BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår visse regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020

18.1.2019 - (COM(2018)0817 – C8–0506/2018 – 2018/0414(COD)) - ***I

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Czesław Adam Siekierski
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)


Procedure : 2018/0414(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0018/2019
Indgivne tekster :
A8-0018/2019
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår visse regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020

(COM(2018)0817 – C8–0506/2018 – 2018/0414(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0817),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 42 og 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0506/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 14. januar 2019 gav tilsagn om at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0018/2019),

A.  der henviser til, at det på grund af sagens hastende karakter er berettiget at stemme inden udløbet af den i artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet fastsatte frist på otte uger;

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020

Referencer

COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)

Dato for høring af EP

7.12.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

13.12.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

13.12.2018

BUDG

13.12.2018

CONT

13.12.2018

ENVI

13.12.2018

 

REGI

13.12.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

DEVE

15.1.2019

BUDG

15.1.2019

CONT

16.1.2019

ENVI

15.1.2019

 

REGI

15.1.2019

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Czesław Adam Siekierski

7.1.2019

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

7.1.2019

Behandling i udvalg

7.1.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

7.1.2019

 

 

 

Dato for indgivelse

18.1.2019

Seneste opdatering: 28. januar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik