ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на някои правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г.

  18.1.2019 - (COM(2018)0817 – C8‑0506/2018 – 2018/0414(COD)) - ***I

  Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  Докладчик: Чеслав Адам Шекерски
  (Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)


  Процедура : 2018/0414(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0018/2019
  Внесени текстове :
  A8-0018/2019
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на някои правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г.

  (COM(2018)0817 – C8‑0506/2018 – 2018/0414(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0817),

  –  като взе предвид член 294, параграф 2, член 42 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0506/2018),

  –  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

  –  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 14 януари 2019 г. да бъде одобрена позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –  като взе предвид член 59 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0018/2019),

  А.  като има предвид, че по причини за неотложност е оправдано да се премине към гласуване преди да е изтекъл осемседмичният срок, предвиден в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

  1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

  2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г.

  Позовавания

  COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  7.12.2018

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  AGRI

  13.12.2018

   

   

   

  Подпомагащи комисии

         Дата на обявяване в заседание

  DEVE

  13.12.2018

  BUDG

  13.12.2018

  CONT

  13.12.2018

  ENVI

  13.12.2018

   

  REGI

  13.12.2018

   

   

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  DEVE

  15.1.2019

  BUDG

  15.1.2019

  CONT

  16.1.2019

  ENVI

  15.1.2019

   

  REGI

  15.1.2019

   

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Czesław Adam Siekierski

  7.1.2019

   

   

   

  Опростена процедура - Дата на решението

  7.1.2019

  Разглеждане в комисия

  7.1.2019

   

   

   

  Дата на приемане

  7.1.2019

   

   

   

  Дата на внасяне

  18.1.2019

  Последно осъвременяване: 28 януари 2019 г.
  Правна информация - Политика за поверителност