Процедура : 2018/0414(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0018/2019

Внесени текстове :

A8-0018/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/01/2019 - 9.3

Приети текстове :

P8_TA(2019)0048

ДОКЛАД     ***I
PDF 173kWORD 53k
18.1.2019
PE 632.888v01-00 A8-0018/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на някои правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г.

(COM(2018)0817 – C8‑0506/2018 – 2018/0414(COD))

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Докладчик: Чеслав Адам Шекерски

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на някои правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г.

(COM(2018)0817 – C8‑0506/2018 – 2018/0414(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0817),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 42 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0506/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 14 януари 2019 г. да бъде одобрена позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0018/2019),

А.  като има предвид, че по причини за неотложност е оправдано да се премине към гласуване преди да е изтекъл осемседмичният срок, предвиден в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г.

Позовавания

COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)

Дата на представяне на ЕП

7.12.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

13.12.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

13.12.2018

BUDG

13.12.2018

CONT

13.12.2018

ENVI

13.12.2018

 

REGI

13.12.2018

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

DEVE

15.1.2019

BUDG

15.1.2019

CONT

16.1.2019

ENVI

15.1.2019

 

REGI

15.1.2019

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Czesław Adam Siekierski

7.1.2019

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

7.1.2019

Разглеждане в комисия

7.1.2019

 

 

 

Дата на приемане

7.1.2019

 

 

 

Дата на внасяне

18.1.2019

Последно осъвременяване: 28 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност