SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2115/2005 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1386/2007

16.1.2019 - (COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)) - ***I

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Ricardo Serrão Santos


Procedura : 2018/0304(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0017/2019
Teksty złożone :
A8-0017/2019
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2115/2005 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1386/2007

(COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0577),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0391/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ...[1],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0017/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Biorąc pod uwagę fakt, że pewne przepisy dotyczące środków NAFO dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania są częściej zmieniane przez umawiające się strony NAFO i prawdopodobnie będą też zmieniane w przyszłości, w celu szybkiego włączenia do prawa Unii przyszłych zmian środków NAFO dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do następujących aspektów: ograniczeń czasowych sprawozdawczości, terminów składania sprawozdań; definicji; wykazu działań zakazanych dla statków badawczych; pewnych ograniczeń połowowych i ograniczeń nakładu połowowego; obowiązków związanych z zamykaniem łowisk; sytuacji, gdy gatunki wymienione w uprawnieniach do połowów są klasyfikowane jako przyłów; określonych maksymalnych ilości gatunków sklasyfikowanych jako przyłów, jakie można zatrzymać na burcie; pewnych obowiązków w przypadku przekroczenia limitów przyłowu w danym zaciągu; środków dotyczących połowów rai; środków dotyczących połowów krewetki północnej; zmian głębokości połowów i odesłań do stref ograniczonych połowów lub obszarów zamkniętych; procedur dotyczących upoważnionych statków, które posiadają na burcie całkowity połów o masie w relacji pełnej ponad 50 ton pochodzący spoza obszaru podlegającego regulacji i które wchodzą na ten obszar w celu połowu halibuta niebieskiego, warunków wstępnych rozpoczęcia połowu halibuta niebieskiego; geograficznego i czasowego zamykania łowisk krewetki północnej; środków ochrony rekina, w tym sprawozdawczości, zakazu obcinania płetw rekinom na statku oraz ich zatrzymywania na burcie, przeładunku i wyładunku; charakterystyki technicznej rozmiaru oczek sieci; odesłań do mapy śladu połowowego; oraz odesłań do obszarowych ograniczeń połowów dennych; przepisów dotyczących definicji napotkania gatunków wskaźnikowych wrażliwych ekosystemów morskich oraz obowiązków obserwatora skierowanego na statek; treści przekazywanych drogą elektroniczną, wykazu ważnych dokumentów pokładowych na statku, planów ładowni; dokumentów pokładowych na statku dotyczących umów czarterowych; obowiązków związanych ze stosowaniem dzienników połowowych, dzienników produkcyjnych i planów rozmieszczenia i mocowania, w tym obowiązków sprawozdawczych i dotyczących przekazywania; danych VMS (satelitarnego systemu monitorowania statków); przepisów dotyczących elektronicznego raportowania na temat treści powiadomień; obowiązków kapitana statku rybackiego podczas inspekcji; obowiązków inspektorów i państw członkowskich dokonujących inspekcji; wykazu naruszeń przepisów stanowiących poważne naruszenia; obowiązków państw członkowskich bandery i państw członkowskich portu; obowiązków kapitana statku rybackiego; warunków wejścia do portu i inspekcji dokonywanych przez kraje niebędące umawiającymi się stronami; wykazu środków, które państwa członkowskie mogą podjąć wobec statków wymienionych w wykazie statków NNN oraz rocznych obowiązków sprawozdawczych.

(7)  Transpozycja do prawa Unii wszelkich przyszłych zaleceń zmieniających środki NAFO dotyczące ochrony zasobów i jej egzekwowania odbywa się na mocy zwykłej procedury ustawodawczej.

Uzasadnienie

Komisja proponuje dokonanie transpozycji przyszłych zmian środka NAFO dotyczącego ochrony zasobów i jej egzekwowania w drodze aktów delegowanych. Oznaczałoby to w praktyce, że PE nie ma żadnego wpływu w NAFO, a w przyszłości również na innych forach międzynarodowych. Transpozycja zaleceń RFMO powinna pozostać wspólnym uprawnieniem Parlamentu Europejskiego i Rady w ramach zwykłej procedury ustawodawczej (współdecyzji).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Zauważa, że w obecnym rozporządzeniu zwraca się uwagę na status gatunków spodoustych, takich jak rekiny i płaszczki, jako gatunki zagrożone, oraz że z badań Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody wynika, iż populacje rekinów, a co za tym idzie ekosystemy morskie, są poważnie zagrożone.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

17)  „ślad połowowy”, znany również jako „istniejące obszary połowów dennych”, oznacza część obszaru podlegającego regulacji, na której w przeszłości prowadzono połowy denne i która jest określona współrzędnymi wskazanymi w tabeli 4 i przedstawiona na rysunku 2 zawartych w CEM;

17)  „ślad połowowy”, znany również jako „istniejące obszary połowów dennych”, oznacza część obszaru podlegającego regulacji, na której w przeszłości prowadzono połowy denne i która jest określona współrzędnymi wskazanymi w tabeli 4 i przedstawiona na rysunku 2 zawartych w CEM określonych w pkt 1 i 2 załącznika do niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

21)  „gatunki wskaźnikowe wrażliwych ekosystemów morskich” oznaczają gatunki, które sygnalizują występowanie wrażliwych ekosystemów morskich, jak określono w części VI załącznika I.E do CEM;

21)  „gatunki wskaźnikowe wrażliwych ekosystemów morskich” oznaczają gatunki, które sygnalizują występowanie wrażliwych ekosystemów morskich, jak określono w części VI załącznika I.E do CEM określonych w pkt 3 załącznika do niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

29)  „element wskaźnikowy wrażliwych ekosystemów morskich” oznacza element wskaźnikowy wrażliwych ekosystemów morskich stanowiący jedną z cech topograficznych, hydrofizycznych i geograficznych, które potencjalnie wspierają wrażliwe ekosystemy morskie, określonych w części VII załącznika I.E do CEM.

29)  „element wskaźnikowy wrażliwych ekosystemów morskich” oznacza element wskaźnikowy wrażliwych ekosystemów morskich stanowiący jedną z cech topograficznych, hydrofizycznych i geograficznych, które potencjalnie wspierają wrażliwe ekosystemy morskie, określonych w części VII załącznika I.E do CEM określonych w pkt 4 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nie prowadzi działalności połowowej niezgodnej z jego planem badań ani

a)  nie prowadzi działalności połowowej niezgodnej z jego planem badań, w tym działalności prowadzonej poza obszarem podlegającym regulacji; or

Uzasadnienie

Statki badawcze będą musiały włączać do swoich planów badawczych wszelką planowaną działalność połowową, w tym poza obszarem podlegającym regulacji. Nie można zezwalać na prowadzenie działalności badawczej innej niż działalność przewidziana w planach badań.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  nie poławia krewetki północnej w rejonie 3L w ilości przekraczającej przydział danego państwa członkowskiego.

b)  nie poławia krewetki północnej w rejonie 3L w ilości przekraczającej przydział danego państwa członkowskiego bandery statku.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że maksymalna ilość krewetki północnej, którą można poławiać w obszarze 3L, to ilość ustalona dla państwa członkowskiego bandery statku badawczego.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  informuje Komisję drogą elektroniczną w formacie przewidzianym w załączniku II.C do CEM o wszystkich statkach badawczych uprawnionych do pływania pod jego banderą, które państwo to upoważniło do prowadzenia działalności badawczej na obszarze podlegającym regulacji oraz

a)  informuje Komisję drogą elektroniczną w formacie przewidzianym w załączniku II.C do CEM określonych w pkt 5 załącznika do niniejszego rozporządzenia, o wszystkich statkach badawczych uprawnionych do pływania pod jego banderą, które państwo to upoważniło do prowadzenia działalności badawczej na obszarze podlegającym regulacji oraz,

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie zapewnia, aby do stad określonych w obowiązujących uprawnieniach do połowów miały zastosowanie wszystkie ograniczenia połowowe ograniczenia nakładu połowowego oraz, o ile nie określono inaczej, aby wszystkie kwoty były wyrażone jako masa w relacji pełnej w tonach metrycznych.

1.  Każde państwo członkowskie zapewnia, aby do stad określonych w obowiązujących uprawnieniach do połowów miały zastosowanie wszystkie ograniczenia połowowe lub ograniczenia nakładu połowowego oraz, o ile nie określono inaczej, aby wszystkie kwoty były wyrażone jako masa w relacji pełnej w tonach metrycznych.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że istnieją ograniczenia połowowe i ograniczenia nakładu połowowego, które mają zastosowanie do stad niezależnie od siebie.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewnia, by po szacowanej dacie, z którą połowy sięgną 100 % całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) karmazyna w rejonie 3M, na burcie jego statków nie zatrzymywano już karmazyna z rejonu 3M;

c)  zapewnia, by po szacowanej dacie, z którą połowy sięgną 100 % całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) karmazyna w rejonie 3M, na burcie jego statków nie zatrzymywano już karmazyna z rejonu 3M, z wyjątkiem przypadków dopuszczonych przez CEM;

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do celów niniejszego artykułu przyjmuje się, że rejon 3M obejmuje część rejonu 3L wyznaczoną liniami łączącymi punkty opisane w tabeli 1 i przedstawione na rysunku 1(1) zawartych w CEM.

1.  Do celów niniejszego artykułu przyjmuje się, że rejon 3M obejmuje część rejonu 3L wyznaczoną liniami łączącymi punkty opisane w tabeli 1 i przedstawione na rysunku 1(1) zawartych w CEM określonych w pkt 6 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W rejonie 3M żaden statek nie może dokonywać połowów krewetki północnej pomiędzy godziną 00:01 uniwersalnego czasu koordynowanego (czasu UTC) w dniu 1 czerwca a godziną 24:00 czasu UTC w dniu 31 grudnia na obszarze opisanym w tabeli 2 i przedstawionym na rysunku 1(2) zawartych w CEM.

4.  W rejonie 3M żaden statek nie może dokonywać połowów krewetki północnej pomiędzy godziną 00:01 uniwersalnego czasu koordynowanego (czasu UTC) w dniu 1 czerwca a godziną 24:00 czasu UTC w dniu 31 grudnia na obszarze opisanym w tabeli 2 i przedstawionym na rysunku 1(2) zawartych w CEM określonych w pkt 7 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Wszystkie połowy krewetki północnej w rejonie 3L są prowadzone na głębokości większej niż 200 m. Połowy na obszarze podlegającym regulacji są ograniczone do obszaru na wschód od linii wyznaczonej przez współrzędne opisane w tabeli 3 i przedstawione na rysunku 1(3) zawartych w CEM.

5.  Wszystkie połowy krewetki północnej w rejonie 3L są prowadzone na głębokości większej niż 200 m. Połowy na obszarze podlegającym regulacji są ograniczone do obszaru na wschód od linii wyznaczonej przez współrzędne opisane w tabeli 3 i przedstawione na rysunku 1(3) zawartych w CEM określonych w pkt 8 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  upoważniony statek wyładowuje połowy halibuta niebieskiego tylko w wyznaczonym porcie. W tym celu każde państwo członkowskie wyznacza co najmniej jeden port na swoim terytorium, w którym upoważnione statki mogą wyładowywać halibuta niebieskiego;

b)  upoważniony statek wyładowuje połowy halibuta niebieskiego tylko w wyznaczonym porcie. W tym celu każde państwo członkowskie wyznacza co najmniej jeden port, w którym upoważnione statki mogą wyładowywać halibuta niebieskiego;

Uzasadnienie

Artykuł 10 ust. 1 lit. b) można rozumieć tak, że wyładowywanie halibuta niebieskiego jest dozwolone tylko w jednym wyznaczonym porcie na terytorium danego państwa członkowskiego. Dotychczas zazwyczaj tak nie jest i nie jest to konieczne.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  najpóźniej 48 godzin przed przewidywanym czasem przybycia do portu upoważniony statek lub przedstawiciel w jego imieniu informuje właściwy organ portowy o przewidywanym czasie przybycia statku, szacowanej ilości halibuta niebieskiego zatrzymanej na burcie i o rejonie lub rejonach, z których te połowy pochodzą;

d)  najpóźniej 48 godzin przed przewidywanym czasem przybycia do portu upoważniony statek lub przedstawiciel w jego imieniu informuje właściwy organ kontroli rybołówstwa w porcie o przewidywanym czasie przybycia statku, szacowanej łącznej ilości halibuta niebieskiego zatrzymanej na burcie i o szacowanych ilościach według rejonu lub rejonów, z których te połowy pochodzą;

Uzasadnienie

Zmiana w celu dostosowania do systemu podziału kompetencji w Hiszpanii.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  każde państwo członkowskie prowadzi inspekcje każdego wyładunku halibuta niebieskiego w swoim porcie, sporządza sprawozdanie z inspekcji w formacie przewidzianym w załączniku IV.C do CEM i wysyła je Komisji z kopią do EFCA, w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia inspekcji. W sprawozdaniu z kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (PSC-3) wskazuje się i szczegółowo opisuje wszelkie naruszenia przepisów rozporządzenia, które zostały wykryte podczas inspekcji w porcie. Sprawozdanie zawiera wszystkie dostępne istotne informacje o naruszeniach wykrytych na morzu podczas bieżącego rejsu statku rybackiego, którego dotyczy inspekcja. Komisja publikuje te informacje na stronie internetowej MCS NAFO.

e)  każde państwo członkowskie prowadzi inspekcje każdego wyładunku halibuta niebieskiego w swoim porcie, sporządza sprawozdanie z inspekcji w formacie przewidzianym w załączniku IV.C do CEM określonych w pkt 9 załącznika do niniejszego rozporządzenia, i wysyła je Komisji z kopią do EFCA, w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia inspekcji. W sprawozdaniu z kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (PSC-3) wskazuje się i szczegółowo opisuje wszelkie naruszenia przepisów rozporządzenia, które zostały wykryte podczas inspekcji w porcie. Sprawozdanie zawiera wszystkie dostępne istotne informacje o naruszeniach wykrytych na morzu podczas bieżącego rejsu statku rybackiego, którego dotyczy inspekcja. Komisja publikuje te informacje na stronie internetowej MCS NAFO.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W miarę możliwości państwa członkowskie:

5.  Państwa członkowskie:

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  podejmują badania, aby określić metody zwiększenia selektywności narzędzi połowowych w celu ochrony rekinów;

a)  podejmują badania, aby określić metody zwiększenia selektywności narzędzi połowowych w celu ochrony rekinów i gatunków spodoustych;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  prowadzą badania dotyczące kluczowych parametrów biologicznych i ekologicznych, historii życia, charakterystyki behawioralnej i tras wędrówek, jak również dotyczące określenia potencjalnego mapowania najważniejszych gatunków rekina oraz ich obszarów rozrodu i obszarów dojrzewania narybku.

b)  prowadzą badania dotyczące kluczowych parametrów biologicznych i ekologicznych, historii życia, charakterystyki behawioralnej i tras wędrówek, jak również dotyczące określenia potencjalnego mapowania najważniejszych gatunków rekina i spodoustych oraz ich obszarów rozrodu i obszarów dojrzewania narybku.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do celów niniejszego artykułu rozmiar oczka sieci jest mierzony zgodnie z załącznikiem III.A do CEM.

1.  Do celów niniejszego artykułu rozmiar oczka sieci jest mierzony zgodnie z załącznikiem III.A do CEM określonych w pkt 10 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  130 mm w przypadku wszystkich innych ryb dennych, zgodnie z załącznikiem I.C do CEM;

d)  130 mm w przypadku wszystkich innych ryb dennych, zgodnie z załącznikiem I.C do CEM określonych w pkt 11 załącznika do niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Żaden statek nie może stosować elementów ani urządzeń, które blokują oczka lub ograniczają ich rozmiar. Statki mogą jednak przymocowywać urządzenia opisane w załączniku III.B do CEM – „Dozwolone górne fartuchy włoka / łańcuchy przegubowe włoków krewetkowych” – do górnej części worka włoka w taki sposób, aby nie blokowały oczek sieci worka włoka, w tym oczek ewentualnych przedłużaczy. Do dolnej części worka włoka można przymocować płótno, tkaninę sieciową lub inny materiał jedynie w takim stopniu, jaki jest niezbędny do zminimalizowania uszkodzeń worka włoka lub zapobiegania im.

2.  Żaden statek nie może stosować elementów ani urządzeń, które blokują oczka lub ograniczają ich rozmiar. Statki mogą jednak przymocowywać urządzenia opisane w załączniku III.B do CEM określonych w pkt 12 załącznika do niniejszego rozporządzenia – „Dozwolone górne fartuchy włoka / łańcuchy przegubowe włoków krewetkowych” – do górnej części worka włoka w taki sposób, aby nie blokowały oczek sieci worka włoka, w tym oczek ewentualnych przedłużaczy. Do dolnej części worka włoka można przymocować płótno, tkaninę sieciową lub inny materiał jedynie w takim stopniu, jaki jest niezbędny do zminimalizowania uszkodzeń worka włoka lub zapobiegania im.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Statki prowadzące połowy krewetki północnej w rejonach 3L lub 3M stosują kratownice sortujące lub kratownice o maksymalnym rozstawie prętów wynoszącym 22 mm. Statki prowadzące połowy krewetki północnej w rejonie 3L są ponadto wyposażone w łańcuchy przegubowe o długości co najmniej 72 cm, mierzone zgodnie z załącznikiem III.B do CEM.

3.  Statki prowadzące połowy krewetki północnej w rejonach 3L lub 3M stosują kratownice sortujące lub kratownice o maksymalnym rozstawie prętów wynoszącym 22 mm. Statki prowadzące połowy krewetki północnej w rejonie 3L są ponadto wyposażone w łańcuchy przegubowe o długości co najmniej 72 cm, mierzone zgodnie z załącznikiem III.B do CEM określonych w pkt 12 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Żaden statek nie zatrzymuje na burcie ryb mniejszych niż minimalny rozmiar ustanowiony zgodnie z załącznikiem I.D do CEM; takie ryby są niezwłocznie wrzucane do morza.

1.  Żaden statek nie zatrzymuje na burcie ryb mniejszych niż minimalny rozmiar ustanowiony zgodnie z załącznikiem I.D do CEM określonych w pkt 13 załącznika do niniejszego rozporządzenia; takie ryby są niezwłocznie wrzucane do morza.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przetworzone ryby, których długość jest mniejsza niż określono dla danego gatunku w załączniku I.D do CEM, uznaje się za pochodzące z ryb mniejszych niż minimalny rozmiar ryb określony dla danego gatunku.

2.  Przetworzone ryby, których długość jest mniejsza niż określono dla danego gatunku w załączniku I.D do CEM określonych w pkt 13 załącznika do niniejszego rozporządzenia, uznaje się za pochodzące z ryb mniejszych niż minimalny rozmiar ryb określony dla danego gatunku.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na mapie istniejących obszarów połowów dennych dokonywanych na obszarze podlegającym regulacji, przedstawionej na rysunku 2 zawartym w CEM, granicę tych obszarów po stronie zachodniej wyznacza granica wyłącznej strefy ekonomicznej Kanady, a po stronie wschodniej wyznaczają ją współrzędne przedstawione w tabeli 4 zawartej w CEM.

Na mapie istniejących obszarów połowów dennych dokonywanych na obszarze podlegającym regulacji, przedstawionej na rysunku 2 zawartym w CEM określonych w pkt 2 załącznika do niniejszego rozporządzenia, granicę tych obszarów po stronie zachodniej wyznacza granica wyłącznej strefy ekonomicznej Kanady, a po stronie wschodniej wyznaczają ją współrzędne przedstawione w tabeli 4 zawartej w CEM określonych w pkt 14 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 31 grudnia 2020 r. żaden statek nie może prowadzić połowów dennych na żadnym z obszarów przedstawionych na rysunku 3 zawartym w CEM i określonych poprzez połączenie – w kolejności numerycznej i kończąc na współrzędnej 1 – współrzędnych wskazanych w tabeli 5 zawartej w CEM.

1.  Do dnia 31 grudnia 2020 r. żaden statek nie może prowadzić połowów dennych na żadnym z obszarów przedstawionych na rysunku 3 zawartym w CEM (określonych w pkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia) ustalonych poprzez połączenie – w kolejności numerycznej i kończąc na współrzędnej 1 – współrzędnych wskazanych w tabeli 5 zawartej w CEM określonych w pkt 16 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do dnia 31 grudnia 2020 r. żaden statek nie może prowadzić połowów dennych na obszarze rejonu 3O przedstawionym na rysunku 4 zawartym w CEM i określonym poprzez połączenie – w porządku liczbowym i kończąc na współrzędnej 1 – współrzędnych wskazanych w tabeli 6 zawartej w CEM.

2.  Do dnia 31 grudnia 2020 r. żaden statek nie może prowadzić połowów dennych na obszarze rejonu 3O przedstawionym na rysunku 4 zawartym w CEM określonych w pkt 17 załącznika do niniejszego rozporządzenia, i określonym poprzez połączenie – w porządku liczbowym i kończąc na współrzędnej 1 – współrzędnych wskazanych w tabeli 6 zawartej w CEM określonych w pkt 18 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Do dnia 31 grudnia 2020 r. żaden statek nie może prowadzić połowów dennych na obszarach 113 przedstawionych na rysunku 5 zawartym w CEM i określonych poprzez połączenie – w porządku liczbowym i kończąc na współrzędnej 1 – współrzędnych wskazanych w tabeli 7 zawartej w CEM.

3.  Do dnia 31 grudnia 2020 r. żaden statek nie może prowadzić połowów dennych na obszarach 1-13 przedstawionych na rysunku 5 zawartym w CEM określonych w pkt 19 załącznika do niniejszego rozporządzenia, i określonych poprzez połączenie – w porządku liczbowym i kończąc na współrzędnej 1 – współrzędnych wskazanych w tabeli 7 zawartej w CEM określonych w pkt 20 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Do dnia 31 grudnia 2018 r. żaden statek nie może prowadzić połowów dennych na obszarze 14 przedstawionym na rysunku 5 zawartym w CEM i określonym poprzez połączenie – w porządku liczbowym i kończąc na współrzędnej 1 – współrzędnych wskazanych w tabeli 7 zawartej w CEM.

4.  Do dnia 31 grudnia 2018 r. żaden statek nie może prowadzić połowów dennych na obszarze 14 przedstawionym na rysunku 5 zawartym w CEM określonych w pkt 19 załącznika do niniejszego rozporządzenia, i określonym poprzez połączenie – w porządku liczbowym i kończąc na współrzędnej 1 – współrzędnych wskazanych w tabeli 7 zawartej w CEM określonych w pkt 20 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Denne zwiady rybackie są poprzedzone zwiadami prowadzonymi zgodnie z protokołem zwiadów rybackich określonym w załączniku I.E do CEM.

1.  Denne zwiady rybackie są poprzedzone zwiadami prowadzonymi zgodnie z protokołem zwiadów rybackich określonym w załączniku I.E do CEM określonych w pkt 21 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przekazują Komisji powiadomienie o zamiarze prowadzenia dennych zwiadów rybackich zgodnie z załącznikiem I.E do CEM, wraz z oceną wymaganą na podstawie art. 20 ust. 1;

a)  przekazują Komisji powiadomienie o zamiarze prowadzenia dennych zwiadów rybackich zgodnie z załącznikiem I.E do CEM określonych w pkt 22 załącznika do niniejszego rozporządzenia, wraz z oceną wymaganą na podstawie art. 20 ust. 1;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  przedstawiają Komisji sprawozdanie z rejsu w odniesieniu do dennych zwiadów rybackich, zgodnie z załącznikiem I.E do CEM, w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia dennych zwiadów rybackich.

d)  przedstawiają Komisji sprawozdanie z rejsu w odniesieniu do dennych zwiadów rybackich, zgodnie z załącznikiem I.E do CEM określonych w pkt 23 załącznika do niniejszego rozporządzenia, w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia dennych zwiadów rybackich.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  uwzględniać elementy wymienione w załączniku I.E do CEM.

b)  uwzględniać elementy oceny proponowanych dennych zwiadów rybackich wymienione w załączniku I.E do CEM określonych w pkt 24 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Każde państwo członkowskie wymaga, aby kapitanowie statków uprawnionych do pływania pod jego banderą i prowadzących połowy denne na obszarze podlegającym regulacji dokonywali oceny ilościowej gatunków wskaźnikowych wrażliwych ekosystemów morskich w przypadku napotkania podczas operacji połowowych elementów, które świadczą o obecności gatunków wskaźnikowych wrażliwych ekosystemów morskich, zgodnie z załącznikiem I.E do CEM.

2.  Każde państwo członkowskie wymaga, aby kapitanowie statków uprawnionych do pływania pod jego banderą i prowadzących połowy denne na obszarze podlegającym regulacji dokonywali oceny ilościowej gatunków wskaźnikowych wrażliwych ekosystemów morskich w przypadku napotkania podczas operacji połowowych elementów, które świadczą o obecności gatunków wskaźnikowych wrażliwych ekosystemów morskich, zgodnie z załącznikiem I.E do CEM określonych w pkt 25 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  klasyfikował korale, gąbki i inne organizmy do najniższego możliwego poziomu taksonomicznego za pomocą formularza danych zwiadów rybackich zawartego w załączniku I.E do CEM oraz

a)  klasyfikował korale, gąbki i inne organizmy do najniższego możliwego poziomu taksonomicznego za pomocą formularza danych zwiadów rybackich zawartego w załączniku I.E do CEM określonych w pkt 26 załącznika do niniejszego rozporządzenia, oraz

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wykaz statków uprawnionych do pływania pod jego banderą, które dane państwo może upoważnić do prowadzenia działalności połowowej na obszarze podlegającym regulacji, zwanych dalej „statkami zgłoszonymi”, w formacie przewidzianym w załączniku II.C1 do CEM;

a)  wykaz statków uprawnionych do pływania pod jego banderą, które dane państwo może upoważnić do prowadzenia działalności połowowej na obszarze podlegającym regulacji, zwanych dalej „statkami zgłoszonymi”, w formacie przewidzianym w załączniku II.C1 do CEM określonych w pkt 27 załącznika do niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  okresowo informacje o wszelkich statkach usuniętych z wykazu statków zgłoszonych, niezwłocznie, w formacie przewidzianym w załączniku II.C2 do CEM.

b)  okresowo informacje o wszelkich statkach usuniętych z wykazu statków zgłoszonych, niezwłocznie, w formacie przewidzianym w załączniku II.C2 do CEM określonych w pkt 28 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  indywidualne upoważnienie dla każdego statku z wykazu statków zgłoszonych, który państwo to upoważniło do prowadzenia działalności połowowej na obszarze podlegającym regulacji, zwanego dalej „statkiem upoważnionym”, w formacie określonym w załączniku II.C3 do CEM, nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem działalności połowowej w danym roku kalendarzowym.

a)  indywidualne upoważnienie dla każdego statku z wykazu statków zgłoszonych, który państwo to upoważniło do prowadzenia działalności połowowej na obszarze podlegającym regulacji, zwanego dalej „statkiem upoważnionym”, w formacie określonym w załączniku II.C3 do CEM określonych w pkt 29 załącznika do niniejszego rozporządzenia, nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem działalności połowowej w danym roku kalendarzowym.

W każdym upoważnieniu określa się w szczególności początkową i końcową datę jego ważności oraz gatunki, których połowy ukierunkowane są dozwolone, chyba że są one zwolnione zgodnie z załącznikiem II.C3 do CEM. Jeżeli statek zamierza dokonywać połowów gatunków podlegających regulacji, o których mowa w uprawnieniach do połowów, określenie to dotyczy danego stada, przy czym gatunek podlegający regulacji jest powiązany z obszarem, którego te połowy dotyczą;

W każdym upoważnieniu określa się w szczególności początkową i końcową datę jego ważności oraz gatunki, których połowy ukierunkowane są dozwolone, chyba że są one zwolnione zgodnie z załącznikiem II.C3 do CEM określonych w pkt 29 załącznika do niniejszego rozporządzenia. Jeżeli statek zamierza dokonywać połowów gatunków podlegających regulacji, o których mowa w uprawnieniach do połowów, określenie to dotyczy danego stada, przy czym gatunek podlegający regulacji jest powiązany z obszarem, którego te połowy dotyczą;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zawieszenie upoważnienia, w formacie przewidzianym w załączniku II.C4 do CEM, niezwłocznie w przypadku cofnięcia danego upoważnienia lub wprowadzenia zmian do jego treści, jeżeli cofnięcie lub zmiany mają miejsce w okresie jego ważności;

b)  zawieszenie upoważnienia, w formacie przewidzianym w załączniku II.C4 do CEM określonych w pkt 30 załącznika do niniejszego rozporządzenia, niezwłocznie w przypadku cofnięcia danego upoważnienia lub wprowadzenia zmian do jego treści, jeżeli cofnięcie lub zmiany mają miejsce w okresie jego ważności;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  kod alfa-3 dla każdego gatunku wymienionego w załączniku I.C do CEM;

b)  kod alfa-3 dla każdego gatunku wymienionego w załączniku I.C do CEM określonych w pkt 31 załącznika do niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  kod postaci produktu zgodnie z wykazem w załączniku II.K do CEM.

e)  kod postaci produktu zgodnie z wykazem w załączniku II.K do CEM określonych w pkt 32 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Każdy statek rybacki prowadzi dziennik połowowy, który jest przechowywany na statku przez co najmniej 12 miesięcy i w którym zgodnie z załącznikiem II.A do CEM:

2.  Każdy statek rybacki prowadzi dziennik połowowy, który jest przechowywany na statku przez co najmniej 12 miesięcy i w którym zgodnie z załącznikiem II.A do CEM określonych w pkt 33 załącznika do niniejszego rozporządzenia:

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  jest przechowywany na statku, dopóki statek nie zostanie całkowicie rozładowany.

d)  jest przechowywany na statku, dopóki nie zostaną wyładowane wszystkie połowy statku.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Każdy statek rybacki, zgodnie z formatem i treścią przewidzianą dla każdego rodzaju raportu w załączniku II.D i załączniku II.F do CEM, przesyła drogą elektroniczną do swojego ośrodka monitorowania rybołówstwa raporty dotyczące:

6.  Każdy statek rybacki, zgodnie z formatem i treścią przewidzianą dla każdego rodzaju raportu w załączniku II.D i załączniku II.F do CEM określonych w pkt 34 i 35 załącznika do niniejszego rozporządzenia, przesyła drogą elektroniczną do swojego ośrodka monitorowania rybołówstwa raporty dotyczące:

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 6 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  połowów gatunków wymienionych w wykazie gatunków zawartym w załączniku I.C do CEM, w przypadku których całkowita masa w relacji pełnej na burcie jest mniejsza niż 100 kg; z wyjątkiem rekinów mogą być one raportowane za pomocą kodu alfa-3 MZZ (gatunki morskie niesklasyfikowane). Wszystkie rekiny są w miarę możliwości raportowane na poziomie gatunku zgodnie z przypisanym im kodem alfa-3. Kiedy raportowanie na poziomie gatunku nie jest możliwe, gatunki rekina raportuje się albo jako koleniokształtne (SHX), albo koleniowate (DGX), w stosownych przypadkach i zgodnie z kodem alfa-3 przedstawionym w załączniku I.C do CEM.

g)  połowów gatunków wymienionych w wykazie gatunków zawartym w załączniku I.C do CEM określonych w pkt 31 załącznika do niniejszego rozporządzenia, w przypadku których całkowita masa w relacji pełnej na burcie jest mniejsza niż 100 kg; z wyjątkiem rekinów mogą być one raportowane za pomocą kodu alfa-3 MZZ (gatunki morskie niesklasyfikowane). Wszystkie rekiny są w miarę możliwości raportowane na poziomie gatunku zgodnie z przypisanym im kodem alfa-3. Kiedy raportowanie na poziomie gatunku nie jest możliwe, gatunki rekina raportuje się albo jako koleniokształtne (SHX), albo koleniowate (DGX), w stosownych przypadkach i zgodnie z kodem alfa-3 przedstawionym w załączniku I.C do CEM określonych w pkt 31 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Raporty, o których mowa w ust. 6, można anulować, używając formatu określonego w załączniku II.F (8) do CEM. Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych raportów poddawany jest korekcie, niezwłocznie po raporcie anulującym wysyła się nowy raport, zgodnie z terminami ustalonymi w niniejszym artykule.

Raporty, o których mowa w ust. 6, można anulować, używając formatu określonego w załączniku II.F (8) do CEM określonych w pkt 35 załącznika do niniejszego rozporządzenia. Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych raportów poddawany jest korekcie, niezwłocznie po raporcie anulującym wysyła się nowy raport, zgodnie z terminami ustalonymi w niniejszym artykule.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Każde państwo członkowskie zapewnia, aby ośrodek monitorowania rybołówstwa tego państwa niezwłocznie po otrzymaniu przesłał drogą elektroniczną raport, o którym mowa w ust. 6, sekretarzowi wykonawczemu NAFO w formacie przewidzianym w załączniku II.D do CEM, z kopią do Komisji i EFCA.

8.  Każde państwo członkowskie zapewnia, aby ośrodek monitorowania rybołówstwa tego państwa niezwłocznie po otrzymaniu przesłał drogą elektroniczną raport, o którym mowa w ust. 6, sekretarzowi wykonawczemu NAFO w formacie przewidzianym w załączniku II.D do CEM określonych w pkt 34 załącznika do niniejszego rozporządzenia, z kopią do Komisji i EFCA.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 9 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapewnia, aby informacje zawarte w dzienniku połowowym były przedkładane Komisji w formacie pliku XML (extensible markup language) lub Microsoft Excel w ciągu 60 dni po zakończeniu każdego rejsu połowowego i aby zawierały one co najmniej informacje wymienione w załączniku II.N do CEM.

b)  zapewnia, aby informacje zawarte w dzienniku połowowym były przedkładane Komisji w formacie pliku XML (extensible markup language) lub Microsoft Excel w ciągu 60 dni po zakończeniu każdego rejsu połowowego i aby zawierały one co najmniej informacje wymienione w załączniku II.N do CEM określonych w pkt 36 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 9 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dane VMS o pozycji przekazane sekretarzowi wykonawczemu NAFO były zgodne z formatem wymiany danych określonym w załączniku II.E do CEM i szczegółowo opisanym w załączniku II.D do CEM.

b)  dane VMS o pozycji przekazane sekretarzowi wykonawczemu NAFO były zgodne z formatem wymiany danych określonym w załączniku II.E do CEM (określonych w pkt 37 załącznika do niniejszego rozporządzenia) i szczegółowo opisanym w załączniku II.D do CEM (określonych w pkt 34 załącznika do niniejszego rozporządzenia).

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  w przypadku połowów na zamkniętych obszarach gór podwodnych, o których mowa w art. 18 ust. 1, zgłaszanie w części „Uwagi” w sprawozdaniu obserwatora, o którym mowa w załączniku II.M do CEM, wszelkich ilości gatunków wskaźnikowych wrażliwych ekosystemów morskich, o których mowa w załączniku I.E. do CEM, dla każdego zaciągu;

d)  w przypadku połowów na zamkniętych obszarach gór podwodnych, o których mowa w art. 18 ust. 1, zgłaszanie w części „Uwagi” w sprawozdaniu obserwatora, o którym mowa w załączniku II.M do CEM określonych w pkt 38 załącznika do niniejszego rozporządzenia, wszelkich ilości gatunków wskaźnikowych wrażliwych ekosystemów morskich, o których mowa w załączniku I.E. do CEM określonych w pkt 25 załącznika do niniejszego rozporządzenia, dla każdego zaciągu;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  najwcześniej jak to możliwe po opuszczeniu obszaru podlegającego regulacji, a najpóźniej w momencie przybycia statku do portu, przedłożenie sprawozdania zgodnie ze wzorem w załączniku II.M do CEM, w formacie elektronicznym, państwu członkowskiemu bandery oraz, w przypadku inspekcji w porcie, również lokalnym portowym organom inspekcyjnym. Państwo członkowskie bandery przekazuje Komisji sprawozdanie w formacie pliku Microsoft Excel w ciągu 25 dni od przybycia statku do portu. Komisja przesyła to sprawozdanie sekretarzowi wykonawczemu NAFO.

h)  najwcześniej jak to możliwe po opuszczeniu obszaru podlegającego regulacji, a najpóźniej w momencie przybycia statku do portu, przedłożenie sprawozdania zgodnie ze wzorem w załączniku II.M do CEM określonych w pkt 38 załącznika do niniejszego rozporządzenia, w formacie elektronicznym, państwu członkowskiemu bandery oraz, w przypadku inspekcji w porcie, również lokalnym portowym organom inspekcyjnym. Państwo członkowskie bandery przekazuje Komisji sprawozdanie w formacie pliku Microsoft Excel w ciągu 25 dni od przybycia statku do portu. Komisja przesyła to sprawozdanie sekretarzowi wykonawczemu NAFO.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 9 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  oprócz obowiązków opisanych w art. 27 ust. 3, codziennie przekazuje sprawozdanie obserwatora (OBR), zgodnie z załącznikiem II.G do CEM, do ośrodka monitorowania rybołówstwa państwa członkowskiego bandery, który nie później niż do godziny 12:00 czasu UTC w dniu następnym po otrzymaniu sprawozdania przekazuje je Komisji, która z kolei przekazuje je sekretarzowi wykonawczemu NAFO, oraz

a)  oprócz obowiązków opisanych w art. 27 ust. 3, codziennie przekazuje sprawozdanie obserwatora (OBR), zgodnie z załącznikiem II.G do CEM, do ośrodka monitorowania rybołówstwa państwa członkowskiego bandery określonego w pkt 39 załącznika do niniejszego rozporządzenia, który nie później niż do godziny 12:00 czasu UTC w dniu następnym po otrzymaniu sprawozdania przekazuje je Komisji, która z kolei przekazuje je sekretarzowi wykonawczemu NAFO, oraz

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 10 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zgodnie z załącznikiem II.F (3) do CEM przekazuje ośrodkowi monitorowania rybołówstwa państwa członkowskiego bandery dzienne raporty połowowe (CAT) i zapewnia, aby zgłoszone w ten sposób połowy pokrywały się z wpisami do dziennika połowowego. Ośrodek monitorowania rybołówstwa nie później niż do godziny 12:00 czasu UTC w dniu następnym po otrzymaniu raportu przekazuje go Komisji, która z kolei przesyła go sekretarzowi wykonawczemu NAFO, oraz

a)  zgodnie z załącznikiem II.F (3) do CEM przekazuje ośrodkowi monitorowania rybołówstwa państwa członkowskiego bandery określonemu w pkt 40 załącznika do niniejszego rozporządzenia dzienne raporty połowowe (CAT) i zapewnia, aby zgłoszone w ten sposób połowy pokrywały się z wpisami do dziennika połowowego. Ośrodek monitorowania rybołówstwa nie później niż do godziny 12:00 czasu UTC w dniu następnym po otrzymaniu raportu przekazuje go Komisji, która z kolei przesyła go sekretarzowi wykonawczemu NAFO, oraz

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  Wszystkie sprawozdania z nadzoru, inspekcji i śledztwa, o których mowa w niniejszym rozdziale VII, a także powiązane z nimi zdjęcia lub dowody traktowane są jako poufne, zgodnie z załącznikiem II.B do CEM.

10.  Wszystkie sprawozdania z nadzoru, inspekcji i śledztwa, o których mowa w niniejszym rozdziale VII, a także powiązane z nimi zdjęcia lub dowody traktowane są jako poufne, zgodnie z załącznikiem II.B do CEM określonych w pkt 41 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wypełnia formularz sprawozdania z nadzoru zawarty w załączniku IV.A do CEM. Jeżeli inspektor dokonał oceny objętościowej lub oceny składu połowu z jednego zaciągu, sprawozdanie z nadzoru obejmuje wszystkie istotne informacje dotyczące składu zaciągu i odnotowuje się w nim metodę dokonania oceny objętościowej;

a)  wypełnia formularz sprawozdania z nadzoru zgodnie z załącznikiem IV.A do CEM określonych w pkt 42 załącznika do niniejszego rozporządzenia. Jeżeli inspektor dokonał oceny objętościowej lub oceny składu połowu z jednego zaciągu, sprawozdanie z nadzoru obejmuje wszystkie istotne informacje dotyczące składu zaciągu i odnotowuje się w nim metodę dokonania oceny objętościowej;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  umieszczali na statku inspekcyjnym i na statku poddawanym inspekcji proporczyk przedstawiony w załączniku IV.E do CEM;

b)  umieszczali na statku inspekcyjnym i na statku poddawanym inspekcji proporczyk przedstawiony w załączniku IV.E do CEM określonych w pkt 43 załącznika do niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewnia drabinkę wejściową zgodnie z załącznikiem IV.G do CEM;

c)  zapewnia drabinkę wejściową zgodnie z załącznikiem IV.G do CEM określonych w pkt 44 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  nie utrudnia kontaktów między inspektorem a obserwatorem;

h)  nie utrudnia kontaktów między inspektorem a obserwatorem, ułatwiając w tym celu korzystanie z zarezerwowanego obszaru lub miejsca;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie zapewnia, aby w odniesieniu do każdej inspekcji jego inspektorzy wypełniali sprawozdanie z inspekcji w formacie przewidzianym w załączniku IV.B do CEM.

1.  Każde państwo członkowskie zapewnia, aby w odniesieniu do każdej inspekcji jego inspektorzy wypełniali sprawozdanie z inspekcji w formacie ustanowionym w załączniku IV.B do CEM określonych w pkt 45 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dokonując porównania wpisów w dzienniku produkcyjnym z wpisami w dzienniku połowowym, inspektor przelicza masę produkcyjną na masę w relacji pełnej, w oparciu o współczynniki przeliczeniowe, które zastosował kapitan;

b)  dokonując porównania wpisów w dzienniku produkcyjnym z wpisami w dzienniku połowowym, inspektor przelicza masę produkcyjną na masę w relacji pełnej, w oparciu o współczynniki przeliczeniowe określone w załącznikach XIII, XIV i XV do rozporządzenia (UE) nr 404/2011; w odniesieniu do gatunków i form nieobjętych tymi załącznikami stosuje się współczynniki przeliczeniowe, które zastosował kapitan;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  w stosownych przypadkach dokładnie przytwierdzili plombę inspekcyjną NAFO przedstawioną w załączniku IV.F do CEM i należycie odnotowali w sprawozdaniu z inspekcji podjęte działania i numer seryjny każdej plomby;

d)  w stosownych przypadkach dokładnie przytwierdzili plombę inspekcyjną NAFO przewidzianą w załączniku IV.F do CEM określonych w pkt 46 załącznika do niniejszego rozporządzenia i należycie odnotowali w sprawozdaniu z inspekcji podjęte działania i numer seryjny każdej plomby;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w ciągu 24 godzin od wykrycia naruszenia przesyła Komisji i EFCA pisemne powiadomienie o naruszeniu zgłoszonym przez inspektorów, a te następnie przesyłają je właściwemu organowi państwa bandery będącego umawiającą się stroną lub państwa członkowskiego, jeżeli nie jest to państwo członkowskie dokonujące inspekcji, a także sekretarzowi wykonawczemu NAFO. W pisemnym powiadomieniu podaje się informacje wpisane w pkt 15 sprawozdania z inspekcji zawartego w załączniku IV.B do CEM; wskazuje się odpowiednie środki i szczegółowo opisuje się podstawę wydania powiadomienia o naruszeniu oraz dowody na poparcie tego powiadomienia; w miarę możliwości do powiadomienia dołącza się również dokumentację fotograficzną każdego narzędzia, połowu lub innego dowodu związanego z naruszeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu;

a)  w ciągu 24 godzin od wykrycia naruszenia przesyła Komisji i EFCA pisemne powiadomienie o naruszeniu zgłoszonym przez inspektorów, a te następnie przesyłają je właściwemu organowi państwa bandery będącego umawiającą się stroną lub państwa członkowskiego, jeżeli nie jest to państwo członkowskie dokonujące inspekcji, a także sekretarzowi wykonawczemu NAFO. W pisemnym powiadomieniu podaje się informacje wpisane w pkt 15 sprawozdania z inspekcji zawartego w załączniku IV.B do CEM określonych w pkt 45 załącznika do niniejszego rozporządzenia; wskazuje się odpowiednie środki i szczegółowo opisuje się podstawę wydania powiadomienia o naruszeniu oraz dowody na poparcie tego powiadomienia; w miarę możliwości do powiadomienia dołącza się również dokumentację fotograficzną każdego narzędzia, połowu lub innego dowodu związanego z naruszeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  zastraszanie inspektorów lub obserwatorów, przeszkadzanie im, ingerowanie w ich pracę lub w inny sposób utrudnianie im wykonywania swoich obowiązków;

l)  zastraszanie inspektorów lub obserwatorów, przeszkadzanie im, ingerowanie w ich pracę lub w inny sposób utrudnianie im wykonywania swoich obowiązków, lub niebezpośrednie formy wywierania presji, takie jak uniemożliwianie im odpoczynku lub naruszanie ich prawa do prywatności;

Uzasadnienie

Obserwatorzy spędzają dużo czasu na pokładzie statków rybackich i, mimo że nie istnieją wyraźne przeszkody dla ich pracy, próby uniemożliwiania im odpoczynku i naruszania ich prawa do prywatności stanowią niebezpośrednie formy ograniczania ich zdolności do pracy.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do wyładunku, przeładunku lub korzystania z portów państw członkowskich przez statki rybackie uprawnione do pływania pod banderą innej umawiającej się strony NAFO, prowadzące działalność połowową na obszarze podlegającym regulacji. Przepisy te mają zastosowanie do ryb złowionych na obszarze podlegającym regulacji lub produktów z tych ryb, które nie zostały uprzednio wyładowane ani przeładowane w porcie.

Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do wyładunku, przeładunku lub korzystania z portów państw członkowskich przez statki rybackie uprawnione do pływania pod banderą innej umawiającej się strony NAFO, prowadzące działalność połowową na obszarze podlegającym regulacji. Przepisy te mają zastosowanie do zasobów złowionych na obszarze podlegającym regulacji lub do produktów z nich przetworzonych, które nie zostały uprzednio wyładowane ani przeładowane w porcie.

Uzasadnienie

Przepisy te mają zastosowanie do wszystkich zasobów rybnych, a nie tylko do samych ryb.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwo członkowskie portu ustanawia minimalny termin wstępnego zgłoszenia. Termin wstępnego zgłoszenia wynosi 3 dni robocze przed przewidywanym czasem przybycia do portu. Państwo członkowskie portu może jednak, w porozumieniu z Komisją, przewidzieć inny termin wstępnego zgłoszenia, z uwzględnieniem między innymi rodzaju produktu będącego przedmiotem połowów lub odległości między łowiskami a swoimi portami. Państwo członkowskie portu przekazuje Komisji informacje o terminie wstępnego zgłoszenia, a ta publikuje je na stronie internetowej MCS NAFO w formacie PDF.

2.  Państwo członkowskie portu ustanawia okres trzech dni roboczych przed czasem przybycia do portu jako minimalny termin wstępnego zgłoszenia. Państwo członkowskie portu może jednak, w porozumieniu z Komisją, przewidzieć inny termin wstępnego zgłoszenia, z uwzględnieniem między innymi rodzaju produktu będącego przedmiotem połowów lub odległości między łowiskami a swoimi portami. Państwo członkowskie portu przekazuje Komisji informacje o terminie wstępnego zgłoszenia, a ta publikuje je na stronie internetowej MCS NAFO w formacie PDF.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 7 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  jeżeli w ciągu 14 dni od wyładunku nie otrzymano potwierdzenia, państwo członkowskie portu może skonfiskować i zbyć ryby zgodnie z przepisami krajowymi.

c)  jeżeli w ciągu 14 dni od zakończenia operacji związanych z wyładunkiem nie otrzymano potwierdzenia, państwo członkowskie portu może skonfiskować i zbyć ryby zgodnie z przepisami krajowymi.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Państwo członkowskie portu niezwłocznie powiadamia kapitana statku rybackiego o swojej decyzji dotyczącej udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia na wejście do portu, a jeżeli statek jest już w porcie, o decyzji dotyczącej wyładunku, przeładunku i innego korzystania z portu. Jeżeli zezwolono na wejście statku, państwo członkowskie portu zwraca kapitanowi kopię formularza zawartego w załączniku II.L do CEM „Formularz wstępnego zgłoszenia na potrzeby kontroli przeprowadzanej przez państwo portu”, z odpowiednio wypełnioną częścią C. Kopię niezwłocznie przesyła się również Komisji, która publikuje ją na stronie internetowej MCS NAFO. W przypadku odmowy państwo członkowskie portu powiadamia również państwo bandery będące umawiającą się stroną NAFO.

8.  Państwo członkowskie portu niezwłocznie powiadamia kapitana statku rybackiego o swojej decyzji dotyczącej udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia na wejście do portu, a jeżeli statek jest już w porcie, o decyzji dotyczącej wyładunku, przeładunku i innego korzystania z portu. Jeżeli zezwolono na wejście statku, państwo członkowskie portu zwraca kapitanowi kopię formularza zawartego w załączniku II.L do CEM (określonych w pkt 47 załącznika do niniejszego rozporządzenia) „Formularz wstępnego zgłoszenia na potrzeby kontroli przeprowadzanej przez państwo portu”, z odpowiednio wypełnioną częścią C. Kopię niezwłocznie przesyła się również Komisji, która publikuje ją na stronie internetowej MCS NAFO. W przypadku odmowy państwo członkowskie portu powiadamia również państwo bandery będące umawiającą się stroną NAFO.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11.  Inspekcje przeprowadzane zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku IV.H do CEM przez upoważnionych inspektorów państwa członkowskiego portu, którzy przed inspekcją przedstawiają kapitanowi statku dokumenty identyfikacyjne.

11.  Inspekcje są zgodne z zasadami zawartymi w załączniku IV.H do CEM określonych w pkt 48 załącznika do niniejszego rozporządzenia i przeprowadzają je upoważnieni inspektorzy państwa członkowskiego portu, którzy przed inspekcją przedstawiają kapitanowi statku dokumenty identyfikacyjne.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 13 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  wszelkimi informacjami na temat połowów podanymi w formularzu wstępnego zgłoszenia na potrzeby kontroli przeprowadzanej przez państwo portu zawartym w załączniku II.L do CEM;

(iii)  wszelkimi informacjami na temat połowów podanymi w formularzu wstępnego zgłoszenia na potrzeby kontroli przeprowadzanej przez państwo portu zawartym w załączniku II.L do CEM określonych w pkt 47 załącznika do niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 16 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

16.  Każda inspekcja jest dokumentowana poprzez wypełnienie formularza PSC 3 (formularz kontroli przeprowadzanej przez państwo portu) zawartego w załączniku IV.C do CEM. Procedura wypełniania sprawozdania z inspekcji w ramach kontroli przeprowadzanej przez państwo portu obejmuje następujące czynności:

16.  Każda inspekcja jest dokumentowana poprzez wypełnienie formularza PSC 3 (formularz kontroli przeprowadzanej przez państwo portu) zawartego w załączniku IV.C do CEM określonych w pkt 49 załącznika do niniejszego rozporządzenia. Procedura wypełniania sprawozdania z inspekcji w ramach kontroli przeprowadzanej przez państwo portu obejmuje następujące czynności:

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwo członkowskie statku rybackiego, który zamierza dokonać wyładunku lub przeładunku połowu lub który prowadził operacje przeładunku poza portem, potwierdza w drodze odesłania kopii formularza wstępnego zgłoszenia na potrzeby kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, zawartego w załączniku II.L do CEM, przekazanego zgodnie z art. 40 ust. 5, z odpowiednio wypełnioną częścią B, w którym to formularzu oświadcza, że:

2.  Państwo członkowskie statku rybackiego, który zamierza dokonać wyładunku lub przeładunku połowu lub który prowadził operacje przeładunku poza portem, potwierdza w drodze odesłania kopii formularza wstępnego zgłoszenia na potrzeby kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, zawartego w załączniku II.L do CEM określonych w pkt 47 załącznika do niniejszego rozporządzenia, przekazanego zgodnie z art. 40 ust. 5, z odpowiednio wypełnioną częścią B, w którym to formularzu oświadcza, że:

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Kapitan statku rybackiego zamierzającego wejść do portu lub jego przedstawiciel przekazuje zgłoszenie wejścia do portu właściwym organom państwa członkowskiego portu w terminie przewidzianym na dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 40 ust. 2. Zgłoszenie to przesyłane jest wraz z odpowiednio wypełnioną częścią A formularza wstępnego zgłoszenia na potrzeby kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, zawartego w załączniku II.L do CEM, zgodnie z następującymi zasadami:

1.  Kapitan statku rybackiego zamierzającego wejść do portu lub jego przedstawiciel przekazuje zgłoszenie wejścia do portu właściwym organom państwa członkowskiego portu w terminie przewidzianym na dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 40 ust. 2. Zgłoszenie to przesyłane jest wraz z odpowiednio wypełnioną częścią A formularza wstępnego zgłoszenia na potrzeby kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, zawartego w załączniku II.L do CEM określonych w pkt 47 załącznika do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z następującymi zasadami:

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kapitan statku lub jego przedstawiciel mogą anulować wstępne zgłoszenie, informując właściwe organy portu, z którego zamierzali oni skorzystać. Do zgłoszenia dołącza się kopię oryginalnego formularza wstępnego zgłoszenia na potrzeby kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, zawartego w załączniku II.L do CEM, z naniesioną na środku adnotacją „CANCELLED”.

2.  Kapitan statku lub jego przedstawiciel mogą anulować wstępne zgłoszenie, informując właściwe organy portu, z którego zamierzali oni skorzystać. Do zgłoszenia dołącza się kopię oryginalnego formularza wstępnego zgłoszenia na potrzeby kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, zawartego w załączniku II.L do CEM określonych w pkt 47 załącznika do niniejszego rozporządzenia, z naniesioną na środku adnotacją „CANCELLED”.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie, właściwe organy, operatorzy, kapitanowie i załoga statków traktują wszystkie sprawozdania z inspekcji i postępowania wyjaśniającego, a także towarzyszącą im dokumentację fotograficzną lub inne dowody oraz formularze, o których mowa w niniejszym rozdziale, jako poufne, zgodnie z załącznikiem II.B do CEM.

Państwa członkowskie, właściwe organy, operatorzy, kapitanowie i załoga statków traktują wszystkie sprawozdania z inspekcji i postępowania wyjaśniającego, a także towarzyszącą im dokumentację fotograficzną lub inne dowody oraz formularze, o których mowa w niniejszym rozdziale, jako poufne, zgodnie z załącznikiem II.B do CEM określonych w pkt 41 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  niezwłocznie przekazuje te informacje Komisji według wzoru sprawozdania z nadzoru określonego w załączniku IV.A do CEM;

a)  niezwłocznie przekazuje te informacje Komisji według wzoru sprawozdania z nadzoru określonego w załączniku IV.A do CEM określonych w pkt 42 załącznika do niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  niezwłocznie przekazuje Komisji wyniki inspekcji za pomocą formularza sprawozdania z inspekcji określonego w załączniku IV.B do CEM; and

(i)  niezwłocznie przekazuje Komisji wyniki inspekcji za pomocą formularza sprawozdania z inspekcji określonego w załączniku IV.B do CEM określonych w pkt 45 załącznika do niniejszego rozporządzenia; and

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 53, dotyczących:

1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 53, zmieniających niniejsze rozporządzenie w celu dostosowania go do środków przyjętych przez NAFO w odniesieniu do:

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  Załącznik;

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 54

skreśla się

Wdrożenie niektórych części CEM i załączników do nich

 

1.  Części CEM i załączniki do nich przywołane w poniższych przepisach niniejszego rozporządzenia są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich i egzekwowane wobec osób fizycznych i prawnych, począwszy od dwudziestego dnia po opublikowaniu, o którym mowa w ust. 2:

 

a) art. 3 ust. 17, 21 i 29;

 

b) art. 4 ust. 3 lit. a);

 

c) art. 9 ust. 1, 4 i 5;

 

d) art. 10 ust. 1 lit. e);

 

e) art. 13 ust. 1 i ust. 2 lit. d);

 

(f) art. 14 ust. 2 i 3;

 

g) art. 16 ust. 1 i 2;

 

h) art. 17;

 

i) art. 18 ust. 1–4;

 

j) art. 19 ust. 1 i ust. 2 lit. a) i d);

 

k) art. 20 ust. 2 lit. b);

 

l) art. 21 ust. 2 i ust. 4 lit. a);

 

m) art. 22 ust. 1 lit. a) i b) oraz ust. 5) lit. a);

 

n) art. 22 ust. 5 lit. a) i b);

 

o) art. 24 ust. 1 lit. b) i e);

 

p) art. 25 ust. 2 i 6, ust. 6 lit. g), ust. 7 i 8 oraz ust. 9 lit. b);

 

q) art. 26 ust. 9 lit. b);

 

r) art. 27 ust. 3 lit. d) i h);

 

s) art. 28 ust. 9 lit. a) i ust. 10 lit. a);

 

t) art. 29 ust. 10;

 

u) art. 31 ust. 1 lit. a);

 

v) art. 32 lit. b);

 

w) art. 33 lit. c);

 

x) art. 34 ust. 1;

 

y) art. 35 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. a);

 

z) art. 40 ust. 8 i 11, ust. 13 lit. a) ppkt (iii) oraz ust. 16;

 

aa) art. 41 ust. 2;

 

bb) art. 42 ust. 1, ust. 1 lit. a) i b) oraz ust. 2;

 

cc) art. 43;

 

dd) art. 44; and

 

(ee) art. 46 ust. 1 lit. a) i d).

 

2.  Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej części CEM i załączniki do nich określone w ust. 1 w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej późniejsze zmiany już opublikowanych części CEM i załączników do nich, zgodnie z akapitem pierwszym, w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym zmiany te stają się wiążące dla Unii i państw członkowskich.

 

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik

 

[każdą pozycję [należy] wypełnić treścią środka, o którym mowa]

 

1) Tabela 4 zawarta w CEM, o której mowa w art. 3 pkt 17

 

2) Rysunek 2 zawarty w CEM, o którym mowa w art. 3 pkt 17

 

3) Część VI załącznika I.E do CEM, o której mowa w art. 3 pkt 21

 

4) Część VII załącznika I.E do CEM, o której mowa w art. 3 pkt 29

 

5) Format przewidziany w załączniku II.C do CEM, o którym mowa w art. 4 ust. 3 lit. a)

 

6) Tabela 1 i rysunek 1(1) zawarte w CEM, o których mowa w art. 9 ust. 1

 

7) Tabela 2 i rysunek 1(2) zawarte w CEM, o których mowa w art. 9 ust. 4

 

8) Tabela 3 i rysunek 1(3) zawarte w CEM, o których mowa w art. 9 ust. 5

 

9) Format przewidziany w załączniku IV.C do CEM, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e)

 

10) Załącznik III.A do CEM, o którym mowa w art. 13 ust. 1

 

11) Załącznik I.C do CEM, o którym mowa w art. 13 ust. 2 lit. d)

 

12) Załącznik III.B do CEM, o którym mowa w art. 14 ust. 2 i 3

 

13) Załącznik I.D do CEM, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 2

 

14) Tabela 4 zawarta w CEM, o której mowa w art. 17

 

15) Rysunek 3 zawarty w CEM, o którym mowa w art. 18 ust. 1

 

16) Tabela 5 zawarta w CEM, o której mowa w art. 18 ust. 1

 

17) Rysunek 4 zawarty w CEM, o którym mowa w art. 18 ust. 2

 

18) Tabela 6 zawarta w CEM, o której mowa w art. 18 ust. 2

 

19) Rysunek 5 zawarty w CEM, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4

 

20) Tabela 7 zawarta w CEM, o której mowa w art. 18 ust. 3 i 4

 

21) Protokół zwiadów określony w załączniku I.E do CEM, o którym mowa w art. 19 ust. 1

 

22) Powiadomienie o zamiarze prowadzenia dennych zwiadów rybackich określone w załączniku I.E do CEM, o którym mowa w art. 19 ust. 2 lit. a)

 

23) Sprawozdanie z rejsu w odniesieniu do dennych zwiadów rybackich określone w załączniku I.E do CEM, o którym mowa w art. 19 ust. 2 lit. d)

 

24) Elementy oceny wstępnej proponowanych dennych zwiadów rybackich określone w załączniku I.E do CEM, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. b)

 

25) Wykaz gatunków wskaźnikowych wrażliwych systemów morskich określony w załączniku I.E do CEM, o którym mowa w art. 21 ust. 2 i art. 27 ust. 3 lit. d)

 

26) Formularz danych zwiadów rybackich określony w załączniku I.E do CEM, o którym mowa w art. 21 ust. 4 lit. a)

 

27) Format przewidziany dla wykazu statków w załączniku II.C1 do CEM, o którym mowa w art. 22 ust. 1 lit. a)

 

28) Format przewidziany dla usuwania z wykazu statków w załączniku II.C2 do CEM, o którym mowa w art. 22 ust. 1 lit. b)

 

29) Format określony dla indywidualnych upoważnień dla każdego statku w załączniku II.C3 do CEM, o którym mowa w art. 22 ust. 5 lit. a)

 

30) Format przewidziany dla zawieszenia upoważnienia w załączniku II.C4 do CEM, o którym mowa w art. 22 ust. 5 lit. b)

 

31) Wykaz gatunków określony w załączniku I.C do CEM, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. b) i art. 25 ust. 6 lit. g)

 

32) Kod postaci produktu zgodnie z wykazem w załączniku II.K do CEM, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. e)

 

33) Dziennik połowowy określony w załączniku II.A do CEM, o którym mowa w art. 25 ust. 2

 

34) Format raportu połowów określony w załączniku II.D do CEM, o którym mowa w art. 25 ust. 6 i 8

 

35) Format raportu anulującego określony w załączniku II.F do CEM, o którym mowa w art. 25 ust. 6 i 7

 

36) Załącznik II.N do CEM, o którym mowa w art. 25 ust. 9 lit. b)

 

37) Format wymiany danych określony w załączniku II.E do CEM, o którym mowa w art. 26 ust. 9 lit. b)

 

38) Sprawozdanie obserwatora określone w załączniku II.M do CEM, o którym mowa w art. 27 ust. 3 lit. d) i h)

 

39) Sprawozdanie obserwatora przekazywane codziennie określone w załączniku II.G do CEM, o którym mowa w art. 28 ust. 9 lit. a)

 

40) Dzienne raporty połowowe (CAT) określone w załączniku II.F (3) do CEM, o których mowa w art. 28 ust. 10 lit. a)

 

41) Zasady poufności określone w załączniku II.B do CEM, o których mowa w art. 29 ust. 10 i art. 44

 

42) Formularz sprawozdania z nadzoru zawarty w załączniku IV.A do CEM, o którym mowa w art. 31 ust. 1 lit. a) i art. 46 ust. 1 lit. a)

 

43) Proporczyk przedstawiony w załączniku IV.E do CEM, o którym mowa w art. 32 lit. b)

 

44) Zasady zapewniania drabinki wejściowej zgodnie z załącznikiem IV.G do CEM, o których mowa w art. 33 lit. c)

 

45) Sprawozdanie z inspekcji określone w załączniku IV.B do CEM, o którym mowa w art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 lit. a) i art. 46 ust. 1 lit. d)

 

46) Plomba inspekcyjna NAFO przedstawiona w załączniku IV.F do CEM, o której mowa w art. 35 ust. 1 lit. d)

 

47) Formularz wstępnego zgłoszenia na potrzeby kontroli przeprowadzanej przez państwo portu określony w załączniku II.L do CEM, o którym mowa w art. 40 ust. 8 i 13 lit. a) pkt (iii), art. 41 ust. 2 oraz art. 42 ust. 1 i 2

 

48) Załącznik IV.H do CEM dotyczący inspekcji, o których mowa w art. 40 ust. 11

 

49) Formularz kontroli przeprowadzanej przez państwo portu przewidziany w załączniku IV.C do CEM, o którym mowa w art. 40 ust. 16

  • [1]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

1) Treść wniosku

7 sierpnia 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek rozporządzenia mającego na celu transpozycję do prawa UE środków ochrony zasobów i jej egzekwowania (CEM) przyjętych przez Organizację Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO), w której Unia Europejska (UE) jest stroną umawiającą się od 1979 r. NAFO jest regionalną organizacją ds. rybołówstwa (RFMO) odpowiedzialną za zarządzanie zasobami ryb w północno-zachodnim Atlantyku. Środki ochrony zasobów i zarządzania przyjęte przez NAFO mają zastosowanie wyłącznie do obszaru podlegającego regulacji NAFO, znajdującego się na pełnym morzu. Obecnie 35 statków otrzymało zezwolenie UE na prowadzenie działalności na obszarze podlegającym regulacji NAFO i w tym roku dokonało wyładunku jedynie w porcie w Aveiro w Portugalii i w porcie w Vigo w Hiszpanii.

Wszystkie umawiające się strony NAFO są członkami komisji NAFO, która – zgodnie z konwencją NAFO – ma za zadanie przyjmować środki ochrony zasobów i jej egzekwowania w drodze konsensusu lub, w sytuacjach wyjątkowych, decyzje można podejmować większością dwóch trzecich głosów. Na posiedzeniach komisji NAFO UE reprezentuje Komisja Europejska na podstawie pięcioletniego mandatu i postępuje zgodnie z wytycznymi negocjacyjnymi przyjętymi przez Radę. Podczas dorocznych posiedzeń delegatury UE w NAFO spotykają się Komisja, Rada i przedstawiciele zainteresowanych stron.

Konwencja NAFO stanowi, że środki ochrony przyjęte przez komisję NAFO są wiążące oraz że umawiające się strony są zobowiązane do ich wdrożenia. Podczas dorocznych posiedzeń komisja NAFO w drodze decyzji przyjmuje nowe środki, o których po posiedzeniu sekretarz wykonawczy NAFO informuje umawiające się strony. Po otrzymaniu informacji Komisja Europejska informuje Radę o przyjęciu nowych środków oraz o planowanej dacie ich wejścia w życie.

Art. 3 ust. 5 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że UE musi ściśle przestrzegać prawa międzynarodowego, co obejmuje również zgodność ze środkami NAFO dotyczącymi ochrony zasobów i jej egzekwowania.

Niniejszy wniosek odnosi się do środków przyjętych przez NAFO od 2008 r. oraz do wejścia w życie 18 maja 2017 r. zmienionej konwencji NAFO.

2) Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje niniejszy wniosek dotyczący rozporządzenia, które transponuje najnowsze środki ochrony zasobów i jej egzekwowania NAFO do prawa Unii.

Zauważa, że pomimo zmniejszenia floty unijnej upoważnionej do prowadzenia działalności połowowej na obszarze podlegającym regulacji NAFO (w chwili obecnej łącznie 35 statków), wielkość połowów jest znacząca, biorąc pod uwagę wielkość poławiającej floty. Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie internetowej NAFO w 2017 r. połowy statków unijnych (należących do 6 państw członkowskich i prowadzących działalność na tym obszarze) wyniosły łącznie 50 936 ton. Ze wszystkich połowów połowy Portugalii i Hiszpanii stanowią prawie 80 % całkowitej masy połowowej statków wspólnotowych – odpowiednio 38,18 % (19 448 ton) i 41,63 % (21 207 ton).

Sprawozdawca przypomina, że kluczowe znaczenie ma zapewnienie, aby na wodach tych obowiązywały najlepsze środki ochrony zasobów, ponieważ niektóre gatunki docelowe są szczególnie wrażliwe na eksploatację, a w szczególności te, które charakteryzują się długim cyklem życia. Sytuację pogarsza fakt, że stosowane narzędzia połowowe to głównie z włoki, które mają wpływ na integralność dna morskiego, a tym samym na siedliska.

Sprawozdawca uważa, że wspólna polityka rybołówstwa musi mieć zastosowanie do wszystkich flot rybackich Unii, niezależnie od obszaru geograficznego, na którym prowadzą działalność. Dzięki temu będzie można zagwarantować, że eksploatacja danego zasobu ma ograniczony wpływ na pozostałe zasoby i gatunki, co ma fundamentalne znaczenie, i w tym celu wzywa Komisję, aby – w ramach posiedzeń NAFO, a szczególnie wówczas, gdy NAFO przyjmuje środki ochronne – wprowadzała środki mające na celu ograniczanie odrzutów, a nawet ich całkowity zakaz. Ważne jest, aby niezależnie od obszaru geograficznego, na którym statki wspólnotowe prowadzą działalność, stosowano te same zasady w celu uniknięcia różnic w przepisach, zbliżając dzięki temu wprowadzone przepisy do obowiązkowych praktyk dotyczących działalności połowowej statków wspólnotowych na pozostałych obszarach geograficznych.

Na koniec sprawozdawca zwraca uwagę na fakt, że – ze względu na konieczność szybkiej transpozycji do prawa europejskiego zmian w środkach dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania – nie wprowadzono zmian do wyczerpującej listy 30 aktów delegowanych zaproponowanych w art. 52. Choć sprawozdawca uznaje, że ułatwi to terminową transpozycję najbardziej aktualnych środków ochrony zasobów i jej egzekwowania NAFO do prawa Unii, uważa, że należy znaleźć rozwiązanie pozwalające na uniknięcie tak szerokiego wachlarza aktów delegowanych. W związku z tym informuje Komisję, że Komisja ds. Rybołówstwa dopilnuje, aby akty delegowane, które zostaną przedłożone, ograniczały się do transpozycji zmian w środkach dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania do prawa europejskiego zgodnie z art. 52 ust. 2 wniosku.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

Odsyłacze

COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)

Data przedstawienia w PE

7.8.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

10.9.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Ricardo Serrão Santos

4.9.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Data przyjęcia

10.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Tilly Metz

Data złożenia

16.1.2019

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności