksen liitteessä olevassa 49 kohdassa vahvistetun CEM:n liitteen IV.C mukainen lomake PSC 3 (satamavaltiovalvonnan tarkastuslomake). Satamavaltiovalvonnan tarkastusraportin laatiminen ja käsittely sisältävät seuraavat toimet:

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun sellaisen kalastusaluksen jäsenvaltio, josta saalista on tarkoitus purkaa tai jälleenlaivata tai joka osallistuu jälleenlaivaustoimintaan sataman ulkopuolella, on palauttanut 40 artiklan 5 kohdan mukaisesti jäljennöksen CEM:n liitteessä II.L olevasta satamavaltiovalvonnan ennakkopyyntölomakkeesta, jonka B osa on täytetty asianmukaisesti, tämä katsotaan vahvistukseksi siitä, että

2.  Kun sellaisen kalastusaluksen jäsenvaltio, josta saalista on tarkoitus purkaa tai jälleenlaivata tai joka osallistuu jälleenlaivaustoimintaan sataman ulkopuolella, on palauttanut 40 artiklan 5 kohdan mukaisesti jäljennöksen tämän asetuksen liitteessä olevassa 47 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä II.L olevasta satamavaltiovalvonnan ennakkopyyntölomakkeesta, jonka B osa on täytetty asianmukaisesti, tämä katsotaan vahvistukseksi siitä, että

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jokaisen sellaisen kalastusaluksen päällikön tai asiamiehen, joka aikoo saapua satamaan, on toimitettava saapumispyyntö satamajäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun pyyntöjä koskevan määräajan kuluessa. Tällaisen pyynnön mukana on oltava asianmukaisesti täytetty CEM:n A osan liitteen II.L mukainen satamavaltiovalvonnan ennakkopyyntölomake seuraavasti:

1.  Jokaisen sellaisen kalastusaluksen päällikön tai asiamiehen, joka aikoo saapua satamaan, on toimitettava saapumispyyntö satamajäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun pyyntöjä koskevan määräajan kuluessa. Tällaisen pyynnön mukana on oltava asianmukaisesti täytetty tämän asetuksen liitteessä olevassa 47 kohdassa vahvistetun CEM:n A osan liitteen II.L mukainen satamavaltiovalvonnan ennakkopyyntölomake seuraavasti:

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Aluksen päällikkö tai asiamies voi peruuttaa ennakkopyynnön sen sataman toimivaltaiselle viranomaiselle annettavalla ilmoituksella, jota aiotaan käyttää. Pyyntöön on liitettävä CEM:n liitteessä II.L tarkoitetun satamavaltiovalvonnan ennakkopyyntölomakkeen alkuperäiskappaleen jäljennös, jolle on kirjoitettu viistosti ”cancelled” (”peruutettu”).

2.  Aluksen päällikkö tai asiamies voi peruuttaa ennakkopyynnön sen sataman toimivaltaiselle viranomaiselle annettavalla ilmoituksella, jota aiotaan käyttää. Pyyntöön on liitettävä tämän asetuksen liitteessä olevassa 47 kohdassa vahvistetussa CEM:n liitteessä II.L tarkoitetun satamavaltiovalvonnan ennakkopyyntölomakkeen alkuperäiskappaleen jäljennös, jolle on kirjoitettu viistosti ”cancelled” (”peruutettu”).

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden, toimivaltaisten viranomaisten, käyttäjien, alusten päälliköiden ja miehistön on kohdeltava kaikkia tarkastus- ja tutkimusraportteja, niihin liittyviä kuvia ja todisteita sekä tässä luvussa tarkoitettuja lomakkeita luottamuksellisina CEM:n liitteen II.B mukaisesti.

Jäsenvaltioiden, toimivaltaisten viranomaisten, käyttäjien, alusten päälliköiden ja miehistön on kohdeltava kaikkia tarkastus- ja tutkimusraportteja, niihin liittyviä kuvia ja todisteita sekä tässä luvussa tarkoitettuja lomakkeita luottamuksellisina tämän asetuksen liitteessä olevassa 41 kohdassa vahvistetun CEM:n liitteen II.B mukaisesti.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  toimitettava tiedot viipymättä komissiolle käyttäen CEM:n liitteen IV.A mukaista valvontaraporttia;

a)  toimitettava tiedot viipymättä komissiolle käyttäen tämän asetuksen liitteessä olevassa 42 kohdassa vahvistetun CEM:n liitteen IV.A mukaista valvontaraporttia;

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  toimitettava tarkastajan havainnot viipymättä komissiolle käyttäen liitteen IV.B mukaista tarkastusraporttilomaketta; ja

i)  toimitettava tarkastajan havainnot viipymättä komissiolle käyttäen tämän asetuksen liitteessä olevassa 45 kohdassa vahvistetun CEM:n liitteen IV.B mukaista tarkastusraporttilomaketta; ja

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 53 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 53 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta sen mukauttamiseksi NAFOn hyväksymiin toimenpiteisiin, jotka koskevat

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  liitettä;

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

54 artikla

Komission teksti

Tarkistus

54 artikla

Poistetaan.

CEM:n tiettyjen osien ja liitteiden täytäntöönpano

 

1.  Tämän asetuksen seuraavissa säännöksissä tarkoitettuja CEM:n osia ja liitteitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa ja ne voidaan panna täytäntöön luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden osalta kahdentenakymmenentenä päivänä 2 kohdassa tarkoitetun julkaisemisensa jälkeen:

 

a)  3 artiklan 17, 21 ja 29 kohta;

 

b)  4 artiklan 3 kohdan a alakohta;

 

c)  9 artiklan 1, 4 ja 5 kohta;

 

d)  10 artiklan 1 kohdan e alakohta;

 

e)  13 artiklan 1 kohta ja 2 alakohdan d alakohta;

 

f)  14 artiklan 2 ja 3 kohta;

 

g)  16 artiklan 1 ja 2 kohta;

 

h)  17 artikla;

 

i)  18 artiklan 1–4 kohta;

 

j)  19 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan a ja d alakohta;

 

k)  20 artiklan 2 kohdan b alakohta;

 

l)  21 artiklan 2 kohta ja 4 kohdan a alakohta;

 

m)  22 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta ja 5 kohdan a alakohta;

 

n)  22 artiklan 5 kohdan a ja b alakohta;

 

o)  24 artiklan 1 kohdan b ja e alakohta;

 

p)  25 artiklan 2 kohta, 6 kohta, 6 kohdan g alakohta, 7 ja 8 kohta sekä 9 kohdan b alakohta;

 

q)  26 artiklan 9 kohdan b alakohta;

 

r)  27 artiklan 3 kohdan d ja h alakohta;

 

s)  28 artiklan 9 kohdan a alakohta ja 10 kohdan a alakohta;

 

t)  29 artiklan 10 kohta;

 

u)  31 artiklan 1 kohdan a alakohta;

 

v)  32 artiklan b alakohta;

 

w)  33 artiklan c alakohta;

 

x)  34 artiklan 1 kohta;

 

y)  35 artiklan 1 kohdan d alakohta ja 2 kohdan a alakohta;

 

z)  40 artiklan 8 ja 11 kohta, 13 kohdan a alakohdan iii alakohta ja 16 kohta;

 

aa)  41 artiklan 2 kohta;

 

bb)  42 artiklan 1 kohta, 1 kohdan a ja b alakohta sekä 2 kohta;

 

cc)  43 artikla;

 

dd)  44 artikla; ja

 

ee)  46 artiklan 1 kohdan a ja d alakohta.

 

2.  Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä 1 kohdassa tarkoitetut CEM:n osat ja liitteet yhden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

 

Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä jo julkaistuihin CEM:n osiin ja liitteisiin myöhemmin tehtävät muutokset ensimmäisen alakohdan mukaisesti yhden kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun kyseisistä muutoksista on tullut unionia ja jäsenvaltioita sitovia.

 

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

Liite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite

 

[jokainen kohta on täytettävä tarkoitetun toimenpiteen sisällön mukaisesti]

 

1)  3 artiklan 17 kohdassa tarkoitettu CEM:n taulukko 4;

 

2)  3 artiklan 17 kohdassa tarkoitettu CEM:n kuvio 2;

 

3)  3 artiklan 21 kohdassa tarkoitettu CEM:n liitteessä I.E oleva VI osa;

 

4)  3 artiklan 29 kohdassa tarkoitettu CEM:n liitteessä I.E oleva VII osa;

 

5)  4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen II vahvistettu muoto;

 

6)  Taulukko 1 ja 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu CEM:n kuvio 1(1);

 

7)  Taulukko 2 ja 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu CEM:n kuvio 1(2);

 

8)  Taulukko 3 ja 9 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu CEM:n kuvio 1(3);

 

9)  10 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen IV.C vahvistettu muoto;

 

10)  13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu CEM:n liite III.A;

 

11)  13 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu CEM:n liite I.C;

 

12)  14 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu CEM:n liite III.B;

 

13)  16 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu CEM:n liite I.D;

 

14)  17 artiklassa tarkoitettu CEM:n taulukko 4;

 

15)  18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu CEM:n kuvio 3;

 

16)  18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu CEM:n taulukko 5;

 

17)  18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu CEM:n kuvio 4;

 

18)  18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu CEM:n taulukko 6;

 

19)  18 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu CEM:n kuvio 5;

 

20)  18 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu CEM:n taulukko 7;

 

21)  19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu CEM:n liitteessä oleva koekalastuspöytäkirja;

 

22)  19 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen I.E mukainen ”Ilmoitus aikeesta harjoittaa kokeellista pohjakalastustoimintaa”;

 

23)  19 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen mukainen ”Kokeellista pohjakalastusmatkaa koskeva raportti”;

 

24)  20 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen I.E mukaista arviota ehdotetusta kokeellisesta pohjakalastustoiminnasta koskevat tekijät;

 

25)  21 artiklan 2 kohdassa ja 27 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteessä I.E olevien haavoittuvan meriekosysteemin indikaattorilajien luettelo;

 

26)  21 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen mukainen ”Koekalalastusta koskeva tiedonkeruulomake”;

 

27)  22 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen II.C1 mukaisen alusluettelon vahvistettu muoto;

 

28)  22 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen II.C2 mukaisen alusluettelosta poistamisen vahvistettu muoto;

 

29)  22 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen II.C3 mukainen ilmoitetuille aluksille myönnettyjen yksittäisten lupien vahvistettu muoto;

 

30)  22 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen II.C4 mukainen luvan poistamisen vahvistettu muoto;

 

31)  24 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 25 artiklan 6 kohdan g alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteessä I.E olevien lajien luettelo;

 

32)  24 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen II.C1 mukainen tuotteen jalostusasteen koodien luettelo;

 

33)  25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu CEM:n liitteessä II.A olevan kalastuspäiväkirjan malli;

 

34)  25 artiklan 6 ja 8 kohdassa tarkoitettu CEM:n liitteessä II.D olevan saalisilmoituksen muoto;

 

35)  25 artiklan 6 ja 7 kohdassa tarkoitettu CEM:n liitteessä II.F olevan saalisilmoituksen peruuttamisen muoto;

 

36)  25 artiklan 9 kohdan b alakohdassa tarkoitettu CEM:n liite II.N;

 

37)  26 artiklan 9 kohdan b alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen II.E tietojenvaihtomuoto;

 

38)  27 artiklan 3 kohdan d ja h alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen II.M mukainen tarkkailijaraportti;

 

39)  28 artiklan 9 kohdan a alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen II.G mukainen raportti, jonka tarkkailija lähettää päivittäin;

 

40)  28 artiklan 10 kohdan a alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen II.F(3) mukainen CAT-ilmoitus, jonka aluksen päällikkö lähettää päivittäin;

 

41)   29 artiklan 10 ja 44 kohdassa tarkoitetut CEM:n liitteen III.B mukaiset luottamuksellisuutta koskevat säännöt;

 

42)   31 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 46 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen I.E mukainen valvontaraportti;

 

43)   32 artiklan b kohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen IV.E mukaisen viirin kuva;

 

44)   33 artiklan c kohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen IV.E mukaisten laskuportaiden käyttöön antaminen;

 

45)   34 artiklan 1 kohdassa, 35 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 46 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen IV.B mukainen tarkastusraportti;

 

46)   35 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen IV.F mukainen NAFOn tarkastussinetti;

 

47)   40 artiklan 8 kohdassa ja 13 kohdan a alakohdan iii alakohdassa sekä 42 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen mukainen satamavaltiovalvonnan ennakkopyyntölomake;

 

48)   40 artiklan 11 kohdassa tarkoitettu tarkastuksia koskeva CEM:n liite IV.H;

 

49)   40 artiklan 16 kohdassa tarkoitettu CEM:n liitteen IV.C mukainen satamavaltiovalvonnan tarkastuslomake.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

1) Ehdotuksen sisältö

Komissio esitteli 7. elokuuta 2018 ehdotuksen asetukseksi, jonka tarkoituksena on saattaa Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO), jonka sopimuspuoli Euroopan unioni (EU) on ollut vuodesta 1979 alkaen, hyväksymät säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteet osaksi EU:n lainsäädäntöä. NAFO on alueellinen kalastuksenhoitojärjestö (RFMO), joka vastaa kalavarojen hoidosta Luoteis-Atlantilla. NAFOn säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä sovelletaan yksinomaan sen sääntelyalueella, joka sijaitsee avomerellä. Tällä hetkellä EU:lla on 35 alusta, joille on myönnetty lupa kalastaa NAFOn sääntelyalueella, ja ne ovat purkaneet saaliita ainoastaan Aveiron satamassa Portugalissa ja Vigon satamassa Espanjassa.

NAFO koostuu kalastuskomissiosta, jonka jäseniä kaikki sopimusosapuolet ovat ja jonka tavoitteena on hyväksyä yksimielisesti järjestön säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteitä NAFO-yleissopimuksen mukaisesti, ja poikkeustapauksissa päätöksiä voidaan tehdä kahden kolmasosan enemmistöllä. EU:ta edustaa NAFOn komission kokouksissa komissio viisi vuotta kestävän valtuutuksen perusteella neuvoston päättämien neuvotteluohjeiden mukaisesti. NAFOn vuosikokouksissa EU:ta edustavat komissio, neuvosto ja sidosryhmien edustajat.

NAFOn yleissopimuksessa määrätään, että NAFO-komission hyväksymät säilyttämistoimenpiteet ovat sitovia ja että sopimuspuolten on pantava ne täytäntöön. NAFO-komissio hyväksyy vuosikokouksissaan uudet toimenpiteet, jotka NAFOn pääsihteeri antaa tiedoksi sopimuspuolille kokouksen jälkeen NAFO-komission päätöksinä. Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen komissio ilmoittaa neuvostolle uusien toimenpiteiden hyväksymisestä sekä niiden suunnitellusta voimaantulopäivästä.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa määrätään, että unionin on noudatettava tiukasti kansainvälistä oikeutta. Tämä koskee myös NAFOn säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden noudattamista.

Tämä ehdotus liittyy NAFOn vuodesta 2008 alkaen toteuttamiin toimenpiteisiin ja 18. toukokuuta 2017 voimaan tulleeseen muutettuun NAFO-yleissopimukseen.

2) Esittelijän kanta

Esittelijä suhtautuu myönteisesti tähän asetusehdotukseen, jolla saatetaan päivitetyt NAFOn säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteet osaksi unionin lainsäädäntöä.

Esittelijä korostaa, että siitä huolimatta, että NAFOn sääntelyalueella kalastustoiminnan harjoittamiseen luvan saaneen unionin laivaston kokoa on vähennetty ja se on tällä hetkellä yhteensä 35 alusta, saaliiden määrä on huomattava toimintaan osallistuvan laivaston koko huomioon ottaen. NAFOn verkkosivuston mukaan vuonna 2017 unionin alusten saalis oli yhteensä 50 936 tonnia, ja tällä alueella toimi aluksia kuudesta jäsenvaltiosta. Kokonaissaaliista Portugalin ja Espanjan osuus oli lähes 80 prosenttia unionin alusten pyytämien kalojen kokonaispainosta. Maiden osuudet olivat 38,18 prosenttia (19 448 tonnia) ja 41,63 prosenttia (21 207 tonnia).

Esittelijä muistuttaa, että on ensisijaisen tärkeää varmistaa, että näillä vesillä kalastukseen sovelletaan parhaita säilyttämistoimenpiteitä, koska jotkut pyynnin kohteena olevat lajit ovat hyödyntämisen kannalta erityisen herkkiä, etenkin ne, joiden elinkaari on pitkä. Tämän lisäksi käytettävät pyydykset ovat suurimmaksi osaksi vedettäviä pyydyksiä, jotka vaikuttavat koko merenpohjaan ja näin myös elinympäristöön.

Esittelijä katsoo, että on varmistettava, että yhteistä kalastuspolitiikkaa on sovellettava unionin kaikkiin kalastuslaivastoihin riippumatta siitä, millä maantieteellisellä alueella ne harjoittavat toimintaa. Näin ollen sen varmistaminen, että yhden resurssin hyödyntäminen vaikuttaa vähän muihin resursseihin ja lajeihin, on ensisijaisen tärkeää. Tämän vuoksi komissio vaatii, että NAFOn kokousten yhteydessä ja etenkin hyväksyttäessä järjestön toteuttamia säilyttämistoimenpiteitä otetaan käyttöön toimenpiteitä, joilla vähennetään saaliiden poisheittämistä ja mahdollisuuksien mukaan kielletään se kokonaan. On tärkeää, että riippumatta siitä, millä maantieteellisellä alueella unionin alukset harjoittavat toimintaa, erilaisen sääntelyn välttämiseksi noudatetaan samoja sääntöjä ja tällä tavoin vahvistettuja sääntöjä lähennetään pakollisiin käytäntöihin, jotka koskevat unionin kalastusalusten toimia muilla maantieteellisillä alueilla.

Lopuksi esittelijä korostaa, että koska säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden muutokset on saatettava nopeasti osaksi unionin lainsäädäntöä, muutoksia ei ole tehty 52 artiklassa vahvistettuun 30 delegoidun säädöksen laajaan luetteloon. Vaikka esittelijä myöntää, että tämä helpottaa NAFOn päivitettyjen säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden nopeaa saattamista osaksi unionin lainsäädäntöä, hän katsoo, että olisi toivottavaa löytää ratkaisu, jolla näin suuri delegoitujen säädösten määrä vältetään. Tämän vuoksi esittelijä ilmoittaa komissiolle, että kalatalousvaliokunta aikoo varmistaa, että esitettävissä delegoiduissa säädöksissä rajoitutaan saattamaan säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteet osaksi unionin lainsäädäntöä ehdotuksen 52 artiklan 2 kohdan mukaisesti.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus asetukseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja valvontatoimenpiteiden toteuttamisesta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

7.8.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

10.9.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Ricardo Serrão Santos

4.9.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Tilly Metz

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 31. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö