Postopek : 2018/0304(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0017/2019

Predložena besedila :

A8-0017/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.10

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0417

POROČILO     ***I
PDF 273kWORD 96k
16.1.2019
PE 627.630v02-00 A8-0017/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta določitvi ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2115/2005 in Uredbe Sveta (ES) št. 1386/2007

(COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Ricardo Serrão Santos

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2115/2005 in Uredbe Sveta (ES) št. 1386/2007

(COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0577),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0391/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0017/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Glede na to, da pogodbenice NAFO pogosteje spreminjajo nekatere določbe ukrepov NAFO za ohranjanje in izvrševanje, v prihodnosti pa bodo te določbe predvidoma verjetno še večkrat spremenjene, in da bi prihodnje spremembe ukrepov NAFO za ohranjanje in izvrševanje hitro prenesli v pravo Unije, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi z naslednjimi vidiki: roki za poročanje in roki za predložitev poročil, opredelitvijo pojmov, seznamu prepovedanih dejavnosti raziskovalnih plovil; dolžnostih v zvezi z zaporami ribolova; primeri, v katerih se vrste, navedene v ribolovnih možnostih, razvrstijo kot prilov, in določeno največjo vrednostjo, ki se obdrži na krovu, za vrste, razvrščene kot prilov, nekaterimi obveznostmi, kadar se omejitve prilova presežejo v katerem koli izvleku, ukrepi v zvezi z ribolovom raže, ukrepi v zvezi z ribolovom severne kozice; spremembo globin ribolova in sklicevanjem na omejena ali zaprta območja, postopki glede plovil z dovoljenjem za ribolov, ki imajo na krovu več kot 50 ton žive teže skupnega ulova, opravljenega zunaj upravnega območja, in na to območje vstopajo zaradi ribolova grenlandske morske plošče, in predpogoji za začetek ribolova grenlandske morske plošče, zaporo geografskega območja in časom zapore za severno kozico, ukrepi za ohranjanje staleža morskih psov, vključno s poročanjem, prepovedjo rezanja plavuti morskega psa na krovih, zadržanjem, pretovarjanjem in iztovarjanjem, tehničnimi lastnostmi velikosti mrežnega očesa, sklicevanji na zemljevid odtisa in sklicevanji na območne omejitve dejavnosti pridnenega ribolova, določbami, ki se nanašajo na opredelitev pojma odkritja indikatorskih vrst za občutljive morske ekosisteme in dolžnostmi napotenega opazovalca, vsebino elektronskega pošiljanja, seznamom veljavnih dokumentov, ki jih je treba imeti na krovu plovil, in vsebino načrtov zmogljivosti, dokumentacijo, ki jo je treba imeti na krovu plovil v zvezi s sporazumi o zakupu, obveznostmi glede uporabe ribolovnih dnevnikov, proizvodnih ladijskih dnevnikov, natovornih načrtov, vključno z dolžnostmi glede poročanja in pošiljanja, podatki iz sistema za spremljanje plovil, določbami o elektronskem poročanju o vsebini obvestil, obveznostmi kapitana ribiškega plovila med inšpekcijskim pregledom, dolžnostmi inšpektorjev in držav članic, ki izvajajo inšpekcijski pregled, seznamom kršitev, ki predstavljajo resno kršitev; dolžnostmi države članice zastave in države članice pristanišča; obveznostmi kapitana ribiškega plovila, zahtevami glede vplutja v pristanišče in inšpekcijskimi pregledi plovil nepogodbenic, seznamom ukrepov, ki jih morajo države članice sprejeti proti plovilom s seznama plovil, ki opravljajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, ter obveznostmi letnega poročanja.

(7)  Prenos morebitnih prihodnjih priporočil, ki spreminjajo ukrepe NAFO za ohranjanje in izvrševanje, v zakonodajo Unije se izvede z rednim zakonodajnim postopkom.

Obrazložitev

Komisija predlaga prenos prihodnjih predlogov sprememb ukrepa NAFO za ohranjanje in izvrševanje prek delegiranih aktov. To bi dejansko pomenilo, da Evropski parlament v NAFO in v prihodnosti tudi v drugih mednarodnih forumih ne bi imel nikakršne besede. Prenos priporočil regionalnih organizacij za upravljanje ribištva mora v skladu rednim zakonodajnim postopkom (soodločanje) ostati v skupni pristojnosti Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  ugotavlja, da veljavna uredba izpostavlja status ogroženih vrst Elasmobranchii, kot so morski psi in raže, in da so glede na ugotovitve Mednarodne zveze za ohranjanje narave populacije morskih psov in s tem morskih ekosistemov resno ogrožene.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  „odtis“, znan tudi kot „obstoječa območja pridnenega ribolova“, pomeni tisti del upravnega območja, kjer se je v preteklosti izvajal pridneni ribolov, določen pa je s koordinatami, navedenimi v preglednici 4 in prikazanimi na sliki 2 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje;

(17)  „odtis“, znan tudi kot „obstoječa območja pridnenega ribolova“, pomeni tisti del upravnega območja, kjer se je v preteklosti izvajal pridneni ribolov, določen pa je s koordinatami, navedenimi v preglednici 4 in prikazanimi na sliki 2 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točk 1 in 2 Priloge k tej uredbi;

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  „indikatorske vrste za občutljive morske ekosisteme“ pomenijo vrste, ki kažejo pojav občutljivih morskih ekosistemov, kot je navedeno v delu VI Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje;

(21)  „indikatorske vrste za občutljive morske ekosisteme“ pomenijo vrste, ki kažejo pojav občutljivih morskih ekosistemov, kot je navedeno v delu VI Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 3 Priloge k tej uredbi;

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  „indikatorski element za občutljive morske ekosisteme“ pomeni indikatorski element za občutljive morske ekosisteme, na katerega se nanašajo topografske, hidrofilne ali geološke značilnosti, ki potencialno podpirajo občutljive morske ekosisteme, kot je določeno v delu VII Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje.

(29)  „indikatorski element za občutljive morske ekosisteme“ pomeni indikatorski element za občutljive morske ekosisteme, na katerega se nanašajo topografske, hidrofilne ali geološke značilnosti, ki potencialno podpirajo občutljive morske ekosisteme, kot je določeno v delu VII Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 4 Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izvaja ribolovnih dejavnosti, ki bi bile v neskladju z njegovim raziskovalnim načrtom, ali

(a)  izvaja ribolovnih dejavnosti, ki bi bile v neskladju z njegovim raziskovalnim načrtom, tudi zunaj upravnega območja, ali

Obrazložitev

Raziskovalna plovila bi morala v svoje raziskovalne načrte vključiti vse ribolovne dejavnosti, ki jih bodo opravljala, tudi zunaj upravnega območja. Raziskovalne dejavnosti, ki niso predvidene v raziskovalnih načrtih, se ne smejo dovoliti.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ulovi severne kozice v sektorju 3L v količini, ki presega dodelitev države članice.

(b)  ulovi severne kozice v sektorju 3L v količini, ki presega dodelitev države članice zastave plovila.

Obrazložitev

Določiti je treba, da je največja dovoljena količina ulova severne kozice v sektorju 3L odvisna od količine, ki je določena za državo članico zastave raziskovalnega plovila.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Komisijo elektronsko v obliki, predpisani v Prilogi II.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, obvesti o vseh raziskovalnih plovilih, ki so upravičena do plovbe pod njeno zastavo in jih je pooblastila za izvajanje raziskovalnih dejavnosti na upravnem območju, ter

(a)  Komisijo elektronsko v obliki, predpisani v Prilogi II.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 5 Priloge k tej uredbi, obvesti o vseh raziskovalnih plovilih, ki so upravičena do plovbe pod njeno zastavo in jih je pooblastila za izvajanje raziskovalnih dejavnosti na upravnem območju, ter

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica zagotovi, da vse omejitve ulova in ribolovnega napora veljajo za vse staleže, opredeljene v veljavnih ribolovnih možnostih, in če ni navedeno drugače, so vse kvote izražene v živi teži v metričnih tonah.

1.  Vsaka država članica zagotovi, da vse omejitve ulova in/ali ribolovnega napora veljajo za vse staleže, opredeljene v veljavnih ribolovnih možnostih, in če ni navedeno drugače, so vse kvote izražene v živi teži v metričnih tonah.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da obstajajo omejitve ulova in ribolovnega napora, ki se uporabljajo za staleže, neodvisno drug od drugega.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zagotovi, da njena plovila na krovu ne obdržijo rdečega okuna iz sektorja 3M po predvidenem datumu, ko bo v celoti izkoriščen celotni dovoljeni ulov rdečega okuna v sektorju 3M;

(c)  zagotovi, da njena plovila na krovu ne obdržijo rdečega okuna iz sektorja 3M po predvidenem datumu, ko bo v celoti izkoriščen celotni dovoljeni ulov rdečega okuna v sektorju 3M, razen če ukrepi za ohranjanje in izvrševanje to dovoljujejo;

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za namene tega člena sektor 3M vključuje tisti del sektorja 3L, ki ga zamejujejo črte, ki povezujejo točke, opisane v preglednici 1 in prikazane na sliki 1(1) ukrepov za ohranjanje in izvrševanje.

1.  Za namene tega člena sektor 3M vključuje tisti del sektorja 3L, ki ga zamejujejo črte, ki povezujejo točke, opisane v preglednici 1 in prikazane na sliki 1(1) ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 6 Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Nobeno plovilo ne sme loviti severne kozice v sektorju 3M od 00.01 1. junija po koordiniranem univerzalnem času (UTC) do 24.00 31. decembra po UTC na območju, kot je opisano v preglednici 2 in prikazano na sliki 1(2) ukrepov za ohranjanje in izvrševanje.

4.  Nobeno plovilo ne sme loviti severne kozice v sektorju 3M od 00.01 1. junija po koordiniranem univerzalnem času (UTC) do 24.00 31. decembra po UTC na območju, kot je opisano v preglednici 2 in prikazano na sliki 1(2) ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 7 Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ves ribolov severne kozice v sektorju 3L se izvaja globlje od 200 metrov. Ribolov na upravnem območju je omejen na območje vzhodno od črte, ki povezuje koordinate, opisane v preglednici 3 in prikazane na sliki 1(3) ukrepov za ohranjanje in izvrševanje.

5.  Ves ribolov severne kozice v sektorju 3L se izvaja globlje od 200 metrov. Ribolov na upravnem območju je omejen na območje vzhodno od črte, ki povezuje koordinate, opisane v preglednici 3 in prikazane na sliki 1(3) ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 8 Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  plovilo z dovoljenjem za ribolov svoj ulov grenlandske morske plošče iztovori le v določenem pristanišču. V ta namen vsaka država članica na svojem ozemlju določi eno ali več pristanišč, v katerih lahko plovila iztovorijo grenlandsko morsko ploščo;

(b)  plovilo z dovoljenjem za ribolov svoj ulov grenlandske morske plošče iztovori le v določenem pristanišču. V ta namen vsaka država članica določi eno ali več pristanišč, v katerih lahko plovila iztovorijo grenlandsko morsko ploščo;

Obrazložitev

Člen 10(1)(b) bi lahko pomenil, da se lahko grenlandska morska plošča iztovori le v določenem pristanišču na ozemlju države članice. To ni ustaljena praksa in ni potrebno.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  plovilo z dovoljenjem za ribolov ali njegov predstavnik v njegovem imenu vsaj 48 ur pred predvidenim prihodom v pristanišče pristojnemu pristaniškemu organu sporoči predvideni čas prihoda, ocenjeno količino grenlandske morske plošče na krovu in informacije o sektorju(-ih), kjer je bil ulov opravljen;

(d)  plovilo z dovoljenjem za ribolov ali njegov predstavnik v njegovem imenu vsaj 48 ur pred predvidenim prihodom v pristanišče pristojnemu pristaniškemu organu za ribiški nadzor sporoči predvideni čas prihoda, ocenjeno celotno količino grenlandske morske plošče na krovu in informacije o ocenjeni količini po sektorju(-ih), kjer je bil ulov opravljen;

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se besedilo uskladi s španskim sistemom pristojnosti.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  vsaka država članica v svojih pristaniščih pregleda vsak iztovorjeni ulov grenlandske morske plošče in pripravi poročilo o inšpekcijskem pregledu v obliki iz Priloge IV.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje ter ga v 10 delovnih dneh od datuma končanega inšpekcijskega pregleda pošlje Komisiji in v vednost agenciji EFCA. V poročilu PSC-3 se opredelijo in navedejo podrobnosti o vsaki kršitvi Uredbe, ki jo odkrijejo med inšpekcijskim pregledom v pristanišču. Vključuje vse ustrezne informacije, ki so na voljo v zvezi s kršitvami, odkritimi na morju med trenutnim ribolovnim potovanjem pregledanega ribiškega plovila. Komisija te informacije objavi na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje.

(e)  vsaka država članica v svojih pristaniščih pregleda vsak iztovorjeni ulov grenlandske morske plošče in pripravi poročilo o inšpekcijskem pregledu v obliki iz Priloge IV.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 9 Priloge k tej uredbi ter ga v 14 delovnih dneh od datuma končanega inšpekcijskega pregleda pošlje Komisiji in v vednost agenciji EFCA. V poročilu PSC-3 se opredelijo in navedejo podrobnosti o vsaki kršitvi Uredbe, ki jo odkrijejo med inšpekcijskim pregledom v pristanišču. Vključuje vse ustrezne informacije, ki so na voljo v zvezi s kršitvami, odkritimi na morju med trenutnim ribolovnim potovanjem pregledanega ribiškega plovila. Komisija te informacije objavi na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar je to mogoče, države članice:

5.  Države članice:

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izvajajo raziskave, da bi ugotovile, kako izboljšati selektivnost ribolovnega orodja za zaščito morskih psov;

(a)  izvajajo raziskave, da bi ugotovile, kako izboljšati selektivnost ribolovnega orodja za zaščito morskih psov in vrst Elasmobranchii;

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izvajajo raziskave o ključnih bioloških in ekoloških parametrih, življenjskem krogu, vedenjskih lastnostih in vzorcih migracij ter o odkrivanju morebitnih območij parjenja, izleganja in odraščanja ključnih vrst morskih psov.

(b)  izvajajo raziskave o ključnih bioloških in ekoloških parametrih, življenjskem krogu, vedenjskih lastnostih in vzorcih migracij ter o odkrivanju morebitnih območij parjenja, izleganja in odraščanja ključnih vrst morskih psov in vrst Elasmobranchii.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za namene tega člena se velikost mrežnega očesa izmeri v skladu s Prilogo III.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje.

1.  Za namene tega člena se velikost mrežnega očesa izmeri v skladu s Prilogo III.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 10 Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  130 mm za vse druge pridnene vrste, kot so opredeljene v Prilogi I.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje;

(d)  130 mm za vse druge pridnene vrste, kot so opredeljene v Prilogi I.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 11 Priloge k tej uredbi;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Nobeno plovilo ne uporablja nobenih sredstev ali naprav, ki ovirajo ali zmanjšajo mrežna očesa. Vendar lahko plovila naprave, opisane v Prilogi III.B (Dovoljene zgornje torne zaščite/zatične verige za lov kozic) k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, pritrdijo na zgornjo stran vreče tako, da ne ovirajo mrežnih očes vreče, vključno z morebitnim podaljškom. Platno, mreža ali kateri koli drug material se lahko pritrdi pod spodnji del vreče, vendar le toliko, kolikor je to potrebno za preprečitev ali zmanjšanje škode na vreči.

2.  Nobeno plovilo ne uporablja nobenih sredstev ali naprav, ki ovirajo ali zmanjšajo mrežna očesa. Vendar lahko plovila naprave, opisane v Prilogi III.B (Dovoljene zgornje torne zaščite/zatične verige za lov kozic) k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 12 Priloge k tej uredbi, pritrdijo na zgornjo stran vreče tako, da ne ovirajo mrežnih očes vreče, vključno z morebitnim podaljškom. Platno, mreža ali kateri koli drug material se lahko pritrdi pod spodnji del vreče, vendar le toliko, kolikor je to potrebno za preprečitev ali zmanjšanje škode na vreči.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Plovila, ki severno kozico lovijo v sektorju 3L ali 3M, uporabljajo izločevalno mrežo ali rešetko z razdaljo med prečkami največ 22 mm. Plovila, ki severno kozico lovijo v sektorju 3L, so opremljena tudi z zatičnimi verigami, dolgimi najmanj 72 cm, kot je izmerjeno v skladu s Prilogo III.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje.

3.  Plovila, ki severno kozico lovijo v sektorju 3L ali 3M, uporabljajo izločevalno mrežo ali rešetko z razdaljo med prečkami največ 22 mm. Plovila, ki severno kozico lovijo v sektorju 3L, so opremljena tudi z zatičnimi verigami, dolgimi najmanj 72 cm, kot je izmerjeno v skladu s Prilogo III.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 12 Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Nobeno plovilo na krovu ne obdrži rib, manjših od najmanjše velikosti, določene v skladu s Prilogo I.D k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, in jih nemudoma vrne v morje.

1.  Nobeno plovilo na krovu ne obdrži rib, manjših od najmanjše velikosti, določene v skladu s Prilogo I.D k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 13 Priloge k tej uredbi, in jih nemudoma vrne v morje.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Predelana riba, krajša od ustrezne dolžine, ki je za navedeno vrsto predpisana v Prilogi I.D k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, se šteje za ribo, ki je manjša od najmanjše velikosti rib, predpisane za navedeno vrsto.

2.  Predelana riba, krajša od ustrezne dolžine, ki je za navedeno vrsto predpisana v Prilogi I.D k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 13 Priloge k tej uredbi, se šteje za ribo, ki je manjša od najmanjše velikosti rib, predpisane za navedeno vrsto.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zemljevid obstoječih območij pridnenega ribolova na upravnem območju, prikazan na sliki 2 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, je na zahodni strani omejen z mejo izključne ekonomske cone Kanade, na vzhodni strani pa s koordinatami, prikazanimi v preglednici 4 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje.

Zemljevid obstoječih območij pridnenega ribolova na upravnem območju, prikazan na sliki 2 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 2 Priloge k tej uredbi, je na zahodni strani omejen z mejo izključne ekonomske cone Kanade, na vzhodni strani pa s koordinatami, prikazanimi v preglednici 4 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 14 Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Do 31. decembra 2020 nobeno plovilo ne izvaja dejavnosti pridnenega ribolova na nobenem območju, ki je prikazano na sliki 3 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje ter omejeno s koordinatami, določenimi v preglednici 5 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, po številčnem zaporedju in nazaj do koordinate 1.

1.  Do 31. decembra 2020 nobeno plovilo ne izvaja dejavnosti pridnenega ribolova na nobenem območju, ki je prikazano na sliki 3 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 1 Priloge k tej uredbi ter omejeno s koordinatami, določenimi v preglednici 5 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 16 Priloge k tej uredbi, po številčnem zaporedju in nazaj do koordinate 1.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Do 31. decembra 2020 nobeno plovilo ne izvaja dejavnosti pridnenega ribolova na območju sektorja 3O, ki je prikazano na sliki 4 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje ter omejeno s koordinatami, določenimi v preglednici 6 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, po številčnem zaporedju in nazaj do koordinate 1.

2.  Do 31. decembra 2020 nobeno plovilo ne izvaja dejavnosti pridnenega ribolova na območju sektorja 3O, ki je prikazano na sliki 4 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 17 Priloge k tej uredbi ter omejeno s koordinatami, določenimi v preglednici 6 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 18 Priloge k tej uredbi, po številčnem zaporedju in nazaj do koordinate 1.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Do 31. decembra 2020 nobeno plovilo ne izvaja dejavnosti pridnenega ribolova na območjih 1–13, ki so prikazana na sliki 5 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje ter omejena s koordinatami, določenimi v preglednici 7 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, po številčnem zaporedju in nazaj do koordinate 1.

3.  Do 31. decembra 2020 nobeno plovilo ne izvaja dejavnosti pridnenega ribolova na območjih 1–13, ki so prikazana na sliki 5 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 19 Priloge k tej uredbi ter omejena s koordinatami, določenimi v preglednici 7 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 20 Priloge k tej uredbi, po številčnem zaporedju in nazaj do koordinate 1.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Do 31. decembra 2018 nobeno plovilo ne izvaja dejavnosti pridnenega ribolova na območju 14, ki je prikazano na sliki 5 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje ter omejeno s koordinatami, določenimi v preglednici 7 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, po številčnem zaporedju in nazaj do koordinate 1.

4.  Do 31. decembra 2018 nobeno plovilo ne izvaja dejavnosti pridnenega ribolova na območju 14, ki je prikazano na sliki 5 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 19 Priloge k tej uredbi ter omejeno s koordinatami, določenimi v preglednici 7 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 20 Priloge k tej uredbi, po številčnem zaporedju in nazaj do koordinate 1.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za dejavnosti raziskovalnega pridnenega ribolova velja predhodno raziskovanje, ki se izvede v skladu s protokolom o raziskovalnem ribolovu iz Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje.

1.  Za dejavnosti raziskovalnega pridnenega ribolova velja predhodno raziskovanje, ki se izvede v skladu s protokolom o raziskovalnem ribolovu iz Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 21 Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Komisiji v skladu s Prilogo I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje pošljejo obvestilo o nameri izvajanja raziskovalnega pridnenega ribolova, skupaj z oceno, ki se zahteva v skladu s členom 20(1);

(a)  Komisiji v skladu s Prilogo I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 22 Priloge k tej uredbi pošljejo obvestilo o nameri izvajanja raziskovalnega pridnenega ribolova, skupaj z oceno, ki se zahteva v skladu s členom 20(1);

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  Komisiji v dveh mesecih od dokončanja dejavnosti raziskovalnega pridnenega ribolova v skladu s Prilogo I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje predložijo poročilo o raziskovalnem pridnenem ribolovnem potovanju.

(d)  Komisiji v dveh mesecih od dokončanja dejavnosti raziskovalnega pridnenega ribolova v skladu s Prilogo I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 23 Priloge k tej uredbi predložijo poročilo o raziskovalnem pridnenem ribolovnem potovanju.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  obravnava elemente v skladu s Prilogo I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje.

(b)  obravnava elemente za oceno predlaganih dejavnosti raziskovalnega pridnenega ribolova v skladu s Prilogo I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 24 Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsaka država članica zahteva, da kapitani plovil, ki so upravičena do plovbe pod njeno zastavo in izvajajo dejavnosti pridnenega ribolova na upravnem območju – kadar se med izvajanjem ribolovnih operacij odkrijejo dokazi o indikatorskih vrstah za občutljive morske ekosisteme v skladu s Prilogo I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, količinsko opredelijo ulov indikatorskih vrst za občutljive morske ekosisteme.

2.  Vsaka država članica zahteva, da kapitani plovil, ki so upravičena do plovbe pod njeno zastavo in izvajajo dejavnosti pridnenega ribolova na upravnem območju – kadar se med izvajanjem ribolovnih operacij odkrijejo dokazi o indikatorskih vrstah za občutljive morske ekosisteme v skladu s Prilogo I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 25 Priloge k tej uredbi, količinsko opredelijo ulov indikatorskih vrst za občutljive morske ekosisteme.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  določi korale, spužve in druge organizme do najnižje možne taksonomske ravni, pri čemer v skladu s Prilogo I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje uporabi obrazec za zbiranje podatkov v raziskovalnem ribolovu, ter

(a)  določi korale, spužve in druge organizme do najnižje možne taksonomske ravni, pri čemer v skladu s Prilogo I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 26 Priloge k tej uredbi uporabi obrazec za zbiranje podatkov v raziskovalnem ribolovu, ter

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  obvesti o seznamu plovil, ki so upravičena do plovbe pod njeno zastavo in jih lahko pooblasti za izvajanje ribolovnih dejavnosti na upravnem območju (v nadaljnjem besedilu: sporočeno plovilo), v obliki, predpisani v Prilogi II.C1 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje;

(a)  obvesti o seznamu plovil, ki so upravičena do plovbe pod njeno zastavo in jih lahko pooblasti za izvajanje ribolovnih dejavnosti na upravnem območju (v nadaljnjem besedilu: sporočeno plovilo), v obliki, predpisani v Prilogi II.C1 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 27 Priloge k tej uredbi;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  občasno nemudoma obvesti o vsakem črtanju s seznama sporočenih plovil, v obliki, predpisani v Prilogi II.C2 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje.

(b)  občasno nemudoma obvesti o vsakem črtanju s seznama sporočenih plovil, v obliki, predpisani v Prilogi II.C2 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 28 Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  individualno dovoljenje za vsako posamezno plovilo s seznama sporočenih plovil, ki jih je pooblastila za izvajanje ribolovnih dejavnosti na upravnem območju (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeno plovilo), v obliki, določeni v Prilogi II.C3 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, in sicer najpozneje 20 dni pred začetkom ribolovnih dejavnosti v koledarskem letu.

(a)  individualno dovoljenje za vsako posamezno plovilo s seznama sporočenih plovil, ki jih je pooblastila za izvajanje ribolovnih dejavnosti na upravnem območju (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeno plovilo), v obliki, določeni v Prilogi II.C3 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 29 Priloge k tej uredbi, in sicer najpozneje 20 dni pred začetkom ribolovnih dejavnosti v koledarskem letu.

V vsakem dovoljenju se opredelijo zlasti začetni in končni datum veljavnosti ter vrste, za katere je dovoljen usmerjeni ribolov, razen če so izvzete iz Priloge II.C3 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje. Če namerava plovilo loviti nadzorovane vrste, navedene v ribolovnih možnostih, se opredelitev nanaša na stalež, kadar je nadzorovana vrsta povezana z zadevnim območjem;

V vsakem dovoljenju se opredelijo zlasti začetni in končni datum veljavnosti ter vrste, za katere je dovoljen usmerjeni ribolov, razen če so izvzete iz Priloge II.C3 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 29 Priloge k tej uredbi. Če namerava plovilo loviti nadzorovane vrste, navedene v ribolovnih možnostih, se opredelitev nanaša na stalež, kadar je nadzorovana vrsta povezana z zadevnim območjem;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  začasni preklic dovoljenja, v obliki, predpisani v Prilogi II.C4 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, in sicer nemudoma v primeru odvzema zadevnega dovoljenja ali kakršne koli spremembe njegove vsebine, kadar se odvzem ali sprememba izvede v času veljavnosti;

(b)  začasni preklic dovoljenja, v obliki, predpisani v Prilogi II.C4 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 30 Priloge k tej uredbi, in sicer nemudoma v primeru odvzema zadevnega dovoljenja ali kakršne koli spremembe njegove vsebine, kadar se odvzem ali sprememba izvede v času veljavnosti;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  tričrkovno oznako za posamezno vrsto, kot je navedena v Prilogi I.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje;

(b)  tričrkovno oznako za posamezno vrsto, kot je navedena v Prilogi I.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 31 Priloge k tej uredbi;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  kodo predstavitve proizvoda, kot je navedena v Prilogi II.K k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje.

(e)  kodo predstavitve proizvoda, kot je navedena v Prilogi II.K k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 32 Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsako ribiško plovilo vodi ribolovni ladijski dnevnik, ki se na krovu plovila hrani vsaj 12 mesecev in v skladu s Prilogo II.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje:

2.  Vsako ribiško plovilo vodi ribolovni ladijski dnevnik, ki se na krovu plovila hrani vsaj 12 mesecev in v skladu s Prilogo II.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 33 Priloge k tej uredbi:

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  ostane na krovu, dokler se plovilo povsem ne raztovori.

(d)  ostane na krovu, dokler s plovila ni raztovorjen ves ulov.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Vsako ribiško plovilo svojemu centru za spremljanje ribištva v skladu z obliko in vsebino, ki sta za vsako vrsto poročila predpisani v prilogah II.D in II.F k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, elektronsko pošlje poročila v zvezi z:

6.  Vsako ribiško plovilo svojemu centru za spremljanje ribištva v skladu z obliko in vsebino, ki sta za vsako vrsto poročila predpisani v prilogah II.D in II.F k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točk 34 in 35 Priloge k tej uredbi, elektronsko pošlje poročila v zvezi z:

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 6 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  ulovom vrst s seznama vrst v Prilogi I.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, katerega skupna živa teža na krovu je manjša od 100 kg; podatek se lahko sporoči z uporabo tričrkovne oznake MZZ (morske vrste, ki niso specificirane), razen za morske pse. Vsi podatki o morskih psih se sporočijo glede na vrste morskih psov v skladu z njihovo ustrezno tričrkovno oznako, kolikor je to mogoče. Kadar poročanje po posameznih vrstah ni mogoče, se vrste morskih psov evidentirajo kot veliki morski psi (SHX) ali trneži (DGX), kot je primerno in v skladu s tričrkovnimi oznakami iz Priloge I.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje.

(g)  ulovom vrst s seznama vrst v Prilogi I.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 31 Priloge k tej uredbi, katerega skupna živa teža na krovu je manjša od 100 kg; podatek se lahko sporoči z uporabo tričrkovne oznake MZZ (morske vrste, ki niso specificirane), razen za morske pse. Vsi podatki o morskih psih se sporočijo glede na vrste morskih psov v skladu z njihovo ustrezno tričrkovno oznako, kolikor je to mogoče. Kadar poročanje po posameznih vrstah ni mogoče, se vrste morskih psov evidentirajo kot veliki morski psi (SHX) ali trneži (DGX), kot je primerno in v skladu s tričrkovnimi oznakami iz Priloge I.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 31 Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročila iz odstavka 6 se lahko prekličejo z uporabo oblike, določene v Prilogi II.F.8 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje. Če je treba katero od navedenih poročil popraviti, se po poročilu o preklicu nemudoma pošlje novo poročilo v rokih iz tega člena.

Poročila iz odstavka 6 se lahko prekličejo z uporabo oblike, določene v Prilogi II.F.8 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 35 Priloge k tej uredbi. Če je treba katero od navedenih poročil popraviti, se po poročilu o preklicu nemudoma pošlje novo poročilo v rokih iz tega člena.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Vsaka država članica zagotovi, da njen center za spremljanje ribištva poročila iz odstavka 6 takoj po prejemu elektronsko pošlje izvršilnemu sekretarju NAFO v obliki, predpisani v Prilogi II.D k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, ter v vednost Komisiji in agenciji EFCA.

8.  Vsaka država članica zagotovi, da njen center za spremljanje ribištva poročila iz odstavka 6 takoj po prejemu elektronsko pošlje izvršilnemu sekretarju NAFO v obliki, predpisani v Prilogi II.D k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 34 Priloge k tej uredbi, ter v vednost Komisiji in agenciji EFCA.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 9 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zagotovi, da se informacije iz ladijskega dnevnika Komisiji predložijo v razširljivem označevalnem jeziku (XML) ali v datoteki Microsoft Excel, ki vsebuje najmanj informacije iz Priloge II.N k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, in sicer v 60 dneh po koncu vsakega ribolovnega potovanja.

(b)  zagotovi, da se informacije iz ladijskega dnevnika Komisiji predložijo v razširljivem označevalnem jeziku (XML) ali v datoteki Microsoft Excel, ki vsebuje najmanj informacije iz Priloge II.N k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 36 Priloge k tej uredbi, in sicer v 60 dneh po koncu vsakega ribolovnega potovanja.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 9 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  da so podatki iz sistema VMS, ki se pošljejo izvršnemu sekretarju NAFO, v skladu z obliko za izmenjavo podatkov iz Priloge II.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, ki je dodatno opisana v Prilogi II.D k navedenim ukrepom.

(b)  da so podatki iz sistema VMS, ki se pošljejo izvršnemu sekretarju NAFO, v skladu z obliko za izmenjavo podatkov iz Priloge II.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 37 Priloge k tej uredbi, ki je dodatno opisana v Prilogi II.D k navedenim ukrepom iz točke 34 Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  pri ribolovu na zaprtih območjih pomorskih gorovij iz člena 18(1) v oddelku poročila opazovalca za pripombe iz Priloge II.M k ukrepom za upravljanje in izvrševanje za vsak izvlek sporočijo vse količine indikatorskih vrst za občutljive morske ekosisteme v skladu s Prilogo I.E k navedenim ukrepom;

(d)  pri ribolovu na zaprtih območjih pomorskih gorovij iz člena 18(1) v oddelku poročila opazovalca za pripombe iz Priloge II.M k ukrepom za upravljanje in izvrševanje iz točke 38 Priloge k tej uredbi za vsak izvlek sporočijo vse količine indikatorskih vrst za občutljive morske ekosisteme v skladu s Prilogo I.E k navedenim ukrepom iz točke 25 Priloge k tej uredbi;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  takoj, ko je po odhodu z upravnega območja to mogoče, in najpozneje ob prihodu plovila v pristanišče predložijo poročilo v skladu s Prilogo II.M k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, v elektronski obliki državi članici zastave in, v primeru inšpekcijskega pregleda v pristanišču, lokalnemu pristaniškemu inšpekcijskemu organu. Država članica zastave pošlje poročilo Komisiji v datoteki Microsoft Excel v 25 dneh po prihodu plovila v pristanišče. Komisija to poročilo posreduje izvršnemu sekretarju NAFO.

(h)  takoj, ko je po odhodu z upravnega območja to mogoče, in najpozneje ob prihodu plovila v pristanišče predložijo poročilo v skladu s Prilogo II.M k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 38 Priloge k tej uredbi, v elektronski obliki državi članici zastave in, v primeru inšpekcijskega pregleda v pristanišču, lokalnemu pristaniškemu inšpekcijskemu organu. Država članica zastave pošlje poročilo Komisiji v datoteki Microsoft Excel v 25 dneh po prihodu plovila v pristanišče. Komisija to poročilo posreduje izvršnemu sekretarju NAFO.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 9 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  poleg dolžnosti, opisanih v členu 27(3), dnevno v skladu s Prilogo II.G k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje centru države članice zastave za spremljanje ribištva pošlje poročilo opazovalca (OBR), center pa poročilo najpozneje do 12.00 po UTC dne, ki sledi dnevu njegovega prejetja, pošlje Komisiji, ki ga pošlje izvršnemu sekretarju NAFO, ter

(a)  poleg dolžnosti, opisanih v členu 27(3), dnevno v skladu s Prilogo II.G k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 39 Priloge k tej uredbi centru države članice zastave za spremljanje ribištva pošlje poročilo opazovalca (OBR), center pa poročilo najpozneje do 12.00 po UTC dne, ki sledi dnevu njegovega prejetja, pošlje Komisiji, ki ga pošlje izvršnemu sekretarju NAFO, ter

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 10 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v skladu s Prilogo II.F(3) k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje centru države članice zastave za spremljanje ribištva dnevno pošlje poročilo CAT in zagotovi, da tako sporočeni ulov ustreza vpisom v ladijski dnevnik. Center za spremljanje ribištva nato poročilo najpozneje do 12.00 po UTC dne, ki sledi dnevu njegovega prejetja, pošlje Komisiji, ki ga pošlje izvršnemu sekretarju NAFO, ter

(a)  v skladu s Prilogo II.F(3) k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 40 Priloge k tej uredbi centru države članice zastave za spremljanje ribištva dnevno pošlje poročilo CAT in zagotovi, da tako sporočeni ulov ustreza vpisom v ladijski dnevnik. Center za spremljanje ribištva nato poročilo najpozneje do 12.00 po UTC dne, ki sledi dnevu njegovega prejetja, pošlje Komisiji, ki ga pošlje izvršnemu sekretarju NAFO, ter

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Vsa poročila o inšpekcijskem pregledu, nadzoru in preiskavah iz tega poglavja VII ter povezane slike ali dokazi se obravnavajo kot zaupni v skladu s Prilogo II.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje.

10.  Vsa poročila o inšpekcijskem pregledu, nadzoru in preiskavah iz tega poglavja VII ter povezane slike ali dokazi se obravnavajo kot zaupni v skladu s Prilogo II.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 41 Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izpolni obrazec o poročilu o nadzoru iz Priloge IV.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje. Če je inšpektor ocenil obseg ali sestavo ulova vsebine izvleka, poročilo o nadzoru vsebuje vse ustrezne informacije glede sestave izvleka in navedbo metode, uporabljene za oceno obsega;

(a)  izpolni obrazec o poročilu o nadzoru v skladu s Prilogo IV.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 42 Priloge k tej uredbi. Če je inšpektor ocenil obseg ali sestavo ulova vsebine izvleka, poročilo o nadzoru vsebuje vse ustrezne informacije glede sestave izvleka in navedbo metode, uporabljene za oceno obsega;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  na inšpekcijskem plovilu in plovilu za vkrcavanje izobesijo zastavico, prikazano v Prilogi IV.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje;

(b)  na inšpekcijskem plovilu in plovilu za vkrcavanje izobesijo zastavico, prikazano v Prilogi IV.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 43 Priloge k tej uredbi;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zagotovi lestev za vkrcanje v skladu s Prilogo IV.G k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje;

(c)  zagotovi lestev za vkrcanje v skladu s Prilogo IV.G k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 44 Priloge k tej uredbi;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  ne ovira nobenega stika med inšpektorji in opazovalcem;

(h)  ne ovira nobenega stika med inšpektorji in opazovalcem in da na voljo za to rezerviran prostor ali območje;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica zagotovi, da njeni inšpektorji v zvezi z vsakim inšpekcijskim pregledom izpolnijo poročilo o inšpekcijskem pregledu v obliki, določeni v Prilogi IV.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje.

1.  Vsaka država članica zagotovi, da njeni inšpektorji v zvezi z vsakim inšpekcijskim pregledom izpolnijo poročilo o inšpekcijskem pregledu v obliki, ki je določena v Prilogi IV.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 45 Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  inšpektorji pri primerjavi vpisov v proizvodni ladijski dnevnik z vpisi v ribolovnem ladijskem dnevniku proizvodno težo pretvorijo v živo težo, pri čemer se ravnajo po pretvorbenih faktorjih, ki jih uporablja kapitan;

(b)  inšpektorji pri primerjavi vpisov v proizvodni ladijski dnevnik z vpisi v ribolovnem ladijskem dnevniku proizvodno težo pretvorijo v živo težo, pri čemer se ravnajo po pretvorbenih faktorjih iz prilog XIII, XIV in XV Uredbe (EU) št. 404/2011; za vrste in predstavitve, ki niso zajete v navedenih prilogah, se uporabijo pretvorbeni faktorji, ki jih uporablja kapitan;

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  varno pritrdijo inšpekcijsko plombo, prikazano na inšpekcijski plombi NAFO v Prilogi IV.F k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, kot je primerno, ter v poročilu o inšpekcijskem pregledu ustrezno evidentirajo sprejete ukrepe in serijsko številko vsake plombe;

(d)  varno pritrdijo inšpekcijsko plombo, prikazano na inšpekcijski plombi NAFO v Prilogi IV.F k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 46 Priloge k tej uredbi, kot je primerno, ter v poročilu o inšpekcijskem pregledu ustrezno evidentirajo sprejete ukrepe in serijsko številko vsake plombe;

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v 24 urah po odkritju kršitve Komisiji in agenciji EFCA pošlje pisno obvestilo o kršitvi, ki ga sporočijo njeni inšpektorji, agencija EFCA pa ga nato pošlje pristojnemu organu pogodbenice države zastave ali države članice, če ta ni država članica, ki izvaja inšpekcijski pregled, in izvršnemu sekretarju NAFO. Pisno obvestilo vključuje informacije, vpisane v točko 15 poročila o inšpekcijskem pregledu iz Priloge IV.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, navedbo ustreznih ukrepov in podroben opis podlage za izdajo obvestila o kršitvi ter dokaze v podporo obvestilu; kadar je mogoče, se mu priložijo fotografije orodja, ulova ali drugih dokazov, povezanih s kršitvijo, iz odstavka 1 tega člena;

(a)  v 24 urah po odkritju kršitve Komisiji in agenciji EFCA pošlje pisno obvestilo o kršitvi, ki ga sporočijo njeni inšpektorji, agencija EFCA pa ga nato pošlje pristojnemu organu pogodbenice države zastave ali države članice, če ta ni država članica, ki izvaja inšpekcijski pregled, in izvršnemu sekretarju NAFO. Pisno obvestilo vključuje informacije, vpisane v točko 15 poročila o inšpekcijskem pregledu iz Priloge IV.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 45 Priloge k tej uredbi, navedbo ustreznih ukrepov in podroben opis podlage za izdajo obvestila o kršitvi ter dokaze v podporo obvestilu; kadar je mogoče, se mu priložijo fotografije orodja, ulova ali drugih dokazov, povezanih s kršitvijo, iz odstavka 1 tega člena;

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  preprečevanje opravljanja dolžnosti inšpektorjev ali opazovalcev z oviranjem, ustrahovanjem, motenjem ali kako drugače;

(l)  preprečevanje opravljanja dolžnosti inšpektorjev ali opazovalcev z oviranjem, ustrahovanjem, motenjem ali kako drugače, ali izvajanje posrednega pritiska, na primer z onemogočanjem ustreznega počitka ali poseganjem v njihovo zasebnost;

Obrazložitev

Opazovalci preživijo daljša obdobja na krovu ribiških plovil in motenje njihovega počitka ali poseganje v njihovo zasebnost, ne da bi se s tem očitno oviralo njihovo delo, so posredni načini za ogrožanje njihove sposobnosti opravljanja zadolžitev.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Določbe v tem poglavju se uporabljajo za iztovarjanje, pretovarjanje ali uporabo pristanišč držav članic za ribiška plovila, ki so upravičena do plovbe pod zastavo druge pogodbenice NAFO in na upravnem območju izvajajo ribolovne dejavnosti. Določbe se uporabljajo za ribe, ujete na upravnem območju, ali ribiške proizvode, proizvedene iz takšnih rib, ki predhodno niso bili pretovorjeni ali iztovorjeni v pristanišču.

Določbe v tem poglavju se uporabljajo za iztovarjanje, pretovarjanje ali uporabo pristanišč držav članic za ribiška plovila, ki so upravičena do plovbe pod zastavo druge pogodbenice NAFO in na upravnem območju izvajajo ribolovne dejavnosti. Te določbe se uporabljajo za ulov na upravnem območju, ali ribiške proizvode, proizvedene iz tega ulova, ki niso bili predhodno pretovorjeni ali iztovorjeni v pristanišču.

Obrazložitev

Določbe veljajo za vse ribolovne vire in ne samo za ribe.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica pristanišča določi najkrajši rok za predhodno zahtevo. Rok za predhodno zahtevo je tri delovne dni pred pričakovanim prihodom. Vendar lahko država članica pristanišča v dogovoru s Komisijo določi drug rok za predhodno zahtevo, pri čemer med drugim upošteva vrsto proizvoda iz ulova ali razdaljo med ribolovnimi območji in svojimi pristanišči. Država članica pristanišča informacije o roku za predhodno zahtevo sporoči Komisiji, ki jih v formatu PDF objavi na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje.

2.  Država članica pristanišča za predhodno zahtevo določi najkrajši rok treh delovnih dni pred prihodom. Vendar lahko država članica pristanišča v dogovoru s Komisijo določi drug rok za predhodno zahtevo, pri čemer med drugim upošteva vrsto proizvoda iz ulova ali razdaljo med ribolovnimi območji in svojimi pristanišči. Država članica pristanišča informacije o roku za predhodno zahtevo sporoči Komisiji, ki jih v formatu PDF objavi na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 7 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  če potrditev ni prejeta v 14 dneh po iztovarjanju, lahko država članica pristanišča ribe zaseže in odstrani v skladu z nacionalnimi predpisi.

(c)  če potrditev ni prejeta v 14 dneh po koncu dejavnosti iztovarjanja, lahko država članica pristanišča ribe zaseže in odstrani v skladu z nacionalnimi predpisi.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Država članica pristanišča kapitana ribiškega plovila nemudoma obvesti o svoji odločitvi, ali dovoli ali zavrne vplutje v pristanišče, ali če je plovilo v pristanišču, iztovarjanje, pretovarjanje in drugačno uporabo pristanišča. Če je vplutje plovila odobreno, država članica pristanišča kapitanu vrne kopijo obrazca pomorske inšpekcije za predhodno zahtevo iz Priloge II.L k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje s pravilno izpolnjenim delom C. Ta kopija se nemudoma pošlje tudi Komisiji za objavo na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje. V primer zavrnitve država članica pristanišča obvesti tudi pogodbenico NAFO državo zastave.

8.  Država članica pristanišča kapitana ribiškega plovila nemudoma obvesti o svoji odločitvi, ali dovoli ali zavrne vplutje v pristanišče, ali če je plovilo v pristanišču, iztovarjanje, pretovarjanje in drugačno uporabo pristanišča. Če je vplutje plovila odobreno, država članica pristanišča kapitanu vrne kopijo obrazca pomorske inšpekcije za predhodno zahtevo iz Priloge II.L k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 47 Priloge k tej uredbi s pravilno izpolnjenim delom C. Ta kopija se nemudoma pošlje tudi Komisiji za objavo na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje. V primer zavrnitve država članica pristanišča obvesti tudi pogodbenico NAFO državo zastave.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11.  Inšpekcijske preglede, ki so skladni s prilogo IV.H k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, izvedejo pooblaščeni inšpektorji države članice pristanišča, ki kapitanu plovila pred inšpekcijskim pregledom pokažejo dokumente o istovetnosti.

11.  Inšpekcijske preglede, ki so skladni s prilogo IV.H k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 48 Priloge k tej uredbi, izvedejo pooblaščeni inšpektorji države članice pristanišča, ki kapitanu plovila pred inšpekcijskim pregledom pokažejo dokumente o istovetnosti.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 13 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  pregledajo vse informacije o ulovu iz predhodnega obvestila na obrazcu pomorske inšpekcije za predhodno zahtevo iz Priloge II.L k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje;

(iii)  pregledajo vse informacije o ulovu iz predhodnega obvestila na obrazcu pomorske inšpekcije za predhodno zahtevo iz Priloge II.L k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 47 Priloge k tej uredbi;

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 16 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

16.  Vsak inšpekcijski pregled se dokumentira tako, da se izpolni obrazec PSC 3 (obrazec pomorske inšpekcije za inšpekcijski pregled) iz Priloge IV.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje. Postopek za dokončanje in ravnanje s končnim poročilom o inšpekcijskem pregledu pomorske inšpekcije vključuje naslednje:

16.  Vsak inšpekcijski pregled se dokumentira tako, da se izpolni obrazec PSC 3 (obrazec pomorske inšpekcije za inšpekcijski pregled) iz Priloge IV.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 49 Priloge k tej uredbi. Postopek za dokončanje in ravnanje s končnim poročilom o inšpekcijskem pregledu pomorske inšpekcije vključuje naslednje:

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica ribiškega plovila, ki namerava iztovoriti ali pretovoriti ulov ali če je plovilo udeleženo pri pretovarjanju zunaj pristanišča, to potrdi z vračilom kopije obrazca pomorske inšpekcije za predhodno zahtevo iz Priloge II.L k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje s pravilno izpolnjenim delom B, ki je poslan v skladu s členom 40(5) in potrjuje, da:

2.  Država članica ribiškega plovila, ki namerava iztovoriti ali pretovoriti ulov ali če je plovilo udeleženo pri pretovarjanju zunaj pristanišča, to potrdi z vračilom kopije obrazca pomorske inšpekcije za predhodno zahtevo iz Priloge II.L k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 47 Priloge k tej uredbi s pravilno izpolnjenim delom B, ki je poslan v skladu s členom 40(5) in potrjuje, da:

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kapitan ali zastopnik katerega koli ribiškega plovila, ki namerava vpluti v pristanišče, zahtevo za vplutje pošlje pristojnim organom države članice pristanišča v roku za zahtevo iz člena 40(2). Taki zahtevi se priloži obrazec iz obrazca pomorske inšpekcije za predhodno zahtevo iz Priloge II.L k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje s pravilno izpolnjenim delom A, kot sledi:

1.  Kapitan ali zastopnik katerega koli ribiškega plovila, ki namerava vpluti v pristanišče, zahtevo za vplutje pošlje pristojnim organom države članice pristanišča v roku za zahtevo iz člena 40(2). Taki zahtevi se priloži obrazec iz obrazca pomorske inšpekcije za predhodno zahtevo iz Priloge II.L k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 47 Priloge k tej uredbi s pravilno izpolnjenim delom A, kot sledi:

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kapitan ali zastopnik lahko predhodno zahtevo prekliče tako, da obvesti pristojne organe pristanišča, ki ga namerava uporabiti. Zahtevi se priloži kopija izvirnega obrazca pomorske inšpekcije za predhodno zahtevo iz Priloge II.L k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, pri čemer je treba čez obrazec napisati besedo „preklicano“.

2.  Kapitan ali zastopnik lahko predhodno zahtevo prekliče tako, da obvesti pristojne organe pristanišča, ki ga namerava uporabiti. Zahtevi se priloži kopija izvirnega obrazca pomorske inšpekcije za predhodno zahtevo iz Priloge II.L k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 47 Priloge k tej uredbi, pri čemer je treba čez obrazec napisati besedo „preklicano“.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice, pristojni organi, upravljavci, kapitani plovil in posadka kot zaupne obravnavajo vsa poročila o inšpekcijskih pregledih in preiskavah ter s tem povezane fotografije ali dokaze in obrazce iz tega poglavja v skladu s Prilogo II.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje.

Države članice, pristojni organi, upravljavci, kapitani plovil in posadka kot zaupne obravnavajo vsa poročila o inšpekcijskih pregledih in preiskavah ter s tem povezane fotografije ali dokaze in obrazce iz tega poglavja v skladu s Prilogo II.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 41 Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  informacije takoj pošlje Komisiji, in sicer z uporabo obrazca za poročilo o nadzoru iz Priloge IV.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje;

(a)  informacije takoj pošlje Komisiji, in sicer z uporabo obrazca za poročilo o nadzoru iz Priloge IV.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 42 Priloge k tej uredbi;

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – točka d – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  ugotovitve inšpektorja nemudoma pošlje Komisiji z uporabo obrazca za poročilo o inšpekcijskem pregledu iz Priloge IV.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, ter

(i)  ugotovitve inšpektorja nemudoma pošlje Komisiji z uporabo obrazca za poročilo o inšpekcijskem pregledu iz Priloge IV.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 45 Priloge k tej uredbi, ter

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 53 v zvezi s:

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 53 v zvezi z dopolnitvijo te uredbe, da se jo prilagodi ukrepom, ki jih je sprejel NAFO.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  Prilogo;

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 54

črtano

Izvajanje nekaterih delov ukrepov za ohranjanje in izvrševanje ter prilog k navedenim ukrepom

 

1.  Deli ukrepov za ohranjanje in izvrševanje ter priloge k navedenim ukrepom iz naslednjih določb te uredbe se neposredno uporabljajo v vseh državah članicah in so izvršljive zoper fizične in pravne osebe od dvajsetega dne po objavi iz odstavka (2):

 

(a) člen 3(17), (21) in (29),

 

(b) člen 4(3)(a),

 

(c) člen 9(1), (4) in (5),

 

(d) člen 10(1)(e),

 

(e) člen 13(1) in (2)(d),

 

(f) člen 14(2) in (3),

 

(g) člen 16(1) in (2),

 

(h) člen 17

 

(i) člen 18(1) do (4),

 

(j) člen 19(1), (2)(a) in (d),

 

(k) člen 20(2)(b),

 

(l) člen 21(2) in (4)(a),

 

(m) člen 22(1)(a) in (b) ter (5)(a),

 

(n) člen 22(5)(a)(b),

 

(o) člen 24(1)(b) in (e),

 

(p) člen 25(2) in (6), (6)(g), (7), (8) in (9)(b),

 

(q) člen 26(9)(b),

 

(r) člen 27(3)(d) in (h),

 

(s) člen 28(9)(a) in (10)(a),

 

(t) člen 29(10),

 

(u) člen 31(1)(a),

 

(v) člen 32(b),

 

(w) člen 33(c),

 

(x) člen 34(1),

 

(y) člen 35(1)(d) in (2)(a),

 

(z) člen 40(8), (11), (13)(a)(iii) in (16),

 

(aa) člen 41(2),

 

(bb) člen 42(1), (1)(a)(b) in (2),

 

(cc) člen 43

 

(dd) člen 44 ter

 

(ee) člen 46(1)(a) in (d).

 

2.  Komisija v Uradnem listu Evropske unije dele ukrepov za ohranjanje in izvrševanje ter priloge k navedenim ukrepom iz odstavka (1) objavi v enem mesecu po začetku veljavnosti te uredbe.

 

Komisija v Uradnem listu Evropske unije naknadne spremembe delov ukrepov za ohranjanje in izvrševanje ter prilog k navedenim ukrepom, ki so že objavljeni v skladu s prvim odstavkom, objavi v enem mesecu po tem, ko navedene spremembe postanejo zavezujoče za Unijo in države članice.

 

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Priloga (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Priloga

 

[Vsaka točka se izpolni z vsebino ukrepa, na katerega se nanaša]

 

(1) Preglednica 4 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 3(17);

 

(2) Slika 2 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 3(17);

 

(3) Del VI Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 3(21);

 

(4) Del VII Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 3(29);

 

(5) Oblika, predpisana v Prilogi II.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 4(3)(a);

 

(6) Preglednica 1 in slika 1(1) ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 9(1);

 

(7) Preglednica 2 in slika 1(2) ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 9(4);

 

(8) Preglednica 3 in slika 1(3) ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 9(5);

 

(9) Oblika, predpisana v Prilogi IV.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 10(1)(e);

 

(10) Priloga III.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 13(1);

 

(11) Priloga I.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 13(2)(d);

 

(12) Priloga III.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 14(2) in (3);

 

(13) Priloga I.D k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 16(1) in (2);

 

(14) Preglednica 4 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 17;

 

(15) Slika 3 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 18(1);

 

(16) Preglednica 5 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 18(1);

 

(17) Slika 4 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 18(2);

 

(18) Preglednica 6 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 18(2);

 

(19) Slika 5 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 18(3) in (4);

 

(20) Preglednica 7 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 18(3) in (4);

 

(21) Protokol o raziskovalnem ribolovu iz Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 19(1);

 

(22) Obvestilo o nameri izvajanja raziskovalnega pridnenega ribolova iz Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 19(2)(a);

 

(23) Poročilo o raziskovalnem pridnenem ribolovnem potovanju iz Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 19(2)(d);

 

(24) Elementi za oceno predlaganih dejavnosti raziskovalnega pridnenega ribolova iz Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 20(2)(b);

 

(25) Seznam indikatorskih vrst za občutljive morske ekosisteme iz Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz členov 21(2) in 27(3)(d);

 

(26) Obrazec za zbiranje podatkov v raziskovalnem ribolovu iz Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 21(4)(a);

 

(27) Oblika, predpisana za seznam plovil iz Priloge II.C1 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 22(1)(a);

 

(28) Oblika, predpisana za črtanje s seznama plovil iz Priloge II.C2 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 22(1)(b);

 

(29) Oblika, določena za individualno dovoljenje za posamezno plovilo iz Priloge II.C3 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 22(5)(a);

 

(30) Oblika, predpisana za začasni preklic dovoljenja iz Priloge II.C4 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 22(5)(b);

 

(31) Seznam vrst iz Priloge I.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz členov 24(1)(b) in 25(6)(g);

 

(32) Seznam kod predstavitve proizvoda iz Priloge II.K k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 24(1)(e);

 

(33) Model za ribolovni ladijski dnevnik iz Priloge II.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 25(2);

 

(34) Oblika za poročilo o ulovu iz Priloge II.D k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 25(6) in (8);

 

(35) Oblika za preklic poročila o ulovu iz Priloge II.F k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 25(6) in (7);

 

(36) Priloga II.N k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 25(9)(b);

 

(37) Oblika za izmenjavo podatkov iz Priloge II.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 26(9)(b);

 

(38) Poročilo opazovalca iz Priloge II.M k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 27(3)(d) in (h);

 

(39) Poročilo iz Priloge II.G k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, ki ga opazovalec pošilja dnevno, kot je določeno v členu 28(9)(a);

 

(40) Poročilo CAT iz Priloge II.F(3) k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, ki ga kapitan plovila pošilja dnevno, kot je določeno v členu 28(10)(a);

 

(41) Pravila o zaupnosti iz Priloge II.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz členov 29(10) in 44;

 

(42) Obrazec o poročilu o nadzoru iz Priloge IV.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz členov 31(1)(a) in 46(1)(a);

 

(43) Slika zastavice iz Priloge IV.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 32(b);

 

(44) Pravila za zagotavljanje lestve za vkrcavanje iz Priloge IV.G k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 33(c);

 

(45) Poročilo o inšpekcijskem pregledu iz Priloge IV.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz členov 34(1), 35(2)(a) in 46(1)(d);

 

(46) Inšpekcijska plomba NAFO iz Priloge IV.F k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 35(1)(d);

 

(47) Obrazec pomorske inšpekcije države članice za predhodno zahtevo iz Priloge II.L k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz členov 40(8) in (13)(a)(iii), 41(2) ter 42(1) in (2);

 

(48) Priloga IV.H k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 40(11);

 

(49) Obrazec pomorske inšpekcije za inšpekcijski pregled iz Priloge IV.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 40(16).

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

1) Vsebina predloga

Komisija je 7. avgusta 2018 predstavila predlog uredbe, katerega cilj je prenos ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki jih je sprejela Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika (v nadaljnjem besedilu: NAFO), katere pogodbenica je Evropska unija od leta 1979, v pravo EU. NAFO je regionalna organizacija za upravljanje ribištva in je odgovorna za upravljanje ribolovnih virov v severozahodnem Atlantiku. Ukrepi NAFO za ohranjanje in upravljanje se uporabljajo izključno v njenem upravnem območju na odprtem morju. Trenutno je EU dovolila delovanje v upravnem območju NAFO 35 plovilom, iztovarjanje pa je omejeno na pristanišči Aveiro na Portugalskem in Vigo v Španiji.

Vse pogodbenice NAFO so članice komisije NAFO, ki si v skladu s konvencijo NAFO prizadeva sprejeti ukrepe za ohranjanje in izvrševanje s soglasjem ali izjemoma z dvotretjinsko večino. EU na zasedanjih komisije NAFO zastopa Evropska komisija, ki ima petletni mandat in upošteva pogajalske smernice, ki jih je izdal Svet. Letnih srečanj delegacije EU pri NAFO se udeležijo Komisija, Svet in predstavniki deležnikov.

Konvencija NAFO določa, da so ukrepi za ohranjanje, ki jih sprejme Komisija NAFO, zavezujoči ter da jih morajo pogodbenice izvajati. Komisija NAFO na svojih letnih zasedanjih sprejme nove ukrepe, ki jih izvršilni sekretar NAFO po zasedanju posreduje pogodbenicam kot odločitve Komisije NAFO. Komisija po tem, ko prejme obvestilo, Svet obvesti o sprejetju novih ukrepov in načrtovanem datumu začetka njihove veljavnosti.

Člen 3(5) Pogodbe o Evropski uniji določa, da Evropska unija dosledno spoštuje mednarodno pravo, kar vključuje skladnost z ukrepi NAFO za ohranjanje in izvrševanje.

Ta predlog se nanaša na ukrepe, ki jih je NAFO sprejela od leta 2008, in spremenjeno Konvencijo NAFO, ki je začela veljati 18. maja 2017.

2) Stališče poročevalca

Poročevalec pozdravlja predlog uredbe, ki v pravo Unije prenaša najnovejše ukrepe NAFO za ohranjanje in izvrševanje.

Poudarja, da je kljub zmanjšanju velikosti flote Unije, ki ima dovoljenje za ribolov v upravnem območju NAFO, tj. skupno 35 plovil, obseg ulova vseeno pomemben glede na velikost flote. Po podatkih, ki so na voljo na spletni strani NAFO, je skupni ulov ribiških plovil Unije (iz šestih različnih držav) leta 2017 znašal 50 936 ton. Portugalska in Španija skupaj predstavljata skoraj 80 % skupne teže ulova Unije (in sicer 38,18 % oziroma 19 448 ton in 41,63 % oziroma 21 207 ton).

Poročevalec poudarja, da je nujno zagotoviti, da se v zvezi z ribolovom v teh vodah sprejmejo najboljši ukrepi za ohranjanje, in poskrbeti za njihovo uporabo, saj so nekatere ciljne vrste še posebej občutljive, zlasti tiste z dolgim življenjskim ciklom. Poleg tega so vlečne mreže najpogosteje uporabljena ribolovna orodja, ki poškodujejo morsko dno in škodijo habitatom.

Skupna ribiška politika se mora uporabljati za vse ribiške flote Unije, ne glede na območje, na katerem izvajajo svoje dejavnosti. Nujno je treba zagotoviti, da izkoriščanje enega vira omejeno vpliva na druge vire in vrste, zato je Komisija na zasedanjih NAFO, zlasti kadar NAFO sprejme ukrepe za ohranjanje, pozvana, naj sprejme ukrepe za zmanjšanje zavržkov ali celo za njihovo popolno prepoved. Pomembno je, da se uporabljajo ista pravila na vseh geografskih območjih, na katerih plovila Unije izvajajo svoje dejavnosti, da bi se izognili neskladjem in uskladili pravila z obveznimi postopki, ki se uporabljajo pri ribolovnih dejavnostih ribiških plovil Unije na drugih geografskih območjih.

Na koncu poročevalec ugotavlja, da glede na potrebo po hitrem prenosu sprememb v ukrepih za ohranjanje in izvrševanje v pravo EU niso bile predlagane spremembe obsežnega seznama 30 delegiranih aktov iz člena 52. Čeprav priznava, da bo to olajšalo hiter prenos najnovejših ukrepov NAFO za ohranjanje in izvrševanje v pravo EU, meni, da bi bilo treba najti način, da bi se izognili potrebi po tolikih delegiranih aktih. V skladu s tem obvešča Komisijo, da bo Odbor za ribištvo zagotovil, da bodo delegirani akti, ki jih je treba predložiti, strogo omejeni na sprejetje sprememb ukrepov za ohranjanje in izvrševanje v pravo Unije v skladu s členom 52(2) predloga.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog uredbe o določitvi ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika

Referenčni dokumenti

COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)

Datum predložitve EP

7.8.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

PECH

10.9.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Ricardo Serrão Santos

4.9.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Datum sprejetja

10.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Tilly Metz

Datum predložitve

16.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 30. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov