RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unor măsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2115/2005 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1386/2007 al Consiliului

16.1.2019 - (COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)) - ***I

Comisia pentru pescuit
Raportor: Ricardo Serrão Santos


Procedură : 2018/0304(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0017/2019
Texte depuse :
A8-0017/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unor măsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2115/2005 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1386/2007 al Consiliului

(COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0577),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0391/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...,[1]

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0017/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Având în vedere că anumite dispoziții ale măsurilor de conservare și executare ale NAFO sunt modificate mai frecvent de părțile contractante la NAFO și se anticipează posibilitatea ca acestea să fie modificate mai mult în viitor, pentru a încorpora rapid în legislația Uniunii viitoarele modificări aduse măsurilor de conservare și executare ale NAFO, competența de adoptare a actelor în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui, prin urmare, să fie delegată Comisiei cu privire la următoarele aspecte: termenele de raportare, termenele-limită de depunere a rapoartelor; definițiile; lista activităților interzise ale navelor de cercetare; anumite limitări ale capturilor și eforturilor; atribuțiile legate de încetarea activităților de pescuit; situațiile în care speciile incluse în posibilitățile de pescuit sunt clasificate drept capturi accidentale, cantitățile maxime specificate pentru reținerea speciilor clasificate drept capturi accidentale la bordul navei; anumite obligații în cazul în care limitele capturilor accidentale sunt depășite în urma unei lansări; măsurile referitoare la pescuitul de vulpe-de-mare; măsurile referitoare la pescuitul de crevete nordic; schimbarea adâncimilor de pescuit și trimiterile la zone restricționate sau închise; procedurile referitoare la navele autorizate cu capturi totale la bord având o greutate în viu de peste 50 de tone pescuite în afara zonei de reglementare, care intră în zonă pentru a pescui halibut negru, condițiile prealabile pentru începutul pescuitului de halibut negru; coordonatele geografice și intervalele de timp pentru încetarea pescuitului de crevete nordic; măsurile de conservare a rechinilor, inclusiv raportarea, interzicerea îndepărtării înotătoarelor rechinilor la bord, păstrarea, transbordarea și debarcarea; caracteristicile tehnice ale dimensiunilor ochiurilor de plasă; trimiterile la harta amprentei; și trimiterile la restricțiile de zonă aplicabile activităților de pescuit de fund; dispozițiile privind definiția descoperirii speciilor indicatoare de ecosisteme marine vulnerabile (EMV) și atribuțiile observatorului prezent; conținutul transmiterii electronice, lista documentelor valabile care trebuie să fie prezente la bordul navei, conținutul planurilor de capacitate; documentația privind acordurile de navlosire care trebuie să fie prezentă la bordul navelor; obligațiile privind utilizarea jurnalelor de pescuit, a registrelor de producție și a planurilor de arimare, inclusiv atribuțiile de raportare și transmitere; datele sistemului de monitorizare a navelor (VMS); dispoziții privind raportarea electronică a conținutului notificărilor; obligațiile comandantului unei nave de pescuit în timpul inspecției; atribuțiile inspectorilor și ale statelor membre care efectuează inspecții; lista de nerespectări ale normelor care constituie o încălcare gravă; atribuțiile statului membru de pavilion și ale statului membru al portului; obligațiile comandantului unei nave de pescuit; cerințele și inspecțiile privind intrarea în port a părților părții necontractante; lista măsurilor care trebuie să fie luate de statul membru împotriva navelor din lista INN; și obligațiile de raportare anuale.

(7)  Transpunerea în legislația Uniunii a oricăror viitoare recomandări de modificare a măsurilor de conservare și executare ale NAFO se face prin procedura legislativă ordinară.

Justificare

Comisia propune transpunerea viitoarelor modificări ale acestei măsuri de conservare și executare a NAFO prin intermediul actelor delegate. Acest lucru ar însemna practic că PE nu are niciun cuvânt de spus în cadrul NAFO și, în viitor, în alte foruri internaționale. Transpunerea recomandărilor ORGP trebuie să fie în continuare competența comună a Parlamentului European și a Consiliului în cadrul procedurii legislative ordinare (codecizie).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Constată că actualul regulament subliniază statutul de „specii aflate în situație de risc” al speciilor de elasmobranchii, cum ar fi rechinii și pisicile de mare, și că, potrivit constatărilor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, populațiile de rechini și, prin urmare, ecosistemele marine sunt grav amenințate.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  „amprentă”, denumită și „zone de pescuit de fund existente”, înseamnă porțiunea din zona de reglementare în care s-a practicat dintotdeauna pescuitul de fund și este definită de coordonatele prezentate în Tabelul 4 și ilustrată în Figura 2 din MCE;

(17)  „amprentă”, denumită și „zone de pescuit de fund existente”, înseamnă porțiunea din zona de reglementare în care s-a practicat dintotdeauna pescuitul de fund și este definită de coordonatele prezentate în Tabelul 4 și ilustrată în Figura 2 din MCE, menționate la punctele 1 și 2 din anexa la prezentul regulament;

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  „specii indicatoare de EMV” înseamnă speciile care semnalează apariția ecosistemelor marine vulnerabile, astfel cum se precizează în partea VI din anexa I.E la MCE;

(21)  „specii indicatoare de EMV” înseamnă speciile care semnalează apariția ecosistemelor marine vulnerabile, astfel cum se precizează în partea VI din anexa I.E la MCE menționată la punctul 3 din anexa la prezentul regulament;

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  „element indicator al EMV” înseamnă elementul indicator al EMV menționat în caracteristicile topografice, hidrofizice sau geologice care susțin potențial EMV, astfel cum se precizează în partea VII din anexa I.E la MCE.

(29)  „element indicator al EMV” înseamnă elementul indicator al EMV menționat în caracteristicile topografice, hidrofizice sau geologice care susțin potențial EMV, astfel cum se precizează în partea VII din anexa I.E la MCE menționată la punctul 4 din anexa la prezentul regulament.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  nu desfășoară activități de pescuit neconforme cu planul său de cercetare; sau

(a)  nu desfășoară activități de pescuit neconforme cu planul său de cercetare, inclusiv în ceea ce privește activitățile din afara zonei de reglementare; sau

Justificare

Navele de cercetare trebuie să includă în planurile lor de cercetare toate activitățile de pescuit pe care urmează să le desfășoare, inclusiv pe cele din afara zonei de reglementare. Nu trebuie permisă desfășurarea altor activități de cercetare decât cele incluse în planurile de cercetare.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  nu capturează crevete nordic în diviziunea 3L cu depășirea repartizării făcute statului membru.

(b)  nu capturează crevete nordic în diviziunea 3L cu depășirea repartizării făcute statului membru de pavilion al navei.

Justificare

Trebuie să fie clar faptul că cantitatea maximă de crevete nordic care poate fi capturat în zona 3L este cea stabilită pentru statul membru de pavilion al navei de cercetare.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  notifică Comisiei, prin transmisie electronică în formatul prevăzut în anexa II.C la MCE, toate navele de cercetare care au dreptul să arboreze pavilionul său pe care le-a autorizat să desfășoare activități de cercetare în zona de reglementare; și

(a)  notifică Comisiei, prin transmisie electronică în formatul prevăzut în anexa II.C la MCE menționat la punctul 5 din anexa la prezentul regulament, toate navele de cercetare care au dreptul să arboreze pavilionul său pe care le-a autorizat să desfășoare activități de cercetare în zona de reglementare; și

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru se asigură că toate limitările capturilor și eforturilor se aplică stocurilor identificate în posibilitățile de pescuit în vigoare și că, dacă nu se prevede altfel, toate cotele sunt exprimate ca greutate în viu, în tone.

1.  Fiecare stat membru se asigură că toate limitările capturilor și/sau eforturilor se aplică stocurilor identificate în posibilitățile de pescuit în vigoare și că, dacă nu se prevede altfel, toate cotele sunt exprimate ca greutate în viu, în tone.

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că există limitări ale capturilor și ale eforturilor de pescuit care se aplică stocurilor independent unele de celelalte.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  se asigură că nu se mai păstrează sebastă din diviziunea 3M la bordul navelor sale după data estimată când capturile de sebastă din diviziunea 3M ating 100 % din TAC;

(c)  se asigură că nu se mai păstrează sebastă din diviziunea 3M la bordul navelor sale după data estimată când capturile de sebastă din diviziunea 3M ating 100 % din TAC, cu excepția cazurilor autorizate de MCE;

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În sensul prezentului articol, diviziunea 3M include porțiunea din diviziunea 3L delimitată de liniile care unesc punctele descrise în Tabelul 1 și ilustrată în Figura 1(1) din MCE.

1.  În sensul prezentului articol, diviziunea 3M include porțiunea din diviziunea 3L delimitată de liniile care unesc punctele descrise în Tabelul 1 și ilustrată în Figura 1(1) din MCE, menționate la punctul 6 din anexa la prezentul regulament.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Nicio navă nu pescuiește crevete nordic în diviziunea 3M între 1 iunie ora 00:01, ora universală coordonată (UTC), și 31 decembrie ora 24:00 UTC, în zona descrisă în Tabelul 2 și ilustrată în Figura 1(2) din MCE.

4.  Nicio navă nu pescuiește crevete nordic în diviziunea 3M între 1 iunie ora 00.01, ora universală coordonată (UTC), și 31 decembrie ora 24.00 UTC, în zona descrisă în Tabelul 2 și ilustrată în Figura 1(2) din MCE, menționate la punctul 7 din anexa la prezentul regulament.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Toate activitățile de pescuit de crevete nordic în diviziunea 3L au loc la adâncimi de peste 200 m. Pescuitul în zona de reglementare este restricționat la zona aflată la est de linia demarcată de coordonatele descrise în Tabelul 3 și ilustrată în Figura 1(3) din MCE.

5.  Toate activitățile de pescuit de crevete nordic în diviziunea 3L au loc la adâncimi de peste 200 m. Pescuitul în zona de reglementare este restricționat la zona aflată la est de linia demarcată de coordonatele descrise în Tabelul 3 și ilustrată în Figura 1(3) din MCE, menționate la punctul 8 din anexa la prezentul regulament.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o navă autorizată debarcă doar într-un port desemnat captura sa de halibut negru. În acest scop, fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe porturi de pe teritoriul său în care navele autorizate pot debarca halibut negru;

(b)  o navă autorizată debarcă doar într-un port desemnat captura sa de halibut negru. În acest scop, fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe porturi în care navele autorizate pot debarca halibut negru;

Justificare

Articolul 10 alineatul (1) litera (b) poate fi înțeles ca și cum halibutul negru ar putea fi debarcat doar într-un port desemnat aflat pe teritoriul statului membru. Aceasta nu a fost o practică standard până în prezent și nu este necesară.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  cu cel puțin 48 de ore înainte de ora estimată de sosire în port, o navă autorizată sau reprezentantul acesteia în numele navei comunică autorității portuare competente ora sa de sosire estimată, cantitatea estimată de halibut negru reținută la bord și informații despre diviziunea sau diviziunile în care s-au efectuat capturile;

(d)  cu cel puțin 48 de ore înainte de ora estimată de sosire în port, o navă autorizată sau reprezentantul acesteia în numele navei comunică autorității competente de control al pescuitului din portul respectiv ora sa de sosire estimată, cantitatea totală estimată de halibut negru reținută la bord și informații despre cantitățile estimate din fiecare diviziune în care s-au efectuat capturile;

Justificare

Prezentul amendament vizează armonizarea textului cu sistemul spaniol de competențe.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  fiecare stat membru inspectează fiecare debarcare de halibut negru în porturile sale și pregătește un raport al inspecției în formatul prevăzut în anexa IV.C la MCE, pe care îl trimite Comisiei și, în copie, EFCA, în termen de 10 zile lucrătoare de la data finalizării inspecției. Raportul PSC-3 identifică și furnizează detalii referitoare orice încălcare a regulamentului constatată în timpul inspecției în port. Acesta include toate informațiile relevante disponibile cu privire la încălcările constatate în larg în timpul campaniei curente a navei de pescuit inspectate. Comisia publică informațiile pe site-ul MCS al NAFO.

(e)  fiecare stat membru inspectează fiecare debarcare de halibut negru în porturile sale și pregătește un raport al inspecției în formatul prevăzut în anexa IV.C la MCE menționat la punctul 9 din anexa la prezentul regulament, pe care îl trimite Comisiei și, în copie, EFCA, în termen de 14 zile lucrătoare de la data finalizării inspecției. Raportul PSC-3 identifică și furnizează detalii referitoare orice încălcare a regulamentului constatată în timpul inspecției în port. Acesta include toate informațiile relevante disponibile cu privire la încălcările constatate în larg în timpul campaniei curente a navei de pescuit inspectate. Comisia publică informațiile pe site-ul MCS al NAFO.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Ori de câte ori este posibil, statele membre:

5.  Statele membre:

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  desfășoară activități de cercetare pentru a identifica moduri în care uneltele de pescuit pot fi mai selective, în vederea protejării rechinilor;

(a)  desfășoară activități de cercetare pentru a identifica moduri în care uneltele de pescuit pot fi mai selective, în vederea protejării rechinilor și a speciilor de elasmobranchii;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  efectuează activități de cercetare privind parametrii biologici și ecologici esențiali, ciclul biologic, trăsăturile comportamentale și tiparele de migrație, precum și privind identificarea de posibile zone de împerechere, ecloziune și creștere ale speciilor esențiale de rechini.

(b)  efectuează activități de cercetare privind parametrii biologici și ecologici esențiali, ciclul biologic, trăsăturile comportamentale și tiparele de migrație, precum și privind identificarea de posibile zone de împerechere, ecloziune și creștere ale speciilor esențiale de rechini și elasmobranchii.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În sensul prezentului articol, dimensiunile ochiurilor de plasă sunt măsurate în conformitate cu anexa III.A la MCE.

1.  În sensul prezentului articol, dimensiunile ochiurilor de plasă sunt măsurate în conformitate cu anexa III.A la MCE menționată la punctul 10 din anexa la prezentul regulament.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  130 mm pentru toate celelalte specii demersale, astfel cum sunt definite în anexa I.C la MCE;

(d)  130 mm pentru toate celelalte specii demersale, astfel cum sunt definite în anexa I.C la MCE menționată la punctul 11 din anexa la prezentul regulament;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Nicio navă nu utilizează mijloace sau dispozitive care obstrucționează sau diminuează dimensiunile ochiurilor de plasă. Cu toate acestea, navele pot să atașeze dispozitivele descrise în anexa III.B la MCE, Apărători superioare autorizate/cavile de legătură pentru pescuit crevete, la partea superioară a sacului de traul într-un mod care nu obstrucționează ochiurile de plasă ale sacului de traul, inclusiv orice gură sau guri ale traulului. Materiale de pânză, materiale de plastic sau alte materiale pot fi atașate în partea inferioară a sacului de traul al unei plase doar în măsura necesară pentru a preveni sau a minimiza deteriorarea sacului de traul.

2.  Nicio navă nu utilizează mijloace sau dispozitive care obstrucționează sau diminuează dimensiunile ochiurilor de plasă. Cu toate acestea, navele pot să atașeze dispozitivele descrise în anexa III.B la MCE menționată la punctul 12 din anexa la prezentul regulament, Apărători superioare autorizate/cavile de legătură pentru pescuit crevete, la partea superioară a sacului de traul într-un mod care nu obstrucționează ochiurile de plasă ale sacului de traul, inclusiv orice gură sau guri ale traulului. Materiale de pânză, materiale de plastic sau alte materiale pot fi atașate în partea inferioară a sacului de traul al unei plase doar în măsura necesară pentru a preveni sau a minimiza deteriorarea sacului de traul.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Navele care pescuiesc crevete nordic în diviziunile 3L sau 3M utilizează site sau grilaje de sortare cu un spațiu maxim între bare de 22 mm. Navele care pescuiesc crevete nordic în diviziunea 3L sunt echipate și cu cavile de legătură cu lungimea minimă de 72 cm, măsurată în conformitate cu anexa III.B la MCE.

3.  Navele care pescuiesc crevete nordic în diviziunile 3L sau 3M utilizează site sau grilaje de sortare cu un spațiu maxim între bare de 22 mm. Navele care pescuiesc crevete nordic în diviziunea 3L sunt echipate și cu cavile de legătură cu lungimea minimă de 72 cm, măsurată în conformitate cu anexa III.B la MCE menționată la punctul 12 din anexa la prezentul regulament.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Nicio navă nu reține la bord pește cu dimensiuni mai mici decât dimensiunea minimă stabilită în conformitate cu anexa I.D la MCE, astfel de pește fiind aruncat imediat înapoi în mare.

1.  Nicio navă nu reține la bord pește cu dimensiuni mai mici decât dimensiunea minimă stabilită în conformitate cu anexa I.D la MCE menționată la punctul 13 din anexa la prezentul regulament, astfel de pește fiind aruncat imediat înapoi în mare.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Peștele prelucrat care are o lungime inferioară echivalentului prevăzut pentru acea specie în anexa I.D la MCE este considerat a fi derivat din pește cu dimensiuni mai mici decât dimensiunea minimă a peștelui prevăzută pentru acea specie.

2.  Peștele prelucrat care are o lungime inferioară echivalentului prevăzut pentru acea specie în anexa I.D la MCE menționată la punctul 13 din anexa la prezentul regulament este considerat a fi derivat din pește cu dimensiuni mai mici decât dimensiunea minimă a peștelui prevăzută pentru acea specie.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Harta zonelor de pescuit de fund existente în zona de reglementare, ilustrată în Figura 2 din MCE, este delimitată pe latura vestică de frontiera Zonei economice exclusive canadiene și pe latura estică de coordonatele indicate în Tabelul 4 din MCE.

Harta zonelor de pescuit de fund existente în zona de reglementare, ilustrată în Figura 2 din MCE menționată la punctul 2 din anexa la prezentul regulament, este delimitată pe latura vestică de frontiera Zonei economice exclusive canadiene și pe latura estică de coordonatele indicate în Tabelul 4 din MCE menționat la punctul 14 din anexa la prezentul regulament.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la 31 decembrie 2020, nicio navă nu se angajează în activități de pescuit de fund în niciuna dintre zonele ilustrate în Figura 3 din MCE și definite prin conectarea coordonatelor specificate în Tabelul 5 din MCE în ordine numerică, cu revenire la coordonata 1.

1.  Până la 31 decembrie 2020, nicio navă nu se angajează în activități de pescuit de fund în niciuna dintre zonele ilustrate în Figura 3 din MCE menționată la punctul 1 din anexa la prezentul regulament și definite prin conectarea coordonatelor specificate în Tabelul 5 din MCE menționat la punctul 16 din anexa la prezentul regulament, în ordine numerică, cu revenire la coordonata 1.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Până la 31 decembrie 2020, nicio navă nu se angajează în activități de pescuit de fund în zona din diviziunea 3O ilustrată în Figura 4 din MCE și definită prin conectarea coordonatelor specificate în Tabelul 6 din MCE în ordine numerică, cu revenire la coordonata 1.

2.  Până la 31 decembrie 2020, nicio navă nu se angajează în activități de pescuit de fund în zona din diviziunea 3O ilustrată în Figura 4 din MCE menționată la punctul 17 din anexa la prezentul regulament și definită prin conectarea coordonatelor specificate în Tabelul 6 din MCE menționat la punctul 18 din anexa la prezentul regulament, în ordine numerică, cu revenire la coordonata 1.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Până la 31 decembrie 2020, nicio navă nu se angajează în activități de pescuit de fund în zonele 1-13 ilustrate în Figura 5 din MCE și definite prin conectarea coordonatelor specificate în Tabelul 7 din MCE în ordine numerică, cu revenire la coordonata 1.

3.  Până la 31 decembrie 2020, nicio navă nu se angajează în activități de pescuit de fund în zonele 1-13 ilustrate în Figura 5 din MCE menționată la punctul 19 din anexa la prezentul regulament și definite prin conectarea coordonatelor specificate în Tabelul 7 din MCE menționat la punctul 20 din anexa la prezentul regulament, în ordine numerică, cu revenire la coordonata 1.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Până la 31 decembrie 2018, nicio navă nu se angajează în activități de pescuit de fund în zona 14 ilustrată în Figura 5 din MCE și definită prin conectarea coordonatelor indicate în Tabelul 7 din MCE în ordine numerică cu revenire la coordonata 1.

4.  Până la 31 decembrie 2018, nicio navă nu se angajează în activități de pescuit de fund în zona 14 ilustrată în Figura 5 din MCE menționată la punctul 19 din anexa la prezentul regulament și definită prin conectarea coordonatelor indicate în Tabelul 7 din MCE menționat la punctul 20 din anexa la prezentul regulament, în ordine numerică, cu revenire la coordonata 1.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Activitățile de pescuit de fund de explorare vor face obiectul unei explorări prealabile realizate în conformitate cu protocolul de explorare prevăzut în anexa I.E la MCE.

1.  Activitățile de pescuit de fund de explorare vor face obiectul unei explorări prealabile realizate în conformitate cu protocolul de explorare prevăzut în anexa I.E la MCE menționat la punctul 21 din anexa la prezentul regulament.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  comunică Comisiei „Notificarea intenției de a desfășura activități de pescuit de fund de explorare” în conformitate cu anexa I.E la MCE, împreună cu evaluarea prevăzută la articolul 20 alineatul (1);

(a)  comunică Comisiei „Notificarea intenției de a desfășura activități de pescuit de fund de explorare” în conformitate cu anexa I.E la MCE, menționată la punctul 22 din anexa la prezentul regulament, împreună cu evaluarea prevăzută la articolul 20 alineatul (1);

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  furnizează Comisiei un „Raport privind campania de pescuit de fund de explorare” în conformitate cu anexa I.E la MCE, în termen de două luni de la finalizarea activităților de pescuit de fund de explorare.

(d)  furnizează Comisiei un „Raport privind campania de pescuit de fund de explorare” în conformitate cu anexa I.E la MCE, menționat la punctul 23 din anexa la prezentul regulament, în termen de două luni de la finalizarea activităților de pescuit de fund de explorare.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  abordează elementele în conformitate cu anexa I.E la MCE.

(b)  abordează elementele legate de evaluarea activităților propuse de pescuit de fund de exploatare în conformitate cu anexa I.E la MCE, menționate la punctul 24 din anexa la prezentul regulament.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare stat membru prevede obligația comandanților navelor care au dreptul să îi arboreze pavilionul și care desfășoară activități de pescuit de fund în zona de reglementare să cuantifice captura de specii indicatoare de EMV, atunci când se descoperă dovezi ale speciilor indicatoare de EMV, în conformitate cu anexa I.E la MCE, în timpul operațiunilor de pescuit.

2.  Fiecare stat membru prevede obligația comandanților navelor care au dreptul să îi arboreze pavilionul și care desfășoară activități de pescuit de fund în zona de reglementare să cuantifice captura de specii indicatoare de EMV, atunci când se descoperă dovezi ale speciilor indicatoare de EMV, în conformitate cu anexa I.E la MCE, menționate la punctul 25 din anexa la prezentul regulament, în timpul operațiunilor de pescuit.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să identifice coralii, bureții și alte organisme până la cel mai mic nivel taxonomic posibil, utilizând „Formularul pentru colectarea de date privind pescuitul de explorare” în conformitate cu anexa I.E la MCE; și

(a)  să identifice coralii, bureții și alte organisme până la cel mai mic nivel taxonomic posibil, utilizând „Formularul pentru colectarea de date privind pescuitul de explorare” în conformitate cu anexa I.E la MCE, menționat la punctul 26 din anexa la prezentul regulament; și

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o listă a navelor care au dreptul să îi arboreze pavilionul și pe care le poate autoriza să desfășoare activități de pescuit în zona de reglementare, denumite în continuare „nave notificate”, în formatul prevăzut în anexa II.C1 la MCE;

(a)  o listă a navelor care au dreptul să îi arboreze pavilionul și pe care le poate autoriza să desfășoare activități de pescuit în zona de reglementare, denumite în continuare „nave notificate”, în formatul prevăzut în anexa II.C1 la MCE menționat la punctul 27 din anexa la prezentul regulament;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  la anumite intervale de timp, orice radiere din lista navelor notificate, fără întârziere, în formatul prevăzut în anexa II.C2 la MCE.

(b)  la anumite intervale de timp, orice radiere din lista navelor notificate, fără întârziere, în formatul prevăzut în anexa II.C2 la MCE menționat la punctul 28 din anexa la prezentul regulament.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  autorizația individuală pentru fiecare navă din lista navelor notificate pe care a autorizat-o să desfășoare activități de pescuit în zona de reglementare, denumită în continuare „navă autorizată”, în formatul prevăzut în anexa II.C3 la MCE, cu cel puțin 20 de zile înainte de începutul activităților de pescuit pentru anul calendaristic.

(a)  autorizația individuală pentru fiecare navă din lista navelor notificate pe care a autorizat-o să desfășoare activități de pescuit în zona de reglementare, denumită în continuare „navă autorizată”, în formatul prevăzut în anexa II.C3 la MCE menționat la punctul 29 din anexa la prezentul regulament, cu cel puțin 20 de zile înainte de începutul activităților de pescuit pentru anul calendaristic.

Fiecare autorizație identifică în special data începerii și data expirării valabilității și speciile pentru care este permis pescuitul direcționat, cu excepția cazurilor în care se aplică derogările conform anexei II.C3 la MCE. Dacă nava intenționează să pescuiască speciile reglementate prevăzute în posibilitățile de pescuit, identificarea se va referi la stoc, atunci când speciile reglementate sunt asociate zonei vizate;

Fiecare autorizație identifică în special data începerii și data expirării valabilității și speciile pentru care este permis pescuitul direcționat, cu excepția cazurilor în care se aplică derogările conform anexei II.C3 la MCE menționate la punctul 29 din anexa la prezentul regulament. Dacă nava intenționează să pescuiască speciile reglementate prevăzute în posibilitățile de pescuit, identificarea se va referi la stoc, atunci când speciile reglementate sunt asociate zonei vizate;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  suspendarea autorizației, în formatul prevăzut în anexa II.C4 la MCE, fără întârziere, în cazul revocării autorizației respective sau al oricărei modificări a conținutului acesteia, atunci când revocarea sau modificarea are loc în perioada de valabilitate;

(b)  suspendarea autorizației, în formatul prevăzut în anexa II.C4 la MCE menționat la punctul 30 din anexa la prezentul regulament, fără întârziere, în cazul revocării autorizației respective sau al oricărei modificări a conținutului acesteia, atunci când revocarea sau modificarea are loc în perioada de valabilitate;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  codul alfabetic din trei litere pentru fiecare specie, astfel cum este prevăzut în anexa I.C la MCE;

(b)  codul alfabetic din trei litere pentru fiecare specie, astfel cum este prevăzut în anexa I.C la MCE menționată la punctul 31 din anexa la prezentul regulament;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  codul de prezentare a tipurilor de produse, astfel cum este indicat în anexa II.K la MCE.

(e)  codul de prezentare a tipurilor de produse, astfel cum este indicat în anexa II.K la MCE menționată la punctul 32 din anexa la prezentul regulament.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare navă de pescuit ține un jurnal de pescuit, care se păstrează la bord cel puțin 12 luni și care, în conformitate cu anexa II.A la MCE:

2.  Fiecare navă de pescuit ține un jurnal de pescuit, care se păstrează la bord cel puțin 12 luni și care, în conformitate cu anexa II.A la MCE menționată la punctul 33 din anexa la prezentul regulament:

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  este păstrat la bord până când nava este descărcată complet.

(d)  este păstrat la bord până când sunt debarcate complet toate capturile de pe navă.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Fiecare navă de pescuit transmite electronic către CMP-ul său rapoarte cu privire la următoarele aspecte, în conformitate cu formatul și conținutul prevăzute pentru fiecare tip de raport din anexa II.D și anexa II.F la MCE:

6.  Fiecare navă de pescuit transmite electronic către CMP-ul său rapoarte cu privire la următoarele aspecte, în conformitate cu formatul și conținutul prevăzute pentru fiecare tip de raport din anexa II.D și anexa II.F la MCE și menționate la punctele 34 și 35 din anexa la prezentul regulament:

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 6 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  capturile din speciile enumerate în Lista speciilor din anexa I.C la MCE, pentru care greutatea în viu totală la bord nu depășește 100 kg, pot fi raportate utilizând codul alfabetic din trei litere MZZ (specii marine nespecificate), cu excepția rechinilor. Toți rechinii se raportează la nivel de specie sub codul alfabetic corespunzător din trei litere al acestora, în măsura în care este posibil. Atunci când raportarea specifică în funcție de specie nu este posibilă, speciile de rechini se înregistrează fie ca rechini mari (SHX), fie ca specii de câine-de-mare (DGX), după caz și în conformitate cu codurile alfabetice din trei litere prezentate în anexa I.C la MCE.

(g)  capturile din speciile enumerate în Lista speciilor din anexa I.C la MCE menționată la punctul 31 din anexa la prezentul regulament, pentru care greutatea în viu totală la bord nu depășește 100 kg, pot fi raportate utilizând codul alfabetic din trei litere MZZ (specii marine nespecificate), cu excepția rechinilor. Toți rechinii se raportează la nivel de specie sub codul alfabetic corespunzător din trei litere al acestora, în măsura în care este posibil. Atunci când raportarea specifică în funcție de specie nu este posibilă, speciile de rechini se înregistrează fie ca rechini mari (SHX), fie ca specii de câine-de-mare (DGX), după caz și în conformitate cu codurile alfabetice din trei litere prezentate în anexa I.C la MCE și menționate la punctul 31 din anexa la prezentul regulament.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rapoartele menționate la alineatul (6) pot fi anulate utilizând formatul prevăzut la punctul 8 din anexa II.F la MCE. Dacă oricare dintre aceste rapoarte este corectat, se va trimite un raport nou fără întârziere după raportul de anulare, în termenele prevăzute la prezentul articol.

Rapoartele menționate la alineatul (6) pot fi anulate utilizând formatul prevăzut la punctul 8 din anexa II.F la MCE menționat la punctul 35 din anexa la prezentul regulament. Dacă oricare dintre aceste rapoarte este corectat, se va trimite un raport nou fără întârziere după raportul de anulare, în termenele prevăzute la prezentul articol.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Fiecare stat membru se asigură că CMP-ul său transmite electronic, imediat după primire, rapoartele menționate la alineatul (6), în formatul prevăzut în anexa II.D la MCE, secretarului executiv al NAFO și copii ale acestora Comisiei și EFCA.

8.  Fiecare stat membru se asigură că CMP-ul său transmite electronic, imediat după primire, rapoartele menționate la alineatul (6), în formatul prevăzut în anexa II.D la MCE menționat la punctul 34 din anexa la prezentul regulament, secretarului executiv al NAFO și copii ale acestora Comisiei și EFCA.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 9 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  se asigură că informațiile din jurnal sunt transmise Comisiei fie în format Extensible Markup Language (XML), fie în format de fișier Microsoft Excel, conținând cel puțin informațiile menționate în anexa II.N la MCE, în termen de 60 de zile de la finalizarea fiecărei campanii de pescuit.

(b)  se asigură că informațiile din jurnal sunt transmise Comisiei fie în format Extensible Markup Language (XML), fie în format de fișier Microsoft Excel, conținând cel puțin informațiile menționate în anexa II.N la MCE prevăzută la punctul 36 din anexa la prezentul regulament, în termen de 60 de zile de la finalizarea fiecărei campanii de pescuit.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 9 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  datele VMS de poziție transmise secretarului executiv al NAFO sunt conforme formatului pentru schimbul de date prevăzut în anexa II.E la MCE și descris în mai mare detaliu în anexa II.D la MCE.

(b)  datele VMS de poziție transmise secretarului executiv al NAFO sunt conforme formatului pentru schimbul de date din anexa II.E la MCE menționat la punctul 37 din anexa la prezentul regulament și descris în mai mare detaliu în anexa II.D la MCE menționată la punctul 34 din anexa la prezentul regulament.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  când se pescuiește în zonele cu munți submarini supuse interdicției de pescuit menționate la articolul 18 alineatul (1), raportează în secțiunea de observații a raportului observatorului menționat în anexa II.M la MCE, pentru fiecare lansare, toate cantitățile din toate speciile indicatoare de EMV, astfel cum se menționează în anexa I.E la MCE;

(d)  când se pescuiește în zonele cu munți submarini supuse interdicției de pescuit menționate la articolul 18 alineatul (1), raportează în secțiunea de observații a raportului observatorului menționat în anexa II.M la MCE și prevăzut la punctul 38 din anexa la prezentul regulament, pentru fiecare lansare, toate cantitățile din toate speciile indicatoare de EMV, astfel cum se menționează în anexa I.E la MCE, prevăzute la punctul 25 din anexa la prezentul regulament;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  de îndată ce este posibil după părăsirea zonei de reglementare și cel mai târziu la sosirea navei în port, transmit raportul, astfel cum se prevede în anexa II.M la MCE, în format electronic, statului membru de pavilion și, dacă are loc o inspecție în port, autorității de inspecție portuare locale. Statul membru de pavilion transmite raportul Comisiei, în format Microsoft Excel, în termen de 25 de zile de la sosirea navei în port. Comisia trimite acest raport secretarului executiv al NAFO.

(h)  de îndată ce este posibil după părăsirea zonei de reglementare și cel mai târziu la sosirea navei în port, transmit raportul, astfel cum se prevede în anexa II.M la MCE menționată la punctul 38 din anexa la prezentul regulament, în format electronic, statului membru de pavilion și, dacă are loc o inspecție în port, autorității de inspecție portuare locale. Statul membru de pavilion transmite raportul Comisiei, în format Microsoft Excel, în termen de 25 de zile de la sosirea navei în port. Comisia trimite acest raport secretarului executiv al NAFO.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 9 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  pe lângă atribuțiile descrise la articolul 27 alineatul (3), transmite zilnic, în conformitate cu anexa II.G la MCE, raportul observatorului (OBR) către CMP-ul statului membru de pavilion care, cel târziu la ora 12:00 UTC în ziua următoare primirii, îl transmite Comisiei, care îl va trimite secretarului executiv al NAFO; și

(a)  pe lângă atribuțiile descrise la articolul 27 alineatul (3), transmite zilnic, în conformitate cu anexa II.G la MCE, raportul observatorului (OBR) către CMP-ul statului membru de pavilion, menționat la punctul 39 din anexa la prezentul regulament, iar acest stat, cel târziu la ora 12.00 UTC în ziua următoare primirii, îl transmite Comisiei, care îl va trimite secretarului executiv al NAFO; și

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 10 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în conformitate cu anexa II.F punctul 3 la MCE, transmite zilnic raportul CAT către CMP-ul statului membru de pavilion și se asigură că înregistrările din jurnal corespund capturii astfel raportate. La rândul său, CMP-ul, cel târziu la ora 12:00 UTC în ziua următoare primirii, transmite raportul Comisiei, care îl va trimite secretarului executiv al NAFO; și

(a)  în conformitate cu anexa II.F punctul 3 la MCE, transmite zilnic raportul CAT menționat la punctul 40 din anexa la prezentul regulament către CMP-ul statului membru de pavilion și se asigură că înregistrările din jurnal corespund capturii astfel raportate. La rândul său, CMP-ul, cel târziu la ora 12.00 UTC în ziua următoare primirii, transmite raportul Comisiei, care îl va trimite secretarului executiv al NAFO; și

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  Toate rapoartele de inspecție, supraveghere și investigație menționate în prezentul capitol VII și imaginile sau dovezile asociate vor fi tratate ca fiind confidențiale în conformitate cu anexa II.B la MCE.

10.  Toate rapoartele de inspecție, supraveghere și investigație menționate în prezentul capitol VII și imaginile sau dovezile asociate vor fi tratate ca fiind confidențiale în conformitate cu anexa II.B la MCE menționată la punctul 41 din anexa la prezentul regulament.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  completează formularul de raport de supraveghere prevăzut în anexa IV.A la MCE. Dacă inspectorul a realizat o evaluare volumetrică sau a componenței capturii pentru conținutul unei lansări a plasei pungă, raportul de supraveghere include toate informațiile privind componența remorcării și menționează metoda utilizată pentru evaluarea volumetrică;

(a)  completează formularul de raport de supraveghere în conformitate cu anexa IV.A la MCE, menționat la punctul 42 din anexa la prezentul regulament. Dacă inspectorul a realizat o evaluare volumetrică sau a componenței capturii pentru conținutul unei lansări a plasei pungă, raportul de supraveghere include toate informațiile privind componența remorcării și menționează metoda utilizată pentru evaluarea volumetrică;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 32 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  arborează, pe nava de inspecție și pe ambarcațiunea care transportă inspectorii, fanionul ilustrat în anexa IV.E la MCE;

(b)  arborează, pe nava de inspecție și pe ambarcațiunea care transportă inspectorii, fanionul ilustrat în anexa IV.E la MCE menționat la punctul 43 din anexa la prezentul regulament;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  pune la dispoziție o scară de urcare la bord în conformitate cu anexa IV.G la MCE;

(c)  pune la dispoziție o scară de urcare la bord în conformitate cu anexa IV.G la MCE, menționată la punctul 44 din anexa la prezentul regulament;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  nu perturbă niciun contact între inspectori și observator;

(h)  nu perturbă niciun contact între inspectori și observator și pune la dispoziție, în acest scop, o zonă sau un spațiu rezervat;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru se asigură că inspectorii săi completează un raport de inspecție în forma prevăzută în anexa IV.B la MCE pentru fiecare inspecție.

1.  Fiecare stat membru se asigură că inspectorii săi completează un raport de inspecție în forma prevăzută în anexa IV.B la MCE, menționat la punctul 45 din anexa la prezentul regulament, pentru fiecare inspecție.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  atunci când compară înregistrările din registrul de producție cu înregistrările din jurnalul de pescuit, inspectorii convertesc greutatea producției în greutate în viu pe baza factorilor de conversie utilizați de comandant;

(b)  atunci când compară înregistrările din registrul de producție cu înregistrările din jurnalul de pescuit, inspectorii convertesc greutatea producției în greutate în viu pe baza factorilor de conversie stabiliți în anexele XIII, XIV și XV la Regulamentul (UE) nr. 404/2011; pentru speciile și modurile de prezentare care nu intră sub incidența acestor anexe, se aplică factorii de conversie utilizați de comandant;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  aplică securizat sigiliul de inspecție ilustrat în Sigiliul de inspecție NAFO prevăzut în anexa IV.F la MCE, după caz, și consemnează în mod corespunzător acțiunea întreprinsă și numărul de serie al fiecărui sigiliu în raportul de inspecție;

(d)  aplică securizat sigiliul de inspecție ilustrat în Sigiliul de inspecție NAFO prevăzut în anexa IV.F la MCE și menționat la punctul 46 din anexa la prezentul regulament, după caz, și consemnează în mod corespunzător acțiunea întreprinsă și numărul de serie al fiecărui sigiliu în raportul de inspecție;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în termen de 24 de ore de la detectarea încălcării, transmite notificarea scrisă a încălcării raportate de inspectorii săi Comisiei și EFCA care, la rândul lor, o transmit autorității competente a părții contractante care este stat de pavilion sau a statului membru de pavilion, dacă este diferit de statul membru care a efectuat inspecția, și secretarului executiv al NAFO. Notificarea scrisă conține informațiile înregistrate la punctul 15 din raportul de inspecție prevăzut în anexa IV.B la MCE; citează măsurile relevante și descrie în detaliu temeiul emiterii notificării încălcării și dovezile în sprijinul notificării; și, dacă este posibil, este însoțită de imagini ale uneltelor sau ale capturii sau de alte dovezi legate de încălcarea menționată la alineatul (1) al prezentului articol;

(a)  în termen de 24 de ore de la detectarea încălcării, transmite notificarea scrisă a încălcării raportate de inspectorii săi Comisiei și EFCA care, la rândul lor, o transmit autorității competente a părții contractante care este stat de pavilion sau a statului membru de pavilion, dacă este diferit de statul membru care a efectuat inspecția, și secretarului executiv al NAFO. Notificarea scrisă conține informațiile înregistrate la punctul 15 din raportul de inspecție prevăzut în anexa IV.B la MCE menționat la punctul 45 din anexa la prezentul regulament; citează măsurile relevante și descrie în detaliu temeiul emiterii notificării încălcării și dovezile în sprijinul notificării; și, dacă este posibil, este însoțită de imagini ale uneltelor sau ale capturii sau de alte dovezi legate de încălcarea menționată la alineatul (1) al prezentului articol;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  obstrucționarea, intimidarea, perturbarea activității inspectorilor sau a observatorilor sau împiedicarea în alt mod a îndeplinirii de către inspectori sau observatori a atribuțiilor care le revin;

(l)  obstrucționarea, intimidarea, perturbarea activității inspectorilor sau a observatorilor sau împiedicarea în alt mod a îndeplinirii de către inspectori sau observatori a atribuțiilor care le revin sau exercitarea unor forme indirecte de presiune, cum ar fi împiedicarea odihnei acestora sau intruziunea în viața lor privată;

Justificare

Observatorii petrec perioade mari de timp la bordul navelor de pescuit și, chiar dacă nu există impedimente clare în calea activității lor, tentativele de împiedicare a unei odihne adecvate și de intruziune în viața lor privată reprezintă modalități indirecte de reducere a capacității lor de a-și îndeplini atribuțiile.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 39 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dispozițiile prezentului capitol se aplică debarcării, transbordărilor sau utilizării porturilor statelor membre de către navele de pescuit care au dreptul să arboreze pavilionul altei părți contractante la NAFO, care desfășoară activități de pescuit în zona de reglementare. Dispozițiile se aplică peștelui capturat în zona de reglementare sau produselor care provin din acest pește care nu au fost debarcate sau transbordate anterior într-un port.

Dispozițiile prezentului capitol se aplică debarcării, transbordărilor sau utilizării porturilor statelor membre de către navele de pescuit care au dreptul să arboreze pavilionul altei părți contractante la NAFO, care desfășoară activități de pescuit în zona de reglementare. Aceste dispoziții se aplică capturilor din zona de reglementare sau produselor care provin din aceste capturi, care nu au fost debarcate sau transbordate anterior într-un port.

Justificare

Dispozițiile se aplică tuturor resurselor pescărești, nu numai peștilor.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statul membru al portului va stabili un termen minim de solicitare prealabilă. Termenul de solicitare prealabilă este de trei zile lucrătoare înainte de ora estimată de sosire. Cu toate acestea, în acord cu Comisia, statul membru al portului poate să prevadă un alt termen de solicitare prealabilă, ținând cont, inter alia, de tipul de produse derivate din captură sau de distanța dintre zona de pescuit și porturile sale. Statul membru al portului furnizează Comisiei informațiile privind termenul de solicitare prealabilă, iar Comisia le publică pe site-ul MCS al NAFO, în format PDF.

2.  Statul membru al portului va stabili un termen minim de solicitare prealabilă de trei zile lucrătoare înainte de momentul sosirii. Cu toate acestea, în acord cu Comisia, statul membru al portului poate să prevadă un alt termen de solicitare prealabilă, ținând cont, inter alia, de tipul de produse derivate din captură sau de distanța dintre zona de pescuit și porturile sale. Statul membru al portului furnizează Comisiei informațiile privind termenul de solicitare prealabilă, iar Comisia le publică pe site-ul MCS al NAFO, în format PDF.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  în cazul în care confirmarea nu a fost primită în termen de 14 zile de la debarcare, statul membru al portului poate confisca și dispune de peștele respectiv în conformitate cu normele naționale.

(c)  în cazul în care confirmarea nu a fost primită în termen de 14 zile de la finalizarea operațiunilor de debarcare, statul membru al portului poate confisca și dispune de peștele respectiv în conformitate cu normele naționale.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Statul membru al portului notifică fără întârziere comandantului navei de pescuit decizia sa de a autoriza sau de a refuza intrarea în port sau, dacă nava se află în port, de a autoriza sau refuza debarcarea, transbordarea sau altă utilizare a portului. Dacă intrarea navei este autorizată, statul membru al portului returnează comandantului o copie a formularului de solicitare prealabilă de control al statului portului, prevăzut în anexa II.L la MCE, cu partea C completată corespunzător. Această copie se trimite fără întârziere și Comisiei, pentru a fi publicată pe site-ul MCS al NAFO. În cazul refuzului, statul membru al portului informează și partea contractantă la NAFO de pavilion.

8.  Statul membru al portului notifică fără întârziere comandantului navei de pescuit decizia sa de a autoriza sau de a refuza intrarea în port sau, dacă nava se află în port, de a autoriza sau refuza debarcarea, transbordarea sau altă utilizare a portului. Dacă intrarea navei este autorizată, statul membru al portului returnează comandantului o copie a formularului de solicitare prealabilă de control al statului portului, prevăzut în anexa II.L la MCE și menționat la punctul 47 din anexa la prezentul regulament, cu partea C completată corespunzător. Această copie se trimite fără întârziere și Comisiei, pentru a fi publicată pe site-ul MCS al NAFO. În cazul refuzului, statul membru al portului informează și partea contractantă la NAFO de pavilion.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11.  Inspecțiile se efectuează în conformitate cu anexa IV.H la MCE de către inspectorii autorizați ai statului membru al portului care prezintă legitimațiile lor comandantului navei anterior inspecției.

11.  Inspecțiile se efectuează în conformitate cu anexa IV.H la MCE menționată la punctul 48 din anexa la prezentul regulament, de către inspectorii autorizați ai statului membru al portului care prezintă legitimațiile lor comandantului navei anterior inspecției.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 13 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  al tuturor informațiilor privind capturile furnizate în notificarea prealabilă prin formularele de solicitare prealabilă de control al statului portului prevăzute în anexa II.L la MCE;

(iii)  al tuturor informațiilor privind capturile furnizate în notificarea prealabilă prin formularele de solicitare prealabilă de control al statului portului prevăzute în anexa II.L la MCE menționate la punctul 47 din anexa la prezentul regulament;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 16 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

16.  Fiecare inspecție este documentată prin completarea formularului PSC 3 (formularul de inspecție în cadrul controlului statului portului), astfel cum este prevăzut în anexa IV.C la MCE. Procesul de completare și gestionare a completării raportului privind inspecția din cadrul controlului statului portului include următoarele:

16.  Fiecare inspecție este documentată prin completarea formularului PSC 3 (formularul de inspecție în cadrul controlului statului portului) din anexa IV.C la MCE menționat la punctul 49 din anexa la prezentul regulament. Procesul de completare și gestionare a completării raportului privind inspecția din cadrul controlului statului portului include următoarele:

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statul membru al unei nave de pescuit care intenționează să debarce sau să transbordeze sau a cărei navă este implicată în operațiuni de transbordare în afara unui port confirmă, prin returnarea unei copii a formularului de solicitare prealabilă de control al statului portului, prevăzut în anexa II.L la MCE, transmis în conformitate cu articolul 40 alineatul (5), cu partea B completată corespunzător, că:

2.  Statul membru al unei nave de pescuit care intenționează să debarce sau să transbordeze sau a cărei navă este implicată în operațiuni de transbordare în afara unui port confirmă, prin returnarea unei copii a formularului de solicitare prealabilă de control al statului portului, prevăzut în anexa II.L la MCE și menționat la punctul 47 din anexa la prezentul regulament, transmis în conformitate cu articolul 40 alineatul (5), cu partea B completată corespunzător, că:

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comandantul sau agentul oricărei nave de pescuit care intenționează să intre în port transmite solicitarea de intrare autorităților competente ale statului membru al portului în termenul de solicitare menționat la articolul 40 alineatul (2). Această solicitare trebuie să fie însoțită de formularul de solicitare prealabilă de control al statului portului, prevăzut în anexa II.L la MCE completat corespunzător după cum urmează:

1.  Comandantul sau agentul oricărei nave de pescuit care intenționează să intre în port transmite solicitarea de intrare autorităților competente ale statului membru al portului în termenul de solicitare menționat la articolul 40 alineatul (2). Această solicitare este însoțită de formularul de solicitare prealabilă de control al statului portului, prevăzut în anexa II.L la MCE și menționat la punctul 47 din anexa la prezentul regulament, completat corespunzător după cum urmează:

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comandantul sau agentul poate să anuleze o solicitare prealabilă notificând autoritățile competente din portul pe care intenționa să îl utilizeze. Solicitarea este însoțită de o copie a formularului inițial de solicitare prealabilă de control al statului portului, prevăzut în Anexa II.L la MCE, cu cuvântul „anulat” scris peste acesta.

2.  Comandantul sau agentul poate să anuleze o solicitare prealabilă notificând autoritățile competente din portul pe care intenționa să îl utilizeze. Solicitarea este însoțită de o copie a formularului inițial de solicitare prealabilă de control al statului portului, prevăzut în Anexa II.L la MCE și menționat la punctul 47 din anexa la prezentul regulament, cu cuvântul „anulat” scris peste acesta.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Toate rapoartele de inspecție și investigație și imaginile sau dovezile asociate, precum și formularele menționate în prezentul capitol vor fi tratate de către statele membre, autoritățile competente și operatorii, comandanții și echipajele navelor ca fiind confidențiale, în conformitate cu anexa II.B la MCE.

Toate rapoartele de inspecție și investigație și imaginile sau dovezile asociate, precum și formularele menționate în prezentul capitol vor fi tratate de către statele membre, autoritățile competente și operatorii, comandanții și echipajele navelor ca fiind confidențiale, în conformitate cu anexa II.B la MCE menționată la punctul 41 din anexa la prezentul regulament.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  transmite imediat informațiile Comisiei utilizând formatul raportului de supraveghere prevăzut în anexa IV.A la MCE;

(a)  transmite imediat informațiile Comisiei utilizând formatul raportului de supraveghere prevăzut în anexa IV.A la MCE menționat la punctul 42 din anexa la prezentul regulament;

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  transmite fără întârziere Comisiei constatările inspectorului, utilizând formatul raportului de inspecție prevăzut în anexa IV.B la MCE; și

(i)  transmite fără întârziere Comisiei constatările inspectorului, utilizând formatul raportului de inspecție prevăzut în anexa IV.B la MCE menționat la punctul 45 din anexa la prezentul regulament; și

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 53, acte delegate în ceea ce privește:

1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 53, acte delegate de modificare a prezentului regulament pentru a-l adapta la măsurile adoptate de NAFO în ceea ce privește:

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  anexa;

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 54

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 54

eliminat

Implementarea anumitor părți ale MCE și a anexelor la acestea

 

1.  Părțile MCE și anexele la acestea menționate în următoarele dispoziții din prezentul regulament devin direct aplicabile în toate statele membre și opozabile față de persoanele fizice și juridice în a douăzecea zi de la data publicării menționate la alineatul (2):

 

(a) articolul 3 alineatele (17), (21) și (29);

 

(b) articolul 4 alineatul (3) litera (a);

 

(c) articolul 9 alineatele (1), (4) și (5);

 

(d) articolul 10 alineatul (1) litera (e);

 

(e) articolul 13 alineatul (1) și alineatul (2) litera (d);

 

(f) articolul 14 alineatele (2) și (3);

 

(g) articolul 16 alineatele (1) și (2);

 

(h) articolul 17;

 

(i) articolul 18 alineatele (1)-(4);

 

(j) articolul 19 alineatul (1) și alineatul (2) literele (a) și (d);

 

(k) articolul 20 alineatul (2) litera (b);

 

(l) articolul 21 alineatul (2) și alineatul (4) litera (a);

 

(m) articolul 22 alineatul (1) literele (a) și (b) și alineatul (5) litera (a);

 

(n) articolul 22 alineatul (5) literele (a) și (b);

 

(o) articolul 24 alineatul (1) literele (b) și (e);

 

(p) articolul 25 alineatul (2) și alineatul (6), alineatul (6) litera (g), alineatele (7) și (8) și alineatul (9) litera (b);

 

(q) articolul 26 alineatul (9) litera (b);

 

(r) articolul 27 alineatul (3) literele (d) și (h);

 

(s) articolul 28 alineatul (9) litera (a) și alineatul (10) litera (a);

 

(t) articolul 29 alineatul (10);

 

(u) articolul 31 alineatul (1) litera (a);

 

(v) articolul 32 litera (b);

 

(w) articolul 33 litera (c);

 

(x) articolul 34 alineatul (1);

 

(y) articolul 35 alineatul (1) litera (d) și alineatul (2) litera (a);

 

(z) articolul 40 alineatele (8) și (11), alineatul (13) litera (a) punctul (iii) și alineatul (16);

 

(aa) articolul 41 alineatul (2);

 

(bb) articolul 42 alineatul (1) literele (a), (b) și alineatul (2);

 

(cc) articolul 43;

 

(dd) articolul 44; și

 

(ee) articolul 46 alineatul (1) literele (a) și (d).

 

2.  Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene părțile MCE și anexele la acestea menționate la alineatul (1) în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

 

Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene modificările ulterioare ale părților MCE și ale anexelor la acestea deja publicate, în conformitate cu primul paragraf, în termen de o lună de la data la care aceste modificări devin obligatorii pentru Uniune și statele membre.

 

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Anexa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexă

 

[fiecare punct [trebuie] completat cu conținutul măsurii la care se face referire]

 

(1) Tabelul 4 din MCE, menționat la articolul 3 punctul 17;

 

(2) Tabelul 2 din MCE, menționat la articolul 3 punctul 17;

 

(3) partea VI din anexa I.E la MCE, menționată la articolul 3 punctul 21;

 

(4) partea VII din anexa I.E la MCE, menționată la articolul 3 punctul 29;

 

(5) formatul prevăzut în anexa II.C la MCE, menționat la articolul 4 alineatul (3) litera (a);

 

(6) Tabelul 1 și Figura 1(1) din MCE, menționate la articolul 9 alineatul (1);

 

(7) Tabelul 2 și Figura 1(2) din MCE, menționate la articolul 9 alineatul (4);

 

(8) Tabelul 3 și Figura 1(3) din MCE, menționate la articolul 9 alineatul (5);

 

(9) formatul prevăzut în anexa IV.C la MCE, menționat la articolul 10 alineatul (1) litera (e);

 

(10) anexa III.A la MCE, menționată la articolul 13 alineatul (1);

 

(11) anexa I.C la MCE, menționată la articolul 13 alineatul (2) litera (d);

 

(12) anexa III.B la MCE, menționată la articolul 14 alineatele (2) și (3);

 

(13) anexa I.D la MCE, menționată la articolul 16 alineatele (1) și (2);

 

(14) Tabelul 4 din MCE, menționat la articolul 17;

 

(15) Figura 3 din MCE, menționată la articolul 18 alineatul (1);

 

(16) Tabelul 5 din MCE, menționat la articolul 18 alineatul (1);

 

(17) Figura 4 din MCE, menționată la articolul 18 alineatul (2);

 

(18) Tabelul 6 din MCE, menționat la articolul 18 alineatul (2);

 

(19) Figura 5 din MCE, menționată la articolul 18 alineatele (3) și (4);

 

(20) Tabelul 7 din MCE, menționat la articolul 18 alineatele (3) și (4);

 

(21) protocolul de explorare prevăzut în anexa I.E la MCE, menționat la articolul 19 alineatul (1);

 

(22) Notificarea intenției de a desfășura activități de pescuit de fund de explorare, prevăzută în anexa I.E la MCE, menționată la articolul 19 alineatul (2) litera (a);

 

(23) Raportul privind campania de pescuit de fund de explorare, prevăzut în anexa I.E la MCE, menționat la articolul 19 alineatul (2) litera (d);

 

(24) elementele de evaluare a activităților propuse de pescuit de fund de explorare, prevăzute în anexa I.E la MCE, menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (b);

 

(25) lista speciilor indicatoare de EMV prevăzută în anexa I.E la MCE, menționată la articolul 21 alineatul (2) și la articolul 27 alineatul (3) litera (d);

 

(26) formularul pentru colectarea de date privind pescuitul de explorare, prevăzut în anexa I.E la MCE, menționat la articolul 21 alineatul (4) litera (a);

 

(27) formatul pentru lista navelor, prevăzut în anexa II.C1 la MCE, menționat la articolul 22 alineatul (1) litera (a);

 

(28) formatul pentru radierea din lista navelor, prevăzut în anexa II.C2 la MCE, menționat la articolul 22 alineatul (1) litera (b);

 

(29) formatul pentru autorizația individuală pentru fiecare navă, specificat în anexa II.C3 la MCE, menționat la articolul 22 alineatul (5) litera (a);

 

(30) formatul pentru suspendarea autorizației, prevăzut în anexa II.C4 la MCE, menționat la articolul 22 alineatul (5) litera (b);

 

(31) lista speciilor din anexa I.C la MCE, menționată la articolul 24 alineatul (1) litera (b) și la articolul 25 alineatul (6) litera (g);

 

(32) lista codurilor de prezentare a tipurilor de produse, prevăzută în anexa II.K la MCE, menționată la articolul 24 alineatul (1) litera (e);

 

(33) modelul de jurnal de pescuit prevăzut în anexa II.A la MCE, menționat la articolul 25 alineatul (2);

 

(34) formatul pentru raportul privind capturile, prevăzut în anexa II.D la MCE, menționat la articolul 25 alineatele (6) și (8);

 

(35) formatul pentru anularea raportului privind capturile, prevăzut în anexa II.F la MCE, menționat la articolul 25 alineatele (6) și (7);

 

(36) anexa II.N la MCE, menționată la articolul 25 alineatul (9) litera (b);

 

(37) formatul pentru schimbul de date, prevăzut în anexa II.E la MCE, menționat la articolul 26 alineatul (9) litera (b);

 

(38) raportul observatorului, prevăzut în anexa II.M la MCE, menționat la articolul 27 alineatul (3) literele (d) și (h);

 

(39) raportul prevăzut în anexa II.G la MCE, transmis zilnic de către observator, menționat la articolul 28 alineatul (9) litera (a);

 

(40) raportul CAT prevăzut în anexa II.F(3) la MCE, transmis zilnic de către comandantul navei, menționat la articolul 28 alineatul (10) litera (a);

 

(41) normele privind confidențialitatea prevăzute în anexa II.B la MCE, menționate la articolul 29 alineatul (10) și la articolul 44;

 

(42) formularul de raport de supraveghere prevăzut în anexa IV.A la MCE, menționat la articolul 31 alineatul (1) litera (a) și la articolul 46 alineatul (1) litera (a);

 

(43) fanionul ilustrat în anexa IV.E la MCE, menționat la articolul 32 litera (b);

 

(44) normele privind punerea la dispoziție a unei scări de urcare la bord, prevăzute în anexa IV.G la MCE, menționate la articolul 33 litera (c);

 

(45) raportul de inspecție prevăzut în anexa IV.B la MCE, menționat la articolul 34 alineatul (1), la articolul 35 alineatul (2) litera (a) și la articolul 46 alineatul (1) litera (d);

 

(46) Sigiliul de inspecție NAFO prevăzut în anexa IV.F la MCE, menționat la articolul 35 alineatul (1) litera (d);

 

(47) formularul de solicitare prealabilă de control al statului portului, prevăzut în anexa II.L la MCE, menționat la articolul 40 alineatul (8), la articolul 40 alineatul (13) litera (a) punctul (iii), la articolul 41 alineatul (2) și la articolul 42 alineatele (1) și (2);

 

(48) anexa IV.H la MCE privind inspecțiile, menționată la articolul 40 alineatul (11);

 

(49) formularul de inspecție în cadrul controlului statului portului, prevăzut în anexa IV.C la MCE, menționat la articolul 40 alineatul (16).

  • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

1) Conținutul propunerii

Pe 7 august 2018, Comisia a prezentat propunerea de regulament care urmărește transpunerea în legislația UE a măsurilor de conservare și executare (MCE) adoptate de Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO), la care Uniunea Europeană este parte contractantă din 1979. NAFO este organizația regională de gestionare a pescuitului (ORGP) responsabilă pentru gestionarea resurselor piscicole în Atlanticul de Nord-Vest. Măsurile de conservare și gestionare ale NAFO se aplică exclusiv în zona sa de reglementare, în marea liberă. În prezent, 35 de nave sunt autorizate de UE să opereze în zona de reglementare NAFO, iar în acest an debarcările au avut loc doar în portul Aveiro în Portugalia și în portul Vigo în Spania.

Toate părțile contractante ale NAFO sunt membre ale Comisiei NAFO, care, în conformitate cu Convenția NAFO, are ca scop adoptarea măsurilor de conservare și de executare prin consens sau, în cazuri excepționale, cu majoritate de două treimi. UE este reprezentată de către Comisia Europeană la reuniunile Comisiei NAFO, pe baza unui mandat de cinci ani, directivele de negociere fiind stabilite de Consiliu. La reuniunile anuale ale Delegației UE la NAFO participă Comisia, Consiliul și reprezentanți ai părților interesate.

Convenția NAFO prevede că măsurile de conservare adoptate de Comisia NAFO sunt obligatorii și că părțile contractante au obligația să le pună în aplicare. În cadrul reuniunilor sale anuale, Comisia NAFO adoptă măsuri noi pe care secretarul executiv al NAFO le comunică părților contractante după reuniune, ca decizii ale Comisiei NAFO. După primirea unei notificări, Comisia informează Consiliul cu privire la adoptarea noilor măsuri, împreună cu data planificată pentru intrarea în vigoare a acestora.

Articolul 3 alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că UE trebuie să respecte cu strictețe dreptul internațional, ceea ce include respectarea măsurilor de conservare și executare ale NAFO.

Prezenta propunere se referă la măsurile adoptate de NAFO începând cu anul 2008 și la intrarea în vigoare, la 18 mai 2017, a Convenției NAFO modificate.

2) Poziția raportorului

Raportorul salută această propunere de regulament care transpune în dreptul UE măsurile actualizate de conservare și de executare ale NAFO.

Subliniază că, deși flota Uniunii autorizată să desfășoare activități de pescuit în zona de reglementare NAFO este redusă - 35 de nave în prezent -, volumul capturilor este semnificativ, având în vedere dimensiunea flotei. Conform datelor disponibile pe site-ul internet al NAFO, capturile realizate de navele Uniunii în 2017 au fost de 50 936 tone în total, fiind înregistrate activități ale navelor din șase state membre care au operat în această zonă. Din totalul capturilor, cele ale Portugaliei și Spaniei reprezintă aproape 80 % din cantitatea totală pescuită de navele din Uniune, adică 38,18 % (19 448 tone) și, respectiv, 41,63 % (21 207 tone).

Este fundamental să se garanteze că se adoptă și se respectă cele mai bune măsuri de conservare în ceea ce privește activitățile de pescuit din aceste ape, întrucât unele specii vizate sunt deosebit de sensibile, în special cele care au cicluri de viață lungi. Uneltele de pescuit utilizate sunt în majoritate unelte de pescuit tractate, care pot dăuna fundului mării și, astfel, habitatelor.

Politica comună în domeniul pescuitului ar trebui, prin urmare, aplicată în toate cazurile, de către toate flotele de pescuit ale Uniunii, indiferent de zona geografică unde îți desfășoară activitatea. Este fundamental să se garanteze astfel că exploatarea unei resurse are un impact redus asupra celorlalte resurse și specii și, prin urmare, raportorul solicită Comisiei ca, în cadrul reuniunilor NAFO și în special atunci când se adoptă măsuri de conservare de către această organizație, să încerce să introducă măsuri care să reducă și, eventual, să interzică aruncarea capturilor înapoi în mare. Este important să se aplice aceleași norme, indiferent de zona geografică în care operează navele din Uniune, pentru a nu exista disparități, aliniind astfel normele stabilite la practicile obligatorii în cazul activităților de pescuit desfășurate de navele din Uniune în celelalte zone geografice.

În sfârșit, raportorul subliniază că, având în vedere că este nevoie de o transpunere rapidă a modificărilor măsurilor de conservare și executare în dreptul european, nu au fost depuse amendamente în ceea ce privește lista extinsă de 30 de acte delegate propuse la articolul 52. Deși recunoaște că astfel se va înlesni transpunerea la timp a măsurilor actualizate de conservare și de executare ale NAFO în dreptul Uniunii, consideră că este de dorit să se găsească o soluție prin care să se evite nevoia de atât de multe acte delegate. În acest sens, raportorul informează Comisia că Comisia pentru pescuit se va asigura că actele delegate care vor fi prezentate se limitează la transpunerea modificărilor privind măsurile de conservare și executare în dreptul Uniunii, în conformitate cu articolul 52 alineatul (2) din propunere.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere de regulament de instituire a unor măsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

Referințe

COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)

Data prezentării la PE

7.8.2018

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

PECH

10.9.2018

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Ricardo Serrão Santos

4.9.2018

 

 

 

Examinare în comisie

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Data adoptării

10.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Tilly Metz

Data depunerii

16.1.2019

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Ultima actualizare: 31 ianuarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate