Förfarande : 2018/0304(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0017/2019

Ingivna texter :

A8-0017/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.10

Antagna texter :

P8_TA(2019)0417

BETÄNKANDE     ***I
PDF 259kWORD 113k
16.1.2019
PE 627.630v02-00 A8-0017/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bevarande- och kontrollföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2115/2005 och (EG) nr 1386/2007

(COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Ricardo Serrão Santos

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bevarande- och kontrollföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2115/2005 och (EG) nr 1386/2007

(COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0577),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0391/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0017/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Med tanke på att vissa bestämmelser i Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter ändras allt oftare av Nafos avtalsslutande parter och att de väntas ändras mer i framtiden och för att framtida ändringar av Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter snabbt ska kunna införlivas i unionsrätten, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt därför delegeras till kommissionen med avseende på tidsfrister för rapportering och för inlämning av rapporter; definitioner; förteckningen över förbjuden verksamhet för forskningsfartyg; vissa fångst- och ansträngningsbegränsningar; skyldigheter i samband med stängningar av fisken; situationer där arter som anges i fiskemöjligheterna ska klassas som bifångst och angivna maximigränser för behållande ombord av arter som klassats som bifångst; vissa skyldigheter om bifångstbegränsningar överskrids i ett drag; åtgärder avseende fiske efter rockor; åtgärder avseende fiske efter nordhavsräka; ändringar av fiskedjup och hänvisningar till områden med begränsat tillträde eller stängda områden; förfaranden för fartyg med tillstånd som ombord har totala fångster på mer än 50 ton levande vikt som tagits utanför regleringsområdet när de inträder i området för att fiska efter liten hälleflundra; förutsättningar för att inleda fiske efter liten hälleflundra; geografiska stängningar och fredningstider för nordhavsräka; bevarandeåtgärder för hajar, inklusive rapportering, förbud mot avlägsnande av hajfenor ombord, behållande ombord, omlastning och landning; tekniska egenskaper när det gäller maskstorlekar; hänvisningar till kartan över fotavtryck; hänvisningar till områdesbegränsningar för bottenfiske; bestämmelser om definition av påträffande av indikatorarter för känsliga marina ekosystem och skyldigheter för en utstationerad observatör; innehållet i elektronisk överföring; förteckningen över giltiga dokument som ska medföras ombord på fartygen; innehållet i kapacitetsplaner; dokument som ska medföras ombord på fartyg i samband med befraktningsavtal; skyldigheter avseende användningen av fiskeloggböcker, produktionsloggböcker och lastplaner, inbegripet skyldigheter avseende rapportering och överföring; data från kontrollsystem för fartyg; bestämmelser om elektronisk rapportering av innehållet i anmälningar; skyldigheter för ett fiskefartygs befälhavare vid inspektioner; skyldigheter för inspektörer och medlemsstater som genomför inspektioner; förteckningen över överträdelser som utgör allvarliga överträdelser; skyldigheter för flaggmedlemsstaten och hamnmedlemsstaten; skyldigheter för ett fiskefartygs befälhavare; krav för hamntillträde och inspektion av icke-avtalsslutande parter; förteckningen över åtgärder som ska vidtas av medlemsstaterna mot fartyg på förteckningar över IUU-fartyg; årliga rapporteringsskyldigheter.

(7)  Införlivandet i unionsrätten av eventuella framtida rekommendationer om ändring av Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter måste ske genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Motivering

Kommissionen föreslår att framtida ändringar av Nafos här föreliggande bevarande- och tillämpningsföreskrift ska införlivas i unionsrätten genom delegerade akter. Detta skulle i praktiken innebära att Europaparlamentet inte skulle ha något att säga till om i Nafo och, i framtiden, i andra internationella fora. Införlivandet av rekommendationerna från regionala fiskeriförvaltningsorganisationer måste också i fortsättningen omfattas av delad behörighet mellan parlamentet och rådet inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet (medbeslutande).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Den nuvarande förordningen betonar risksituationen för sådana hajartade fiskar som hajar och rockor, och enligt uppgifter från Internationella naturvårdsunionen är hajbestånden och därmed de marina ekosystemen allvarligt hotade.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  fotavtryck: som även kallas ”befintliga områden för bottenfiske”, den del av regleringsområdet där bottenfiske historiskt har förekommit, vilken definieras med hjälp av de koordinater som anges i tabell 4 och som illustreras i figur 2 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

(17)  fotavtryck: som även kallas ”befintliga områden för bottenfiske”, den del av regleringsområdet där bottenfiske historiskt har förekommit, vilken definieras med hjälp av de koordinater som anges i tabell 4 och som illustreras i figur 2 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkterna 1 och 2 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  indikatorarter för känsliga marina ekosystem: de arter som visar på förekomsten av känsliga marina ekosystem och som anges i del VI i bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

(21)  indikatorarter för känsliga marina ekosystem: de arter som visar på förekomsten av känsliga marina ekosystem och som anges i del VI i bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 3 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  indikatorelement för känsliga marina ekosystem: ett indikatorelement för känsliga marina ekosystem som utgörs av topografiska, hydrofysiska eller geologiska egenskaper vilka kan utgöra underlag för känsliga marina ekosystem, enligt del VII i bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

(29)  indikatorelement för känsliga marina ekosystem: ett indikatorelement för känsliga marina ekosystem som utgörs av topografiska, hydrofysiska eller geologiska egenskaper vilka kan utgöra underlag för känsliga marina ekosystem, enligt del VII i bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 4 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  bedriva fiskeverksamhet som är oförenlig med dess forskningsplan, eller

(a)  bedriva fiskeverksamhet som är oförenlig med dess forskningsplan, inklusive utanför regleringsområdet, eller

Motivering

Forskningsfartygen måste i sina forskningsplaner ta med all planerad fiskeverksamhet, inklusive utanför regleringsområdet. Det bör inte vara tillåtet att bedriva forskningsverksamhet som inte ingår i forskningsplanerna.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  fånga nordhavsräka i sektion 3L utöver medlemsstatens tilldelning.

(b)  fånga nordhavsräka i sektion 3L utöver den kvantitet som tilldelats den medlemsstat vars flagg fartyget för.

Motivering

Det måste framgå klart och tydligt att det inte är tillåtet att överskrida den kvantitet nordhavsräka i sektion 3L som har tilldelats den medlemsstat vars flagg forskningsfartyget för.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  genom elektronisk överföring i det format som föreskrivs i bilaga II.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, till kommissionen anmäla alla forskningsfartyg som har rätt att föra dess flagg och som den har gett tillstånd att bedriva forskningsverksamhet i regleringsområdet, och

(a)  genom elektronisk överföring i det format som föreskrivs i bilaga II.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 5 i bilagan till denna förordning, till kommissionen anmäla alla forskningsfartyg som har rätt att föra dess flagg och som den har gett tillstånd att bedriva forskningsverksamhet i regleringsområdet, och

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska säkerställa att alla fångst- och ansträngningsbegränsningar tillämpas på bestånd som anges i gällande fiskemöjligheter och, såvida inte annat anges, ska samtliga kvoter uttryckas i ton levande vikt.

1.  Varje medlemsstat ska säkerställa att alla fångst- och/eller ansträngningsbegränsningar tillämpas på bestånd som anges i gällande fiskemöjligheter och, såvida inte annat anges, ska samtliga kvoter uttryckas i ton levande vikt.

Motivering

Det bör förtydligas att det finns fångst- och ansträngningsbegränsningar som tillämpas på bestånden oberoende av varandra.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  säkerställa att inga kungsfiskar från sektion 3M behålls ombord på dess fartyg efter det beräknade datumet när 100 % av TAC:en för kungsfiskar i sektion 3M fångats,

(c)  säkerställa att inga kungsfiskar från sektion 3M behålls ombord på dess fartyg efter det beräknade datumet när 100 % av TAC:en för kungsfiskar i sektion 3M fångats, med undantag för de fall som är tillåtna enligt bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vid tillämpning av denna artikel omfattar sektion 3M den del av sektion 3L vilken avgränsas av linjer som förbinder de punkter som anges i tabell 1 och som illustreras i figur 1(1) i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

1.  Vid tillämpning av denna artikel omfattar sektion 3M den del av sektion 3L vilken avgränsas av linjer som förbinder de punkter som anges i tabell 1 och som illustreras i figur 1(1) i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 6 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Inget fartyg får fiska efter nordhavsräka i sektion 3M, från kl. 00.01 koordinerad universell tid (UTC) den 1 juni till kl. 24.00 UTC den 31 december, i det område som anges i tabell 2 och som illustreras i figur 1(2) i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

4.  Inget fartyg får fiska efter nordhavsräka i sektion 3M, från kl. 00.01 koordinerad universell tid (UTC) den 1 juni till kl. 24.00 UTC den 31 december, i det område som anges i tabell 2 och som illustreras i figur 1(2) i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 7 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Allt fiske efter nordhavsräka i sektion 3L ska ske på mer än 200 meters djup. Fiske i regleringsområdet ska vara begränsat till ett område öster om en linje som förbinds av de koordinater som anges i tabell 3 och som illustreras i figur 1(3) i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

5.  Allt fiske efter nordhavsräka i sektion 3L ska ske på mer än 200 meters djup. Fiske i regleringsområdet ska vara begränsat till ett område öster om en linje som förbinds av de koordinater som anges i tabell 3 och som illustreras i figur 1(3) i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 8 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Ett fartyg med tillstånd får endast landa sin fångst av liten hälleflundra i en utsedd hamn. I detta syfte ska varje medlemsstat utse en eller flera hamnar på sitt territorium där fartyg med tillstånd får landa liten hälleflundra.

(b)  I detta syfte ska varje medlemsstat utse en eller flera hamnar där fartyg med tillstånd får landa liten hälleflundra. I detta syfte ska varje medlemsstat utse en eller flera hamnar där fartyg med tillstånd får landa liten hälleflundra.

Motivering

Artikel 10.1 b skulle kunna tolkas som att landning av hälleflundra endast är tillåten i en utsedd hamn på medlemsstatens territorium. En sådan begränsning har hittills inte varit bruklig och är inte heller nödvändig.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Minst 48 timmar före beräknad ankomsttid till hamn ska ett fartyg med tillstånd, eller dess företrädare för dess räkning, meddela den behöriga hamnmyndigheten sin beräknade ankomsttid, uppskattad kvantitet liten hälleflundra som behållits ombord och information om den eller de sektioner där fångsterna tagits.

(d)  Minst 48 timmar före beräknad ankomsttid till hamn ska ett fartyg med tillstånd, eller dess företrädare för dess räkning, meddela den behöriga fiskerikontrollmyndigheten i hamnen sin beräknade ankomsttid, uppskattad total kvantitet liten hälleflundra som behållits ombord och information om de uppskattade kvantiteterna per sektion eller sektioner där fångsterna tagits.

Motivering

Denna ändring införs för att säkerställa överensstämmelse med det spanska befogenhetssystemet.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Alla medlemsstater ska inspektera varje landning av liten hälleflundra i sina hamnar och utarbeta en inspektionsrapport i det format som anges i bilaga IV.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna och skicka den till kommissionen, med kopia till Europeiska fiskerikontrollbyrån, inom 10 arbetsdagar från den dag då inspektionen gjordes. PSC-3-rapporten ska identifiera och innehålla närmare uppgifter om eventuella överträdelser av förordningen som upptäckts vid hamninspektionen. Detta ska inbegripa all relevant information som finns tillgänglig avseende överträdelser som upptäckts till havs under den pågående resan med det inspekterade fiskefartyget. Kommissionen ska offentliggöra informationen på Nafos webbplats för övervakning, kontroll och tillsyn.

(e)  Alla medlemsstater ska inspektera varje landning av liten hälleflundra i sina hamnar och utarbeta en inspektionsrapport i det format som anges i bilaga IV.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 9 i bilagan till denna förordning och skicka den till kommissionen, med kopia till Europeiska fiskerikontrollbyrån, inom 14 arbetsdagar från den dag då inspektionen gjordes. PSC-3-rapporten ska identifiera och innehålla närmare uppgifter om eventuella överträdelser av förordningen som upptäckts vid hamninspektionen. Detta ska inbegripa all relevant information som finns tillgänglig avseende överträdelser som upptäckts till havs under den pågående resan med det inspekterade fiskefartyget. Kommissionen ska offentliggöra informationen på Nafos webbplats för övervakning, kontroll och tillsyn.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska, när så är möjligt,

5.  Medlemsstaterna ska

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  bedriva forskning för att finna metoder för att göra fiskeredskapen mer selektiva i syfte att skydda hajar,

(a)  bedriva forskning för att finna metoder för att göra fiskeredskapen mer selektiva i syfte att skydda hajar och hajartade fiskar,

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  bedriva forskning om viktiga biologiska och ekologiska parametrar, livscykler, beteendeegenskaper och vandringsmönster samt för potentiell kartläggning av viktiga hajarter och deras yngel- och uppväxtområden.

(b)  bedriva forskning om viktiga biologiska och ekologiska parametrar, livscykler, beteendeegenskaper och vandringsmönster samt för potentiell kartläggning av viktiga hajarter och hajartade fiskar och deras yngel- och uppväxtområden.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vid tillämpning av denna artikel ska maskstorleken mätas i enlighet med bilaga III.A till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

1.  Vid tillämpning av denna artikel ska maskstorleken mätas i enlighet med bilaga III.A till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 10 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  130 mm för alla andra bottenlevande arter som definieras i bilaga I.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

(d)  130 mm för alla andra bottenlevande arter som definieras i bilaga I.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 11 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Fartygen får inte använda hjälpmedel eller anordningar som spärrar eller minskar storleken på maskor. Fartygen får dock på ovansidan av struten montera anordningar som beskrivs i bilaga III.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, vilken avser tillåtna övre slitsskydd/distanskedjor för räktrål (”Authorized Topside Chafers/Shrimp Toggle Chains”), under förutsättning att dessa inte spärrar maskorna i struten, inklusive förlängning(ar). Segelduk, nät eller annat material får monteras på undersidan av struten endast om det behövs för att förhindra eller minimera skador på struten.

2.  Fartygen får inte använda hjälpmedel eller anordningar som spärrar eller minskar storleken på maskor. Fartygen får dock på ovansidan av struten montera anordningar som beskrivs i bilaga III.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 12 i bilagan till denna förordning, vilken avser tillåtna övre slitsskydd/distanskedjor för räktrål (”Authorized Topside Chafers/Shrimp Toggle Chains”), under förutsättning att dessa inte spärrar maskorna i struten, inklusive förlängning(ar). Segelduk, nät eller annat material får monteras på undersidan av struten endast om det behövs för att förhindra eller minimera skador på struten.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Fartyg som fiskar efter nordhavsräka i sektion 3L eller 3M ska använda sorteringsrist med ett spaltavstånd på högst 22 mm. Fartyg som fiskar efter nordhavsräka i sektion 3L ska också ha distanskedjor som är minst 72 cm långa, mätta i enlighet med bilaga III.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

3.  Fartyg som fiskar efter nordhavsräka i sektion 3L eller 3M ska använda sorteringsrist med ett spaltavstånd på högst 22 mm. Fartyg som fiskar efter nordhavsräka i sektion 3L ska också ha distanskedjor som är minst 72 cm långa, mätta i enlighet med bilaga III.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 12 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Inget fartyg får ombord behålla fisk som är mindre än den minsta storlek som anges i bilaga I.D till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna; sådan fisk ska omedelbart släppas tillbaka i havet.

1.  Inget fartyg får ombord behålla fisk som är mindre än den minsta storlek som anges i bilaga I.D till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 13 i bilagan till denna förordning; sådan fisk ska omedelbart släppas tillbaka i havet.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Beredd fisk som understiger den längdekvivalent som föreskrivs för arten i bilaga I.D till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna ska anses härröra från fisk som är mindre än den minsta storlek som föreskrivs för den arten.

2.  Beredd fisk som understiger den längdekvivalent som föreskrivs för arten i bilaga I.D till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 13 i bilagan till denna förordning ska anses härröra från fisk som är mindre än den minsta storlek som föreskrivs för den arten.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De befintliga områdena för bottenfiske i regleringsområdet på kartan i figur 2 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna avgränsas på den västra sidan av gränsen för den kanadensiska exklusiva ekonomiska zonen och på den östra sidan av de koordinater som anges i tabell 4 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

De befintliga områdena för bottenfiske i regleringsområdet på kartan i figur 2 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 2 i bilagan till denna förordning avgränsas på den västra sidan av gränsen för den kanadensiska exklusiva ekonomiska zonen och på den östra sidan av de koordinater som anges i tabell 4 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 14 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Till och med den 31 december 2020 får inget fartyg bedriva bottenfiske i något av de områden som illustreras i figur 3 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna och som avgränsas av en linje som förbinder de koordinater som anges i tabell 5 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i deras nummerordning och tillbaka till koordinat 1.

1.  Till och med den 31 december 2020 får inget fartyg bedriva bottenfiske i något av de områden som illustreras i figur 3 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 1 i bilagan till denna förordning och som avgränsas av en linje som förbinder de koordinater som anges i tabell 5 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 16 i bilagan till denna förordning, i deras nummerordning och tillbaka till koordinat 1.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Till och med den 31 december 2020 får inget fartyg bedriva bottenfiske i det område i sektion 3O som illustreras i figur 4 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna och som avgränsas av en linje som förbinder de koordinater som anges i tabell 6 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i deras nummerordning och tillbaka till koordinat 1.

2.  Till och med den 31 december 2020 får inget fartyg bedriva bottenfiske i det område i sektion 3O som illustreras i figur 4 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 17 i bilagan till denna förordning och som avgränsas av en linje som förbinder de koordinater som anges i tabell 6 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 18 i bilagan till denna förordning, i deras nummerordning och tillbaka till koordinat 1.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Till och med den 31 december 2020 får inget fartyg bedriva bottenfiske i områdena 1–13 som illustreras i figur 5 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna och som avgränsas av en linje som förbinder de koordinater som anges i tabell 7 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i deras nummerordning och tillbaka till koordinat 1.

3.  Till och med den 31 december 2020 får inget fartyg bedriva bottenfiske i områdena 1–13 som illustreras i figur 5 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 19 i bilagan till denna förordning och som avgränsas av en linje som förbinder de koordinater som anges i tabell 7 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 20 i bilagan till denna förordning, i deras nummerordning och tillbaka till koordinat 1.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Till och med den 31 december 2018 får inget fartyg bedriva bottenfiske i område 14 som illustreras i figur 5 och som avgränsas av en linje som förbinder de koordinater som anges i tabell 7 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i deras nummerordning och tillbaka till koordinat 1.

4.  Till och med den 31 december 2018 får inget fartyg bedriva bottenfiske i område 14 som illustreras i figur 5 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 19 i bilagan till denna förordning och som avgränsas av en linje som förbinder de koordinater som anges i tabell 7 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 20 i bilagan till denna förordning, i deras nummerordning och tillbaka till koordinat 1.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Undersökande bottenfiske ska vara föremål för en förhandsundersökning som görs i enlighet med det protokoll om undersökande fiske som anges i bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

1.  Undersökande bottenfiske ska vara föremål för en förhandsundersökning som görs i enlighet med det protokoll om undersökande fiske som anges i bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 21 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  till kommissionen överlämna ett tillkännagivande om avsikt att bedriva undersökande bottenfiske (”Notice of Intent to Undertake Exploratory Bottom Fishing”), enligt bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, tillsammans med den bedömning som krävs enligt artikel 20.1,

(a)  till kommissionen överlämna ett tillkännagivande om avsikt att bedriva undersökande bottenfiske (”Notice of Intent to Undertake Exploratory Bottom Fishing”), enligt bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 22 i bilagan till denna förordning, tillsammans med den bedömning som krävs enligt artikel 20.1,

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  förse kommissionen med en rapport om fiskeresor för undersökande bottenfiske (”Exploratory Bottom Fishing Trip Report”), enligt bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, senast två månader efter det att det undersökande bottenfisket har avslutats.

(d)  förse kommissionen med en rapport om fiskeresor för undersökande bottenfiske (”Exploratory Bottom Fishing Trip Report”), enligt bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 23 i bilagan till denna förordning, senast två månader efter det att det undersökande bottenfisket har avslutats.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  behandla aspekterna enligt bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

(b)  behandla aspekterna för bedömning av föreslaget undersökande bottenfiske enligt bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 24 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje medlemsstat ska kräva att befälhavare på fartyg som har rätt att föra dess flagg och som bedriver bottenfiske i regleringsområdet kvantifierar fångsten av indikatorarter för känsliga marina ekosystem, där faktorer som visar på förekomsten av sådana indikatorarter, enligt bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, påträffas vid fiskeinsatserna.

2.  Varje medlemsstat ska kräva att befälhavare på fartyg som har rätt att föra dess flagg och som bedriver bottenfiske i regleringsområdet kvantifierar fångsten av indikatorarter för känsliga marina ekosystem, där faktorer som visar på förekomsten av sådana indikatorarter, enligt bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 25 i bilagan till denna förordning, påträffas vid fiskeinsatserna.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  kartlägga koraller, svampdjur och andra organismer på lägsta möjliga taxonomiska nivå med hjälp av formuläret för datainsamling för undersökande fiske (”Exploratory Fishery Data Collection Form”), enligt bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, och

(a)  kartlägga koraller, svampdjur och andra organismer på lägsta möjliga taxonomiska nivå med hjälp av formuläret för datainsamling för undersökande fiske (”Exploratory Fishery Data Collection Form”), enligt bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 26 i bilagan till denna förordning, och

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En förteckning över de fartyg som har rätt att föra dess flagg och som kan ges tillstånd att bedriva fiskeverksamhet i regleringsområdet, nedan kallade anmälda fartyg, i det format som föreskrivs i bilaga II.C1 till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

(a)  En förteckning över de fartyg som har rätt att föra dess flagg och som kan ges tillstånd att bedriva fiskeverksamhet i regleringsområdet, nedan kallade anmälda fartyg, i det format som föreskrivs i bilaga II.C1 till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 27 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Eventuella strykningar från förteckningen över anmälda fartyg, utan dröjsmål, i det format som föreskrivs i bilaga II.C2 till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

(b)  Eventuella strykningar från förteckningen över anmälda fartyg, utan dröjsmål, i det format som föreskrivs i bilaga II.C2 till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 28 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Det enskilda tillståndet för varje fartyg som finns upptaget i förteckningen över anmälda fartyg och som har fått tillstånd att bedriva fiskeverksamhet i regleringsområdet, nedan kallat ett fartyg med tillstånd, i det format som anges i bilaga II.C3 till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna och senast 20 dagar innan fiskeverksamheten inleds för kalenderåret.

(a)  Det enskilda tillståndet för varje fartyg som finns upptaget i förteckningen över anmälda fartyg och som har fått tillstånd att bedriva fiskeverksamhet i regleringsområdet, nedan kallat ett fartyg med tillstånd, i det format som anges i bilaga II.C3 till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 29 i bilagan till denna förordning, och senast 20 dagar innan fiskeverksamheten inleds för kalenderåret.

Varje tillstånd ska framför allt ange giltighetstidens första och sista dag och de arter avseende vilka riktat fiske är tillåtet, såvida inte undantag anges i bilaga II.C.3 till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna. Om fartyget har för avsikt att fiska efter reglerade arter som avses i fiskemöjligheterna ska beståndet anges, om den reglerade arten är knuten till det berörda området.

Varje tillstånd ska framför allt ange giltighetstidens första och sista dag och de arter avseende vilka riktat fiske är tillåtet, såvida inte undantag anges i bilaga II.C.3 till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 29 i bilagan till denna förordning. Om fartyget har för avsikt att fiska efter reglerade arter som avses i fiskemöjligheterna ska beståndet anges, om den reglerade arten är knuten till det berörda området.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En indragning av tillståndet, i det format som föreskrivs i bilaga II.C4 till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, utan dröjsmål, om tillståndet i fråga dras tillbaka eller eventuella ändringar av innehållet, om tillbakadragandet eller ändringen inträffar under giltighetstiden.

(b)  En indragning av tillståndet, i det format som föreskrivs i bilaga II.C4 till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 30 i bilagan till denna förordning, utan dröjsmål, om tillståndet i fråga dras tillbaka eller eventuella ändringar av innehållet, om tillbakadragandet eller ändringen inträffar under giltighetstiden.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Trebokstavskoden för var och en av de arter som förtecknas i bilaga I.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

(b)  Trebokstavskoden för var och en av de arter som förtecknas i bilaga I.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 31 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Koden för produktform enligt förteckningen i bilaga II.K till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

(e)  Koden för produktform enligt förteckningen i bilaga II.K till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 32 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje fiskefartyg ska föra en fiskeloggbok som behålls ombord under minst tolv månader och som i enlighet med bilaga II.A till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

2.  Varje fiskefartyg ska föra en fiskeloggbok som behålls ombord under minst tolv månader och som i enlighet med bilaga II.A till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 33 i bilagan till denna förordning

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  behålls ombord till dess att fartyget har lossat hela sin last.

(d)  behålls ombord till dess att hela fångsten har lossats från fartyget.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Varje fiskefartyg ska på elektronisk väg till sitt centrum för fiskerikontroll översända rapporter vad gäller följande, i det format och med det innehåll som föreskrivs för varje typ av rapport i bilagorna II.D och II.F till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna:

6.  Varje fiskefartyg ska på elektronisk väg till sitt centrum för fiskerikontroll översända rapporter vad gäller följande, i det format och med det innehåll som föreskrivs för varje typ av rapport i bilagorna II.D och II.F till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkterna 34 och 35 i bilagan till denna förordning:

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 6 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Fångst av arter som anges i förteckningen över arter i bilaga I.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna för vilka den totala levande vikten ombord är mindre än 100 kg, får rapporteras med trebokstavskoden MZZ (icke specificerade marina arter), utom när det gäller hajar. Alla hajar ska rapporteras på artnivå med relevant trebokstavskod, i den mån det är möjligt. När artspecifik rapportering inte är möjlig, ska hajarter registreras som antingen pigghajartade hajar (SHX) eller pigghajar (DGX), beroende på vad som är lämpligt, i överensstämmelse med trebokstavskoderna i bilaga I.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

(g)  Fångst av arter som anges i förteckningen över arter i bilaga I.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 31 i bilagan till denna förordning, för vilka den totala levande vikten ombord är mindre än 100 kg, får rapporteras med trebokstavskoden MZZ (icke specificerade marina arter), utom när det gäller hajar. Alla hajar ska rapporteras på artnivå med relevant trebokstavskod, i den mån det är möjligt. När artspecifik rapportering inte är möjlig, ska hajarter registreras som antingen pigghajartade hajar (SHX) eller pigghajar (DGX), beroende på vad som är lämpligt, i överensstämmelse med trebokstavskoderna i bilaga I.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 31 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De rapporter som avses i punkt 6 får annulleras med användning av det format som anges i bilaga II.F (8) till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna. Om någon av dessa rapporter korrigeras ska en ny rapport skickas utan dröjsmål efter annulleringsrapporten inom de tidsfrister som anges i denna artikel.

De rapporter som avses i punkt 6 får annulleras med användning av det format som anges i bilaga II.F (8) till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 35 i bilagan till denna förordning. Om någon av dessa rapporter korrigeras ska en ny rapport skickas utan dröjsmål efter annulleringsrapporten inom de tidsfrister som anges i denna artikel.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Varje medlemsstat ska säkerställa att dess centrum för fiskerikontroll, omedelbart efter mottagandet, på elektronisk väg vidarebefordrar de rapporter som avses i punkt 6 till Nafos sekretariatschef i det format som anges i bilaga II.D till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, med kopia till kommissionen och Europeiska fiskerikontrollbyrån.

8.  Varje medlemsstat ska säkerställa att dess centrum för fiskerikontroll, omedelbart efter mottagandet, på elektronisk väg vidarebefordrar de rapporter som avses i punkt 6 till Nafos sekretariatschef i det format som anges i bilaga II.D till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 34 i bilagan till denna förordning, med kopia till kommissionen och Europeiska fiskerikontrollbyrån.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 9 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  säkerställa att loggboksinformationen lämnas i XML-format (Extensible Markup Language) eller Excelformat till kommissionen och innehåller minst den information som anges i bilaga II.N till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, senast 60 dagar efter varje fiskeresas slut.

(b)  säkerställa att loggboksinformationen lämnas i XML-format (Extensible Markup Language) eller Excelformat till kommissionen och innehåller minst den information som anges i bilaga II.N till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 36 i bilagan till denna förordning, senast 60 dagar efter varje fiskeresas slut.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 9 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  ska säkerställa att de VMS-positionsdata som överförs till Nafos sekretariatschef är i överensstämmelse med det dataöverföringsformat som anges i bilaga II.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna och som beskrivs närmare i bilaga II.D till de föreskrifterna.

(b)  ska säkerställa att de VMS-positionsdata som överförs till Nafos sekretariatschef är i överensstämmelse med det dataöverföringsformat som anges i bilaga II.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 37 i bilagan till denna förordning och som beskrivs närmare i bilaga II.D till de föreskrifterna i punkt 34 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Vid fiske i de områden med djuphavsberg som avses i artikel 18.1, för varje drag, i sektionen för anmärkningar i observatörens rapport som avses i bilaga II.M till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna rapporterar alla kvantiteter av indikatorarter för känsliga marina ekosystem som avses i bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

(d)  Vid fiske i de områden med djuphavsberg som avses i artikel 18.1, för varje drag, i sektionen för anmärkningar i observatörens rapport som avses i bilaga II.M till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 38 i bilagan till denna förordning rapporterar alla kvantiteter av indikatorarter för känsliga marina ekosystem som avses i bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 25 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Så snart som möjligt efter att ha lämnat regleringsområdet och senast vid fartygets ankomst till hamn, lämnar den rapport som anges i bilaga II.M till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna på elektronisk väg till flaggmedlemsstaten och, om en inspektion i hamn görs, till den lokala myndigheten för hamninspektion. Flaggmedlemsstaten ska vidarebefordra rapporten till kommissionen i Excelformat inom 25 dagar från fartygets ankomst till hamn. Kommissionen ska skicka denna rapport till Nafos sekretariatschef.

(h)  Så snart som möjligt efter att ha lämnat regleringsområdet och senast vid fartygets ankomst till hamn, lämnar den rapport som anges i bilaga II.M till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 38 i bilagan till denna förordning på elektronisk väg till flaggmedlemsstaten och, om en inspektion i hamn görs, till den lokala myndigheten för hamninspektion. Flaggmedlemsstaten ska vidarebefordra rapporten till kommissionen i Excelformat inom 25 dagar från fartygets ankomst till hamn. Kommissionen ska skicka denna rapport till Nafos sekretariatschef.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 9 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  utöver de uppgifter som anges i artikel 27.3, dagligen, i enlighet med bilaga II.G till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, översända observatörsrapporten till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll som i sin tur, senast kl. 12.00 UTC dagen efter mottagandet, ska översända den till kommissionen, som ska vidarebefordra den till Nafos sekretariatschef, och

(a)  utöver de uppgifter som anges i artikel 27.3, dagligen, i enlighet med bilaga II.G till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 39 i bilagan till denna förordning, översända observatörsrapporten till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll som i sin tur, senast kl. 12.00 UTC dagen efter mottagandet, ska översända den till kommissionen, som ska vidarebefordra den till Nafos sekretariatschef, och

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 10 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  I enlighet med bilaga II.F(3) till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, dagligen översända fångstrapporten till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll och säkerställa att den fångst som rapporterats överensstämmer med uppgifterna i loggboken. Centrumet för fiskerikontroll ska i sin tur, senast kl. 12.00 UTC dagen efter mottagandet, översända rapporten till kommissionen, som ska vidarebefordra den till Nafos sekretariatschef.

(a)  I enlighet med bilaga II.F(3) till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 40 i bilagan till denna förordning, dagligen översända fångstrapporten till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll och säkerställa att den fångst som rapporterats överensstämmer med uppgifterna i loggboken. Centrumet för fiskerikontroll ska i sin tur, senast kl. 12.00 UTC dagen efter mottagandet, översända rapporten till kommissionen, som ska vidarebefordra den till Nafos sekretariatschef.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Alla inspektions-, övervaknings- och utredningsrapporter som avses i detta kapitel VII och därmed sammanhängande bilder eller bevis ska behandlas konfidentiellt, i enlighet med bilaga II.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

10.  Alla inspektions-, övervaknings- och utredningsrapporter som avses i detta kapitel VII och därmed sammanhängande bilder eller bevis ska behandlas konfidentiellt, i enlighet med bilaga II.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 41 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Fylla i formuläret för övervakningsrapport (”Surveillance Report Form”), som återfinns i bilaga IV.A till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna. Om inspektören har gjort en volymetrisk bedömning eller en bedömning av fångstsammansättningen vad gäller innehållet i ett drag, ska övervakningsrapporten innehålla all relevant information om dragets sammansättning och uppgift om den metod som använts för den volymetriska bedömningen.

(a)  Fylla i formuläret för övervakningsrapport (”Surveillance Report Form”) i enlighet med bilaga IV.A till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 42 i bilagan till denna förordning. Om inspektören har gjort en volymetrisk bedömning eller en bedömning av fångstsammansättningen vad gäller innehållet i ett drag, ska övervakningsrapporten innehålla all relevant information om dragets sammansättning och uppgift om den metod som använts för den volymetriska bedömningen.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  På inspektionsfartyget och bordningsfartyget visar den vimpel som avbildas i bilaga IV.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

(b)  På inspektionsfartyget och bordningsfartyget visar den vimpel som avbildas i bilaga IV.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 43 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  tillhandahålla en lejdare i enlighet med bilaga IV.G till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna,

(c)  tillhandahålla en lejdare i enlighet med bilaga IV.G till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 44 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  avstå från att blanda sig i kontakten mellan inspektörer och observatören,

(h)  avstå från att blanda sig i kontakten mellan inspektörer och observatören och att i detta syfte ställa ett för ändamålet avsett utrymme till förfogande,

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska säkerställa att dess inspektörer fyller i en inspektionsrapport i det format som återfinns i bilaga IV.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna för varje inspektion.

1.  Varje medlemsstat ska säkerställa att dess inspektörer fyller i en inspektionsrapport i det format som föreskrivs i bilaga IV.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 45 i bilagan till denna förordning, för varje inspektion.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  ska inspektörerna vid jämförelse mellan uppgifter i produktionsloggboken och uppgifter i fiskeloggboken räkna om produktionsvikten till levande vikt med hjälp av omräkningsfaktorer som fartygets befälhavare använder,

(b)  ska inspektörerna vid jämförelse mellan uppgifter i produktionsloggboken och uppgifter i fiskeloggboken räkna om produktionsvikten till levande vikt med hjälp av de omräkningsfaktorer som återfinns i bilagorna XIII, XIV och XV till förordning (EU) nr 404/2011; för arter och produktionsformer som inte omfattas av de bilagorna ska de omräkningsfaktorer som fartygets befälhavare använder tillämpas,

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  på ett säkert sätt anbringar en inspektionsförsegling som överensstämmer med Nafos inspektionsförsegling i bilaga IV.F till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, på lämpligt sätt, och noterar den vidtagna åtgärden och löpnumret för varje försegling i inspektionsrapporten,

(d)  på ett säkert sätt anbringar en inspektionsförsegling som överensstämmer med Nafos inspektionsförsegling i bilaga IV.F till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 46 i bilagan till denna förordning, på lämpligt sätt, och noterar den vidtagna åtgärden och löpnumret för varje försegling i inspektionsrapporten,

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  inom 24 timmar från det att en överträdelse upptäckts, översända en skriftlig underrättelse om den överträdelse som rapporterats av dess inspektörer, till kommissionen och Europeiska fiskerikontrollbyrån, som i sin tur ska översända den till den behöriga myndigheten i den avtalsslutande part som är flaggstat eller medlemsstaten, om den är en annan än den medlemsstat som genomför inspektionen, och Nafos sekretariatschef; den skriftliga underrättelsen ska innehålla den information som anges i punkt 15 i inspektionsrapporten i bilaga IV.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, ange de relevanta åtgärderna och i detalj beskriva skälen för utfärdandet av underrättelsen om överträdelse och bevisen till stöd för underrättelsen, och, om möjligt, åtföljas av bilder av redskap, fångst eller annan bevisning för den överträdelse som avses i punkt 1 i denna artikel,

(a)  inom 24 timmar från det att en överträdelse upptäckts, översända en skriftlig underrättelse om den överträdelse som rapporterats av dess inspektörer, till kommissionen och Europeiska fiskerikontrollbyrån, som i sin tur ska översända den till den behöriga myndigheten i den avtalsslutande part som är flaggstat eller medlemsstaten, om den är en annan än den medlemsstat som genomför inspektionen, och Nafos sekretariatschef; den skriftliga underrättelsen ska innehålla den information som anges i punkt 15 i inspektionsrapporten i bilaga IV.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 45 i bilagan till denna förordning, ange de relevanta åtgärderna och i detalj beskriva skälen för utfärdandet av underrättelsen om överträdelse och bevisen till stöd för underrättelsen, och, om möjligt, åtföljas av bilder av redskap, fångst eller annan bevisning för den överträdelse som avses i punkt 1 i denna artikel,

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  Att försvåra för, trakassera, störa eller på annat sätt hindra inspektörer eller observatörer från att utföra sina uppgifter.

(l)  Att försvåra för, trakassera, störa eller på annat sätt hindra inspektörer eller observatörer från att utföra sina uppgifter, eller att utöva indirekta påtryckningar såsom att hindra dem från att vila eller blanda sig i deras privatliv.

Motivering

Observatörerna tillbringar långa perioder ombord på fiskefartygen. Försök att störa deras vila eller inkräkta på deras privatliv påverkar kanske inte konkret deras arbete men utgör ett indirekt sätt att försvåra för dem att utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bestämmelserna i detta kapitel ska gälla för landning eller omlastning i eller användning av medlemsstaternas hamnar när det gäller fiskefartyg som har rätt att föra flagg som tillhör en annan avtalsslutande part i Nafo och som bedriver fiskeverksamhet i regleringsområdet. Bestämmelserna ska gälla för fisk som fångats i regleringsområdet, eller fiskeriprodukter som härrör från sådan fisk, och som inte tidigare har landats eller omlastats i en hamn.

Bestämmelserna i detta kapitel ska gälla för landning eller omlastning i eller användning av medlemsstaternas hamnar när det gäller fiskefartyg som har rätt att föra flagg som tillhör en annan avtalsslutande part i Nafo och som bedriver fiskeverksamhet i regleringsområdet. Bestämmelserna ska gälla för fångster i regleringsområdet, eller fiskeriprodukter som härrör från sådana fångster, och som inte tidigare har landats eller omlastats i en hamn.

Motivering

Bestämmelserna gäller för samtliga fiskeresurser och inte bara för fisk.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Hamnmedlemsstaten ska fastställa minst hur lång tid i förväg en förhandsbegäran ska lämnas in. Förhandsbegäran ska lämnas in minst tre arbetsdagar före beräknad ankomsttid till hamnen. I samförstånd med kommissionen får dock hamnmedlemsstaten besluta om en annan sista tidpunkt för inlämning av en förhandsbegäran, med beaktande av bland annat typen av fångstprodukt eller avståndet mellan fiskeområdena och hamnarna. Hamnmedlemsstaten ska lämna informationen om tidpunkten för inlämning av en förhandsbegäran till kommissionen, som ska offentliggöra den på Nafos webbplats för övervakning, kontroll och tillsyn, i pdf-format.

2.  Hamnmedlemsstaten ska fastställa att förhandsbegäran ska lämnas in minst tre arbetsdagar före ankomst till hamnen. I samförstånd med kommissionen får dock hamnmedlemsstaten besluta om en annan sista tidpunkt för inlämning av en förhandsbegäran, med beaktande av bland annat typen av fångstprodukt eller avståndet mellan fiskeområdena och hamnarna. Hamnmedlemsstaten ska lämna informationen om tidpunkten för inlämning av en förhandsbegäran till kommissionen, som ska offentliggöra den på Nafos webbplats för övervakning, kontroll och tillsyn, i pdf-format.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Om bekräftelsen inte har mottagits senast 14 dagar efter landningen får hamnmedlemsstaten beslagta och bortskaffa fisken i enlighet med nationella regler.

(c)  Om bekräftelsen inte har mottagits senast 14 dagar efter att landningen slutförts får hamnmedlemsstaten beslagta och bortskaffa fisken i enlighet med nationella regler.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Hamnmedlemsstaten ska utan dröjsmål till fiskefartygets befälhavare anmäla sitt beslut om huruvida hamntillträde tillåts eller nekas, eller om fartyget befinner sig i hamn, om huruvida landning, omlastning och annan användning av hamnen tillåts eller nekas. Om hamntillträde tillåts ska hamnmedlemsstaten till befälhavaren returnera en kopia av formuläret för förhandsbegäran avseende hamnstatskontroll (”Port State Control Prior Request Form”), som återfinns i bilaga II.L till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, där del C fyllts i. Denna kopia ska även skickas till kommissionen för att offentliggöras på Nafos webbplats för övervakning, kontroll och tillsyn, utan dröjsmål. I händelse av avslag ska hamnmedlemsstaten även anmäla detta till den avtalspart i Nafo som är flaggstat.

8.  Hamnmedlemsstaten ska utan dröjsmål till fiskefartygets befälhavare anmäla sitt beslut om huruvida hamntillträde tillåts eller nekas, eller om fartyget befinner sig i hamn, om huruvida landning, omlastning och annan användning av hamnen tillåts eller nekas. Om hamntillträde tillåts ska hamnmedlemsstaten till befälhavaren returnera en kopia av formuläret för förhandsbegäran avseende hamnstatskontroll (”Port State Control Prior Request Form”), som återfinns i bilaga II.L till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 47 i bilagan till denna förordning, där del C fyllts i. Denna kopia ska även skickas till kommissionen för att offentliggöras på Nafos webbplats för övervakning, kontroll och tillsyn, utan dröjsmål. I händelse av avslag ska hamnmedlemsstaten även anmäla detta till den avtalspart i Nafo som är flaggstat.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  Inspektionerna ska utföras i enlighet med bilaga IV.H till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna av bemyndigade inspektörer i hamnsmedlemsstaten som ska uppvisa identitetshandlingar för fartygets befälhavare före inspektionen.

11.  Inspektionerna ska utföras i enlighet med bilaga IV.H till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 48 i bilagan till denna förordning, och ska genomföras av bemyndigade inspektörer i hamnsmedlemsstaten som ska uppvisa identitetshandlingar för fartygets befälhavare före inspektionen.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 13 – led a – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(iii)  alla fångstuppgifter i formuläret för förhandsbegäran avseende hamnstatskontroll, som återfinns i bilaga II.L till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna,

(ccc)  alla fångstuppgifter i formuläret för förhandsbegäran avseende hamnstatskontroll, som återfinns i bilaga II.L till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 47 i bilagan till denna förordning,

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 16 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

16.  Varje inspektion ska dokumenteras genom ifyllande av formulär PSC-3 (inspektionsrapport från hamnstatskontroll –”Report on Port State Control Inspection”), som återfinns i bilaga IV.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna. Förfarandet för ifyllande av inspektionsrapporten från hamnstatskontroll och för hantering av den ifyllda rapporten ska omfatta följande:

16.  Varje inspektion ska dokumenteras genom ifyllande av formulär PSC-3 (inspektionsrapport från hamnstatskontroll –”Report on Port State Control Inspection”), som återfinns i bilaga IV.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 49 i bilagan till denna förordning. Förfarandet för ifyllande av inspektionsrapporten från hamnstatskontroll och för hantering av den ifyllda rapporten ska omfatta följande:

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaten för ett fiskefartyg som har för avsikt att landa eller omlasta fiskeresurser, eller ett fartyg som har deltagit i omlastningar utanför en hamn, ska genom att returnera en kopia av formuläret för förhandsbegäran avseende hamnstatskontroll, som återfinns i bilaga II.L till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna och som översänts i enlighet med artikel 40.5, efter att ha fyllt i del B, bekräfta följande:

2.  Medlemsstaten för ett fiskefartyg som har för avsikt att landa eller omlasta fiskeresurser, eller ett fartyg som har deltagit i omlastningar utanför en hamn, ska genom att returnera en kopia av formuläret för förhandsbegäran avseende hamnstatskontroll, som återfinns i bilaga II.L till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 47 i bilagan till denna förordning, och som översänts i enlighet med artikel 40.5, efter att ha fyllt i del B, bekräfta följande:

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När ett fiskefartyg avser att anlöpa en hamn ska befälhavaren eller dennes ombud översända en begäran om tillträde till de behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten inom den period för begäran som avses i artikel 40.2. En sådan begäran ska åtföljas av formuläret för förhandsbegäran avseende hamnstatskontroll (Control Prior Request Form), som återfinns i bilaga II.L till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, där del A ska vara ifylld, enligt följande:

1.  När ett fiskefartyg avser att anlöpa en hamn ska befälhavaren eller dennes ombud översända en begäran om tillträde till de behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten inom den period för begäran som avses i artikel 40.2. En sådan begäran ska åtföljas av formuläret för förhandsbegäran avseende hamnstatskontroll (Control Prior Request Form), som återfinns i bilaga II.L till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 47 i bilagan till denna förordning, där del A ska vara ifylld, enligt följande:

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En befälhavare eller dennes ombud får annullera en förhandsbegäran genom att meddela de behöriga myndigheterna i den hamn som denne hade för avsikt att använda. Begäran ska åtföljas av en kopia av originalet till formuläret för förhandsbegäran avseende hamnstatskontroll, som återfinns i bilaga II.L till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, med ordet ”Annullerad” skrivet tvärs över.

2.  En befälhavare eller dennes ombud får annullera en förhandsbegäran genom att meddela de behöriga myndigheterna i den hamn som denne hade för avsikt att använda. Begäran ska åtföljas av en kopia av originalet till formuläret för förhandsbegäran avseende hamnstatskontroll, som återfinns i bilaga II.L till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 47 i bilagan till denna förordning, med ordet ”Annullerad” skrivet tvärs över.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla inspektions- och utredningsrapporter och därmed sammanhängande bilder eller bevis, och formulär som avses i detta kapitel ska behandlas som konfidentiella av medlemsstaterna, behöriga myndigheter, operatörer, befälhavare på fartyg och besättning i enlighet med bilaga II.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna.

Alla inspektions- och utredningsrapporter och därmed sammanhängande bilder eller bevis, och formulär som avses i detta kapitel ska behandlas som konfidentiella av medlemsstaterna, behöriga myndigheter, operatörer, befälhavare på fartyg och besättning i enlighet med bilaga II.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 41 i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  omedelbart överföra informationen till kommissionen i det format för övervakningsrapporten som fastställs i bilaga IV.A till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna,

(a)  omedelbart överföra informationen till kommissionen i det format för övervakningsrapporten som fastställs i bilaga IV.A till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 42 i bilagan till denna förordning,

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1 – led d – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  översända inspektörens iakttagelser till kommissionen utan dröjsmål, med hjälp av det formulär för inspektionsrapport som återfinns i bilaga IV.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, och

(i)  översända inspektörens iakttagelser till kommissionen utan dröjsmål, med hjälp av det formulär för inspektionsrapport som återfinns i bilaga IV.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i punkt 45 i bilagan till denna förordning, och

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 53 med avseende på

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 53 för att ändra denna förordning i syfte att anpassa den till de åtgärder som antagits av Nafo med avseende på

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  bilagan,

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 54

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 54

utgår

Genomförandet av vissa delar av och bilagor till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna

 

1.  De delar av och de bilagor till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna som avses i följande bestämmelser i denna förordning ska vara direkt tillämpliga i alla medlemsstater och kunna göras gällande gentemot fysiska och juridiska personer, den tjugonde dagen efter offentliggörandet enligt punkt 2:

 

(a)  Artikel 3.17, 3.21 och 3.29.

 

(b)  Artikel 4.3 a.

 

(c)  Artikel 9.1, 9.4 och 9.5.

 

(d)  Artikel 10.1 e.

 

(e)  Artikel 13.1 och 13.2 d.

 

(f)  Artikel 14.2 och 14.3.

 

(g)  Artikel 16.1 och 16.2.

 

(h)  Artikel 17.

 

(i)  Artikel 18.1–18.4.

 

(j)  Artikel 19.1 och 19.2 a och d.

 

(k)  Artikel 20.2 b.

 

(l)  Artikel 21.2 och 21.4 a.

 

(m)  Artikel 22.1 a och b och 22.5 a.

 

(n)  Artikel 22.5 a och b.

 

(o)  Artikel 24.1 b och e.

 

(p)  Artikel 25.2 och 25.6, 25.6 g, 25.7, 25.8, 25.9 b.

 

(q)  Artikel 26.9 b.

 

(r)  Artikel 27.3 d och h.

 

(s)  Artikel 28.9 a och 28.10 a.

 

(t)  Artikel 29.10.

 

(u)  Artikel 31.1 a.

 

(v)  Artikel 32 b.

 

(w)  Artikel 33 c.

 

(x)  Artikel 34.1.

 

(y)  Artikel 35.1 d och 35.2 a.

 

(z)  Artikel 40.8, 40.11, 40.13 a iii och 40.16.

 

(aa)  Artikel 41.2.

 

(bb)  Artikel 42.1, 42.1 a och b och 42.2.

 

(cc)  Artikel 43.

 

(dd)  Artikel 44.

 

(ee)  Artikel 46.1 a och d.

 

2.  Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra de delar av och de bilagor till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna som avses i punkt 1 senast en månad efter det att denna förordning har trätt i kraft.

 

Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra senare ändringar av de delar av och de bilagor till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna som redan har offentliggjorts i enlighet med första stycket senast en månad efter det att dessa ändringar blir bindande för unionen och medlemsstaterna.

 

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Bilaga (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga

 

[Varje punkt ska kompletteras med innehållet i den åtgärd som avses]

 

1.  Tabell 4 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 3.17.

 

2.  Figur 2 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 3.17.

 

3.  Del VI i bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 3.21.

 

4.  Del VII i bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 3.29.

 

5.  Det format som föreskrivs i bilaga II.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 4.3 a.

 

6.  Tabell 1 och figur 1(1) i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 9.1.

 

7.  Tabell 2 och figur 1(2) i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 9.4.

 

8.  Tabell 3 och figur 1(3) i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 9.5.

 

9.  Det format som föreskrivs i bilaga IV.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 10.1 e.

 

10.  Bilaga III.A till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 13.1.

 

11.  Bilaga I.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 13.2 d.

 

12.  Bilaga III.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 14.2 och 14.3.

 

13.  Bilaga I.D till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 16.1 och 16.2.

 

14.  Tabell 4 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 17.

 

15.  Figur 3 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 18.1.

 

16.  Tabell 5 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 18.1.

 

17.  Figur 4 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 18.2.

 

18.  Tabell 6 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 18.2.

 

19.  Figur 5 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 18.3 och 18.4.

 

20.  Tabell 7 i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 18.3 och 18.4.

 

21.  Det protokoll om undersökande fiske som anges i bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 19.1.

 

22.  Tillkännagivande om avsikt att bedriva undersökande bottenfiske enligt bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 19.2 a.

 

23.  Rapport om fiskeresor för undersökande bottenfiske enligt bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 19.2 d.

 

24.  Aspekter för bedömning av föreslaget undersökande bottenfiske enligt bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 20.2 b.

 

25.  Indikatorarter för känsliga marina ekosystem enligt bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artiklarna 21.2 och 27.3 d.

 

26.  Formuläret för datainsamling för undersökande fiske enligt bilaga I.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 21.4 a.

 

27.  Det format för fartygsförteckningen som föreskrivs i bilaga II.C1 till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 22.1 a.

 

28.  Det format för strykningar från fartygsförteckningen som föreskrivs i bilaga II.C2 till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 22.1 b.

 

29.  Det format för det enskilda tillståndet för varje fartyg som anges i bilaga II.C3 till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 22.5 a.

 

30.  Det format för indragning av tillståndet som föreskrivs i bilaga II.C4 till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 22.5 b.

 

31.  Förteckningen över arter i bilaga I.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artiklarna 24.1 b och 25.6 g.

 

32.  Förteckningen över koder för produktform i bilaga II.K till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 24.1 e.

 

33.  Modellen för fiskeloggbok i bilaga II.A till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 25.2.

 

34.  Formatet för fångstrapport i bilaga II.D till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 25.6 och 25.8.

 

35.  Formatet för annullering av fångstrapport i bilaga II.F till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 25.6 och 25.7.

 

36.  Bilaga II.N till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 25.9 b.

 

37.  Det dataöverföringsformat som anges i bilaga II.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 26.9 b.

 

38.  Den observatörsrapport som avses i bilaga II.M till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 27.3 d och h.

 

39.  Den rapport som dagligen översänds av observatören i enlighet med bilaga II.G till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 28.9 a.

 

40.  Den fångstrapport som dagligen översänds av befälhavaren på ett fartyg i enlighet med bilaga II.F(3) till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 28.10 a.

 

41.  Bestämmelserna om sekretess i enlighet med bilaga II.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artiklarna 29.10 och 44.

 

42.  Det format för övervakningsrapporten som fastställs i bilaga IV.A till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artiklarna 31.1 a och 46.1 a.

 

43.  Den vimpel som avbildas i bilaga IV.E till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 32 b.

 

44.  Bestämmelserna om tillhandahållande av en lejdare i enlighet med bilaga IV.G till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 33 c.

 

45.  Inspektionsrapport i det format som återfinns i bilaga IV.B till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artiklarna 34.1, 35.2 a och 46.1 d.

 

46.  Nafos inspektionsförsegling i bilaga IV.F till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 35.1 d.

 

47.  Formuläret för förhandsbegäran avseende hamnstatskontroll som återfinns i bilaga II.L till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artiklarna 40.8, 40.13 a iii, 41.2, 42.1 och 42.2.

 

48.  Inspektioner enligt bilaga IV.H till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 40.11.

 

49.  Formuläret för inspektionsrapport från hamnstatskontroll som återfinns i bilaga IV.C till bevarande- och tillämpningsföreskrifterna, enligt artikel 40.16.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

1.  Förslagets innehåll

Den 7 augusti 2018 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om att i unionsrätten införliva de bevarande- och tillämpningsföreskrifter som antagits av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo), i vilken EU har varit avtalsslutande part sedan 1979. Nafo är den regionala fiskeriförvaltningsorganisation som ansvarar för förvaltningen av fiskeresurserna i Nordatlantens västra del. Nafos bevarande- och förvaltningsföreskrifter tillämpas uteslutande på Nafos regleringsområde på det fria havet. EU har för närvarande beviljat tillstånd för 35 fartyg att fiska i Nafos regleringsområde, och landningar får endast göras i Aveiros hamn i Portugal och i Vigos hamn i Spanien.

Nafo består av en kommission som samtliga avtalsslutande parter ingår i och som i enlighet med Nafokonventionen har i uppgift att anta Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter i samförstånd eller, i undantagsfall, med två tredjedels majoritet. EU företräds i Nafokommissionen av kommissionen som har ett femårsmandat och följer förhandlingsriktlinjer som antagits av rådet. På de årliga mötena i EU:s delegation till Nafo deltar kommissionen, rådet och företrädare för berörda parter.

I Nafokonventionen fastställs att de bevarandeföreskrifter som har antagits av Nafokommissionen är bindande och att de avtalsslutande parterna är skyldiga att genomföra dem. Vid sina årliga möten antar Nafokommissionen nya föreskrifter som Nafos sekretariatschef underrättar de avtalsslutande parterna om efter mötet, såsom Nafokommissionens beslut. Efter ett sådant underrättande informerar kommissionen rådet om antagandet av nya föreskrifter och om det planerade datumet för deras ikraftträdande.

Enligt artikel 3.5 i fördraget om Europeiska unionen måste EU strikt följa internationell rätt, vilket inbegriper efterlevnad av Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter.

Detta förslag avser de föreskrifter som antagits av Nafo sedan 2008 och ikraftträdandet den 18 maj 2017 av den ändrade Nafokonventionen.

2.  Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar detta förslag till förordning om införlivande av den senaste versionen av Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter i unionsrätten.

Föredraganden betonar att även om det är en liten del av EU:s flotta, för närvarande totalt 35 fartyg, som har tillstånd att bedriva fiske i Nafos regleringsområde är fångstvolymerna betydande i förhållande till storleken på den berörda flottan. Enligt uppgifter på Nafos webbsida registrerade EU-fartygen (som tillhör sex olika medlemsstater) 2017 en sammanlagd fångst på 50 936 ton i detta område. Av den sammanlagda fångsten står Portugal och Spanien för nästan 80 procent av EU-fartygens fångst, nämligen 38,18 procent (19 448 ton) respektive 41,63 procent (21 207 ton).

Föredraganden påminner om att det är viktigt att garantera att optimala bevarandeföreskrifter tillämpas och följs för fisket i dessa vatten, eftersom vissa målarter är särskilt känsliga, särskilt sådana med långa livscykler. I de flesta fall används dessutom släpredskap som skadar havsbottnarna och därmed även livsmiljöerna.

Föredraganden anser att den gemensamma fiskeripolitiken bör tillämpas på alla fiskeflottor i EU, oberoende av i vilket geografiskt område de är verksamma. Det är viktigt att garantera att fisket efter en viss art endast i begränsad utsträckning påverkar övriga resurser och arter, och kommissionen uppmanas därför att inom ramen för mötena i Nafo, och särskilt i samband med antagandet av Nafos bevarandeföreskrifter, vidta åtgärder för att minska och eventuellt förbjuda utkast. Oberoende av i vilket område EU:s fartyg är verksamma är det viktigt att samma bestämmelser tillämpas, för att undvika skillnader och anpassa bestämmelserna till de obligatoriska förfaranden som gäller för EU-fiskefartygens verksamhet i övriga geografiska områden.

Slutligen framhåller föredraganden att det med tanke på vikten av att snabbt införliva ändringarna av bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i unionsrätten inte har lagts fram några ändringar till den omfattande förteckningen över 30 delegerade akter som föreslås i artikel 52. Även om föredraganden medger att detta kommer att underlätta ett snabbt införlivande av den senaste versionen av Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter i unionsrätten anser han att det vore önskvärt att hitta en lösning för att undvika behovet av ett så stort antal delegerade akter. Han informerar således kommissionen om att fiskeriutskottet kommer att kontrollera att de delegerade akter som kommer att läggas fram endast avser genomförandet av ändringar av bevarande- och tillämpningsföreskrifterna i unionsrätten, i enlighet med vad som fastställs i artikel 52.2. i förslaget.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till förordning om fastställande av bevarande- och kontrollföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

Referensnummer

COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)

Framläggande för parlamentet

7.8.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

10.9.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Ricardo Serrão Santos

4.9.2018

 

 

 

Behandling i utskott

8.10.2018

27.11.2018

 

 

Antagande

10.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Tilly Metz

Ingivande

16.1.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 31 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy